Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku"

Transkript

1 Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku prof. Ing. Jana Buchtová, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii Ostrava, 2018

2 Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku slouží jako učební pomůcka pro výuku předmětů Finanční účetnictví průmyslového podniku I a Finanční účetnictví průmyslového podniku II. Uvedené předměty jsou součástí nově připravovaných bakalářských a navazujících magisterských programů Management kvality a řízení průmyslových systémů.

3 Příklad 1 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákupem financovaným z vlastních prostředků

4 321 Dodavatelé 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 022 Samostatné movité věci a 2a 3a Běžný účet 1b 2b 3b 343 DPH 1) Faktura dodavatele za dodávku strojního zařízení a) fakturovaná cena stroje bez DPH, b) DPH. 2) Faktura dodavatele za přepravu stroje a) fakturovaná cena přepravného bez DPH, b) DPH. 3) Faktura dodavatele za montáž stroje a) fakturovaná cena za montáž bez DPH, b) DPH. 4) Úhrada splatných faktur dodavatelům z prostředků běžného účtu. 5) Zařazení stroje do užívání v ocenění pořizovací cenou, tj. včetně všech vedlejších pořizovacích nákladů.

5 Příklad 2 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku v rámci investiční výstavby financované dlouhodobým bankovním úvěrem

6 461 Dlouhodobé bankovní úvěry 321 Dodavatelé 042 Pořízení Dl. HM 2 1 1a 3 1) Faktura dodavatele za provedené stavební práce 343 DPH a) fakturovaná cena stavebních prací bez DPH, b) DPH. 1b 2) Úhrada splatné faktury z povoleného dlouhodobého investičního úvěru. 3) Úroky, vyúčtované peněžním ústavem po dobu výstavby, z poskytnutého úvěru (účetní jednotka se rozhodla, že budou součástí pořizovací ceny).

7 Příklad 3 Účtování poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

8 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 321 Dodavatelé 042 Pořízení Dl. HM 3 2 2a Běžný účet 343 DPH 4 2b 1) Poskytnutá záloha dodavateli investic z prostředků běžného účtu. 2) Faktura dodavatele za dodávku dlouhodobého hmotného majetku a) fakturovaná cena bez DPH, b) DPH. 3) Převod poskytnuté zálohy na účet dodavatele. 4) Úhrada nedoplatku splatné faktury dodavateli.

9 Příklad 4 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku investiční výstavbou provedenou ve vlastní režii

10 112 Materiál na skladě 501 Spotřeba materiálu 1) Spotřeba materiálu na vlastní investiční výstavbu (pořízení strojního zařízení). 1 2) Hrubé mzdy zaměstnanců, pracujících na vlastní stavbě. 331 Zaměstnanci Mzdové náklady 3) Vyúčtování ostatních různých nákladových položek, naběhlých na vlastní stavbě (např. energie, spotřeba drobného majetku, opotřebení dlouhodobého majetku, cestovné, atd.) Různé účty 5.. Náklady 4) Aktivace strojního zařízení, vytvořeného ve vlastní režii, v ocenění vlastními náklady výroby. 5) Zařazení strojního zařízení do užívání Aktivace dlouhod. hmot.majetku 042 Pořízení dlouhod. hmot.majetku 022 Samostatné movité věci 4 5

11 Příklad 5 Bezúplatné nabytí dlouhodobého hmotného majetku (dar)

12 413 Ostatní kapitálové fondy 042 Pořízení dlouhodobého hm. majetku 022 Samostatné movité věci 1 2 1) Bezúplatné převzetí inventáře. 2) Zařazení inventáře do užívání.

13 Příklad 6 Bezúplatný převod dlouhodobého hmotného majetku podle platných právních předpisů

14 08. Oprávky k Dl. HM 02. Dl. HM odpisovaný 1 1) Vyúčtování bezúplatného nabytí dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného na základě právních předpisů.

15 Příklad 7 Nabytí dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného na základě nového zjištění účetní jednotky

16 08. Oprávky k Dl. HM 02. Dl. HM odpisovaný 1 1) Proúčtování nově zjištěného dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného, zjištěného při inventarizaci v účetní jednotce.

17 Příklad 8 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku vkladem majetku do obchodní společnosti

18 411 Základní kapitál 419 Změny základního kapitálu 353 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Jiné závazky 3 02., 03. Dlouhodobý hmotný majetek 1 1) Převzetí nepeněžitého vkladu (v daném případě dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného, popř. neodpisovaného). 2) Pohledávky za společníky za upsaný základní kapitál. 3) Snížení pohledávek za upsaný kapitál o již převzatá aktiva. 4) Zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku.

19 Příklad 9 Nabytí souboru majetku

20 379 Jiné závazky Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku 3 Příslušné majetkové účty 1a 097 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 1b 557 Zúčtování oprávek k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku 1) Vyúčtování nabytí souboru majetku vkladem nebo koupí podniku (nabyvatel neprování individuální přecenění). a) ocenění majetku podle účetnictví subjektu prodávajícího nebo vkládajícího, b) rozdíl mezi kupní cenou a oceněním souboru majetku, kterou byl oceněn v účetnictví subjektu, prodávajícího, nebo vkládajícího v daném případě je kupní cena vyšší než podle účetnictví (v opačném případě by byla položka účtována na straně Dal účtu 097). 2) Odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku do nákladů. 3) Zrušení oceňovacího rozdílu při jeho úplném odepsání. 2

21 Příklad 10 Odpisování dlouhodobého majetku

22 07. Oprávky k Dl. NM 551 Odpisy Dl.N a Dl.HM Oprávky k Dl. HM 2 1) Vyúčtování účetních odpisů k dlouhodobému nehmotnému majetku. 2) Vyúčtování účetních odpisů k dlouhodobému hmotnému majetku.

23 Příklad 11 Účtování oprav a udržování dlouhodobého hmotného majetku

24 221 Běžný účet 321 Dodavatelé 511 Opravy a udržování 2 1 1a 343 DPH 1) Faktura dodavatele za provedenou opravu a) fakturovaná částka za opravu bez DPH, b) DPH. 1b 2) Úhrada splatné faktury dodavateli z prostředků běžného účtu.

25 Příklad 12 Tvorba a čerpání zákonné rezervy na opravy hmotného majetku

26 221/1 Běžný účet 451 Rezervy zákonné 552 Změna stavu zákonných rezerv 1a 3 1b 221/2 Běžný účet 321 Dodavatelé 511 Opravy a udržování 4 2 2a 1a) Tvorba zákonné rezervy na opravy hmotného majetku podle rozpočtu nákladů na tuto opravu. 1b) Převod peněžních prostředků na zvláštní účet. 2) Faktura dodavatele za provedenou opravu, na kterou byla vytvářena rezerva a) fakturovaná částka bez DPH, b) DPH. 2b 343 DPH 3) Vyúčtování čerpání zákonné rezervy na opravy hmotného majetku. 4) Úhrada splatné faktury dodavateli z prostředků běžného účtu.

27 Příklad 13 Účtování o rekonstrukci a modernizaci budovy

28 343 DPH 052 Poskytnuté zálohy na Dl.HM 1b 321 Dodavatelé 042 Pořízení Dl.HM 3 2 1a Běžný účet 624 Aktivace Dl.HM 021 Stavby 1a) Poskytnutí zálohy stavební firmě, která provádí rekonstrukci a modernizaci, dle výpisu z běžného účtu v dohodnuté výši. 1b) Daňový doklad k DPH k poskytnuté záloze přijatý od dodavatele. 2) Vyúčtování provedené rekonstrukce a modernizace budovy (došlá faktura). 3) Zaúčtování poskytnuté zálohy stavební firmě (bez DPH). 4) Aktivace prací provedených na rekonstrukci a modernizaci budovy ve vlastní režii. 5) Zařazení rekonstrukce po kolaudaci do užívání. 6) Úhrada doplatku splatné faktury stavební firmě.

29 Příklad 14 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku likvidací v důsledku nepotřebnosti

30 02. Dl. HM odpisovaný 08. Oprávky k Dl. HM 551 Odpisy Dl.N a HM Ostatní provozní výnosy 112 Materiál na skladě 3 1) Vyúčtování vyřazení likvidovaného nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v ocenění vstupní cenou. 2) Vyúčtování zůstatkové ceny likvidovaného nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného do nákladů. 3) Materiál získaný při likvidaci převedený na sklad v ocenění cenou možného použití.

31 Příklad 15 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného likvidací v důsledku manka nebo škody (provozní havárie)

32 02. Dl. HM odpisovaný 08. Oprávky k Dl. HM 549 Manka a škody Ostatní provozní výnosy 315 Ostatní pohledávky Dohadné účty aktivní 3a 1) Vyúčtování vyřazení likvidovaného dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v důsledku manka nebo škody v ocenění vstupní cenou. 2) Vyúčtování zůstatkové ceny likvidovaného dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v důsledku manka nebo škody do nákladů. 3) Vyúčtování uznaného nároku na náhradu mank a škod pojišťovnou na patřičný účet pohledávek. 3a) Vyúčtování pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události v případě, že nebyla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady.

33 Příklad 16 Vyřazení dlouhodobého majetku odpisovaného v důsledku živelní pohromy

34 022 Samostatné movité věci 082 Oprávky k samostatným mov. věcem 582 Škody Ostatní mimořádné výnosy 315 Ostatní pohledávky 221 Běžný účet 3 4 1) Vyřazení likvidovaného poškozeného stroje v ocenění vstupní cenou. 2) Vyřazení likvidovaného poškozeného stroje v ocenění zůstatkovou cenou. 3) Vyúčtování uznaného nároku na náhradu škody od pojišťovny. 4) Úhrada škody pojišťovnou.

35 Příklad 17 Vyřazení dlouhodobého majetku odpisovaného prodejem

36 343 DPH 641 Tržby z prodeje Dl.NH a HM 311 Odběratelé 1a 1 1b 02. Dlouhodobý HM odpisovaný 08. Oprávky k dlouhodobému hm. majetku 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého neh. a hmot. majetku 2 3 1) Vystavená faktura za prodaný dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a) fakturovaná částka bez DPH, b) DPH. 2) Vyřazení prodaného dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v ocenění vstupní cenou. 3) Vyřazení prodaného dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v ocenění zůstatkovou cenou.

37 Příklad 18 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného darováním

38 02. Dl. HM odpisovaný 08. Oprávky k Dl. HM 543 Dary DPH 3 1) Vyúčtování vyřazení darovaného dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v ocenění vstupní cenou. 2) Vyúčtování vyřazení darovaného dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v ocenění zůstatkovou cenou. 3) Vyúčtování předpisu daně z přidané hodnoty, vztahující se na bezplatné plnění.

39 Příklad 19 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného převodem na základě právních předpisů

40 02. Dl. HM odpisovaný 08. Oprávky k Dl. HM 551 Odpisy dlouhodobého NH a HM 1 2 1) Vyřazení bezplatně předaného dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v ocenění vstupní cenou. 2) Vyřazení bezplatně předaného dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v ocenění zůstatkovou cenou.

41 Příklad 20 Likvidace stavebního objektu v důsledku nové stavby

42 021 Stavby 081 Oprávky ke stavbám 042 Pořízení dlouhodobého hm. majetku 1 2 1) Vyúčtování vstupní ceny stavebního objektu likvidovaného v důsledku nové stavby. 2) Vyúčtování zůstatkové ceny stavebního objektu likvidovaného v důsledku nové stavby do nákladů nové stavby.

43 Příklad 21 Pořízení materiálu způsob A

44 321 Dodavatelé 111 Pořízení materiálu 112 Materiál na skladě 1 1a DPH 1b 1) Faktura dodavatele za nakoupený materiál v pořizovací ceně a) pořizovací cena materiálu, b) DPH. 2) Převzetí materiálu na sklad.

45 Příklad 22 Aktivace materiálu

46 112 Materiál na skladě 331 Zaměstnanci 08. Oprávky k Dl.HM Spotřeba materiálu 521 Mzdové náklady 511 Odpisy dl. nehmotn. a hmot. majetku 1) Spotřeba materiálu. 2) Vyúčtování hrubých mezd. 3) Vyúčtování odpisů dlouhodobého hmotného majetku. 4) Vyúčtování ostatních naběhlých nákladů na výrobu daného aktivovaného materiálu. 5) Vyúčtování aktivace materiálu. Různé účty 5.. Ostatní náklady Aktivace materiálu a zboží 5

47 Příklad 23 Úbytky materiálu v důsledku spotřeby nebo prodeje

48 112 Materiál na skladě 501 Spotřeba materiálu Prodaný materiál Tržby z prodeje materiálu 3a 311 Odběratelé DPH 3b 1) Výdej materiálu ze skladu do spotřeby. 2) Vyúčtování prodaného materiálu v ocenění skladní cenou. 3) Vystavená faktura odběrateli za prodaný materiál (celková částka) a) tržba z prodeje bez DPH, b) DPH.

49 Příklad 24 Manka a přebytky u materiálových zásob

50 112 Materiál na skladě 501 Spotřeba materiálu 582 Škody Manka a škody Ostatní provozní výnosy 4 1) Úbytek materiálu na skladě v rámci norem přirozených úbytků. 2) Manko, popř. úbytek materiálu na skladě nad normu, popř. škoda na materiálu. 3) Škoda na materiálu v důsledku živelní pohromy. 4) Přebytek materiálu na skladě.

51 Příklad 25 Proúčtování zásob na cestě a nevyfakturovaných dodávek

52 389 Dohadné účty pasivní 111 Pořízení materiálu 119 Materiál na cestě 2 1 1) Vyúčtování materiálu na cestě ve výši došlých faktur (vyúčtování). 2) Vyúčtování nevyfakturovaných dodávek zásob materiálu ke konci účetního období.

53 Příklad 26 Pořízení materiálu způsob B

54 321 Dodavatelé 501 Spotřeba materiálu 622 Aktivace vnitropodnikových služeb 1 1a 2 2a DPH 1b 2b 1) Došlá faktura za dodávku materiálu a) fakturovaná cena materiálu bez DPH, b) DPH. 2) Došlá faktura za přepravu materiálu a) fakturovaná cena přepravného bez DPH, b) DPH. 3) Vyúčtování aktivace vlastního přepraného materiálu.

55 Příklad 27 Účtování o materiálu na konci roku způsob B

56 112 Materiál na skladě Spotřeba materiálu 549 Manka a škody 389 Dohadné účty pasivní Materiál na skladě 5 4 1) Převod počátečního zůstatku materiálu na skladě do nákladů. 2) Vyúčtování konečného zůstatku materiálu na skladě na základě skladové evidence. 3) Manka a škody u zásob materiálu podle inventarizace. 4) Vyúčtování nevyfakturovaných dodávek materiálu při uzavírání účetních knih. 5) Vyúčtování materiálu na cestě při uzavírání účetních knih (vyúčtování dodavatelem vyúčtovaného, ale nedošlého materiálu).

57 Příklad 28 Pořízení zboží

58 321 Dodavatelé 131 Pořízení zboží 132 Zboží na skladě 1 1a DPH 1b 622 Aktivace VP služeb 2 1) Došlá faktura za zboží. 2) Aktivace vlastního přepravného. 3) Převzetí zboží na sklad. 4) Úhrada faktury za dodávku zboží. 221 Běžný účet 4

59 Příklad 29 Prodej zboží

60 604 Tržby za zboží 311 Odběratelé 221 Běžný účet 1a DPH 132 Zboží na skladě 504 Prodané zboží 1b 2 1) Vystavená faktura za prodané zboží. 2) Vyskladnění prodaného zboží v ocenění skladní cenou. 3) Úhrada splatné faktury za zboží odběratelem.

61 Příklad 30 Účtování o výrobcích

62 123 Výrobky 613 Změna stavu výrobků 601 Tržby za vlastní výrobky Odběratelé 3a DPH 3b 1) Zvýšení stavu výrobků (převod výrobků na sklad). 2) Snížení stavu výrobků (při vyskladnění). 3) Faktura odběrateli za prodané výrobky a) tržba z prodeje výrobků bez DPH, b) DPH.

63 Příklad 31 Účtování inventarizačních rozdílů u výrobků

64 61. Změny stavu zásob vlastní činnosti 12. Zásoby vlastní výroby 549 Manka a škody ) Zúčtování přirozených úbytků zásob vlastní výroby do výše stanovených norem. 2) Zúčtování mank a úbytků na zásobách vlastní výroby nad normu. 3) Vyúčtování přebytků zásob vlastní výroby.

65 Příklad 32 Účtování o drobném dlouhodobém hmotném majetku

66 321 Dodavatelé 042 Pořízení Dl.HM 022/AÚ Samostatné movité věci 1 1a DPH 082/AÚ Oprávky k samostat. movit. věcem 551 Odpisy Dl.N a HM 1b 3 1) Faktura dodavatele za dodávku drobného dlouhodobého hmotného majetku (celková fakturovaná částka) a) pořizovací cena, b) DPH. 2) Vyúčtování výdeje drobného dlouhodobého hmotného majetku do používání v ocenění pořizovací cenou. 3) Vyúčtování postupného odpisu drobného dlouhodobého hmotného majetku při jeho výdeji do používání.

67 Příklad 33 Účtování o drobném hmotném majetku

68 321 Dodavatelé 111 Pořízení materiálu 112 Materiál na skladě 501 Spotřeba materiálu a a DPH 1b 22 2b 1 1) Faktura dodavatele za dodávku drobného hmotného majetku 122 a) fakturovaná cena za materiál 100 b) DPH 22 2) Faktura za přepravu drobného hmotného majetku 21 a) fakturovaná cena za přepravu 20 b) DPH 1 3) Převzetí drobných předmětů v ocenění pořizovací cenou 120 4) Výdej drobných předmětů ze skladu do používání 60

69 Příklad 34 Zúčtování se zaměstnanci

70 342 Ostatní přímé daně 331 Zaměstnanci 521 Mzdové náklady 325 Ostatní závazky 378 Jiné pohledávky Zúčtování s institucemi SZ a ZP Pokladna ) Vyúčtování hrubých mezd zaměstnancům. 2) Dávky nemocenského pojištění vyúčtované k výplatě zaměstnancům. 3) Vyúčtované srážky z mezd zaměstnanců na všeobecné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení. 261 Peníze na cestě 7a 4) Vyúčtované srážky z mezd na daň z příjmů ze závislé činnosti. 5) Vyúčtované srážky z mezd ve prospěch fyzických osob. 221 Běžný účet 7b 6) Vyúčtované srážky z mezd za zaviněná manka a škody. 7) Výběr peněz do pokladny na výplatu mezd a) pokladní příjmový doklad, b) výpis z běžného účtu. 8) Výplata mezd zaměstnancům.

71 Příklad 35 Účtování dotací

72 648 Ostatní provozní výnosy 346 Dotace ze SR 347 Ostatní dotace 378 Jiné pohledávky Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Běžný účet 3 1) Proúčtování nezpochybnitelného nároku na dotaci. 2) Použití provozní dotace. 3) Použití investiční dotace. 4) Přijetí dotace.

73 Příklad 36 Uzávěrkové operace

74 5 Náklady 710 Účet zisků a ztrát 6 Výnosy 0, 1, 2, 3, 4 Aktivní účty 702 Konečný účet rozvažný 4, 3, 2, 1, 0 Pasivní účty

75 Příklad 37 Otevření účetních knih

76 4, 3, 2, 1, 0 Pasivní účty 701 Počáteční účet rozvažný 0, 1, 2, 3, 4 Aktivní účty 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

77 Příklad 38 Úhrada ztráty

78 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 42 Fondy ze zisku 428 Nerozdělený zisk minulých let 354 Pohledávky za společníky při úhradě ztráty 429 Neuhrazená ztráta minulých let - čerpání zákonného rezervního fondu, - čerpání ostatních fondů ze zisku, - použití nerozděleného zisku z minulých let, - pohledávky za společníky při úhradě ztráty (pokud tak stanoví společenská smlouva), - příp. vyúčtování neuhrazené ztráty z minulých let.

79 Příklad 39 Rozdělení účetního zisku

80 421 Zák. rez. fond 42 Fondy ze zisku 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku 428 Nerozdělený zisk minulých let - tvorba zákonného rezervního fondu, popř. fondu nedělitelného u družstev, - tvorba ostatních fondů ze zisku, - rozdělení mezi společníky, příp. k výplatě dividend, - příp. zůstane část účetního zisku nerozdělena.

81 Příklad 40 Účtování dividend

82 342 Ostatní přímé daně 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Běžný účet 4 1) Zúčtování nároků akcionářů na výplatu dividend. 2) Předpis srážkové daně z příjmů. 3) Úhrada srážkové daně z příjmů. 4) Výplata dividend.

83 Příklad 41 Založení akciové společnosti

84 411 Základní kapitál 701 Počáteční účet rozvažný 221 Běžný účet 1a 1b 02 Dlouhodobý hmotný majetek 1c 1) Otevření účetních knih při vzniku akciové společnosti (na základě zápisu do obchodního rejstříku) 353 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál a) zapsaný základní kapitál, b) složený peněžitý vklad, c) složený nepeněžitý vklad (dlouhodobý hmotný majetek), d) pohledávka za nesplacenou část peněžitého vkladu. 1d

85 Příklad 42 Účtování u vkladatele (založení a.s.)

86 221 Běžný účet 378 Jiné pohledávky 367 Závazky z upsaných nesplacených CP a podílů Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oprávky k DHM 1) Úhrada peněžitého vkladu do základního kapitálu do dceřiné společnosti. 2) Úhrada (předání) nepeněžitého vkladu. 3) Účtování o nabytí účasti v dceřiné společnosti na základě výpisu z obchodního rejstříku. 4) Odúčtování zůstatku analytického účtu 378 Jiné pohledávky na účet 367.

87 Příklad 43 Zvyšování základního kapitálu a.s. upsáním nových akcií

88 02. Dlouhodobý hmotný majetek Jiné závazky 221 Běžný účet 411 Základní kapitál 419 Změny základního kapitálu Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 4 2 1) Vklady splacené před okamžikem účtování na účet 419 (peněžité i nepeněžité dlouhodobý hmotný majetek). 2) Proúčtování zvyšování základního kapitálu na účet ) Snížení pohledávek za upsaný vlastní kapitál o již převzatá aktiva. 4) Zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku.

89 Příklad 44 Zvyšování základního kapitálu a.s. upsáním nových akcií (pokud by byl základní kapitál zvyšován z nerozděleného zisku minulých let)

90 411 Základní kapitál 419 Změny základního kapitálu 428 Nerozdělený zisk minulých let 2 1 1) Proúčtování zvyšování základního kapitálu z nerozděleného zisku minulých let na základě rozhodnutí valné hromady. 2) Zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku.

91 Příklad 45 Opravné položky k pohledávkám

92 311 Odběratelé 391/AÚ Opravné položky k pohledávkám daňové 558 Tvorba a zúčtování daňových OP PZ /AÚ Opravné položky k pohledávkám nedaňové 559 Tvorba a zúčtování nedaňových OP 1) Tvorba zákonné (daňově uznatelné) opravné položky k pohledávkám. 2) Tvorba opravné položky z důvodů opatrnosti (nedaňové). 546/AÚ Odpis pohledávek daňový /AÚ Odpis pohledávek nedaňový 3) Rozpuštění zákonné opravné položky u promlčené pohledávky. 5a 5 5b 4) Rozpuštění opravné položky tvořené z důvodu opatrnosti. 5) Odpis promlčené pohledávky a) část odpisu promlčené pohledávky, která byla pokryta v dřívějších obdobích vytvořenou zákonnou opravnou položkou a tudíž je daňově uznatelným nákladem, b) část odpisu promlčené pohledávky daňově neuznatelná.

93 Příklad 46 Účtování u pachtýře

94 1. rok 1) Vyúčtování závazku z pachtu souboru majetku a) ve vstupní ceně 1000 b) v zůstatkové ceně 600 c) oprávky 400 2) Vyúčtování odpisu propachtovaného majetku (dle smlouvy) 40 3) Úhrada pachtovného 50 a) výše odpisu 40 b) výše služby rok 4) Vyúčtování odpisu propachtovaného majetku 40 5) Úhrada pachtovného 50 a) výše odpisu 40 b) výše služby 10 6) Vrácení propachtovaného propachtovateli a) vstupní cena 1000 b) zůstatková cena 520 c) oprávky 480

95 221 Běžný účet 474 Závazky z pachtu 01, 02, 03 Dlouhodobý majetek a b 1a a 6b a 07, 08 Oprávky k dlouhodob. majetku 551 Odpisy 6c c Ostatní služby 3b 5b 10 10

96 Příklad 47 Účtování u propachtovatele

97 1. rok 1) Převod majetku vyčleněného k pachtu do dlouhodobého finančního majetku a) vstupní cena 1000 b) oprávky 400 c) zůstatková cena 600 2) Vyúčtování pohledávky za propachtovaný majetek dle smlouvy 600 3) Přijaté pachtovné v celkové výši 50 a) výše odpisu 40 b) výše služby rok 4) Přijaté pachtovné v celkové výši 50 a) výše odpisu 40 b) výše služby 10 5) Vyúčtování navrácení propachtovaného majetku pachtýřem propachtovateli (předpokládá se další pacht) 520

98 01,02,03 Dlouhodobý majetek 07,08 Oprávky k dlouhodobému majetku PZ a 1b 400 PZ Ostatní dlouhodobý finanční majetek 374 Pohledávky z pachtu majetku 221 Běžný účet 1c a a Výnosy z dlouhodobého finančního majetku b 4b

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje 1 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky vývoje 013 - Software 014 - Ostatní ocenitelná práva 015 - Goodwill 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Rozvaha v úplném rozsahu Výsledovka Rozvaha ve zkráceném rozsahu Výsledovka zkr Rozvaha základní Název účtu Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva

Rozvaha v úplném rozsahu Výsledovka Rozvaha ve zkráceném rozsahu Výsledovka zkr Rozvaha základní Název účtu Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Rozvaha v úplném rozsahu Výsledovka Rozvaha ve zkráceném rozsahu Výsledovka zkr Rozvaha základní Název účtu Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Formulář Číslo Formulář Číslo Formulář Číslo Formulář

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Příloha 1: Peněžní deník

Příloha 1: Peněžní deník Příloha : Peněžní deník Příloha 2: Kniha pohledávek Příloha 3: Kniha dluhů Příloha 4: Inventární karta nehmotného a hmotného majetku Příloha 5: Skladní karta zásob Příloha 6: Inventární karta drobného

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU PVS A.S. K 31. 12. 2002 v tis. Kč Běžné Minulé Minulé Řád. č. úč. období 2002 úč. ob. 2001 úč. ob. 2000 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 498 951 (19 973) 478 978

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k )

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k ) Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k 12.1.2019) Firma BEBE, s. r. o., Praha 2, Belgická 30 se zabývá nákupem a prodejem zboží. Má 2 odběratele (Základní

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha č. 1 Rozvaha

Příloha č. 1 Rozvaha Příloha č. 1 Rozvaha 2006 2008 Označení AKTIVA Řád Rok a b c 2006 2007 2008 AKTIVA CELKEM 001 67 743 67 596 66 706 0 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 B. Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek) 003

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Při řešení používejte Český účetní standard č. 023 Výkaz o peněžních tocích

Při řešení používejte Český účetní standard č. 023 Výkaz o peněžních tocích CASH FLOW Při řešení používejte Český účetní standard č. 023 Výkaz o peněžních tocích Příklad Společnost s ručením omezeným vykazovala k 1.1. a k 31.12. 2008 následující zůstatky rozvahových položek: Položka

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 ROZVAHA 2006- hodnoty netto v tis. Kč Běžné obd. Minulé obd. 2006 2005 AKTIVA CELKEM 69 157 59 774 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto ROZVAHA k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 336 106 625 112

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih 15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih pozor! Na rozdíl od toho, účetní závěrka je sestavení výkazů (výsledovka, rozvaha) účetní uzávěrka má několik částí:

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 1 Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 Přednáška č. 1 Účtování zásob specifické problémy účtování zásob (oceňování, reklamace) - účtování operací v závěru období Oblast účtování

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 Název nadřízeného orgánu: Obec Dobré Název účetní jednotky: Mateřská škola Dobré 517 93 Dobré Sídlo: Dobré 139 517 93 Dobré Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2012 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

OBSAH ÚVOD Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15

OBSAH ÚVOD Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15 OBSAH ÚVOD....................................................... 11 Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15 1 PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ, BILANČNÍ PRINCIP.................17 1.1 Rozsah znalostí........................................17

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROLLPAP spol. s r.o. Sídlo, bydliště neb

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROLLPAP spol. s r.o. Sídlo, bydliště neb ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 30.09.17 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROLLPAP spol. s r.o. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky IČ Václ. Plecitého

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 24 až 62 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

ROZVAHA A K T I V A

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 2 0 1 5 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 6 4 0 4 0 5 3 4 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky občanské sdružení LUNARIA Jindřichovice pod Smrkem

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více