Evropské technické schválení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropské technické schválení"

Transkript

1 Evropské technické schválení ETA Překlad originálního anglického znění do českého jazyka. Obchodní název Trade name Baumit Wärmedämmverbundsystem Mineral Držitel schválení Holder of approval Druh a použití výrobku Generic type and use of construction product Baumit Beteiligungen GmbH Wopfing 156 A-2754 Waldegg Vnější tepelně izolační kontaktní systém s omítkovou vrstvou pro tepelné izolování budov Platnost Validity od from do to Výrobny Manufacturing plant Baumit Beteiligungen GmbH Wopfing 156 A-2754 Waldegg Toto Evropské technické schválení obsahuje: This European Technical Approval contains: 23 stran včetně 0 příloh Toto Evropské technické schválení nahrazuje ETA s dobou platnosti od 28,11,2005 do

2 Strana 2 evropského technického schválení ETA I. PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1 Toto evropské technické schválení vydal Österreichisches Institut für Bautechnik ve smyslu následujících ustanovení a předpisů: - Směrnice rady 89106EHS z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků 1, upravená směrnicí rady 9368EHS 2 a nařízením evropského parlamentu a rady 3 č ; - Stavební řád Dolního Rakouska 1996 LGBI ; - Všeobecná procedurální pravidla pro podávání žádostí, přípravu a vydávání evropských technických schválení obsažená v příloze Rozhodnutí komise 9423ES 4 ; - Řídící pokyn pro evropská technická schválení pro vnější kontaktní tepelně izolační systémy s omítkou ETAG 004, vydání Österreichisches Institut für Bautechnik je oprávněn zjišťovat skutečnosti související s tímto evropským technickým schválením. Prověrky se mohou konat v místě výroby. Zodpovědnost za shodu výrobku s evropským technickým schválením a za vhodnost výrobku k použití pro určený účel zůstává samozřejmě na držiteli evropského technického schválení. 3 Toto evropské technické schválení se nesmí přenášet na jiné výrobce nebo zástupce výrobců než jak je uvedeno na straně 1; ani na jiná místa výroby než jak je uvedeno v kontextu tohoto evropského technického schválení. 4 Österreichisches Institut für Bautechnik může toto evropské technické schválení zrušit podle článku 5(1) směrnice rady 89106EHS. 5 Toto evropské technické schválení smí být rozmnožováno a popř. šířeno elektronickými prostředky jen v plném znění. Rozšiřování tohoto dokumentu v neúplném znění je možné jen s písemným souhlasem Österreichisches Institut für Bautechnik. Takový dokument musí být označen jako dílčí. Texty a obrázky v propagačních materiálech nesmí být v rozporu s tímto evropským technickým schválením. 6 Toto evropské technické schválení vydala notifikovaná osoba ve svém úředním jazyce. Tento výtisk plně odpovídá verzi, kterou uvedla EOTA do oběhu. Překlady do jiných jazyků musí být jako takové zřetelně označeny. 1 Official Jornal of the European Communities no. L 40, , p Official Jornal of the European Communities no. L 220, , p. 1 3 Official Jornal of the European Union no. L 284, , p Official Jornal of the European Communities no. L 17, , p. 34

3 Strana 3 evropského technického schválení ETA I. SPECIFICKÉ PODMÍNKY EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Definice výrobku a zamýšleného použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém, dále jen ETICS, je navržen a zhotovován ve shodě s návodem k jeho navrhování a zhotovování vydaným držitelem tohoto schválení ETA, který je uložený u Österreichisches Institut für Bautechnik. Tento ETICS se skládá z následujících komponentů, průmyslově vyráběných držitelem tohoto schválení ETA nebo jeho dodavateli. Konečnou zodpovědnost za ETICS nese držitel tohoto schválení. 1.1 Definice sestavy výrobků (kit) Komponenty Spotřeba Tloušťka (viz 2.5 popis, charakteristiky a použití komponentů) (kgm 2 ) (mm) Mechanicky připevňované ETICS pomocí hmoždinek a s doplňkovým adhezivem (viz dále v textu, vlastnosti a použití komponentů) Izolant: Standardní desky z minerální vlny Lepidlo: - Baumit HaftMörtel: Minerální prášek, cementová báze s křemičitým pískem, disperzním práškem, přísady - Baumit KlebeSpachtel: Minerální prášek, cementová báze s křemičitým pískem, disperzním práškem, přísady 5,0 (prášek) 5,0 (prášek) 50 až 180 Izolační materiály s příslušnou metodou upevnění Hmoždinky: - EJOT Schraubdübel ejotherm ST U - fischer TERMOZ 8U - Hilti-Dämmstoff-Befestigungselement XI-FV - Hilti SX-FV - fischer Schlagdübel TERMOZ 8N - Hilti Dämmstoffdübel SD-FV 8 - Thermoschlagdübel KEW TSD 8 - EJOT EJOTHERM STR U - EJOT SDM-T plus a SDF-K plus - ejotherm NT U a ejotherm NK U - Baumit Schlagdübel SD 8 - EJOT ejotherm NTK-U - BRAVOL PTH-KZ 608-L a, PTH-KZL 608-L a, PTH 608-L a, PTH-L 608-L a

4 Strana 4 evropského technického schválení ETA Komponenty (viz 2.5 popis, charakteristiky a použití komponentů) Spotřeba (kgm 2 ) Tloušťka (mm) Základní vrstva Sklotextilní síťovina Základní nátěr Konečná povrchová úprava Pomocné materiály - Baumit HaftMörtel: Minerální prášek, cementová báze s křemičitým pískem, disperzním práškem, přísady - Baumit KlebeSpachtel: Minerální prášek, cementová báze s křemičitým pískem, disperzním práškem, přísady Standardní sklotextilní síťovina: - Baumit TextilglasGitter: Velikost ok mezi 3 mm a 5 mm - Baumit UniversalGrund: k okamžitému použití, pigmentovaný, tekutý. k okamžitému použití - se silikátovým pojivem: - Baumit SilikatPutz: zrnitost 1,52,03,0 mm - Baumit NanoporPutz: zrnitost 1,52,03,0 mm k okamžitému použití se silikátovým pojivem: - Baumit SilikonPutz: zrnitost 1,52,03,0 mm - Baumit ArtlinePutz: zrnitost 1,52,03,0 mm - Baumit EdelPutz Spezial (**): zrnitost 1,52,03,0 mm 7,0 (prášek) 7,0 (prášek) 4,0 až 5,0 4,0 až 5,0 0,15 (lm 2 ) 2,5 až 4,2 2,5 až 4,2 2,5 až 4,2 2,5 až 4,2 2,3 až 4,1 dle zrnitosti Ve smyslu ETAG 004 a v zodpovědnosti držitele schválení ETA.

5 Strana 5 evropského technického schválení ETA Zamýšlené použití Tento ETICS je určen pro vnější tepelnou izolaci stěn staveb. Stěny mohou být tvořeny zdivem (cihly, tvárnice, kameny) nebo betonem (monolitický nebo prefabrikovaný) s třídou reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d0 podle EN o minimální hustotě 820 kgm 3 popř. A1 podle rozhodnutí Evropské rady 96603EC v platném znění. Tento ETICS je navržen tak, aby konstrukci, na kterou je aplikován vytvořil dostatečnou tepelnou izolaci. Tento ETICS je tvořen nenosnými konstrukčními prvky. Nepřispívá přímo ke stabilitě stěny na které je aplikován, ale příznivě působí na její trvanlivost tím, že poskytuje zvýšenou ochranu proti povětrnostním vlivům. Tento ETICS je možné aplikovat na nových nebo již dříve existujících svislých stěnách. Též může být použit na vodorovných nebo šikmých konstrukcích, které nejsou vystaveny srážkám. Tento ETICS není určen k zajištění vzduchotěsnosti staveb. Výběr způsobu upevnění záleží na vlastnostech podkladu, který též může vyžadovat speciální přípravu (viz ETAG 004) a měl by odpovídat národním podmínkám. Veličiny a parametry tohoto Evropského technického schválení (ETA) jsou stanoveny tak, že při dodržení podmínek pro balení, dopravu, skladování a montáž uvedených v části 4.2, 5.1 a 5.2, při přiměřeném užívání, a zajištění pravidelné údržby a oprav vytvářejí předpoklad pro životnost nejméně 25 let. Tento údaj ale nelze interpretovat jako záruku danou výrobcem nebo schvalovacím orgánem, nýbrž pouze jako prostředek pro správný výběr skladby systému k dosažení požadované ekonomicky přiměřené životnosti stavby.

6 Strana 6 evropského technického schválení ETA Vlastnosti výrobku a metody ověřování 2.1 Všeobecně Identifikační zkoušky a posouzení vhodnosti k použití tohoto ETICS dle základních požadavků byly provedeny v souladu s řídícím pokynem ETA č. 004 týkajícího se vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů s omítkou vydání březen 2000 (v tomto ETA nazývaným ETAG 004). 2.2 Vlastnosti ETICS Reakce na oheň Skladba systému dle lepicí hmota dle MW 50 až 180 mm - základní vrstva: Baumit HaftMörtel a Baumit KlebeSpachtel - omítková vrstva: Baumit SilikatPutz, Baumit SilikonPutz, Baumit Artlineputz, Baumit NanoporPutz a Baumit EdelPutz Spezial Všechny ostatní konfigurace Nejvyšší deklarovaný obsah organických látek Základní vrstva: 3,0 % Omítková vrstva: 4,0 % Nejmenší deklarovaný obsah retardérů hoření Základní vrstva: 0 % Omítková vrstva: 0 % Eurotřída dle EN : 2002 A2 s1, d0 - - F Montáž a připevnění (pro konečné použití uvedené v článku 1.2 tohoto ETA) Posouzení reakce na oheň je založeno na zkouškách o největší tloušťce izolace SBI180mm, EN ISO mm a největší objemové hmotnosti izolačního materiálu (MW) 150 kgm 3 a omítkového systému (druh pojiva silikát) s největším obsahem organických částic (3,2%) a tloušťkou (6mm). Pro zkoušku dle SBI a EN ISO byl ETICS připevněn přímo na cementovláknitý podklad (A2 s1, d0) o minimální hustotě 820 kgm 2. Montáž tohoto ETICS provedl držitel schválení v souladu s pokyny výrobce (návod k použití) při použití jedné vrstvy sklotextilní síťoviny na celém vzorku (žádné přesahy sklotextilní síťoviny). Zkušební vzorky byly vyrobeny vcelku a neobsahují žádné spoje. Okraje panelu byly opatřeny omítkou. Hmoždinky nebyly obsaženy ve zkoušeném ETICS protože nemají žádný vliv na výsledky zkoušky.

7 Strana 7 evropského technického schválení ETA Je třeba respektovat, že v některých členských státech nemusí být klasifikace na základě SBI testu dostačující. K objasnění shody s protipožárními předpisy členského státu mohou být požadována další posouzení např. na základě zkoušek ve větším rozsahu. Okraje ETICS musí být vždy chráněny proti požáru. Poznámka: Evropský referenční scénář pro požár nebyl zatím pro fasády ustanoven. V některých členských státech nemusí být klasifikace ETICS dle EN : 2002 pro fasády dostačující. Dokud nebude dokončen existující evropský systém klasifikace, může být pro splnění předpisů některého členského státu nezbytné další posouzení ETICS dle národních ustanovení (např. na základě zkoušek ve větším rozsahu) Nasákavost (zkouška vzlínavosti) Základní vrstva Baumit HaftMörtel: - nasákavost po 1 hodině < 1 kgm 2 - nasákavost po 24 hodinách < 0.5 kgm 2 Omítkový systém: Nasákavost po 24 hodinách < 0.5 kgm kgm 2 Omítkové systémy: základní vrstva (vč. penetrace dle bodu 1.1) Baumit SilikatPutz Baumit SilikonPutz X X + konečné povrchové úpravy dle této tabulky: Baumit ArtlinePutz Baumit NanoporPutz X X Baumit EdelPutz Spezial X

8 Strana 8 evropského technického schválení ETA Základní vrstva Baumit Klebespachtel: - nasákavost po 1 hodině < 1 kgm 2 - nasákavost po 24 hodinách < 0.5 kgm 2 Omítkový systém: Nasákavost po 24 hodinách < 0.5 kgm kgm 2 Omítkové systémy: základní vrstva (vč. penetrace dle bodu 1.1) + konečné povrchové úpravy dle této tabulky: Baumit SilikatPutz Baumit SilikonPutz Baumit ArtlinePutz Baumit NanoporPutz Baumit EdelPutz Spezial X X X X X Hygrotermální působení Zkouška hygrotermálními cykly byla provedena na stěně. Během zkoušek nebyla zjištěna žádná z těchto závad: - puchýře nebo odlupování povrchu, - trhliny nebo popraskání vyvolané spárami mezi deskami izolantu nebo profily použitými v systému, - oddělování vrstev vnějšího souvrství, - trhliny umožňující pronikání vody do izolační vrstvy ETICS lze tedy považovat za odolný vůči hygrotermálním cyklům Odolnost mráz tání Omítkové systémy s konečnými povrchovými úpravami Baumit SilikonPutz, Baumit ArtlinePutz, Baumit NanoporPutz a Baumit EdelPutz Spezial vykazují po 24 hodinách nasákavost nižší než 0,5 kgm 2 a lze tedy ETICS v odpovídající skladbě považovat za mrazuvzdorný. Omítkové systémy s konečnou povrchovou úpravou Baumit SilikatPutz: ETICS byl shledán mrazuvzdorným dle ETAG 004, část

9 Strana 9 evropského technického schválení ETA Odolnost proti mechanickému poškození Z odolnosti proti nárazu tvrdého tělesa (3 J a 10 J) a proražení lze odvodit následující kategorie: Baumit HaftMörtel Jedna vrstva síťoviny Dvě vrstvy síťoviny Omítkové systémy: Baumit SilikatPutz základní vrstva Baumit SilikonPutz (vč. penetrace dle bodu 1.1) + konečné povrchové úpravy dle této tabulky: Baumit ArtlinePutz Baumit NanoporPutz Baumit EdelPutz Spezial Kategorie II Kategorie I Baumit KlebeSpachtel Jedna vrstva síťoviny Dvě vrstvy síťoviny Omítkové systémy: Baumit SilikatPutz základní vrstva Baumit SilikonPutz (vč. penetrace dle bodu 1.1) + konečné povrchové úpravy dle této tabulky: Baumit ArtlinePutz Baumit NanoporPutz Baumit EdelPutz Spezial Kategorie II Kategorie I Propustnost pro vodní páru Baumit HaftMörtel Ekvivalentní difúzní tloušťka (m) Omítkové systémy: základní vrstva (vč. penetrace dle bodu 1.1) + konečné povrchové úpravy dle této tabulky: Baumit SilikatPutz Baumit SilikonPutz Baumit ArtlinePutz Baumit NanoporPutz Baumit EdelPutz Spezial 1,0 m (výsledek zkoušky pro omítku se zrnitostí 3,0 mm: 0,2 m) 1,0 m (výsledek zkoušky pro omítku se zrnitostí 3,0 mm: 0,5 m) 1,0 m (výsledek zkoušky pro omítku se zrnitostí 3,0 mm: 0,4 m) 1,0 m (výsledek zkoušky pro omítku se zrnitostí 3,0 mm: 0,1 m) 1,0 m (výsledek zkoušky pro omítku se zrnitostí 3,0 mm: 0,1 m)

10 Strana 10 evropského technického schválení ETA Baumit KlebeSpachtel Ekvivalentní difúzní tloušťka (m) Omítkové systémy: základní vrstva (vč. penetrace dle bodu 1.1) + konečné povrchové úpravy dle této tabulky: Baumit SilikatPutz Baumit SilikonPutz Baumit ArtlinePutz Baumit NanoporPutz Baumit EdelPutz Spezial 1,0 m (výsledek zkoušky pro omítku se zrnitostí 3,0 mm: 0,3 m) 1,0 m (výsledek zkoušky pro omítku se zrnitostí 3,0 mm: 0,7 m) 1,0 m (výsledek zkoušky pro omítku se zrnitostí 3,0 mm: 0,8 m) 1,0 m (výsledek zkoušky pro omítku se zrnitostí 3,0 mm: 0,3 m) 1,0 m (výsledek zkoušky pro omítku se zrnitostí 3,0 mm: 0,2 m) Nebezpečné látky Držitel tohoto ETA schválení vydal prohlášení: Jako dodatek k příslušným článkům tohoto ETA, týkajícím se nebezpečných látek, mohou být na ETICS v tomto směru kladeny další požadavky (např. převzatá evropská legislativa a národní zákony, nařízení a správní předpisy). Tyto požadavky musí v každém případě vyhovovat nařízení Směrnice pro stavební výrobky. 2.3 Bezpečnost při užívání Přídržnost Základní vrstva k izolantu Baumit HaftMörtel Kondiciování Bez dodatečného kondiciování ale porušení v izolantu Po hygrotermálních cyklech (na stěně) ale porušení v izolantu Po cyklech mráz tání (na vzorcích) ale porušení v izolantu Bez dodatečného kondiciování ale porušení v izolantu Baumit KlebeSpachtel Kondiciování Po hygrotermálních cyklech (na stěně) ale porušení v izolantu Po cyklech mráz tání (na vzorcích) ale porušení v izolantu

11 Strana 11 evropského technického schválení ETA Lepidlo k podkladu a k izolantu Bez dodatečného kondiciování Kondiciování 48 h ponoření ve vodě + 2 h 23 C50% RV 48 h ponoření ve vodě + 7 dní 23 C50% RV beton 0.25 MPa 0.08 MPa 0.25 MPa Baumit HaftMörtel izolant ale porušení v izolantu ale porušení v izolantu ale porušení v izolantu beton 0.25 MPa 0.08 MPa 0.25 MPa Baumit KlebeSpachtel izolant ale porušení v izolantu ale porušení v izolantu ale porušení v izolantu Pevnost připevnění (zkouška posunutí) Zkouška není požadována, protože ETICS splňuje následující kritéria: E.d < Nmm kde: E: modul pružnosti základní vrstvy bez sklotextilní síťoviny d: tloušťka vyschlé základní vrstvy Zatížení sáním větru a) Bezpečnost užívání ETICS připevňovaných pomocí hmoždinek Následující hodnoty platí pouze pro kombinaci (obchodní název hmoždinek) (charakteristika izolantu) uvedené v první části tabulky. Hmoždinky pro které platí zatížení Obchodní název EJOT Schraubdübel ejotherm ST U EJOT ejotherm STR U EJOT SDM-T plus a SDF-K plus ejotherm NT U a ejotherm NK U EJOT ejotherm NTK U Charakteristiky izolačních desek, pro které platí zatížení Max. síla při protažení (N) Průměr talíře (mm) 60 Tloušťka (mm) 50 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (kpa) Hmoždinky umístěné v ploše R panel 10 Minimální hodnota: 0,24 Střední hodnota: 0,27

12 Strana 12 evropského technického schválení ETA Hmoždinky pro které platí zatížení Obchodní název Hilti-Dämmstoff- Befestigungselement XI-FV Hilti SX-FV Hilti Dämmstoffdübel SD-FV 8 Charakteristiky izolačních desek, pro které platí zatížení Max. síla při protažení (N) Průměr talíře (mm) 60 Tloušťka (mm) 50 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (kpa) Hmoždinky umístěné v ploše R panel 10 Minimální hodnota: 0,19 Střední hodnota: 0,24 Hmoždinky pro které platí Obchodní název fischer TERMOZ 8 U fischer Schlagdübel TERMOZ 8 N zatížení Průměr talíře (mm) 60 Charakteristiky izolačních desek, pro které platí zatížení Max. síla při protažení (N) Tloušťka (mm) 50 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (kpa) Hmoždinky umístěné v ploše R panel 15 Minimální hodnota: 0,20 Střední hodnota: 0,23 Hmoždinky pro které platí Obchodní název Thermoschlagdübel KEW TSD 8 zatížení Průměr talíře (mm) 60 Charakteristiky izolačních desek, pro které platí zatížení Max. síla při protažení (N) Tloušťka (mm) 50 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (kpa) Hmoždinky umístěné v ploše R panel 10 Minimální hodnota: 0,18 Střední hodnota: 0,20 Hmoždinky pro které platí Obchodní název Baumit Schlagdübel SD 8 zatížení Průměr talíře (mm) 60 Charakteristiky izolačních desek, pro které platí zatížení Max. síla při protažení (N) Tloušťka (mm) 50 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (kpa) Hmoždinky umístěné v ploše R panel 15 Minimální hodnota: 0,20 Střední hodnota: 0,23

13 Strana 13 evropského technického schválení ETA Hmoždinky pro které platí Obchodní název BRAVOL PTH-KZ 608-L a, PTH-KZL 608-L a, PTH 608-L a, PTH-L 608-L a zatížení Průměr talíře (mm) 60 Charakteristiky izolačních desek, pro které platí zatížení Max. síla při protažení (N) Tloušťka (mm) 60 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (kpa) Hmoždinky umístěné v ploše Hmoždinky umístěné ve spáře R panel R joint 15 Minimální hodnota: 0,39 Střední hodnota: 0,41 Minimální hodnota: 0,28 Střední hodnota: 0,30 Odolnost R d ETICS proti zatížení větrem se stanoví následovně: R d = (R panel x n panel + R joint x n joint ) γ kde: n panel : počet (na m 2 ) hmoždinek umístěných v ploše n joint : počet (na m 2 ) hmoždinek umístěných ve spáře γ : národní parciální bezpečnostní součinitel Tepelný odpor Součinitel prostupu tepla stěnou, kterou pokrývá ETICS, se počítá podle normy EN ISO 6946: U c = U + U U = χ p. n kde: χ p. n se bere v úvahu pouze, pokud je vyšší než 0.04 W(m 2.K) U c celkový součinitel prostupu tepla izolované stěny (W (m 2.K)) n počet hmoždinek (procházejících izolantem) na m 2. χ p lokální vliv tepelného mostu způsobeného hmoždinkou. Pokud to není specifikováno v příslušném ETA pro hmoždinku, mohou být použity níže uvedené hodnoty: = WK pro hmoždinky se šroubem z nekorodující oceli a s hlavicí potaženou plastickou hmotou a pro hmoždinky se vzduchovou mezerou u hlavice šroubu (hodnota χ p. n je zanedbatelná pro n < 20) = WK pro hmoždinky se šroubem z galvanicky pozinkované oceli a s hlavicí potaženou plastickou hmotou a pro hmoždinky se vzduchovou mezerou u hlavice šroubu (hodnota χ p. n je zanedbatelná pro n < 10) = zanedbatelné pro hmoždinky s plastovým trnem (vyztužené nebo nevyztužené skleněnými vlákny) U součinitel prostupu tepla příslušné části stěny (bez tepelných mostů) (W (m 2.K)) stanovený takto:

14 Strana 14 evropského technického schválení ETA U c = 1 (R i + R render + R substrate + R se + R si ) kde: R i R render R substrate R se R si + tepelný odpor izolantu v (m 2.K)W tepelný odpor omítkového systému (přibližně 0.02 m 2.KW) tepelný odpor podkladu (beton, cihly) v (m 2.K)W tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně v (m 2.K)W tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně v (m 2.K)W Vliv PVC profilů se zanedbává. 2.4 Aspekty trvanlivosti a provozuschopnosti Přídržnost po umělém stárnutí Omítkové systémy: základní vrstva (vč. penetrace dle bodu 1.1) + konečné povrchové úpravy dle této tabulky: Baumit HaftMörtel Baumit SilikatPutz Baumit SilikonPutz Baumit ArtlinePutz Baumit NanoporPutz Baumit EdelPutz Spezial Po hygrotermálních cyklech (na stěně) nebo po 7 dnech ponoření ve vodě + 7 dnech 23 C50% RV ale porušení v izolantu Po cyklech mráztání Žádný ukazatel vlastností není stanoven

15 Strana 15 evropského technického schválení ETA Omítkové systémy: základní vrstva (vč. penetrace dle bodu 1.1) + konečné povrchové úpravy dle této tabulky: Baumit KlebeSpachtel Baumit SilikatPutz Baumit SilikonPutz Baumit ArtlinePutz Baumit NanoporPutz Baumit EdelPutz Spezial Po hygrotermálních cyklech (na stěně) nebo po 7 dnech ponoření ve vodě + 7 dnech 23 C50% RV ale porušení v izolantu Po cyklech mráztání Žádný ukazatel vlastností není stanoven 2.5 Vlastnosti součástí Izolant Popis a vlastnosti MW desky pro lepený ETICS Reakce na oheň EN Tepelný odpor ((m2.k)w) Tloušťka (mm) EN 823 Nasákavost (při částečném ponoření) EN 1609 Faktor difúzního odporu (µ) EN Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za sucha (kpa) EN 1607 Třída reakce na oheň A1 - tloušťka 50 mm až 180 mm - specifická hmotnost 110 kgm 3 až 160 kgm 3 Definován na CE značení podle deklarace v souladu s EN Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) MW-EN T5 0,5 kgm MW-EN TR10

16 Strana 16 evropského technického schválení ETA Hmoždinky Hmoždinky pro izolant: Obchodní název Průměr talíře (mm) Charakteristická odolnost proti vytržení z podkladu EJOT Schraubdübel ejotherm ST U 60 viz ETA fischer TERMOZ 8U 60 viz ETA Hilti-Dämmstoff-Befestigungselement XI- FV 60 viz ETA Hilti SX-FV 60 viz ETA fischer Schlagdübel TERMOZ 8N 60 viz ETA EJOT EJOTHERM STR U 60 viz ETA Hilti Dämmstoffdübel SD-FV 8 60 viz ETA EJOT SDM-T plus a SDF-K plus 60 viz ETA Thermoschlagdübel KEW TSD 8 60 viz ETA EJOT ejotherm NT U a ejotherm NK U 60 viz ETA Baumit Schlagdübel SD 8 60 viz ETA EJOT ejotherm NTK-U 60 viz ETA BRAVOL PTH-KZ 608-L a, PTH-KZL 608-L a, PTH 608-L a, PTH-L 608-L a 60 viz ETA Základní vrstva Šíře trhlin (zkouška protahováním základní vrstvy) při protažení 0,8 % je cca 0,1 mm.

17 Strana 17 evropského technického schválení ETA Sklotextilní síťovina Odolnost proti alkáliím Zbytková pevnost po stárnutí (Nmm) Relativní zbytková pevnost: % (po stárnutí) z pevnosti v původním stavu osnova útky osnova útky Baumit TextilglasGitter sklotextilní síťovina rozměry ok mezi 3 mm a 5 mm

18 Strana 18 evropského technického schválení ETA Posouzení shody a CE značení 3.1 Ověření shody V souladu s rozhodnutím Evropské komise 97556ES se pro posouzení shody použije postup 2+. Nadto se v případě reakce na oheň použije v souladu s rozhodnutím Evropské komise ES systém posouzení shody 1 a 2+. S ohledem na reakci na oheň Eurotřídy A2 se pro posouzení shody, pokud jde o vlastnosti jiné než reakce na oheň, použije systém 2+. Tento systém je popsán ve Směrnici 89106EHS, Příloha III,2 (ii), jako první možnost takto: Prohlášení shody ETICS výrobce je založeno na: a) úkolech výrobce 1) počáteční zkouška typu ETICS a součástí 2) systém řízení výroby 3) zkoušky vzorků výrobků odebraných ve výrobně podle předepsaného plánu zkoušek b) úkolech notifikované osoby 3) certifikace systému řízení výroby na základě - Počáteční inspekce v místě výroby a systému řízení výroby - Průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby S ohledem na reakci na oheň Eurotřídy A2 se pro posouzení shody, pokud jde o reakci na oheň, použije systém 1. Tento systém je popsán ve Směrnici 89106EHS, Příloha III,2 (i), takto: Prohlášení shody ETICS výrobce je založeno na: c) úkolech výrobce 1) systém řízení výroby 2) zkoušky vzorků výrobků odebraných ve výrobně podle předepsaného plánu zkoušek d) úkolech notifikované osoby 3) počáteční zkouška typu ETICS a součástí 4) počáteční inspekce v místě výroby a systému řízení výroby 5) průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby

19 Strana 19 evropského technického schválení ETA Odpovědnosti Úkoly výrobce Systém řízení výroby Výrobce provádí průběžnou vnitřní kontrolu výroby. Všechny prvky, požadavky a nařízení přijaté výrobcem jsou systematicky zdokumentovány písemnou formou včetně záznamů dosažených výsledků. Tento systém řízení výroby zajišťuje, že výrobek je v souladu s tímto Evropským technickým schválením. Výrobce smí používat pouze komponenty uvedené v technické dokumentaci k tomuto Evropskému technickému schválení. U součástí, které držitel tohoto ETA schválení sám nevyrábí, se ujišťuje, že systém řízení výroby provozovaný jiným výrobcem garantuje jejich shodu s tímto Evropským technickým schválením. Systém řízení výroby a opatření ustanovená držitelem tohoto ETA schválení pro součásti jím nevyráběné musí být v souladu s kontrolním plánem 5) týkajícím se tohoto Evropského technického schválení, který je součástí technické dokumentace tohoto Evropského technického schválení. Tento kontrolní plán vytvořený výrobcem v souvislosti s jím provozovaným systémem řízení výroby je uložen u Österreichisches Institut für Bautechnik. Výsledky systému řízení výroby musí být zaznamenávány a vyhodnocovány ve shodě s podmínkami tohoto kontrolního plánu Další úkoly výrobce Výrobce má pro úlohy zmíněné v části 3.1 v oblasti ETICS smluvně zapojit osobu (osoby) notifikované pro činnosti uvedené v části 3.3. Za tím účelem má výrobce poskytnout notifikované osobě nebo osobám kontrolní plán zmíněný v části a Výsledky počátečních zkoušek typu (v případě systému 2+) provedených jako součást posuzování pro Evropské technické schválení jsou platné pokud nedojde ke změnám výrobního postupu a zařízení. V takových případech musí být nezbytné počáteční zkoušky typu odsouhlaseny mezi Österreichisches Institut für Bautechnik a další zapojenou notifikovanou osobou. Výrobce vydá prohlášení o shodě uvádějící, že stavební výrobek je ve shodě s podmínkami tohoto Evropského technického schválení. Pro toto prohlášení mohou být použity počáteční zkoušky typu provedené výrobcem. 5) Kontrolní plán je důvěrnou součástí Evropského technického schválení a je spravován notifikovanou osobou, popř. osobami zabývajícími se ověřováním shody.

20 Strana 20 evropského technického schválení ETA Úkoly notifikované osoby Notifikovaná osoba provádí: Počáteční zkoušku typu (pro systém 1) Výsledky počátečních zkoušek typu provedených jako součást posuzování pro Evropské technické schválení jsou platné pokud nedojde ke změnám výrobního postupu a zařízení. V takových případech musí být nezbytné počáteční zkoušky typu odsouhlaseny mezi Österreichisches Institut für Bautechnik a další zapojenou notifikovanou osobou. Počáteční inspekce výrobny a systému řízení výroby Notifikovaná osoba (osoby) se musí ujistit, že v souladu s kontrolním plánem jsou výrobna (zvláště zaměstnanci a zařízení) a systém řízení výroby schopny neustále systematicky zajišťovat výrobu komponentů dle specifikací uvedených v článku 2 tohoto ETA. Průběžný dohled, posouzení a schválení systému řízení výroby Notifikovaná osoba (osoby) musí navštívit výrobnu nejméně jednou ročně v rámci dohledu nad výrobcem, který provozuje systém řízení výroby (FPC) dle požadavků EN ISO 9001 pokrývající výrobu součástí ETICS. Musí ověřit, že systém řízení výroby a specifikované automatizované výrobní procesy jsou stále prováděny dle kontrolního plánu. Tyto činnosti je třeba vykonat v souladu s podmínkami stanovenými v kontrolním plánu pro toto Evropské technické schválení. Notifikovaná osoba (osoby) zaznamená podstatné body své činnosti vypovídající o situaci, poskytnutých výsledcích jakož i závěry v písemné zprávě. V případě ověření shody systémem 1: Notifikovaná osoba pověřená výrobcem vydá ES certifikát shody výrobku potvrzující shodu s podmínkami tohoto Evropského technického schválení. V případě ověření shody systémem 2+: Notifikovaná osoba pověřená výrobcem vydá ES certifikát shody systému řízení výroby potvrzující shodu s podmínkami tohoto Evropského technického schválení. V případě, že podmínky Evropského technického schválení a příslušného kontrolního plánu nejsou dlouhodobě plněny, odejme certifikační orgán certifikát shody a neprodleně informuje Österreichisches Institut für Bautechnik.

21 Strana 21 evropského technického schválení ETA CE značení Označením CE se opatří výrobek, štítek na obalu nebo průvodní obchodní dokumenty doprovázející součásti ETICS. Symbol CE musí doprovázet identifikační číslo příslušné notifikované osoby a tyto další dodatečné informace: - jméno nebo identifikační označení držitele ETA, - poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE připojeno, - číslo ES certifikátu shody systému řízení výroby (systém 2+), - číslo ES certifikátu shody ETICS (systém 1), - číslo Evropského technického schválení, - obchodní název ETICS, - číslo ETAG. 4 Předpoklady, za nichž byla vhodnost výrobku pro zamýšlené použití příznivě posouzena 4.1 Výroba Evropské technické schválení je vydáno pro ETICS na základě odsouhlasených údajů informací, které jsou uschovány u Österreichisches Institut für Bautechnik a které posuzovaný ETICS identifikují. Změny ETICS nebo výrobního procesu, které se mohou promítnout i do těchto archivovaných dat informací, musí být notifikované osobě Österreichisches Institut für Bautechnik oznámeny ještě předtím, než budou zavedeny. Österreichisches Institut für Bautechnik rozhodne, zda tyto změny ovlivní ETA a v důsledku toho i CE značení a zda bude potřeba provést změnu ETA. 4.2 Montáž Obecně Je na zodpovědnosti držitele ETA zaručit, aby informace pro návrh a montáž ETICS byly snadno dostupné zainteresovaným osobám. Tyto informace mohou být poskytovány ve formě kopií příslušných částí ETA. Dále by měly být všechny informace ohledně provádění výrobku jasně uvedeny na obalu anebo přiložených instrukcích včetně jednoho nebo více schémat. V každém případě musí použití výrobku respektovat národní předpisy týkající se zvláště požární bezpečnosti a zatížení větrem. Pro ETICS mohou být použity pouze komponenty popsané v článku 1.1 s vlastnostmi dle článku 2 tohoto ETA. V úvahu musí být vzaty požadavky ETAG 004, kapitola 7.

22 Strana 22 evropského technického schválení ETA Navrhování Při lepení ETICS musí minimální lepená plocha a metoda lepení odpovídat vlastnostem ETICS a stejně tak i národním předpisům. V každém případě musí být minimální lepená plocha podle Při mechanickém připevňování ETICS musí výběr a počet upevňovacích prostředků zohledňovat: - návrhové sání větru a národní předpisy (které zohledňují národní bezpečnostní součinitele, návrhové postupy, ), - charakteristickou odolnost hmoždinek proti vytržení z podkladu (viz montážní parametry efektivní kotevní hloubka, charakteristická únosnost - v ETA hmoždinky), - bezpečnost při užívání ETICS podle způsobu připevňování Provádění Průzkum a příprava podkladu a obecné postupy při provádění ETICS mají být provedeny v souladu s: kapitolou 7 ETAG č. 004, v případě lepených ETICS, s nezbytným vyloučením jakýchkoliv původních organických nátěrů, národními předpisy Částečné odlišnosti při provádění spojené se speciálními metodami připevňování a nanášením omítkového systému mají být provedeny podle předpisů držitele ETA. Důsledně je třeba dodržovat zejména množství nanášených omítek, jejich rovnoměrnou tloušťku a přestávky mezi zhotovováním jednotlivých vrstev.

23 Strana 23 evropského technického schválení ETA Všeobecné pokyny 5.1 Balení, doprava a skladování Balení všech komponentů musí zajišťovat ochranu před vlhkostí během dopravy a skladování, pokud to výrobce nezajišťuje dalším jiným způsobem. Komponenty musí být ochráněny před poškozením. Je na zodpovědnosti výrobce (výrobců) zajistit, aby tyto požadavky byly pro příslušné pracovníky snadno proveditelné. 5.2 Údržba a oprava Konečná povrchová úprava by měla být běžným způsobem udržována v takovém stavu, aby mohla plnit ochrannou funkci ETICS. Údržba by měla zahrnovat zejména: Opravy místních poškození Údržbu vzhledu prováděnou výrobky, které jsou přizpůsobeny a kompatibilní ETICS (případně po umytí a nebo po vhodné předúpravě) Nezbytné opravy je třeba provádět urychleně. Při údržbě je důležité používat běžně dostupné výrobky a zařízení, které nemají vliv na vzhled díla. Je na zodpovědnosti výrobce (výrobců) zajistit, aby tyto požadavky byly pro příslušné pracovníky snadno proveditelné. (podpis) Za Österreichisches Institut für Bautechnik Dipl. Ing. Dr. Rainer Mikulits generální ředitel

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Evropské technické schválení ETA-050244 Překlad originálního anglického znění do českého jazyka. Obchodní název Trade name Baumit open KlimaFassade EPS Držitel schválení Holder of approval Druh a použití

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIII název výrobku: weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 005/2014 VII název výrobku:dektherm ELASTIK E mineral jedinečný identifikační kód:

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIII název výrobku: weber therm clima E jedinečný identifikační

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIV název : weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 109/2013-VIV název : weber therm clima E mineral jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 106/2013-VIV název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIV název : weber therm clima E jedinečný identifikační kód:

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 107/2013-VIV název : weber therm elastik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTEEM

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIV název : weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940621/1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 Číslo výrobku: 0111 Prohlášeni o vlastnostech č: 0111 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 Zamýšlené použití Výrobce Výrobny Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 název výrobku: Baumit Mineral A jedinečný identifikační kód: ETA-15/0289 Baumit Mineral A Vnější tepelná izolace stěn z

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení (Ověřený překlad z angličtiny) Evropské technické schválení ETA-05/0179 (Anglický překlad připravený DIbt - originální verze je v německém jazyce) Obchodní firma System Dennert Typ A System Dennert Typ

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady

Více

Prohlášení o vlastnostech č

Prohlášení o vlastnostech č Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ:

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ: 1 / 14 1020 TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/3 400 01 Ústí nad Labem IČ: 27304434 12 Termo+Styrol Eko ETICS-T+S-EKO číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004:

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 02 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM MW jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM MW Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu nebo

Více

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 10 1020-CPD-020-025265 Den Braven THERM MINERAL, ETA-10/0329 podle ETAG 004:2000 Číslo Prohlášení o vlastnostech

Více

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva 1020 STOMIX, spol. s r.o. 790 65 Skorošice 197, Česká republika 05 STX.THERM ALFA 01-001 číslo Prohlášení o vlastnostech: 01-001-06 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba systému:

Více

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 Číslo výrobku: 0112 Prohlášeni o vlastnostech č: 0112 (v příloze) Vnější tepelná izolace

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070160 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0160 název výrobku: MAMUTTHERM M jedinečný identifikační kód: 070160 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - MW 2016/01 1. Jedinečný identifikační kód : KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního v souladu Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

D e a b d e f g d g g f h g f d g I PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY y! " # $ y & ' ) * +, -. ' & & / 0 / y 1 / / 2 0 / 3 y ' 4 * & +, 5 y 1,. & &

D e a b d e f g d g g f h g f d g I PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY y!  # $ y & ' ) * +, -. ' & & / 0 / y 1 / / 2 0 / 3 y ' 4 * & +, 5 y 1,. & & Evropské tehniké shválení! " # $ QUARZOLITH WDVS ETA-06/0214 & ' ) " * + # * " $ Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GesmbH Dorfstraβe 5 A-5101 Bergheim &, -., ' ) # / & 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ; 3 4 < =

Více

Evropské technické schválení ETA 09/0103. Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid Str. 165 A-2754 Waldegg Rakousko

Evropské technické schválení ETA 09/0103. Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid Str. 165 A-2754 Waldegg Rakousko Technický a zkušební stavební ústav Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská republika Tel.: 421 2 49228100 Fa: 421 2 44453617 e-mail: eta@tsus.sk internet: www.tsus.sk Autorizováno a potvrzeno v souladu

Více

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

Evropské technické schválení ETA-11/0157

Evropské technické schválení ETA-11/0157 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská Republika tel.: +421 2 49228101 fax: +421 2 44453617 e-mail: eta@tsus.sk internet: www.tsus.sk Evropské technické schválení

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

Evropské technické schválení ETA 11/0194

Evropské technické schválení ETA 11/0194 Technický a zkušební stavební ústav, n. Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská republika Tel.: 421 2 49228101 Fa: 421 2 44453617 E-mail: eta@tsus.sk Internet: www.tsus.sk ČLEN EOTA EOTA MEMBER Evropské

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování Prohlášení o vlastnostech č. 2014091813/0396 název výrobku: MAMUTTHERM Mu jedinečný identifikační kód: 130396 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM s.r.o.,

Více

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033584 Den Braven THERM MINERAL, ETA-15/0074 podle ETAG

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_04 Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce PUR-EN 13165-T2-DS(70,90)4-CS(10/Y)150-TR150-WL(T)3-WL(P)0,5- WS(P)0,5-MU(20)

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 14 VISCO beta MOETICSMV21082014 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940946/1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA13/0946//1 Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO alfa MOETICSEPS01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOEPS130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO beta MOETICSMV01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 Číslo výrobku: 0101 Prohlášeni o vlastnostech č: 0101

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 15 ETA 15/0170 ETAG 004 Cemixtherm DIFU MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální vlna

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM P SILVER Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z šedého pěnového

Více

Prohlášení o vlastnostech č /2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//3

Prohlášení o vlastnostech č /2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//3 Prohlášení o vlastnostech č. 2940621/2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: 13/0621//3 Zamýšlené použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem s expandovaného polystyrenu

Více

Cemixtherm COMFORT MW

Cemixtherm COMFORT MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 08 ETA 08/0104 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 9368EEC. 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038692 EXCEL THERM R ETA-090366 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013 Výrobce : Distributor : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve výrobním programu výrobců komponent systému v dalším

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013 Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 201 Výrobce : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 Distributor : ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve

Více

ETA 14/0277 ze dne 21/08/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0277 ze dne 21/08/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování,

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic M Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Evropské technické schválení ETA-070318 P eklad originálního anglického zn ní do eského jazyka. Obchodní název Trade name Baumit Wärmedämmverbundsystem MeralSchaum Držitel schválení Holder of approval

Více

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral Technický list ETICS STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) firmy STAVOPROJEKTA a.s. slouží jako vnější tepelná izolace obvodových konstrukcí

Více

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU Definice výrobků a zamýšleného použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS), zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými

Více

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: )

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: ) 1020 MAMUTTHERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; 614 00 Brno (IČ: 26885263) 14 MAMUTTHERM Pv číslo Prohlášení o vlastnostech: 2014101014/0278 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba

Více

ETA 15/0002 ze dne 24/02/2015. Evropské technické posouzení

ETA 15/0002 ze dne 24/02/2015. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0002 ze dne 24/02/2015 I Všeobecná část Subjekt

Více

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: )

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: ) 1020 MAMUTTHERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; 614 00 Brno (IČ: 26885263) 14 MAMUTTHERM Pv 140278 číslo Prohlášení o vlastnostech: 2017051914/0278 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

Evropské technické posouzení. ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018

Evropské technické posouzení. ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha. s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018 I Všeobecná část Subjekt

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4 Evropské technické posouzení ETA-11/0192 z 5. ledna 2018 Obecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033582 Den Braven THERM STYRO-PUR CZ ETA-15/0073 podle ETAG

Více

ETICS CEMIX THERM P basic

ETICS CEMIX THERM P basic TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM P basic Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou, s izolantem z pěnového polystyrenu VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z pěnového polystyrénu

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z polystyrénu BC Oblasti použití Mapetherm P cz je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu.

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov. Stěny

Více

Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN ed.2 a s dalšími sledovanými

Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN ed.2 a s dalšími sledovanými sob upevnění Izolační výrobek Lepicí hmota Izolační výrobek Lepicí hmota ETICS MAMUTTHERM C Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUTTHERM C a zamýšlené použití STO 020033838 ze dne 2. 10.2015 Reakce na oheň

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm XM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 18/0054 ETAG 004. Cemixtherm HARD EPS

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 18/0054 ETAG 004. Cemixtherm HARD EPS 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 18 ETA 18/0054 ETAG 004 Cemixtherm HARD EPS Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0023

Evropské technické schválení ETA-07/0023 Německý institut pro stavebnictví Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de internet: www.dibt.de Zmocňuje a

Více

ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018. Evropské technické posouzení. I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování, který vydává ETA:

ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018. Evropské technické posouzení. I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování, který vydává ETA: Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018 I Všeobecná část Subjekt

Více

posouzení ze 14. března 2017 (český překlad z německého originálu)

posouzení ze 14. března 2017 (český překlad z německého originálu) Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby člen EOTA Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Jmenován v souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 305/2011 a

Více

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV )

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) 1/ Základní údaje Venkovní tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) slouží na zvýšení tepelného

Více

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014 I Všeobecná část Subjekt

Více

ETA 14/0464 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0464 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 14/0464 ze dne 30/12/2014 I Všeobecná část Subjekt

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0225

Evropské technické schválení ETA-05/0225 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

WDVS Hasitherm - POL

WDVS Hasitherm - POL HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL eakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.:

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Typ/Šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Deklarované vlastnosti S13-007 ETA-04/0018 Capatect BASIC LINE podle ETA-04/0018 Uvedeno na obalu /etiketě Vnější tepelně

Více

ETA 09/0366 ze dne 13/12/2016. Evropské technické posouzení

ETA 09/0366 ze dne 13/12/2016. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha. s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 09/0366 ze dne 13/12/2016 I Všeobecná část Subjekt

Více

posouzení z

posouzení z Nominován podle článku 29 předpisu (EU) č. 305/2011 a člen EOTA (Evropská organizace pro technická posouzení) Evropské technické ETA-13/0086 posouzení z 16. 06. 2015 Obecná část Organizace, která provádí

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-11/0192 technické posouzení z 29. května 2014 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina výrobků, ke které výrobek

Více

Cemixtherm COMFORT EPS

Cemixtherm COMFORT EPS 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA 05/0188 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT EPS Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný

Více

TP CZB 05-2007 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)

TP CZB 05-2007 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS) TP CZB 05-2007 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) TECHNICKÁ PRAVIDLA Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA05/0188 ETAG 004 Cemix THERM P Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný polystyren

Více

Evropské technické posouzení. ETA 16/0589 ze dne 20/06/2017. I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování, který vydává ETA:

Evropské technické posouzení. ETA 16/0589 ze dne 20/06/2017. I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování, který vydává ETA: Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 16/0589 ze dne 20/06/2017 I Všeobecná část Subjekt

Více