D e a b d e f g d g g f h g f d g I PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY y! " # $ y & ' ) * +, -. ' & & / 0 / y 1 / / 2 0 / 3 y ' 4 * & +, 5 y 1,. & &

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D e a b d e f g d g g f h g f d g I PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY y! " # $ y & ' ) * +, -. ' & & / 0 / y 1 / / 2 0 / 3 y ' 4 * & +, 5 y 1,. & &"

Transkript

1 Evropské tehniké shválení! " # $ QUARZOLITH WDVS ETA-06/0214 & ' ) " * + # * " $ Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GesmbH Dorfstraβe 5 A-5101 Bergheim &, -., ' ) # / & 0, ; 3 4 < = > ;? 3 7 A > 3 8? A B y B 8 D E B > E 7 8 A > F > G F H B 8 F > G H > ; 3 D < = > ; > F I 3 7 J G K > F L * - ) + ) $ M / &. 0 1 $ Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GesmbH Dorfstraβe 5 A-5101 Bergheim N ) O # &. + 0 P ) " 0 P + # * " + -, Q " $ 20 R S T U V W X Y S V Z 0 [ \ ] ^ _ ` a b d e f g d g g f h g f d g i j

2 D e a b d e f g d g g f h g f d g I PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY y! " # $ y & ' ) * +, -. ' & & / 0 / y 1 / / 2 0 / 3 y ' 4 * & +, 5 y 1,. & & - - ) ) y ;. ' ' < 0 0 / 2 2! 0 / 0 0. =, #.. ' ' ; >. =, #.. <? ' ' ; =, #.. * 4 ' ' ; y A y B ' < - 4, C 8 y 2 1 y y E,. ) ) < y 0 - ) ) ). -! " # 2 2 A. B / A 0 y. 6 / A 0 y 2 A 2 A F A / 0 0 y. < / A 0 1! " # 2 y A 0! ; y & ' ) * +,. ; 0 A F 2 A 2! " # G y 0 y A y. * y! 0 F 2 y. H E 0. 6 y 2 2 y / 0 2 y. I J K L M N O P Q R S T U V W X R Y Z [ W R X W P L \ L N R S U O \ ] ^ _ ` a b b ] ` ] b d e d a f ] b g J K L M N O P Q R S T U V W X R Y Z [ W R X W P L \ L N R S U O \ ] ^ ` a h ` ] ` e ] b d d h a f ] b i J K L M N O P Q R S T U V W X R Y Z [ W R X W P L \ L N R S U O \ ] ^ e _ a h b ] b ` ] ` ` h a f ] b j J K L M N O P Q R S T U V W X R Y Z [ W R X W P L \ L N R S U O \ ] ^ b k a ` ] ` b ] b d d _ a f ] h _

3 > > B & > & B > > & a b d e f g d g g f h g f d g II SPECIFICKÉ PODMÍNKY EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Definie výrobku a zamýšleného použití 2 1 y A 2 2 y A A! " #. + 2 / 2 / y y 0 y A 0. B + A. 1.1 Definie výrobku skladba) Komponenty U Q W M R S U L ] X W X Q R U P R S N W R S O X W Q S O Y W X W N L N S Spotřeba Tloušťka Lepení WDVS \ R S L \ N N L W L P P L X L N Z ] L S K L V L R X L Y S W U S N V W M N O X P Q Y \ N O M W Y L N S ] $ y G y y = $ E 7 H = B 0 $ 6 0 y A 2 -? 4 ) 1 E < - ; 7 < ) 1 ; ) - ) ) Izolační materiály s příslušnou metodou upevnění Mehaniky připevňované WDVS pomoí hmoždinek a doplňkovým lepidlem U Q W M R S U L ] h ] h X V W W N Z Y W Q N L T f [ W M Q N L Y $ y G y y < ) - ) ) $ E 7 H = $ 6 0 y A 2 -? 4 ) 1 E < - ; 7 A! y $ H 1 0 A 2! 7 H 2! A 7 H H H 7 7 A H > B A B + H 2 2 B A # 7 E H = 6 6 * ) & = 6 * ) & = * ) & = 6 = = * ) & & = < ) 1

4 a b d e f g d g g f h g f d g Komponenty U Q ] W M R S U L ] X W X Q R U P R S N W R S O X W Q S O Y W X W N L N S Spotřeba Tloušťka Základní vrstva Sklotextilní síťovina Základní nátěr Konečná povrhová úprava Pomoné materiály E 7 H = $ 6 0 y A 2 -? 4 ) 1 E < - ; 7 G $ E 7 H = G $ 4 ; E 7 H = $ 6 A A 6 y A A y $ 6 2 $ E 7 H = y y $ ) - ) 4 ) < ) 4 ) ) - A ) 4 - ) A 4 & 2 6 A A - ) A 4 & 2 $ E 7 H = $ ) - ) 4 ) - ) A 4 & 6 A A E y G $ E 7 H = y y $ ) - ) 4 ) 6 y 2 E,. ) ) < ; 2 A ; ) 1.2 Zamýšlené použití y 0 y y y ! 0 y E 0 E - - ) & - ) 4 ; ) 0 E 2 2, ' * * ) 4,. + 2 A 0 y y 0 y. + 2 y. 0 y 0 y / A / A y 2 1 /. + / A 0 0 G 2 y. A / A 0 A y y A. y / 0 A / A 0 0 E,. ) ) <? y.

5 # f a b d e f g d g g f h g f d g E 4 H 3 < 9 8 > > 8 > F H > B A D > < A D > B F I ; B > G B 8? 3 > F 9 3 y 8? A 9 < K > K H > K E A H > J? ; K > H? F G B A ;? K > F I 3 7? E > 3 8 I 9 G F 9 K 9 3 F > K B 8? F 7? < < E D E G 7 F I 3 7? =? 5 < H? F < K 9 ; 3 D K H J y? > H? F B 9 F y 8 F I 7 9 K > A ;? K H > < F > 8 3 > B E D 3 4 ; > K? 5 > ; 9 K 3 4 < F > 8 3 > B 8 <? ; ;= 9 J H I 8 5? A > = I H G A G K? 3 > G F H > J 9 E 3 9 J > B F? ; > F? 7 E > H I 3 9 E 3 J H > G = 9 5? A > H > B 8 9 K 9 A H > B H I F 3 F J 4 H B A ;? K J y B y B 8 D E G A K > B? >? K > F? 3 D 9 A > 3 > E < A y < E D < F > 8 3 > B 8 < B 8? F J y 2 Vlastnosti výrobku a metody ověřování 2.1 Všeobeně K < < A? 3 7 = A > G 6 A y B ? A > > B > G = F > K 3 > B 8 < A > G < > > 8 > 2 F = ; 9 K 9 E A = I A ;? K 3 7 E >? K? F A E J y ; y H > F 9 K 9 3 y > K ; 9 B E 4 H 3 < 9 F H > B A D > < A D > B F I ; H > F ; 3 4 < = > ;? 3 7 A > 3 8? A B y B 8 D E y B > E 7 8 A > G F y K? 3 D F J 9 = 3 G K I ; 9 > = 3? > F? 3 D 5? A > 2.2 Vlastnosti výrobku WDVS Reake na oheň Složení shodné s odstavem 1.1 QUARZOLITH WDVS Maximální deklarovaný obsah organikýh látek $ 4 H $ & Minimální deklarovaný obsah blokátorů hoření v omítkovém systému $ ) H $ ) Eurotřída podle EN ) Montáž a připevnění H > A > D > G < 8 7 G F 9 K 9 3 D F > K B 8? F < 8 > > 8 > > B > G = H 9? A 9 3? > K y B K 5 9 =? ; > 9 3 > 3? = A > G 6 A I B E?! < E I ; ; > G 6 " A > G ; 3 D < = > ;? 9 # E E $ & # E E? E?! < E I ; 3 7 G B 8 > 8 > G < = > ;? 9 ' A # E B ? A > 3? > E 7 8 A > F D E B y B 8 D E G K H G > 5 < F? B y < A I H y B A y < 9 B E?! < E I ; 3 7 E > J B? 9 E > H? 3 < A I B 8 < ' )? E?! < E I ; ; > G 6 " A > G ' E E H > = A > G 6 A G? $ & J y ; > 2 < 9 F > 7 E > 3? F I 9 3 > B < ;< A I 8 > F > G > K A ;? K 3 7 K 9 B A G B K B E < 3 < E I ; 3 7 G B 8 > 8 > G ' A # E * > 3 8 I 8 > > 8 > 2 H > F 9 K ; K H < 8 9 ; B F I ; F B > G ;? K G B > A y 3 y F H > J 9 3 I F > K A > G < 8 7 < > G < K < 3 D F H B 8 F y B A ; > 8 9! 8 < ; 3 7 B 7 " > F < 3 y 3? 9 ; D E F = > H A G I K 3 D 9 B? y B A ; > 8 9! 8 < ; 3 7 B 7 " > F < 3 y 2 = > H A y J y ; y H 9? J H < A > F? 3 D? 3 9 E 4 ; y I K 3 D B I H y + H? 3 y K 9 B 9 A J y ; y > E G 8 y, A > G D > J B? > F? ; > I K 3 D E > K < 3 A y H > 8 > 9 8 y 3 9 E? 5 7 I K 3 F ; < F 3? F B ; 9 K 9 A = A > G 6 A y

6 j a b d e f g d g g f h g f d g Prosím mějte na paměti, že v několika členskýh státeh hodnoení na základě zkoušek SBI není akeptováno. V daném případě jsou nutné dodatečné testy, např. provozní zkoušky, které dokládají dodržování směrni o požární ohraně členského státu. Dále musí být okraje WDVS neustále hráněny proti ohni. > = 3 I E A? 1 F H > B A H 9 9 H > I H 3 7 B D 3 I H >? B I K y 3 9 J y ; K > > B G K B 8? 3 > F A 8 9 H ; 9 3 B A B 8 I E G B 7 J 8 A ;? B < < A? 9 2 > K ; 9 $ 1 H > > G < 8 7? B I K K > B 8? G > A G K 3 9 J G K 9 K > A > B 8 I F? F H > B A B y B 8 D E A ;? B < < A? 9 E 9 J 8 H > B ; B E 4 H 3 < 3 4 A 8 9 H D > ; 9 3 B A D > B 8 I 8 G =? > 8 9 J 7 K > K? D > B > G = B > ; 9 K 9 E 3? 3 I H > K K < B y 3? 3? = I A ;? K 4 H > F > = 3 7 = A > G 6 9 A Nasákavost test vzlínavosti), I A ;? K 3 7 F H B 8 F? 1 3? B I A? F > B 8 > > K < 3 4 A # E 3? B I A? F > B 8 > > K < 3 I A # E E 7 8 A > F B y B 8 D E 1 Nasákavost po 24 hodináh E 7 8 A > F D B y B 8 D E y 1 = I A ;? K 3 7 F H B 8 F? > D > F H > F D H? F y K ; 9 8 D 8 > 8? J G ; A y 1 QUARZOLITH omítka ze syntetikýh pryskyři QUARZOLITH silikátová omítka QUARZOLITH omítka ze silikonové pryskyřie < 0,5 kg/m² 0,5 kg/m² X X X Hygrotermální působení $? B J y ;? H > F 9 K 9 3? = A > G 6 A? y K H > 8 9 H E I ; 3 7 E < y A ; y 4 9 E = A > G 6 9 A 3 9 J y ;? = 5 < ? I K 3 I = > = I F? K 1 G J > > K ; G > F I 3 7 J? H 9 F 3 D > 3 I 8 4 H G 8 H ; < 3 y 3 9 J > > H? B A I 3 7 F B > G F < B ; > B 8 < B 9 B I H? E < E 9 = < K 9 B A? E < < = > ;? 3 8 G 3 9 J > B H > < ; y > G < 8 E < F B y B 8 D E G > K K 4 ; > E A 8 H ; < 3 y A 8 9 H D G E > G 5 7 H > 3 < A I 3 7 F > K y K > < = > ;? 3 7 F H B 8 F y H > 8 > > K 3 > 9 3 5? A > odolný proti hygrotermálním yklům Mráz/tání - působení $? B I A? F > B 8 5? A 5 I K H? > E 7 8 A y 8? A 8? A D > E 7 8 A > F D > B y B 8 D E G F y A? = G 5 9 > > K < 3 I E D A # E? H > 8 > 5 9 WDVS posuzováno jako odolné proti mrazu/tání

7 a b d e f g d g g f h g f d g Rázová pevnost 1 4 y ; y A 2 $ Jednoduhý standardní řez Omítkové systémy = I A ;? K 3 7 F H B 8 F? > D > F H > F D H? F y K ; 9 8 D 8 > 8? J G ; A y 1 QUARZOLITH omítka ze syntetikýh pryskyři QUARZOLITH silikátová omítka QUARZOLITH omítka ze silikonové pryskyřie Kategorie II Propustnost pro vodní páru Omítkové systémy = I A ;? K 3 7 F H B 8 F? > D > F H > F D H? F y K ; 9 8 D 8 > 8? J G ; A y 1 QUARZOLITH omítka ze syntetikýh pryskyři QUARZOLITH silikátová omítka QUARZOLITH omítka ze silikonové pryskyřie Ekvivalentní tloušťka vzduhové vrstvy m) 1,0 m - ) $ ) 4 1,0 m - ) $ ) - 1,0 m - ) $ )? Nebezpečné látky A y 1. 1 / E y 1 A y 2 A 0 y E. y y. y A y y 0 0 y 0 A. 2.3 Bezpečnost při užívání Přídržnost = I A ;? K 3 7 F H B 8 F? 9!? 3 K > F? 3 D > > ; y B 8 y H 9 3 G Výsledný stav Kondiiování Po hygrotermálníh ykleh na zkušební stěně) ) ) & 6 ) ) & 6 Po ykleh mráz/tání na vzoríh) 1 0 A y y 2

8 a b d e f g d g g f h g f d g = G y y 2 y A +. Základní stav Kondiiování 48 h ponoření do vody + 2 h 23 C/50 RL* 48 h ponoření do vody + 7 dní 23 C/50 RL* 0 ) - ; 6 ) ) & 6 ) - ; 6 QUARZOLITH lepíí tmel ) ) & 6 ) ) 4 6 ) ) & 6 * 7 = $ + plohy $ 0 y 0 2 minimální Pevnost v tahu kolmo k povrhu izolantu ; ) 6 E QUARZOLITH lepíí tmel 4 ) Pevnost připevnění zkouška posunutí) 1 0 A $. ; ) ) ) ) $ $ A y 0 G y $ / 1 y

9 H H a b d e f g d g g f h g f d g Odpor proti zatížení větru # A + y hmoždinkami $ 2 y 0 0 A y y. Hmoždinky s následujíím maximálním zatížením Vlastnosti izolačníh desek s následujíím maximálním zatížením 0 EJOT šroubovaí hmoždinky ejotherm ST U Hilti-izolant - posilujíí element XI-FV Hilti izolační hmoždinka SD-FV 8 EJOT SDM-T plus a SDF-K plus ejotherm NT U a ejotherm NK U Hilti WDVS-šroubovaí hmoždinka D-FV a D-FV T 6 / * ) 1 * ) 6 y 6 A Maximální zatížení N) A Hmoždinky s následujíím maximálním zatížením Vlastnosti izolačníh desek s následujíím maximálním zatížením 0 7 y 7 y ; ) $ 0,51 0,52 $ 0,40 $ 0,43 EJOT EJOTHERM STR U 6 / * ) 1 & ) 6 y 6 A Maximální zatížení N) A 7 y 7 y ) ) $ 0,58 0,58 $ 0,48 $ 0,50

10 H H i g a b d e f g d g g f h g f d g 0 fisher TERMOZ 8 U Hmoždinky fisher zatloukaí hmoždinka s následujíím TERMOZ 8 N maximálním zatížením 6 / * ) Vlastnosti izolačníh desek s následujíím maximálním zatížením 1 ; ) 6 y 6 A Maximální zatížení N) A 7 y 7 y ; ) $ 0,44 0,46 $ 0,40 $ 0,41 Hmoždinky H 0 Thermo zatloukaí hmoždika s následujíím KEW TSD 8 maximálním zatížením 6 / * ) Vlastnosti izolačníh desek s následujíím maximálním zatížením Maximální zatížení N) 1 ; ) 6 y 6 A 7 y ; ) $ 0,48 0,50 BRAVOL 0 PTH-KZ 60/8-La, PTH- Hmoždinky KZL 60/8-La, PTH 60/8-La, PTH-L s následujíím 60/8-La maximálním zatížením 6 / * ) Vlastnosti izolačníh desek s následujíím maximálním zatížením Maximální zatížení N) 1 ; ) 6 y 6 A 7 y K > H H > 8 < =? F 4 8 H G F y > I B ; 9 K > F ' ) $ Rd = Rdesky x ndesky + Rspáry x nspáry) / γ A K y 1 > 9 8 E > K < 3 9 A 3? E A 8 9 H D B > G G E 7 B y 7 E > F 9 B I 9 3 y 1 > 9 8 E > K < 3 9 A 3? E A 8 9 H D 5 B > G G E 7 B y 7 E > F 9 B I I H > K 3 7 B > G < 3 < 8 9 ; J 9 = 9 3 > B 8 < 0,40 0,41

11 i i a b d e f g d g g f h g f d g Tepelný odpor > G < 3 < 8 9 ; H > B 8 G G 8 9 ;? B > G A 8 9 H > G > A H F I 2 B 9 F y > 7 8 I > K ; 9 3 > H E y $ & 1 U = χp. n A K 9 1 U = U + U F? G B 9 J 9 H A K y 5 9 F y # E 1 9 ; A > F B > G < 3 < 8 9 ; H > B 8 G G 8 9 ;? > A H y 8 > G = K 7 # E 3 1 > 9 8 E > K < 3 9 A 3? E B A H = 9 < = > ;? > A I ; 3 7 F ;< F ; 3 D > E > B 8 G = B > J 9 3 D > E > K < 3 A > G > A G K B > G G F 9 K 9 3 D 5 < 3 D > K 3 > 8 y F H > E > K < 3 A G E > > G J 8 > G < 8 y > K 3 > 8 y G F 9 K 9 3 D # H > E > K < 3 A y B 9 6 H > G J 9 E = 3 9 A > H > K G > 9 ;< B ;? F < 7 E > K < 3 A y A 8 9 H I 5 9 > A H y 8 I G E 4 ; > G E > 8 > G? H > E > K < 3 A y A 8 9 H D E? 5 7 F = K G > F > G E 9 = 9 H G G ;? F < 9 6 H > G J G =? 3 9 K J? 8 9 ; 3 D H > 3 # H > E > K < 3 A y B 9 6 H > G J 9 E =? ; F? 3 < A y > = < 3 A > F? 3 D > 9 ; < ;? F < > A H y 8? G E 4 ;> G E > 8 > G =? 3 9 K J? 8 9 ; 3 D H > 3 =? 3 9 K J? 8 9 ; 3 D H > ;? B 8 > F D 8 H 3 y B 3 9 J > J 9 = F = 8 G 9 B A ; E < F ; I A 3 y? 8 K 1 > G < 3 < 8 9 ; H > B 8 G G 8 9 ;? > A H y 8 > G = K 7 B F 5 < E A > G ; 3 E > B 8 # E A 8 9 H B 9 F y > I B ; 9 K > F A K 9 1 U = 1 / Ri + Romítky + Rpodkladu + Rse + Rsi) ; 3 > K > H < = > ;? 3 8 G F E # y ; 3 > K > H > E 7 8 A y < J ; < 3 4 E # ; 3 > K > H > K A ;? K G J G K > F J 9 8 > 3 < ; y? 8 K F E # ; 3 > K > H 3? F ; > 6 9 F E # ; 3 > K > H 3? F 3 < ;> 6 9 F E # 2 ; < F 2 H > < ; 5 9 =? 3 9 K J? 8 9 ; 3

12 i e a b d e f g d g g f h g f d g 2.4 Aspekt trvanlivosti a vhodnosti k užívání Přídrženost po ykleh stárnutí Omítkové systémy = I A ;? K 3 7 F H B 8 F? > D > F H > F D H? F y K ; 9 8 D 8 > 8? J G ; A y 1 * 7 = $ 2.5 Vlastnosti součástí Izolant QUARZOLITH omítka ze syntetikýh pryskyři QUARZOLITH silikátová omítka QUARZOLITH omítka ze silikonové pryskyřie Po hygrotermálníh ykleh na zkušební stěně) nebo po 7 dneh ponoření ve vodě + 7 dneh 23 C/50 RL* ) ) & 6 E Po ykleh mráz/tání 1 0 A y y 2 Popis a vlastnosti výrobku 9? A 9 3? > 9 # $ G H > 8 7 K? 8 ; > G 6 " A? 1 E E? E E G B 8 > 8? 1 A # E? ' A # E EPS desky pro mehaniky pro lepené WDVS připevněné WDVS s hmoždinkami 9 9 ; 3 > K > H E # 9 < 3 > F I 3 3? = 3? F B > G ;? K G B $ 9 9 ; 3 4 < = > ;? 3 7 F H > J A y H > J G K > F y H E y B ; > F 4 F y H I J 4 3 D F H > J A y = 9!? 3 K > F? 3 D > > ; y B 8 y H 9 3 G ; > G 6 " A? E E # $ ' $ D ; A? E E # $ ' $ 7 A? E E # $ ' $ H? F > ; > B 8 E E # $ ' > F < 3 3 > B 8 E E # $ ' $ $ > F H > F B 8? F 9 = 3 I F H 3 7 ; >? > E > ? J 9 = > F ;? A G

13 > & i > & > & B a b d e f g d g g f h g f d g Popis a vlastnosti výrobku > = E 4 H > F I B 8 I ; > B 8 < 1 8? 3 > F 9 3 I 8 9 ; > 8?? F ; A > B 8 # $? J > H? 8 > H 3 7 > K E 7 3 A y # $ EPS desky pro mehaniky pro lepené WDVS připevněné WDVS s hmoždinkami $ $ $ $? B I A? F > B 8 <? B 8 D E A # E > 3 > # $ &? A 8 > H K < = 3 7 > > K > H G # $ ' 9 F 3 > B 8 F 8? G A > ; E > A H > F < 3 4 K 9 B A y =? B G? $ A? # $ 9 F 3 > B 8 F 9 B E y A G $ # E E # $ & * > K G ; H G 3 > B 8 < F 9 B E y A G $ # E E # $ & Hmoždinka + E > K < 3 A? H > < = > ;? 3 8 Obhodní název H 1 0 A 2! 7 H 2! A 7 H H H 7 7 A H A B + > & Charakteristiká nosnost v Průměr talíře mm) podkladu * ) E ) - ) ) & * ) E * ) E * ) E * ) E * ) E * ) E * ) E * ) E ) - ) ) ' ) 4 ) ) ) < ) 4 ) ) ) ; ) 4 ) ) ' ) < ) ) - 4 ) 4 ) ) - & ) < ) ) * < ) < ) ) 4 )

14 B > B > i a b d e f g d g g f h g f d g Obhodní název H 2 2 B A # 7 E H = 6 * ) & = 6 = * ) & = 6 * ) & = 6 = * ) & = Charakteristiká nosnost v Průměr talíře mm) podkladu * ) E ) ; ) ) ) ' * ) E * ) E ) ; ) ) 4 ' ) ; ) ) ; ; Omítka 7 A? 8 H ; < 3 = A > G 6 A? 8? 9 E 3? > E , A > G 6 A? 3 9 J y ;? H > F 9 K 9 3? Sklotextilní síťovina QUARZOLITH sklotextilní síťovina B A ; > 8 9! 8 < ; 3 7 B 7 " > F < 3? B F 9 ; < A > B 8 7 > A E 9 = < E E? E E Zbytková odolnost po stárnutí N/mm) Odolnost proti alkáliím Relativní zbytková odolnost po stárnutí) z pevnosti v porovnání k původnímu stavu Osnova Útky Osnova Útky

15 i f a b d e f g d g g f h g f d g 3 Posouzení shody a CE-značení 3.1 Systém posouzení shody 2 B > G ;? K G B H > = > K 3 G 8 7 E & # # F H > B A D > E < B 9 H > > B > G = B > K y ;? 8 7 B y B 8 D E I ; 9 ;? 8 7 F B > G ;? K G B H > = > K 3 G 8 7 E # & # F H > B A D > E < B 9 H > > B > G = B > K y B y B 8 D E? A 8 9 H D B 9 8 A? 5 7 H 9? A 9 3? > 9 > ; 9 K 9 E 3? H 9? A < 3? > 9 G H > 8 7 K y ;? 8 7 H > F ;? B 8 3 > B 8 < F H > J A G 5 < 3 D 3 9 H 9? A < 3? > 9 B y B 8 D E > B > G = B > K y A 8 9 H 5 9 > B I 3 F 9 E 4 H 3 < <? K y ' & # # 7 ; >? < < 5? A > H F 3 7 E > 3 > B 8 3 I B ; 9 K > F H > ; I B > K y F H > J =? ; > 9 3 > 3? 1? A > ; 9 F H > J 9 1 H F 3 7 = A > G 6 A? 2? B > G I B 8 7 > K 3 < A > F I A > 3 8 H > ;? F H > J y = A > G 6 A? F y J H? 3 F = > H A F > K 3 < A G F 9 B > K 4 B A > 3 8 H > ; 3 7 E ; I 3 9 E J A > ; 9 3 > 8 < < A > F? 3 D > B > J y 1 9 H 8 < < A? 9 > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ; y F H > J y 3? = I A ;? K 4 1 H F 3 7 < 3 B 9 A 9 > K 3 < A G? > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ; y F H > J y H J 4 3 K > ; 9 K > B > G = 9 3 7? B F I ;9 3 7 > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ;y F H > J y > ; 9 K 9 E 3? H 9? A < 3? > 9 G H > 8 7 K y ;? 8 7 H > H 9? A < 3? > 9 B y B 8 D E > B > G = B > K y A 8 9 H 5 9 > B I 3 F 9 E 4 H 3 < <? K y ' & # # 7 ;>? < 5? A 3 I B ; 9 K G H > ; I B > K y B A H = 9 3 > 8 < < A > F? 3 9 H 8 < < A? 3 7? K =? ; > 9 3 3? 1 A > ; 9 F H > J 9 1 > K 3 < A > F I A > 3 8 H > ;? F H > J y K > K? I = A > G 6 A? F y H > J 9 3 F = > H A F > K 3 < A G B A H = 9 F H > J G F 9 B > K 4 B A > 3 8 H > ; 3 7 E ; I 3 9 E K A > ; 9 3 > 8 < < A > F? 3 D > B > J y 1 H F 3 7 = A > G 6 A? 2? B > G I B 8 7 H F 3 7 = A > G 6 A? > K 3 < A G? > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ; y F H > J y H J 4 3 K > ; 9 K > B > G = 9 3 7? B F I ; > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ;y F H > J y

16 i j a b d e f g d g g f h g f d g 3.2 Odpovědnost Úkoly výrobe Podniková kontrola výroby 2 H > J 9 H > F I K 7 F ;? B B > G B 8? F 3 > G A > 3 8 H > ; G F H > J y y K? 5 9 >? K? F A y? 3? 7 = B 8? 3 > F 9 3 D F H > J 9 E 5 B > G B y B 8 9 E? 8 < A y = K > A G E > F I 3 y F 9 > H E 4 7 B 9 E 3 > A y 3 H > F > = G? > B 8 G G F > K A ;? K > K > B? ; > B y B 8 D E A > 3 8 H > ;y F H > J y E G B 7 =? 5 < 6 " > F? 8 9 F H > J 9 A 5 9 F B > G ;? K G B F H > B A E < A E B F I ; E 2 H > J 9 B E 7 > G 7 F? 8 > G = 9 A > E > y G F 9 K 9 3 D F < A D K > A G E 9 3 8? < 8 > > 8 > F H > B A D > < A D > B F I ; H > A > E > y 2 A 8 9 H D K H < 8 9 ; 8 > > 8 > B F I ; B I E 3 9 F y H I J 7 B 9 K H < 8 9 ; G 5 < 6 " G > K 3 < A > F I A > 3 8 H > ;? F H > J y F 9 K 9 3 I 5 < 3 E F H > J 9 E > K > F 7 K I > K E 7 3 A I E F H > B A D > < A D > B F I ; > K 3 < A > F I A > 3 8 H > ;? F H > J y? >? K H < 8 9 ; 9 8 > > 8 > B F I ; H > A > E > y 5 7 E 3 9 F y H I J 4 3 D > K > F 7 K? 5 7 A > 3 8 H > ; 3 7 E G ;I 3 G A 8 9 H 5 9 B > G I B < A D K > A G E 9 3 8? 9 8 > > 8 > F H > B A D > < A D > B F I ;9 3 7 > 3 8 H > ; 3 7 ; I F y 8 F > 9 3 F H I E < B y B 8 D E G > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ; y F H > J y? 5 9 G ; > 9 3 G B 8 9 H H 9 < < B 9 B 3 B 8 < 8 G 8 H? G < A 2 B ; 9 K A y > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ; y F H > J y 5 B > G =? = 3? E 9 3 I F I 3 y? > K 3 > 9 3 y F B > G ;? K G B G B 8? 3 > F E < A > 3 8 H > ; 3 7 > ;I 3 G Další úkoly výrobe 2 H > J 9 < J 7 H I 3? = I A ;? K 4 B E ;> G F y > F > G > B > J G > B > J y A 8 9 H I F > J ;? B 8 < > 8 < < A > F? 3 I H > A > ; y G F 9 K 9 3 D F I B 8 < F 9 A 8 9 H 5 B > G G F 9 K 9 3 D < 3 3 > B 8 < B 8? 3 > F 9 3 D F I B 8 <,? 8 7 E 8 > 9 ; 9 E E I F H > J 9 > B A y 8 3 > G 8 3 > 8 < < A > F? 3 D > B > J J > 3 > 8 < < A > F? 3 E > B > J I E A > 3 8 H > ; 3 7 ;I 3 G F 9 K 9 3 F I B 8 9? H > H F 3 7 = A > G 6 A G F 7? K 4 B y B 8 D E G E > > G J 8 > G < 8 y F B ; 9 K A y = 9 = A > G 6 9 A A 8 9 H D J y ; y H > F 9 K 9 3 y F H I E < > B G = > F I 3 7 H > F H > B A D < A D B F I ; B > G 3 9 ;? 8 3 D 5 9 B 8 ; < 9 K > 6 ; > A 9 = E 4 3 I E F H > J 3 7 ;< 3 A y 3 9 J > =? 7 = ? A > F D E 7? K G 8 3 I H F 3 7 = A > G 6 A? B 5 9 K 3? 3 I E 9 = < B 8 9 H H 9 < < B 9 B 3 B 8 < 8 G 8 H? G < A? = B > J < ; > G 3 > 8 < < A > F? 3 > G > B > J > G 2 H > J 9 F y K I H > ;I > B > K 4 F 9 A 8 9 H D E 5 9 G F 9 K 9 3 > 9 B 8? F 9 J 3 7 F H > J 9 A > K > F 7 K I G B 8? 3 > F > > 8 > F H > B A D > < A D > B F I ; G F 9 K 9 3 I H F 3 7 = A > G 6 A? E 9 J 8 > G < 8? H > 8 > 8 > H > ; I F H > J 9 W N S V W P N O X P N L M U V N W R W \ R S O T U V W X R Y Z [ W S L [ N Q Y Z [ W R [ U P L N O L R X V U W U N N W S Q Q Y W U N W W R W W N L W W R W Q a Y S L V Z R L U O W U K W U N O R [ W M y ]

17 i a b d e f g d g g f h g f d g Úkoly notifikované osoby $ > 8 < < A > F? 3 I > B > J? F y A > 3 I F I 3 I B ; 9 K G A > ; y 1 H F 3 7 = A > G 6 A? F H > J A G H > B y B 8 D E 2 B ; 9 K A y = A > G 6 9 A A 8 9 H D J y ; y H > F 9 K 9 3 y F H I E < > B > G = H > F H > B A D < A D B F I ; E > > G J 8 > G 7 F I 3 y > G = 9 A K y 3 9 K > 6 ; > A 9 = E 4 3 I E F H > J 3 7 ;< 3 A y 3 9 J > =? 7 = ? A > F D E 7? K =? > 8 9 J 7? J y H F 3 7 = A > G 6 A? J y ;? B E ; G F 9 3? E 9 = < B 8 9 H H 9 < < B 9 B 3 B 8 < 8 G 8 H? G < A? > H I F > G 3 > 8 < < A > F? 3 > G > B > J > G H F 3 7 < 3 B 9 A 9 > K 3 < A G? > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ; y F H > J y $ > 8 < < A > F? 3 I > B > J? > B > J y B 9 E G B 7 G 5 < B 8 < 8 F B > G ;? K G B A > 3 8 H > ; 3 7 E ;I 3 9 E 9 > K 3 < A = 9 5 E D 3? =? E 4 B 8 3? 3 <? =? 7 = 9 3 7? > K 3 < A > F I A > 3 8 H > ;? F H > J y 5 B > G B > 3 D =? 5 < B 8 < 8 H J 4 3 > G? I K 3 > G F H > J G > K ; 9 B 9 < < A? 7 G F 9 K 9 3 F > K B 8? F < 8 > > 8 > H J 4 3 K > ; 9 K > B > G = 9 3 7? B F I ; > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ; y F H > J y $ > 8 < < A > F? 3 I > B > J? > B > J y E G B E D K 9 3 A H I 8 H > 3 4 3? F F < 8 > K 3 < A? J y H > F 4 < ; < 9 F H > J 9 E I B y B 8 D E > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ; y A 8 9 H > K > F 7 K I 3 > H E 4 $ & > F H > J 4 A > E > * G B 7 J 8 H > F > = K? B y B 8 D E > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ; y F H > J y? B 9 < < A > F? 3 D >? G 8 > E? 8 < A D > H J 4 G F H > J y 5 9 G K H > F I 3 B > ; 9 K 9 E 3? A > 3 8 H > ; 3 7 ;I 3 y 8 > A > ; y 5 B > G H > F I K 4 3 y F B > G ;? K G B G B 8? 3 > F E A > 3 8 H > ; 3 7 > ; I 3 G 8 > > 8 > F H > B A D > < A D > B F I ; $ > 8 < < A > F? 3 I > B > J? > B > J y E G B 7 =? = 3? E 9 3? 8 > K B 8? 8 3 D J > K y F 6 9 = E A > ;? E G B 7 =? B? 8 K > B? 9 3 D F B ; 9 K A y K > 7 B 9 E 3 D = H I F y 2 7? K 4 > F B > K y > K ; 9 B y B 8 D E G 1 $ > 8 < < A > F? 3 I > B > J? > F I F H > J 9 E F y K I 9 H 8 < < A I 8 B > K y H > F H > J 9 A F 9 A 8 9 H D E 5 9 > 8 F H = 9 3? B > K? B G B 8? 3 > F E 8 > > 8 > F H > B A D > < A D > B F I ; ? K 4 > F B > K y > K ; 9 B y B 8 D E G 1 $ > 8 < < A > F? 3 I > B > J? > F I F H > J 9 E F y K I 9 H 8 < < A I 8 B > K y H > > K 3 < A > F > G A > 3 8 H > ; G F H > J y F 9 A 8 9 H D E 5 9 > 8 F H = 9 3? B > K? B G B 8? 3 > F E 8 > > 8 > F H > B A D > < A D > B F I ; K y G B 8? 3 > F > > 8 > F H > B A D > < A D > B F I ; 9 3 7? A > 3 8 H > ; 3 7 > ; I 3 G B > G F 7 9 ; 3 4 3? 9 H 8 < < A? 3 7? K > K 9 5 E 9 9 H 8 < < A I 8 B > K y? < 3 9 K > 8 > E < 3 > H E G 5 9 B 8 9 H H 9 < < B 9 B 3 B 8 < 8 G 8 H? G < A

18 i a b d e f g d g g f h g f d g 3.3 CE značení = 3? G E 7 B > 3? F H > J A G B? E > 8 3 D E 5 9 < 9 F > 3? 9 8 < A ? > J? ; G 3 9 J > > J > K 3 7 H F > K 3 7 K > A G E A 8 9 H D 5 B > G B > G I B y E J > ; y E G B 7 E 7 8 < K < < A? B ; > 7 B ; G 6 3 D 3 > 8 < < A > F? 3 D > B > J y B ? A > 3 I B ; 9 K G K? ;6 7 < 3 > H E? E D 3 > 3 9 J > = 3? A??? K H 9 B? K H < 8 9 ; 9 8 > > 8 > B F I ; > B ; 9 K 3 7 K F > 5 7 B ;7 H > A G F 9 A 8 9 H D E J y ; > < > > > = 3? B ;> 9 H 8 < < A I 8 G B > K y H > > K 3 < A > F > G A > 3 8 H > ; G F H > J y B y B 8 D E 7 B ;> 9 H 8 < < A I 8 G B > K y H > 2 B y B 8 D E 7 B ;> F H > B A D > < A D > B F I ; > J > K I = 9 F 2 7 B ;> 4 Předpoklady, podle kterýh byla příznivě posouzena upotřebitelnost výrobku pro zamýšlené použití 4.1 Výroba F H > B A D < A D B F I ; F y K? 3 D 3? = I A ;? K 4 K > > K 3 G 8 K? 5 # < 3 > H E? 7 H > 2 A 8 9 H D 5 B > G G ;> 9 3 D G B 8 9 H H 9 < < B 9 B 3 B 8 < 8 G 8 H? G < A? A 8 9 H D G H G 5 7 B? K G A 8 9 H I 5 9 > B G = > F I 3?? > K 3 > 9 3?, E 4 3 y 2 < F H > J 3 7 E H > 9 B G A 8 9 H D E > > G F D B 8 A 8 > E G 9 8? 8 > G ;> 9 3 I K? 8? # < 3 > H E? 9 K I ; B > G ;? B 7 J y E 4 ;y J 8 > = 3 I E 9 3 y B 8 9 H H 9 < < B 9 B 3 B 8 < 8 G 8 H? G < A K 7 F J G K > G H > F 9 K 9 3 y B 8 9 H H 9 < < B 9 B 3 B 8 < 8 G 8 H? G < A H > = > K 3 9 = K? 8? A > F D = E 4 3 y > F ; < F J > 3 9 > F ; < F 3 7? 8 9 K y 8? A D = 3? ? = I A ;? K 4? = K? F 8? A > F D E 7? K 4 5 B > G 3 G 8 3 I K? ; 6 7 > K 3 > J > = E 4 3 y 4.2 Montáž Obeně 9 3? = > K > F 4 K 3 > B 8 < K H < 8 9 ; 9 8 > > 8 > B F I ; =? H G < 8 9 < 3 > H E? 9 7 B ; G 6 3 D > 3 I F H G? E > 3 8 I 9 8 > > 8 > 2 5 B > G B 3? K 3 > K > B 8 G 3 D 7 B ; G 6 3 E > B > J I E y 8 > < 3 > H E? 9 E > > G J 8 > B A y 8 > F I 3 y > E > 7 A > < 7 7 B ; G 6 3 I B 8 7 F H > B A D > < A D > B F I ; I ;9 E G B 7 J 8 F y K? A? B 9 H > F I K G F 9 K 9 3 y = ; 3 4 3? J? ; 9 3 7? # 3 9 J > E > > G J 8 G F 9 K 9 3 y 3? < ; > 9 3 D E 3 I F > K G A > G < 8 7 3? 5 9 K 3 > E 3 9 J > F 7 9 B D E? A? K D E 7? K 4 B 9 E G B 7 G < F? 8 9 ; 7 K < 8 3 I H > K 3 7 E < B E 4 H 3 < 9 E < = 9 5 E D 3? 7 B ; G 6 3 E < H > 8 < > I H 3 7 E < >? E <? =? F 4 8 H 9 E H > 2 E > > G J 8 > G < 8 y > G = 9 A > E > y > B? 3 D F > K B 8? F < B F ;? B 8 3 > B 8 E < F H > J A G A 8 9 H D 5 B > G G F 9 K 9 3 D F > K B 8? F < 8 > > 8 > >? K? F A y > K ; 9 A? < 8 > ;? E G B 7 J 8 J H I 3 y F F? G

19 i a b d e f g d g g f h g f d g Navrhování < ; E G B 7 E < 3 < E I ; 3 7 ;9 9 3 I ; >?? E 9 8 > K? ; > K > F 7 K? 8 F ;? B 8 3 > B 8 9 E 2 F < = > K B 8? F 9 ' 8 > > 8 >? 3 I H > K 3 7 E 9 K < B E 2 A? K D E 7? K 4 E G B 7 J 8 E < 3 < E I ; 3 7 ;9 9 3 I ; >? E D 3 4 ) < E 9? 3 < A D E < 9 F > F I B 9 = 5 < 6 " G 5 9 A 8 9 H D? A > ; < A G 9 F > F? 7 H > B 8 9 K A B 9 > G 7 F I < 9 E B 9 < ;7 7 A 3 I B ; 9 K G E G 1 5 E 9 3 > F < 8 I > K 3 > 8? B I 3 7 F 4 8 H G? 3 I H > K 3 7 B E 4 H 3 < 9 < ; A 3 I H > K 3 7 E G B > G < 3 < 8 9 ; < J 9 = 9 3 > B 8 < F y E 4 > F? 7 E H? F < K ; E? 8 K? H? A 8 9 H < B 8 < A I > K > ; 3 > B 8 E > K < 3 9 A F =? E 6 ; 9 3 D E > K A ;? K G F < = E > 3 8 I 3 7? H? E 9 8 H y 9 9 A 8 < F 3 7 A > 8 9 F 3 7 ;> G J A?? H? A 8 9 H < B 8 < A > K > H? 8 K F E > K < 3 A y J 9 = 9 3 > B 8 < G 7 F I F B > G ;? K G B 9 = B > J 9 E < 9 F > F I Provádění > B > G = 9 3 7? 7 H? F? > K A ;? K G B ? A > > J 9 3 D > B 8 G y F = ; 9 K 9 E A H > F I K E G B 7 J 8 H > F 9 K 9 3 y F B > G ;? K G B 3 I B ;9 K G E < G B 8? 3 > F E < 1 A? < 8 > ;? <? ; < A? < ;9 9 3 D > 2 E G B 7 J 8 > K B 8 H? y F y B 8 I F? > H? 3 < A D 3 I 8 4 H y ;? 8 3 D 3 I H > K K < B y, F ; I > B 8 < < H > F I K F B > G F < B ; > B 8 < B H = 3 E < E 9 8 > K? E < < 9 F > F I 3 7? 3? 3 I > E 7 8 A > F D > B y B 8 D E G E G B 7 J 8 H > F 9 K 9 3 y F B > G ;? K G B 9 B E 4 H 3 < 9 E < K H < 8 9 ;9 8 > > 8 > B F I ; 9 3 7, 9 5 E D 3? G 8 3 D K > K H > F? 8 E 3 > B 8 F 7 3? 3 9 B 9 3 > E A < H > F 3 > E 4 H 3 > G 8 ; > G 6 " A G? 9 B 8 I F A y E 9 = < K F 4 E? F H B 8 F? E <

20 e g a b d e f g d g g f h g f d g 5 Doporučení pro výrobe 5.1 Balení, doprava a skladování > E > y E G B 7 J 8 =? J? ; 9 3 y 8? A 9 F H > J A y J y E 4 ; y J 8 J 4 9 E K > H? F y? B A ;? K > F I 3 7 H I y 9 K F ; A > B 8 7 > A G K 8 > F H > J =? 5 < 6 " G < 3 E = B > J 9 E > E > y E G B 7 J 8 H I y 9 K > 6 A > = E 9 > F < 3 3 > B 8 7 F H > J 9 F H > J =? 5 < B 8 < 8? J y 8? 8 > >? J y ;? B 3? K 3 > K > B 8 G 3 I 7 B ; G 6 3 E > B > J I E 5.2 Používání, údržba a oprava 2 H 3 7 F H B 8 F? J y E 4 ;? J 8 G K H > F I 3? F 3 > H E I ; 3 7 E B 8? F G? J y = B 8? ; y 3? H > B 8 > =? > F I 3 y > H? 3 3 D F ;? B 8 3 > B 8 < 2 K H J? J y E 4 ;? =? H 3 > F? 8 = 9 5 E D 3? 1 > H? F G E 7 B > E 9 = A > K? 6 A > K 3 I B ; 9 K A 9 E 3 I H? = G K H J G F > F = ; 9 K G > E > 7 F > K 3 D >? A > E? 8 < J < ; 3 7 > F H > J A G B 2 7? K 3 4 > G E y J > > F > K 3 D 7 H? F 4 $ 9 = J y 8 3 D > H? F y J? H > F I K 4 8 H y ;9 < K H J 4 B 9 E > > G > G 7 F? 8 ; 9 9 K > B 8 G 3 D F H > J A y? =? 7 = A 8 9 H D < 8 > E 3 9 3? H G 6 7 F F = ; 9 K 9 > F < 3 3 > B 8 7 F H > J 9 F H > J =? 5 < B 8 < 8? J y 8? 8 > >? J y ;? B 3? K 3 > K > B 8 G 3 I 7 B ; G 6 3 E > B > J I E,? B 8 9 H H 9 < < B 9 3 B 8 < 8 G 8 H? G < A < ; 3 H? < 3 9 H * < A G ;< 8 B 5 9 K 3? 8 9 ;

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIII název výrobku: weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIII název výrobku: weber therm clima E jedinečný identifikační

Více

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 Číslo výrobku: 0111 Prohlášeni o vlastnostech č: 0111 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940621/1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIV název : weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 106/2013-VIV název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

Prohlášení o vlastnostech č /2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//3

Prohlášení o vlastnostech č /2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//3 Prohlášení o vlastnostech č. 2940621/2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: 13/0621//3 Zamýšlené použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem s expandovaného polystyrenu

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070160 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0160 název výrobku: MAMUTTHERM M jedinečný identifikační kód: 070160 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Prohlášení o vlastnostech č

Prohlášení o vlastnostech č Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 005/2014 VII název výrobku:dektherm ELASTIK E mineral jedinečný identifikační kód:

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIV název : weber therm clima E jedinečný identifikační kód:

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 109/2013-VIV název : weber therm clima E mineral jedinečný identifikační

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIV název : weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Evropské technické schválení ETA 09/0103. Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid Str. 165 A-2754 Waldegg Rakousko

Evropské technické schválení ETA 09/0103. Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid Str. 165 A-2754 Waldegg Rakousko Technický a zkušební stavební ústav Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská republika Tel.: 421 2 49228100 Fa: 421 2 44453617 e-mail: eta@tsus.sk internet: www.tsus.sk Autorizováno a potvrzeno v souladu

Více

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 Číslo výrobku: 0112 Prohlášeni o vlastnostech č: 0112 (v příloze) Vnější tepelná izolace

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 107/2013-VIV název : weber therm elastik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTEEM

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO alfa MOETICSEPS01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOEPS130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 Číslo výrobku: 0101 Prohlášeni o vlastnostech č: 0101

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940946/1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA13/0946//1 Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Evropské technické schválení ETA-050245 Překlad originálního anglického znění do českého jazyka. Obchodní název Trade name Baumit Wärmedämmverbundsystem Mineral Držitel schválení Holder of approval Druh

Více

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Evropské technické schválení ETA-050244 Překlad originálního anglického znění do českého jazyka. Obchodní název Trade name Baumit open KlimaFassade EPS Držitel schválení Holder of approval Druh a použití

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování Prohlášení o vlastnostech č. 2014091813/0396 název výrobku: MAMUTTHERM Mu jedinečný identifikační kód: 130396 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM s.r.o.,

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO beta MOETICSMV01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ:

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ: 1 / 14 1020 TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/3 400 01 Ústí nad Labem IČ: 27304434 12 Termo+Styrol Eko ETICS-T+S-EKO číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 Zamýšlené použití Výrobce Výrobny Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 název výrobku: Baumit Mineral A jedinečný identifikační kód: ETA-15/0289 Baumit Mineral A Vnější tepelná izolace stěn z

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 14 VISCO beta MOETICSMV21082014 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 15 ETA 15/0170 ETAG 004 Cemixtherm DIFU MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální vlna

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_04 Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce PUR-EN 13165-T2-DS(70,90)4-CS(10/Y)150-TR150-WL(T)3-WL(P)0,5- WS(P)0,5-MU(20)

Více

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva 1020 STOMIX, spol. s r.o. 790 65 Skorošice 197, Česká republika 05 STX.THERM ALFA 01-001 číslo Prohlášení o vlastnostech: 01-001-06 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba systému:

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ

Více

Cemixtherm COMFORT MW

Cemixtherm COMFORT MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 08 ETA 08/0104 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: )

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: ) 1020 MAMUTTHERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; 614 00 Brno (IČ: 26885263) 14 MAMUTTHERM Pv číslo Prohlášení o vlastnostech: 2014101014/0278 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba

Více

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU Definice výrobků a zamýšleného použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS), zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic M Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - MW 2016/01 1. Jedinečný identifikační kód : KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního v souladu Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 10 1020-CPD-020-025265 Den Braven THERM MINERAL, ETA-10/0329 podle ETAG 004:2000 Číslo Prohlášení o vlastnostech

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004:

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 02 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM MW jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM MW Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu nebo

Více

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení

Více

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: )

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: ) 1020 MAMUTTHERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; 614 00 Brno (IČ: 26885263) 14 MAMUTTHERM Pv 140278 číslo Prohlášení o vlastnostech: 2017051914/0278 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

WDVS Hasitherm - POL

WDVS Hasitherm - POL HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL eakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 18/0054 ETAG 004. Cemixtherm HARD EPS

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 18/0054 ETAG 004. Cemixtherm HARD EPS 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 18 ETA 18/0054 ETAG 004 Cemixtherm HARD EPS Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM P SILVER Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z šedého pěnového

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09-ETA-04/0105

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09-ETA-04/0105 Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09- Capatect MINERA LINE Typ/číslo šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Viz.obal/etikety Vnější tepelně izolační systém s omítkou pro tepelnou izolaci budov Synthesa

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.:

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Typ/Šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Deklarované vlastnosti S13-007 ETA-04/0018 Capatect BASIC LINE podle ETA-04/0018 Uvedeno na obalu /etiketě Vnější tepelně

Více

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral Technický list ETICS STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) firmy STAVOPROJEKTA a.s. slouží jako vnější tepelná izolace obvodových konstrukcí

Více

Evropské technické schválení ETA 11/0194

Evropské technické schválení ETA 11/0194 Technický a zkušební stavební ústav, n. Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská republika Tel.: 421 2 49228101 Fa: 421 2 44453617 E-mail: eta@tsus.sk Internet: www.tsus.sk ČLEN EOTA EOTA MEMBER Evropské

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA05/0188 ETAG 004 Cemix THERM P Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný polystyren

Více

Cemixtherm COMFORT EPS

Cemixtherm COMFORT EPS 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA 05/0188 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT EPS Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z polystyrénu BC Oblasti použití Mapetherm P cz je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu.

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013 Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 201 Výrobce : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 Distributor : ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve

Více

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014 I Všeobecná část Subjekt

Více

EXCEL THERM č. ETA 05/0280

EXCEL THERM č. ETA 05/0280 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1301 CPD - 0230 EXCEL THERM č. ETA 05/0280 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN ed.2 a s dalšími sledovanými

Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN ed.2 a s dalšími sledovanými sob upevnění Izolační výrobek Lepicí hmota Izolační výrobek Lepicí hmota ETICS MAMUTTHERM C Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUTTHERM C a zamýšlené použití STO 020033838 ze dne 2. 10.2015 Reakce na oheň

Více

WDVS Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém dle ETAG 004

WDVS Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém dle ETAG 004 zateplovacího sytému Částečně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením. (dle pokynů držitele ETA musí tvořit minimální lepená plocha 40 % povrchu). Národní aplikační předpisy musí být vzaty v úvahu

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 9368EEC. 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038692 EXCEL THERM R ETA-090366 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033584 Den Braven THERM MINERAL, ETA-15/0074 podle ETAG

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady

Více

ETA 15/0002 ze dne 24/02/2015. Evropské technické posouzení

ETA 15/0002 ze dne 24/02/2015. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0002 ze dne 24/02/2015 I Všeobecná část Subjekt

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm XM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Technická specifikace č. 102 EXCEL THERM R

Technická specifikace č. 102 EXCEL THERM R 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038692 EXCEL THERM R ETA-09/0366 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení o vlastnostech (DoP): 102 Vnější

Více

ETICS CEMIX THERM P basic

ETICS CEMIX THERM P basic TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM P basic Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou, s izolantem z pěnového polystyrenu VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z pěnového polystyrénu

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033582 Den Braven THERM STYRO-PUR CZ ETA-15/0073 podle ETAG

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA

Více

Evropské technické posouzení. ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018

Evropské technické posouzení. ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha. s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018 I Všeobecná část Subjekt

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

ETA 14/0277 ze dne 21/08/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0277 ze dne 21/08/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování,

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0023

Evropské technické schválení ETA-07/0023 Německý institut pro stavebnictví Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de internet: www.dibt.de Zmocňuje a

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038688 EXCEL THERM eps ETA-05/0280 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013 Výrobce : Distributor : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve výrobním programu výrobců komponent systému v dalším

Více

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW)

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M basic Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální

Více

ETA 14/0464 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0464 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 14/0464 ze dne 30/12/2014 I Všeobecná část Subjekt

Více

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu

TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu THERMOKAPPA 2000 označený evropskou značkou shody CE THERMOKAPPA 2000 GRAY označený

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se pružnou a trvanlivou základní vrstvou vhodný zejména pro větší objekty, ale i rodinné

Více

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS)

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) Certifikovaný na bázi polystyrénových desek EPS v souladu s ustanovením 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Vypracoval: Ing. Jaroslava Kislingerová Schválil: Ing. Jiří Zacharda Pracovník odpovědný za aktuálnost dokumentu: č. 1A/2013 Strana: 1 Stran celkem: 14 Nahrazuje stranu: / Datum vydání: 1.7. 2013 Účinnost

Více

EN T5 DS(T+) DS(TH) TR80-WS WL(P) MU1

EN T5 DS(T+) DS(TH) TR80-WS WL(P) MU1 Izolační výrobek Izolační vrstva IV a související způsob upevnění Izolační výrobek ETICS MAMUTTHERM Mv Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUTTHERM Mv a zamýšlené použití ETA 14/0277 Reakce na oheň Evropská

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038690 EXCEL THERM mineral ETA-06/0188 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny THERMOKAPPA 3000 označený evropskou značkou shody CE v srpnu 2011, vydal Paulín

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov.

Více

ETA 09/0366 ze dne 13/12/2016. Evropské technické posouzení

ETA 09/0366 ze dne 13/12/2016. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha. s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 09/0366 ze dne 13/12/2016 I Všeobecná část Subjekt

Více