IM-P ST Vydání 3 Copyright ABL. 1.Bezpečnost. informace o výrobku. 4. Uvedení do provozu 5.Provoz. 7. Náhradní díly 8. Identifikace poruch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IM-P ST Vydání 3 Copyright ABL. 1.Bezpečnost. informace o výrobku. 4. Uvedení do provozu 5.Provoz. 7. Náhradní díly 8. Identifikace poruch"

Transkript

1 ABL Bimetalový odvaděč kondenzátu Návod k montáži a údržbě IM-P ST Vydání 3 1.Bezpečnost 2.Všeobecné informace o výrobku 3.Montáž 4. Uvedení do provozu 5.Provoz 6. Údržba 7. Náhradní díly 8. Identifikace poruch IM-P ST Vydání 3 Copyright 20021

2 1. Bezpečnost Bezpečný provoz výrobku může být garantován pouze tehdy, je-li výrobek správně namontován, uveden do provozu a je-li údržba prováděna kvalifikovanou osobou, to vše v souladu s provozními předpisy. Musí být dodrženy také všeobecné bezpečnostní předpisy týkající se potrubních systémů a konstrukce zařízení a musí být používáno vhodné nářadí a osobní ochranné pomůcky. Upozornění Těsnění víka výrobků a těsnění sestavy hlavního ventilu obsahuje tenký nerezový vyztužovací kroužek, který by v případě nesprávné a neopatrné manipulace mohl způsobit zranění. Oddělení od systému Zvažte, zda uzavření ventilů před, popř. za výrobkem nebude mít negativní vliv na jiné části systému, uzavření dalších ventilů, ochranná zařízení a alarmy nebo zda neohrozí ostatní personál. Uzavírací ventily musí být otevírány a uzavírány postupně takovým způsobem, aby se předešlo šokům v systému. Tlak Před zahájením údržby na výrobku je třeba vědět, co je nebo by mohlo být v potrubím systému. Zajistěte, aby byl výrobek bezpečně odtlakován až na atmosférický tlak, toto lze zajistit např. odtlakovávacím ventilem Spirax Sarco typ DV (detaily viz příslušná firemní literatura). I když manometr ukazuje nulový přetlak, nemusí to znamenat, že systém je zcela odtlakován. Teplota Po oddělení výrobku od systému je třeba počkat na ochlazení výrobku, aby se předešlo možnosti popálení. Zvažte nutnost použití ochranného oděvu a ochranných brýlí. Likvidace Výrobek je recyklovatelný. Za předpokladu správného způsobu likvidace nehrozí žádné poškození životního prostředí. 2 IM-P ST Vydání 3

3 2. Všeobecné informace 2.1 Všeobecný popis Řada bimetalových odvaděčů ABL má těleso z kované oceli. Odvaděče jsou navrženy pro vysokokapacitní aplikace při relativně stálém tlaku (tedy nikoliv pro aplikace s regulací na vstupu páry do spotřebiče). Odvaděče pracují beze ztrát páry a při najíždějí rychle odvádějí vzduch, nezkondenzovatelné plyny a velká množství studeného kondenzátu. Odvaděč je vybaven zpětným ventilem, vnitřním sítem a externím zařízením pro nastavování teploty vypouštěného kondenzátu. Pozn.: Další informace viz katalogový list TI-P Velikosti a připojení 1½" a 2" závit BSP (dtto Rp dle ČSN ISO 7-1) nebo NPT, přivařovací s/w (koutový obvodový svar) dle ANSI B DN40 a DN50 přírubový PN40, PN64, ANSI 150, ANSI 300 a ANSI 600 Obr. 1 IM-P ST Vydání 3 3

4 2.3 Omezujiící podmínky Návrhové podmínky pro těleso Class 600 ABL404 / ABL505 5 bar g (73 psi g) ABL414 / ABL bar g (203 psi g) PMO - Maximální provozní přetlak ABL425 / ABL bar g (362 psi g) ABL440 / ABL bar g (580 psi g) TMO - Maximální provozní teplota 400 C (752 F) Minimální provozní přetlak 0.1 bar g (1.45 psi g) PMX - pro správnou funkci nesmí protitlak překročit 90% přetlaku před odvaděčem Navrženo pro hydraulický test za studena přetlakem: 150 bar g (2 175 psi g) 2.4 Oblast použití *PMO Teplota C A 5* 14* 20 25* Přetlak bar g Výrobek nesmí být použit v takto vyznačené oblasti. Maximální provozní přetlak (viz Omezující podmínky). A- B Přírubový ANSI 150 A- C Přírubový PN40 A- D Přírubový ANSI 300 A- E Přírubový PN64 A- F Přírubový ANSI 600, závitový a přivařovací s/w Křivka sytosti páry B C D E F 4 IM-P ST Vydání 3

5 3. Montáž Pozn. : Před montáží čtěte kapitolu 1. Bezpečnost. Pomocí tohoto Návodu k montáži a údržbě, katalogového listu a údajů na štítku výrobku zkontrolujte vhodnost výrobku pro danou aplikaci. 3.1 Zkontrolujte materiál výrobku, maximální provozní hodnoty tlaku a teploty média. Pokud maximální provozní hodnoty výrobku jsou nižší než maximální možné hodnoty v systému, musí být systém vybaven ochranným zařízením proti překročení maximálního provozního tlaku odvaděče. 3.2 Ověřte správnost instalace a směr průtoku média. 3.3 Vyjměte ochranné krytky ze všech připojení. 3.4 Odvodňovací stanici instalujte za odvodňované zařízení tak, aby byla snadno přístupná pro další kontroly a údržbu. 3.5 Před montáží odvaděče se ujistěte, že všechna připojovací místa na potrubí jsou čistá a bez usazenin, úlomků apod. 3.6 Odvaděč musí být instalován horizontálně ve směru průtoku dle šipky na tělese odvaděče s víkem nahoře. 3.7 Odvaděč může být přivařen do potrubí bez vyjmutí vnitřních částí odvaděče. U přivařovacích verzí s/w je třeba použít kvalifikovanou svařovací proceduru. 3.8 Odvaděč je dodáván s továrním nastavení bimetalového elementu. Pozn. : Pokud je kondenzát odváděn do atmosféry, je nutné zajistit odvod na bezpečné místo, protože teplota na výstupu odvaděče může dosahovat teploty kolem 100 C (212 F). Připojení k odvodňovanému místu Uzavírací ventil Filtr pro dodatečnou ochranu odvaděče Uzavírací ventil 0.5 m (20") Odvaděč ABL 1 metr minimum (3 ft) Zkušební ventil Sběrné potrubí by mělo mít stejnou světlost jako odvodňovací potrubí ze zařízení Obr. 3 Doporučená instalace (pozn.: potrubí by mělo být spádované ve směru toku) IM-P ST Vydání 3 5

6 4. Uvedení do provozu Po instalaci nebo údržbě odvaděče se ujistěte, že systém je plně funkční. Proveďte nezbytné testování případných alarmů nebo ochranných zařízení. 5. Provoz Bimetalové odvaděče ABL pracují na principu dvou protichůdných sil působících na ventil - otevírací síla je vyvozována tlakem v systému, uzavírací síla je vyvozována teplotou kondenzátu působící na bimetalový element. Při najíždění je bimetalový element uvolněn a ventil je otevřen. Vzduch, nezkondenzovatelné plyny a studeného kondenzátu jsou automaticky odváděny v maximální míře. Horký kondenzát proudí odvaděčem ohřívá bimetalový element, což způsobuje posun kuličky ventilu do sedla. Jakmile se teplota horkého kondenzátu začne blížit teplotě sytosti, bimetalový element uzavře ventil. Kondenzát zaplaví element, postupně chladne a celý cyklus se opakuje. 6. Údržba Pozn. : Před prováděním údržby čtěte kapitolu 1. Bezpečnost.1. Upozornění Těsnění víka výrobků a těsnění sestavy hlavního ventilu obsahuje tenký nerezový vyztužovací kroužek, který by v případě nesprávné a neopatrné manipulace mohl způsobit zranění. Poznámka k bezpečnosti : Tyto odvaděče se instalují i na vysokotlaká parní potrubí. Personál provádějící montáž, nastavení a údržbu by měl být vybaven vhodnými osobními ochrannými prostředky a vhodným nářadím. Odvaděče ABL jsou vybaveny nastavovacím šroubem, kterým dovoluje proplach sedla odvaděče a nastavení teploty kondenzátu v přívodním potrubí tak, aby bylo dosaženo optimálního provozního výkonu. Prostředky potřebné pro údržbu viz Tabulka 1. Údržba odvaděče může být prováděna bez jeho demontáže z potrubí za předpokladu dodržení bezpečnostních požadavků. Doporučuje se používat nová těsnění a náhradní díly. Vždy je třeba používat správné nářadí a nutné ochranné vybavení. Po ukončení prací je nutné pomalu otevírat uzavírací ventily a zkontrolovat těsnost instalace. 6 IM-P ST Vydání 3

7 6.1 Proplachování sedla odvaděče během provozu V případě evidentního průchodu nečistot vnitřním filtrem a zamezení těsného uzavření ventilu odvaděče je možné provést proplach následujícím způsobem: - Vyšroubujte uzávěr (6) na spodní straně tělesa odvaděče (1), tím se uvolní přístup k nastavovacímu šroubu (4). - Povolte matici (3) ucpávky. - Otáčením šroubem proti směru hodinových ručiček se ventil odvaděče otevírá a tím je umožněno vyplavení nečistot ze sedla odvaděče kondenzátem. - Otáčením šroubem ve směru hodinových ručiček tak, aby došlo ke kontaktu ventilu a sedla, se zastaví průtok páry odvaděčem. - Otočením šroubem ve směru hodinových ručiček o další 1 /8 otáčky se provede konečné nastavení. - Utáhněte matici (3) ucpávky. - Našroubujte uzávěr (6) na spodní straně tělesa odvaděče (1) a utáhněte ho doporučeným utahovacím momentem (viz Tabulka 1) Obr. 4 6 Tab. 1 Potřebné montážní klíče a doporučené utahovací momenty Pol. Část nebo N m (lbf ft) mm 4 Nastavovací šroub 5 A / F 6 Uzávěr 36 A/F (74-81) (405, 414, 425, 505, 514, 525) 24 A / F (51-57) 12 Šroubyvíka (440, 540) 24 A / F (88-97) 13 Šroub s imbus. hlavou 8 mm imbus (8-9.7) IM-P ST Vydání 3 7

8 6.2 Nastavení vypouštěcí teploty kondenzátu - Vyšroubujte uzávěr (6) na spodní straně tělesa odvaděče (1), tím se uvolní přístup k nastavovacímu šroubu (4). - Povolte matici (3) ucpávky. - Otáčením šroubem proti směru hodinových ručiček se ventil odvaděče otevírá a tím je umožněn volný průtok páry a stabilizace teploty. - Otáčením šroubem ve směru hodinových ručiček tak, aby došlo ke kontaktu ventilu a sedla, se zastaví průtok páry odvaděčem. - Otočením šroubem ve směru hodinových ručiček o další 1 /8 otáčky se provede konečné nastavení. - Utáhněte matici (3) ucpávky. - Našroubujte uzávěr (6) na spodní straně tělesa odvaděče (1) a utáhněte ho doporučeným utahovacím momentem (viz Tabulka 1). 6.3 Výměna bimetalového elementu Seznam náhradních dílů viz sekce Demontáž odvaděče: - Oddělte odvaděč od systému, odtlakujte a nechte vychladnout. - Uvolněte a vyjměte šrouby víka (12), víko (11), těsnění víka (10) a síto (9). - Vyšroubujte a vyjměte 2 šrouby s imbus hlavou (13). - Vyjměte bimetalový element (8) a těsnění sedla (7). - Zkontrolujte stav všech částí, zvláště těsnění a těsnících ploch Zpětné sestavení odvaděče: - Je vhodné použít nová těsnění dodaná s novou sestavou bimetalového elementu. - Umístěte sestavu bimetalového elementu (8) do správné pozice - ujistěte se, že nastavovací šroub (4) a otvor v sestavě bimetalového elementu (9) jsou vůči sobě ve správné pozici. - Po umístění elementu do správné pozice, našroubujte a utáhněte 2 šrouby s imbus hlavou (13), tím zajistěte pozici sestavy elementu (9. - Umístěte zpět víko (11), našroubujte šrouby víka (12) a utáhněte je doporučeným momentem (viz Tabulka 1). 8 IM-P ST Vydání 3

9 Obr. 5 Tab. 1 Potřebné montážní klíče a doporučené utahovací momenty Pol. Část nebo N m (lbf ft) mm 4 Nastavovací šroub 5A / F 6 Uzávěr 36 A/F (74-81) (405, 414, 425, 505, 514, 525) 24 A/ F (51-57) 12 Šrouby víka (440, 540) 24 A/F (88-97) 13 Šroub s imbus. hlavou 8 mm imbus (8-9.7) IM-P ST Vydání 3 9

10 7. Náhradní díly Dodávané náhradní díly jsou nakresleny plnou čarou. Díly nakreslené přerušovanou čarou nejsou dodávány jako náhradní díly. Dodávané náhradní díly Sestava bimetalového elementu 2, 3, 4, 5, 8 Sada těsnění 5, 7, 10 Jak objednávat náhradní díly Při objednávání používejte označení uvedená v odstavci Dodávané náhradní díly (ND). Uveďte velikost a typ odvaděče. Příklad: 1 ks Sestava bimetalového elementu pro bimetalový odvaděč kondenzátu ABL405 DN Obr IM-P ST Vydání 3

11 8. Identifikace poruch 1. Jsou ventily před a za odvaděčem otevřené? 2. Zkontrolujte externí filtr, v případě zanesení jej odkalte nebo demontujte a vyčistěte. Odvaděč nepropouští kondenzát 3. Příliš vysoký protitlak. Je třeba zkontrolovat systém za odvaděčem. Protitlak také snižuje výstupní teplotu kondenzátu. 4. Vstup do ventilu je zanesen nečistotami. Proveďte proplach odvaděče (viz sekce 6.1). 5. Nesprávné nastavení bimetalového elementu. Proveďte nové nastavení elementu (viz sekce 6.2). 6. Demontujte a zkontrolujte vnitřní části (viz sekce 6.3.1). 1. Nečistoty v dosedacích plochách sedla. Proveďte proplach odvaděče (viz sekce 6.1). Odvaděč propouští páru 2. Nesprávné nastavení bimetalového elementu. Proveďte nové nastavení elementu (viz sekce 6.2). 3. Opotřebené sedlo ventilu. Demontujte, proveďte kontrolu a v případě nutnosti také výměnu. IM-P ST Vydání 3 11

BTD52L Termodynamický odvaděč kondenzátu

BTD52L Termodynamický odvaděč kondenzátu BTD52L Termodynamický odvaděč kondenzátu Návod k montáži a údržbě IM-P181-03 ST Vydání 4 1. Všeobecné bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6.

Více

UBP32 Termický kapslový odvaděč kondenzátu pro použití s potrubními konektory PC_

UBP32 Termický kapslový odvaděč kondenzátu pro použití s potrubními konektory PC_ IM-P127-02 ST Vydání 7 UBP32 Termický kapslový odvaděč kondenzátu pro použití s potrubními konektory PC_ Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Popis 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz

Více

AE36 a AE36A Odvzdušňovací nerezové ventily pro kapaliny

AE36 a AE36A Odvzdušňovací nerezové ventily pro kapaliny IM-P017-03 ST Vydání 5 AE36 a AE36A Odvzdušňovací nerezové ventily pro kapaliny Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz

Více

TD32F Termodynamický odvaděč kondenzátu

TD32F Termodynamický odvaděč kondenzátu TD32F Termodynamický odvaděč kondenzátu Návod k montáži a údržbě IM-P068-26 ST Vydání 4 1. Bezpečnost 2. Všeobecné informace 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Údržba 7. Náhradní díly IM-P068-26

Více

HV3 Uzavírací ventil

HV3 Uzavírací ventil IM-P060-04 ST vydání 1 HV3 Uzavírací ventil Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Údržba 7. Náhradní díly Místní

Více

AVS32 Odvzdušňovací ventil z nerez oceli pro parní systémy

AVS32 Odvzdušňovací ventil z nerez oceli pro parní systémy IM-P123-17 ST Vydání 3 AVS32 Odvzdušňovací ventil z nerez oceli pro parní systémy Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5.

Více

pokyny informace provozu 5.Provoz 7. Náhradní díly CA44, CA44S, CA46 a CA46S Odvaděče kondenzátu z tlakového vzduchu a technických plynů IM-P148-37

pokyny informace provozu 5.Provoz 7. Náhradní díly CA44, CA44S, CA46 a CA46S Odvaděče kondenzátu z tlakového vzduchu a technických plynů IM-P148-37 148445/2 IM-P148-37 ST Vydání 2 CA44, CA44S, CA46 a CA46S Odvaděče kondenzátu z tlakového vzduchu a technických plynů Návod k montáži a údržbě 1.Bezpečnostní pokyny 2.Všeobecné informace 3.Montáž 4. Uvádění

Více

TD42S2 Termodynamický odvaděč kondenzátu

TD42S2 Termodynamický odvaděč kondenzátu TD42S2 Termodynamický odvaděč kondenzátu Návod k montáži a údržbě IM-P068-37 ST Vydání 4 1. Bezpeènost 2. Všeobecné informace 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Údržba 7. Náhradní díly IM-P068-37

Více

HP80, HP100, HP150 a HP210 Bimetalové odvaděče kondenzátu

HP80, HP100, HP150 a HP210 Bimetalové odvaděče kondenzátu HP80, HP100, HP150 a HP210 Bimetalové odvaděče kondenzátu Návod k montáži a údržbě IM-P623-04 ST vydání 5 1. Bezpečnost 2. Všeobecné informace o výrobcích 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Údržba

Více

No. 8 Odvaděč kondenzátu s nastavitelnou teplotou

No. 8 Odvaděč kondenzátu s nastavitelnou teplotou IM-P018-02 ST Vydání 4 No. 8 Odvaděč kondenzátu s nastavitelnou teplotou Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6.

Více

AE14 Automatický odvzdušňovací ventil pro kapalinové systémy

AE14 Automatický odvzdušňovací ventil pro kapalinové systémy AE14 Automatický odvzdušňovací ventil pro kapalinové systémy Návod k montáži a údržbě IM-P149-06 ST Vydání 6 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5.

Více

PC10, PC20, IPC20 a IPC21 Potrubní konektory

PC10, PC20, IPC20 a IPC21 Potrubní konektory IM-P128-11 ST Vydání 6 PC10, PC20, IPC20 a IPC21 Potrubní konektory Návod k montáži a údržbě 1. Všeobecné bezpečnostní informace PC10 2. Popis 3. Montáž 4. Přivaření konektoru PC20 5. Údržba 6. Náhradní

Více

FTS62 Plovákové odvaděče kondenzátu z nerez oceli (DN15 až DN25)

FTS62 Plovákové odvaděče kondenzátu z nerez oceli (DN15 až DN25) Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 216 TI-P179-14 ST Vydání 2 FTS62 Plovákové odvaděče kondenzátu z nerez oceli (DN15 až DN25) Popis

Více

HM a HM34 Zvonové odvaděče kondenzátu

HM a HM34 Zvonové odvaděče kondenzátu IM-S03-11 ST Vydání 2 HM a HM34 Zvonové odvaděče kondenzátu Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku Řada HM 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Údržba

Více

1. Bezpečnostní informace

1. Bezpečnostní informace IM-S6-17 ST Vydání 8 Fig 1, 12, 12.1 (12SG), 13, 14HP, 16, 16HP, 16L Závitové a přivařovací filtry Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobcích 3. Montáž 4. Uvedení

Více

TDS46M Termodynamický odvaděč kondenzátu z nerez oceli s vyměnitelným sedlem

TDS46M Termodynamický odvaděč kondenzátu z nerez oceli s vyměnitelným sedlem Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 2013 TDS46M Termodynamický odvaděč kondenzátu z nerez oceli s vyměnitelným sedlem TI-P187-02 ST

Více

FT43. Plovákové odvaděče ze šedé litiny DN25 až DN50

FT43. Plovákové odvaděče ze šedé litiny DN25 až DN50 Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 2016 TI-S02-21 ST Vydání 12 FT43 Plovákové odvaděče ze šedé litiny DN25 až DN50 Popis FT43 je plovákový

Více

FTS14 Plovákový odvaděč kondenzátu z austenitické nerez oceli

FTS14 Plovákový odvaděč kondenzátu z austenitické nerez oceli FTS14 Plovákový odvaděč kondenzátu z austenitické nerez oceli Návod k montáži a údržbě IM-P145-02 ST Vydání 1 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu

Více

CA10S, CA14 a CA14S Odvaděče kondenzátu ze stlačeného vzduchu a plynů

CA10S, CA14 a CA14S Odvaděče kondenzátu ze stlačeného vzduchu a plynů IM-P148-13 ST Vydání 9 CA10S, CA14 a CA14S Odvaděče kondenzátu ze stlačeného vzduchu a plynů Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do

Více

FT44 Plovákové odvaděče kondenzátu z uhlíkové oceli (DN15 až DN50)

FT44 Plovákové odvaděče kondenzátu z uhlíkové oceli (DN15 až DN50) Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 2015 TI-S02-14 ST Vydání 13 Plovákové odvaděče kondenzátu z uhlíkové oceli (DN15 až DN50) DN15,

Více

USM32 Bimetalový odvaděč kondenzátu pro použití s potrubními konektory

USM32 Bimetalový odvaděč kondenzátu pro použití s potrubními konektory USM32 Bimetalový odvaděč kondenzátu pro použití s potrubními konektory Návod k montáži a údržbě IM-P625-10 ST Vydání 1 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do

Více

MST21 Celonerezový tlakově vyvážený termický kapslový odvaděč kondenzátu

MST21 Celonerezový tlakově vyvážený termický kapslový odvaděč kondenzátu MST21 Celonerezový tlakově vyvážený termický kapslový odvaděč kondenzátu Návod k montáži a údržbě IM-P125-07 ST Vydání 6 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení

Více

BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou

BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou IM-P184-03 ST Vydání 3 BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou Návod k montáži a údržbě 1. Všeobecné bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení

Více

DF1 a DF2 Difuzory. 1. Bezpečnostní informace. 2. Všeobecné informace o výrobku. 3. Montáž. 4. Uvedení do provozu. 5. Provoz. 6.

DF1 a DF2 Difuzory. 1. Bezpečnostní informace. 2. Všeobecné informace o výrobku. 3. Montáž. 4. Uvedení do provozu. 5. Provoz. 6. IM-P155-07 ST Vydání 4 a Difuzory Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Údržba 7. Náhradní díly Místní předpisy

Více

IM-P019-05. VB14 a VB21. pokyny. informace VB14. provozu. 5.Provoz. VB21 7. Náhradní díly

IM-P019-05. VB14 a VB21. pokyny. informace VB14. provozu. 5.Provoz. VB21 7. Náhradní díly IM-P019-05 ST Vydání 1 VB14 a VB21 Přivzdušňovací ventily Návod k instalaci a údržbě 1.Bezpečnostní pokyny 2.Všeobecné informace VB14 3.Montáž 4. Uvádění do provozu 5.Provoz VB21 6.Údržba 7. Náhradní díly

Více

AE10S Automatický vysokokapacitní odvzdušňovací ventil pro kapalinové systémy

AE10S Automatický vysokokapacitní odvzdušňovací ventil pro kapalinové systémy IM-P149-13 ST Vydání 2 AE10S Automatický vysokokapacitní odvzdušňovací ventil pro kapalinové systémy Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení

Více

AV13 Odvzdušňovací ventil pro parní systémy

AV13 Odvzdušňovací ventil pro parní systémy AV13 Odvzdušňovací ventil pro parní systémy Návod k montáži a údržbě IM-P010-07 ST Vydání 7 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Údržba

Více

TD52M, TD10 a TD259 Termodynamické odvaděče kondenzátu

TD52M, TD10 a TD259 Termodynamické odvaděče kondenzátu TD52M, TD10 a TD259 Termodynamické odvaděče kondenzátu Návod k montáži a údržbě IM-P068-31 ST Vydání 3 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku TD10 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5.

Více

S a SF Zvonové odvaděče kondenzátu

S a SF Zvonové odvaděče kondenzátu IM-P077-02 ST Vydání 6 S a SF Zvonové odvaděče kondenzátu Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Údržba 7. Náhradní

Více

TD3-3 Termodynamický odvaděč kondenzátu

TD3-3 Termodynamický odvaděč kondenzátu TD3-3 Termodynamický odvaděč kondenzátu Návod k montáži a údržbě IM-P068-25 ST Vydání 2 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Údržba 7.

Více

M21Si ISO a M21Vi ISO Kulové kohouty DN15 až DN150 Návod k montáži a údržbě

M21Si ISO a M21Vi ISO Kulové kohouty DN15 až DN150 Návod k montáži a údržbě IM-P133-80 ST Vydání 1 M21Si ISO a M21Vi ISO Kulové kohouty DN15 až DN150 Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace DN15 až DN50 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž DN65 4. Uvedení do provozu

Více

UFT32 Plovákový odvaděč kondenzátu pro použití s potrubními konektory

UFT32 Plovákový odvaděč kondenzátu pro použití s potrubními konektory UFT32 Plovákový odvaděč kondenzátu pro použití s potrubními konektory Návod k montáži a údržbě IM-P146-01 ST Vydání 3 rev. CZ 5/2015 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž

Více

TDC46M, TDS46M a UTDS46M Termodynamické odvaděče kondenzátu s vyměnitelným sedlem

TDC46M, TDS46M a UTDS46M Termodynamické odvaděče kondenzátu s vyměnitelným sedlem IM-P187-05 ST Vydání 5 TDC46M, TDS46M a UTDS46M Termodynamické odvaděče kondenzátu s vyměnitelným sedlem Návod k montáži a údržbě TDC46M a TDS46M Závitové a přivařovací UTDS46M 1. Bezpečnostní informace

Více

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily IM-P186-02 CH Vydání 5 SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily Návod k montáži a údržbě 1. ezpečnostní pokyny 2. Informace o výrobku 3. Montáž 4. Nastavení a uvedení do provozu 5. Údržba

Více

TD42 Termodynamický odvaděč kondenzátu

TD42 Termodynamický odvaděč kondenzátu TD42 Termodynamický odvaděč kondenzátu Návod k montáži a údržbě IM-P068-24 ST Vydání 5 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Údržba 7.

Více

MSC-125 a MSC-160 Manifold - kompaktní rozdělovač páry a sběrač kondenzátu Návod k montáži a údržbě

MSC-125 a MSC-160 Manifold - kompaktní rozdělovač páry a sběrač kondenzátu Návod k montáži a údržbě IM-P117-39 ST Vydání 1 MSC-125 a MSC-160 Manifold - kompaktní rozdělovač páry a sběrač kondenzátu Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení

Více

FTC62 a FTS62 Plovákové odvaděče kondenzátu Návod k montáži a údržbě

FTC62 a FTS62 Plovákové odvaděče kondenzátu Návod k montáži a údržbě IM-P179-15 ST Vydání 2 FTC62 a FTS62 Plovákové odvaděče kondenzátu Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz Přírubový

Více

Průhledítka SWSG, DWSG, SG13, SG253 Průhledítko se zpětným ventilem (sight check)

Průhledítka SWSG, DWSG, SG13, SG253 Průhledítko se zpětným ventilem (sight check) IM-S32-04 ST Vydání 8 Průhledítka SWSG, DWSG, SG13, SG253 Průhledítko se zpětným ventilem (sight check) Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku Jednostranné

Více

Fig 7, 33, 34, 34HP, 36, 36HP, 37, 3616 a Fig 3716 Přírubové filtry

Fig 7, 33, 34, 34HP, 36, 36HP, 37, 3616 a Fig 3716 Přírubové filtry IM-S60-18 ST Vydání 10 Fig 7, 33, 34, 34HP, 36, 36HP, 37, 3616 a Fig 3716 Přírubové filtry Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobcích 3. Montáž 4. Uvedení do

Více

HV3 Uzavírací ucpávkový ventil Návod k montáži a údržbě

HV3 Uzavírací ucpávkový ventil Návod k montáži a údržbě IM-P060-04 CMGT Vydání 3 HV3 Uzavírací ucpávkový ventil Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Údržba 7. Náhradní

Více

Mezipřírubové zpětné ventily s centrálním vedením

Mezipřírubové zpětné ventily s centrálním vedením IM-P601-33 ST Vydání 4 DCV10 a DCV10C Mezipřírubové zpětné ventily s centrálním vedením Návod k montáži a údržbě DCV10 DN25 - DN100 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž

Více

VHT Odvětrávací hlavice

VHT Odvětrávací hlavice IM-P405-44 AB Vydání 1 VHT Odvětrávací hlavice Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Údržba IM-P405-44 AB Vydání

Více

FT43, FT44, FT46 a FT47 Plovákové odvaděče kondenzátu

FT43, FT44, FT46 a FT47 Plovákové odvaděče kondenzátu IM-S02-30 ST Vydání 11 FT43, FT44, FT46 a FT47 Plovákové odvaděče kondenzátu Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz

Více

BSA3HP Uzavírací vysokotlaké ventily s vlnovcovou ucpávkou

BSA3HP Uzavírací vysokotlaké ventily s vlnovcovou ucpávkou Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 217 TI-P184-15 CMGT Vydání 1 BSA3HP Uzavírací vysokotlaké ventily s vlnovcovou ucpávkou Popis BSA3HP

Více

MSC-125 a MSC-160 Manifold - kompaktní rozdělovač páry a sběrač kondenzátu.

MSC-125 a MSC-160 Manifold - kompaktní rozdělovač páry a sběrač kondenzátu. ístní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. opyright 2017 TI-P117-40 GT Vydání 2 S-5 a S-160 anifold - kompaktní rozdělovač páry a sběrač kondenzátu. Popis

Více

BCV DN15 až DN50 (½" až 2") Ventily odluhu s elektrickým nebo pneumatickým pohonem

BCV DN15 až DN50 (½ až 2) Ventily odluhu s elektrickým nebo pneumatickým pohonem Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 215 TI-P43-12 B Vydání 3 BCV DN15 až DN5 (½" až 2") Ventily odluhu s elektrickým nebo pneumatickým

Více

AVM7. Celonerezové odvzdušňovací ventily pro čistou páru. Návod k montáži a údržbě

AVM7. Celonerezové odvzdušňovací ventily pro čistou páru. Návod k montáži a údržbě IM-P123-23 ST Vydání 4 AVM7 Celonerezové odvzdušňovací ventily pro čistou páru Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz

Více

BSAT a BSA Uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou

BSAT a BSA Uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou Strana 1 z 1 TI-P137-18 ST Vydání 3 Cert. No. LRQ 938 ISO 91 BSAT a BSA Uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou BSAT Popis Jedná se o přímé přírubové uzavírací ventily s dvouvrstvým těsnícím vlnovcem.

Více

APT14, APT14HC a APT14SHC Automatický kombinovaný odvaděč / zvedač kondenzátu

APT14, APT14HC a APT14SHC Automatický kombinovaný odvaděč / zvedač kondenzátu Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 2017 TI-P612-02 ST Vydání, HC a SHC Automatický kombinovaný odvaděč / zvedač kondenzátu Popis, HC

Více

PC3_/PC4_ Potrubní konektory

PC3_/PC4_ Potrubní konektory IM-P128-06 ST Vydání 4 PC3_/PC4_ Potrubní konektory Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Popis PC30 3. Montáž 4. Přivaření konektoru 5. Údržba PC40 6. Odtlakování potrubního systému 7.

Více

DCV1, DCV3 a DCV3LT Diskové zpětné ventily Návod k montáži a údržbě

DCV1, DCV3 a DCV3LT Diskové zpětné ventily Návod k montáži a údržbě IM-P134-07 CMGT Vydání 7 DCV1, DCV3 a DCV3LT Diskové zpětné ventily Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Údržba

Více

BPT13 Tlakově vyvážený termický kapslový odvaděč kondenzátu. 1. Bezpečnostní informace. 2. Všeobecné informace o výrobku. 3.

BPT13 Tlakově vyvážený termický kapslový odvaděč kondenzátu. 1. Bezpečnostní informace. 2. Všeobecné informace o výrobku. 3. IM-P122-02 ST Vydání 9 BPT13 Tlakově vyvážený termický kapslový odvaděč kondenzátu Návod k montáži a údržbě BPT13A a BPT13AX BPT13S a BPT13SX BPT13UA a BPT13UAX BPT13US a BPT13USX 1. Bezpečnostní informace

Více

PC3000, PC3001 a PC4000, PC4001 Potrubní konektory pro odvaděče kondenzátu

PC3000, PC3001 a PC4000, PC4001 Potrubní konektory pro odvaděče kondenzátu IM-P128-35 ST Vydání 1 PC3000, PC3001 a PC4000, PC4001 Potrubní konektory pro odvaděče kondenzátu Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Popis 3. Montáž 4. Přivaření konektoru do potrubí

Více

SRV2S Redukční ventil Návod k montáži a údržbě

SRV2S Redukční ventil Návod k montáži a údržbě IM-P186-03 CH Vydání 4 SRV2S Redukční ventil Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Údržba 5. Náhradní díly 6. Odstraňování poruch Místní předpisy

Více

SV60 Pojistné ventily - náhradní díly Montážní návod

SV60 Pojistné ventily - náhradní díly Montážní návod IM-S13-35 CTLS Vydání 6 SV60 Pojistné ventily - náhradní díly Montážní návod Upozornění Opravy a nastavování pojistného mohou být prováděny pouze výrobcem nebo jím autorizovanou firmou. Bezpečnostní upozornění

Více

BDV1 a BDV2 Ventily pro odkalení / odtlakování

BDV1 a BDV2 Ventily pro odkalení / odtlakování BDV1 a Ventily pro odkalení / odtlakování Návod k montáži a údržbě IM-P600-02 ST Vydání 7 1. Bezpečnostní pokyny 2. Informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu BDV1 5. Provoz 6. Údržba 7. Náhradní

Více

SV60 Pojistné ventily

SV60 Pojistné ventily Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 2013 TI-S13-27 CH Vydání 13 SV60 Pojistné ventily Popis SV60 jsou plnozdvižné přírubové pojistné

Více

SV60 Pojistné ventily

SV60 Pojistné ventily Strana 1 ze 7 TI-S13-27 CH Vydání 10 Cert. No. LRQ 0963008 ISO 9001 SV60 Pojistné ventily Popis SV60 jsou plnozdvižné přírubové pojistné ventily vhodné pro páru, inertní průmyslové plyny a vodu. Použití

Více

M10S DN¼" až DN2½" Kulové kohouty závitové, přivařovací a přírubové Návod k montáži a údržbě

M10S DN¼ až DN2½ Kulové kohouty závitové, přivařovací a přírubové Návod k montáži a údržbě IM-P133-16 CMGT Vydání 5 M10S DN¼" až DN2½" Kulové kohouty závitové, přivařovací a přírubové Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do

Více

SV615 Pojistný ventil

SV615 Pojistný ventil Strana 1 z 5 TI-P316-01 CH Vydání 11 Cert. No. LRQ 0963008 ISO 9001 SV615 Pojistný ventil Popis SV615 je plnozdvižný pojistný ventil s plnou dýzou. Je vhodný pro páru, vzduch, inertní průmyslové plyny

Více

M10Si ISO, M10Si ISO Automation a M10Vi ISO Kulové kohouty závitové, přírubové a přivařovací

M10Si ISO, M10Si ISO Automation a M10Vi ISO Kulové kohouty závitové, přírubové a přivařovací M10Si ISO, M10Si ISO Automation a M10Vi ISO Kulové kohouty závitové, přírubové a přivařovací Návod k montáži a údržbě IM-P133-61 ST Vydání 1 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3.

Více

BTM7, BTS7 a BTS7.1 Celonerezové termické kapslové odvaděče pro čistou páru

BTM7, BTS7 a BTS7.1 Celonerezové termické kapslové odvaděče pro čistou páru IM-P180-05 ST Vydání 10 BTM7, BTS7 a BTS7.1 Celonerezové termické kapslové odvaděče pro čistou páru Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku BTS7 3. Montáž 4.

Více

PF6 Nerezové on/off ventily s pístovým pohonem

PF6 Nerezové on/off ventily s pístovým pohonem Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright TI-P7- CH Vydání 9 PF Nerezové on/off ventily s pístovým pohonem Popis PF jsou dvoucestné ventily

Více

AE30 Odvzdušňovací ventil pro kapaliny

AE30 Odvzdušňovací ventil pro kapaliny IM-P017-08 ST Vydání 10 AE30 Odvzdušňovací ventil pro kapaliny Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Údržba 7.

Více

CSF16 Celonerezový mikrofiltr

CSF16 Celonerezový mikrofiltr IM-P185-02 ST Vydání 6 CSF16 Celonerezový mikrofiltr Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnost 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Údržba 7. Náhradní díly IM-P185-02

Více

FR Filtr / regulátor stlačeného vzduchu

FR Filtr / regulátor stlačeného vzduchu 3.863.5275.950 IM Vydání 9-2013 FR Filtr / regulátor stlačeného vzduchu Návod k montáži a údržbě Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. E X P E R

Více

PC10HP Potrubní konektor (ASME 600)

PC10HP Potrubní konektor (ASME 600) IM-P128-13 ST Vydání 2 PC10HP Potrubní konektor (ASME 600) Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Náhradní díly a údržba

Více

UTD30 a IUTD30 (s integrovaným čidlem Spiratec) Termodynamické odvaděče kondenzátu

UTD30 a IUTD30 (s integrovaným čidlem Spiratec) Termodynamické odvaděče kondenzátu IM-P154-02 ST Vydání 6 UTD30 a IUTD30 (s integrovaným čidlem Spiratec) Termodynamické odvaděče kondenzátu Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace UTD30 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž

Více

DRV4 a DRV4G Přímočinné redukční ventily s tělesem z ocelolitiny

DRV4 a DRV4G Přímočinné redukční ventily s tělesem z ocelolitiny Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 2017 RV4 a RV4G Přímočinné redukční ventily s tělesem z ocelolitiny Popis RV4 je přímočinný redukční

Více

M31S ISO Plnoprůtokové kulové kohouty DN50 až DN200 DIN PN16 (F1 a F4)

M31S ISO Plnoprůtokové kulové kohouty DN50 až DN200 DIN PN16 (F1 a F4) Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 2018 M31S ISO Plnoprůtokové kulové kohouty DN0 až DN200 DIN PN16 (F1 a F4) Popis M31S ISO jsou plnoprůtokové

Více

SV615 Pojistný ventil - náhradní díly

SV615 Pojistný ventil - náhradní díly IM-P316-04 CH Vydání 3 SV615 Pojistný ventil - náhradní díly Návod k montáži a údržbě Upozornění Přestavení otevíracího tlaku nebo údržbu pojistných ventilů může provádět pouze výrobce nebo jím autorizovaná

Více

STS17.2 Kompaktní celonerezová konektorová odvodňovací sestava

STS17.2 Kompaktní celonerezová konektorová odvodňovací sestava IM-P128-23 ST Vydání 6 STS17.2 Kompaktní celonerezová konektorová odvodňovací sestava Návod k montáži a údržbě Single (s jedním uzavíracím ventilem před odvaděčem) 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné

Více

SPIRA-TROL dvoucestné regulační ventily JE, JF a JL DN15 až DN200 (dle EN norem) JEA, JFA a JLA ½" až 8" (dle ASME norem)

SPIRA-TROL dvoucestné regulační ventily JE, JF a JL DN15 až DN200 (dle EN norem) JEA, JFA a JLA ½ až 8 (dle ASME norem) Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. opyright 2013 TI-S24-60 H Vydání 2 SPIR-TROL dvoucestné regulační ventily JE, JF a JL DN15 až DN200 (dle EN

Více

DLV7 Přímočinný redukční ventil

DLV7 Přímočinný redukční ventil IM-P204-03 CH Vydání 6 DLV7 Přímočinný redukční ventil Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Údržba - ventily DN15 až DN32 5. Údržba - ventily

Více

BSA_ a BSA_T Uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou

BSA_ a BSA_T Uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou BSA_ a BSA_T Uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou Návod k montáži a údržbě IM-P137-02 ST Vydání 10 Informace o celonerezových ventilech BSA6 a BSA6T jsou obsaženy v návodu IM-P184-03. 1. Bezpečnostní

Více

1. Bezpečnostní pokyny

1. Bezpečnostní pokyny 3730050/8 IM-P373-05 CH Vydání 8 PF5 a PF6 On/Off ventily s pístovými pohony Předpis instalace a údržby 1. Bezpečnostní pokyny 2. Technické údaje 3.Montáž 4.Nastavení 5.Údržba 6. Náhradní díly IM-P373-05

Více

Manometr s příslušenstvím 3/8" závit BSP nebo NPT

Manometr s příslušenstvím 3/8 závit BSP nebo NPT IM-P027-02 ST Vydání 6 Manometr s příslušenstvím 3/8" závit BSP nebo NPT Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6.

Více

Mezipřírubové zpětné ventily s centrálním vedením DCV10 z nerez oceli DCV10C z uhlíkové oceli

Mezipřírubové zpětné ventily s centrálním vedením DCV10 z nerez oceli DCV10C z uhlíkové oceli Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright TI-P6- ST Vydání 6 Mezipřírubové zpětné ventily s centrálním vedením z nerez oceli C z uhlíkové

Více

M21Si ISO a M21Vi ISO Kulové kohouty DN15 až DN150

M21Si ISO a M21Vi ISO Kulové kohouty DN15 až DN150 Strana 1 ze 6 TI-P133-77 ST Vydání 2 M21Si ISO a M21Vi ISO Kulové kohouty DN15 až DN150 Popis M21Si a M21Vi jsou jednotělesové kulové kohouty s redukovaným průtokem a s ISO úpravou pro montáž pohonů. Jsou

Více

Pokyny pro instalaci, údržbu a provoz

Pokyny pro instalaci, údržbu a provoz 484 / 684 a) b) c) d) e) f) Pokyny pro instalaci, údržbu a provoz Tlakové redukční ventily 484 / 684 1 Všeobecná bezpečnost Ventil používejte pouze: -- jak je zamýšleno -- v perfektním stavu -- bezpečně

Více

BRV2 Přímočinný redukční ventil Návod k montáži a údržbě

BRV2 Přímočinný redukční ventil Návod k montáži a údržbě IM-P045-10 CH Vydání 9 BRV2 Přímočinný redukční ventil Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Údržba 5. Náhradní díly 6. Odstraňování poruch Místní

Více

481 SP/ 481 HP/ 481 LP 482 SP/ 482 HP/ 482 LP 681 SP/ 681 HP/ 681 LP 682 SP/ 682 HP/ 682 LP

481 SP/ 481 HP/ 481 LP 482 SP/ 482 HP/ 482 LP 681 SP/ 681 HP/ 681 LP 682 SP/ 682 HP/ 682 LP Goetze KG Armaturen DIN 4109 481 SP/ 481 HP/ 481 LP 482 SP/ 482 HP/ 482 LP 681 SP/ 681 HP/ 681 LP 682 SP/ 682 HP/ 682 LP Geprüft nach DIN EN 1567 a) b) c) d) e) g) f) Pokyny pro instalaci, údržbu a provoz

Více

Spira-trol TM dvoucestné regulační ventily LE, LF a LL DN15 až DN100 (dle EN norem) LEA, LFA a LLA ½" až 4" (dle ASME norem)

Spira-trol TM dvoucestné regulační ventily LE, LF a LL DN15 až DN100 (dle EN norem) LEA, LFA a LLA ½ až 4 (dle ASME norem) Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 214 TI-S24-7 CH Vydání 2 Spira-trol TM dvoucestné regulační ventily LE, LF a LL DN15 až DN1 (dle

Více

DCV41 Diskový zpětný ventil z austenitické nerez oceli

DCV41 Diskový zpětný ventil z austenitické nerez oceli IM-P601-19 ST Vydání 6 DCV41 Diskový zpětný ventil z austenitické nerez oceli Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz

Více

CSF16 a CSF16T Celonerezové mikrofiltry pro páru

CSF16 a CSF16T Celonerezové mikrofiltry pro páru Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů bez předchozího upozornění. Copyright 2012 TI-P1-01 ST Vydání 12 Velikosti a připojení CSF1 a CSF1T Celonerezové

Více

BBV Automaticky a ručně ovládané odkalovací ventily DN15 až DN65 pro kotle Návod k montáži a údržbě

BBV Automaticky a ručně ovládané odkalovací ventily DN15 až DN65 pro kotle Návod k montáži a údržbě IM-P405-54 AB Vydání 1 BBV Automaticky a ručně ovládané odkalovací ventily DN15 až DN65 pro kotle Návod k montáži a údržbě PN / M Vzduchem nebo vodou ovládaný ventil dodávaný včetně ruční páky 1. Bezpečnostní

Více

Trojcestné regulační ventily TW pro přímočinné regulátory teploty SA a vybrané elektropohony EL

Trojcestné regulační ventily TW pro přímočinné regulátory teploty SA a vybrané elektropohony EL IM-P047-04 CH Vydání 8 Trojcestné regulační ventily TW pro přímočinné regulátory teploty SA a vybrané elektropohony EL Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Technické údaje 3. Montáž 4.

Více

BT6-B Termický kapslový odvaděč kondenzátu pro sanitární aplikace

BT6-B Termický kapslový odvaděč kondenzátu pro sanitární aplikace BT6-B Termický kapslový odvaděč kondenzátu pro sanitární aplikace Návod k montáži a údržbě IM-P180-31 ST Vydání 5 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu

Více

Filtr mechanických nečistot řady 821 (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití)

Filtr mechanických nečistot řady 821 (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) Filtr mechanických nečistot řady 821 (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) Základní popis: Filtr mechanických nečistot Hydronic řady 821 je určený pro použití v topných a chladicích soustavách

Více

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U Návod k obsluze 818631-00 Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyn...4 Nebezpečí...4 Zařazení podle odstavce

Více

BMFRA, BXRA, SBRA, NSRA, KX, KY

BMFRA, BXRA, SBRA, NSRA, KX, KY IM-S21-01 CH Vydání 8 Regulační ventily BM, BMF, BX, SB, NS, KA, KB, KC (normálně otevřené) BMRA, BMFRA, BXRA, SBRA, NSRA, KX, KY (normálně uzavřené) pro přímočinné regulátory teploty SA Návod k montáži

Více

BT6-B Termostatický kapslový odvaděč kondenzátu pro sanitární aplikace Návod k montáži a údržbě

BT6-B Termostatický kapslový odvaděč kondenzátu pro sanitární aplikace Návod k montáži a údržbě IM-P180-31 CMGT Vydání 9 BT6-B Termostatický kapslový odvaděč kondenzátu pro sanitární aplikace Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení

Více

DP27, DP27E, DP27R a DP27Y Redukční ventily s pilotním řízením

DP27, DP27E, DP27R a DP27Y Redukční ventily s pilotním řízením IM-P470-03 CH Vydání 7 DP27, DP27E, DP27R a DP27Y Redukční ventily s pilotním řízením Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu

Více

D15S. Redukční ventil tlaku. Návod na montáž a údržbu. Pokyny uchovejte pro pozdější použití!

D15S. Redukční ventil tlaku. Návod na montáž a údržbu. Pokyny uchovejte pro pozdější použití! D15S Návod na montáž a údržbu Pokyny uchovejte pro pozdější použití! Redukční ventil tlaku 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle pokynů k instalaci.. Přístroj používejte pouze k využití, pro které

Více

CP10 Vodivostní sonda Návod k montáži a údržbě

CP10 Vodivostní sonda Návod k montáži a údržbě IM-P403-26 EMM Vydání 9 CP10 Vodivostní sonda Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Údržba 5. Náhradní díly Místní předpisy mohou omezit použití

Více

SPIRA-TROL řady K a L Dvoucestné regulační ventily

SPIRA-TROL řady K a L Dvoucestné regulační ventily IM-S24-42 CH Vydání 8 SPIRA-TROL řady K a L Dvoucestné regulační ventily Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž a uvedení do provozu 4. Údržba DN15

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu 1 Návod na obsluhu a údržbu 04-2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE Tento návod představuje nedílnou součást výrobku, ke kterému byl přiložen, a musí být uchován pro budoucí potřebu. Pozorně si přečtěte upozornění

Více

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití!

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití! BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI Uschovejte pro pozdější využití! 1. Bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu 2. Používejte zařízení dle jeho určení k použití

Více

PF51G Bronzové On/Off ventily s pístovými pohony

PF51G Bronzové On/Off ventily s pístovými pohony Strana z TI-P373- CH Vydání Cert. No. LRQ 93 ISO 9 PFG Bronzové On/Off ventily s pístovými pohony Popis PFG jsou bronzové dvoucestné ventily určené pro on/off regulaci (otevřeno/zavřeno) médií jako např.

Více

CSF16. Celonerezové mikrofiltry pro páru a sterilní vzduch. Návod k montáži a údržbě

CSF16. Celonerezové mikrofiltry pro páru a sterilní vzduch. Návod k montáži a údržbě IM-P185-02 ST Vydání 10 CSF16 Celonerezové mikrofiltry pro páru a sterilní vzduch Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu DN8

Více