SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE. METODICKÝ MATERIÁL Stránka 1 z 20

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE. METODICKÝ MATERIÁL Stránka 1 z 20"

Transkript

1 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 1 z 20 PRAVIDLA CKP ZPRACOVAL: Mgr. Leona Osinová SCHVÁLIL: Martin Stromský DiS. Datum: Datum: Podpis: Podpis: Účinnost: Ruší se:

2 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 2 z 20 Změnový list Poř.č. Změna Podpis Datum

3 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 3 z 20 Vnitřní předpis jsem četl/a, rozumím mu a budu se jím řídit. Datum Jméno a příjmení Pozice Podpis

4 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 4 z 20 OBSAH: 1. Základní pojmy Platba Zahájení pobytu Sjednávání služeb Karta klienta Zápis PS úkonů Kódy a jejich specifikace Personál Ubytování Povinnosti klientů Poskytování PS Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Práva klienta Zdravotní služby Finanční hotovost a cennosti Kompenzační pomůcky Omezení poskytování Přerušení pobytu Ukončení pobytu Stížnost na služby Jakým způsobem můžete ohodnotit kvalitu poskytovaných služeb Jaké má organizace vnitřní předpisy Kontakt SPECIFIKACE KÓDŮ Vyhláškové úkony Centra krátkodobé Fakultativní úkony Centra krátkodobé... 19

5 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 5 z Základní pojmy Sociální služby Běchovice jsou registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. poskytuje službu: (CKP) druh: odlehčovací služby ( 44), identifikátor: , forma poskytování: pobytová Poslání a cíle: Posláním CKP je podporovat, udržovat a rozvíjet maximální míru soběstačnosti klienta v podmínkách blízkých jeho domácímu prostředí a zároveň umožnit rodině klienta potřebný čas na odpočinek a relaxaci. Cíle: - poskytovat péči na odpovídající úrovni dle individuálních potřeb a přání klienta - poskytovat službu tak, aby byla zachována/rozvíjena soběstačnost klienta - předcházet společenské izolaci lidí seniorského věku 1.1. Platba Službu hradí klient dle aktuálního ceníku, který je vypracován v souladu s vyhláškou č.505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ubytování 160 Kč/den Celodenní strava 160 Kč/den Pečovatelská služba záloha od 200 Kč/den, vyúčtování dle skutečně spotřebovaných úkonů. Platba za PS je součástí podkladu k platbě za službu CKP o klient, rodinný příslušník, osoba blízká hradí ubytování a stravu v rozsahu sjednané smlouvy, příp. po kalendářních měsících dopředu o na úkony PS se vybírá záloha, která se vyúčtovává po skončení pobytu, příp. kalendářního měsíce Platba - osobně v kanceláři sociální pracovnice nebo zasláním na

6 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 6 z 20 účet SSB č.ú /0800 Sociální pracovnice připravuje stvrzenky a výběr plateb. Ruční zápisy PS na CKP jsou přílohou vyúčtování CKP, předány plátci-klientovi Klient/rodinný příslušník svým podpisem na předložené vyúčtování vyjadřuje souhlas se zápisem a cenou. Vyúčtování je vyhotovené ve třech kopiích. První vyhotovení je předáváno plátci, druhé je zakládáno do karty klienty, třetí vyhotovené vyúčtování uschovává organizace Zahájení pobytu Odlehčovací služba je poskytována na základě řádně uzavřené písemné smlouvy v souladu se zákonem o sociálních službách. Smlouvu podepisuje výhradně klient. Zástupce klienta je oprávněn k podpisu smlouvy pouze s doložením plné moci nebo oprávnění jednat za klienta, v případě omezení svéprávnosti. Doba poskytování služby se stanovuje individuálně dle potřeb klienta a jeho přání, a možností organizace. Smlouva se uzavírá vždy na dobu určitou. Maximální délku účinnosti smlouvy lze sjednat nejdéle na dobu 3 měsíců. Klient má právo před vypršením smlouvy žádat o uzavření dodatku. Náležitosti nezbytné k přijetí do služby: občanský průkaz, kartička pojišťovny, lékařská zpráva ne starší 3 měsíců (pro případ nutnosti volání RSZ), léky na dobu pobytu, aktuální a potvrzený rozpis léků od lékaře, seznam osobních věcí klienta, označené oblečení, hygienické potřeby, kompenzační pomůcky dle potřeby a jiné věci Sjednávání služeb Každý klient CKP je před sjednáním úkonu seznámen s pravidly PS a jejich náležitostmi, specifikací nového úkonu (sjednávání, změny, zápisy, platba T). Seznam sjednaných úkonů se zapisuje do formuláře v kartě klienta viz příloha č.1 Sjednání úkonu a Ukončení úkonu, s příslušnou specifikací (datum sjednání, čas poskytování úkonu, obsah úkonu, cenu úkonu). Klient stvrzuje svým podpisem - souhlas s rozsahem nasmlouvaných úkonů

7 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 7 z 20 - souhlas s ukončením nasmlouvaných úkonů - souhlas při změně nasmlouvaných úkonů Sjednávání úkonů s klientem zajišťuje vedoucí týmu na základě informací od klienta, sociální pracovnice, pracovníků v přímé péči, rodinných příslušníků apod. získaných při kontaktu s klientem. Ukončení, změnu úkonů a organizaci poskytování, zajišťuje vedoucí týmu na základě žádosti klienta. V případě nepřítomnosti vedoucí týmu tato pravomoc přechází na pověřeného pracovníka SSB Karta klienta Každý klient má svou kartu (Karta klienta), ve které jsou zaznamenány informace o jeho osobě. Kartu zakládá sociální pracovnice. Karty jsou uloženy v uzamykatelné místnosti v SSB. Účel karty: Záznam informací uvedených klientem/ jeho rodinou Záznam průběhu využívání služeb klientem Záznam o individuálním přístupu ke klientovi Kvalitní a ucelené předávání informací v pečovatelském týmu Charakteristika zápisů do karty: Zápisy v kartě klienta jsou věcné, popisné, srozumitelné, nesnižují důstojnost klienta, jsou psány pro klienta nebo společně s klientem. Jsou efektivním zdrojem informací a událostí. Karta klienta obsahuje: - Individualizaci soupis denních zvyklostí, rozsahu soběstačnosti, kompenzačních pomůcek, požadavků a přání

8 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 8 z 20 - List zahrnující soupis přinesených a převzatých věcí - Denní záznamy slouží jako informace o průběhu služby - Individuální plán klienta včetně označení klíčového pracovníka - Aktivity individuálního plánu - Finanční transakce evidence hotovosti v případě, že má klient uložené peníze v denní místnosti pečovatelského týmu - Vyúčtování za pobyt Klient má právo kdykoliv nahlédnout do své karty. Každá změna informací je s klientem konzultována, Klient je s okolnostmi seznámen Zápis PS úkonů Každý klient má u sebe kartu úkonu PS (dále jen karta), do které se poskytnuté úkony zapisují neprodleně po jejich vykonání (datum pouze u prvního zápisu dne, kód úkonu, délka/počet, cena, podpis zaměstnance) Klient má přehled o provedených úkonech za daný den. Zapsané úkony slouží jako podklad pro vyúčtování služeb Denní směna Pečovatel/ka v ranních hodinách předá kartu úkonů PS klientovi. Noční směna Pečovatel/ka před spánkem klienta karty vybírá Pečovatel/ka přepíše provedené úkony za daný den, během své služby do PC, a ponechá karty v denní místnosti do rána. Úkony, které se poskytují v nočních hodinách klientovi, se zapíšou do karty a přepíšou do PC/ o těchto úkonech pečovatel/ka klienta informuje na druhý den. Pečovatel/ka v ranních hodinách, po probuzení klientů roznese karty na pokoje. Dále provádí zápisy PS úkonů.

9 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 9 z Kódy a jejich specifikace Zodpovědné osoby za výklad kódů vedení organizace Každý základní úkon PS má přidělen kód se specifikací ceny za časovou jednotku, podle které se provádí konečný výpočet částky za úkon. Sazebník úhrad obsahuje průměrnou dobu potřebnou k poskytnutí úkonu, v případě potřeby se čas poměrně krátí/prodlužuje. Klient hradí skutečně spotřebovaný čas k zajištění úkonu - včetně přípravy. Každý fakultativní úkon má kód se specifikací ceny za poskytnutý úkon. Každý kód má specifikovaný obsah, který je k nahlédnutí u pečovatelského týmu Personál Služby zajišťují zaměstnanci SSB, pečovatelé CKP pracují ve směnném provozu. V pracovní dny jsou přítomni sociální pracovnice, vedoucí týmu, uklízečka a pečovatel/ka. Služba je poskytována 24 hodin denně od pondělí do neděle. Aktuální přítomnost personálu na CKP může být omezena ostatními povinnostmi k SSB. Standardně dochází k situacím, kdy se pečovatel/ka pohybuje v jiných částech domů nebo venku, a není fyzicky přítomná v prostorách CKP. Pokud se pečující personál vzdaluje na delší dobu, je povinen podat informaci klientům, kde se bude nacházet a za jak dlouho se vrátí, a co mají klienti dělat v případě potřeby. 2. Ubytování Ubytování je poskytováno ve 2 lůžkových standardně vybavených pokojích /umyvadlo, polohovací postel, stůl, židle, skříň, noční stolek, lampička, TV. Sociální zázemí je společné na chodbě stacionáře (vana, sprchový kout, 2x WC). Společným prostorem pro klienty je jídelna, která se nachází v prostorách DPS I, kde mohou klienti CKP docházet na obědy či aktivity Praní prádla, úklid pokojů, společenských prostor, spotřeba vody, elektřiny, topení apod. je zahrnuto v ceně ubytování. Osobní oblečení a prádlo klienta, musí být viditelně a jasně označeno (např. tužkou na textil) z vnitřní strany oblečení. Výměna ložního prádla se provádí - 1x týdně nebo dle potřeby

10 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 10 z 20 - po odjezdu klienta Klient má možnost si donést vlastní povlečení. Změna pokoje během pobytu je možná. Na pokoj je možné si vzít vlastní elektrospotřebiče, které splňují podmínky bezpečného provozu, tj. mají platnou revizi nebo jsou v záruce V prostorách CKP je možnost uložit vlastní potraviny do lednice, která se nachází v kuchyňce. Přístup do kuchyňky je povolen pouze zaměstnancům SSB. Z hygienických důvodů nemohou do kuchyňky vstupovat členové rodiny ani jiné blízké osoby. Telefony klienti mají možnost využít na denní místnosti personálu pevné linky nebo mobilního telefonu pro kontakt se svými blízkými. Hovory jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku Povinnosti klientů Z bezpečnostních důvodů v prostorách CKP platí zákaz kouření. V případě potřeby klienta lze kouřit venku před budovou. V případě porušení zákazu je možné zahájit jednání o ukončení smlouvy. V prostorách CKP od hodiny 6.00 probíhá noční klid v případě rušení nočního klidu klientem, pečovatelka tuto záležitost předává vedoucí/sociální pracovnicí, která dále tuto záležitost řeší, v případě přetrvávajících problémů může být poskytování služby ukončeno (viz.smlouva). Nenarušovat poklidný pobyt, brát ohledy na ostatní klienty, respektovat jejich potřeby. Při sledování televize a poslechu hudby na pokoji používat v případě potřeby sluchátka pokud se se spolubydlícím nedomluví jinak. Dodržovat v celém objektu takové chování, které neohrozí bezpečnost a zdraví klienta ani ostatních klientů nebo personálu (např. nekonzumovat nadměrné množství alkoholických nápojů s ohledem na bezpečnost a zdravotní stav) V případě trvalého nesouladu se spolubydlícími ze strany klienta (tj. nadměrný hluk, osočování, křik, hrubé výrazy, nevhodné chování apod.) může být poskytování služby ukončeno (viz. Smlouva). Ostatní neshody se řeší v rámci možností pečujícího personálu. Dodržování hygienických zásad klient minimálně 1x do týdne využívá koupele/ sprchy s využití asistence pečovatele/ky, bez asistence pečovatele/ky

11 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 11 z Poskytování PS Klient si sám určuje, jakým způsobem chce trávit svůj čas na stacionáři, v souladu s možnosti organizace. Ke specifikaci požadavků klienta slouží individualizace, která je tvořena během prvního dne pobytu ve spolupráci se sociální pracovnicí. V individualizaci je zaznamenán denní režim a zvyklosti klienta, jeho míra soběstačnosti a požadavky na poskytování pečovatelských služeb. V případě delšího pobytu než 7 dnů je s klientem vytvořen Individuální plán. Každý klient je seznámen se svým klíčovým pracovníkem, s nímž bude IP tvořit a pracovat na něm. Pečovatelské úkony klient odebírá dle svých potřeb a přání. Tyto potřeby se zjišťují v průběhu jednání s klientem, během prvních dnů služby a následně jsou upravovány dle aktuálních potřeb. Každý úkon PS má vlastní kód, pod kterým se zapisuje do složky klienta a do evidence v PC, a před sjednáním úkonu PS je klient informován o kódu úkonu a jeho ceně. Při poskytování úkonů se používají nástroje, pomůcky, kosmetika, drogistické zboží a prostředky klienta, pokud není uvedeno jinak. Externí služby pedikúra, kadeřnice, masáže. Výše úhrad se řídí aktuálním ceníkem dodavatele, pro klienty SSB lze sjednat prostřednictvím pečovatelů. SSB může zprostředkovat klientovi externí služby. Opouštění prostor - každý klient může samostatně či v doprovodu odejít z prostor stacionáře (procházka, posezení venku, oběd mimo CKP, divadlo, kino, nákup, aj.). Vzhledem ke skutečnosti, že organizace implicitně přejímá odpovědnost za bezpečí klienta, prosíme o odchodech z CKP informovat pečující personál. Návštěvy na CKP jsou možné každý den bez omezení. V ranních hodinách a večerních prosíme o ohleduplnost k ostatním klientům. Z provozních a bezpečnostních důvodů se hlavní vchody uzamykají v hodin, v případě uzamčení dveří je možné použít zvonek na denní místnost personálu. Rovněž se lze s personálem předem dohodnout na času návštěvy ústně či telefonicky.

12 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 12 z Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Aktivizační program je nejen doplňkem o seniory, ale je vysoce terapeutický a důležitý pro fyzický i duševní stav. Poskytuje seniorům nutnou fyzickou činnost, přiměřenou duševní stimulaci a příležitost k navázání vzájemných společenských vztahů. Terapeuticko-zábavné činnosti se zaměřují především na silné stránky klienta a snaží se je podporovat a využívat. Délka aktivit se přizpůsobuje individuální potřebě klienta: Aktivizační program: - snižuje úzkost, depresi a nespokojenost s životní situací - každý program obsahuje trochu zábavy a trochu terapeutického účinku - je součástí mentální hygieny a vytváří odolnost - je nejlepší sociální prevencí biologického procesu stárnutí - klient si při ní sám určuje míru aktivity vlastním rozhodnutím Smyslová aktivizace - nenásilná komunikace prostřednictvím barev, zvuků, dotyků, chutí a vůní mezi pečovaným a pečujícím. Při aktivizaci jsou využívány důvěrně známé obrázky, vůně, zvuky, vzpomínky z minulosti, hmatem poznávané předměty všedního dne, vůně bylinek, obvyklé pohybové činnosti, ale také staré a známé písně. Procvičování jemné motoriky: - navlékaní korálků, nácvik psaní (správný úchop psací potřeby, opakování písmen a slov, uvolňovací cviky, psaní podle předlohy), procvičování prstů a rukou (pěnový míček, míček s výstupky, plastelínová hmota) Procvičování paměti a pozornosti: - nácvik a procvičování výslovnosti a vybavování slov (obrázkové karty, obrázkový slovník), skládání slov z jednotlivých písmen, skládání slov z jednotlivých slabik, skládání a vyhledávání stejných slov a obrázků do dvojic, správné pojmenování předmětů, procvičování a psaní číslic, lehké počty, vyhledávání rozdílů z podobných obrázků, systematické opakování a uvědomění si základních pojmů (orientace místem a časem určení dne, týdne, měsíce, roku). Volnočasové aktivity: - hraní her (Člověče nezlob se, pexeso, karetní hry, skládání puzzle), luštění křížovek, zpěv, poslech hudby, čtení zajímavých článků z novin a časopisů, čtení, povídání o rozličných tématech (o rodině, cestování). Mezi individuální aktivizaci patří především: Rozhovor (je třeba mít informace o klientových zájmech, znát jeho profesi apod., člověk se rád vrací do svých vzpomínek a není třeba, aby pracovník sám příliš mluvil, ale aby nechal prostor klientovi a jenom naslouchal a vhodně a pouze krátce reagoval)

13 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 13 z Práva klienta Pečovatelská služba plně respektuje základní lidská práva klientů. Základní lidská práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství. V návaznosti na Listinu základních lidských práv a svobod, Ústavu České Republiky a Etického kodexu, jsou v organizaci mimo jiné dodržována tato práva: 1. Právo volby a rozhodnutí 2. Právo říci svůj názor 3. Právo na slušné zacházení a respektování 4. Právo na soukromí 5. Právo nahlížení do dokumentace 6. Právo stěžovat si 7. Právo na odpovídající péči Pracovníci SSB jsou povinni předcházet porušování práv klientů a dodržovat mlčenlivost. V případě, že klient zjistí porušování svých práv, může vznést stížnost. Příklady porušování práv: nerespektování názoru a rozhodnutí klienta, znevažování slov klienta, rozhodování bez klienta, narušování soukromí (otevřené dveře při koupeli, při převlékání apod.), odmítnutí nahlédnout do karty klienta, nevhodné oslovování, zlehčování stížností a jiné Zdravotní služby SSB je poskytovatelem sociálních služeb a nemá oprávnění k poskytování zdravotních úkonů. Zdravotní služby zajišťuje zdravotní personál (home care sestry) na základě předpisu ošetřujícího lékaře klienta, na jeho vlastní žádost. Tuto službu je nutné zajistit rodinou před nástupem na pobyt. Manipulace s léky se řídí VP organizace Každý klient nastupující na pobyt je předem informován o nutnosti zajistit léky v dávkovači na dobu pobytu, dávkovače lze zapůjčit v organizaci.

14 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 14 z Finanční hotovost a cennosti Vzhledem k prostorovému uspořádání CKP a zvýšenému pohybu osob, nedoporučujeme sebou vozit cenné věci. Klient má možnost finanční hotovost, příp. cennosti, uschovat v trezoru organizace. Při této volbě je finanční hotovost uschována v obálce se jménem klienta a učiněna dohoda o nakládání s penězi Kompenzační pomůcky Organizace umožňuje zapůjčení potřebných pomůcek na přechodnou dobu lidem po úrazech, v rekonvalescenci či dlouhodobě nemocným, využívající základní úkony. Forma půjčování a vracení Pomůcky si může zapůjčit klient CKP na základě smlouvy o poskytování odlehčovací služby. Zapůjčují se v kanceláři vedení služeb u vedoucí týmu nebo u sociální pracovnice. Služba je účtována jako fakultativní úkon. Při předávání a přebírání pomůcky zpět je oběma stranami zkontrolován stav věci. Pokud by si klient chtěl pomůcku zapůjčit domů, je s ním již počítáno jako s terénním klientem a sepisuje se tedy smlouva o pečovatelské službě. Podmínkou je využívání základních úkonů. Náhrada za poškození či zničení věci KP v případě, že dojde k poškození, zničení či ztrátě KP vypůjčitelem, se vypůjčitel zavazuje vzniklou škodu kompenzovat finančním či věcným plněním.(viz.předávací protokol) 2.8. Omezení poskytování V případě nestandardního jednání klienta pod vlivem alkoholu, psychotropních, omamných látek apod., které vedou: - k ohrožení bezpečnosti pracovníků - ke snížení klientovy důstojnosti - k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí Pracovník v sociálních službách tuto situaci nahlásí svému nadřízenému, který postupuje v souladu s VP organizace.

15 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 15 z Přerušení pobytu V případě přerušení pobytu z důvodu hospitalizace se účtuje pouze cena za pobyt. V případě plánovaného krátkodobého přerušení (návštěva, společný oběd, společná večeře apod.) je nezbytné tuto skutečnost nahlásit 24h předem nejpozději do 13h, aby mohlo dojít k odhlášení stravy. Jinak bude strava účtována jako spotřebována Ukončení pobytu K ukončení pobytu je ohraničeno datem daného smlouvou. Odjezd ze stacionáře není časově určen, ale doporučujeme odjezd do večerních hodin. Předčasné ukončení pobytu je specifikováno ve smlouvě, včetně finančního vyrovnání Stížnost na služby Stížnost na kvalitu poskytované služby může klient podat ústně nebo písemně, osobně, prostřednictvím jiné osoby nebo anonymně. K přijetí stížnosti jsou oprávněni všichni zaměstnanci pobytového zařízení odlehčovací služby. Při prošetřování stížnosti je respektováno soukromí a lidská práva klienta, stížnost je poskytovatelem vnímána ke zlepšení služby. Podrobný způsob řešení stížnosti upravuje vnitřní předpis poskytovatele Jakým způsobem můžete ohodnotit kvalitu poskytovaných služeb Hodnotit kvalitu poskytovaných služeb mohou jak sami klienti, tak osoby, které je navštěvují, či o ně pečují. Poznámky, připomínky, doporučení nebo pochvaly jsou vítaným zdrojem pro zlepšování kvality služeb, které zařízení poskytuje, v písemné podobě je klienti mohou umístit do schránky (označení stížnosti, připomínky) u vchodu do domu DPS II.

16 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 16 z Jaké má organizace vnitřní předpisy Organizace má vypracovaný soubor vnitřních předpisů, které pomáhají stanovit minimální mez kvality všech poskytovaných služeb. Pokud se s jejich zněním chcete seznámit, požádejte o to personál Kontakt Sociální služby Běchovice,z.ú. Za Poštovskou zahradou Praha 9 Běchovice, IČ č.ú /0800 Tel.číslo: ,

17 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 17 z SPECIFIKACE KÓDŮ 3.1. Vyhláškové úkony Centra krátkodobé A Běžná o vlastní osobu a1) Pomoc při podávání jídla a pití pomoc klientovi, který se nezvládne sám najíst a napít přímé podávání jídla a pití do úst klienta nebo pomoc při držení příboru, skleničky apod. a2) Pomoc při oblékání a svlékání vč. spec. pomůcek zahrnuje oblékání a svlékání spodního prádla, ponožek, svrchního oblečení, obutí + ortéza, bederní pás, stahovací punčochy, umělý chrup, brýle, inkontinenční pomůcky apod. a3) Pomoc při samostatném pohybu ve vnitřních prostorách asistence a dohled nad pohybem klienta a4) Pomoc při přesunu na vozík nebo lůžko příprava vozíku k přesunu, pomoc se zvednutím a posazením na vozík či lůžko, a zpět a5) Asistence osobě asistování klientovi při činnostech, které vykonává sám, ale z důvodu snížené soběstačnosti potřebuje dopomoc (např. při měření teploty, ošetřování ran), asistence u pádu, asistence u přípravy léku, mazání, masáž, časté otvírání dveří na žádost klienta, B Osobní hygiena b1) Hygiena, koupel nebo sprcha s asistencí personálu - dovoz nebo doprovod do koupelny (případně k umyvadlu), pomoc při svléknutí, pomoc do vany/na židli, celkové omytí těla žínkou a sprchovým gelem (ne vlasů), osušení nebo asistence při těchto činnostech, pomoc s oblékáním, dovoz nebo doprovod zpět b2) Mytí a úprava vlasů opláchnutí, použití šamponu, spláchnutí, vysušení, fénování, použití vlasové kosmetiky, úprava účesu b3) Holení nanesení pěny na tvář, oholení žiletkou, opláchnutí, použití kosmetiky po holení; nebo použití strojku b4) Úprava nehtů na rukou základní ostříhání nehtů popř. použití pilníku b5) Úprava nehtů na nohou základní ostříhání nehtů b6) Pomoc při použití WC, gramofonu doprovod nebo pomoc při přesunu k použití WC/gramofonu, pomoc se svlečením spodního prádla (inkontinenčních pomůcek), pomoc při posazení na WC/gramofon, použití toaletního papíru, individuálně aplikace pěny, pomoc

18 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 18 z 20 s oblečením spodního prádla + inkontinenčních pomůcek, pomoc při přesunu na WC; vynesení gramofonu (dezinfekce) b7) Omytí žínkou výhradně při výměně inkontinenčních pomůcek, při použití gramofonu/wc, omytí jednotlivých částí těla (nikoliv celého těla) C Stravování c1) Donáška stravy ráno: vyzvednutí a donáška snídaní od dodavatele poledne: odnesení termonádob dodavateli, po naplnění donáška zpět na CKP odpoledne: cca v 15 hod vyzvednutí svačiny večer: cca v 17 hod vyzvednutí večeře 1 x týdně dodání aktuálního jídelníčku a druhý den vrácení zpět do kuchyně, po zapsání kuchařem vrácení zpět klientům Během pracovního týdne je k obědu výběr ze tří jídel. Případnou potřebu specifického dietního režimu je třeba domluvit před zahájením pobytu. Strava se podává v době, kterou si klient určuje na začátku pobytu či jeho průběhu. c2) Pomoc při přípravě jídla a pití - nakrájení, namazání, ohřátí, naservírování stravy, uvaření čaje/kávy, příprava nápoje, oloupání, nastrouhání, mixování apod., donáška klientovi na pokoj a odnos použitého nádobí zpět. D Kontakt se společenským prostředím d1) Doprovod k lékaři, na úřady a instituce, nákupní centra a jiné procházky po okolí, doprovod do ordinace/na úřad, účast při vyšetření/jednání + sběr informací, předání informací zpět klientovi, pomoc při orientaci v nákupním centru, manipulace s nákupním vozíkem a zbožím, doprovod do jídelny, volnočasové aktivity d2) Dovoz na akce v CSSB (tam a zpět) dovoz na vozíku na oběd, společenské aktivity apod. d3) Zprostředkování služby veškeré kontakty s ostatními institucemi na žádost klienta (telefon, mail, pošta, kadeřnice) které zaměstnanec zprostředkovává z důvodů získání, upřesnění, změny informací týkající se klienta nebo na žádost klienta, jednorázový poplatek k uložení financí, dokladů a s tím související manipulaci při uložení léků v kanceláři vedení služeb zápis kódu 1x za měsíc, dojednání návštěvy lékaře, objednání kadeřnice,

19 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 19 z 20 E Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti e1) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností procvičování chůze, cvičení paměti, psaní, kreslení, muzikoterapie, arteterapie, reminiscenční terapie, biblioterapie. F Pomoc při uplatňování práv a zájmů f1) Běžný nákup sepsání požadavků na nákup, samotný nákup, roznos nákupů + vyúčtování, vybrání peněz /Pravidelné běžné nákupy (zpravidla pondělí, středa, pátek), které si může klient objednat (potraviny, drobnosti denního užívání). Objednávky se provádějí v daný den pečovatelka obchází pokoje (není-li dohodnuto s klientem jinak) a ptá se na jejich požadavky. Ostatní dny je možné provádět nákupy na žádost klienta. f2) Běžné pochůzky (pošta, lékárna apod.) vyzvednutí dopisů a jiných písemností, zaplacení složenek, vyzvednutí receptů, léků, předání klientovi f3) Jednání s úřady zjišťování informací z úředních institucí, podávání informací f4) Příspěvek na péči, jiné tiskopisy, dopisy sepsání a podávání žádostí, návrhy na zvýšení PnP, hlášení změny, pomoc při vyplňování tiskopisů, konzultace nad úředními dopisy f5) Kopírování 1 strana jedná se o kopie do formátu A4, jednostranné, za každou stranu se účtuje daná částka, kopie není barevná (rozpis léků, lékařská zpráva, jiné tiskopisy) f6) Použití pevné linky klient volá z pevné linky na pevnou (+ zápis do hlášení) f7) Použití mobilu klient volá z mobilu na mobil (+ zápis do hlášení) 3.2. Fakultativní úkony Centra krátkodobé H Využití osobního automobilu (doprava) h1) Dovoz motorovým vozidlem (lékař, nákup) / km - zahrnuje cestu tam a zpátky měřenou v kilometrech a násobenou cenou za 1 km, v případě více osob na stejnou trasu se celková cena dělí počtem osob, pokud klient žádá pouze jednosměrnou cestu, zaplatí i zpáteční kilometry jako by jel v autě. Stejně se postupuje, pokud pracovník jede autem za účelem vyřízení požadavku klienta (např. do lékárny, obchodu) h2) Čekání řidiče zahrnuje výhradně čekání s klientem u lékaře, nezávisle na délce čekání se účtuje paušální částka, pokud je nezbytné přerušit čekání z provozních důvodů, částka se neúčtuje v případě, že zbylé čekání není delší 20 minut

20 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 20 z 20 I Zájmové aktivity výjezd i1) Kino, divadlo, kavárna apod. - dovoz na akce (tam a zpět) obvolání zájemců, přeprava automobilem na místo určení, celková obsluha, doprovod J Jiné fakultativní činnosti j1) Dohled nad osobou zahrnuje osobní dohled během dne a noci / na žádost klienta, rodinných příslušníků či osoby blízké * při celodenním pobytu je účtován 4x, * při odjezdu během dopoledních hodin 2x, * při odjezdu odpoledne 4x, * při příjezdu dopoledne 4x, * při příjezdu odpoledne 2x j2) Donáška léků jednorázová donáška léku či obdobného užívání - kapky, masti apod. j3) Dohled nad požitím léků rozumí se tím kontrola správného nadávkování, kontrola braní léků, částka se zapisuje na konci měsíce dle počtu dohledových dnů j4) Zapůjčení tonometru jednorázové zapůjčení měřicího přístroje klientovi za účelem kontroly tlaku s asistencí j5) Zapůjčení pomůcek jakákoliv kompenzační pomůcka v majetku CssB je zapůjčena za poplatek, bez ohledu na délku zapůjčení během jednoho dne K Ambulantní služby k1) pedikúra zajištěna dodavatelsky k2) masáže zajištěny dodavatelsky k3) kadeřnice zajištěna dodavatelsky k4) KD účast na Klubu důchodců, setkání probíhají 1x za 14 dnů k5) Čtvrteční aktivita organizována SSB, pravidelně vyjma svátků, občerstvení svépomocí k6) Cvičení paměti zajištěna dodavatelsky k7) Volnočasové aktivity Hraní her (Člověče nezlob se, pexeso, karetní hry, skládání puzzle), luštění křížovek, zpěv, poslech hudby, čtení zajímavých článků z novin a časopisů, povídání aj., účast na ostatních aktivitách probíhajících v okolí SSB (Den pro zdraví T)

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony PRAVIDLA CKP OBSAH: 1. Základní pojmy... 2 1.1. Platba... 3 1.2. Zahájení pobytu... 4 1.3. Sjednávání služeb... 4 1.4. Karta klienta... 5 1.4.1. Zápis PS úkonů... 6 1.5. Kódy a jejich specifikace... 7

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Agentura domácí péče ČČK ALICE České Budějovice PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Všechny uvedené úkony jsou poskytovány v domácnosti klienta. Rozsah poskytovaných

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Čl. I Poskytovatel a sídlo osobní asistence Farní charity Pacov Farní charita Pacov Náměstí Svobody 2 395 01 Pacov Čl. II Poslání, cílová skupina a zásady

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2 Příloha č.2 Domovní řád Obsah pravidel pro pobyt v Centru sociálních služeb Lukavec (dále jen Centrum): I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Hygiena V. Využívání běžných veřejných služeb

Více

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 uzavřená dle 174 NOZ 89/2012 Sb. v platném znění, dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle 12 vyhlášky

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Tato pravidla popisují průběh poskytování služby, definují jednotlivé úkony a stanovují práva a povinnosti poskytovatelů PS. Pravidla byla vytvořena

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA Kontakt Poskytovatel sociální služby Osobní asistence Dačice Masarykova 295/I, 380 01 Dačice Telefon: 736 523 633 e-mail: domovinka.dacice@charita.cz pavlina.bacovska@charita.cz

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají.

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Domácí řád Domova pro seniory Písečná Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Obsah Účel domácího řádu 3 Poslání a cíle služby 3 Práva klientů 4 Stížnosti. 4 Povinnosti klientů 5 Odpovědnost

Více

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služba se klientům poskytuje na základě Smlouvy, ve které jsou individuálně dohodnuty

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(í)..,nar.., bytem. (dále jen klient ) a 2. Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČO

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne..

Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne.. Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne.. uzavřená podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. a podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 V souladu se zákonem

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Účastníci smlouvy: 1. Pan/í, narozen/a, bytem , nar. , ,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV ZJEDNODUŠENÁ OBRÁZKOVÁ VERZE 1 ÚVOD Domácí řád upravuje podmínky soužití klientů v domově, jejich práva a povinnosti,

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

Směrnice č. CHB100 Domácí řád

Směrnice č. CHB100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. CHB100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906. Domácí řád

Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906. Domácí řád Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906 Domácí řád Pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociálních služeb v Domově pro seniory Trutnov. Pracoviště R.Frimla

Více

Pravidla. Domov pro seniory

Pravidla. Domov pro seniory Geriatrické centrum, Turkova 785, Týniště nad Orlicí Pravidla pro ubytované klienty v Geriatrickém centru Domov pro seniory I. Základní ustanovení Domov pro seniory v GC je určen seniorům, kteří nemají

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, Dukelská 1240 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Základní ustanovení DM je mimoškolní výchovné zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

SLUŽBA DOZP: CENÍK ČINNOSTÍ KE DNI 01.01.2012

SLUŽBA DOZP: CENÍK ČINNOSTÍ KE DNI 01.01.2012 SLUŽBA DOZP: CENÍK ČINNOSTÍ KE DNI 01.01.2012 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Oblast: OBL - oblékání, svlékání osobní prádlo - výměna 2,00 5 9,00 5 22,00 10 oblékání / svlékání části

Více

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry INFORMACE O POBYTU V Domově Odry ROZŠÍŘENÝ O VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO CELOROČNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY a) Domov pro seniory a) Domov se zvláštním režimem ALDa Tyto informace obsahují zásady pro pořádek a klidné,

Více

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Lázně Libverda 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Úkon obnáší nakrájení stravy na sousta, ohřátí

Více

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ Řád č. 04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská

Více

Provozní řád. Všeobecná ustanovení

Provozní řád. Všeobecná ustanovení Provozní řád Všeobecná ustanovení 1. název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 2. se sídlem: Pastýřská 4, 350 02 Cheb 3. IČ: 70887985 4. právní forma: příspěvková organizace 5. zřizovatel:

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty První poklad je zdraví R. W. Emerson Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty www.nemtru.cz Vážení pacienti, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. úkolem pracovníků naší nemocnice je svědomitě

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 2. 2016 do : Aktualizace

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE DOMÁCÍ ŘÁD PLATNOST OD: 1. 3. 2016 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro klienty, zaměstnance, veřejnost 1 DOMÁCÍ

Více

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace,

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Domácí řád stanovuje pravidla společného soužití v Chráněném bydlení Ulita a je závazný pro všechny uživatele, zaměstnance a další osoby, které jsou s tímto zařízením v pracovně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Pravidla bydlení v Domě na půl cesty

Pravidla bydlení v Domě na půl cesty Pravidla bydlení v Domě na půl cesty Čeho se držet aneb Vaše povinnosti Dodržujte všechna níže uvedená pravidla. Jejich opakované porušování může vést ke konci vašeho pobytu v zařízení Domu na půl cesty

Více

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH I. Název služby Charakteristika Cena Poskytnutí ubytování - ubytování - úklid - praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení - žehlení

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 2. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 2. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 2. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Bydlí v ní 10 uživatelů ve čtyřech dvoulůžkových pokojích a dvou jednolůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou částečně samostatní

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel) (uvedené

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Seniorcentrum OASA Domov se zvláštním režimem Adresa pracoviště: Litultovice 202, 747 55 Litultovice Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo:

Více

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Poslání, zásady poskytovaných sociálních služeb a cílová skupina Domova

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Poslání, zásady poskytovaných sociálních služeb a cílová skupina Domova Domov pro pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 IC:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova vnitřní předpis č. 3/2012 Článek 1 Základní údaje 1.1. Pečovatelská služba města Adamova je

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Pan/í narozen/a dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

Centrum denních služeb Toto centrum se nachází v sídle Pečovatelské služby na Jamborově ul. č. 61, Brno -Židenice

Centrum denních služeb Toto centrum se nachází v sídle Pečovatelské služby na Jamborově ul. č. 61, Brno -Židenice Popis realizace služby: Centrum denních služeb při Městské části Brno Židenice, Gajdošova 7, odbor OSP, úsek Pečovatelská služba Brno Židenice, Jamborova 61, Brno, 615 00 Pečovatelská služba Brno Židenice

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí prostřednictvím

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. Nitranská ul. 4091-2 767 01 Kroměříž IČO: 26940931 tel: 573 341 700 e-mail : prochazkova@pecovat.cz ředitelka : Ing. Michaela Procházková

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vážená paní, vážený pane. Tato Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby (dále jen Vnitřní pravidla ) upravují poskytování pečovatelské služby

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 Obsah 1. Základní informace o organizaci... 2 2. Úvodní ustanovení... 3 3. Základní informace o

Více

Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř. Provozní řád

Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř. Provozní řád Příloha č. 1 usnesení č. 112 z rady města dne 6.12.2006 Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř Provozní řád Sídlo: Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř,

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ 411 85 IČ: 00673552 tel.: 416 808 111 Strana 1 z 11 Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty Vážení

Více

Domácí řád oddělení 33 PN BOHNICE

Domácí řád oddělení 33 PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 16 S 6/2014 Výtisk č.: 1 Domácí řád oddělení 33 PN BOHNICE VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL Jméno a příjmení Funkce MUDr. Eva Michlová Mgr. Jan

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): Datum narození: Trvalý pobyt: Bydliště: Rodné číslo: Domov pro seniory, Pražská

Více

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Použité zkratky v textu: CSSP Centrum sociálních služeb Praha AD Azylový dům pro ženy Smlouva Smlouva o poskytnutí sociální služby PŘ Provozní řád VSP

Více

Domov pro seniory Mimoň příspěvková organizace S m ě r n i c e D O M Á C Í Ř Á D pro poskytování pobytové sociální služby domov pro seniory

Domov pro seniory Mimoň příspěvková organizace S m ě r n i c e D O M Á C Í Ř Á D pro poskytování pobytové sociální služby domov pro seniory Domov pro seniory Mimoň příspěvková organizace Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e D O M Á C Í Ř Á D pro poskytování

Více

1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka

1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka 1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka 1. Učitel a vychovatel seznámí žáky s prostředím, ve kterém se pohybují sami a včas jim oznámí

Více