Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, Chotěboř. Provozní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř. Provozní řád"

Transkript

1 Příloha č. 1 usnesení č. 112 z rady města dne Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, Chotěboř Provozní řád Sídlo: Trčků z Lípy 62, Chotěboř, IČO Statutární zástupce: starosta města, místostarosta města Vedoucí : Hana Šeclová, telefon , Zařízení: Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, Chotěboř Dům s pečovatelskou službou dům zvláštního určení, Dr. Rykra 980, Chotěboř, telefon Zřizovací listina organizační složky Pečovatelská služba byla schválena usnesením Zastupitelstva města Chotěboř č.518 ze dne Čl. 1 Postavení organizace, řízení Pečovatelská služba / PS/ je organizační složkou města Chotěboř,, vykonává činnost na úseku samosprávy obce. Je podřízena starostovi a místostarostovi města, metodicky je řízena Odborem sociálních věcí Městského úřadu Chotěboř. Pečovatelskou službu řídí vedoucí, kterou jmenuje a odvolává Rada města Chotěboř. Pečovatelská služba se řídí zřizovací listinou, organizačním a provozním řádem, všeobecně platnými předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, požární ochraně, vnitřními pravidly zřizovatele, speciálním seznamem ochranných a pracovních oděvů, obuvi, kolektivní smlouvou. Čl.2 Rozsah působnosti, předmět činnosti, poskytované úkony Pečovatelská služba poskytuje úkony klientům ve městě Chotěboř a jeho místních částech, v jiných obcích regionu v rámci volné kapacity na žádost a finanční náklady těchto obcí. Pečovatelská služba poskytuje úkony formou ambulantní nebo terénní péče seniorům, rodinám s dětmi, zdravotně postiženým občanům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytované úkony: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Čl.3 Provozní doba Pečovatelská služba, Trčků z Lípy 62, Chotěboř Pondělí- čtvrtek Pátek hodin hodin

2 Dům s pečovatelskou službou / dále jen DPS/, Dr. Rykra 980, Chotěboř Dopolední služba Pondělí pátek hodin Odpolední služba Pondělí pátek hodin Sobotní služby hodin V případě potřeby je možná pohyblivá pracovní doba pečovatelek ve večerních hodinách, v neděli a o svátcích. Čl.4 Podmínky pro poskytování pečovatelské služby Vedoucí PS na základě žádosti provede u občana sociální šetření a dohodne předběžné podmínky pro poskytování služby,seznámí občana s vnitřními pravidly PS, sumarizuje podklady, které předkládá vedoucímu Odboru sociálních věcí MěÚ Chotěboř, který rozhodne o uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby, ve které jsou uvedené podmínky poskytování PS- rozsah poskytovaných úkonu, čas poskytovaných úkonů, ceny jednotlivých úkonů, výpovědní lhůty. Čl.5 Pracovnice Pečovatelské služby Chotěboř Pracovnice pečovatelské služby jsou profesionální pečovatelky, které absolvovaly sanitářské kurzy. Vedoucí PS je zdravotní sestra, která vlastní osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociální péče.zástupkyně vedoucí PS je zdravotní dietní sestra. Většina pracovnic PS vykonávají funkce řidiček.pracovnice PS vykonávají činnost na základě pracovních náplní a harmonogramů práce.je zajištěna jejich vzájemná zastupitelnost. Čl. 6 Dokumentace v PS Evidence smluv o poskytování PS, spis Evidence žadatelů o zavedení PS Evidence žadatelů o umístění v Domě s pečovatelskou službou Chotěboř Platby klientů za poskytované úkony Denní záznamy pečovatelek o poskytované péči klientům Měsíční hlášení Objednávky Pokladní kniha DV PS Osobní karty pracovnic PS na ochranné pracovní oděvy, pomůcky, obuv, seznam rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců

3 Evidence provozu služebních aut Archivní kniha, doručovací kniha Evidence školení pracovníků, provedených revizí a kontrol Zřizovací listina, provozní a sanitační řád organizační řád, standardy kvality, ceník služeb, vnitřní pravidla provozu PS, systém HACCP Požární řád, požární kniha, evidence pracovních úrazů, řád ohlašovny požáru PS Chotěboř č. 62, řád ohlašovny požáru DPS Chotěboř č.980, požární poplachové směrnice, technickoorganizační opatření DPS Chotěboř č.980, začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím Další vnitřní administrativa Čl.7 Školení, prohlubování kvalifikace pracovnic PS Všechny pracovnice jsou pravidelně proškolovány : a) v oboru sociálních a ošetřovatelských služeb b) v hygienickém minimu c) v poskytování první pomoci d) na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany e) zákon o svobodném přístupu k informacím, ochrana osobních dat f) v předpisech o silničním provozu Čl. 8 Všeobecné zásady provozu PS a) všechny pracovnice PS jsou povinné dodržovat služební tajemství b) všechny pracovnice PS vlastní průkazy pro výkon funkce c) všechny pracovnice PS vlastní zdravotní průkazy d) všechny pracovnice PS mají podepsanou hmotnou odpovědnost e) bezúhonnost pracovnic PS- výpisy z rejstříku trestů f) všechny pracovnice PS se řídí všeobecnými předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví, požární ochraně, každá pracovnice je povinna neprodleně hlásit každý pracovní úraz vedoucí PS, vzhledem ke specifikaci vykonávané práce terénní prácevysoké a nízké teploty, je zajištěno dostatečné množství teplých a studených nápojů g) kouření na pracovištích je povoleno jen na vyhrazených místech- sklad h) pracovnice PS jsou povinny hlásit vedoucí PS každou závadu na zařízení, samy nesmí provádět žádné opravy, jsou povinny chránit majetek města před poškozením a zcizením Čl. 9 Stravování pracovnic PS Pracovnice PS se stravují na pracovišti v místnostech k tomu určených, stravu PS dováží z městských vývařoven, dále se řídí vnitřním předpisem MěÚ Chotěboř o stravování pracovníků.

4 Čl. 10 Osobní hygiena pracovnic PS Zásady osobní hygieny : a) každá pracovnice PS má vyplněný formulář sebehodnocení dle Zásad správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách b) všechny pracovnice PS dbají na upravený vzhled, čistotu oděvu, osobní čistotu c) nehty mají krátce střižené, nenalakované, čisté d) nenosí při práci žádné šperky e) důkladně mytí rukou je samozřejmostí před zahájením pracovní činnosti, po použití WC, kapesníku f) osoušení rukou je na pracovištích zajištěno papírovými ubrousky na jedno použití, mytí rukou - zásobníky s tekutým antibakteriálním mýdlem, bezdotykové baterie u umyvadel, g) pracovnice PS používají při manipulaci se stravou pokrývky hlavy, rukavice na jedno použití, ústenky, čisté pracovní oděvy a obuv h) pracovní oděvy a obuv jsou oddělené v osobních skříňkách od osobních oděvů i) pracovní oděvy pracovnice PS perou na pracovištích v pračkách k tomu určených, stejným postupem je zajištěno praní utěrek, ručníků j) všechny pracovnice PS jsou povinné ohlásit vedoucí PS průjmová, horečnatá, hnisavá onemocnění k) při zranění v průběhu pracovní směny musí být poranění ihned ošetřeno např. pořezání l) terénní pracovnice používají též pracovní obuv a oděv, nosí u sebe hygienické balíčky m) během výdeje stravy nesmí vstupovat na pracoviště cizí osoby n) pracovnice PS mají možnost hygienické očisty na pracovištích- sprchové kouty Čl. 11 Provozní činnosti PS, vybavení Pečovatelská služba, Trčků z Lípy 62, Chotěboř Sídlo PS, kancelář vedoucí PS Činnost: a) ambulantní pečovatelská služba- výdej obědů do jídlonosičů, na talíře pohyblivým klientům PS, praní, žehlení a mandlování prádla klientům PS, služebního prádla b) terénní pečovatelská služba- výdej obědů do jídlonosičů na rozvoz klientům do domácností, terénní pečovatelky Popis činností Dovoz, výdej a rozvoz obědů klientům PS dováží obědy autem na tuto činnost určeným v gastronádobách v termoportech, v kuchyňce je teplota stravy udržována ve vodní lázni po celou dobu výdeje. PS obědy dováží z Rehabilitačního ústavu/dále jen RÚ/ Chotěboř, výběr je z jednoho hlavního jídla a polévky, PS odebírá v případě potřeby i dietní stravu pro klienty. Strava v RÚ je dovářena 9.45 hodin a podána a rozvážena klientům PS do 4 hodin po dokončení její tepelné úpravy. Výdej stravy do jídlonosičů je prováděn v kuchyňce PS postupně, aby byla neustále dodržována teplota stravy, která při podání musí být nejméně + 63 C.Studené pokrmy, saláty, kompoty jsou expedovány v umělohmotných uzavíratelných miskách mimo jídlonosič, teplota při podání musí být do +8 C. PS obědy dováží ještě ze Školní jídelny Chotěboř, kde je strava dovářena v 8.45 hodin a podána nebo rozvážena klientům do 4 hodin po dokončení její tepelné úpravy.výběr je z jednoho hlavního jídla a polévky. Rozvoz obědů v terénu do domácností klientů PS:

5 - PS obědy rozváží v nerezových jídlonosičích v plastových termoobalech, které jsou majetkem města, ve městě Chotěboř - Každý klient dostává jídelníček, na kterém je vyznačen čas, do které hodiny má stravu zkonzumovat - Každý dietní oběd je na víku termojídlonosiče označený číslem diety Výdej obědů v jídelně pohyblivým klientům PS do jídlonosičů a na talíře: - od hodin - klienti PS, kteří si dochází pro oběd s jídlonosičem, odkládají prázdný jídlonosič v jídelně do přepravky a je jim okénkem podán jídlonosič s obědem - výdej stravy na talíře- jedním okénkem je podávána strava, do druhého klienti odkládají použité nádobí - všechny jídlonosiče jsou odváženy do DPS Chotěboř, kde jsou umývány včetně umělohmotných misek na studené pokrmy v myčce - po každém rozvozu je provedeno mytí a dezinfekce auta - všechny gastronádoby na dovoz stravy jsou označené počtem požadovaných obědů a druhem stravy, jsou nerezové - namátkově 1x týdně je teplota stravy měřena digitálním teploměrem a zaznamenávána Praní a žehlení prádla klientům PS - prádlo klientů PS pere v automatických pračkách k tomu určeným v prádelně, čisté prádlo suší na půdě, žehlí a mandluje v místnosti k tomu určené, které pak váží na cejchovaných vahách a dopravuje ke klientům v taškách klientů nebo v taškách PS k tomu určeným v autě mimo rozvoz obědů, po dovozu a rozvozu prádla je auto vymyto a dezinfikováno - PS vede evidenci o rozvozu a svozu čistého a špinavého prádla, rozváží prádlo v pondělí a ve čtvrtek odpoledne od hodin Úkony PS v domácnostech klientů PS - pečovatelky při úkonech v domácnostech klientů používají při úklidu pracovní pláště, rukavice, pracovní obuv, pracovní pomůcky odpovídající předpisům o bezpečnosti práce - nákupy pro klienty rozváží řidička služebním autem Zařízení v PS, vybavení, Trčků z Lípy 62, Chotěboř Kuchyňka - kuchyňka je vybavena pultem na ohřívání stravy, 2x dřez na odkládání nádobí, přívod teplé a studené vody, umyvadlo, přirozené větrání, okno je opatřeno sítí proti hmyzu, regály na jídlonosiče, stěny obloženy kachlíky, podlahová krytina dobře omyvatelná, nášlapný odpadkový koš, páková baterie, utěrky na osušení rukou na jedno použití - mikrovlnná trouba pro pečovatelky, plynový sporák Šatna pro pečovatelky - každá pečovatelka má osobní skříňku na zvlášť oddělené osobní oděvy a pracovní oděvy a obuv, - lednice pro potřeby pečovatelek, přirozené větrání

6 Půda - slouží k sušení prádla pro klienty, služebního Úklidová komora - uložení úklidových prostředků, zvlášť označené úklidové prostředky určené k úklidu kuchyně Jídelna - stravování pohyblivých klientů PS Prádelna - pračky na praní služebního prádla, prádla pro klienty, uložení špinavého prádla, nucené větrání Mandlovna, žehlírna - uložení čistého prádla, mandl, žehlící prkno, žehličky Garáž pro služební auto Sociální zařízení - zvlášť WC personálu, WC klientů, bezdotyková baterie, papírové utěrky na otírání rukou na jedno použití, nucené větrání - sprchový kout pro pečovatelky, umyvadlo, papírové utěrky na jedno použití, nucené větrání Dům s pečovatelskou službou Chotěboř, Dr. Rykra 980 Činnost: a) terénní pečovatelská služba- úkony PS prováděné v domácnostech klientů, rozvoz obědů do místních částí města, případně dalších obcí v regionu b) výdej obědů do jídlonosičů pohyblivým klientům PS z města, klientům v DPS, docházka klientů PS na koupele do DPS, koupele klientů z DPS, praní a žehlení prádla klientům PS z města, místních částí, případně z regionu Popis činností Dovoz, výdej a rozvoz obědů klientům PS PS dováží autem k tomu určeným obědy v termoportech v nerezových gastronádobách, v kuchyňce je teplota stravy udržována po celou dobu výdeje ve vodní lázni. PS dováží obědy z Rehabilitačního ústavu Chotěboř - dietní stravování, v sobotu v 9.00 hodin, dále pak ze Školní jídelny Chotěboř v hodin pro DPS a ve hodin rozvoz obědů na vesnice. Vždy je výběr z jednoho hlavního jídla a polévky, každý klient dostane jídelníček s vyznačením času, kdy má stravu zkonzumovat. Všechny gastronádoby jsou označeny počtem požadovaných porcí a druhu jídel, dietní strava je na víku termojídlonosiče označena číslem diety. Všechny obědy jsou podávané nebo rozvážené v nerezových jídlonosičích opatřeny termoobalem, studené pokrmy jsou rozváženy zvlášť mimo jídlonosič v umělohmotných uzavíratelných miskách. Strava je rozvážena vždy do 4 hodin po dokončení její tepelné úpravy v požadované teplotě.

7 Výdej obědů - v pracovních dnech do jídlonosičů hodin, výdej obědů pohyblivým klientům PS a roznáška obědů do bytů v DPS od do hodin, rozvoz obědů na vesnice od hodin- do hodin, - sobota- rozvoz obědů v terénu od do hodin, výdej obědů v DPS od do hodin - pohybliví klienti PS si ke kuchyňce dochází pro oběd v jídlonosiči, prázdné jídlonosiče odkládají do přepravek na chodbě - všechny jídlonosiče pečovatelky umývají na myčce v DPS Praní a žehlení prádla klientům PS - prádlo klientům PS perou pečovatelky v automatických pračkách k tomu určeným v prádelně - čisté a špinavé prádlo je oddělené - prádlo PS suší v sušárně - PS žehlí a mandluje prádlo v žehlírně a ukládá do regálů a tašek Koupele, mytí vlasů v DPS v koupelně PS - v koupelně pečovatelky koupou a myjí vlasy méně pohyblivým klientům z DPS, klientům z města, používají ochranné pracovní oděvy - po každé koupeli pečovatelky umyjí a vydezinfikují vanu, hřebeny, vymění ručníky a žínky - pečovatelky také koupou klienty v jejich domácnostech v DPS Úkony PS u klientů v domácnostech - nákupy dováží PS služebním autem - při úklidech domácnosti používají pečovatelky pracovní pláště na úklid, rukavice Zařízení a vybavení PS v DPS Chotěboř Suterén DPS Myčka - myčka na mytí termojídlonosičů, nerezové regály na odkládání jídlonosičů, umělohmotných misek, přirozené větrání, nucené větrání, odsávání Sušárna Prádelna - automatické pračky, regál na uložení pracích prostředků Garáž, zadní vchod, bezbariérový přístup Přízemí DPS

8 Kuchyňka - pult na ohřívání stravy, odkládací pulty na termojídlonosiče, 2 dřezy na mytí nádobí, přirozené větrání, okno je opatřeno sítí proti hmyzu, přívod teplé a studené vody Místnost pro pečovatelky - umyvadlo, přívod teplé a studené vody, papírové utěrky na osušení rukou, bezdotyková baterie Šatna pečovatelek - osobní skříňky na služební a osobní oděvy a obuv, lednice pro soukromé účely Koupelna - vana opatřena madly, WC, přirozené větrání, umyvadlo Úklidová komora Malá šatna pečovatelek - osobní skříňky na služební a osobní oděvy a obuv, umyvadlo, bezdotyková baterie, papírové utěrky na osušení rukou, sprchový kout pro pečovatelky, WC pečovatelek Mandlovna, žehlírna - mandl, regály na uložení čistého prádla 1. patro DPS - sklad PS 2. patro - společenská místnost pro obyvatele DPS Čl. III Sanitační řád PS Běžný denní úklid, dezinfekce - mytí nádobí hned po použití běžnými dostupnými mycími prostředky, oplachování nádobí,volné osychání, utěrky jsou používané jen na dotírání nádobí - mytí všech termojídlonosičů od klientů probíhá na myčce denně, používaný tekutý mycí prostředek Perlin Universal,oplachový prostředek Somat Spezial - denní stírání podlah běžnými mycími prostředky, denní stírání prachu - denní výměna utěrek, ručníků, vyváření použitých ručníků a utěrek - denní mytí pracovních ploch, WC, umyvadel, dezinfekce - denní doplňování tekutého antibakteriálního mýdla Mikano na mytí rukou, papírových utěrek na osušení rukou, toaletního papíru - denní mytí a dezinfekce nášlapných odpadkových košů dezinfekčním prostředkem Savo, na 10 l vody 1 l Sava, denní likvidace běžného odpadu- popelnice,

9 - denní mytí a dezinfekce auta a vždy před rozvozem stravy dezinfekčním prostředkem Savo - denní mytí a dezinfekce hřebenů, vany na koupání klientů a pak vždy po každém použití dezinfekčním prostředkem Savo, sprchové kouty pro pracovnice PS Týdenní úklid, dezinfekce - dezinfekce topných těles, dveří, obkladů, klik, vypínačů, regálů na uložení jídlonosičů, van, WC, umyvadel - údržba a mytí služebních aut - pomůcek na úklid - lednice pro soukromé účely Sanitační dny - 1x za čtvrtletí dle rozpisu generální úklid všech zařízení PS Malování - kuchyní 1x za 2 roky, ostatní místnosti dle potřeby, doplnění a vyřazení rozbitého a poškozeného nádobí, zařízení průběžně během roku Služební prádlo, oděvy - pracovnice denně používají čisté pracovní oděvy, při výdeji stravy používají vždy čistý pracovní plášť, na výdej stravy používají rukavice na jedno použití, prádlo a oděvy jsou denně vyvářeny Používané dezinfekční prostředky Savo, na 10 l vody 1 l dezinfekčního prostředku Chloramin, na 10 l vody 10 lžic přípravku Krezosan, na 9 dílu vody 1 díl přípravku - voda na mytí je používána z městského vodovodu Tento provozní řád schválila Rada města Chotěboř svým usnesením č. 112 dne a nabývá účinnosti dne Tento provozní řád je vyhotoven v 5 stejnopisech a podléhá schválení Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina, Územním pracovištěm Havlíčkův Brod. Ing. Tomáš Škaryd starosta města Jana Tomášková místostarostka

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.)

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, Praha 4-Háje, 149 00 2. Zřizovatel

Více

Centrum denních služeb Toto centrum se nachází v sídle Pečovatelské služby na Jamborově ul. č. 61, Brno -Židenice

Centrum denních služeb Toto centrum se nachází v sídle Pečovatelské služby na Jamborově ul. č. 61, Brno -Židenice Popis realizace služby: Centrum denních služeb při Městské části Brno Židenice, Gajdošova 7, odbor OSP, úsek Pečovatelská služba Brno Židenice, Jamborova 61, Brno, 615 00 Pečovatelská služba Brno Židenice

Více

Provozní řád. Všeobecná ustanovení

Provozní řád. Všeobecná ustanovení Provozní řád Všeobecná ustanovení 1. název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 2. se sídlem: Pastýřská 4, 350 02 Cheb 3. IČ: 70887985 4. právní forma: příspěvková organizace 5. zřizovatel:

Více

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Lázně Libverda 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Úkon obnáší nakrájení stravy na sousta, ohřátí

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Agentura domácí péče ČČK ALICE České Budějovice PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Všechny uvedené úkony jsou poskytovány v domácnosti klienta. Rozsah poskytovaných

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. Nitranská ul. 4091-2 767 01 Kroměříž IČO: 26940931 tel: 573 341 700 e-mail : prochazkova@pecovat.cz ředitelka : Ing. Michaela Procházková

Více

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova vnitřní předpis č. 3/2012 Článek 1 Základní údaje 1.1. Pečovatelská služba města Adamova je

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

Garantovaná nabídka Pečovatelská služba. organizační složka

Garantovaná nabídka Pečovatelská služba. organizační složka Garantovaná nabídka Pečovatelská služba organizační složka Město Rokytnice v O.h. Způsob a rozsah provádění služeb včetně obvykle potřebného času na zajištění jednotlivých úkonů Pečovatelská služba Rokytnice

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizovaný ke dni 1.10.2008

PROVOZNÍ ŘÁD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizovaný ke dni 1.10.2008 1 PROVOZNÍ ŘÁD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizovaný ke dni 1.10.2008 zpracovaný podle 15 odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

1. Specifikace výměr úklidových ploch

1. Specifikace výměr úklidových ploch 1. Specifikace výměr úklidových ploch Celková uklízená podlahová plocha... 3 416 m 2 Celková pohledová plocha oken a prosklených výplní... 450 m 2 podlaží druh prostoru 1.NP pokoj 1-13 293,11 2 x denně

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Fügnerova 3523, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 040, web: www.ssmm.cz IČ: 708 242 82 pod č.j. 30/2007-71, DIČ: CZ708 242 82 pod č.j. 54134/04/0439003273 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ

Více

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko čl. I. Úvodní ustanovení Tato vnitřní pravidla upravují poskytování

Více

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony PRAVIDLA CKP OBSAH: 1. Základní pojmy... 2 1.1. Platba... 3 1.2. Zahájení pobytu... 4 1.3. Sjednávání služeb... 4 1.4. Karta klienta... 5 1.4.1. Zápis PS úkonů... 6 1.5. Kódy a jejich specifikace... 7

Více

Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016

Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016 Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016 Provozovatel: Jednatel: Vedoucí školní jídelny: Vedoucí kuchař: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. Mgr. Jana Linhartová Nina

Více

Vnitřní řád. školní jídelny výdejny. ART ECON Střední škola, s.r.o. střední školy: 796 01 Prostějov. Husovo nám. 2061/91

Vnitřní řád. školní jídelny výdejny. ART ECON Střední škola, s.r.o. střední školy: 796 01 Prostějov. Husovo nám. 2061/91 Vnitřní řád školní jídelny výdejny střední školy: ART ECON Střední škola, s.r.o. Husovo nám. 2061/91 796 01 Prostějov Účinnost od: 1. 2. 2014 Vnitřní řád školní jídelny výdejny ART ECON Střední školy,

Více

Organizační směrnice č. 4/2013/SŘ. Provozní řády

Organizační směrnice č. 4/2013/SŘ. Provozní řády Organizační směrnice č. 4/2013/SŘ Provozní řády Kuchyně Merkur Kuchyňka v podkroví Merkur Kuchyňka č. 1 Králíček Kuchyňka č. 2 Králíček Denní místnost kuchařů Skládek rautového inventáře Čj.: SŠNM/337/2013

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: V. / 6 PŘÍRUČKA HACCP MŠ ŠKOLNÍ Č. j. ZSDB/291/2015 Spisový

Více

Organizační směrnice č. 6/2014/SŘ. Provozní řády - pracoviště Broumov

Organizační směrnice č. 6/2014/SŘ. Provozní řády - pracoviště Broumov Organizační směrnice č. 6/2014/SŘ Provozní řády - pracoviště Broumov Provozní řád denní místnosti kuchařů Provozní řád cvičná kuchyňka Provozní řád - dílna Provozní řád sborovny Provozní řád šatny Zpracovala:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: V. / 5 PŘÍRUČKA HACCP MŠ ZAHRADNÍ Č. j. ZSDB/291/2015 Spisový

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE , ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE Provoz a režim školní jídelny Provozní řád kuchyně školního stravování Požadavky na zdravotní stav pracovníků a jejich osobní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD INFRASAUNY

PROVOZNÍ ŘÁD INFRASAUNY Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace ČJ: 2013/63 tel. 556 725 067, e-mail: mspionyru@tiscali.cz, www.mspriborpionyru.unas.cz PROVOZNÍ ŘÁD INFRASAUNY Provozní doba

Více

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY Nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 čj.: KHSUL 42767/2015 khsuese5a03d PROTOKOL o kontrole pořízený z kontroly vykonané

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Tato pravidla popisují průběh poskytování služby, definují jednotlivé úkony a stanovují práva a povinnosti poskytovatelů PS. Pravidla byla vytvořena

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vážená paní, vážený pane. Tato Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby (dále jen Vnitřní pravidla ) upravují poskytování pečovatelské služby

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Školní jídelna Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, 753 01 Hranice Identifikátor: 600 017 931 Zřizovatel: Mgr.

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(í)..,nar.., bytem. (dále jen klient ) a 2. Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČO

Více

Farní charita Litoměřice - Pečovatelská služba PRŮVODCE POSKYTOVÁNÍM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (PLATNÝ OD 1. 7. 2015)

Farní charita Litoměřice - Pečovatelská služba PRŮVODCE POSKYTOVÁNÍM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (PLATNÝ OD 1. 7. 2015) Farní charita Litoměřice - Pečovatelská služba PRŮVODCE POSKYTOVÁNÍM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (PLATNÝ OD 1. 7. 2015) 1. Kdo jsme... 3 2. Naše poslání... 3 3. Cílová skupina... 3 4. Zásady poskytované sociální

Více

Základní škola Sloup, okr. Blansko. Provozní řád bazénu

Základní škola Sloup, okr. Blansko. Provozní řád bazénu Základní škola Sloup, okr. Blansko Provozní řád bazénu Úvod Vypracování provozního řádu podle 6 odst. 3. písm.d) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, platném znění a vyhlášky MZd č. 135/2004

Více

Ř á d š k o l n í j í d e l n y. Obecná ustanovení

Ř á d š k o l n í j í d e l n y. Obecná ustanovení Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem telefon fax: 326701496, 326/02295, E-mail: zs@zsbela.cz, www.zsbela.cz Č.j.: ZS BpB 571/12 Zpracoval: Šíma

Více

34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace, 323 23 Plzeň. Provozní řád. Údaje o zařízení

34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace, 323 23 Plzeň. Provozní řád. Údaje o zařízení 34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace, 323 23 Plzeň Provozní řád Údaje o zařízení adresa: Gerská 32, 323 23 Plzeň telefon: 378028801 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz IČO: 66362504 ředitel:

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, 690 06 Břeclav 6 Provozní řád školní jídelny Školní jídelna je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno Dle Zákona č. 258/2000 Sb.: O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Obsah: I. Základní

Více

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle $ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle $ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle $ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky Zajištění úklidových prací v budově Technického střediska

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÝ KOUTEK OBSAH: NÁZEV: Počet stran: 18 Vydal: Zpracoval:

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÝ KOUTEK OBSAH: NÁZEV: Počet stran: 18 Vydal: Zpracoval: NÁZEV: Platnost od: 1.6.2015 PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÝ KOUTEK Archiv od: Počet stran: 18 Vydal: Zpracoval: Marie Lancouchová Ředitelka firemní školky Počet příloh: Marie Lancouchová Ředitelka firemní školky

Více

Zřizovací listina Domu s pečovatelskou službou Sněžné

Zřizovací listina Domu s pečovatelskou službou Sněžné Zřizovací listina Domu s pečovatelskou službou Sněžné I. Obec Sněžné zřizuje podle usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.6.2004 podle 84 odst.2 písm.e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 Obsah 1. Základní informace o organizaci... 2 2. Úvodní ustanovení... 3 3. Základní informace o

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Pečovatelská služba Zpracoval: Jana Horáčková, náměstkyně Schválil: Mgr. Leoš Valigurský, ředitel Platnost od

Více

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014)

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014) Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014) Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Obchodní název:... IČ:... Sídlo:... Rejstříkový soud:... Statutární orgán:...

PROVOZNÍ ŘÁD. Obchodní název:... IČ:... Sídlo:... Rejstříkový soud:... Statutární orgán:... PROVOZNÍ ŘÁD Zpracovaný dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášky 306/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001Sb. o odpadech

Více

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) CENÍK BYDLENÍ K-PAX (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) Příloha ke smlouvě č. 1 Tato směrnice stanoví výši úhrad za poskytování služby: Úhrada za péči: Činnosti za

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: V. / 4 PŘÍRUČKA HACCP ŠJ Č. j. ZSDB/291/2015 Spisový znak

Více

1 Působnost a zásady směrnice

1 Působnost a zásady směrnice se sídlem Bystročice 65 Vnitřní řád školní jídelny - výdejny Č.j.: Spisový znak Skartační znak 51.15 A.1. A5 Vypracovala: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin

Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin ing. Lucie Janotová ing. Pavla Thůmová ing. Jan Kobliha ing. Jitka Kabátková ing. Marcela Bačáková ing. Hana Svobodová Úvod

Více

5.6.17.8. Stravovací služby

5.6.17.8. Stravovací služby 5.6.17.8. Stravovací služby http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/stravovacisluzby Pracovní činnosti při provozování stravovacích služeb, výrobě potravin, uvádění potravin do oběhu jsou

Více

Vnitřní řád zařízení školního stravování

Vnitřní řád zařízení školního stravování MATEŘSKÁ ŠKOLA Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Vnitřní řád zařízení školního stravování Část I. Všeobecná ustanovení Vnitřní řád zařízení školního stravování (dále jen školní jídelna), které je součástí

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Štefcova 1092, Hradec Králové Mateřská škola Mrštíkova 752 a Mateřská škola Štefcova 1128 Provozní řád mateřské školy Č.j.: STEFC/767/2015 Na provozní poradě projednáno

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Tento provozní řád je vypracován dle ustanovení 7, odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se řídit vnitřním řádem ŠJ, neboť patří mezi základní normy dětského domova.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se řídit vnitřním řádem ŠJ, neboť patří mezi základní normy dětského domova. VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se řídit vnitřním řádem ŠJ, neboť patří mezi základní normy dětského domova. Neobsahuje absolutně všechna ustanovení o činnosti zařízení.

Více

Pravidla bydlení v Domě na půl cesty

Pravidla bydlení v Domě na půl cesty Pravidla bydlení v Domě na půl cesty Čeho se držet aneb Vaše povinnosti Dodržujte všechna níže uvedená pravidla. Jejich opakované porušování může vést ke konci vašeho pobytu v zařízení Domu na půl cesty

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 2/2014 Provozní řád mateřské školy Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce... - znění dle 422/13 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech

Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech Úvod Cíl: Výroba zdravotně nezávadných potravin Preventivní postupy k zajištění zdravotní nezávadnosti: SVHP HACCP Každý pracovník v potravinářství

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Změna: 320/2010 Sb. Změna: 422/2013 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předběžná a tepelná úprava potravin

Více

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 A. Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění. Vyhláška 6 1-a) 1-b) Přehled úkonů Pomoc při zvládání

Více

Příjezd Ubytování Stravování

Příjezd Ubytování Stravování Vážení studenti, těší nás, že jste si pro svou praxi vybrali právě naše zařízení Dům pokojného stáří Bohuslavice (dále jen DPS ). Zřizovatelem DPS je Charita Konice, která zřizuje dále terénní Charitní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD 2011/2012

PROVOZNÍ ŘÁD 2011/2012 PROVOZNÍ ŘÁD 2011/2012 Tento provozní řád je zpracován podle vyhlášky 410/2005 Sb., kterou se provádí zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví. I. Údaje o zařízení Název: Mateřská škola Brno,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE. METODICKÝ MATERIÁL Stránka 1 z 20

SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE. METODICKÝ MATERIÁL Stránka 1 z 20 METODICKÝ MATERIÁL Stránka 1 z 20 PRAVIDLA CKP ZPRACOVAL: Mgr. Leona Osinová SCHVÁLIL: Martin Stromský DiS. Datum: 1.4.2014 Datum: 31.12.2015 Podpis: Podpis: Účinnost: 1.1.2016 Ruší se: METODICKÝ MATERIÁL

Více

MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY PRO SENIORY (DS) A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR)

MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY PRO SENIORY (DS) A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY PRO SENIORY (DS) A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) Návrh oddělení 222 ke dni 15. 12. 2015 1 Obsah SLOVNÍČEK POJMŮ... 4 VÝCHODISKA... 5 PARAMETRY MTS...

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 1/2014 Provozní řád základní školy Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek

Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek Poskytovatel: Bílý nosorožec, o.p.s. Sídlo organizace: Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Identifikátor:

Více

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ (o poskytování sociální služby azylový dům)

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ (o poskytování sociální služby azylový dům) PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ (o poskytování sociální služby azylový dům) VNITŘNÍ PRAVIDLA (stanovená poskytovatelem pro poskytování sociální služby azylový dům v Domě Žofie) Poskytovatel: Pečovatelská služba

Více

Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice 384 71Šumavské Hoštice 21

Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice 384 71Šumavské Hoštice 21 Telefon škola: 388 421 118 Telefon školní jídelna: 388 421 114 Telefon mateřská škola: 388 421 187 e-mail: zsamssumavskehostice@seznam.cz www: sumavskehostice.cz Vnitřní řád školní jídelny OR 01/2014 Základní

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 5184987 pobytová

Více

MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 01, 03, 04) ZLÍN, ZARÁMÍ 4077 (VCHOD Z ULICE VODNÍ) MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 02) ZLÍN - ZARÁMÍ 4077

MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 01, 03, 04) ZLÍN, ZARÁMÍ 4077 (VCHOD Z ULICE VODNÍ) MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 02) ZLÍN - ZARÁMÍ 4077 DEZINFEKČNÍ REŽIM KOMPLEXU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K BUDOVÁM ORGANIZACE V ROCE 2012 SOBŮLKY 210, KYJOV ZLÍN, ZARÁMÍ 4077 (VCHOD Z ULICE VODNÍ) ZLÍN - ZARÁMÍ 4077 MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 02)

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DENNÍ STACIONÁŘ RATOLEST. (v souladu s 46 zákona 108/2006 Sb. a s 12 vyhlášky 505/2006 Sb.) I.

PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DENNÍ STACIONÁŘ RATOLEST. (v souladu s 46 zákona 108/2006 Sb. a s 12 vyhlášky 505/2006 Sb.) I. PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DENNÍ STACIONÁŘ RATOLEST (v souladu s 46 zákona 108/2006 Sb. a s 12 vyhlášky 505/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Název a adresa zařízení: Denní stacionář Ratolest

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

Provozní řád ZŠ / 410/2005 Sb. aktualizace 6.9.2012 1. Organizační řád školy PROVOZNÍ ŘÁD ZŠ

Provozní řád ZŠ / 410/2005 Sb. aktualizace 6.9.2012 1. Organizační řád školy PROVOZNÍ ŘÁD ZŠ Provozní řád ZŠ / 410/2005 Sb. aktualizace 6.9.2012 1 Část 13a Organizační řád školy PROVOZNÍ ŘÁD ZŠ zpracovaný v souladu s požadavky 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. I. Údaje o zařízení Název subjektu

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠaMŠSvČ 28 /2012 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Jana Bártová Pedagogická rada

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Čl. I Poskytovatel a sídlo osobní asistence Farní charity Pacov Farní charita Pacov Náměstí Svobody 2 395 01 Pacov Čl. II Poslání, cílová skupina a zásady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2011 Výroční zpráva za rok 2011 1. Kontakty Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva Charita Kopřivnice Výroční zpráva r. 2012 Obsah: Úvodní slovo.. 2 Organizační schéma Charity Kopřivnice... 2 Základní údaje o organizaci... 3 Historické mezníky... 3 Veřejný závazek. 4 Charitní ošetřovatelská

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel) (uvedené

Více