Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113"

Transkript

1 Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 uzavřená dle 174 NOZ 89/2012 Sb. v platném znění, dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách Poskytovatel: a Charita Zábřeh Žižkova 15, Zábřeh IČ: DIČ: CZ , bank.spojení: KB a.s., č.ú /0100 Denní stacionář Okýnko Zámecká 11, Mohelnice zastoupený vedoucí: Janou Koberovou, DiS., tel příjemce služby: Uživatel : jméno a příjmení,titul: datum narození: bydliště: telefon, mobil Zástupce: opatrovník, na základě plné moci jméno a příjmení, titul: vztah k uživateli: datum narození: bydliště: telefon, mobil uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu o poskytování sociálních služeb I. Oprávnění poskytovatele 1. Poskytovatel je církevní právnickou osobou evidovanou Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění, zapsanou v Rejstříku církevních právnických osob pod č. 8/ /1996, na základě které je oprávněn provozovat charitativní činnost, pořádání sbírek, účelových a humanitárních akcí, zřizování a provozování charitativních neziskových služeb, domovů, ústavů, zdravotnických a jiných zařízení. 2. Okýnko poskytuje ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo v kombinaci s tělesným postižením a jsou z části nebo zcela odkázáni na pravidelnou pomoc jiné osoby. Okýnko je určeno dospělým lidem, kteří potřebují podporu a pomoc při péči o sebe, rozvoji nebo udržení vlastních schopností, dovedností, setkávání s kamarády a společností. Usilujeme o zvyšování jejich samostatnosti a o rozšiřování jejich osobních možností vedoucích k zapojení do společnosti. 1

2 V bezbariérových prostorách nabízíme tyto služby: pomoc při zvládání běžných ů péče o vlastní osobu pomoc při oblékání, jídle, přesunech z vozíčků, pohybu, a to následujícími způsoby: individuální formou podpory nebo pomoci, pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při mytí, česání, WC, udržování čistoty, a to následujícími způsoby: individuální formou podpory nebo pomoci, poskytování stravy zajistíme oběd, a to následujícím způsobem: individuální formou podpory nebo pomoci, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zejména drátování, pedig, trénování paměti, vaření, práce s počítačem, zpěv, hry, nakupování, a další, tyto aktivity jsou provozovány následujícím způsobem: individuální a skupinovou formou podpory či pomoci, samostatnou činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod na společenské akce, do muzea, knihovny, úřady, a další, tyto aktivity jsou provozovány následujícím způsobem: individuální a skupinovou formou podpory či pomoci, poskytování sociálně terapeutických činností aktivity s prvky dramaterapie, arteterapie, kurz sociálních dovedností, tyto aktivity jsou poskytovány následujícím způsobem: individuální a skupinovou formou podpory či pomoci, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomoc při jednání s úřady, lékaři, s vyplňováním formulářů a další, tyto aktivity jsou poskytovány následujícím způsobem: individuální a skupinovou formou podpory či pomoci, Dále nabízíme tyto doplňkové služby: - doprava služebním vozidlem, - využití služebního telefonu k soukromým účelům, 3. Cílem naší služby je zvýšit samostatnost, nezávislost a sociální začleňování do běžného života, při respektování vlastních schopností uživatelů. 4. Předmětem Smlouvy je poskytování sociálních služeb v rámci denního pobytu v Denním stacionáři Okýnko. Denním pobytem se pro účely této smlouvy rozumí pobyt ve stacionáři každý pracovní den s výjimkou dnů, kdy je stacionář uzavřen. II. Základní ustanovení 1. Podpisem této Smlouvy získává uživatel právo navštěvovat stacionář Okýnko, účastnit se realizovaného programu a obdržet sjednané sociální služby. 2. Stacionář Okýnko je poskytovatelem provozován na adrese: Zámecká 11, Mohelnice. 3. Služby stacionáře Okýnko je možné využívat v pracovní dny v době od 7:00 do 14:30 hodin. 4. Uživatel bude využívat služeb stacionáře Okýnko v následujících dnech v týdnu a čase: pondělí: od... do... úterý: od... do... středa: od... do... čtvrtek: od... do... pátek: od... do Uživatel si může po ústní, telefonické či písemné domluvě s vedoucí stacionáře: - v případě odhlásí li se ze dne smluveného pobytu (dle pravidel uvedených ve smlouvě) sjednat pobyt jiný den, než je uvedeno výše ANO - NE - sjednat větší časový rozsah poskytování služby, než je uveden výše, max. však na dobu provozu Denního stacionáře Okýnko ANO - NE 2

3 - Uživatel služby se dle svých potřeb a zájmů bude účastnit akcí DS Okýnko konaných mimo smluvně stanovenou dobu pobytu v zařízení a mimo běžnou provozní dobu zařízení na základě ústního, telefonického či písemného oznámení ANO - NE 6. Zvláštní ujednání, které si uživatel přeje uvést do smlouvy: 7. Základní činnosti (vymezené 46 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) i doplňkové služby vymezené v této Smlouvě budou uživateli poskytovány na základě jeho písemné objednávky, která je přílohou č.2 této smlouvy a v dojednaném rozsahu. III. Ujednání o ceně 1. Tato služba se poskytuje za finanční úhradu. 2. Podrobný Ceník všech služeb poskytovaných stacionářem Okýnko za finanční úhradu je povinnou přílohou č. 1 této Smlouvy a každý uživatel ho obdrží při podpisu této Smlouvy. Ceny za odebrané služby jsou v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. Službách. V případě změny v Ceníku, tuto změnu je poskytovatel oprávněn provést jednostranně s tím, že vydá nový Ceník, který před nabytím účinnosti změny v cenách za službu předá uživateli tak, aby se s novým Ceníkem měl uživatel možnost seznámit, alespoň 30 dnů před nabytím účinnosti takového nového Ceníku. 3. Uživatel si dále hradí náklady na akce (výlety, návštěvy kulturních akcí, vstupné, jízdné) zajišťované stacionářem Okýnko. Předpokládaná částka potřebná na pokrytí těchto mimořádných výdajů bude nejpozději 3 dny předem oznámena. 4. Skutečně odebrané služby jsou uživateli za ukončený měsíc podrobně vyúčtovány vždy do pátého dne v měsíci následujícím. Podkladem pro sestavení vyúčtování je výkaz odebraných služeb. 5. Uživatel se zavazuje předepsanou částku uhradit vedoucímu stacionáře Okýnko nebo určenému zástupci proti dokladu o zaplacení a to do 5 dnů od předložení vyúčtování. V případě nesouhlasu s částkou předepsanou k úhradě má uživatel nebo jeho zástupce právo požádat o zdůvodnění výše platby. Předepsanou částku se uživatel zavazuje uhradit: v hotovosti oproti dokladu o zaplacení a) vedoucímu DS Okýnko nebo pověřenému zástupci b) na účtárně Charity Zábřeh Žižkova 15, Zábřeh) složenkou předepsanou poskytovatelem 3

4 bankovním převodem na účet (bude přidělen variabilní symbol) inkasem z účtu uživatele dle bankovních podmínek 6. Pokud uživatel služby nemá dostatek finančních prostředků na úhradu a nepobírá příspěvek na péči, může požádat o poskytnutí slevy za odebrané služby. Slevu je možné přiznat na dobu jednoho kalendářního roku, ve výši 50% skutečné ceny, dle aktuálního ceníku Charity Zábřeh. IV. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Práva uživatele: - na individuální přístup ke své osobě, na důstojnost, rovné zacházení, - na svobodnou volbu poskytovatele, - obdržet sjednanou službu, - bez uvedení důvodů vypovědět Smlouvu o poskytování sociálních služeb, - vyjadřovat se k vlastnímu průběhu služby a sdělovat je zástupcům poskytovatele nebo využít stížnostní řízení, - nahlížet do své osobní složky, - kdykoliv požádat o rozšíření či zkrácení rozsahu poskytovaných služeb, - zvolit svůj osobní cíl, kterého chce prostřednictvím poskytování sociálních služeb ve stacionáři Okýnko dosáhnout, - zvolit si svého klíčového pracovníka, který bude vystupovat jako prostředník při prosazování jeho zájmů. 2. Práva poskytovatele: - Požadovat řádnou platbu za poskytnuté služby, - požádat o provedení sociálního šetření v domácnosti uživatele, - poskytovatel je oprávněn domáhat se úhrady dlužné částky, - požadovat informace o příjmech uživatele služeb, v případě, že zájemce žádá slevu na službu, - vypovědět Smlouvu o poskytování sociálních služeb z níže uvedených důvodů (viz Hlava V., bod 4), - v neodkladných případech nebo při pracovních cestách zaměstnanců uzavřít na přechodnou dobu stacionář Okýnko, - doúčtovat náklady za službu v období, kdy má uživatel souběh příspěvku na péči a přiznané slevy na poskytování služeb, - shromažďovat osobní údaje uživatele potřebné ke kvalitnímu poskytování služby pokud k tomu dá uživatel souhlas. 3. Povinnosti uživatele: - Uvádět pravdivé informace a skutečnosti do sociálního šetření a při aktualizaci individuálních plánů, - oznámit změnu osobních údajů nejpozději do osmi pracovních dnů, - neprodleně informovat poskytovatele o závažných zdravotních komplikacích, které by mohly znemožnit pobyt klienta v denním stacionáři Okýnka a mohlo by dojít k rozšíření nákazy (např. chřipka, průjmové onemocnění, angína), - respektovat rozsah služeb, který si uživatel ve Smlouvě určil, v případě změny informovat vedoucí denního stacionáře Okýnko nejpozději 2 dny předem, - spolupracovat s poskytovatelem, aby péče mohla být efektivní; poskytovat zpětnou vazbu, - uhradit odebranou službu dle vystaveného měsíčního předpisu plateb a to ve stanovené době, 4

5 - donést si osobní věci pro zajištění osobní hygieny dle pokynů pracovníků poskytovatele, - chovat se šetrně k vybavení stacionáře, případně nahradit na tomto zařízení vzniklou škodu, dodržovat základní pravidla slušnosti - informovat poskytovatele o odhlášení návštěvy stacionáře Okýnko nejpozději 2 dny předem, k tomuto účelu využít výše uvedených kontaktů, jinak budou základní služby, obvykle uživatelem odebírány, v případě včasného neodhlášení účtovány, jako by byly poskytnuty, - hlásit změny v požadavcích na zajištění svozu a rozvozu ze stacionáře Okýnko nejpozději 2 dny předem, - hlásit změny v odběru stravy přihlášení a odhlášení oběda v dostatečném časovém předstihu, nejpozději 2 dny předem, jinak objednaný oběd bude účtován, jako by byl odebrán, - dodržovat Pravidla soužití a Provozní řád denního stacionáře Okýnko. 4. Povinnosti poskytovatele: - Poskytovat sociální služby na profesionální úrovni, - chovat se zdvořile ke klientovi, v souladu se společností všeobecně uznávanými etickými a mravními normami, - snažit se ctít individualitu uživatele (vlastní životní styl) ve všech jeho potřebách a hledat k ní adekvátní prostředky a způsoby realizace, - účtovat jen řádně vykonané a evidované služby, - umožnit uživateli přístup k jeho osobní složce, - při ukončení poskytování sociálních služeb nabídnout řešení uživatelovy situace pomocí jiné služby, - vést o průběhu služby dokumentaci; data uživatele zajistit proti zcizení, po 5 letech je anonymizovat a používat pouze ke statistickým účelům, - zachovávat mlčenlivost podle 100 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.. Pokud je nezbytně nutné předat jeho osobní údaje mimo organizaci, musí si zaměstnanci poskytovatele vyžádat písemný souhlas uživatele. 5. Oprávnění dalších osob určených uživatelem: Uživatel si může stanovit postavení další osoby k níže uvedeným ům. Uživatel opravňuje jmenovitě uvedené osoby k těmto ům: (nehodící se škrtněte): Úkon: Jméno a příjmení Vztah k uživateli Oprávnění nahlížení do osobní dokumentace uživatele uložené v DS Okýnko převzetí a kontrola vyúčtování služby zastupování při platbách za poskytnuté služby ANO - NE ANO - NE ANO - NE V. Platnost Smlouvy, způsob a podmínky jejího ukončení 1. Smlouvu o poskytování sociálních služeb v Denním stacionáři Okýnko je možné ukončit a) písemnou dohodou stran o ukončení této smlouvy ke sjednanému termínu 5

6 b) písemnou výpovědí jedné ze stran, a to z důvodu a za podmínek níže stanovených v bodech 3 a Při ukončení poskytování služby zároveň dojde k vyrovnání závazků mezi poskytovatelem a uživatelem, je provedeno konečné vyúčtování služeb. 3. Uživatel může vypovědět smlouvu bez uvedení důvodu, výpověď nabývá platnosti dnem následujícím po dni, kdy je písemně doručena poskytovateli (doporučenou poštou nebo fyzicky). 4. Poskytovatel má možnost vypovědět tuto smlouvu a) pro uživatelova opakovaná porušení dohodnutých podmínek dle této Smlouvy, zákonných povinností uživatele a dalších stanovených povinností (zejm. pro neplacení úhrad), dále je poskytovatel oprávněn smlouvu vypovědět pro vážné porušení povinností uživatele, kdy je zřejmé, že na poskytovateli nelze již službu spravedlivě požadovat (např. Fyzické napadení pracovníka poskytovatele). Výpovědní lhůta činní 30 dní, počátek lhůty je stanoven dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi poskytovatelem (doporučenou poštou nebo osobně). V případě, že z důvodu na straně uživatele nelze po poskytovateli službu nadále spravedlivě požadovat, je poskytovatel oprávněn výpovědní lhůtu zkrátit tak, aby nedošlo k ohrožení poskytování služby. b) z důvodu nedostatku finančních prostředků na straně poskytovatele na zajištění služby a ze závažných organizačních důvodů. V tomto případě je uživatel služby o této skutečnosti informován 4 týdny předem s tím, že výpovědní lhůta činí 30 dnů. 5. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 6. Smlouva pozbývá platnost úmrtím uživatele či zánikem organizace, uplynutím sjednané doby, po kterou bude služba poskytována. VI. Zvláštní ujednání 1. Podpisem Smlouvy je uživateli zřízena jeho osobní složka, kde bude vedena veškerá dokumentace týkající se jeho osoby v rámci poskytování služeb ve stacionáři Okýnko. 2. Uživatel bere na vědomí, že součástí sociálních služeb není poskytování léků a prostředků zdravotnické techniky, ani zabezpečení zdravotní péče. Pokud je uživatel nucen užívat léky během pobytu ve stacionáři a tuto skutečnost potvrdí i jeho ošetřující lékař, budou mu tyto léky podávány od pracovníků střediska ošetřovatelské služby Charity Zábřeh a to na základě vystaveného poukazu na DP obvodním lékařem. 3. Uživatel bere na vědomí, že výrobky vzniklé v rámci pracovních terapií jsou majetkem stacionáře Okýnko. 4. Poskytovatel bude ode dne započetí čerpání služby uživatelem zpracovávat Individuální plán uživatele. Poskytovatel je povinen individuální plán vytvářet společně s uživatelem, v případě potřeby i s jeho zástupcem. Poskytovatel společně s uživatelem stanový osobní cíl uživatele odpovídající jeho mentálním a fyzickým možnostem a schopnostem. Dále poskytovatel společně vymezí nejvhodnější postup a způsoby odborné práce při naplňování stanovených osobních cílů uživatele. Poskytovatel se zavazuje podle těchto plánů postupovat. Poskytovatel je povinen projednat s příjemcem každou změnu v jeho individuálním plánu. Dle dohody zúčastněných stran bude individuální plán pravidelně aktualizován. V individuálním plánu budou stanoveny: - osobní profil uživatele - osobní cíle uživatele, kterých chce prostřednictvím nabídky sociálních služeb stacionáře Okýnko dosáhnout - prostředky a postupy, jak dosáhnout stanovených osobních cílů - klíčový pracovník uživatele, který bude v případě potřeby vystupovat jako prostředník při prosazování jeho práv a jako jeho důvěrník - vymezení jednotlivých dílčích úkolů v procesu individuálního plánování a osoby odpovědné za plnění těchto úkolů - krizový plán souhrn možných rizikových situací, které mohou při naplňování cílů uživatele nastat 6

7 5. Uživatel bere na vědomí, že úklid po aktivitách spojených s terapiemi nebo pomoc při přípravě jídla nejsou chápány jako pomocné práce. VII. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb 1. Poskytovatel stanovuje pro poskytování sociálních služeb vnitřní pravidla. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s platnými vnitřními pravidly poskytovatele, zejména pak s Pravidly soužití a Provozním řádem poskytovatele. Uživatel prohlašuje, že vnitřní pravidla mu byla předána v písemné podobě, že si tato pravidla přečetl a že jim plně porozuměl. 2. Uživatel se zavazuje pravidla dle bodu VII. 1. dodržovat. 3. V případě změny poskytovatelem stanovených pravidel pro poskytování sociální služby, je poskytovatel tuto skutečnost uživateli oznámit před nabytím účinnosti takové změny. 4. V případě, že uživatel poruší své povinnosti stanovené vnitřními pravidly, se kterými byl seznámen, povinnosti stanovené touto Smlouvou nebo povinnosti stanovené platnými předpisy, zavazuje se uživatel uhradit poskytovateli škodu vzniklou v důsledku tohoto porušení. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Podpisem této Smlouvy uživatel souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů Charitě Zábřeh v rozsahu potřebném pro kvalitní poskytování služby, s jejich shromažďováním, zpracováváním, uchováním a další aktualizací v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Bere na vědomí, že se jedná o jeho adresní údaje, datum narození, údaje o jeho sociálním prostředí, zdravotním stavu a rodinné anamnéze, údaje o finanční situaci. Svůj souhlas dává na celou dobu poskytování služby a dále na dobu pěti let od posledního kontaktu. 2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem Smlouvy, Ceníkem poskytovaných služeb, Postupem při vyřizování stížností, porozuměly jim a svým podpisem stvrzují, že se Smlouvou dobrovolně souhlasí. 3. Jakákoliv změna sjednaných podmínek se uskuteční písemně, formou dodatku k této Smlouvě. 4. Veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují i na zástupce uživatele (byl-li ustanoven). 5. Obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení. 6. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší všechny předchozí smlouvy. 7. Přílohy Smlouvy: plné moci - příloha č. 1: Ceník - příloha č. 2: Objednávka poskytovaných služeb - příloha č. 3: Postup pro vyřizování stížností V Mohelnici dne: vedoucí DS Okýnko..... podpis uživatele..... podpis zástupce uživatele 7

8 Příloha 1: Ceník poskytovaných služeb v denním stacionáři OKÝNKO platný od základní činnosti y základních činností cena v Kč čas pomoc pří zvládání běžných ů péče o vlastní osobu pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100,-Kč 1 hodina pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100,-Kč 1 hodina pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 100,-Kč 1 hodina pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík pomoc při ech osobní hygieny pomoc při použití WC 100,-Kč 100,-Kč 100,-Kč 1 hodina 1 hodina 1 hodina oběd poskytnutý dodavatelem 59,-Kč poskytnutí stravy dovoz oběda potraviny na svačinu nápoje (dle docházky za měsíc: 1-33%/34-66%/67-100%) 5,-Kč dle skutečných nákladů 15,-/25,-/35,- Kč zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 100,-Kč 1 hodina výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí sociální poradenství individuální 100,-Kč 1 hodina skupinová 45,-Kč 1 hodina samostatná činnost 15,-Kč 1 hodina individuální 100,-Kč 1 hodina skupinové 45,-Kč 1 hodina individuální 100,-Kč 1 hodina skupinové 45,-Kč 1 hodina individuální poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče 100,-Kč zdarma zdarma 1 hodina 8

9 poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu zdarma zdarma Doplňkové činnosti y doplňkových činností cena v Kč čas doplňkové služby Doprava (km) Doprava - akce Použití telefonu dle aktuálního ceníku dle aktuálního ceníku dle skutečných nákladů Ceník dopravy platný od Charita Zábřeh v rámci poskytovaných služeb uskutečňuje také dopravu klientů a přepravu zapůjčeného a jiného vybavení. Tyto služby zpoplatňuje napříč všemi středisky a úseky podle uvedených pravidel. 1. Doprava při provádění svozů a rozvozů klientů na trase Denní stacionář Okýnko a domácnost klienta. Doprava je klientům zpoplatněna dle tarifních pásem vzdálenosti jejich bydliště nebo místa pobytu od střediska, do kterého je svážen. Podkladem pro určení této vzdálenosti jsou měření na a zde zjištěná vzdálenost středů měst/obcí, která se pak zaokrouhluje na násobky 5 km tarifních vzdáleností (např. 7,3 km na 5 km, a 7,8 km již na 10km) Výše poplatku za dopravu je rozdílná, dle toho jestli klient pobírá příspěvek na mobilitu (přispívá zhruba 90% nákladů na PHM) nebo ne (přispívá cca na 70% nákladů PHM). Tarifní vzálenost obce od DS Okýnko (jednosměrně, v km) svoz klientů bez příspěvku na mobilitu (Kč za jeden svoz/rozvoz) svoz klientů s příspěvkem na mobilitu (Kč za jeden svoz/rozvoz) Žádám o využívání svozů a rozvozů z mého bydliště do DS Okýnko, Mohelnice: pravidelně: : ANO NE dle potřeby: : ANO NE 9

10 Pobírám příspěvek na mobilitu : ANO NE Tarifní vzdálenost z DS Okýnka, Mohelnice do Vaší obce: Mohelnice -... =... km =... Kč za jeden svoz/rozvoz 2. Doprava při provádění výletů a dalších skupinových a aktivizačních akcí Denního stacionáře Okýnko Doprava je klientům zpoplatněna tak, že se počet ujetých kilometrů (počítá se celý nájezd auta od výjezdu až po návrat k zázemí DS Okýnko) rovnoměrně rozpočítává mezi zúčastněné klienty, případně jejich rodinné příslušníky a další osoby (ne pracovníky stacionáře). Za každý ujetý 1 km se bez ohledu na typ služebního vozidla účtuje cena 5,-Kč, pokud je k přepravě využita přestavená zadní část vozidla ( u VW Caddy, Citroen Berlingo) pro převoz osob na invalidním vozíku individuálně se tomuto uživateli doúčtovává 1,- Kč za každý takto využitý km. Souhrn: Sazba za 1 km = 5,-Kč Sazba za 1km (při využití zadní přestavené části vozidla pro převoz osob upoutaných na invalidní vozík) = 6,- Kč Sazba za převoz ostatního účastníka/rodinný příslušník = taktéž cena na za km jako u uživatele = 5,-Kč. Výpočet příklad: Celkový počet ujetých km vozidla x 5,- Kč, a to celé děleno počtem uživatelů/rodinných příslušníků = náklady na 1 uživatele/rodinného příslušníka. Výlet do Šumperka: pojede 16 uživatelů a 7 pracovníků, 3 vozy. Celkový počet km je 66km. Výpočet ceny na 1 uživatele: 66 km x 3 vozy = 198km x 5,-Kč = 990,- Kč / 16 uživateli = 62,-Kč na 1 uživatele. Žádám o přepravu na výlety, skupinové a aktivizační činnosti v Denním stacionáři Okýnko: ANO NE (přepravu si zajistím sám) Ceny dopravy jsou organizací dotovány, neboť je v jejím zájmu zajistit účast klientů na programu zařízení, činnost služby je cíleně zaměřena na aktivizaci klientů, jejich integraci a zapojení do společnosti, na zprostředkování možností co nejvíce uživatel běžných zdrojů. Všechny uvedené ceny jsou již včetně platné sazby DPH. 1

11 Příloha 2: Objednávka služeb poskytovaných DS Okýnko Základní činnost Konkrétní popis 0101 podávání jídla a pití 0103 oblékání a svlékání y péče o vlastní osobu 0104 prostorová orientaci 0106 přesuny 0201 y osobní hygieny osobní hygiena 0202 pomoc při použití WC 0306 poskytnutý oběd 5001 potraviny na svačinu poskytnutí stravy 5002 poskytnuté nápoje 0308 zajištění stravy 0611 individuální výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 0613 skupinová 0616 samostatná činnost kontakt s prostředím 0814 individuální skupinové sociálně terapeutické činnosti 0902 individuální skupinové uplatňování práv 1002 individuální sociální poradenství nepříznivá sociální situace výběr druhu sociálních služeb, dávky práva a povinnosti osoby možnosti podpory členů rodiny Doplňkové činnosti Doplňkové činnosti doprava (svoz, rozvoz) doprava akce, výlety 1

12 použití telefonu Změny a podrobnější informace o poskytovaných činnostech (ech) jsou dále vedeny v individuálním plánu uživatele dle jeho aktuální situace a potřeb. V Mohelnici dne... vedoucí DS Okýnko.. uživatel služeb DS Okýnko.. opatrovník 1

13 Příloha č.3: Interní pravidla pro vyřizování stížností Stížnost je možné podat kterémukoliv zaměstnanci Charity Zábřeh a to formou ústní i písemnou. Proti stěžovatelům nesmí být činěny přímé ani nepřímé zákroky, proto, že podali stížnost. Stěžovatel si muže zvolit nezávislého zástupce. Zástupcem může být i klíčový pracovník. Stížnosti mohou být podány ústní nebo písemnou formou: písemně do Knihy přání a stížností nebo vhozením do schránky na připomínky a stížnosti osobně telefonicky , em - poštou - Denní stacionář Okýnko, Zámecká 11, Mohelnice Je vedena evidence stížností - Formulář vzkazů, přání a stížností. Stížnosti jsou podnětem pro rozvoj a zlepšování služby. Evidence stížností je uložena u vedoucího stacionáře Okýnko. Ústní stížnost Ústní stížnost je vyřizována písemně. Stížnost je povinen zaměstnanec předat nadřízenému a nelzeli stížnost vyřídit ihned při jejím podání, je proveden záznam do Formuláře vzkazů přání a stížností. Záznam stížností je učiněn uživatelem, nebo jeho pověřeným zástupcem. Oprávněnost stížnosti bude prověřena a popřípadě sjednána náprava. O ústním projednání stížnosti sepíše vedoucí stacionáře zápis. Zápis podepíše vedoucí a všichni účastníci řízení. Jestliže některý účastník odmítne zápis podepsat nebo nesouhlasí s jeho obsahem, provede záznam s uvedením důvodů. Písemná stížnost Písemná stížnost je vyřizována písemně. Stěžovatel zasílá písemnou stížnost na sídlo Denního stacionáře Okýnko (Zámecká 11, Mohelnice) kde je evidována a postoupena příslušné kompetentní osobě. Každá stížnost je prošetřena a je na ni písemně odpovězeno do14 dnů. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se lze obrátit k nadřízenému nebo nezávislému orgánu. Anonymní stížnost Existují i možnosti podání anonymní stížnosti nebo připomínky. Uživatelům se nabízí jako možné varianty podání anonymní stížností - poštovní zásilka, nebo telefon, nepodepsaný vzkaz do knihy přání a stížností nebo do schránky. Vyřízení stížnosti se vyvěsí na venkovní nástěnce denního stacionáře Okýnko. Kontakty pro adresování stížností k nadřízenému nebo nezávislému orgánu: 1. Charita Zábřeh 2. Ing. Petr Haltmar ředitel Jiří Karger předseda Rady Charity Zábřeh Žižkova 15, Zábřeh Nám. Míru 48, Štíty tel tel Arcidiecézní charita Olomouc 4. Arcibiskupství olomoucké ředitel Václav Keprt Mons. Jan Graubner Křížkovského 6, Olomouc Wurmova 9, Olomouc, tel tel Kancelář veřejného ochránce práv Údolní Brno tel

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2016./..

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2016./.. Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2016./.. uzavřená dle 174 NOZ 89/2012 Sb. v platném znění, dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle 12 vyhlášky

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(í)..,nar.., bytem. (dále jen klient ) a 2. Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČO

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel) (uvedené

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYČANY Zámecká 457, 768 05 Koryčany Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby ( číslo smlouvy...) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)., nar.., bydliště., rodné

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í..., nar..., bydliště... v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita Hlučín,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Čl. I Poskytovatel a sídlo osobní asistence Farní charity Pacov Farní charita Pacov Náměstí Svobody 2 395 01 Pacov Čl. II Poslání, cílová skupina a zásady

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Poskytovatel : Stacionář pro zdravotně

Více

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů na straně jedné Paní nar.: bydliště:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Příloha standardu kvality sociální služby č. 4 Poskytovatel Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, zastoupena ředitelem PaedDr. Vilémem Buriánkem,

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA Kontakt Poskytovatel sociální služby Osobní asistence Dačice Masarykova 295/I, 380 01 Dačice Telefon: 736 523 633 e-mail: domovinka.dacice@charita.cz pavlina.bacovska@charita.cz

Více

Smlouva o poskytování služeb Sociální rehabilitace č. SR/2017/

Smlouva o poskytování služeb Sociální rehabilitace č. SR/2017/ Smlouva o poskytování služeb Sociální rehabilitace č. SR/2017/ uzavřená dle 1746 NOZ 89/2012 Sb. v platném znění, dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle 11 vyhlášky

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) XY, nar. bytem (v textu této smlouvy dále jen Osoba ) na straně

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH I. Název služby Charakteristika Cena Poskytnutí ubytování - ubytování - úklid - praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení - žehlení

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem č. 17/2016/DZR Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Pan/í narozen/a dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y smluvní strany 1) Domov pro seniory Krč, příspěvková organizace se sídlem Praha 4 - Krč, Sulická

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění ubytování, stravování a volnočasových prostor pro ozdravný pobyt žáků 1. stupně Příroda - život na Zemi Uzavřena podle 269 odst. 2 zákona č.

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 52 zákona č. 108/2006

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Služba: Denní stacionáře Aktualizace:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): Datum narození: Trvalý pobyt: Bydliště: Rodné číslo: Domov pro seniory, Pražská

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o.

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: jméno a příjemní datum narození bydliště (v textu této smlouvy dále jen

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi STONOŽKA č.j... Dle 65 Zákona o sociálních službách č. 108/2006

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění (dále jen Zákon )

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění (dále jen Zákon ) Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění (dále jen Zákon ) 1. Smluvní strany Klient příjmení a jméno: rodné číslo: trvalé bydliště:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Tento řád je zpracován podle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování a vyhlášky č. 84/2005 Sb. O nákladech na závodní stravování. 1.

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Rámcová smlouva o kácení a ořezu stromů na pozemcích města Frýdlant nad Ostravicí uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Účastníci smlouvy: 1. Pan/í, narozen/a, bytem , nar. , ,

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 1. Společná ustanovení Společnost ENGLISHstay z.ú., IČO 044 97 538, sídlem v Berouně, Havlíčkova 127, PSČ 266 01, zapsaná

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost.

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost. Příloha č.2 Smlouva o dílo na dílčí plnění zakázky grantového projektu ESF, reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 V souladu se zákonem

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v í r a j í Pan/í : nar.: Trvalý pobyt: v textu této smlouvy dále jen klient a 2) Město Kouřim, se sídlem Mírové náměstí

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran Poskytovatel sociální služby: Duševní zdraví, o. p. s., nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov, zastoupená Bc.

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Tato pravidla popisují průběh poskytování služby, definují jednotlivé úkony a stanovují práva a povinnosti poskytovatelů PS. Pravidla byla vytvořena

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Uživatel služby: jméno,příjmení:... bydliště:... a poskytovatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA Charitní pečovatelská

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Pečovatelská služba Zpracoval: Jana Horáčková, náměstkyně Schválil: Mgr. Leoš Valigurský, ředitel Platnost od

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 Příloha 1. Formuláře 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Administrace finančních prostředků z MV ČR (14JPO03) Smlouva č.: xxx kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne..

Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne.. Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne.. uzavřená podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. a podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby OZNAČENÍ PŘÍLOHY: 46ZR810-43/1 Datum změny: červenec 2016 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 46 denní stacionáře NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 46ZR810

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Provozní řád. Všeobecná ustanovení

Provozní řád. Všeobecná ustanovení Provozní řád Všeobecná ustanovení 1. název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 2. se sídlem: Pastýřská 4, 350 02 Cheb 3. IČ: 70887985 4. právní forma: příspěvková organizace 5. zřizovatel:

Více

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby VZOR Příloha č. 4 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (v případě

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU (CNG)

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU (CNG) RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU (CNG) uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů RWE Energo, s.r.o. Se sídlem: Prosecká

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více

Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy SMAKO s.r.o.

Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy SMAKO s.r.o. firmy SMAKO sro společnosti SMAKO sro, se sídlem Luleč 380, LULEČ PSČ 683 03, DIČ:CZ 60727144 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 17085 1 Úvodní ustanovení

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky

Smlouva o sdružených službách dodávky Smlouva o sdružených službách dodávky smlouvy: Prodejce: Formulář vyplňte hůlkovým písmem. U zaškrtávacích polí správnou volbu označte křížkem. BE-SD-SV-ED/2015-01 I. a) Zákazník (fakturační adresa) Titul

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP) společnosti AMITY International spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Vstavačová 760, PSČ 150 00, IČ 264 93 497, vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

j) marketingovou akci (kód marketingové akce), pokud je nedílnou součástí objednávky

j) marketingovou akci (kód marketingové akce), pokud je nedílnou součástí objednávky Všeobecné obchodní podmínky vydavatele pro předplatné a doručování předplaceného periodického tisku prostřednictvím společnosti Mediaservis, s. r. o. (podle 273 Obchodního zákoníku) Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č...

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č... Smlouva o poskytování pečovatelské služby č... Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace (dále jen ÚSS 4) Podolská 208/31, 147 00 Praha 4 IČO: 70886199 telefon 241 434 160, fax: 241 433

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko čl. I. Úvodní ustanovení Tato vnitřní pravidla upravují poskytování

Více

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony PRAVIDLA CKP OBSAH: 1. Základní pojmy... 2 1.1. Platba... 3 1.2. Zahájení pobytu... 4 1.3. Sjednávání služeb... 4 1.4. Karta klienta... 5 1.4.1. Zápis PS úkonů... 6 1.5. Kódy a jejich specifikace... 7

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Směrnice č. 46 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Alena Lorenzová, ředitelka školy Schválila:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb:

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb: DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (pro zařízení poskytující rezidenční sociální služby) I. Účastníci dohody 1. Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče osobní asistence

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče osobní asistence Smlouva o poskytnutí služby sociální péče osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita Hlučín,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Anterix s.r.o., IČ 24213641, se sídlem Křižíkova 2148, Benešov, 256 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C, vložce 189248. I. Úvodní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká republika - Úřad práce

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb. číslo: o následujícím obsahu:

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb. číslo: o následujícím obsahu: číslo: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB kterou ve smyslu ustanovení 262 obchodního zákoníku ( 269 odstavce 2 obchodního zákoníku) uzavírají níže uvedení účastníci: 1) se sídlem: Dvořákova

Více