Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah"

Transkript

1 Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr. Marie Zelenková ředitelka Schválil: Mgr. Marie Zelenková ředitelka

2 Strana 2 z 13 Obsah 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI NÁVAZNOSTI DOKUMENTACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ OKRUH OSOB, KTERÝM JE SOCIÁLNÍ SLUŽBA URČENA CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KLÍČOVÝ PRACOVNÍK ÚHRADA ZA POBYT UBYTOVÁNÍ VLASTNÍ VYBAVENÍ ZMĚNY UBYTOVÁNÍ V PRŮBĚHU POBYTU Z provozních důvodů Z podnětu klienta nebo poskytovatele STRAVOVÁNÍ ÚKLID HYGIENA PÉČE O OSOBNÍ PRÁDLO A OŠACENÍ UZAMYKÁNÍ BEZPEČNOST ÚSCHOVA PENĚŽNÍ HOTOVOSTI POŠTOVNÍ ZÁSILKY ZDRAVOTNÍ PÉČE RÁMEC DNE NÁVŠTĚVY POBYT MIMO CHB STÍŽNOSTI ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU... 11

3 Strana 3 z OPATŘENÍ PROTI PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL SOUŽITÍ UKONČENÍ POBYTU ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PŘÍLOHY FORMULÁŘ SOUHLAS S PRAVIDLY PRO STĚHOVÁNÍ, ÚDRŽBU A ODSTRANĚNÍ VLASTNÍHO MAJETKU... 13

4 Strana 4 z ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád vychází z principů dodržování lidských práv a základních svobod a dále z principů zachování lidské důstojnosti. Vymezuje způsob poskytování sociálních služeb vycházející z veřejného závazku poskytovatele. 1.1 ÚČEL Domácí řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. 1.2 ROZSAH PLATNOSTI Domácí řád je závazný pro všechny klienty a zaměstnance DR. 1.3 NÁVAZNOSTI DOKUMENTACE Domácí řád je v souladu s platnými právními normami a dalšími vnitřními předpisy DR. K uvedené problematice se vztahují zejména tyto právní normy: Zákon o č. 108 /2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách) zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je občanský zákoník). 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Domov na hradě Rychmburk Zřizovatel: Pardubický kraj Adresa zařízení: Předhradí 17, PSČ Místo poskytované služby: CHB Skuteč, Družstevní , Skuteč IČ: Číslo telefonu: Číslo faxu: Internet: Ředitelka: Mgr. Marie Zelenková 2. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 2.1 POSLÁNÍ Posláním sociální služby chráněné bydlení je umožnit bydlení v běžné domácnosti dospělým osobám s chronickým duševním onemocněním a poskytnout jim podporu při získávání praktických dovedností potřebných pro samostatný život. 2.2 OKRUH OSOB, KTERÝM JE SOCIÁLNÍ SLUŽBA URČENA Dospělí lidé od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním (okruh schizofrenních a afektivních poruch) se stabilizovaným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci nemají dovednosti potřebné k samostatnému životu. Jejich nepříznivou sociální situaci není

5 Strana 5 z 13 možné vyřešit prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb. 2.3 CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Klient získává a rozvíjí dovednosti a schopnosti potřebné k samostatnému vedení domácnosti dle jeho potřeb a možností Klient umí zacházet se svou nemocí Klient navazuje a udržuje přirozené sociální vztahy a vazby Podporujeme klienta v samostatném rozhodování o způsobu vlastního života Podporujeme klienta v samostatném využívání veřejných služeb Podporujeme klienta v rozvoji pracovních návyků Podporujeme klienta v aktivním využívání volného času 2.4 ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Služby poskytujeme v souladu s Listinou práv a svobod, všem stejně, bez ohledu na pohlaví náboženské vyznání, sexuální orientaci, národnost a podobně. Garantujeme individuální přístup ke klientům a zachování jejich lidské důstojnosti. Respektujeme soukromí klientů. Klademe důraz na samostatnost klientů a minimalizujeme jejich závislost na službě. Zaměstnanci přistupují ke klientovi jako k partnerovi a jednají s ním jako se sobě rovným. Služby jsou poskytovány profesionálním týmem odborníků, klademe důraz na kvalitu práce a dodržovaní etických norem. 3. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociální služba je v Domově na hradě Rychmburk poskytována na základě smlouvy, která je výsledkem procesu jednání se zájemcem o sociální službu. Smlouva musí mít písemnou formu, před jejím podpisem je dostatečně projednána s důrazem na srozumitelnost tak, aby budoucí klient rozuměl jejímu obsahu. K podpisu smlouvy dochází nejpozději v den nástupu klienta do služby a podepisuje ji klient osobně nebo jeho zástupce osoba, která je ze zákona oprávněna za klienta jednat jeho jménem. V rámci projednávání smlouvy o poskytování sociální služby je budoucí klient seznamován s Domácím řádem a Pravidly pro podávání a vyřizování stížností. Seznámení s předpisy i

6 Strana 6 z 13 dalšími souvislostmi spojenými s přijetím do služby je prováděno pro klienta přijatelnou formou s ohledem na míru jeho postižení. Místo poskytování služby je vždy konkrétně uvedeno ve smlouvě. 4. KLÍČOVÝ PRACOVNÍK Každý klient služby je jedinečná osobnost a z tohoto důvodu je služba formována individuálně dle jeho potřeb, přizpůsobena jeho možnostem a schopnostem. Pro potřeby plánování průběhu služby a individuálního přístupu má každý klient určeného konkrétního zaměstnance. Role tohoto tzv. klíčového pracovníka je popsána v interních předpisech DNHR. Obecně platí, že klíčový pracovník je pro klienta důvěrníkem, poradcem, obhájcem jeho práv, člověkem za kterým může klient kdykoli přijít, se kterým si rozumí a který mu umí zprostředkovat pomoc. Klíčový pracovník se zajímá o osobní přání, cíle, potřeby klienta a pomáhá mu v jejich uskutečňování. Sestavuje a realizuje jeho individuální plán. Klíčový pracovník je přidělen klientovi již od jeho nástupu do služby, v průběhu poskytování služby může kterákoliv z obou stran požádat o změnu. O nahrazení klíčového pracovníka jiným zaměstnancem u konkrétního klienta rozhoduje vedoucí chráněného bydlení. 5. ÚHRADA ZA POBYT Výše a způsob úhrady je obsahem smlouvy o poskytování sociální služby. 6. UBYTOVÁNÍ Ubytování v chráněném bydlení Skuteč je poskytováno ve 2 samostatných bytech v majetku města Skuteč na různých adresách: Byt č. 1 Byt č. 2 bytová jednotka na adrese Družstevní 917, Skuteč bytová jednotka na adrese Družstevní 918, Skuteč Oba výše uvedené byty jsou tvořeny dvěma samostatnými pokoji, kuchyní, předsíní, koupelnou, WC a dále k nim náleží sklep. Ke společnému užívání je v každém bytě k dispozici kuchyň vybavená základním nádobím, elektrospotřebiči a kuchyňským nábytkem. Dále mají klienti v každém bytě společně k dispozici pračku, žehličku a mobilní telefon. Pokoj si může klient vybavit dle svých představ. V případě, že to není v jeho možnostech, pokoj vybaví základním zařízením poskytovatel služby. Každý ubytovaný klient má k dispozici výhradně pro svoji potřebu skříň pro uložení svého ošacení, postel s lůžkovinami a uzamykatelný prostor na osobní věci. Prostory vyhrazené k ubytování a k dalšímu společnému užívání a jejich vybavení, které je majetkem svěřeným do správy DNHR, jsou klienti (případně jejich návštěvy) povinni užívat řádně nepoškozovat je, neodnášet, postupovat dle návodů pro jejich použití, udržovat je

7 Strana 7 z 13 v čistotě a pořádku apod. Bez souhlasu odpovědných pracovníků DNHR nesmí být v prostorách a na vybavení prováděny žádné podstatné a trvalé změny. Při trvalém odchodu ze služby jsou klienti povinni vrátit poskytnuté věci ve stavu, který odpovídá délce jejich užívání. Klienti chráněného bydlení mohou s vědomím službu konajícího personálu DNHR, obvyklým způsobem užívat společně s ostatními prostory areálu DNHR v Předhradí. 6.1 VLASTNÍ VYBAVENÍ Každý klient má možnost vybavit si pokoj podle svých představ, po předchozím projednání s vedením DR, a to za dodržení bezpečnostních a hygienických předpisů. Stěhování při nástupu, při odchodu a údržbu vlastního majetku si zajišťuje klient na vlastní náklady. V případě úmrtí klienta bude postupováno individuálně v závislosti na vzniklé situaci. Obecně je stanoveno, že klient musí v rámci smluvních podmínek zajistit osobu, která odstraní nábytek a zařízení zemřelého na vlastní náklady z objektu DR ve lhůtě 7 dní od vyrozumění. Tento majetek uschová na vlastní náklady do doby skončení dědického řízení v takovém stavu, v jakém jej převzal od Domova na hradě Rychmburk. O této skutečnosti bude sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních. 6.2 ZMĚNY UBYTOVÁNÍ V PRŮBĚHU POBYTU Z provozních důvodů Z provozních důvodů (opravy, havárie, malování apod.) mohou být klienti v případě potřeby ubytováni na dobu nezbytně nutnou v jiných prostorách, než které jim byly ve smlouvě zaručeny. Výše úhrady za ubytování se v těchto případech nemění Z podnětu klienta nebo poskytovatele Poskytování sociální služby chráněné bydlení Skuteč má omezené prostory k poskytování služby vždy na jeden byt na konkrétní adrese. Z tohoto důvodu není možné přestěhování do jiných prostor jinak než z provozních důvodů (viz výše). Jiné změny musí být řešeny vyjednáváním o změně poskytování služby na základě nových smluvních ujednání. 7. STRAVOVÁNÍ Klienti služby si připravují stravu zpravidla svépomocí, ze surovin, které si (opět zpravidla) sami nakoupí. V případě potřeby, po vzájemné dohodě, jim pomoc s nákupem nebo s vlastní přípravou stravy poskytují pracovníci v sociálních službách (dále jen PSS). V rámci podpory jsou klientům také připomínány zásady racionální výživy a dietního stravování. S ohledem na návaznost na další dostupné zdroje byla poskytovatelem pro klienty sjednána možnost využít služby různých subjektů ve městě a zakoupit si od nich teplou stravu.

8 Strana 8 z ÚKLID Pravidelný úklid v bytech, ve kterých je služba chráněného bydlení poskytována, provádějí prioritně klienti sami. O udržování čistoty ostatních společných prostor domu se klienti dělí rovným dílem. V případě potřeby mohou o pomoc při běžném úklidu, údržbě domácnosti či údržbě domácích spotřebičů požádat personál. 9. HYGIENA Klienti služby chráněného bydlení jsou v otázkách osobní hygieny převážně soběstační. K úpravě vlasů a dalších potřebných činností (například pedikúry, manikúry apod.) využívají běžně dostupných zdrojů. PSS jsou jim nápomocni v případě požadavku pouze radou (například při volbě oblečení apod.). V případech, kdy má klient potíže s dodržováním základních hygienických zásad, zvyklostí a požadavků je opakovaně seznamován s možnostmi nápravy. 10. PÉČE O OSOBNÍ PRÁDLO A OŠACENÍ Praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení si realizují klienti sami nebo jim v případě potřeby s touto činností pomáhají PSS. Osobní prádlo klientů nepodléhá evidenci. Osobní prádlo a ošacení si klienti vyměňují dle potřeby, s ohledem na hygienické a zažité společenské normy. 11. UZAMYKÁNÍ Každý klient má k dispozici jeden klíč od hlavních dveří, od bytu a od pokoje. Při ztrátě klíče je klient povinen o této skutečnosti informovat pracovníka chráněného bydlení. Klient nesmí postoupit klíče třetí osobě. Po ukončení pobytu v chráněném bydlení je klient povinen vrátit všechny svěřené klíče vedoucí chráněného bydlení. Pracovníci DNHR vstupují do bytů pouze s vědomím a souhlasem klientů. 12. BEZPEČNOST Všichni klienti mají dle svých možností a schopností povinnost dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví, o bezpečnost a zdraví ostatních osob a ochranu majetku. Nutností je dodržovat protipožární a bezpečnostní opatření, užívat prostory, ve kterých jim je služba poskytována, a jejich vybavení, řádně dle jejich určení. V případě jakéhokoliv nebezpečí, byť jen hrozícího, klienti dodržují pokyny pracovníků, případně dalších přítomných osob (policie, hasiči, záchranná služba apod.). Z důvodu předcházení případnému nebezpečí nesmějí klienti v prostorách určených pro chráněné bydlení přechovávat nebezpečné předměty, chemikálie, věci hygienicky závadné, které by mohly způsobit úraz, onemocnění nebo poškození majetku klientů a DNHR. Ve vnitřních prostorách chráněného bydlení je zakázáno kouřit. Zakázáno je rovněž používat na pokojích přímotopy, zažíhat svíčky a manipulovat s otevřeným ohněm. Alkohol je možno

9 Strana 9 z 13 konzumovat v tzv. společenské míře, a to s ohledem na případné užívání léků a doporučení lékaře. Při nadměrném požití alkoholických nápojů klientem, a to i mimo objekt, ve kterém je služba poskytována (např. v restauraci) a při následném stavu opilosti, výtržnictví či vandalismu, může být povolána Policie ČR k případnému převozu klienta na protialkoholní záchytnou stanici. Náklady s tímto spojené si klient uhradí sám. Užívat omamné a psychotropní látky je zakázáno. 13. ÚSCHOVA PENĚŽNÍ HOTOVOSTI Při nástupu do služby nebo kdykoli v průběhu jejího poskytování může klient požádat o převzetí peněžní hotovosti do úschovy. Za vedení a správu uschované hotovosti jsou odpovědní konkrétní pracovníci DNHR, kteří mají podepsáno pověření k hospodaření s financemi klientů a mají uzavřenu dohodu odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (tzv. hmotná odpovědnost.). Klienti služby chráněné bydlení se pohybují na veřejnosti převážně samostatně, z tohoto důvodu si ponechávají osobní doklady, průkazy zdravotní pojišťovny, popř. ZTP apod. u sebe. Za finanční prostředky, které DNHR do úschovy nepřevzal, neodpovídá. Osobní věci klientů nepodléhají evidenci. 14. POŠTOVNÍ ZÁSILKY Poštovní zásilky jsou klientům služby CHB lokalita Skuteč doručovány standardním způsobem dle pravidel České pošty, s. p., buď do poštovních schránek, nebo osobním předáním v místě bydliště či na poště (například doporučené dopisy, složenky apod.). Za tímto účelem DNHR zajistí označení poštovních schránek v každém domě, ve kterém je byt uvedený v čl. 4 situován, jmény klientů. Stane-li se, že je zásilka pro klienty CHB doručena do sídla DNHR v Předhradí, zajistí vedoucí chráněného bydlení prostřednictvím pracovníků DNHR její přeposlání do místa pobytu klienta. Při odesílání poštovních zásilek zvládne klient CHB takovou činnost zajistit sám, nebo tak učiní s pomocí pracovníků CHB. Poštovné (případně úkon pomoci) v takových případech jde vždy na vrub klienta. 15. ZDRAVOTNÍ PÉČE Základní zdravotní péče je klientům služby chráněné bydlení zajišťována prostřednictvím praktických lékařů, které si klienti sami (případně prostřednictvím opatrovníků) zvolí.

10 Strana 10 z 13 Doporučení k vyšetření či ošetření odborným lékařem je vystavováno zpravidla praktickým lékařem. Klient se s ohledem na zdravotní stav a schopnosti dopraví k lékaři sám případně s doprovodem pracovníka. Klientům je opakovaně připomínáno dodržování léčebného režimu a pokynů lékařů. Přiměřeně svému postižení jsou seznámeni s možnými následky v případě, že bude léčebný režim svévolně porušován. Informace příbuzným a zákonným zástupcům o zdravotním stavu klienta poskytuje ošetřující lékař. 16. RÁMEC DNE Rozsah a forma pomoci a podpory klientům CHB vychází z jejich individuálně určených potřeb. S ohledem na poskytování služeb v zájmu klientů, při dodržování jejich lidských práv a základních svobod, nejsou pevně stanoveny časy například vstávání, uléhání, hygieny apod. Všechny aktivity jsou individuální. Výjimku tvoří docházka do zaměstnání, pokud je klient CHB v pracovním poměru nebo jiném obdobném pracovněprávním vztahu, musí dodržovat stanovenou pracovní dobu. Stejně tak je třeba dodržovat časy, pokud se klient dohodne s pracovníky DNHR na zajištění úkonů základních činností. Klienti CHB by neměli být rušeni v době nočního klidu, který je vymezen na dobu od 22:00 do 06:00 hodin. V této době se musí klient chovat obezřetně ke spolubydlícímu v bytě i ostatním obyvatelům bytového domu, zejména je nerušit například hlasitým poslechem TV, audiotechniky, hlasitými hovory apod. 17. NÁVŠTĚVY DNHR podporuje vztahy klientů s přirozeným sociálním prostředím. Z tohoto důvodu vítá návštěvy klientů rodinnými příslušníky a známými. Návštěvy klientů mohou docházet takřka neomezeně, s ohledem na stanovený noční klid. Doporučována je doba mezi 8:00 a 18:00 hodinou. S ohledem na omezené prostory v bytech, ve kterých je služba chráněného bydlení poskytována, je nezbytné brát vždy ohled prioritně na spolubydlícího klienta. Ubytování nelze v prostorách, ve kterých je sociální služba poskytována, návštěvám poskytnout. Nedodržení tohoto ustanovení by bylo klasifikováno jako porušení domácího řádu s vyvozením příslušných následků. 18. POBYT MIMO CHB Všichni klienti CHB mají právo na volný pohyb. Způsob a míra umožnění samostatného pohybu klientů, zejména mimo místo poskytování služby, jsou přizpůsobeny jejich schopnostem a dovednostem tak, aby nebyla překročena hranice přiměřeného rizika a aby byl zachován náležitý dohled. Při pohybu respektují klienti pravidla bezpečnosti tak, aby nedošlo k poškození zdraví či majetku jejich nebo ostatních lidí. Klienti služby chráněné bydlení Skuteč jsou buď natolik soběstační a orientovaní, že se mohou pohybovat samostatně dle vlastního uvážení nebo mohou požádat o doprovod

11 Strana 11 z 13 zkušenější klienty či PSS. V případě požadavku na doprovod pracovníkem CHB je tento úkon zpoplatněn dle platného ceníku. Klienti CHB Skuteč jsou vedeni k tomu, aby své odchody a příchody oznamovali službukonajícím pracovníkům, přičemž v zájmu bezpečnosti je vhodné při odchodu sdělit alespoň předpokládaný směr cesty a pravděpodobnou dobu návratu. Neoznámí-li tuto skutečnost pracovníkům CHB, je vhodné ji sdělit alespoň spolubydlícímu. V případě odjezdu na více dnů musí klient takový záměr s dostatečným předstihem oznámit PSS. V případě vlastního přání, případně žádosti jeho blízkých osob, může klient dočasně pobývat na tzv. dovolenkách. Jedná-li se o vícedenní pobyt, nahlásí tuto skutečnost s dostatečným předstihem PSS, který zaznamená místo zvažovaného pobytu a kontakt na osobu, u které bude klient přebývat. Současně pracovník s klientem prodiskutuje způsob dopravy, případně vyhledá spojení apod., připomene klientovi, aby odjížděl ze zařízení vybaven osobními doklady a naordinovanými pravidelně užívanými léky, je mu nápomocen při výběru vhodného oblečení atd. Klienti CHB využívají svého volného času k rozvoji individuálních zájmů, ke vzdělávání, zábavě, odpočinku a navázání osobních kontaktů mimo organizaci. Náplň volného času si určují klienti sami. S výběrem volnočasových aktivit a s jejich plánováním může klientovi na jeho žádost pomoci personál. 19. STÍŽNOSTI Na kvalitu a způsob poskytování sociální služby, na jednání personálu, ale i na jednání klientů si může stěžovat kdokoliv. Stanovení podmínek pro podávání stížností, způsob jejich podávání a proces následného vyřizování určuje samostatný interní předpis. S možností stěžovat si jsou klienti seznamováni v procesu jednání se zájemcem o službu, v procesu uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby a opakovaně v průběhu pobytu. Pravidla jsou k dispozici i v místě poskytování služby. Všem stěžovatelům poskytovatel garantuje, že nesmějí být poškozeni ve svých právech a oprávněných zájmech tím, že stížnost podali, a to ani v případě, kdy se stížnost ukáže jako nedůvodná. 20. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Klienti CHB jsou povinni s majetkem DNHR, ale i s majetkem ostatních osob, zacházet šetrně, hospodárně a dbát na to, aby na věcech nevznikla škoda. Movité věci, zapůjčené či svěřené klientům při poskytování sociální služby, zůstávají majetkem DNHR. Při ukončení využitelnosti či při ukončení poskytování služby je klient povinen poskytnuté věci vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich užívání. Pokud klient (případně jeho návštěva) způsobí záměrně nebo svojí nedbalostí škodu na majetku DNHR, či na majetku, popřípadě zdraví spoluobyvatel, zaměstnanců a jiných osob, je povinen ji uhradit. Odpovědnost za způsobenou škodu je v takových případech uplatňována v souladu s platným právním řádem.

12 Strana 12 z OPATŘENÍ PROTI PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL SOUŽITÍ Porušuje-li klient vědomě zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku, porušuje základní práva a svobody ostatních klientů nebo se chová nepřístojně k pracovníkům DNHR a těm se nedaří zjednat nápravu, vysvětlí klíčový pracovník, vedoucí CHB, případně jiný pracovník poskytovatele, jaké chování a jednání se od kliente nadále očekává a poučí ho o následcích, které by pro něho mohlo mít další narušování klidného kolektivního soužití. Nedojde-li ani poté k nápravě, jsou postupně uplatněny následující kroky: Snaha řešit celou věc ve spolupráci s opatrovníkem, případně rodinnými příslušníky klienta. Písemné napomenutí. Pokud se i druhé písemné napomenutí mine účinkem, může dojít k ukončení smlouvy o poskytování sociální služby ze strany poskytovatele. Za hrubé porušení pravidel kolektivního soužití je považováno zejména vulgární, urážlivé a ponižující chování, případně fyzické napadání ostatních klientů, zaměstnanců DNHR a ostatních osob pohybujících se v objektu, ve kterém je situováno místo poskytování sociální služby, případně v areálu DNHR; šikana; krádeže; sexuální obtěžování, případně zneužívání; opakované narušování soukromí; svévolné rušení nočního klidu; nadměrné užívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek a s tím spojené nepřístojné chování, umožnění přespání v bytě určeném pro CHB jiné osobě, než je spoluklient služby. 22. UKONČENÍ POBYTU Pobyt klienta ve službě chráněné bydlení je mezi klientem a poskytovatelem sjednáván zpravidla na dobu neurčitou, v odůvodněných případech na dobu předem stanovenou. K ukončení pobytu může dojít uplynutím sjednané doby poskytování služby, na základě písemné výpovědi smlouvy o poskytování sociální služby (ať již ze strany klienta či poskytovatele), písemné dohody obou smluvních stran nebo úmrtím klienta. 23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento Domácí řád je závazný pro všechny klienty služby chráněné bydlení Skuteč. Všichni jsou seznamování s domácím řádem ústně a písemně. Porozumění klienta s obsahem domácího řádu ověřujeme diskuzí s ním. Seznámení s tímto řádem klient stvrzuje svým podpisem. Každý klient má právo na slušné a správné oslovování a určité soukromí. Způsob oslovování je uveden v dokumentaci klienta. U všech klientů a personálu jsou vyžadována pravidla slušného chování k ostatním. Kromě tohoto Domácího řádu musí klient respektovat i předpisy platné pro objekty, ve kterých jsou výše uvedené byty situovány.

13 Strana 13 z PŘÍLOHY 24.1 FORMULÁŘ SOUHLAS S PRAVIDLY PRO STĚHOVÁNÍ, ÚDRŽBU A ODSTRANĚNÍ VLASTNÍHO MAJETKU

Křečanská ulice 630 IČO : 472 74 573 Šluknov 407 77 Č. ú. : 18 20 22 824 / 0600. Domácí řád

Křečanská ulice 630 IČO : 472 74 573 Šluknov 407 77 Č. ú. : 18 20 22 824 / 0600. Domácí řád Domovy pro seniory Šluknov- Krásná Lípa Křečanská ulice 630 IČO : 472 74 573 Šluknov 407 77 Č. ú. : 18 20 22 824 / 0600 Tel : 042 412 386 312 042 412 387 154 e-mail : dagmar.hlucha@dsskl.cz Fax: 042 412

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271. Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 1.7.2013. Podmínky pro užívání služby chráněné bydlení.

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271. Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 1.7.2013. Podmínky pro užívání služby chráněné bydlení. DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Pravidla služby 7.2013 Podmínky pro užívání služby chráněné bydlení. Část Obecná ustanovení a) Tento dokument (dále jen Pravidla ) stanoví základní pravidla pro uživatele

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271. Pravidla služby stanoví práva a povinnosti během užívání sociální služby.

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271. Pravidla služby stanoví práva a povinnosti během užívání sociální služby. odlehčovací služba, identifikátor služby: 6466123 Pravidla služby stanoví práva a povinnosti během užívání sociální služby. Obsah Kapitola Obecná ustanovení... 3 Kapitola 2. Cíl služby... 3 Kapitola 3.

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, Dukelská 1240 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Základní ustanovení DM je mimoškolní výchovné zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací

Více

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Domácí řád Harmonie, p.o. - domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 Úvod Harmonie, p. o., poskytuje uživatelům registrovanou pobytovou sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením. Zajišťuje

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

Domácí řád pro Chráněné bydlení Chráněné bydlení C.Boudy 270, Slaný

Domácí řád pro Chráněné bydlení Chráněné bydlení C.Boudy 270, Slaný Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Domácí řád pro Chráněné bydlení Chráněné bydlení C.Boudy 270, Slaný Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 Obsah 1. Základní informace o organizaci... 2 2. Úvodní ustanovení... 3 3. Základní informace o

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služba se klientům poskytuje na základě Smlouvy, ve které jsou individuálně dohodnuty

Více

Směrnice č. CHB100 Domácí řád

Směrnice č. CHB100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. CHB100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 2. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 2. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 2. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Bydlí v ní 10 uživatelů ve čtyřech dvoulůžkových pokojích a dvou jednolůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou částečně samostatní

Více

7 Ob. Metodický list číslo. Evakuační středisko. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I. Charakteristika

7 Ob. Metodický list číslo. Evakuační středisko. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu Název: Evakuační středisko I. Charakteristika Metodický

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 1 Všeobecná ustanovení Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost, navazující

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO CENTRUM PRO BOSKOVICE sociální služba azylové domy Dukelská 12B, 680 01 Boskovice tel.: 516 411 966, e-mail: matka-dite.boskovice@charita.cz DOMOVNÍ ŘÁD

Více

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV ZJEDNODUŠENÁ OBRÁZKOVÁ VERZE 1 ÚVOD Domácí řád upravuje podmínky soužití klientů v domově, jejich práva a povinnosti,

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE DOMÁCÍ ŘÁD PLATNOST OD: 1. 3. 2016 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro klienty, zaměstnance, veřejnost 1 DOMÁCÍ

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Tato Pravidla pro poskytování odlehčovací služby (dále jen Pravidla ) stanovují a rozvíjí další práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele ve vztahu k poskytování

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Tato pravidla popisují průběh poskytování služby, definují jednotlivé úkony a stanovují práva a povinnosti poskytovatelů PS. Pravidla byla vytvořena

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Domácí řád stanovuje pravidla společného soužití v Chráněném bydlení Ulita a je závazný pro všechny uživatele, zaměstnance a další osoby, které jsou s tímto zařízením v pracovně

Více

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova vnitřní předpis č. 3/2012 Článek 1 Základní údaje 1.1. Pečovatelská služba města Adamova je

Více

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2 Příloha č.2 Domovní řád Obsah pravidel pro pobyt v Centru sociálních služeb Lukavec (dále jen Centrum): I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Hygiena V. Využívání běžných veřejných služeb

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Seniorcentrum OASA Domov se zvláštním režimem Adresa pracoviště: Litultovice 202, 747 55 Litultovice Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo:

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění ubytování, stravování a volnočasových prostor pro ozdravný pobyt žáků 1. stupně Příroda - život na Zemi Uzavřena podle 269 odst. 2 zákona č.

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby OZNAČENÍ PŘÍLOHY: 46ZR810-43/1 Datum změny: červenec 2016 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 46 denní stacionáře NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 46ZR810

Více

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Poskytovatel : Stacionář pro zdravotně

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E Článek 1 Obecná ustanovení Domov mládeže

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem č. 17/2016/DZR Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka

1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka 1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka 1. Učitel a vychovatel seznámí žáky s prostředím, ve kterém se pohybují sami a včas jim oznámí

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají.

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Domácí řád Domova pro seniory Písečná Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Obsah Účel domácího řádu 3 Poslání a cíle služby 3 Práva klientů 4 Stížnosti. 4 Povinnosti klientů 5 Odpovědnost

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Příloha standardu kvality sociální služby č. 4 Poskytovatel Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, zastoupena ředitelem PaedDr. Vilémem Buriánkem,

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 V souladu se zákonem

Více

Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Skartační znak: V 5

Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Skartační znak: V 5 Škola: Mateřská škola, Rohoznice 145 Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Vypracovala: Skartační znak: V 5 Alena Poláčková Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí prostřednictvím

Více

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 zpracoval Karolína Ranglová schválil Patrick Schnelly 1 Svobodná základní škola, o.p.s. Sídlo společnosti: Řetouň13, 400 02 Malečov Provozovna

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA Kontakt Poskytovatel sociální služby Osobní asistence Dačice Masarykova 295/I, 380 01 Dačice Telefon: 736 523 633 e-mail: domovinka.dacice@charita.cz pavlina.bacovska@charita.cz

Více

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 uzavřená dle 174 NOZ 89/2012 Sb. v platném znění, dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle 12 vyhlášky

Více

VNITŘNÍ ŘÁD domova mládeže

VNITŘNÍ ŘÁD domova mládeže Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň 326 00 Plzeň, Koterovská 85 tel.: 377 418 561-2, fax.: 377 418 555 Ředitelka Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ 411 85 IČ: 00673552 tel.: 416 808 111 Strana 1 z 11 Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty Vážení

Více

STANDARD 4. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STANDARD 4. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STANDARD 4. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek

Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek Poskytovatel: Bílý nosorožec, o.p.s. Sídlo organizace: Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Identifikátor:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Čl. I Poskytovatel a sídlo osobní asistence Farní charity Pacov Farní charita Pacov Náměstí Svobody 2 395 01 Pacov Čl. II Poslání, cílová skupina a zásady

Více

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Poslání, zásady poskytovaných sociálních služeb a cílová skupina Domova

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Poslání, zásady poskytovaných sociálních služeb a cílová skupina Domova Domov pro pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 IC:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry INFORMACE O POBYTU V Domově Odry ROZŠÍŘENÝ O VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO CELOROČNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY a) Domov pro seniory a) Domov se zvláštním režimem ALDa Tyto informace obsahují zásady pro pořádek a klidné,

Více

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Použité zkratky v textu: CSSP Centrum sociálních služeb Praha AD Azylový dům pro ženy Smlouva Smlouva o poskytnutí sociální služby PŘ Provozní řád VSP

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Tento provozní řád je vypracován dle ustanovení 7, odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 5184987 pobytová

Více

NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD

NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy v tísni --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov

Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov Č. j.: 10/2012 Platnost od: 1. 9. 2012 Účinnost od:20. 9. 2012 Aktualizace od: 1. 9. 2015 Obsah: I. Základní

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Účastníci smlouvy: 1. Pan/í, narozen/a, bytem , nar. , ,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 64 /2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

Pravidla. Domov pro seniory

Pravidla. Domov pro seniory Geriatrické centrum, Turkova 785, Týniště nad Orlicí Pravidla pro ubytované klienty v Geriatrickém centru Domov pro seniory I. Základní ustanovení Domov pro seniory v GC je určen seniorům, kteří nemají

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Odlehčovací služba www.socsluzbykarvina.cz Obsah: 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Š k o l n í ř á d Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně Království Dvůr Králové nad Labem Nový Nemojov 150, 54401 provozované Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Procházkova 818, příspěvkovou

Více

Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče

Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče Vydal: Bc. Kamila Ščigelová Účinnost: 01. 09. 2013 A, Školní řád Mateřská

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Zřizovatel: Název a sídlo: Město Sezimovo Ústí Mateřská škola Lipová Lipová 649 391 02 SEZIMOVO ÚSTÍ Druh organizace: Příspěvková organizace Telefon

Více

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace Školní řád Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana I. Preambule 2 II. Práva a povinnosti žáka základní školy. 3 III. Práva a povinnosti zákonných

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Azylový dům pro rodiny s dětmi

Popis realizace poskytování sociální služby. Azylový dům pro rodiny s dětmi Identifikátor: 4625034 Popis realizace poskytování sociální služby Azylový dům pro rodiny s dětmi Cílová skupina - okruh osob, kterým jsou poskytovány služby AD: Služba je poskytování osobám, které se

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA Mateřská škola Zahrádka sv. Františka Šlapanice - Budeničky 33, Zlonice 273 71 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA OŘ byl stanoven ředitelkou MŠ s účinností od 1. 9. 2015 V Budeničkách dne

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více