MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE"

Transkript

1 Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným emitorem a nakreslete graf β = f (I ), a spočítejte a) zesilovací činitel β ze směrnic tečen v několika bodech grafu I = f (I ); b) zesilovací činitel α z naměřených hodnot činitele β a nakreslete graf α = f (I ). 2. Změřte kmitočtovou charakteristiku zesilovače A U = F (f) v zapojení se společným emitorem v rozsahu frekvencí od 25 Hz do 30 khz a nakreslete její graf. 3. Změřte vstupní odpor zesilovače při kmitočtu khz. 4. Změřte měřičem úrovně (elektronkovým voltmetrem v režimu d) napěťové zesílení zesilovače v decibelech při frekvencích 25 Hz, 000 Hz a 30 khz. 5. Spočítejte proudové a výkonové zesílení zesilovače při frekvenci khz.. TORTICÝ ÚVOD. opis tranzistoru Tranzistory jsou aktivní polovodičové prvky, které se užívají v zesilujících a spínacích obvodech. Vyznačují se třívrstvou strukturou se dvěma přechody. Jako přechod označujeme oblast na rozhraní polovodiče typu a typu, která je charakterizována vnitřním elektrickým polem a difúzním napětím vytvořené potenciálové bariery. V polovodiči typu jsou většinovými nosiči náboje díry, menšinovými nosiči náboje elektrony, v polovodiči typu jsou většinovými nosiči elektrony, menšinovými nosiči díry. Menšinové nosiče náboje vznikají mechanismem vlastní vodivosti, tj. vytvořením páru elektron díra, přeskokem elektronu z valenčního do vodivostního pásu, např. po zahřátí polovodiče. vytvoření většinových nosičů náboje přispívá mechanismus nevlastní vodivosti po přidání příměsi do monokrystalu polovodiče. Tok nosičů náboje přes přechod můžeme ovlivnit napětím vnějšího zdroje. řipojíme-li na polovodič typu plus pól a na polovodič typu minus pól stejnosměrného zdroje, oslabí přiložené napětí zdroje vliv vnitřního elektrického pole v oblasti přechodu a při dosažení prahového napětí budou přes přechod procházet většinové nosiče náboje v tzv. propustném směru. ři opačné polaritě přiloženého napětí se účinek vnitřního elektrického pole v oblasti přechodu zesílí, přechod je polarizován v závěrném směru; proud přes přechod je zanedbatelně malý a je dán pouze tokem menšinových nosičů náboje. V dalším výkladu se omezíme na tzv. bipolární tranzistory a stručně vysvětlíme podstatu jejich zesilovací funkce. odle způsobu řazení vrstev polovodičů je rozdělujeme na tranzistory typu a. Tranzistor typu je vytvořen tak, že mezi dvěma oblastmi s vodivostí typu je úzká oblast s vodivostí typu (obr. a). Obdobně u tranzistoru typu Doporučujeme prostudovat teoretický úvod k úloze č

2 je mezi částmi polovodiče s vodivostí typu tenká oblast s vodivostí typu (obr. b). Z jednotlivých oblastí jsou vyvedeny elektrody označované jako emitor, báze a kolektor. Schematická značka tranzistoru typu je na obr. 2a, tranzistoru typu na obr. 2b. Šipka u emitoru označuje pracovní směr proudů báze emitor, kolektor emitor, který podle znaménkové konvence považujeme za kladný, teče-li z místa o vyšším potenciálu do míst s nižším potenciálem. a) b) a) b) Obr. Struktura tranzistoru Obr. 2 Schematická značka tranzistoru a), b) a), b) U tranzistoru může být jakákoliv elektroda považována za vstupní nebo výstupní elektrodu elektrického signálu, případně za společnou pro vstupní i výstupní obvod tranzistoru. roto rozeznáváme tři základní zapojení tranzistoru: a) se společným emitorem (obr. 3a) b) se společnou bází (obr. 3b) c) se společným kolektorem (obr. 3c) Vlastnosti těchto obvodů i způsoby jejich využití se výrazně liší. a) b) c) Obr. 3 Zapojení tranzistoru typu a) se společným emitorem, b) se společnou bází, c) se společným kolektorem.2 Zapojení tranzistoru se společným emitorem Značně zjednodušenou funkci tranzistoru typu v zapojení se společným emitorem si vysvětlíme na obr. 4. mitor je zde společnou elektrodou pro přívod vstupního a i vývod výstupního signálu. Mezi oblastmi o vodivostech typu a vzniknou dva přechody. Zapojíme-li na kolektor kladný a na emitor záporný pól zdroje stejnosměrného kolektorového napětí U, přesunou se volné většinové elektrony v oblasti kolektoru a volné většinové díry v oblasti báze dále od přechodu kolektor báze. V okolí tohoto přechodu tím vznikne nevodivá vrstva, ve které nejsou žádné většinové nosiče náboje schopné vést elektrický 48

3 proud a kolektorový proud I je zanedbatelně malý (obr. 4a). řechod je uzavřen a na obr. 4b je označen diodou D zapojenou v nepropustném směru. I I I (0 ma) I I I (0, ma) U U U (0 V) U U D 2 U (0,5 V) D a) b) c ) Obr. 4 Vysvětlení zesilovací funkce tranzistoru typu v zapojení se společným emitorem řiveďme na bázi malé kladné napětí U vzhledem k emitoru. Toto napětí polarizuje přechod emitor báze v propustném směru (na obr. 4b je znázorněn diodou D 2 ) a vyvolá velký proud volných elektronů z emitoru do báze. Z nich vzhledem k malé tloušťce báze jen malá část rekombinuje v bázi s děrami a přispívá k proudu báze I, většina z nich je však odsáta kladným kolektorem a vytváří kolektorový proud I. Změnami napětí báze lze vyvolat změny proudu bází, které jsou doprovázeny podstatně většími změnami kolektorového proudu, tj. proudem ve vstupním obvodu lze ovlivňovat proud ve výstupním obvodu. a tom je založen princip zesílení tranzistoru. Je zřejmé, že kolektorový proud I tranzistoru se společným emitorem je vždy výrazně větší než proud bází I. Oba proudy jsou si přibližně přímo úměrné: I =% β I. () Součinitel β se nazývá proudový zesilovací činitel tranzistoru se společným emitorem. V katalogu tranzistorů bývá značen jako parametr h 2 a nabývá u běžných tranzistorů řádově hodnot v desítkách až stovkách. Zesilovací činitel β není konstantní, ale je funkcí proudu kolektoru. Můžeme ho určit měřením nebo graficky pomocí vztahu: I β = při U = konst., (2) I kde U je kolektorové napětí, I malá změna kolektorového proudu, I malá změna proudu báze. V zapojení tranzistoru se společným emitorem lze dosáhnout největšího výkonového zesílení ve srovnání s ostatními zapojeními tranzistoru (obr. 3b a 3c), protože se zde zesiluje napětí i proud. Výkonové zesílení A definované vztahem (8) může nabývat hodnot 0 3 až 0 4. řipojení tranzistoru na stejnosměrné zdroje společně s orientačním příkladem hodnot stejnosměrných proudů a napětí je na obr. 4c. Tento proud se označuje jako zbytkový proud kolektoru. Je dán pohybem menšinových nosičů náboje, závisí proto výrazně na teplotě tranzistoru a na napětí mezi kolektorem a bází. 49

4 .3 Zapojení tranzistoru se společnou bází áze je zde společnou elektrodou pro vstupní a výstupní obvod (obr. 5a, 5b). řechod I I I I I R a) b) I Obr. 5 Zapojení tranzistoru typu se společnou bází báze kolektor je vnějším stejnosměrným zdrojem polarizován v nepropustném směru, přechod báze emitor v propustném směru. okud by všechny elektrony z oblasti emitoru dosáhly kolektoru, byl by poměr změny proudu kolektoru I ku změně proudu emitoru I roven jedné. Ve skutečnosti nelze tohoto mezního případu dosáhnout, poměr změn proudů je vždy menší než a pohybuje se v rozmezí od 0,8 až do téměř. Tento poměr I α = při U = konst. (3) I se nazývá proudový zesilovací činitel tranzistoru se společnou bází. Změní-li se emitorový proud I o hodnotu I, kolektorový proud I se změní o hodnotu I = α I a na kolektorovém zatěžovacím odporu R (obr. 5b) se tato změna proudu projeví jako změna napětí o hodnotu U = R I = R α I. (4) R Změna kolektorového výstupního napětí je tedy závislá na změnách vstupního emitorového proudu. Mezi proudovým zesilovacím činitelem se společným emitorem β a proudovým zesilovacím činitelem se společnou bází α platí vztah: β α =. (5) β Zapojení tranzistoru se společnou bází se použije tam, kde vyhovuje jeho malý vstupní odpor (přechod báze-emitor je v propustném směru) a vysoký výstupní odpor (přechod kolektor-báze je v nepropustném směru). Výkonové zesílení A (8) je dáno přibližně hodnotou napěťového zesílení A U (6), protože proudové zesílení A I (7) dosahuje hodnoty blízké jedné. 50

5 .4 Zapojení tranzistoru se společným kolektorem ejjednodušší schéma zapojení tranzistoru se společným kolektorem je na obr. 6. racovní odpor R (spotřebič) je zařazen v obvodu emitoru. roudové zesílení A I je dáno proudovým zesilovacím činitelem β (2), napěťové zesílení A U je menší než, výkonové zesílení A =% β. Důležitou vlastností tohoto zapojení je velký vstupní odpor a malý výstupní odpor. roto se velmi často používá pro tzv. impedanční přizpůsobení vstupů a výstupů propojovaných zařízení. Umožňuje tedy např. spojit zdroje signálů s velkým vnitřním odporem se spotřebiči s malým odporem. Z obr. 6 je zřejmé, že výstupní napětí U 2 na emitorovém odporu R ( U2 = % U U) je přibližně rovno napětí vstupnímu U, protože napětí mezi bází a emitorem U je zanedbatelně malé. Toto zapojení je proto často nazýváno emitorový sledovač..5 Zapojení tranzistorového zesilovače ejjednodušší zapojení zesilovače s tranzistorem v zapojení se společným emitorem je na obr. 7. Má-li tranzistor pracovat jako zesilovač, je zapotřebí nejprve nastavit jeho pracovní bod. Tento bod je zadán stejnosměrným napětím kolektoru U, stejnosměrným proudem kolektoru I a stejnosměrným proudem báze I. Tyto hodnoty spolu vzájemně souvisí a navrhovatel obvodu zesilovače je určí z katalogových parametrů zvoleného typu tranzistoru. Užitím irchhoffových zákonů potom navrhovatel vypočte hodnoty odporů zařazených do obvodu zesilovače. Obvod zesilovače je napájen napětím U ze stejnosměrného zdroje. 5 i roud báze I je určen velikostí odporu i R, proud kolektoru I závisí na napětí kolektoru U a odporech R a R. Zesilovač zesiluje střídavé napětí R R u, které se přivede na vstupní svorky, 2 (obr. 7). ondenzátor C nepropustí stejnosměrný C 2 4 proud, tím tak odděluje zdroj zesilovaného napětí u stejnosměrně od C zesilovače a zabraňuje případnému nežádoucímu ovlivňování nastaveného pra- u covního bodu tranzistoru. Zesilované střídavé napětí u se přivádí mezi bázi a U emitor tranzistoru a podle své okamžité vstup výstup hodnoty ovlivňuje okamžitou hodnotu kolektorového proudu i. lidový kolekto- u ~ C 3 R u 2 ~ rový proud I klid (stejnosměrná složka kolektorového proudu) se tedy rozvlní podle 2 kmitočtu vstupního napětí u (obr. 8). 3 rotože kolektorový proud je vždy větší Obr. 7 Zapojení tranzistorového zesilovače kolektorového proudu než proud báze, je také zesílená střídavá složka proudu superponovaná na klidovém proudu kolektoru β krát větší než střídavá složka proudu báze. I I U U 2 R Obr. 6 Zapojení tranzistoru typu se společným kolektorem 5

6 Zvlněný kolektorový proud teče odporem R, který tvoří zatěžovací odpor (spotřebič) zesilovače. a tomto odporu vytváří dle Ohmova zákona úbytek napětí, jehož časový průběh se skládá obdobně jako u kolektorového proudu i ze stejnosměrné a střídavé složky. ondenzátor C 2 připojený na kolektor nepropustí stejnosměrnou složku napětí, avšak propustí jeho zesílenou střídavou složku. Tu pak můžeme měřit na výstupních svorkách 3, 4 a využít pro další účely. Odpor R má funkci stabilizace pracovního bodu především při teplotních změnách. Z odstavce. víme, že změnou teploty ovlivňujeme počet vzniklých menšinových nosičů náboje a tím velikost proudu v závěrném směru přes přechod. ři zvýšení teploty se tedy v obr. 7 zvětší stejnosměrný proud kolektoru a současně i proud emitoru. odle Ohmova zákona se zvýší úbytek napětí na emitorovém odporu R a tím se zmenší napětí mezi bází a emitorem U. řechod emitor-báze nepropustí větší hodnotu proudu, a tak působí proti zvýšení proudu ve výstupním obvodě a zmenšuje nárůst kolektorového proudu způsobený zvýšením teploty. ondenzátor o kapacitě C 3 zajistí, že střídavá složka zesilovaného proudu nevytváří na odporu R napětí, které by snižovalo zesilovací funkci tranzistoru. U každého zesilovače můžeme definovat jeho napěťové, proudové a výkonové zesílení. apěťové zesílení A U je dáno poměrem efektivní hodnoty výstupního střídavého zesíleného napětí U 2 a efektivní hodnoty vstupního zesilovaného napětí U : A U 2 U =. (6) U roudové zesílení A I se určí ze vztahu: I2 AI =, (7) I U2 U kde I = 2 a I R = R, vst R - kolektorový odpor, R vst - vstupní odpor zesilovače. Výkonové zesílení A je definováno poměrem výstupního výkonu 2 střídavého proudu ku vstupnímu příkonu : 2 U2I2 A AU AI UI. (8) Zesílení zesilovače se často uvádí v decibelech. ro napěťové zesílení platí: U2 AU (d) = 20 log. U (9) ro proudové zesílení platí: I2 AI (d) = 20 log. I (0) I I klid Obr. 8 Časový průběh okamžité hodnoty proudu kolektoru t 52

7 2 ro výkonové zesílení platí: A (d) = 0 log. () Tranzistor v zapojení se společným emitorem má proudové zesílení A I = β, napěťové zesílení A U může dosahovat řádově až stovek. roto i výkonové zesílení A je značné. Vstupní odpor tohoto zesilovače bývá řádově 0 2 až 0 3 Ω a výstupní odpor řádově 0 3 až 0 5 Ω. 2. RICI MTODY 2. Měření stejnosměrné charakteristiky tranzistoru ro popis vlastností tranzistoru v daném zapojení je třeba znát vzájemnou závislost mezi stejnosměrným vstupním napětím, vstupním proudem, výstupním napětím a výstupním proudem.tuto závislost udávají tzv. stejnosměrné (statické) charakteristiky, které se stanovují měřením a znázorňují se graficky. odle toho, zda na osách charakteristik se vynášejí veličiny vstupního nebo výstupního obvodu, rozlišujeme vstupní a výstupní charakteristiky. Zpětné a převodní charakteristiky znázorňují pak vzájemné vztahy mezi veličinami vstupního a výstupního obvodu. V této úloze se budeme zabývat měřením pouze převodní charakteristiky I = f (I ) při U = konst. Z této charakteristiky lze usoudit na velikost proudového zesílení v zapojení tranzistoru se společným emitorem. Obvod pro měření této charakteristiky znázorňuje obr. 9. otenciometrem R 2, vestavěným ve zdroji stejnosměrného napětí, se nastavuje kolektorové napětí U, které je nutno při měření této charakteristiky udržovat konstantní. Velikost kolektorového proudu I měřeného miliampérmetrem je závislá na velikosti proudu báze I. roud báze se nastavuje potenciometrem R a měří se mikroampérmetrem. Odpory R a R 2 vhodně upravují velikost proudu v obvodu báze. 2.2 Měření zesilovacího činitele Měření zesilovacího činitele β tranzistoru se společným emitorem je založeno na jeho definičním vztahu (2) I β = při U = konst. (2) I R 2 Obr. 9 Schéma obvodu pro měření převodní charakteristiky I = f (I ) při U k = konst. tranzistoru se společným emitorem Měření provedeme v obvodu podle obr. 9 současně s měřením převodní charakteristiky tranzistoru. astavíme potenciometrem R 2 předepsanou hodnotu stejnosměrného kolektorového napětí U. Změnou polohy jezdce potenciometru R nastavíme určenou hodnotu proudu R 3 4 R 2 I I ma µ A V U R 2 53

8 kolektoru I a odečteme odpovídající proud báze I. oté změníme proud kolektoru z hodnoty I na I a odečteme změněný proud báze I. Zesilovací činitel vypočteme ze vztahu I I β = při U = konst. (3) I I Zesilovací činitel β je dán též směrnicí tečny sestrojené v libovolném bodě charakteristiky I = f (I ) při U = konst. Výpočet β podle vztahu (3) doplníme proto grafickým určením činitele β. vypočteným hodnotám činitele β podle vztahu (3) určíme odpovídající zesilovací činitel α. odle odstavce.3 platí: β α =. (4) β 2.3 Měření kmitočtové charakteristiky zesilovače Tranzistorový zesilovač se společným emitorem zesiluje střídavé napětí přiváděné na jeho vstup. apěťové zesílení A U tranzistorového zesilovače je závislé na frekvenci f zesilovaného napětí a tuto závislost můžeme stanovit naměřením frekvenční charakteristiky zesilovače A U = F (f). Obvykle se požaduje, aby zesílení bylo v širokém rozsahu kmitočtů konstantní. V některých případech je však vhodné, aby kmitočtová charakteristika měla předem stanovený průběh. V tom případě se k zesilovači zapojují filtry, které frekvenční charakteristiku upraví. Zdrojem vstupního napětí zesilovače o proměnném kmitočtu je RC generátor. Jeho výstupní odpor je poměrně vysoký, vstupní odpor tranzistorového zesilovače se společným emitorem je mnohem nižší. okud bychom zapojili RC generátor přímo k zesilovači, pak by docházelo při zvýšeném odběru proudu do zesilovače a při změnách kmitočtu RC generátoru ke značnému poklesu napětí generátoru a tím k ovlivňování zesíleného napětí zesilovače. ři měření by to prakticky znamenalo neustále výstupní napětí generátoru kontrolovat a regulovat. Abychom tento nedostatek odstranili, je zapotřebí mezi RC generátor a zesilovač vložit člen, který přizpůsobí vysoký výstupní odpor generátoru nízkému vstupnímu odporu zesilovače. Tímto přizpůsobovacím členem může být emitorový sledovač, jehož vysoký vstupní odpor a nízký výstupní odpor stanovenému požadavku vyhoví. Schéma zapojení pro měření frekvenční charakteristiky zesilovače je uvedeno na obr. 0. mitorový sledovač je zabudován do RC generátoru, a proto není na obr. 0 zakreslen. Zesilované napětí je přiváděno na vstup zesilovače přes odporovou dekádu R d a oddělovací elektrolytický kondenzátor C. Odporová dekáda bude využita pro měření vstupního odporu zesilovače; při měření frekvenční charakteristiky je nastavena na nulový odpor. Zesilované napětí je měřeno elektronkovým voltmetrem V, zesílené napětí na výstupu zesilovače za oddělovacím kondenzátorem C 2 nízkofrekvenčním voltmetrem V~. Stejnosměrný obvod zesilovače je napájen ze zdroje stejnosměrného napětí přes vestavěný potenciometr R. Ten slouží k nastavení požadované hodnoty napájecího napětí měřeného stejnosměrným voltmetrem V=. racovní bod tranzistoru se nastavuje proměnným odporem v obvodu báze R. Teplotní stabilizace nastaveného pracovního bodu je docílena pomocí odporu R v obvodu emitoru, jehož negativní vliv na velikost napěťového zesílení tranzistoru je kompenzován paralelní kombinací kondenzátorů C 3 a C 3. 54

9 R R C 2 R 2 T RC gen V R d C R V~ V= C 3 C 3 R Obr. 0 Schéma obvodu pro měření frekvenční charakteristiky zesilovače A U = F (f ) 2.4 Měření vstupního odporu zesilovače Vstupní odpor zesilovače zjistíme pomocí odporové dekády R d zapojené v obvodu zesilovače podle obr. 0. ro dané vstupní napětí a danou frekvenci nejprve zjistíme při nulové hodnotě odporu dekády zesílené napětí. oté zvyšováním odporu dekády snížíme zesílené napětí o 0%. ro vstupní odpor R vst zesilovače pak platí: Rd R = 9 (5) vst 3. OSTU MĚŘÍ A VYHODOCÍ. Měření převodní charakteristiky I = f (I ) a proudového zesilovacího činitele β, výpočet proudového zesilovacího činitele α. a) Zapojte obvod dle obr. 9, jezdec potenciometru R posuňte do polohy, potenciometrem R 2 nastavte na voltmetru V= kolektorové napětí 9V, které během měření udržujte konstantní. b) osunem jezdce potenciometru R zvyšujete napětí báze, na miliampérmetru nastavujte kolektorový proud I podle hodnot zadaných v tabulce a měřte mikroampérmetrem proud báze I. o dosažení maximálního napětí báze vraťte jezdec potenciometru R do polohy a zkratujte spojením svorek 3, 4 odpor R. Tím je možno při obdobném dalším postupu změřit zbývající část převodní charakteristiky. ři měření zesilovacího činitele β nastavte zadaný proud I a odečtěte proud I, pak nastavte proud I =, I a odečtěte proud I. Ze vztahu (3) vypočtěte činitel β. Měření charakteristiky i činitele β provádějte současně. d) akreslete grafy I = f (I ) a β = f (I ). e) Z grafu I = f (I ) určete zesilovací činitel β výpočtem ze směrnic tečen ve vybraných bodech charakteristiky. f) Vypočtěte zesilovací činitel α ze vztahu (4), nakreslete graf α = f (I ). ro nakreslení grafů a grafické určení činitele β doporučujeme užít výpočetní techniku. 55

10 Tabulka. I (ma) 0, 0,2 0, I (µa) I (ma) I (µa) β naměř U = 9 V β z grafu α 2. Měření kmitočtové charakteristiky zesilovače. a) Zapojte obvod podle obr. 0. řípravek se součástkami je přehledný a některé spoje jsou na něm již provedeny. Zemnicí svorky přístrojů s kovovými kryty vzájemně propojte a připojte na minus pól stejnosměrného zdroje. a odporové dekádě R d nastavte nulový odpor. b) Vestavěným potenciometrem R nastavte stejnosměrné napájecí napětí zesilovače na 9 V. roměnným odporem R nastavte pracovní bod tranzistoru tak, aby mezi kolektorem a záporným pólem stejnosměrného zdroje bylo napětí 5,5 V. Toto napětí změřte stejnosměrným voltmetrem V=, který pak vraťte do pozice měření napájecího napětí tranzistoru. c) fektivní hodnotu vstupního střídavého napětí U měřenou elektronkovým voltmetrem V nastavte ovládáním RC generátoru na 25 mv při frekvenci 25 Hz. Změřte efektivní hodnotu zesíleného napětí U 2 na výstupu zesilovače nízkofrekvenčním voltmetrem V~ při zapojené kombinaci kondenzátorů C 3 a C 3. Ověřte, že odpojením kondenzátoru C 3 zesílené napětí poklesne. Další body frekvenční charakteristiky A U = F (f) měřte při vstupním napětí 25 mv a při frekvencích (Hz) 25, 40, 60, 00, 250, 400, 600, k, 2.5k, 4k, 6k, 0k, 5k, 20k, 30k (tab. 2) pouze pro paralelní kombinaci kondenzátorů C 3 a C 3. d) apěťové zesílení A U vypočtěte podle vztahu (6) a nakreslete graf A U = F (f) při semilogaritmickém dělení stupnic. e) apěťové zesílení A U v decibelech vypočtěte podle vztahu (9). 3. Měření vstupního odporu zesilovače. Vstupní odpor změřte při frekvenci khz pomocí odporové dekády R d podle pokynů v odstavci 2.4. Vstupní napětí bude 25 mv. 4. Měření napěťového zesílení v decibelech. V zapojení podle obr. 0 nastavte na elektronkovém voltmetru V vstupní napětí 25 mv při frekvenci 25 Hz. řepněte přepínač V na měření úrovně v decibelech (d) a ovládacím prvkem Úroveň v d nastavte nulu na stupnici cejchované v d. oté přepojte elektronkový voltmetr na výstup zesilovače (paralelně k nízkofrekvenčnímu voltmetru V~). Ukazuje-li po přepnutí ručka V mimo stupnici, změňte rozsah měřidla a takto upravenou hodnotu přičtěte k údaji, který ukáže ručka na stupnici. aždé přepnutí rozsahu představuje změnu 0 d. Výsledkem je napěťové zesílení při dané frekvenci v d. Stejný postup opakujte pro frekvence 000 Hz a 30 khz. aměřené hodnoty porovnejte s vypočtenými podle vztahu (9). 56

11 5. Výpočet proudového a výkonového zesílení. Výpočet proveďte pro hodnoty naměřené při frekvenci khz. Využijte vztahů (6) až () a (5). Hodnotu kolektorového odporu R zjistěte na použitém přípravku se součástkami zesilovače. Tabulka 2. U = 25 mv f (Hz) k U 2 (V) A U A U (d) A U naměř (d) 57

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ Úloha č. MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO SMĚRŇOVČE STBILIZCE NPĚTÍ ÚKOL MĚŘENÍ:. Změřte charakteristiku křemíkové diody v propustném směru. Měřenou závislost zpracujte graficky formou I d = f ( ). d. Změřte závěrnou

Více

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření na výkonovém zesilovači Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Cílem měření je seznámit se s funkcí výkonového zesilovače, pracujícího ve třídě B, resp. AB. Hlavními úkoly jsou:

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH

ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH LKTRIKÝ ROUD V OLOVODIČÍH 1. olovodiče olovodiče mohou snadno měnit svůj odpor. Mohou tak mít vlastnosti jak vodičů tak izolantů, což záleží například na jejich teplotě, osvětlení, příměsích. Odpor mění

Více

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva). Úloha 1 Multimetr CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: Použít multimetru jako voltmetru pro měření napětí v provozních obvodech. Použít multimetru jako ampérmetru pro

Více

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů Zesilovač Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu Princip zesilovače Zesilovač je dvojbran který může současně zesilovat napětí i proud nebo pouze napětí

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. XI Název: Charakteristiky diod Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17.10.2008 Odevzdal

Více

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH 15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH Rozdělení zesilovačů podle velikosti rozkmitu vstupního napětí, podle způsobu zapojení tranzistoru do obvodu, podle způsobu vazby na následující stupeň a podle

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky optoelektronických součástek

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky optoelektronických součástek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III. Úloha č. 5 Název: Charakteristiky optoelektronických součástek Pracoval: Lukáš Vejmelka obor (kruh) FMUZV (73) dne 3.3.2014

Více

A U. kde A je zesílení zesilovače, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U 1 je vstupní napětí na zesilovači. Zisk po té můžeme vypočítat podle vztahu:

A U. kde A je zesílení zesilovače, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U 1 je vstupní napětí na zesilovači. Zisk po té můžeme vypočítat podle vztahu: RIEDL 4.EB 6 /8.ZDÁNÍ a) Na předložeém ízkofrekvečím zesilovači změřte vstupí impedaci b) Změřte zesíleí a zisk pro výko 50% c) Změřte útlumovou charakteristiku Měřeí proveďte při cc =0V a maximálě 50%

Více

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ. a U. kde a je zisk, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U vst je vstupní napětí zesilovače. Zesilovač

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ. a U. kde a je zisk, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U vst je vstupní napětí zesilovače. Zesilovač RIEDL 4.EB 7 1/6 1.ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku korekčního předzesilovače b) Znázorněte ji graficky na semiaritmický papír. Měření proveďte při souměrném napájení 1V v pásmu 10Hz až 100kHz,

Více

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta TRANZISTORY Tranzistor je aktivní, nelineární polovodičová součástka schopná zesilovat napětí, nebo proud. Tranzistor je asi nejdůležitější polovodičová součástka její schopnost zesilovat znamená, že malé

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOÝCH OBODŮ TTL I 1. Podle katalogu nakreslete vývody a vnitřní zapojení obvodu MH7400. Jde o čtveřici dvouvstupových hradel NND. 2. Z katalogu vypište mezní hodnoty a charakteristické

Více

3. Zesilovače. 3.0.1 Elektrický signál

3. Zesilovače. 3.0.1 Elektrický signál 3. Zesilovače V elektronice se velmi často setkáváme s nutností zesílit slabé elektrické signály tak, aby se zvětšila jejich amplituda-rozkmit a časový průběh se nezměnil. Zesilovače se používají ve všech

Více

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma ROZDĚLENÍ ZESILOVAČŮ Hlavní hledisko : A) Zesilovače malého signálu B) Zesilovače velkého signálu Další hlediska : A) Podle kmitočtů zesilovaných signálů -nízkofrekvenční -vysokofrekvenční B) Podle rozsahu

Více

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů 1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů Cíl: Cílem této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů měřicích přístrojů při měření efektivních hodnot střídavých proudů

Více

Elektrotechnická měření - 2. ročník

Elektrotechnická měření - 2. ročník Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: VY_32_INOVACE_EL_7 Elektrotechnická měření pro 2. ročník Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce: RIEDL 3.EB 10 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte statické hybridní charakteristiky tranzistoru KC 639 v zapojení se společným emitorem (při měření nesmí dojít k překročení mezních hodnot). 1) Výstupní charakteristiky

Více

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů 17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů Ručkovými elektrickými přístroji se měří základní elektrické veličiny, většinou na principu silových účinků poli. ato pole jsou vytvářena buď přímo měřeným proudem,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W) REDL 3.EB 11 1/13 1.ZADÁNÍ Změřte statické charakteristiky tranzistoru K605 v zapojení se společným emitorem a) Změřte výstupní charakteristiky naprázdno C =f( CE ) pro B =1, 2, 4, 6, 8, 10, 15mA do CE

Více

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Přírodní vědy moderně

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_27_Koncový stupeň Název školy

Více

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru kde ε permitivita S plocha elektrod d tloušťka dielektrika kapacita je schopnost kondenzátoru uchovávat náboj kondenzátor

Více

Mikroelektronika a technologie součástek

Mikroelektronika a technologie součástek FAKULTA ELEKTROTECHNKY A KOMUNKAČNÍCH TECHNOLOGÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V BRNĚ Mikroelektronika a technologie součástek laboratorní cvičení Garant předmětu: Doc. ng. van Szendiuch, CSc. Autoři textu: ng.

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů Vodivost polovodičů pojem polovodiče čistý polovodič, vlastní vodivost příměsová vodivost polovodičová dioda tranzistor Polovodiče Polovodiče jsou látky, jejichž

Více

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Úkoly měření: 1. Zvládnutí obsluhy klasických multimetrů. 2. Jednoduchá elektrická měření měření napětí, proudu, odporu. 3. Měření volt-ampérových charakteristik

Více

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů Diagnostika a testování elektronických systémů Úloha A2: 1 Operační zesilovač Jméno: Datum: Obsah úlohy: Diagnostika chyb v dvoustupňovém operačním zesilovači 1) Nalezněte poruchy v operačním zesilovači

Více

VÝSLEDKY ÚLOH FYZIKA 2: (uváděné názvy jsou pro orientaci názvy předchozích odstavců)

VÝSLEDKY ÚLOH FYZIKA 2: (uváděné názvy jsou pro orientaci názvy předchozích odstavců) VÝLEDKY ÚLOH FYZK : (uváděné názvy jsou pro orientaci názvy předchozích odstavců) ELEKTKÝ OD V LYNEH. nesamostatný výboj ionty vytvářeny ionizačním činidlem ( plamen, ultrafialové, rentgenové nebo jaderné

Více

Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a

Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a Milan Nechanický Sbírka úloh z MDG Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Střední průmyslová

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI Úvod: Klasický síťový transformátor transformátor s jádrem skládaným z plechů je stále běžně používanou součástí

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět očník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.01_měření proudu a napětí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr Úloha č. 1b Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr Úkoly měření: 1. Sestrojte Voltův článek. 2. Seznamte se s multimetry a jejich zapojováním do obvodu. 3. Sestavte obvod pro určení vnitřního odporu

Více

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc RIEDL 4.EB 10 1/6 1. ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro růžné hodnoty zpětné vazby (1, 10, 100, 1000kΩ). Vstupní napětí volte tak, aby nedošlo

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Realizace a ověření unikátní topologie analogového vedoucí práce: Ing. Michal Kubík, Ph.D. 2013

Více

SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY

SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ PRAKTIKUM Ing. Martin Kyselák, Ph.D. prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. Ing. Jiří Solfronk, CSc. Brno 2016 OBSAH 1 A B

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Základní druhy tranzistorů řízených elektrickým polem: Technologie výroby: A) 1. : A) 2. : B) 1. :

Základní druhy tranzistorů řízených elektrickým polem: Technologie výroby: A) 1. : A) 2. : B) 1. : ZADÁNÍ: Změřte výstupní a převodní charakteristiky unipolárního tranzistoru KF 520. Z naměřených charakteristik určete v pracovním bodě strmost S, vnitřní odpor R i a zesilovací činitel µ. Určete katalogové

Více

Signál. Pojmem signál míníme většinou elektrickou reprezentaci informace. měřicí zesilovač. elektrický analogový signál, proud, nebo většinou napětí

Signál. Pojmem signál míníme většinou elektrickou reprezentaci informace. měřicí zesilovač. elektrický analogový signál, proud, nebo většinou napětí Signál Pojmem signál míníme většinou elektrickou reprezentaci informace. fyzikální veličina snímač měřicí zesilovač A/D převodník počítač elektrický analogový signál, proud, nebo většinou napětí digitální

Více

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače Teoretický úvod Audio technika obecně je obor, zabývající se zpracováním zvuku a je poměrně silně spjat s elektroakustikou. Elektroakustika do sebe zahrnuje především elektrotechnická zařízení od akusticko-elektrických

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

1.3 Bipolární tranzistor

1.3 Bipolární tranzistor 1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního

Více

5. 1. Násobička s rozdělením proudů (s proměnnou strmostí)

5. 1. Násobička s rozdělením proudů (s proměnnou strmostí) 5. Analogové násobičky Čas ke studiu: 5 minut íl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat činnost základních zapojení analogových násobiček samostatně změřit zadanou úlohu Výklad Násobení, dělení

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ..07/.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí

Více

4.2.14 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.14 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem 4.2.14 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 4205, 4207, 4210 Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr).

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_3_Elektrický proud v polovodičích Ing. Jakub Ulmann 3 Polovodiče Př. 1: Co je to? Př. 2: Co je to? Mikroprocesor

Více

Hlídač plamene SP 1.4 S

Hlídač plamene SP 1.4 S Hlídač plamene SP 1.4 S Obsah: 1. Úvod 2. Technické údaje 3. Vnější návaznosti 4. Provoz 4.1 Způsob použití 4.2 Aplikace tubusu 4.3 Pokyny pro provoz 4.4 Bezpečnostní předpisy 4.5 Kontrola funkce 4.6 Zkušební

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny ředmět očník /y/..07/.5.00/34.0394 VY_3_NOVA_M_.9_měření statických parametrů zesilovače Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 5. ELEKTCKÁ MĚŘENÍ rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS 5.1 Úvod 5. Chyby měření 5.3 Elektrické

Více

4. Vysvětlete mechanismus fotovodivosti. Jak závisí fotovodivost na dopadajícím světelném záření?

4. Vysvětlete mechanismus fotovodivosti. Jak závisí fotovodivost na dopadajícím světelném záření? Dioda VA 1. Dvě křemíkové diody se liší pouze plochou PN přechodu. Dioda D1 má plochu přechodu dvakrát větší, než dioda D2. V jakém poměru budou jejich diferenciální odpory, jestliže na obou diodách bude

Více

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu: Úloha číslo 1 Zapojení integrovaného obvodu MA 785 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úvod: ílem úlohy je procvičit techniku měření napětí a proudu v obvodové struktuře, měření vnitřní impedance zdroje,

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ 6. MĚŘEÍ PROUDU A APĚTÍ Etalony napětí, referenční a kalibrační zdroje (včetně principu pulsně-šířkové modulace) Měření stejnosměrného napětí: přehled možností s ohledem na velikost měřeného napětí, princip

Více

Stopař pro začátečníky

Stopař pro začátečníky Stopař pro začátečníky Miroslav Sámel Před nějakou dobou se na http://letsmakerobots.com/node/8396 objevilo zajímavé a jednoduché zapojení elektroniky sledovače čáry. Zejména začínající robotáři mají problémy

Více

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU Úvod: Čas ke studiu: Polovodičové součástky pro výkonovou elektroniku využívají stejné principy jako běžně používané polovodičové součástky

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_29_Směšovač Název školy Střední

Více

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí 4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí Cíl: Cílem laboratorní úlohy je ověření vlivu rychlých změn efektivní hodnoty napětí na vyzařovaný světelný tok světelných zdrojů. 4.1 Úvod Světelný

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY 4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY Měřicí potřeby: 1) kompaktní zařízení firmy Leybold ) kondenzátor 3) spínač 4) elektrometrický zesilovač se zdrojem 5) voltmetr do V Obecná část: Při ozáření kovového tělesa

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE SPÍNANÉ ZDROJE Problematika spínaných zdrojů Popularita spínaných zdrojů v poslední době velmi roste a stávají se převažující skupinou zdrojů na trhu. Umožňují vytvářet kompaktní přístroje s malou hmotností

Více

NÁVRH DVOJITÉHO STABILIZOVANÉHO NAPÁJECÍHO ZDROJE

NÁVRH DVOJITÉHO STABILIZOVANÉHO NAPÁJECÍHO ZDROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU &1. Které elektrické stroje jsou spotřebiči jalového výkonu a na co ho potřebují? &2. Nakreslete fázorový diagram RL zátěže připojené na zdroj střídavého napětí. &2.1 Z fázorového

Více

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs 1 Zadání 1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda integrační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 1 = 62µs derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs Možnosti

Více

Tranzistor polopatě. Tranzistor jako spínač

Tranzistor polopatě. Tranzistor jako spínač Tranzistor polopatě Ing. Jiří Bezstarosti Úlohou toho článku není vysvětlit fyzikální činnost tranzistoru, ale spíše naznačit způsoby jeho použití. Zároveň se tento článek bude snažit vysvětlit problematiku

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 9. Polovodiče usměrňovače, stabilizátory Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Studium tranzistorového zesilovače

Studium tranzistorového zesilovače Studium tranzistorového zesilovače Úkol : 1. Sestavte tranzistorový zesilovač. 2. Sestavte frekvenční amplitudovou charakteristiku. 3. Porovnejte naměřená zesílení s hodnotou vypočtenou. Pomůcky : - Generátor

Více

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové elektroniky chová se jako bipolární tranzistor řízený unipolárním

Více

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ RANZISOROÝ ZESILOAČ 301-4R Hodnotu napájecího napětí určí vyučující ( CC 12). 1. Pro zadanou hodnotu I C 2 ma vypočtěte potřebnou hodnotu R C a zvolte nejbližší hodnotu rezistoru z řady. 2. Zvolte hodnotu

Více

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu , výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu Návod do měření ng. Václav Kolář, Ph.D., Doc. ng. Vítězslav týskala, Ph.D., poslední úprava 0 íl měření: Praktické ověření vlastností reálných pasivních

Více

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Cíle cvičení: seznámit se s laboratorním zdrojem stejnosměrných napětí Diametral P230R51D, seznámit se s výchylkovým (ručkovým) multimetrem

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů logického obvodu, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_SPŠ-ELE-5-III2_E3_03

Více

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C.

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C. ELEKTRICKÝ PROUD 1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C. 2. Vodičem prochází stejnosměrný proud. Za 30 minut jím prošel náboj 1 800

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Pracovní list - test vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: dioda, tranzistor,

Více

Multimetr: METEX M386OD (použití jako voltmetr V) METEX M389OD (použití jako voltmetr V nebo ampérmetr A)

Multimetr: METEX M386OD (použití jako voltmetr V) METEX M389OD (použití jako voltmetr V nebo ampérmetr A) 2.10 Logické Obvody 2.10.1 Úkol měření: 1. Na hradle NAND změřte tyto charakteristiky: Převodní charakteristiku Vstupní charakteristiku Výstupní charakteristiku Jednotlivá zapojení nakreslete do protokolu

Více

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem.

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem. Téma 1 1. Jaký odpor má žárovka na 230 V s příkonem 100 W? 2. Kolik žárovek 230 V, 60 W vyhodí pojistk 10 A? 3. Kolik elektronů reprezentje logicko jedničk v dynamické paměti, když kapacita paměťové bňky

Více

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 ÚVOD První verze otáčkoměru nevyhovovala z důvodu nelinearity. Přímé napojení pasivního integračního přímo na výstup monostabilního klopného obvodu a tento integrační

Více

INTELIFORM V.2 Návod ke stavbě a k použití

INTELIFORM V.2 Návod ke stavbě a k použití ICQ: 168219384 email: tichytomas@centrum.cz 9.dubna 2005 INTELIFORM V.2 Návod ke stavbě a k použití 1. Vlastnosti INTELIFORM v.2 nabíjecí proud 0-0,5A hladký plynule nastavitelný vybíjecí proud 0-0,5A

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VEDENÍ ELEKTICKÉHO POD V KOVECH. Elektrický proud (I). Zdroje proudu elektrický proud uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem mezi dvěma

Více

Struktura a vlastnosti materiálů

Struktura a vlastnosti materiálů Ing. Zdenka Rozsívalová Ing. Martin Frk, Ph.D. Struktura a vlastnosti materiálů Laboratorní cvičení Vysoké učení technické v Brně 2011 Tento učební text byl vypracován v rámci projektu Evropského sociálního

Více

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory K620ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 6 Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory Bistabilní klopný obvod Po připojení ke zdroji napájecího napětí se obvod ustálí tak, že jeden

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku

Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku Fotovoltaické panely a palivové články v současné době představují perspektivní oblast alternativních zdrojů elektrické energie

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky PŘÍKLADY ZAPOJENÍ Pomocí elektro-stavebnice Voltík II. Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU

Více

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika Tematický celek:

Více

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace.

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. Otázka č.4 Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. 1) Tyristor Schematická značka Struktura Tyristor má 3 PN přechody a 4 vrstvy. Jde o spínací

Více

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ Laboratorní úloha č 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ 1 Teoretický úvod Pro laboratorní a průmyslové měření teploty kapalných a plynných medií v rozsahu

Více

Šetrná jízda. Sborník úloh

Šetrná jízda. Sborník úloh Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Šetrná jízda Sborník úloh V rámci projektu Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání Tato publikace vznikla jako sborník úloh pro vzdělávací program

Více

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Obecný úvod Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Úloha se věnuje měření optických vláken, jejich vlastností a rušivých jevů souvisejících s vzájemným nedokonalým navázáním v konektorech. Je

Více

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y RIEDL 4.EB 4 1/8 1.ZADÁNÍ a) Změřte vstupní a převodovou charakteristiku integrovaného obvodu MH 7400 b) Výsledky zpracujte do tabulek a graficky znázorněte c) Zobrazené charakteristiky porovnejte s údaji

Více

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA2 419.0009

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA2 419.0009 KUFŘÍK ELEKTŘINA EA 49.0009 ELEKTŘINA ELEKTRONIKA Francouzský překlad: Michelle Vadon Český překlad: Jaromír Kekule SEZNAM POMŮCEK Kat. číslo 33005404 3700006 33005306 33005307 3300506038 3300530 3364006083

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více