Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva)."

Transkript

1 Úloha 1 Multimetr CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: Použít multimetru jako voltmetru pro měření napětí v provozních obvodech. Použít multimetru jako ampérmetru pro měření proudu v provozních obvodech. Použít multimetru jako jako ohmmetru pro měření hodnot re-zistorů. Určit směr proudu z polarity napětí, změřené multimetrem. DISKUSE: Před začátkem tohoto cvičení musíte znát jednotky elektrického napětí, proudu a odporu a být schopni nastavit vhodný rozsah multimetru pro měření každé z těchto veličin. POSTUP: 1. Umístěte desku plošného spoje do vedení desky na PU-2000 a připojte konektor. 2. Zapněte napájení. 3. Na PS-1 otočte knoflíkem pro ovládání napětí zcela doleva a tím získáte na výstupu nulové napětí. 4. PS-1 bude použit v tomto experimentu jako zdroj napětí a Vy jste snížili jeho výstupní napětí na nízkou úroveň před prováděním zapojení pro tento experimentální obvod. 5. Připojte napájecí zdroj PS-1 na žárovku podle Obr. 1. Obr. 1 Obr. 1(a) 6. Nastavte výstupní napětí PS-1 na maximum otočením ovládacího knoflíku (zcela doprava). Sledujte svit žárovky. 7. Nastavte přepínač multimetru na stejnosměrné napětí. Připojte multímetr podle Obr. 1(a). Měřte a zaznamenejte napětí. NAPĚTÍ NA ŽÁROVCE =.(V) 8. Snižte svit žárovky snížením napájecího napětí (nastavením do střední polohy). Opět měřte a zaznamenejte napětí. NAPĚTÍ NA ŽÁROVCE =.(V) 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

2 Měřte napětí (které má být 0V). NAPĚTÍ NA ŽÁROVCE =... (V) Odpojte multimetr z obvodu. 10. MĚŘENÍ PROUDU 11. Znovu připojte multimetr do obvodu pro měřeni proudu žárovkou 1 podle Obr. 2. Nastavte přepínač multimetru na stejnosměrný proud (DC) a jeho rozsah na 200mA. Zvyšte výstupní napětí PS-1 tak, aby žárovka svítila normálním svitem. Měřte a zaznamenejte proud protékající žárovkou. 12. Snižte napětí tak, aby byl ovládací knoflík napětí ve střední poloze. Měřte a zaznamenejte proud. PROUD ŽÁROVKOU 1 =.. (ma) 13. Snižte napětí na nulu. Obr MĚŘENÍ ODPORU. 15. Odpojte napájení od žárovky odpojením multimetru. Nastavte multimetr na jeho odporový (OHM) rozsah 200 Ω. Připojte multimetr na žárovku 1 podle Obr. 3, měřte a zaznamenejte její odpor. Obr. 3 ODPOR ŽÁROVKY 1 =... Ω 16. Měření opakujte u žárovky 2. ODPOR ŽÁROVKY 2 =... Ω 17. Odpojte multimetr z obvodu žárovky.

3 OTÁZKY a) Svítila žárovka více nebo méně při zvýšení napětí? b) Svítila žárovka více nebo méně při zvýšení proudu? c) V jakých jednotkách měříme proud? d) Pro měření stejnosměrného proudu byla kladná šňůra multimetru připojena ke kladné nebo záporné straně napájení? e) Můžeme z toho určit směr toku stejnosměrného proudu? f) Proč je jednodušší měřit napětí žárovky než proud?

4 Úloha 2 Barevný kód rezistorů CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: 1.1 Použít barevného kódu pro určení hodnoty rezistoru. 1.2 Použít ohmmetru pro měření odporů. 1.3 Určit, jsou-li měřené rezistory v rozsahu tolerancí, udávaných barevným kódem. DISKUSE: Barevný kód se používá pro určení hodnoty u většiny rezistoru a u řady jiných elektronických součástek. Seznam standardních barev je následující: 0 = černá 1 = hnědá 2 = červená 3 = oranžová 4 = žlutá POSTUP: 5 = zelená 6 = modrá 7 = fialová 8 = šedá = bílá Je přidán čtvrtý pásek pro určení tolerance odporu: žádný pásek = 20% stříbrný pásek = 10% zlatý pásek = 5% 9 = bílá 1. Prohlédněte si pásky barevných kódů rezistorů R 1, R 2, R 3 a R 4. Výsledky zaznamenejte. R 1 = kω % R 2 = kω % R 3 = kω % R 4 = kω % 2. Nastavte přepínač multimetru do polohy pro měření odporu a nastavte ho na rozsah 20 kω. Měřte a zaznamenejte hodnoty rezistorů R 1, R 2, R 3 a R 4. R 1 = kω R 2 = kω R 3 = kω R 4 = kω 3. Nyní z výsledků prvního kroku vypočítejte nejnižší a nejvyšší přípustnou hodnotu každého rezistoru. Použitím hodnot z kroku 2 určete, jsou-li jednotlivé rezistory v nebo mimo toleranci. R 1min =..kω R 1max =..kω R 2min =..kω R 2max =..kω R 3min =..kω R 3max =..kω R 4min =..kω R 4max =..kω V / Mimo toleranci V / Mimo toleranci V / Mimo toleranci V / Mimo toleranci

5 Úloha 3 Ohmův zákon CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: 1.1 Dokázat Ohmův zákon experimentálním způsobem. 1.2 Určit hodnoty rezistorů z naměřených hodnot proudu a napětí. 1.3 Určit hodnotu proudu v obvodu z velikosti odporu, získané pomocí barevného kódu a změřeného napětí. 1.4 Určit napětí v obvodu z velikosti odporu, získané pomocí barevného kódu a změřeného proudu pomocí ampérmetru. DISKUSE: Ohmův zákon říká, že napětí na rezistoru je rovno součinu proudu a odporu. Výsledkem jsou tři důležité rovnice, které je možno použít pro výpočet kterékoliv z veličin - napětí, proudu a odporu, jsou-li známy zbývající dvě veličiny. Tato rovnice je: POSTUP: 1. Nastavte výstup PS-1 na minimální napětí, potom připojte napájení na R, podle obvodu na Obr. l. Obr. 1 Obr Nastavte multimetr na měření stejnosměrného napětí 20V a připojte ho na R 1 podle schématu. Nastavte stejnosměrné napětí na první hodnotu v tabulce na Obr. 3. Napětí. 3. Odpojte multimetr a nastavte ho na rozsah 20mA. Připojte multimetr pro měření proudu odporem R 1 podle Obr. 2. Výsledky zaznamenejte do Obr. 3. Měření opakujte pro všechny

6 hodnoty napětí na obr Opakujte kroky 1 až 3 pro rezistor R 2 5. Opakujte kroky 1 až 3 pro rezistor R Nastavte napájení PS-1 na 0V. 7. Nastavte multimetr na proudový rozsah 20mA. Podle obr. 4 připojte do obvodu multimetr přepnutý k měření proudu odporem R 1. NAPĚTÍ (V) PROUD V R 1 (ma) PROUD V R 2 (ma) PROUD V R 3 (ma) Obr. 3 Obr Nastavte napájecí napětí tak, aby byl proud roven první hodnotě, uvedené v tabulce na Obr. 5.

7 PROUD V R 1 nebo R 2 NAPÉTÍ NA R 1 (V) NAPĚTÍ NA R 2 (V) 0,0 ma 0,2 ma 0,4 ma 0,6 ma Obr Odpojte multimetr a nastavte ho pro měření stejnosměrného napětí 20V. Měřte napětí na R 1. Výsledky zaznamenejte do tabulky na obr. 5. Opakujte postup pro všechny hodnoty proudu, uvedené v tabulce. 10. Opakujte sérii měření pro R 2 a zaznamenejte výsledky do obr. 5. Nastavte napájení na 0V a obvod odpojte. 11. Připojte obvod podle obr. 6. Obr Použitím multimetru k měření stejnosměrné napětí nastavte napájecí napětí na 10V. 13. Pomocí multimetru s proudovým rozsahem 20mA měřte postupně proud odpory R 1, R 2 a R 3 a výsledky zaznamenejte. Vraťte napájení na 0V a obvod odpojte. PROUD ODPOREM: R 1 = (ma) R 2 = (ma) R 3 = (ma) 14. U kroků 2-5 jste změnili napětí a zaznamenali výsledný proud u každého rezistoru. Použitím výsledků z obr. 3 vyneste tyto hodnoty do grafu závislosti proudu (na svislé ose) a napětí (na vodorovné ose). Použijte obr. 7. Zaznamenejte všechny tři případy výsledků do stejného grafu

8 a označte je R 1, R 2 a R Pomocí vzorce I = U/R vypočítejte proud v každém rezistoru při 5V (použitím hodnot rezistoru z barevných kódů) a označte tento bod na grafu X. 16. V krocích 8-10 jste měnili proud a zaznamenávali výsledné napětí na každém rezistoru. Použitím výsledků z obr. 5 nakreslete graf napětí a proudu do obr. 8. Nakreslete výsledky pro oba rezistory a označte je R 1 a R 2. Použitím vzorce U = I.R vypočítejte napětí na každém rezistoru při proudu 0,5A a body na grafu označte X I (ma) U (V) Obr. 7 I (ma) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Obr. 8 U (V)

9 17. V kroku 13 jste měnili odpor a měřili proud při stálém napětí. Použitím výsledků kroku 13 nakreslete graf závislosti proudu a odporu do obr. 9. Vypočítejte hodnotu odporu rezistoru, kterým protéká proud 5 ma při napětí 10 V použitím vzorce R = U/I a označte tento bod na grafu "X". I (ma) R (kω) Obr. 9 OTÁZKY: a) Je graf vynesený na obr. 7 přímka? b) Jak blízko čáry jsou na obr. 7 vypočítané hodnoty označené X c) Můžete vyvodit nějaký závěr z a) a b)? d) Je graf vynesený na obr. 8 přímka? e) Jsou body "X" na přímce? f) Jaké závěry z toho vyvozujete? g) Je graf vynesený na obr. 9 přímka? h) Napište tři rovnice použité pro výpočet R, U a I podle Ohmova zákona i) Kterou rovnici použijete pro výpočet proudu při známé hodnotě rezistoru, je-li možno změřit napětí?

10 Úloha 4 Výkon na rezistoru CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: 1.1 Určit výkon na rezistoru z naměřených hodnot proudu a napětí. DISKUSE: Výkon na rezistoru je dán součinem napětí a proudu. Výkon se obvykle měří ve wattech (W). Pro určení výkonu jsou tři základní rovnice: P = U.I Matematickým dosazením rovnic Ohmova zákona do rovnice pro výkon získáme vztah výkonu a odporu: P = I 2. R Světlo žárovky je získáno přeměnou elektrického výkonu na světelné záření. V tomto experimentu bude dokázáno, že výkon je součinem napětí a proudu. Budete používat dvou žárovek s různými odpory a porovnávat jejich svit. Při stejném příkonu budou mít stejný jas. POSTUP: 1. Nastavte obě napájení na 0V. Připojte obvod podle obr. 1. Obr Zvyšujte napájecí napětí na PS-l až žárovka začne žhnout. Měřte napětí na žárovce 1 a potom měřte její proud. Výsledky zaznamenejte do tabulky na obr. 2.

11 ŽÁROVKA 1 U (V) I (ma) P (mw) ŽÁROVKA 2 U (V) I (ma) P (mw) Obr Nyní zvyšte napájecí napětí PS-2 tak, aby žárovka 2 svítila stejně jasně, jako žárovka 1. Měřte napětí na žárovce 2 a proud přes ni procházející. Tyto hodnoty zaznamenejte do tabulky na obr Zvyšujte postupně napětí na žárovce 1 podle tabulky na obr. 3, nastavte napětí na žárovce 2 tak, aby její svítivost byla stejná jako u žárovky 1. U každého kroku zaznamenejte proud na L 1 a L 2 a napětí na L 2. Ž 1 Ž 2 U (V) I (ma) P (mw) U ( V ) I (ma) P (mw) Obr. 3 Vraťte obě napájení na 0V a obvod odpojte. 5. Použitím vzorce P = U. I vypočítejte výkon pro každé nastavené napětí v předchozím odstavci pro žárovky L 1 a L 2. Zapište vypočítané výkony do tabulek na obr. 2 a obr. 3. OTÁZKY: a) Mají žárovky stejný svit při stejném vstupním příkonu? Vysvětlete, proč to tak je nebo není. b) Považujete tento způsob měření výkonu za přesný?

12 Úloha 5 Zapojení rezistorů v sérii CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: 1.1 Použít multimetr jako ohmmetru pro měření rezistorů zapojených v sérii. 1.2 Měřit úbytky napětí na rezistorech zapojených v sérii. 1.3 Najít závady, jako jsou přerušené nebo zkratované rezistory v sériových obvodech. DISKUSE: Je-li několik rezistorů spojených za sebou tak, že proud prochází přes všechny bez jiné možné cesty, jsou rezistory zapojeny v sérii. U rezistorů v sérii můžeme všechny odpory nahradit jedním bez vlivu na činnost obvodu. Vzorec pro výpočet celkového náhradního odporu je: R S = R 1 + R 2 + R 3 + atd. 1. Pomocí barevného kódu určete hodnoty R 5, R 6, R 10, R 8 a R 7. Pomocí multimetru změřte jejich odpory a obě hodnoty zaznamenejte do obr. l. ODPOR BAREVNÝ KÓD (kω) NAMĚŘENÁ HODNOTA (kω) R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 Obr Měřte celkový odpor rezistoru zapojených v sérii R 5 a R 6 podle obr. 2. Zaznamenejte výsledky a porovnejte je s vypočítanými hodnotami R S = R 5 + R 6. Použijte hodnot podle obr. 1. Obr. 2

13 CELKOVÝ ODPOR (měřený) =... (vypočítaný) = Nyní měřte a vypočítejte celkový odpor kombinace rezistoru R 7 a R 8 CELKOVÝ ODPOR (měřený) =... (vypočítaný) = Zapojte všechny čtyři rezistory podle obr. 3. Měřte a vypočítejte jejich celkový odpor. Obr. 3 CELKOVÝ ODPOR (měřený) =... (vypočítaný) =... OTÁZKY: a) Souhlasí vypočítaná hodnota odporu sdružených rezistorů R 5 a R 6 zapojených v sérii, s naměřenou hodnotou? Pokud nesouhlasí, proč? b) Souhlasí vypočítaná hodnota odporu sdružených rezistorů R 7 a R 8 zapojených v sérii, s naměřenou hodnotou? Pokud nesouhlasí, proč? c) Jak se liší naměřená hodnota celkového odporu všech čtyř rezistorů zapojených v sérii od teoretické hodnoty? Je to vysvětlitelné?

14 Úloha 6 Kirchhoffův zákon o napětí CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: 1.1 Použít multimetr pro měření úbytků napětí v sériových obvodech. 1.2 Dokázat platnost Kirchhoffova zákona o napětí pro sériové obvody. DISKUSE: Kirchhoffův zákon o napětí říká, že algebraický součet napětí každého uzavřeného obvodu je roven nule. Pro uplatnění tohoto zákona si zvolte uzavřený obvod. Postupujte od výchozího místa uzavřeným obvodem, až se dostanete zpět na začátek. Při postupu po obvodu sčítejte napětí na každé součástce. Je-li napětí na součástce kladné, má napětí znaménko +, je-li záporné, má znaménko -. Po změření celého obvodu získáte součet napětí, který je roven nule. POSTUP: 1. Přesvědčte se, že napájecí napětí na PS-1 je nastaveno na 0V a zapojte R 5, R 6, R 7 a R 8 do sériového obvodu podle obr. l. Připojte napájení podle obr. l. Obr Nastavte napájecí napětí PS-1 na 8V. POZNÁMKA: Nyní budete dokazovat Kirchhoffův zákon měřením úbytků napětí na každé součástce v uzavřeném obvodu, složeném z R 5, R 6, R 7 a R 8 a napájecího zdroje. Aby Kirchhoffův zákon platil, je nutno provádět měření vždy ve stejném směru. Postupujte ve smyslu otáčení hodinových ručiček a měření vždy provádějte s přívodem multimetru (+) na straně součástky, která je první ve směru pohybu obvodem zleva doprava. V uzavřeném obvodu začněte vlevo od R 5 a pokračujte obvodem, až se vrátíte na začátek.

15 3. Měření začněte nastavením multimetru k měření stejnosměrného napětí. Připojte přívod multimetru (+) na levou stranu R 5 a pravou stranu vpravo od R 5. Měřte napětí a dávejte pozor na polaritu (+) nebo (-). Pokračujte u každého rezistoru v obvodu a vždy připojte jako první přívod měřidla (+ ). Nakonec změřte napětí napájecího zdroje (které bude mít znaménko -). Měření zaznamenejte. NAPĚTÍ NA: R 5 =... (V) NAPĚTÍ NA: R 6 =... (V) NAPĚTÍ NA: R 7 =... (V) NAPĚTÍ NA: R 8 =... (V) NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:... (V) 4. Algebraicky (s ohledem na + a -) sečtete 5 napětí. SOUČET NAPĚTÍ V UZAVŘENÉM OBVODU = (V) 5. Nastavte obě napájecí napětí na 0V. Zapojte obvod podle obr. 2 a sledujte polaritu napájení. Nastavte napájecí napětí PS-1 na 6V a napájecí napětí PS-2 na -3V. 6. Začněte na levé straně R 5, pohybujte se ve směru otáčení hodinových ručiček, měřte napětí v uzavřeném obvodu na R 5, R 6, a R 10 a napětí zdrojů PS-1 a PS-2 Obr. 2

16 NAPĚTÍ NA: R 5 =... (V) NAPĚTÍ NA: R 6 =... (V) NAPĚTÍ NA: R 9 =... (V) NAPĚTÍ NA: R 10 =... (V) PS-1 =... (V) PS-2 =... (V) 7. Algebraicky sečtěte 6 napětí a součet zaznamenejte: SOUČET NAPĚTÍ V UZAVŘENÉM OBVODU =... (V) OTÁZKY: Dokazují měření a výpočty v kroku 4 Kirchhoffův zákon o napětí?

17 Úloha 7 Děliče napětí CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: 1.1 Vypočítat hodnotu napětí podle principu dělení napětí. 1.2 Ověřit princip dělení napětí měřením. 1.3 Odstraňovat závady děličů napětí. DISKUSE: Dělič napětí je obvod z rezistorů, použitý pro snížení vstupního napětí. Vzorec pro výpočet výstupního napětí je: POSTUP: 1. Nastavte obě napájení na 0V. Zapojte R 7 a R 8 jako dělič napětí podle Obr. l. Obr Nastavte napájení PS-1 na 7,5V. Použijte multimetr pro měření napájecího napětí a napětí na R 8. Obě měření zaznamenejte: NAPÁJECÍ NAPĚTÍ =... (V) NAPĚTÍ NA R 8 =... (V) 3. Pomocí vzorce pro dělení napětí vypočítejte teoretické výstupní napětí když R 8 je výstupní odpor a R 7 + R 8 tvoří celkový odpor. 4. Nastavte napájecí napětí PS-1 na 0V a obvod odpojte. Zapojte obvod podle obr. 2 pro vytvoření děliče napětí se čtyřmi rezistory.

18 Obr Nastavte napájecí napětí PS-1 na 8V, měřte a zapište výstupní napětí děliče (napětí na R 8 ). MĚŘENÉ VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ (na R 8 ) =... (V) 6. Vypočítejte výstupní napětí děliče použitím vzorce pro dělení napětí. VYPOČÍTANÉ VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ =... (V) 7. Nastavte napájecí napětí na 0V a obvod odpojte. OTÁZKY: a) Souhlasí vypočítané a naměřené hodnoty výstupního napětí v krocích 2 a 3? Popište získanou přesnost. b) Souhlasí vypočítané a naměřené hodnoty u děliče napětí se čtyřmi rezistory v krocích 5 a 6?

19 Úloha 8 Paralelní zapojení rezistorů CÍLE: Po ukončeni tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: 1.1 Zapojit rezistory paralelně. 1.2 Použít ohmmetr multimetru pro měřeni různých paralelních obvodů. DISKUSE: Rezistory jsou zapojeny paralelně, jsou-li zapojeny mezi dvěma stejnými body v obvodu. V tom případě je na těchto rezistorech stejné napětí. Vždy je možno nahradit skupinu rezistorů jedním náhradním rezistorem. Při dvou rezistorech spojených paralelně je náhradní odpor vypočítán pomocí: Při více než dvou rezistorech musíme tyto hodnoty převést na vodivost pomocí vztahu: A potom použít rovnice: G p = G 1 + G 2 + G 3 + atd. POSTUP: Potom je náhradní odpor vypočítán zpětným převedením G p na R p. 1. Pomocí multimetru měřte hodnoty R 1, R 2, a R 3 a zaznamenejte je: R 1 = kω R 2 = kω R 3 = kω 2. Zapojte R 1 a R 2 paralelně podle obr. l. Měřte a zaznamenejte celkový odpor kombinovaných rezistorů. ODPOR REZISTORŮ R 1 a R 2 ZAPOJENÝCH PARALELENĚ = kω

20 Obr Zapojte R 1 a R 3 paralelně, potom R 2 a R 3 a měřte a zaznamenejte paralelní odpor: ODPOR PARALELNÍCH R 1 a R 3 =... (kω) ODPOR PARALELNÍCH R 2 a R 3 =... (kω) 4. Zapojte R 1, R 2 a R 3 paralelně, měřte a zaznamenejte paralelní odpor. ODPOR PARALELNÍCH R 1, R 2 a R 3 =... (kω) 5. U paralelního obvodu je celkový proud roven součtu proudů v jednotlivých větvích. Zapojte R 1, R 2 a R 3 paralelně a připojte je na napájecí svorky PS-1. Napětí nastavte na 5V. Nyní postupně měřte proud každým rezistorem a celkový proud zdroje PS-1. PROUD NA: R 1 =... (ma) R 2 =... (ma) R 3 =... (ma) CELKOVÝ PROUD =... (ma) OTÁZKY: a) Použitím vzorce pro dva paralelně zapojené rezistory vypočítejte hodnotu R 1 a R 2. Výsledek porovnejte s hodnotou naměřenou v kroku 3. b) Vypočítejte paralelní odpor R 1, R 2 a R 3 a srovnejte ho s hodnotou, naměřenou v kroku 4. c) Je-li paralelně k jednomu odporu připojen jiný, je výsledný paralelní odpor větší nebo menší než odpor kteréhokoliv z nich? d) Pro nastavení odporu na mírně vyšší hodnotu musíme připojit druhý rezistor paralelně nebo do série? e) Je při měřeních v kroku 5 celkový proud roven součtu jednotlivých proudů?

21 Úloha 9 Kirchhoffův zákon o proudu CÍLE: Po ukončení tohoto cvičení byste měli být schopni: 1.1 Změřit proud v paralelním obvodu. 1.2 Použít hodnot naměřených v paralelním obvodu pro ověření Kirchhoffova zákona o proudu. DISKUSE: Kirchhoffův zákon o proudu říká, že algebraický součet proudů protékajících uzlem obvodu je roven nule. Použijme konvence, že proudy přitékající do uzlu budou kladné a proudy odtékající záporné. Pro ověření Kirchhoffova zákona o proudu budete měřit algebraické hodnoty všech proudů, přitékajících do uzlu obvodu. Pro měření proudů do uzlu připojte (-) svorku měřidla k uzlu a (+) svorku na vstupní vývod součástky. POSTUP: 1. Nastavte obě napájecí napětí na 0V. Zapojte obvod dle obr. l. 2. Nastavte napájecí napětí PS-1 na 6V. 3. Měřte a zaznamenejte hodnotu proudu protékajícího uzlem přes R 1, R 2 a R 3. Všimněte si, že tyto proudy jsou záporné. Nyní měřte a zapište proud přitékající do uzlu z napájecího zdroje. Tento proud je kladný. Obr. 1 PROUD PROTÉKAJÍCÍ: R 1 =.. (ma) R 2 =... (ma) R 3 =... (ma) PROUD PS-1 =... (ma)

22 4. Nastavte napájecí napětí PS-1 na 0V. Zapojte obvod dle obr. 2. Nastavte napájecí napětí PS-1 na 6V a napájecí napětí PS-2 na -3V. Obr Měřte a zaznamenejte proudy tekoucí do uzlů z R 1, R 2, R 3 a R 4. Měřte a zaznamenejte proud tekoucí do uzlu z napájecího zdroje: PROUD PROTÉKAJÍCÍ: R 1 =... (ma) R 2 =... (ma) R 3 =... (ma) R 4 = (ma) PROUD PS-1 =... (ma) OTÁZKY: a)vypočítejte celkový proud přitékající do uzlu, měřený v kroku 3. Souhlasí to s Kirchhoffovým zákonem o proudu? b)vypočítejte celkový proud přitékající do uzlu, měřený v kroku 5. Souhlasí to s Kirchhoffovým zákonem o proudu?

23 Úloha 10 Děliče proudu CÍLE: Po ukončeni tohoto laboratorního cvičeni byste měli být schopni: 1.1 Vypočítat vodivost paralelních obvodů. 1.2 Vypočítat proud použitím principu proudového děliče. 1.3 Změřit proud v paralelních obvodech a ověřit princip proudového děliče. DISKUSE: Dělič proudu je zapojení rezistorů, které snižuje vstupní proud. Vzorec pro výpočet výstupního proudu je: POSTUP: 1. Nastavte napájecí napětí na 0V a zapojte obvod proudového děliče se třemi rezistory podle obr. l. Nastavte napájecí napětí PS-1 na 10V. 2. Vypočítejte vodivosti rezistorů R l, R 2 a R 3. Sečtěte je pro získání celkové vodivosti obvodu. Obr. 1 G 1 =... (ms) G 2 =... (ms) G 3 =... (ms) G = G 1 + G 2 + G 3 =... (ms) 3. Měřte proud vstupující do děliče proudu a zaznamenejte ho: I in =... (ma) 4. Použitím vzorce z části diskuse vypočítejte výstupní proud na R 1, R 2 a R 3. VYPOČÍTANÉ I out R 1 =. (ma) R 2 =... (ma) R 3 =... (ma)

24 5. Ověřte výpočty měřením proudu, protékajícího všemi třemi rezistory. MĚŘENÉ I out na R 1 =... (ma) R 2 =... (ma) R 3 =... (ma) Vraťte napájení na 0V a obvod odpojte. OTÁZKY: a)jak se shodují naměřené hodnoty s vypočítanými?

25 Úloha 11 Sérioparalelní obvody CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: 1.1 Vypočítat náhradní odpor v sérioparalelních obvodech. 1.2 Použít ohmmetru pro měření náhradního odporu sérioparalelních obvodů. DISKUSE: Obvody složené z rezistorů mohou být převedeny na jednodušší obvody nahrazením sériových a paralelních kombinací rezistory o ekvivalentním odporu. Postup spočívá v metodickém procházení obvodu a nahrazováni sérioparalelních kombinací jedním odporem. Opakováním tohoto postupu jsou všechny paralelní a sériové kombinace eliminovány a je získán jednodušší obvod. POSTUP: Zaznamenejte si hodnoty odporů rezistorů R 11, R 12, R 13, R 14, R 15, R 16, R 17 a R 18. Hodnoty zapište. R 11 =... (Ω) R 12 =... (Ω) R 13 =... (Ω) R 14 =... (Ω) R 15 =... (Ω) R 16 =... (Ω) R 17 =... (Ω) R 18 =... (Ω) 2. Nyní vypočítejte hodnotu náhradního odporu obvodu rezistorů R 11 až R 14 následujícím způsobem: a)vypočítejte náhradní odpor paralelního obvodu z R 12 a R 13 R 12 PARALELNÍ S R 13 =... (Ω) b)obvod nyní sestává ze sériového obvodu R 11, odporu výše vypočítaného, a R 14. Nyní vypočítejte hodnotu odporu tohoto obvodu: NÁHRADNÍ ODPOR OBVODU = (Ω) 3. Vypočítejte náhradní odpor obvodu rezistorů R 15 až R 18 následujícím postupem: a)sdružte R 16 a R 18 zapojené v sérii na jeden náhradní odpor: NÁHRADNÍ ODPOR R 16 a R 18 =... (kω) b)tento nový odpor je paralelní s R 17.Vypočítejte novou hodnotu odporu pro tuto kombinaci. R 17 PARALELNÉ S VÝŠE UVEDENOU HODNOTOU =... (kω) c)tato hodnota je v sérii s R 15. Vypočítejte konečnou hodnotu náhradního odporu obvodu. NÁHRADNÍ ODPOR OBVODU =... (kω) 4. Měřte náhradní odpor obvodu rezistorů R 11 až R 14 :

26 NÁHRADNÍ ODPOR =... (kω) 5. Měřte náhradní odpor obvodu rezistorů R 15 až R 18 : NÁHRADNÍ ODPOR =... (kω)

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Úkoly měření: 1. Zvládnutí obsluhy klasických multimetrů. 2. Jednoduchá elektrická měření měření napětí, proudu, odporu. 3. Měření volt-ampérových charakteristik

Více

Martin Lipinský A05450 3.6.2007. Fyzikální Praktikum Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu

Martin Lipinský A05450 3.6.2007. Fyzikální Praktikum Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu Martin Lipinský A05450 3.6.2007 Fyzikální Praktikum Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu Obsah 1.Měřící potřeby a přístroje...3 2.Obecná část...3 3.Postup měření...3 3.1Seriové zapojení

Více

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C.

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C. ELEKTRICKÝ PROUD 1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C. 2. Vodičem prochází stejnosměrný proud. Za 30 minut jím prošel náboj 1 800

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VEDENÍ ELEKTICKÉHO POD V KOVECH. Elektrický proud (I). Zdroje proudu elektrický proud uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem mezi dvěma

Více

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory Anotace: Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistor, paralelní zapojení, sériové zapojení Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

Šetrná jízda. Sborník úloh

Šetrná jízda. Sborník úloh Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Šetrná jízda Sborník úloh V rámci projektu Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání Tato publikace vznikla jako sborník úloh pro vzdělávací program

Více

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Cíle cvičení: seznámit se s laboratorním zdrojem stejnosměrných napětí Diametral P230R51D, seznámit se s výchylkovým (ručkovým) multimetrem

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. II Název: Měření odporů Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17.10.2008 Odevzdal dne:...

Více

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony Kirchhoffovy zákony 1. Kirchhoffův zákon zákon o zachování elektrických nábojů uzel, větev obvodu... Algebraický součet všech proudů v uzlu se rovná nule Kirchhoffovy zákony 2. Kirchhoffův zákon zákon

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika VUT FSI BRNO ÚVSSaR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY JMÉNO: ŠKOLNÍ ROK: 2010/2011 PŘEDNÁŠKOVÁ SKUPINA: 1E/95 LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika ROČNÍK: 1. KROUŽEK: 2EL SEMESTR: LETNÍ UČITEL: Ing.

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět očník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.01_měření proudu a napětí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Název: Měření napětí a proudu

Název: Měření napětí a proudu Název: Měření napětí a proudu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek: Elektřina a magnetismus

Více

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu , výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu Návod do měření ng. Václav Kolář, Ph.D., Doc. ng. Vítězslav týskala, Ph.D., poslední úprava 0 íl měření: Praktické ověření vlastností reálných pasivních

Více

4.2.15 Konstrukce voltmetru a ampérmetru

4.2.15 Konstrukce voltmetru a ampérmetru 4.2.15 Konstrukce voltmetru a ampérmetru Předpoklady: 4205, 4207, 4210, 4214 Pedagogická poznámka: Hodina je hodně nabitá, pokud ji nemůžete roztáhnout do části další hodiny, budete asi muset omezit počítání

Více

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Přírodní vědy moderně

Více

Multimetr: METEX M386OD (použití jako voltmetr V) METEX M389OD (použití jako voltmetr V nebo ampérmetr A)

Multimetr: METEX M386OD (použití jako voltmetr V) METEX M389OD (použití jako voltmetr V nebo ampérmetr A) 2.10 Logické Obvody 2.10.1 Úkol měření: 1. Na hradle NAND změřte tyto charakteristiky: Převodní charakteristiku Vstupní charakteristiku Výstupní charakteristiku Jednotlivá zapojení nakreslete do protokolu

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

Název: Zdroje stejnosměrného napětí

Název: Zdroje stejnosměrného napětí Výukové materiály Název: Zdroje stejnosměrného napětí Téma: Zdroje stejnosměrného elektrického napětí RVP: využití Ohmova zákona při řešení praktických problémů Úroveň: střední škola Tematický celek: Praktické

Více

REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie. Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie. Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY Předmět: REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie Jméno: Ročník: 2 Měřeno dne: 29.11.2011 Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: Ústav: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY Spolupracovali:

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky PŘÍKLADY ZAPOJENÍ Pomocí elektro-stavebnice Voltík II. Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

1.5 Operační zesilovače I.

1.5 Operační zesilovače I. .5 Operační zesilovače I..5. Úkol:. Změřte napěťové zesílení operačního zesilovače v neinvertujícím zapojení 2. Změřte napěťové zesílení operačního zesilovače v invertujícím zapojení 3. Ověřte vlastnosti

Více

europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik)

europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik) europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik) EuropeconFlex MPI-A4 Návod k použití 2011-05-10 R9 Úvod...3

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

Mikroelektronika a technologie součástek

Mikroelektronika a technologie součástek FAKULTA ELEKTROTECHNKY A KOMUNKAČNÍCH TECHNOLOGÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V BRNĚ Mikroelektronika a technologie součástek laboratorní cvičení Garant předmětu: Doc. ng. van Szendiuch, CSc. Autoři textu: ng.

Více

Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák

Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák 1. Zdroje elektrické energie a) Zdroje z hlediska průběhu zatěžovací charakteristiky b) Charakter zdroje c) Přenos výkonu ze zdroje do zátěže 2. Řešení

Více

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ Úloha č. MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO SMĚRŇOVČE STBILIZCE NPĚTÍ ÚKOL MĚŘENÍ:. Změřte charakteristiku křemíkové diody v propustném směru. Měřenou závislost zpracujte graficky formou I d = f ( ). d. Změřte závěrnou

Více

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů 17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů Ručkovými elektrickými přístroji se měří základní elektrické veličiny, většinou na principu silových účinků poli. ato pole jsou vytvářena buď přímo měřeným proudem,

Více

1.6 Měření V-A charakteristiky různých fotovoltaických článků

1.6 Měření V-A charakteristiky různých fotovoltaických článků 1.6 Měření V-A charakteristiky různých fotovoltaických článků Cíle kapitoly: Cílem laboratorní úlohy je změřit V-A charakteristiky fotovoltaických článků (monokrystalický, polykrystalický a amorfní) při

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření na výkonovém zesilovači Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Cílem měření je seznámit se s funkcí výkonového zesilovače, pracujícího ve třídě B, resp. AB. Hlavními úkoly jsou:

Více

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA Student Skupina/Osob. číslo Spolupracoval NSTTT FYZKY ŠB-T OST NÁZE PÁCE Měření elektrického odporu (definiční metodou, multimetrem a můstkem) Číslo práce 3 Datum Podpis studenta: Cíle měření: Zhodnotit

Více

Základní odporové obvody I Laboratorní cvičení č. 2

Základní odporové obvody I Laboratorní cvičení č. 2 Základní odporové obvody I Laboratorní cvičení č. 2 Cíle cvičení: ověřit základní vlastnosti nezatíženého a zatíženého odporového děliče napětí, navrhnout a realizovat jednoduchý obvod se svítivou LED

Více

4.2.12 Spojování rezistorů I

4.2.12 Spojování rezistorů I 4.2.2 Spojování rezistorů Předpoklady: 4, 4207, 420 Jde nám o to nahradit dva nebo více rezistorů jedním rezistorem tak, aby nebylo zvenku možné poznat rozdíl. Nová součástka se musí vzhledem ke zbytku

Více

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů 1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů Cíl: Cílem této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů měřicích přístrojů při měření efektivních hodnot střídavých proudů

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr Úloha č. 1b Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr Úkoly měření: 1. Sestrojte Voltův článek. 2. Seznamte se s multimetry a jejich zapojováním do obvodu. 3. Sestavte obvod pro určení vnitřního odporu

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

Úloha I.E... nabitá brambora

Úloha I.E... nabitá brambora Fyzikální korespondenční seminář MFF K Úloha.E... nabitá brambora Řešení XXV..E 8 bodů; průměr 3,40; řešilo 63 studentů Změřte zátěžovou charakteristiku brambory jako zdroje elektrického napětí se zapojenými

Více

Na kterých veličinách závisí elektrický výkon a elektrická práce?

Na kterých veličinách závisí elektrický výkon a elektrická práce? Na kterých veličinách závisí elektrický výkon a elektrická práce? Hodnocení 1. Zadejte hodnotu pro napětí U a intenzitu proudu I, které byly naměřeny na začátku experimentu pro lampu L1 a zaznamenané v

Více

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr HC-8906A 4 ½ místný digitální multimetr I. Souhrn Digitální multimetr HC-8906A (dále jen přístroj) je 4 ½ digitový LCD ruční měřící přístroj s precizním designem, pohodlnou obsluhou, stabilním provozem

Více

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku Laboratorní měření 1 Seznam použitých přístrojů 1. Generátor funkcí 2. Analogový osciloskop 3. Měřící přípravek na RL ČVUT FEL, katedra Teorie obvodů Popis měřicího přípravku Přípravek umožňuje jednoduchá

Více

2 Přímé a nepřímé měření odporu

2 Přímé a nepřímé měření odporu 2 2.1 Zadání úlohy a) Změřte jednotlivé hodnoty odporů R 1 a R 2, hodnotu odporu jejich sériového zapojení a jejich paralelního zapojení, a to těmito způsoby: přímou metodou (RLC můstkem) Ohmovou metodou

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI Úvod: Klasický síťový transformátor transformátor s jádrem skládaným z plechů je stále běžně používanou součástí

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi Peter Dourmashkin MIT 2006, překlad: Vladimír Scholtz (2007) Obsah KONTROLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 2 OTÁZKA 51: ŽÁROVKY A BATERIE 2 OTÁZKA 52: ŽÁROVKY A

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma. Richard Philips Feynman "Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman Tato publikace vznikla díky operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Nezávislý zdroj napětí

Nezávislý zdroj napětí Nezávislý zdroj napětí Ideální zdroj: Udržuje na svých svorkách napětí s daným časovým průběhem Je schopen dodat libovolný proud, i nekonečně velký, tak, aby v závislosti na zátěži zachoval na svých svorkách

Více

Převodníky f/u, obvod NE555

Převodníky f/u, obvod NE555 Převodníky f/u, obvod NE555 Na tomto cvičení byste se měli seznámit s funkcí jednoduchého převodníku kmitočet/napětí sestaveného z dvojice operačních zesilovačů. Dále byste se měli seznámit s obvodem NE555.

Více

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Verze S1.7 DMC-3 je vysoce citlivý selektivní detektor vf signálu pracující v rozsahu

Více

Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a

Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a Milan Nechanický Sbírka úloh z MDG Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Střední průmyslová

Více

Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku

Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku Fotovoltaické panely a palivové články v současné době představují perspektivní oblast alternativních zdrojů elektrické energie

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu: Úloha číslo 1 Zapojení integrovaného obvodu MA 785 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úvod: ílem úlohy je procvičit techniku měření napětí a proudu v obvodové struktuře, měření vnitřní impedance zdroje,

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T 1 Pracovní úkol 1. Změřte účiník (a) rezistoru (b) kondenzátoru (C = 10 µf) (c) cívky Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 PŘÍSTROJ PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU298... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Postup při nastavení

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3

Více

HC-DT-5500 Návod k použití

HC-DT-5500 Návod k použití HC-DT-5500 Návod k použití 12 GM Electronic spol. s r.o. Karlínské nám.6 186 00 Praha 8 2 11 b. Měření zařízení s DC motorem Postup měření je shodný s měřením zařízení s AC motorem s tím rozdílem, že pro

Více

Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě.

Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě. Klíčová slova Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě. Princip Podle Stefanova-Boltzmannova zákona vyzařování na jednotu plochy a času černého tělesa roste se čtvrtou

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC 3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=9 Tímto experimentem ověřujeme známý vztah (3.4.1) pro frekvenci LC oscilátoru, který platí jak pro sériové, tak

Více

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36 Fyzika I. p. 1/36 Fyzika I. Obvody Petr Sadovský petrsad@feec.vutbr.cz ÚFYZ FEKT VUT v Brně Zdroj napětí Fyzika I. p. 2/36 Zdroj proudu Fyzika I. p. 3/36 Fyzika I. p. 4/36 Zdrojová a spotřebičová orientace

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI Měřicí potřeby 9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI 1) střídavý zdroj s regulačním autotransformátorem 2) elektromagnetická míchačka 3) skleněná kádinka s olejem 4) zařízení k měření tepelné vodivosti se třemi

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. XI Název: Charakteristiky diod Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17.10.2008 Odevzdal

Více

URMET DOMUS DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 OBECNÁ ČÁST

URMET DOMUS DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 OBECNÁ ČÁST DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 OBECNÁ ČÁST Systém 1072 je vhodný pro nové instalace i pro modernizaci stávajících systémů domovních telefonů a videotelefonů malé a střední velikosti. Základní vlastnosti: Instalace

Více

i ma Teorie: Měření budeme provádět podle obr. 1. Obr. 1

i ma Teorie: Měření budeme provádět podle obr. 1. Obr. 1 117 Pomůcky: Systém ISES, moduly: ampérmetr, capacity-meter, kondenzátor na destičce, regulovatelný zdroj elektrického napětí (např. PS 32A), přepínač, sada rezistorů, 6 spojovacích vodičů, soubory: vybij1.imc,

Více

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

POKYNY K MONTÁŽI A OVLÁDÁNÍ MINIGRAL+ a pozicioner MINIGAM+

POKYNY K MONTÁŽI A OVLÁDÁNÍ MINIGRAL+ a pozicioner MINIGAM+ POKYNY K MONTÁŽI A OVLÁDÁNÍ MINIGRAL+ a pozicioner MINIGAM+ Navod_Bernard-MiniG_260407_CZ.DOC 1. Popis uspřádání rozvodné desky Spínače konfigurace Relé alarmu (volitelné) Reversní potenciometr Standardní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Elektrotechnická měření - 2. ročník

Elektrotechnická měření - 2. ročník Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: VY_32_INOVACE_EL_7 Elektrotechnická měření pro 2. ročník Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Měření teploty, měření vlhkosti vzduchu

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Měření teploty, měření vlhkosti vzduchu Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 4 Název úlohy: Měření teploty, měření vlhkosti vzduchu Úkol měření a) Změřte teplotu topné desky IR teploměrem. b) Porovnejte měření teploty skleněným

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia

Více

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 1 Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice Datum měření: 20.

Více

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí 4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí Cíl: Cílem laboratorní úlohy je ověření vlivu rychlých změn efektivní hodnoty napětí na vyzařovaný světelný tok světelných zdrojů. 4.1 Úvod Světelný

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme? 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala

Více

Souhrnné informace 3 Vybalení přístroje a kontrola obsahu 4 Informace o bezpečnosti 5 Pravidla bezpečnosti obsluhy 6 Pravidla bezpečnosti při

Souhrnné informace 3 Vybalení přístroje a kontrola obsahu 4 Informace o bezpečnosti 5 Pravidla bezpečnosti obsluhy 6 Pravidla bezpečnosti při MODEL UT-105 Obsah Strana Souhrnné informace 3 Vybalení přístroje a kontrola obsahu 4 Informace o bezpečnosti 5 Pravidla bezpečnosti obsluhy 6 Pravidla bezpečnosti při opravách automobilů 8 Mezinárodní

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky termistoru. stud. skup.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky termistoru. stud. skup. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. Úloha č. IX Název: Charakteristiky termistoru Pracoval: Lukáš Vejmelka stud. skup. FMUZV (73) dne 17.10.2013 Odevzdal

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Základní veličiny a jejich jednotky Elektrický náboj Q Coulomb [C] Elektrický proud Amber [A] (the basic unit of S) Hustota proudu J [Am -2 ] Elektrické napětí Volt [V] Elektrický

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_26_Koncový stupeň s IO Název školy

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz HC-6504/6506 Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz 1. Úvod Děkujeme, že jste zakoupil tento osciloskop. Aby vám dlouho sloužil ke spokojenosti, prostudujte před prvním použitím pečlivě tento návod. Po prostudování

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce: RIEDL 3.EB 10 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte statické hybridní charakteristiky tranzistoru KC 639 v zapojení se společným emitorem (při měření nesmí dojít k překročení mezních hodnot). 1) Výstupní charakteristiky

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Fázory, impedance a admitance

Fázory, impedance a admitance Fázory, impedance a admitance 1 Dva harmonické zdroje napětí s frekvencí jsou zapojeny sériově a S použitím fázorů vypočítejte časový průběh napětí mezi výstupními svorkami, jestliže = 30 sin(100¼t);u

Více

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina: Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída:

Více

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM 9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM Úkoly měření: 1. Změřte převodní charakteristiku deformačního snímače síly v rozsahu 0 10 kg 1. 2. Určete hmotnost neznámého závaží. 3. Ověřte, zda lze měření zpřesnit

Více