8. Operaèní zesilovaèe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. Operaèní zesilovaèe"

Transkript

1 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o obvody, které zpracovávají napìtí nebo proudy spojitì se mìnící v èase. Dùvodem jejich masového využití je vysoká kvalita parametrù dostupná za relativnì nízkou cenu, což je dáno možnostmi technologií monolitických (na jednom èipu vyrobených) integrovaných obvodù. Základní vlastností operaèních zesilovaèù napìtí (proudu) je to, že jejich výstupní napìtí je úmìrné rozdílu vstupních napìtí (proudù). Protože všeobecné využití operaèních zesilovaèù proudu (tzv. Nortonovy zesilovaèe) je oproti využití operaèních zesilovaèù napìtí mnohem nižší, budeme se dále zabývat jen operaèními zesilovaèi napìtí a budeme pro nì požívat zkratku OZ. Ideální OZ si lze v souladu s obr. 8. pøedstavit jako napìtím øízený zdroj napìtí s nekoneènì velikým zesílením s otevøenou smyèkou zpìtné vazby A OL (Open Loop Gain), nekoneènì velikým vstupním odporem vst (impedancí), nulovým výstupním odporem výst (impedancí), nekoneènì velikou šíøkou frekvenèního pásma BW (Band Width) a rychlostí pøebìhu S (Slew ate) výstupního napìtí. Tyto parametry budou popsány níže. Øídicí napìtí je dáno rozdílem napìtí neinvertujícího vstupu (oznaèeného pomocí plus) a invertujícího vstupu (oznaèeného pomocí minus) a na výstupu OZ se objeví se zesílením A OL. vedené vstupy se liší smyslem odezvy zpùsobené na výstupu OZ. Zmìna napìtí na neinvertujícím (invertujícím) vstupu zpùsobí zmìnu výstupního napìtí v totožném (opaèném) smyslu. Jinými slovy, výstupní napìtí jde do kladných hodnot, pokud jde napìtí na neinvertujícím (+) vstupu do kladnìjších hodnot než na invertujícím ( ) vstupu. Pro harmonické napìtí pøiložené na invertující vstup to v ideálním pøípadì znamená fázový posun výstupního napìtí o 80. Analogicky pro harmonické napìtí na neinvertujícím vstupu je fáze výstupního napìtí nezmìnìna. Obr. 8. Ideální operaèní zesilovaè.

2 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka 8 Operaèní zesilovaèe 8 eálný OZ, se kterým pracujeme v praxi, se parametrùm ideálního OZ více èi ménì blíží. Protože parametry bližší ideálu znamenají vyšší cenu OZ, vybíráme konkrétní OZ vždy jen podle parametrù, na kterých zásadnì závisí funkce a kvalita vytváøené aplikace. Tabulka 8. udává typický rozsah hodnot dosahovaných u reálných OZ. Tabulka 8. Parametry ideálního OZ a typické hodnoty parametrù reálného OZ. Nìkteré další parametry OZ budou probrány níže. Parametr Ideální OZ eálný OZ A OL ( ) vst (Ω) výst (Ω) 0 00 BW (Hz) S (V/µs) 0, Konstrukce operaèního zesilovaèe Blokové schéma typického OZ (obr. 8.a) vyplývá z potøeby pøiblížit se co nejvíce parametrùm ideálního OZ. Na vstupu je diferenèní (rozdílový) zesilovaè DIF, který zajiš uje velké zesílení rozdílového vstupního napìtí (mezi neinvertujícím a invertujícím vstupem), velký vstupní odpor a co nejvìtší potlaèení souètového (soufázového) vstupního napìtí. Na nìj navazuje mezilehlý zesilovaè ZES, který zajiš uje více než polovinu hodnoty A OL celého OZ. Úkolem koncového stupnì KS je pak zajištìní malého výstupního odporu a ochrana proti proudovému pøetížení výstupu (zkratu). Obr. 8. a) Blokové schéma klasického OZ. b) Zjednodušené schéma zapojení OZ typu 74.

3 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka 8 8 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady Zpùsob obvodové realizace klasického OZ si ukážeme na jednom z celosvìtovì rozšíøených standardù oznaèeném èíslem 74. Jeho oblíbenost je dána tím, že má interní (na èipu) kompenzaci frekvenèní charakteristiky, velké zesílení A OL 0 5, dovoluje pøiložit na vstupy velké hodnoty napìtí (napø. ±5 V na vstupu proti zemi, ±30 V mezi vstupy) aniž by došlo k jeho poškození a výstup je chránìn proti trvalému zkratu. Zjednodušené schéma zapojení je uvedeno na obr. 8.b). Zapojení se mùže u nìkterých výrobcù drobnì lišit. 8.. ozdílový zesilovaè Vstup OZ je tvoøen emitorovými sledovaèi T a T (zajiš ují velkou hodnotu vstupního odporu i ), které budí PNP tranzistory T 3 a T 4 rozdílového zesilovaèe v zapojení SB (vstup do emitoru, výstup z kolektoru). T 3 a T 4 zesilují napìtí a zároveò posouvají ss úroveò napìtí smìrem dolù. V kolektorech mají zapojenou aktivní zátìž tvoøenou tranzistory, která je zde pro jednoduchost znázornìna rezistory 5 a 6. Zdroj konstantního proudu I B zajiš uje, že kolektory tranzistorù T 3 a T 4 teèe v souètu vždy shodný proud h e I B. Vzroste-li napø. napìtí na neinvertujícím vstupu + (mìøeno proti spoleènému vodièi, obvykle zemi) oproti napìtí na invertujícím vstupu, pak stoupne proud I C3 a poklesne proud I C4. To na rezistoru 6 vyvolá pokles napìtí a na 5 nárùst napìtí. Protože v cestì signálu na výstup OZ pøes tranzistory T 6 T 7 T 3 T 4 (T 0 ) leží právì jeden invertor T 7, je výsledkem nárùstu napìtí na neinvertujícím vstupu + také nárùst výstupního napìtí. Naproti tomu nárùst napìtí na invertujícím vstupu oproti neinvertujícímu vstupu + zpùsobí nárùst proudu I C4 a napìtí na 6. Tento nárùst napìtí je pøenesen sledovaèem T 6 na invertor T 7, na jehož kolektoru dojde k poklesu napìtí, který se pøenese na výstup OZ. Nárùst napìtí na invertujícím vstupu tak zpùsobí pokles napìtí na výstupu OZ. 8.. Mezilehlý zesilovaè Zesilovaè ZES je od rozdílového zesilovaèe oddìlen sledovaèem T 6 (zapojení SK) s velkým vstupním odporem, aby nezatìžoval pøedchozí stupeò s aktivní zátìží (velkým odporem v kolektoru T 4 ). Tranzistor T 7 v zapojení SE má v kolektoru aktivní zátìž tvoøenou tranzistorem T 3A, aby bylo napì ové zesílení co nejvìtší (zhruba 500). Na obrázku není nakreslen tranzistor, který omezuje proud do báze T 6 pro pøípad, kdy se T 7 dostane do saturace ( BC 0V). Mohlo by se tak stát pøebuzením invertujícího vstupu (T nevodivý, T sepnut) a znamenalo by to nadmìrnou výkonovou ztrátu T Koncový stupeò Tranzistor T 3 je zapojen jako sledovaè napìtí, aby nedocházelo k zatìžování zesilovaèe ZES s velkým odporem v kolektoru T 7. Tranzistory T 4 a T 0 tvoøí s diodami T 8 a T 9 (realizovanými pomocí tranzistorù se zkratovanými pøechody báze-kolektor) koncový stupeò ve tøídì AB (obr. 5.3b). Ochrana proti pøetížení výstupu je tvoøena tranzistory T 5, T a rezistory 7 a Ω. Teèe-li z výstupu proud vìtší než pøibližnì 0 ma, zpùsobí úbytek napìtí na pøechodu B E tranzistoru T 5 (paralelnì k rezistoru 7 Ω) jeho sepnutí a dojde k omezení proudu do báze T 4 a tím i výstupního proudu. Teèe-li do vstupu nadmìrný proud, omezí jeho hodnotu tranzistor T a rezistor Ω.

4 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka 83 Operaèní zesilovaèe Napájení operaèního zesilovaèe OZ je napájen symetricky, tj. ze dvou zdrojù napìtí CC a EE (obr. 8.3a), což se ve schématech zjednodušenì znázoròuje dle obr. 8.3b). Symetrické napájení je výhodné tím, že umožòuje zpracovávat vstupní napìtí, které se pohybuje v oblasti kladných i záporných hodnot vzhledem ke spoleènému vodièi, který je vìtšinou tvoøen zemí. Jeho nevýhodou je potøeba dvou zdrojù napìtí. Proto se lze èasto setkat i s nesymetrickým napájením z jednoho zdroje napìtí. K tomu je ale nutné provést úpravy daného zapojení (umìlý støed napìtí, vazební kapacitor na vstupu, ss pøedpìtí vstupu) a každý OZ k tomu nemusí být v dané aplikaci vhodný. Vhodnost OZ pro tento úèel obvykle zdùrazòuje výrobce v katalogu. Obr. 8.3 a) Princip symetrického napájení OZ a jeho znaèení ve schématech (b). 8. Operaèní zesilovaè a zpìtná vazba OZ mají velké zesílení s otevøenou smyèkou zpìtné vazby A OL. Proto je u vìtšiny jejich zapojení využívána zpìtná vazba, která umožòuje zlepšení dùležitých parametrù. Zpìtnou vazbou se oznaèuje cesta, kterou se pøenáší èást výstupního napìtí zpìt na vstup. Jak veliká èást napìtí se na vstup pøenese, o tom rozhoduje velikost zesílení (pøenosu) napìtí zpìtné vazby β (obr. 8.4b). Obr. 8.4 a) Zesílení zesilovaèe bez zpìtné vazby a se zpìtnou vazbou (b).

5 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady Výstupní napìtí je u zesilovaèe s otevøenou smyèkou zpìtné vazby (obr. 8.4a) dáno jen zesílením samotného zesilovaèe, a to A OL. V pøípadì zapojení s uzavøenou smyèkou zpìtné vazby (obr. 8.4b) se z výstupu na vstup zpìtnì pøenáší napìtí Z β. Napìtí zpìtné vazby se od vstupního napìtí odeèítá a zpùsobuje pozmìnìnou hodnotu vstupního rozdílového napìtí OZ: V Z β. Toto napìtí má po zesílení OZ hodnotu A OL V A OL ( β ) A OL β A OL. Odtud vyplývá pro napì- ové zesílení s uzavøenou smyèkou zpìtné vazby A CL (Closed Loop Gain) výraz A CL A OL ( + β A ) OL. (8.) 8.. Záporná zpìtná vazba Je-li hodnota pøenosu napìtí zpìtnovazební smyèky kladná (β A OL > 0), zpìtnovazební napìtí pùsobí proti vstupnímu napìtí (odeèítá se od nìj) a výsledné zesílení celého obvodu se snižuje (A CL < A OL ). Zpìtná vazba je záporná. Pro ideální OZ, který má A OL a tedy /A OL 0, dostáváme pro napì ové zesílení obvodu výraz A CL, AOL A OL ( + β A ) OL β + AOL (8.) který je nezávislý na hodnotì A OL a závisí pouze na pøenosu zpìtné vazby β. Záporná zpìtná vazba sice snižuje zesílení, ale zato zajiš uje stabilitu zesílení zesilovaèù s OZ proti zmìnám parametrù aktivních souèástek OZ, ke kterým dochází se zmìnou napájecího napìtí, teploty, stárnutí apod. Záporná zpìtná vazba zároveò zásadním zpùsobem zvìtšuje šíøku kmitoètového pásma (kap ), zmenšuje nelineární zkreslení a modifikuje vstupní a výstupní odpor (impedanci). Èím silnìjší je záporná zpìtná vazba, tím vìtší je zlepšení parametrù. Zpìtná vazba je èasto tvoøena pasivními souèástkami se stálými hodnotami parametrù, takže hodnota β a odtud i A CL je dobøe definována. To je dùvodem velkého praktického uplatnìní zapojení s OZ, z nichž nìkterá si dále ukážeme. Souèástky ve zpìtné vazbì mohou být frekvenènì závislé, což využívá øada zapojení (napø. aktivní filtry). Zpìtná vazba mùže být tvoøena také nelineárními souèástkami (diody, tranzistory), které umožòují realizovat zesilovaèe s nelineární závislostí výstupního napìtí na vstupním (napø. logaritmické zesilovaèe, usmìròovaèe, apod.). Poslednì jmenované typy obvodù nejsou z dùvodu omezeného rozsahu v této uèebnici uvedeny. Poznámka Dosadíme-li do výrazu pro vstupní rozdílové napìtí V Z β za napìtí ze vzorce (8.), dostaneme V / / ( + β A OL ). Pro β A OL» odtud vyplývá V «. ozdílové vstupní napìtí V je tedy pùsobením záporné zpìtné vazby mnohem menší než vstupní napìtí. Poznámka Dosadíme-li do výrazu pro zpìtnovazební napìtí Z β za napìtí ze vzorce (8.), dostaneme Z / (β A OL ) / [ + β A OL ] / [(/ β A OL ) + ]. Pro β A OL» odtud vyplývá Z /. Zpìtnovazební napìtí Z je tedy replikou vstupního napìtí. Protože platí Z β, je výstupní napìtí zesílenou replikou vstupního napìtí. β,

6 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka 85 Operaèní zesilovaèe Kladná zpìtná vazba Je-li hodnota pøenosu zpìtnovazební smyèky záporná (β A OL < 0), zpìtnovazební napìtí pùsobí souhlasnì se vstupním napìtím (pøièítá se k nìmu) a výsledné zesílení celého obvodu se zvyšuje (A CL > A OL ). Zpìtná vazba je kladná. Pro pøípad β A OL roste podle (8.) zesílení A CL nade všechny meze. Zesilovaè samovolnì kmitá stává se z nìj oscilátor. Praktické využití kladné zpìtná vazby si ukážeme na pøíkladu komparátorù s hysterezí (kap. 8.5) a astabilního klopného obvodu (kap. 8.6). V zapojeních s OZ se lze setkat se všemi výše uvedenými variantami zpìtných vazeb. Dále si ukážeme nìkteré pøíklady zapojení ideálního OZ se zápornou zpìtnou vazbou, bez zpìtné vazby, s kladnou zpìtnou vazbou a obìma zpìtnými vazbami. Pøitom je tøeba mít na pamìti, že v reálných zapojeních je situace složitìjší. Vyskytují se zde totiž i další zpìtné vazby tvoøené parazitními prvky. 8.3 Operaèní zesilovaè a záporná zpìtná vazba Protože zmìna napìtí na invertujícím vstupu zpùsobí zmìnu výstupního napìtí v opaèném smyslu, lze zapojení se zápornou zpìtnou vazbou dosáhnout pøivedením výstupního napìtí u do invertujícího vstupu. Napøíklad na obr. 8.5a) a b) je tak uèinìno pøes rezistor. Pøivedeme-li vstupní napìtí u do invertujícího vstupu OZ pøes rezistor, dostaneme tzv. invertující zapojení s OZ (obr. 8.5a). Jeho výstupní napìtí je oproti vstupu invertováno, resp. fáze harmonického výstupního napìtí je oproti vstupnímu posunuta o 80 o. Pokud pøivedeme vstupní napìtí u do neinvertujícího vstupu OZ (obr. 8.5b), dostaneme tzv. neinvertující zapojení s OZ. Jeho výstupní napìtí bude neinvertované, resp. fáze harmonického výstupního napìtí u a vstupního napìtí u bude (v ideálním pøípadì) shodná. Nekoneènì veliká hodnota A OL zpùsobuje, že již velmi malé (limitnì nulové) rozdílové vstupní napìtí zpùsobí obrovskou zmìnu výstupního napìtí, a to v pøípadì potøeby i v plném napì ovém rozsahu výstupu, který je omezen jen konkrétní hodnotou napájecího napìtí. Toto velké výstupní napìtí se zavádí na vstup zápornou zpìtnou vazbou. To znamená, že výstupní napìtí pùsobí obrovskou silou zesílení A OL proti napìtí vstupnímu. Odtud vyplývá první pravidlo pro OZ se zápornou zpìtnou vazbou. Pravidlo OZ se vždy pokouší na svém výstupu nastavit takové napìtí, aby pøes zápornou zpìtnou vazbu došlo k nastavení nulového vstupního rozdílového napìtí. Druhé pravidlo vyplývá z tøetího øádku Tabulky 8. ( vst ). Pravidlo Do vstupù OZ neteèe proud. Kombinace obou pravidel umožòuje vysvìtlit princip prakticky každého zapojení OZ se zápornou zpìtnou vazbou, nachází-li se OZ v aktivní oblasti. To nastává tehdy, když není na vstup pøipojeno tak veliké napìtí, aby se výstup dostal do saturace (u výst + CC nebo u výst EE ). Saturace je stav, kdy OZ již není schopen dále zvyšovat své výstupní napìtí. Použití obou pravidel si dále ukážeme na základních zapojeních z obr. 8.5 pro pøípad ideálního OZ. Vysvìtlení ostatních zapojení se zápornou zpìtnou vazbou je analogické.

7 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady Obr. 8.5 Invertující zesilovaè s OZ (a). Neinvertující zesilovaè s OZ (b). Pozor na polohu spoleèného vodièe (zemì) a fázi vstupního støídavého napìtí u vyznaèenou šipkou Invertující zesilovaè s operaèním zesilovaèem Z pravidla vyplývá, že mezi vstupy na obr. 8.6 bude nulové rozdílové napìtí (u D 0). A protože je neinvertující (+) vstup uzemnìn, bude se OZ snažit na invertujícím ( ) vstupu vytvoøit také nulové napìtí (u V0 0). Obvykle øíkáme, že na invertujícím vstupu je virtuální nula. Vstupní napìtí je potom celé na rezistoru a výstupní napìtí je celé na rezistoru. Z pravidla (i V 0) vyplývá, že celý vstupní proud i protékající rezistorem protéká zpìtnou vazbou tvoøenou rezistorem na výstup OZ a platí: i i. S využitím Ohmova zákona pak platí u u. (8.3) Odtud vyplývá pro napì ové zesílení A u A CL (pøesnìji øeèeno pro jeho modul) A u u u. (8.4) Protože OZ je stejnosmìrný zesilovaè (v cestì signálu na obr. 8. nejsou žádné vazební kapacitory), platí výše odvozené vzorce i pro pøípad, kdy na vstup pøipojíme stejnosmìrný zdroj napìtí. Obr. 8.6 Invertující zesilovaè s ideálním OZ má na invertujícím vstupu tzv. virtuální nulu (u V0 0 V).

8 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka 87 Operaèní zesilovaèe 87 Vzorce (8.3) a (8.4) popisují ustálený stav zesilovaèe s OZ a není z nich patrné chování OZ a zpìtné vazby. Pøedstavme si napøíklad, že na vstup zesilovaèe na obr. 8.6, kde kω a 00 kω, pøiložíme ss napìtí +00 mv. Pomìrná èást tohoto napìtí se objeví na invertujícím ( ) vstupu OZ, kde zpùsobí velké vstupní rozdílové napìtí D. Toto napìtí bude díky A OL nutit výstup OZ zvyšovat napìtí do záporných (invertovaných) hodnot tak dlouho, dokud nebude dosaženo hodnoty ( / ) 0 V. Pøitom pøedpokládáme dostateènou hodnotu napájecího napìtí + CC a EE > 0V. Poté bude vstupní rozdílové napìtí nulové a nárùst se zastaví na hodnotì dané vzorcem (8.4). Zesilovaè bude zesilovat 00 krát. Jeho vstupní odpor (impedance) bude vst, (8.5) protože rezistor je vždy zapojen do virtuální nuly. Tato vlastnost se na první pohled jeví nepøíjemná, protože kvùli ní zesilovaè neposkytuje velkou hodnotu vstupního odporu. Je to dáno tím, že nelze v reálných zapojeních zvyšovat do pøíliš velikých hodnot, které by pøi požadavku velkého napì ového zesílení umožnily použít takovou hodnotu, která by zároveò zajistila velký vstupní odpor. Bìžnì prodávané rezistory totiž konèí na hodnotì 0 MΩ a nižší. Nenulové hodnoty vstupních proudù reálných OZ, které zpùsobují nezanedbatelný úbytek napìtí na v pøípadì jeho velké hodnoty, nás ale nutí používat ještì menší hodnoty. Velké hodnoty také zvyšují šumové napìtí dodané kapacitní vazbou. Chceme-li proto velký vstupní odpor zesilovaèe s OZ, použijeme neinvertující zesilovaè. Virtuální nulu na vstupu invertujícího zesilovaèe s OZ oceníme v øadì aplikací. Napøíklad, když potøebujeme na vstup jednoho OZ pøivést nìkolik signálù z nìkolika zdrojù tak, aby se vzájemnì neovlivòovaly. Budou-li tìmito zdroji napø. výstupy OZ (s malým výstupním odporem), malý vstupní odpor invertujícího zesilovaèe nebude na závadu. Dalším pøíkladem je zapojení fotodiody na obr.8.0. Výstupní odpor invertujícího zesilovaèe je velmi malý, s reálným OZ typicky v øádu jednotek až desítek Ohmù. Pøíklad 8. rèete hodnotu odporu rezistorù a a napájecího napìtí EE invertujícího zesilovaèe s OZ typu 74 (A OL 0 5 ), má-li mít zesilovaè napì ové zesílení A u 00, vstupní odpor kω a rozkmit výstupního napìtí +/ 0V do obou polarit výstupního napìtí proti zemi. rèete absolutní hodnotu vstupního rozdílového napìtí pro pøípad u 0 V.

9 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady Øešení Z požadavku rozkmitu do obou polarit výstupního napìtí +/ 0V vyplývá použití symetrického napájení. Zvolíme CC +/ V s rezervou V, protože pøedpokládáme urèitý úbytek napìtí na výstupním odporu OZ tvoøeném výstupním tranzistorem a obvodem proudového omezení. Z požadavku vst kω vyplývá volba kω. Z požadavku A u 00 vyplývá A u 00 kω. V pøípadì ideálního OZ je A OL a OZ pøes zápornou zpìtnou vazbu zajistí vstupní rozdílové napìtí u D 0 V. V pøípadì zapojení s reálným OZ (74) znamená koneèná hodnota A OL.0 5 nastavení nenulové hodnoty vstupního rozdílového napìtí u D. Protože výstupní napìtí u 0 V vzniká zesílením vstupního rozdílového napìtí u D, dostáváme u D u A OL [V] [µv]. Poznámka Z uvedeného výpoètu vidíme kvantitativní rozdíl mezi virtuální nulou pro ideální (0 V) a reálný OZ (50 µv). V praxi lze tento rozdíl pro vìtšinu aplikací zanedbat Neinvertující zesilovaè s operaèním zesilovaèem Z pravidla (u D 0 V) vyplývá, že napìtí na neinvertujícím (+) vstupu se musí rovnat napìtí na invertujícím ( ) vstupu. To znamená, že napìtí na rezistoru je rovno vstupnímu napìtí u. Toto napìtí vzniká z výstupního napìtí u na odporovém dìlièi. Potom pro zesílení zesilovaèe dostaneme u + A u + u. (8.6) Protože je vstupní napìtí pøivedeno na neinvertující (+) vstup, je fáze vstupního a výstupního napìtí shodná a zesilovaè neinvertuje. Vstupní odpor (impedance) je dán vstupním odporem OZ mezi neinvertujícím (+) a invertujícím ( ) vstupem (obr. 8.), a je proto v pøípadì ideálního OZ nekoneèný (Pravidlo.). Výstupní odpor zesilovaèe je i v tomto pøípadì velmi malý, typicky v øádu jednotek až desítek Ω. Obr. 8.7 Neinvertující zesilovaè s ideálním OZ má na neinvertujícím i invertujícím vstupu vstupní napìtí u.

10 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka 89 Operaèní zesilovaèe 89 Vzorec (8.6) ukazuje, že pro pøípad ( nezapojen) je A u. Zesilovaè pak nazýváme sledovaè napìtí, zkrácenì sledovaè (Follower). Obr. 8.8 ukazuje sledovaèe pro pøípad, kdy je (a) a pro pøípad a 0 (b). Z dùvodu širokého praktického uplatnìní v roli oddìlovacích obvodù (Buffer) pøedstavují sledovaèe speciální skupinu mezi OZ, která se vyznaèuje vysokým vstupním odporem vst (impedancí Z vst ), nízkým výstupním odporem výst (impedancí Z výst ), velkou šíøkou frekvenèního pásma BW a popøípadì i jednodušším vnitøním zapojením a menším poètem vývodù z pouzdra. Obr. 8.8 Sledovaè napìtí s OZ. Pøíklad 8. rèete hodnotu výstupního napìtí zesilovaèe s ideálním OZ na obrázku, je-li u vst 0kΩ, 3 kω, 4 00 kω. 00 mv, Øešení ezistor 4 je zapojen z výstupu do invertujícího vstupu, proto tvoøí s 3 zápornou zpìtnou vazbu. Pro øešení proto mùžeme využít obì pravidla pro zápornou zpìtnou vazbu uvedená v kap Vstupní signál je pøiveden do neinvertujícího vstupu OZ. Jedná se tedy o neinvertující zesilovaè s OZ, na jehož vstupu je napì ový dìliè. Protože do vstupu OZ neteèe proud (Pravidlo ), je dìliè nezatížený a platí u u vst +. Pro neinvertující zesilovaè s OZ na obrázku platí u výst u 3.

11 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady Dosazením výrazu pro u dostaneme u u 0, 5, výst vst 3 [V]. K výsledku lze také dospìt uvážením nulového rozdílového napìtí mezi vstupy u (Pravidlo ), odkud po dosazení + vyplývá u u vst u výst u 0, 5, výst vst 3 [V]. u 3 Na obr. 8.9 je uveden pøíklad použití sledovaèe v úloze oddìlovaèù v obvodu Sample-andhold ( ovzorkuj a podrž ). Tento obvod nachází uplatnìní pøi pøevodu hodnoty analogového napìtí u do èíslicové podoby za úèelem pozdìjšího zpracování poèítaèem. OZ je sledovaè, s velkým vst a malým výst, který na svém výstupu poskytuje vìrnou kopii vzorkovaného napìtí u. Pokud je spínaè S tvoøený tranzistorem MOSFET sepnut (Sample), je na kapacitoru C okamžitá hodnota vstupního napìtí u daná nabíjením nebo vybíjením kapacitoru z výstupu OZ s malým výst. Po rozepnutí spínaèe S (Hold) je hodnota napìtí u C držena kapacitorem C pro úèely digitalizace analogovì èíslicovým pøevodníkem. OZ pracuje také v roli sledovaèe napìtí, a protože má velký vst, je vybíjení kapacitoru C pøi digitalizaci minimalizováno. Volba hodnoty kapacitoru C je dána kompromisem. Na jedné stranì se kapacitor ve stavu Hold vybíjí díky svodovému proudu spínaèe S (závìrný proud substrátové diody B D MOSFETu ) a ne- Obr. 8.9 Obvod Sample and Hold využívá sledovaèù napìtí pro zajištìní co nejvìtší pøesnosti mìøené hodnoty analogového napìtí u v èasovém okamžiku zvoleném sepnutím spínaèe S. Napájení OZ aoz je spoleèné a v obr. není nakresleno.

12 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka 9 Operaèní zesilovaèe 9 nulovému vstupnímu proudu reálného OZ (du C /dt I s /C), jejichž minimalizace si žádá co nejvìtší hodnotu C. Na druhé stranì tvoøí nenulový výst OZ a kapacitor C integraèní èlánek C (dolní propust), a pøesné sledování rychlých signálù si proto žádá malou hodnotu C Pøevodník proud napìtí V kapitole 8.3. jsme vidìli, že zdroj napìtí u a rezistor na vstupu invertujícího zesilovaèe s OZ (obr. 8.6) vytváøí proud i. Tento proud lze ale také získat pøímým pøipojením zdroje proudu na vstup OZ. Praktický pøíklad ukazuje obr. 8.0, kde je zdroj proudu tvoøen fotodiodou zapojenou ve fotovoltaickém režimu (fotodioda je zdroj). Motivuje nás k tomu fakt, že fotodioda je jako zdroj proudu zapojena nakrátko, a to díky virtuální nule na invertujícím vstupu OZ ( D 0V). V takovém pøípadì dostáváme lineární závislost fotoproudu I A na intenzitì dopadajícího záøení φ, jak je patrné z V-A charakteristik fotodiody. Výstupní napìtí OZ je pak pøímo úmìrné φ, protože platí f I A. Proud I A totiž teèe celý do f a D 0V. Zkratem fotodiody (a její paralelnì zapojené parazitní kapacity) získáváme navíc vìtší šíøku frekvenèního pásma. Obr. 8.0 Transimpedanèní zapojení fotodiody ve fotovoltaickém režimu. ežim nakrátko zaruèuje dobrou linearitu závislosti výstupního napìtí na intenzitì dopadajícího záøení. Anodový proud fotodiody I A je v režimu fotodetektoru vždy záporný. Odtud pak vyplývá polarita, kterou si mùžeme volit uzemnìním anody (kladná) nebo katody (záporná). Hodnotou rezistoru f pak volíme pøevodní konstantu proud napìtí. Napøíklad pøi f 00 kω bude V pøi fotoproudu 0 µa. Protože pomìr napìtí na výstupu ku proudu na vstupu je roven f (vstupní proud se konvertuje na výstupní napìtí), nazývá se toto zapojení transimpedanèní (nìkdy též transresistance). Praktický význam tohoto zapojení pro fotodiody spoèívá v tom, že umožòuje velké zesílení fotoproudu bez obvykle velkého omezení frekvenèního pásma a dává vysokou hodnotu odstupu signál šum. Dùvodem obvyklých problémù je vysoká hodnota parazitní kapacity fotodiody (p-n pøechodu), kterou si lze pøedstavit jako kapacitor C 5 0 pf paralelnì k fotodiodì. Tato kapacita v souèinu se zatìžovacím odporem Z zpùsobuje vysokou hodnotu èasové konstanty obvodu τ Z C a odtud nízkou hodnotu frekvenèního pásma BW / π Z C. Naproti tomu v transimpedanèním zapojení dostaneme BW A OL / π f C, kde A OL je zesílení použitého OZ s otevøenou smyèkou zpìtné vazby. V praktických zapojeních pak ještì obvykle nalezneme kapacitor C f pøipojený paralelnì k f, který funguje jako kmitoètová kompenzace pro zajištìní stability zesilovaèe. Je to proto, že zesilovaè s kapacitorem na vstupu mùže být pøi zapojení zpìtnovazebního rezistoru nestabilní. Stejný problém musíme napø. øešit u zapojení derivátoru s OZ, aby byl stabilní ( nekmital ).

13 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka 9 9 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady Obr. 8. Ideální OZ bez zpìtné vazby a jeho pøevodní napì ová charakteristika. 8.4 Operaèní zesilovaè bez zpìtné vazby OZ lze zapojit i bez zpìtné vazby. Pak samozøejmì pravidla stanovená v kapitole 8.3 neplatí a zapojení má úplnì jiné vlastnosti. Ty ukazuje nejlépe pøevodní charakteristika na obr. 8. pro pøípad ideálního OZ. Jelikož OZ zesiluje rozdílové napìtí mezi vstupy a hodnota A OL je nekoneènì veliká, je výstup na své maximální hodnotì napìtí v saturaci. Splòuje-li vstupní napìtí vst podmínku + >, pak je výstup v kladné saturaci sat+. Pro pøípad > + je výstup v záporné saturaci sat. I v pøípadì reálného OZ je A OL dostateènì veliké na to, aby se výstup vždy nacházel v jedné ze saturací. Pøevodní charakteristiky se pak liší jen nižšími strmostmi úseèek procházejících nulou a existencí hystereze. Obecnì tedy platí, že OZ bez zpìtné vazby se mimo saturaci nachází jen pøi pøechodu z kladné saturace do záporné a naopak. Je žádoucí, aby rychlost tohoto pøechodu byla co nejvìtší. Protože výstup OZ pøeklápí z jedné saturace do druhé pøi prùchodu vstupního napìtí nulou, lze zapojení na obr. 8. využít pro sledování polarity vstupního napìtí. Obr. 8. Komparátor s ideálním OZ a jeho pøevodní napì ová charakteristika. Na obr. 8. je uvedeno modifikované zapojení, které porovnává, zda je vstupní napìtí vìtší nebo menší než ss referenèní napìtí ref. Zapojení se nazývá komparátor. Komparátor pøepíná svùj výstup mezi dvìma stavy na základì porovnání vstupního napìtí s referenèním. Pod-

14 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka 93 Operaèní zesilovaèe 93 mínka + > je v pøípadì obr. 8.a) splnìna, pokud vstupní napìtí vst pøekroèí referenèní napìtí ref. Pak pøechází výstup OZ ze záporné do kladné saturace. Pøekroèí-li vstupní napìtí vst na obr. 8.b) referenèní napìtí ref, pøechází výstup OZ do záporné saturace. Funkce obvodù se tedy liší jen polaritou výstupního napìtí. Hodnota ref je volitelná podle potøeby a u reálného OZ je shora omezena jen maximálním povoleným napìtím na vstupech proti zemi a maximálním rozdílovým napìtím mezi vstupy. Pøíklad 8.3 Navrhnìte komparátor s OZ 74, který bude sledovat pøekroèení hodnoty V analogového napìtí u vst v rozsahu ±0 V. Na výstup OZ pøipojte èíslicový obvod 74LS04 (invertor), který zajistí pøenos informace o komparaci do èíslicového systému. Øešení S ohledem na rozkmit vstupního napìtí zvolíme napájecí napìtí ± V (rezerva V). Zdroj referenèního napìtí ref V vytvoøíme z napájecího napìtí nezatíženým dìlièem napìtí. Proud dìlièem zvolíme co nejmenší (minimální spotøeba), ale pøitom mnohem vìtší než je vstupní proud OZ (I IB 0.5µA), napø. 00 µa. Odtud vyplývá CC ref + 0 [kω], 6 6 I 00 0 I [kω] [kù]. 0 Na výstupu OZ je buï kladná nebo záporná saturace, tedy napìtí blízké napájecímu (± V). Takové napìtí by prorazilo vstupní tranzistor èíslicového obvodu, proto je na výstupu OZ omezovaè napìtí se Schottkyho diodami s F 0,3V. Je-li OZ v záporné saturaci, teèe proud spodní diodou do výstupu OZ a na vstupu 74LS04 je napìtí 0,3 V. To odpovídá úrovni logické nuly (L). Je-li OZ v kladné saturaci, teèe proud horní diodou z výstupu OZ pøes rezistor 3 do zdroje napájecího napìtí (nebo do napájení 74LS04) a na vstupu 74LS04 je napìtí +5,3 V (o 0,3 V více než na zdroji +5 V). To odpovídá úrovni logické jednièky (H). Na výstupu obvodu 74LS04 je obdélníkový prùbìh napìtí odpovídající poètu pøechodù u vst pøes úroveò V. Hodnotu odporu rezistoru 3 zvolíme s ohledem na mezní proud diod I FAV. Dalším dùvodem omezení proudu výstupu je fakt, že èím vìtší proud teèe v saturaci z výstupu OZ, tím déle trvá následný pøechod ze saturace, protože výstupní tranzistor je více zaplaven nosièi náboje. Pøi volbì I výstmax 0 ma dostaneme rezistor 0 0 sat 3 3 I výst max, [kω]. [kω],

15 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady Pøíklad 8.4 Navrhnìte komparátor s obvodem LM3, který bude sledovat pøekroèení hodnoty V analogového napìtí u vst v rozsahu 0 až 0V. Na výstup OZ pøipojte èíslicový obvod 74LS04 (invertor), který zajistí pøenos informace o komparaci do èíslicového systému. Øešení Obvod LM3 je integrovaný obvod, jehož konstrukce je optimalizována pro funkci komparátoru. Místo dvojèinného koncového stupnì typického pro OZ pro všeobecné využití má na výstupu zapojení s otevøeným kolektorem. Výstup je proto vždy nutné doplnit rezistorem (pull-up resistor) pøipojeným na potøebné napájecí napìtí. V našem pøípadì je to rezistor kω a zdroj napìtí +5 V spoleèný pro napájení následného èíslicového obvodu. Odpadá tak nutnost zapojení omezovaèe napìtí. Hodnotu odporu rezistoru 3 kω jsme zvolili takto nízkou, aby pøi rozepnutém výstupním tranzistoru LM3 nedocházelo (dle katalogových údajù) prùtokem proudu do vstupu LM3 (50nA) a zároveò do vstupu hradla 74LS04 (0µA) pøes rezistor 3 k poklesu vstupního napìtí 74LS04 pod úroveò logické jednièky, tj. pod hodnotu V. Hodnotu odporu rezistoru 3 kω jsme zároveò zvolili takto vysokou, aby na sepnutém výstupním tranzistoru LM3 bylo výstupní napìtí v rozsahu logické nuly 74LS04 (0 až 0,8 V); ne však tak vysokou, aby bylo na úrovni saturaèního napìtí CEsat, kdy výstupní tranzistor LM3 pomalu vypíná. Dìliè napìtí pro vytvoøení referenèního napìtí je shodný jako v pøedchozím pøíkladì. Pokud bychom požadovali pøesnìjší napì ovou referenci ref, použili bychom Zenerovu diodu nebo pøípadnì integrovaný stabilizátor napìtí. Komparátory obvykle zajiš ují pøechod mezi analogovými a èíslicovými obvody. Proto se èasto používají OZ s nesymetrickým napájením, jako v tomto pøíkladu. 8.5 Operaèní zesilovaè a kladná zpìtná vazba Zapojení OZ s kladnou zpìtnou vazbou získáme pøivedením výstupního napìtí na neinvertující vstup pøes napì ový dìliè v obr O kladnou zpìtnou vazbu se jedná proto, že zmìna napìtí na neinvertujícím vstupu zpùsobí zmìnu výstupního napìtí ve shodném smyslu. Vlivem kladné zpìtné vazby se bude chování obvodu lišit od pøedchozích zapojení.

16 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka 95 Operaèní zesilovaèe 95 Obr. 8.3 Komparátor s hysterezí s nulovým (a) a nenulovým (b) referenèním napìtím. V pøípadì (b) je ref 3 vìtší než 3+ ref díky nenulové hodnotì ref. Bude-li výstup OZ na obr. 8.3a) v kladné saturaci ( výst sat+ ), bude na neinvertujícím vstupu a tedy i na rezistoru napìtí 3+ sat+ +, které je kladné. Tuto hodnotu napìtí musí pøekonat vstupní napìtí vst, aby výstup OZ pøeklopil do záporné saturace. Bude-li výstup OZ v záporné saturaci ( výst sat ), bude na rezistoru napìtí 3 sat, + které je záporné. Výstup OZ pak pøi zpìtném pøechodu ze záporné do kladné saturace pøeklopí, pokud bude na vstupu napìtí vst menší než 3. Protože vstupní napìtí potøebné pro pøechod ze záporné do kladné saturace ( 3 ) je menší než napìtí potøebné pro pøechod z kladné do záporné saturace ( 3+ ), vzniká na pøevodní charakteristice hysterezní smyèka. Velikost hystereze je dána rozdílem napìtí 3+ a 3 a nezávisí na referenèním napìtí: ( ) H 3+ 3 sat+ + sat, (8.7) + Hystereze je výhodná, protože brání zakmitávání výstupu OZ (obr.8.4a) v dùsledku šumu obsaženém ve vstupním napìtí. Na obr. 8. 4b) je hystereze nastavena rezistory a a k zakmitávání proto nedochází. Zdroj referenèního napìtí ref je tvoøen dìlièem 3. Hysterezní napìtí H se superponuje na napìtí referenèní ref CC /( + 3 ). Protože je napájení nesymetrické, je napìtí záporné saturace blízké napìtí spoleèného vodièe (zemì). Vedle hystereze má kladná zpìtná vazba pøínos v tom, že urychluje pøeklápìní mezi saturacemi. Pøi pøeklápìní z kladné do záporné saturace se totiž výstupní napìtí snižuje a napìtí 3+ odpovídajícím zpùsobem klesá na hodnotu 3.To zvìtšuje vstupní rozdílové napìtí a výstup pøeklápí o to rychleji. Analogická situace nastává pøi pøechodu z sat do sat+.

17 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady Obr. 8.4 Porovnání komparátoru (a) a komparátoru s hysterezí (b). Zdroj referenèního napìtí tvoøí dìliè 3. Pøíklad 8.5 rèete hodnoty odporu rezistorù, a 3 komparátoru s hysterezí na obr. 8.4b) tak, aby byl sluèitelný s èíslicovými obvody TTL a CMOS a platilo H 300 mv, ref,5 V, u vst 0 5 V. Øešení S ohledem na požadavek sluèitelnosti s èíslicovými obvody zvolíme napájení CC 5 V. ezistor je souèástí dvou dìlièù napìtí. Z dùvodu dosažení rozumné úèinnosti by jeho proud mìl být zlomkem napájecího proudu komparátoru (5 0 ma). Souèasnì by ale jeho proud mìl být mnohem vìtší než je vstupní proud komparátoru (50 pa), aby byl nezatížený. Proto zvolíme 0 kω. Volba pak vyplývá ze vzorce pro napì ovou hysterezi (8.7). Odtud dostaneme sat+ + sat H 0,3 [kω]. Saturaèní napìtí sat+ + sat bude ve skuteènosti menší než 5 V. ozdíl nìkolika desetin voltu jsme zanedbali. V pøípadì potøeby tyto informace nalezneme pro urèitou hodnotu výstupního proudu v katalogovém listu výrobce. Hodnota odporu rezistoru 3 vyplývá ze vzorce pro dìliè napìtí ,5,5,5 [kω].

18 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka 97 Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaè s kladnou a zápornou zpìtnou vazbou Zapojení OZ s kladnou i zápornou zpìtnou vazbou si ukážeme na pøíkladu astabilního klopného obvodu na obr V tomto impulsním obvodu existují dva stavy výstupu, které se samovolnì støídají. Kladná zpìtná vazba je tvoøena jako u komparátoru dìlièem výstupního napìtí. Záporná zpìtná vazba je tvoøena C èlánkem 3 C. Zapojení funguje jako komparátor s hysterezí s nulovým referenèním napìtím a vstupním napìtím, které se mìní podle nabíjení a vybíjení kapacitoru C. Obr. 8.5 Astabilní klopný obvod s OZ. Po pøipojení napájecího napìtí CC pøeklopí výstup OZ podle okolností do kladné nebo záporné saturace. Je-li to kladná saturace, pak na neinvertujícím vstupu se objeví napìtí 3+ sat+ /( + ). Kapacitor C se zaène nabíjet na kladné napìtí C ze zdroje napìtí tvoøeného výstupem OZ v kladné saturaci pøes odpor rezistoru 3 (obr. 8.5b). Ve chvíli, kdy napìtí C (rovné napìtí na invertujícím vstupu) pøekroèí napìtí na neinvertujícím vstupu 3+, pøeklopí OZ do záporné saturace. Na neinvertujícím vstupu se objeví napìtí 3 sat /( + ), které je oproti 3+ záporné. Výstup je držen v záporné saturaci a kapacitor C se zaène pøebíjet na záporné napìtí C. Ve chvíli, kdy napìtí C klesne pod hodnotu 3, pøeklopí OZ zpìt do kladné saturace. Obvod pøeklápí mezi dvìma stavy s dobou kyvu úmìrnou hodnotì èasové konstanty τ 3 C. Pro odvození pøesné hodnoty doby kyvu vyjdeme z èasové závislosti napìtí na kapacitoru C pøi nabíjení ze zdroje napìtí sat+ t ( ) + t t ( t) exp exp exp C 3 sat 3 sat sat τ + τ τ a vybíjení ze zdroje napìtí sat pøi uvážení τ 3 C C t t ( t) 3+ + ( ) + + sat 3+ exp sat+ exp sat exp τ τ τ Pro okamžik pøeklopení dosadíme do levých stran rovnic (8.8) a (8.9): C 3+ sat+ /( + ), resp. C 3 sat /( + ) a dostaneme pro oba pøípady (8.8) t (8.9)

19 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady + T τ ln sat+ + T τ ln sat + sat sat+ + sat+ + sat (8.0) (8.) Pokud bude platit sat sat+, dostaneme + T T T τ ln (8.) Pokud bychom zvolili T 3 τ ln 3, C, pak bude pro dobu kyvu platit snadno zapamatovatelný vzorec (8.3) a pro frekvenci kmitù f /T. Pøíklad 8.6 Navrhnìte astabilní klopný obvod s OZ 74, který bude generovat obdélníkový prùbìh napìtí ±0 V s frekvencí khz a støídou : (T T ). Obvod bude zatížen odporem > 00 kω. Z Øešení Abychom na výstupu dostali s rezervou amplitudu napìtí 0V, zvolíme napájecí napìtí V. Výstup musí pøeklápìt z +0 V na 0 V, proto bude napájení OZ symetrické. Hodnoty odporu rezistorù, a 3 nesmí obecnì dosáhnout tak vysokých hodnot, aby jimi tekl proud srovnatelný nebo menší než je vstupní proud OZ (I IB 0.5µA). Na druhou stranu by rezistory, a 3 nemìly mít malé hodnoty, aby nedocházelo k nežádoucímu proudovému zatížení výstupu OZ a zároveò se výstup OZ dostal vèas ze saturace.

20 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka 99 Operaèní zesilovaèe 99 Pro zajištìní dobré stability frekvence výstupního napìtí je dobré minimalizovat vliv kolísání výstupního napìtí OZ. Toho dosáhneme jednak stabilizací výstupního napìtí Zenerovými diodami a dále zajištìním co nejvìtší strmosti nárùstu a poklesu napìtí C v okamžicích pøeklápìní. Protože strmost exponenciální funkce C (t) je nejvìtší v pøípadì nízkých pøeklápìcích úrovní 3+ a 3 (obr. 8.5b), je nutné volit <. Zvolíme-li napøíklad 0kΩ a 00 kω, pak budou pøeklápìcí úrovnì dostateènì nízké: výst + 0,9 [V] Protože jsme na výstup zaøadili stabilizátor napìtí s 4, ZD a ZD, musíme do vztahù dosazovat výst místo sat. Aby nemìl vstupní proud OZ vliv na rychlost nabíjení kapacitoru C, zvolíme výst 0 3 << 0 [MΩ]. 7 I IB 5 0 Abychom souèasnì eliminovali vliv vstupních proudù na výstupní napìtí OZ (kap. 8.7.), zajistíme platnost 3 //. Potom 3 0 kω // 00 kω 0 kω. Hodnota kapacity kapacitoru C vyplývá z požadované frekvence f khz, odkud T /f / 000 0,5 ms. Použitím vzorce (8.) dostaneme 3 T 0,5 0 C 74 [nf], ln ln 5 0 odkud vyplývá volba C 70 nf. Výstupní proud OZ musí být dostateèný na udržení pracovního bodu Zenerovy diody za kolenem závìrné V-A charakteristiky (staèí I ZD nìkolik ma) a zároveò pro zajištìní proudu do zátìže Z I Z výst Z , [ma]. a do zpìtných vazeb 3 C a I V výst 3 výst , [ma] I výst > I ZD + I Z + IV + 0, +,, [ma] Zvolíme-li výstupní proud OZ I výst sat výst [ Ω], 3 I 5 0 výst 5 ma, dostaneme kde jsme rozdíl napájecího napìtí a skuteèné hodnoty saturaèního napìtí pro výstupní proud I výst 5 ma zanedbali. Zenerovy diody volíme na Zenerovo napìtí Z 9,3 V, protože uvažujeme úbytek napìtí v propustném smìru F 0,7 V ( Z + F 0 V).

21 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8.7 Vlastnosti reálného operaèního zesilovaèe Vlastnosti a parametry zapojení byly dosud až na výjimky probírány s uvážením ideálního OZ. Parametry zapojení s reálnými OZ se však od ideálu liší. Nìkteré odchylky lze v praxi zanedbat, jiné mohou významnì zmìnit parametry zapojení a nìkteré mohou dokonce správnou funkci daného zapojení znemožnit. V této kapitole proto probereme nìkteré odchylky OZ od ideálního pøípadu a jejich vliv na vlastnosti a parametry praktických zapojení. Ze statických chyb OZ uvedeme vstupní proudy a vstupní napì ovou nesymetrii OZ. Z dynamických chyb pak šíøku pásma a rychlost pøebìhu. kážeme si také princip kompenzace frekvenèních charakteristik OZ Vstupní proud operaèního zesilovaèe reálného OZ nabývá vstupní odpor koneèné hodnoty (není nekoneèný) a do vstupù OZ proto teèe proud. Výrobci OZ proto definují vstupní klidový proud I IB (Input Bias Current) jako aritmetický prùmìr ss proudù do obou vstupù pøi nulovém vstupním signálu (vzorec 8.4) a mìøí jej v zapojení z obr. 8.6b). I B + I B I IB (8.4) Obr. 8.6 Zapojení pro definici (a) a mìøení (b) vstupního klidového proudu OZ. Pøíèinou existence vstupního proudu je proud tekoucí do bází vstupních tranzistorù T a T na obr. 8.b). OZ 74 proto vykazuje pøi pokojové teplotì hodnotu I IB 500 na. V pøípadì OZ s JFETy na vstupech je pøíèinou nenulový (závìrný) proud tekoucí do hradel JFETù, který je pøi pokojové teplotì velmi malý. Napø. pro OZ typu TL05 je pøi pokojové teplotì udáván I IB 0, na. Obecnì platí, že OZ s bipolárními tranzistory na vstupech vykazují zhruba 000 vìtší hodnotu vstupního proudu než OZ s JFETy. V pøípadì OZ s JFETy na vstupech lze hodnotu I IB vìtšinou zanedbat, v pøípadì bipolárních tranzistorù to vìtšinou nelze. Záleží-li nám tedy v daném zapojení na nízké hodnotì I IB, volíme OZ s JFETy, které jsou dnes bìžnì dostupné. Negativní vliv vstupních proudù na parametry zapojení s OZ je dán tím, že tento zpùsobuje na vstupních a zpìtnovazebních odporech operaèní sítì nežádoucí úbytek napìtí. Ten se pak objeví na výstupu OZ zesílený a tudíž nezanedbatelný. A protože vstupní proud existuje i pøi nulovém vstupním napìtí, pøevodní napì ová charakteristika neprochází nulou. Pro invertující a neinvertující zesilovaè s OZ z obr. 8.5 až 8.7 je na obr. 8.7 uvedeno zapojení, které umožòuje posoudit vliv I IB na výstupní napìtí. Existence vstupních proudù je uvážena pomocí zdrojù proudu I B a I B zapojených do vstupù ideálního OZ. Pro invertující a neinvertující zapojení dostáváme jeden obvod, protože zkrat zdroje vstupního napìtí v obr. 8.5a) a 8.5b) vede na shodné zapojení.

22 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka 0 Operaèní zesilovaèe 0 Obr. 8.7 Zapojení pro posouzení vlivu vstupních proudù OZ na výstupní napìtí invertujícího a neinvertujícího zesilovaèe. Obr. 8.8 Zapojení pro eliminaci vlivu vstupních proudù na výstupní napìtí OZ s bipolárními tranzistory. Proud I B neprotéká žádným rezistorem, proto nevyvolá na neinvertujícím vstupu žádný úbytek napìtí. Na invertujícím vstupu OZ je virtuální nula, takže je rezistor pøipojen obìma svými póly na zem (je zkratován) a proud I B na nìm nevyvolá žádný úbytek napìtí. Proud I B protéká pouze zpìtnovazebním rezistorem a vyvolává na nìm úbytek I B. Protože je na vstupu virtuální nula, je výstupní napìtí I B. Èím vìtší je hodnota odporu zpìtnovazebního rezistoru, tím vìtší je ss výstupní napìtí pro danou hodnotu I IB. Na vstup OZ pøitom není pøipojen žádný signál. Vliv vstupního klidového proudu I IB na výstupní napìtí u OZ s bipolárními tranzistory lze eliminovat zapojením rezistoru 3 vhodné hodnoty do neinvertujícího vstupu na obr Hodnotu výstupního napìtí stanovíme pomocí principu lineární superpozice. Pro I B 0 stanovíme hodnotu. Poté stanovíme hodnotu pro I B 0. Seètením obou výsledkù dostaneme hodnotu výstupního napìtí + I B 3 I B + I B 3 I B, (8.5) kterou upravíme tak, aby výraz pro výstupní napìtí závisel na souètu a rozdílu vstupních proudù I B a I B 3 + I B + I B 3 + I + B I B. (8.6) Abychom se zbavili závislosti na souètu proudù I B + I B, musíme zvolit takovou hodnotu odporu rezistoru 3, aby byla první závorka výrazu (8.6) rovna nule. Je to hodnota 3 +, (8.7) která odpovídá paralelní kombinaci rezistorù a. Odtud vyplývá pravidlo, že vliv vstupního klidového proudu I IB na výstupní napìtí OZ s bipolárními tranzistory odstraníme, zapojíme-li do obou vstupù rezistory o shodných hodnotách odporù. Výše popsaným opatøením jsme v rovnici (8.6) odstranili vliv souètu I B + I B na výstupní napìtí, nikoliv však vliv jejich rozdílu I B I B, který je zpùsoben drobnými rozdíly parametrù tranzistorù a rezistorù na vstupech OZ. ozdíl vstupních proudù I B I B se na-

23 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka 0 0 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady zývá vstupní proudová nesymetrie I IO (Input Offset Current). Protože I IO je 0-krát nižší než vstupní klidový proud I IB, je její existence druhoøadým problémem. Ke kompenzaci I IO se pøipojuje regulovaný zdroj proudu nízké hodnoty do jednoho ze vstupù. Protože pøedem nevíme, zda je I B vìtší než I B nebo naopak, potøebujeme k tomu pomìrnì rozsáhlý obvod. Proto se kompenzaci I IO rádi vyhneme, napø. volbou OZ se zanedbatelnými vstupními proudy s polem øízenými tranzistory na vstupech. Návrh obvodù s OZ je doprovázen øadou kontroverzních závislostí. Zpìtnovazební rezistory (napø. na obr. 8.8) by nemìly pøíliš zatìžovat výstup OZ, a proto by mìly mít velké hodnoty odporu. Velká hodnota ale znamená velkou hodnotu chybového výstupního napìtí vlivem vstupního klidového proudu ( I B ) a také zvýšenou náchylnost ke vzniku nežádoucího šumového napìtí kapacitní vazbou. Proto se pøi praktické aplikaci OZ snažíme používat zpìtnovazební rezistory v rozsahu až 00 kω ve spojení se standardními (relativnì levnými) OZ. Obr. 8.9 ideálního OZ je vstupní napì ová nesymetrie IO nulová (a). reálného OZ je IO zesílena a pøi nulovém vstupním napìtí se na výstupu objevuje nezanedbatelná hodnota napìtí Vstupní napì ová nesymetrie operaèního zesilovaèe V pøípadì ideálního OZ jsme uvažovali, že nulové vstupní rozdílové napìtí zpùsobuje nulové napìtí na výstupu (obr. 8.9a). reálného OZ tomu tak ale není (obr. 8.9b). Existuje zde tzv. vstupní napì ová nesymetrie IO (Input Offset Voltage), což je vstupní rozdílové napìtí, které zajistí nulové výstupní napìtí. Pøedstavujeme si jej tak, jako bychom mìli na vstupu ideálního OZ nežádoucí ss zdroj napìtí o hodnotì v øádu mv. Pøíèinou existence IO je nerovnováha ve vstupním rozdílovém zesilovaèi (obr. 8.b), kde tranzistory T a T neteèe shodný proud i když jsou jejich báze na shodném potenciálu. Vzniklé rozdílové napìtí je malé, ale protože je významnì zesilované dalšími stupni, na výstupu vzniká ss napìtí, které nám v øadì aplikací mùže vadit. Pro OZ 74 s bipolárními tranzistory na vstupu je IO v rozsahu až 6 mv, což je pomìrnì vysoká hodnota. Je to dáno tím, že se jedná o starší a zároveò jednoduchý (velmi levný) OZ. Jiné typy OZ s bipolárními tranzistory mohou mít IO až o øády nižší, ale stejnou mìrou pak roste i jejich cena. Pro LF356B nebo TL07C s JFETy na vstupu je IO v rozsahu 3 až 5 mv, pro LM4 nebo TL05C do mv. Stejnì jako u bipolárních lze nalézt OZ s JFETy, které mají IO v desetinách mv. Cenový nárùst je pøitom obdobný. Na vstupech OZ lze nalézt i tranzistory MOS- FET, dnes vìtšinou vyrábìné v technologii CMOS vyznaèující se nízkou spotøebou a cenou. Hodnoty IO mají obvykle v rozsahu až 5 mv. Dosažení malé hodnoty IO je s MOSFETy principiálnì obtížnìjší než s bipolárními tranzistory.

24 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka 03 Operaèní zesilovaèe 03 V kap. 8.4 jsme uvedli, že i v pøípadì reálného OZ je A OL dostateènì veliké na to, aby se výstup vždy nacházel v jedné ze saturací. Je to proto, že zesilovaè zesiluje napìtí IO, jak ukazuje obr. 8.9b). Napøíklad pro OZ s IO mv a A OL.0 5 dostáváme 00 V, což je mnohem vìtší hodnota než je napájecí napìtí. OZ je proto urèitì v saturaci a jeho výstupní napìtí je pøibližnì rovno napájecímu napìtí. Je-li to kladná nebo záporná saturace pøedem nevíme, protože neznáme polaritu IO danou rozptylem parametrù ve výrobì. Obr. 8.0 a) Obvod postihující vliv IO na výstupní napìtí invertujícího a neinvertícího zesilovaèe dostaneme odpojením zdroje vstupního napìtí v zapojení na obr. 8.6 a 8.7 a pøipojením zdroje chybového napìtí IO do neinvertujícího vstupu. V pøípadì neinvertujícího zapojení s ideálním OZ prochází pøevodní napì ová charakteristika poèátkem (b). V pøípadì reálného OZ poèátkem neprochází (c). Vliv IO na výstupní napìtí invertujícího a neinvertujícího zesilovaèe pøi nulovém vstupním napìtí (nulovém užiteèném signálu) ukazuje obr Pro výstupní napìtí z nìj dostaneme: IO + IO ACL. (8.8) Napøíklad pro OZ s IO mv a A CL 00 dostáváme 00 mv. V této hodnotì pak protíná pøevodní charakteristika neinvertujícího zesilovaèe s OZ na obr. 8.0c) osu y. Tato skuteènost mùže v nìkterých aplikacích zpùsobit závažnou chybu, a proto jí musíme dokázat eliminovat. Vliv vstupní napì ové nesymetrie lze eliminovat nìkolika zpùsoby. Nejjednodušší spoèívá v použití OZ s malou hodnotou IO. Je-li to finanènì nevhodné, lze použít OZ s vnitøní kompenzací IO. Zpùsob kompenzace IO vnìjšími souèástkami pøitom ukazuje výrobce v katalogu. Pøíklad pro OZ 74 je uveden na obr. 8.a). Nìkteré OZ ale vnitøní kompenzaci IO nemají. Pak je nutné IO vykompenzovat ze zdroje pomocného napìtí s hodnotou rovnou IO, ale s opaènou polaritou. Pro pøípad invertujícího zesilovaèe je tento zpùsob uveden na obr. 8.b). Protože dopøedu neznáme polaritu IO, musí pomocný zdroj poskytovat napìtí obojí polarity. Toho dosáhneme napøíklad pomocí trimru 50k pøipojeného na zdroj kladného a záporného napìtí. Pro pøípad invertujícího zesilovaèe je zapojení obdobné a také pomìrnì objemné. Proto se tomuto zpùsobu kompenzace rádi vyhneme volbou nìkteré z pøedchozích variant.

25 zl_e_new.qxd :34 StrÆnka Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady Obr. 8. Vstupní napì ovou nesymetrii IO OZ 74 je možné kompenzovat pomocí odporového trimru v zapojení doporuèeném výrobcem (a). Nemá-li OZ vývody pro kompenzaci IO, je možné do neinvertujícího vstupu pøivést pomocné napìtí IO (b). Obr. 8. Kapacitory støídavì vázaného neinvertujícího zesilovaèe s OZ 74 odstraòují ss složku signálu a vstupní napì ová nesymetrie IO pak nemá vliv na výstupní napìtí. Za zvážení také stojí, zda je vùbec v dané aplikaci potøebné zesilovat ss složku vstupního napìtí. Èasto tomu tak není a tehdy lze vstupní napìtí navázat na zesilovaè pøes kapacitor, který ss složku nepropustí. Pøíklad zapojení je pro neinvertující zesilovaè uveden na obr. 8.. ezistory a nastavují hodnotu zesílení podle vzorce (8.6) (jejich hodnoty nesmí zpùsobit výskyt výstupu OZ v saturaci). ezistor vst 00k zajiš uje prùtok velmi malého ss proudu do báze tranzistoru vstupního rozdílového zesilovaèe. Kapacitor C vst µf blokuje ss složku vstupního napìtí a spolu s rezistorem 00k nastavuje dolní mezní kmitoèet zesilovaèe na hodnotu f π vst C π vst,6 [Hz]. (8.9) Kmitoètová kompenzace OZ V pøípadì ideálního OZ jsme uvažovali nekoneènì velikou šíøku frekvenèního pásma (BW ). V takovém pøípadì bylo napì ové zesílení s otevøenou smyèkou zpìtné vazby A OL nekoneèné pro libovolnou frekvenci vstupního napìtí. reálného OZ však nabývá A OL koneèné hodnoty. Frekvenèní charakteristika napì ového zesílení hypotetického pøípadu OZ s A OL konst. a BW je nakreslena na obr. 8.3a). Bohužel i tento pøípad neodpovídá skuteènosti, která je znázornìna na obr. 8.3b). Vidíme, že u reálného OZ nabývá A OL své maximální (v katalogu uvádìné) hodnoty pro ss vstupní napìtí, protože se jedná o ss vázaný zesilovaè. Od urèité frekvence vstupního napìtí pak A OL plynule klesá. V praxi tuto skuteènost

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

8,1 [9] 8 287 [9] ± ± ± ± ± ± ± ± ±

8,1 [9] 8 287 [9] ± ± ± ± ± ± ± ± ± Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH 15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH Rozdělení zesilovačů podle velikosti rozkmitu vstupního napětí, podle způsobu zapojení tranzistoru do obvodu, podle způsobu vazby na následující stupeň a podle

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Impulsní LC oscilátor

Impulsní LC oscilátor 1 Impulsní LC oscilátor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Upozornění: Tento článek předpokládá znalost práce Rezonanční obvod jako zdroj volné energie. Při praktických pokusech s elektrickou rezonancí jsem nejdříve

Více

Stopař pro začátečníky

Stopař pro začátečníky Stopař pro začátečníky Miroslav Sámel Před nějakou dobou se na http://letsmakerobots.com/node/8396 objevilo zajímavé a jednoduché zapojení elektroniky sledovače čáry. Zejména začínající robotáři mají problémy

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Nízkofrekvenční zesilovač s OZ je poměrně jednoduchý elektronický obvod, který je tvořen několika základními prvky. Základní komponentou zesilovače je operační zesilovač v neinvertujícím

Více

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma ROZDĚLENÍ ZESILOVAČŮ Hlavní hledisko : A) Zesilovače malého signálu B) Zesilovače velkého signálu Další hlediska : A) Podle kmitočtů zesilovaných signálů -nízkofrekvenční -vysokofrekvenční B) Podle rozsahu

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Kroužek elektroniky 2010-2011

Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/10 418 01 Bílina tel. 417 821 527 http://www.ddmbilina.cz e-mail: ddmbilina@seznam.cz Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina 2010-2011 1 (pouze pro

Více

Aplikovaná elektronika pro aplikovanou fyziku

Aplikovaná elektronika pro aplikovanou fyziku Milan Vůjtek Aplikovaná elektronika pro aplikovanou fyziku Předkládaný text je určen k výuce studentů oboru Aplikovaná fyzika. Věnuje se primárně vlastnostem a aplikacím operačních zesilovačů, především

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů Zesilovač Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu Princip zesilovače Zesilovač je dvojbran který může současně zesilovat napětí i proud nebo pouze napětí

Více

Rezonanční elektromotor

Rezonanční elektromotor - 1 - Rezonanční elektromotor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Použití elektromechanického oscilátoru pro převod energie cívky v rezonanci na mechanickou práci má dvě velké nevýhody: 1) Kmitavý pohyb má menší

Více

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta TRANZISTORY Tranzistor je aktivní, nelineární polovodičová součástka schopná zesilovat napětí, nebo proud. Tranzistor je asi nejdůležitější polovodičová součástka její schopnost zesilovat znamená, že malé

Více

ELEKTRONKOVÉ ZESILOVAÈE Karel Rochelt Aèkoliv se dnes vyrábí absolutní vìtšina spotøební audioelektroniky na bázi polovodièù, a koneckoncù by nešla její pøevážná èást bez polovodièù vùbec realizovat, stále

Více

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU Úvod: Čas ke studiu: Polovodičové součástky pro výkonovou elektroniku využívají stejné principy jako běžně používané polovodičové součástky

Více

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz 1. Který ideální obvodový prvek lze použít jako základ modelu napěťového zesilovače? 2. Jaké obvodové prvky tvoří reprezentaci nesetrvačných vlastností reálného zesilovače? 3. Jak lze uspořádat sčítací

Více

4. Vysvětlete mechanismus fotovodivosti. Jak závisí fotovodivost na dopadajícím světelném záření?

4. Vysvětlete mechanismus fotovodivosti. Jak závisí fotovodivost na dopadajícím světelném záření? Dioda VA 1. Dvě křemíkové diody se liší pouze plochou PN přechodu. Dioda D1 má plochu přechodu dvakrát větší, než dioda D2. V jakém poměru budou jejich diferenciální odpory, jestliže na obou diodách bude

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

3. Zesilovače. 3.0.1 Elektrický signál

3. Zesilovače. 3.0.1 Elektrický signál 3. Zesilovače V elektronice se velmi často setkáváme s nutností zesílit slabé elektrické signály tak, aby se zvětšila jejich amplituda-rozkmit a časový průběh se nezměnil. Zesilovače se používají ve všech

Více

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory K620ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 6 Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory Bistabilní klopný obvod Po připojení ke zdroji napájecího napětí se obvod ustálí tak, že jeden

Více

Hlídač plamene SP 1.4 S

Hlídač plamene SP 1.4 S Hlídač plamene SP 1.4 S Obsah: 1. Úvod 2. Technické údaje 3. Vnější návaznosti 4. Provoz 4.1 Způsob použití 4.2 Aplikace tubusu 4.3 Pokyny pro provoz 4.4 Bezpečnostní předpisy 4.5 Kontrola funkce 4.6 Zkušební

Více

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda 1 Úvod Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda V této úloze se zaměříme na měření parametrů kladného sloupce doutnavého výboje, proto je vhodné se na

Více

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 Signal Mont s.r.o Hradec Králové T73304 List č.: 1 Výzkumný ústav železniční Praha Sdělovací a zabezpečovací dílny Hradec Králové TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 JKPOV 404 229 733 041 Zpracoval:

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Zesilovače Přednáška č. 6 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Zesilovače 1 Základní pojmy jde o dvojbran (čtyřpól) zpravidla

Více

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 1. LNEÁNÍ APLKACE OPEAČNÍCH ZESLOVAČŮ 1.1 ÚVOD Cílem laboratorní úlohy je seznámit se se základními vlastnostmi a zapojeními operačních zesilovačů. Pro získání teoretických znalostí k úloze je možno doporučit

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Krokové motory. Klady a zápory

Krokové motory. Klady a zápory Krokové motory Především je třeba si uvědomit, že pokud mluvíme o krokovém motoru, tak většinou myslíme krokový pohon. Znamená to, že se skládá s el. komutátoru, výkonového spínacího a napájecího prvku,

Více

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace.

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. Otázka č.4 Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. 1) Tyristor Schematická značka Struktura Tyristor má 3 PN přechody a 4 vrstvy. Jde o spínací

Více

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným

Více

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k:

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k: Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální

Více

Tranzistor polopatě. Tranzistor jako spínač

Tranzistor polopatě. Tranzistor jako spínač Tranzistor polopatě Ing. Jiří Bezstarosti Úlohou toho článku není vysvětlit fyzikální činnost tranzistoru, ale spíše naznačit způsoby jeho použití. Zároveň se tento článek bude snažit vysvětlit problematiku

Více

Elektrotechnická měření - 2. ročník

Elektrotechnická měření - 2. ročník Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: VY_32_INOVACE_EL_7 Elektrotechnická měření pro 2. ročník Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_C.3.20 Integrovaná střední škola technická Mělník,

Více

Fázory, impedance a admitance

Fázory, impedance a admitance Fázory, impedance a admitance 1 Dva harmonické zdroje napětí s frekvencí jsou zapojeny sériově a S použitím fázorů vypočítejte časový průběh napětí mezi výstupními svorkami, jestliže = 30 sin(100¼t);u

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. XI Název: Charakteristiky diod Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17.10.2008 Odevzdal

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Realizace a ověření unikátní topologie analogového vedoucí práce: Ing. Michal Kubík, Ph.D. 2013

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem.

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem. Petr Novotný Úloha č. 7 Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem. Zapojení zesilovače s invertujícím

Více

Regulovatelný síťový adaptér NT 255

Regulovatelný síťový adaptér NT 255 Regulovatelný síťový adaptér NT 255 Objednací číslo: 19 58 47 Použití: Profesionální laboratorní síťový adaptér - pro: - dílny, školy - laboratoře, radioamatéry - počítače 100 % stabilita napětí Technická

Více

XIAMEN XIANGYU FREE TRADE ZONE

XIAMEN XIANGYU FREE TRADE ZONE XIAMEN XIANGYU FREE TRADE ZONE ROČNÍK I/996. ČÍSLO V TOMTO SEŠITĚ Free trade zone... 8 ZAPOJENÍ S OPERAČNÍMI ZESILOVAČI Co je operační zesilovač a trocha teorie... 8 Obvody s operačními zesilovači... 86

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 3. Převod neelektrických veličin na elektrické,

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 9. Polovodiče usměrňovače, stabilizátory Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Jaroslav Belza OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE pro obyèejné smrtelníky Praha 2004 Tato praktická pøíruèka o operaèních zesilovaèích má sloužit nejen pro amatérskou, ale i pro poloprofesionální praxi, nebo shrnuje

Více

Monolitické IO pro funkční generátory

Monolitické IO pro funkční generátory Monolitické IO pro funkční generátory Ing. Jan Humlhans Signální generátory jsou důležité elektronické přístroje poskytující zkušební a měřicí signál pro oživování nebo měření a kontrolu parametrů elektronických

Více

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST 5.1. Snímač 5.2. Obvody úpravy signálu 5.1. SNÍMAČ Napájecí zdroj snímač převod na el. napětí - úprava velikosti - filtr analogově číslicový převodník

Více

zkoušečky napětí UNITEST Moskito 6 6743 12 LED, LCD UNITEST Poltest 6 6701 UNITEST 2000 alpha 4 6741

zkoušečky napětí UNITEST Moskito 6 6743 12 LED, LCD UNITEST Poltest 6 6701 UNITEST 2000 alpha 4 6741 zkoušečky Typ Strana Obj. číslo Displej 2 alpha 2 2 beta 2 2, 3 /2 místný, 2 gamma 3 2, 3 /2 místný, Moskito 3 2, 3 /2 místný, Polaris 3 3 místný, Polaris 3plus 33 3 /2 místný, 9 Poltest pól.. + propojení

Více

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III - 1 - Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III (c) Ing. Ladislav Kopecký, srpen 2015 V p edchozí ásti tohoto lánku jsme dosp li k zapojení horního spína e se dv ma transformátory, které najdete

Více

4. Zpracování signálu ze snímačů

4. Zpracování signálu ze snímačů 4. Zpracování signálu ze snímačů Snímače technologických veličin, pasivní i aktivní, zpravidla potřebují převodník, který transformuje jejich výstupní signál na vhodnější formu pro další zpracování. Tak

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače Teoretický úvod Audio technika obecně je obor, zabývající se zpracováním zvuku a je poměrně silně spjat s elektroakustikou. Elektroakustika do sebe zahrnuje především elektrotechnická zařízení od akusticko-elektrických

Více

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOÝCH OBODŮ TTL I 1. Podle katalogu nakreslete vývody a vnitřní zapojení obvodu MH7400. Jde o čtveřici dvouvstupových hradel NND. 2. Z katalogu vypište mezní hodnoty a charakteristické

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE SPÍNANÉ ZDROJE Problematika spínaných zdrojů Popularita spínaných zdrojů v poslední době velmi roste a stávají se převažující skupinou zdrojů na trhu. Umožňují vytvářet kompaktní přístroje s malou hmotností

Více

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009 009/ 7. 3. 009 PROPSTNÝ MĚNIČ S TRANFORMÁTOREM A ŘÍDICÍM OBVODEM TOPSWITCH Ing. Petr Kejík Ústav radioelektroniky Vysoké učení technické v Brně Email: xkejik00@stud.feec.vutbr.cz Článek se zabývá návrhem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Převodníky f/u, obvod NE555

Převodníky f/u, obvod NE555 Převodníky f/u, obvod NE555 Na tomto cvičení byste se měli seznámit s funkcí jednoduchého převodníku kmitočet/napětí sestaveného z dvojice operačních zesilovačů. Dále byste se měli seznámit s obvodem NE555.

Více

varikapy na vstupu a v oscilátoru (nebo s ladicím kondenzátorem) se dá citlivost nenároèných aplikacích zpravidla nevadí.

varikapy na vstupu a v oscilátoru (nebo s ladicím kondenzátorem) se dá citlivost nenároèných aplikacích zpravidla nevadí. FM tuner TES 25S Pavel Kotráš, Jaroslav Belza Návodù na stavbu FM pøijímaèù bylo otištìno na stránkách PE a AR již mnoho. Vìtšinou se však jednalo o jednoduché a nepøíliš kvalitní pøijímaèe s obvody TDA7000

Více

Základní zapojení operačních zesilovačů

Základní zapojení operačních zesilovačů ákladní zapojení operačních zesilovačů ) Navrhněte a zapojte stejnosměrný zesilovač s operačním zesilovačem v invertjícím zapojení se zadanými parametry. ) Navrhněte a zapojte stejnosměrný zesilovač s

Více

Obvodová ešení snižujícího m ni e

Obvodová ešení snižujícího m ni e 1 Obvodová ešení snižujícího m ni e (c) Ing. Ladislav Kopecký, únor 2016 Obr. 1: Snižující m ni princip Na obr. 1 máme základní schéma zapojení snižujícího m ni e. Jeho princip byl vysv tlen v lánku http://free-energy.xf.cz\teorie\dc-dc\buck-converter.pdf

Více

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu 1. Rozbor možných opravných prostředků na výstupu z napěťového střídače vč. příkladů zapojení

Více

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ Úloha č. MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO SMĚRŇOVČE STBILIZCE NPĚTÍ ÚKOL MĚŘENÍ:. Změřte charakteristiku křemíkové diody v propustném směru. Měřenou závislost zpracujte graficky formou I d = f ( ). d. Změřte závěrnou

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_29_Směšovač Název školy Střední

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

STAVEBNÍ NÁVODY 1 pro činnost v elektro a radio kroužcích a klubech

STAVEBNÍ NÁVODY 1 pro činnost v elektro a radio kroužcích a klubech STAVEBNÍ NÁVODY 1 pro činnost v elektro a radio kroužcích a klubech Nejjednodušší stavební návody Verze V.4, stav k 5. prosinci 2014. Byl upraven Stavební návod na Cvrčka. Víte o dalších zajímavých návodech?

Více

Proudová zrcadla s velmi nízkou impedancí vstupní proudové svorky

Proudová zrcadla s velmi nízkou impedancí vstupní proudové svorky Proudová zrcadla s velmi nízkou impedancí vstupní proudové svorky Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D., Bc. Jan Jeřábek latt@feec.vutbr.cz, xjerab08@stud.feec.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektroniky

Více

M R 8 P % 8 P5 8 P& & %

M R 8 P % 8 P5 8 P& & % ážení zákazníci dovolujeme si ás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU Základní představa: Rezistor: proud, procházející rezistorem, ho zahřívá, energie, dodaná rezistoru, se tak nevratně mění na teplo Kapacitor: pokud ke kondenzátoru připojíme

Více

5. 1. Násobička s rozdělením proudů (s proměnnou strmostí)

5. 1. Násobička s rozdělením proudů (s proměnnou strmostí) 5. Analogové násobičky Čas ke studiu: 5 minut íl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat činnost základních zapojení analogových násobiček samostatně změřit zadanou úlohu Výklad Násobení, dělení

Více

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, 664 49, Ostopovice.

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, 664 49, Ostopovice. Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 39!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ 204-4R. Navrhněte a sestavte neinvertující nf zesilovač s OZ : 74 CN, pro napěťový přenos a u 20 db (0 x zesílení) při napájecím napětí cc ± 5 V a zatěžovacím odporu R L

Více

Teorie vzájemného převodu analogového a číslicového signálu

Teorie vzájemného převodu analogového a číslicového signálu Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., Doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D., Ing. Ondřej Sajdl, Ph.D. Teorie vzájemného převodu analogového a číslicového signálu Vysoké učení technické v Brně

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Modul napájecího zdroje 0 30 V / 0 5 A Jakub Novotný 2012 Anotace Tato bakalářská

Více

Tranzistory bipolární

Tranzistory bipolární Tranzistory bipolární V jednom kusu polovodičového materiálu lze vhodnou technologií vytvořit tři střídající se oblasti s nevlastní vodivostí N-P-N nebo P-N-P. Vývody těchto tří oblastí se nazývají emitor,

Více

v Praze Senzorové systémy Sledování polohy slunce na obloze Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9

v Praze Senzorové systémy Sledování polohy slunce na obloze Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9 České vysoké učení technické v Praze Senzorové systémy Sledování polohy slunce na obloze Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9 22. ledna 2003 1 Zadání Cílem práce je navrhnout zařízení pro sledování polohy

Více

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku Laboratorní měření 1 Seznam použitých přístrojů 1. Generátor funkcí 2. Analogový osciloskop 3. Měřící přípravek na RL ČVUT FEL, katedra Teorie obvodů Popis měřicího přípravku Přípravek umožňuje jednoduchá

Více

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru GENEÁTO PILOVITÉHO PŮBĚHU 303-4. Na nepájivém kontaktním poli sestavte obvod dle schématu na obr.. Hodnoty součástek a napájení zadá vyučující: =,7 kω, 3 = 3 = 0 kω, C = 00 nf, U CC = ± V. Změřte a nakreslete

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Učební pomůcky pro

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY 4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY Měřicí potřeby: 1) kompaktní zařízení firmy Leybold ) kondenzátor 3) spínač 4) elektrometrický zesilovač se zdrojem 5) voltmetr do V Obecná část: Při ozáření kovového tělesa

Více

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu.

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu. Oblastní kolo, Vyškov 2007 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače K621ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 3 Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače LED Přiložením napětí v propustném směru dochází k injekci nosičů přes

Více

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor DINALOG A 96 x Rozměry průčelí 96 x mm Indikační sloupec je tvořen 5 kontrastními červenými LED diodami Rozsah zobrazení číslicového displeje 999 999 Formát na výšku nebo na šířku Měřicí rozpětí a mezní

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická Výkon v HUS Rezistor: proud, procházející rezistorem, ho zahřívá, energie, dodaná rezistoru, se tak nevratně mění na teplo Kapacitor: elektrický proud, protékající obvodem dodává kapacitoru elektrický

Více

Řízené polovodičové součástky. Výkonová elektronika

Řízené polovodičové součástky. Výkonová elektronika Řízené polovodičové součástky Výkonová elektronika Polovodičové součástky s řízeným zapnutím řídící signál přivede spínač z blokovacího do propustného stavu do závěrného stavu jen vnější komutací (přerušením)

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_C.3.01 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Více