1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem"

Transkript

1 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí: a) Napájecí síť Ve většině případů se jedná o třífázovou síť nízkého nebo vysokého napětí (ve zvláštních případech může být frekvence i napětí proměnné), ale napájecí síť může být i stejnosměrná, což je případ trolejového vedení pro tramvaje, trolejbusy nebo vozy metra. b) Vstupní obvody Do těchto obvodů zahrnujeme stykače, jističe, pojistky, vstupní reaktor nebo transformátor, rádiové odrušovací filtry aj. c) Usměrňovačová, resp. rekuperační část V případě tzv. pulsního usměrňovače je obousměrný tok energie zajištěn jedním měničem. d) Kondenzátorová baterie Ta plní funkci zdroje vyhlazeného stejnosměrného napětí pro střídač. e) Střídač Ze stejnosměrného zdroje napětí vytváří střídavé napětí s proměnnou frekvencí. f) Výstupní obvody Do těchto obvodů zahrnujeme jističe, pojistky, výstupní tlumivky, du/dt filtry, sinusové filtry aj. g) Motor se svojí kabeláží Na obr. 1 a 2 je znázorněno principielní uspořádání pohonu s napěťovým střídačem. Obr. 1 Principielní uspořádání pohonu s napěťovým střídačem 1

2 Obr. 2 Blokové schéma pohonu napájeného z třífázové sítě a) Napájecí síť Pohony s výkonem 300 kw a výše se připojují na síť vysokého napětí. O maximálním připojitelném výkonu na síť nízkého napětí rozhodují především její zkratové poměry a množství, typy a výkony instalovaných spotřebičů. U pohonů velkých výkonů (1 MW a výše) jsou již používána vícepulsní usměrnění, která redukují zpětně vlivy na síť - především vyšší harmonické proudu - a jsou používány taktéž pro omezení proudového i napěťového zatížení. b) Vstupní obvody - Odrušovací filtr Použití frekvenčních měničů přináší nutnost splňovat normy pro vyzařování (emise) v pásmu 150 khz až 30 MHz - vyzařování svorkami napájení. Rušení ze síťových svorek může nežádoucím způsobem ovlivnit různé datové linky nebo citlivá čidla. Proto je třeba používat síťové odrušovací filtry. Některé měniče je dnes již mají zabudovány pro použití v průmyslových prostředích, většina frekvenčních měničů je dosud z cenových důvodů neobsahuje. 2

3 Je třeba zdůraznit, že povolené meze rušení pro prostředí obytná jsou mnohem přísnější a tím i odrušení vychází dražší než odrušení pro prostředí průmyslová. Pro prostředí obytná, obchodní a prostory lehkého průmyslu se tedy musí vždy použít externí odrušovací filtr, případně dvojitý odrušovací filtr. Obr. 3 Zapojení odrušovacího filtru na vstupu měniče O vlivu vstupního reaktoru indukčnosti bude pojednáno v následující kapitole. 2. Srovnání vlastností nepřímého měniče kmitočtu s různými typy usměrňovačů Z pohledu možností rekuperace bude situace rozebrána v kap. 3. Zde je situace analýzována hlediska průběhů napájecího napětí a proudu je zobrazena na obr. 3 a 4. Obr. 4 Průběhy napájecího napětí a proudu pro usměrňovač a) diodový b) tyristorový c) tranzistorový - pulzní 3

4 Obr. 5 Tvar fázového napětí a proudu měniče s diodovým usměrňovačem a napěťovým střídačem Napájecí síť 400 V je používána přibližně do výkonu 250 kw. Větší výkony se připojují na síť vn (6 kv, 10 kv, 22 kv). Největší výkony - 3 MW až 5 MW - se připojují na síť vvn (např. 110 kv). Vlastnosti s pulsním usměrňovačem jsou uvedeny v kap Pokud je na vstupu frekvenčního měniče zapojen diodový usměrňovač, je odebírán ze sítě nesinusový proud podle obr. 4 a,b), resp. 6a. Proud totiž teče pouze tehdy, pokud je napětí v síti vyšší než napětí na filtračním kondenzátoru. Tento proud obsahuje poměrně vysoký obsah vyšších harmonických, které frekvenční měnič odebírá ze sítě. Zkreslení proudu vyššími harmonickými (THD) dosahuje 140 % (zejména 5., 7., 11., 13. harmonická). Použitím takzvané síťové tlumivky dojde k filtraci proudu - viz obr. 6 b). Výsledkem použití síťové tlumivky je snížení zkreslení proudu THD na přibližně 40 %. a) b) Obr. 6 Časový průběh vstupního proudu bez a se síťovou tlumivkou Další příznivý vliv této síťové tlumivky je omezení vlivu krátkých napěťových špiček na měnič. Je experimentálně dokázáno, že použití této síťové tlumivky má i velmi příznivý vliv proti poškození frekvenčního měniče vlivem vysokonapěťových špiček z napájecí sítě. Důvodem je zařazení vyšší impedance mezi síť s rušivými špičkami a vstupní usměrňovač Pokud máme vstupní diodový, event. tyristorový usměrňovač, transformátorem prochází proud o velmi nepříznivém průběhu - s poměrně velkou efektivní hodnotou oproti hodnotě střední. Dimenzování transformátoru musí být provedeno s ohledem na tuto skutečnost. Na druhé straně i pro diodový usměrňovač v zapojení dle obr. 4 a) platí, že mezi 4

5 síťovým napájecím napětím U L a první harmonickou fázového proudu I L je velmi malý fázový posuv, tedy účiník 1. harmonické je roven jedné. Indukčnosti na vstupu tedy plní především tyto funkce: a) zmenšuje zvlnění napětí v meziobvodu střídače b) zmenšuje efektivní hodnotu síťových fázových proudů, neboť se zmenšuje amplituda a rozšiřuje délka trvání proudových kupek" fázových proudů, jak je znázorněno na obr. 5 c) omezuje zkratové proudy d) v menší míře redukuje zpětné působení na napájecí síť v oblasti rádiových frekvencí e) v případě, že napájecí síť je měkká (zkratový výkon je malý), může fázový proud (zejména při větších zatíženích) získat průběh, kdy dojde ke spojení proudových kupek", tak jak je znázorněno na obr. 5c), event. 6 a vstupní reaktor plní i funkci vstupní komutační tlumivky V praxi jsou používány reaktory s napětí nakrátko u k = 2 % až 4 %. 3. Brzdění asynchronního motoru s měniči kmitočtu V dalším textu se zaměříme na nepřímý měnič kmitočtu s napěťovým střídačem s pulsně šířkovou modulací. 3.1 Brzdění do odporu v DC meziobvodu Obr. 7 Brzdění do odporu v DC meziobvodu Základní schéma uspořádání při brzdění do odporu je na obr. 7. Brzdění se zúčastňují motor M (jako generátor), střídač S (jako usměrňovač), větev s odporem R a pulsním spínačem P (jako spotřebič) a kondenzátor C. Pokud je pulsní spínač P zapnut, je větev s brzdným odporem R vodivá a protékají proud. Kondenzátor se vybíjí napětí u c klesá. Po vypnutí pulsního spínače proud I D prochází kondenzátorem a nabíjí ho napětí u c stoupá. Řízení spínání pulsního spínače je odvozeno pouze od hodnoty napětí u c a je ho úroveň je nastavena cca na 1,2 násobek napětí v normálním stavu (M v motorické oblasti). Znamená to tedy, že po dosažení tohoto napětí dochází k cyklickému spínání pulsního spínače tak, aby napětí u c nestoupalo, ale naopak se pohybovalo v určitých nastavených mezích pod zmíněnou horní hranicí napětí. V ustáleném stavu se na konci spínacího cyklu kondenzátor nabije na hodnotu napětí u c 5

6 rovnou jeho hodnotě na začátku zapnutí spínače P. Analýza tohoto procesu vybíjení a opětné nabíjení kondenzátoru vede na řešení jednoduché diferenciální rovnice. Pro výklad principu postačí zjednodušení, že kolísání napětí u c je malé a tedy napětí u c je konstantní (to předpokládá dostatečně velkou kapacitu kondenzátoru a dostatečně krátkou dobu t 1 zapnutí pulsního spínače P). Náboj z kondenzátoru odebraný za dobu t 1 se do kondenzátoru vrátí za dobu vypnutí pulsního spínače t 2 =T - t 1, (T je perioda spínání spínače P) Obvod s kondenzátorem C, odporem R B a pulsním spínačem P se tedy chová jako odpor T R B = R t 1 Zapínacím poměrem t 1 /T se tedy získá efektivní odpor v teoretickém rozsahu R < R B <. Přitom je třeba si uvědomit, že spínačem P a odporem R při každém zapnutí prochází vždy stejný proud u c / R. Rozsah brzdění Rozsahem brzdění můžeme rozumět momentový rozsah nebo rozsah rychlostní. Momentový rozsah je určen největším proudem motoru nebo měniče, který může být větší než jmenovitý. Za základní rychlostní rozsah považujeme brzdění mezi jmenovitou rychlostí a stáním motoru. Za horní rozsah brzdění považujeme brzdění při rychlosti větší než jmenovité. Možný rozsah brzdění je znázorněn na obr. 8. Zleva je omezen křivkou M max, což je křivka daná elektromagnetickými vztahy v asynchronním stroji, tj. magnetickým polem, proudem a jeho fázovým úhlem. Shora je možnost brzdění omezena maximální rychlostí ω max motoru. Zdola je pole momentových charakteristik omezeno jevy, souvisejícími s možnostmi pulsně šířkové modulace střídače, modulací pulsního spínače odporu a soustavou vyhodnocení veličin pro řízení (velmi malá frekvence a velmi malé hodnoty indukovaných napětí srovnatelné s úbytky v proudovém obvodu). Jak je patrné z obr. 7, není pro brzdění třeba žádný zdroj napětí. V elektrických vozidlech se proto uvedený způsob brzdění řadí mezi nezávislé brzdy. K nabuzení motoru se využije remanentní magnetismus magnetického obvodu rotoru: Po ukončení motorické činnosti (např. odepnutí motoru od stroje) doznívá magnetický tok spolu s proudy vinutí rotoru. Po jejich doznění je rotorem unášen zbytkový (remanentní) magnetický tok. Při otáčení rotoru se ve statorovém vinutí indukuje napětí (můžeme je nazvat remanentní), které regulační obvody využijí k průchodu proudu, kterým se postupně zvětšuje magnetický tok stroje, až dosáhne potřebné velikosti. Toto samonabuzení asynchronního stroje ovšem je proveditelné od určité velikosti remanentního napětí, tedy od určité velikosti remanentního magnetického toku a rychlosti otáčení stroje. Na obr. 8 jsou uvedeny 3 charakteristiky pro 3 velikosti proudu I/I N = 0,5; 1; 1,5. Při brzdění stroje s vlastní ventilací se zatížitelnost při malých rychlostech zmenšuje. Na obrázku uvedené charakteristiky respektují pouze schopnost motoru vytvářet při daném proudu točivý moment, nerespektují však ochlazování motoru. Obvykle se nemusí zhoršené ochlazování při nízkých rychlostech respektovat při brzdění do zastavení, při provozním" brzdění (např. jízda elektrického vozidla ze svahu), je však nutno zhoršené ochlazování respektovat (viz kapitoly o dimenzování motoru). 6

7 3.2 Brzdění rekuperací Obr. 8 Momentové charakteristiky při brzdění Brzdění rekuperací pomocí tyristorového měniče Pro brzdění rekuperací je základní podmínkou, že zdroj je schopen brzděnou energii přijmout. Je-li zdrojem pro motorický chod stejnosměrná síť (městská doprava apod.), může brzděnou energii přijmout za předpokladu, že na téže síti jsou jiné, další spotřebiče, které brzděnou energii využijí. Je-li zdrojem 3 fázová síť, zpravidla bývá schopna brzděnou energii přijmout a dodat ji do dalších spotřebičů. V každém případě při brzdění se stroj stane asynchronním generátorem, motorový měnič (střídač) se stane usměrňovačem, který v případě stejnosměrné sítě jí dodává energii. V případě trojfázové (pro nejmenší výkony jednorázové) sítě se síťový měnič stane střídačem. Ten pracuje bez komutace (při přerušovaných proudech) nebo se síťovou komutací. U nejmodernějších pohonů může jít o střídač s vlastní komutací a šířkově pulsní modulace umožňuje dodávat do sítě proud blízký k jednovlnému harmonickému a s účiníkem blízkým k 1. Obr. 9 Síťová část měniče kmitočtu s rekuperačním tyristorovým měničem 7

8 Obvyklé uspořádání síťového měniče - můžeme jej nazvat vstupně výstupní část měniče kmitočtu - je na obr. 9. Při motorickém chodu asynchronního stroje je v činnosti usměrňovač A, při brzdění střídač B. Pro dobrý účiník při motorickém chodu usměrňovač A pracuje s úhlem řízení a α = 0, tedy jako diodový usměrňovač. Střídač B však nemůže pracovat s úhlem α = 180, neboť by se neuskutečnila komutace. Aby stejnosměrné napětí při přechodu do brzdění bylo stejné jako při motorickém chodu, zvyšuje se vstupní střídavé napětí pomocí autotransformátoru cca 0 20 % oproti napětí, které je přiváděno na jednotku usměrňovací. Rozsah rychlosti při brzdění rekuperací je od ω max do ω N při konstantním napětí na motoru a od ω N až do téměř zastavení při daném brzdicím proudu. Teoreticky je možné dosáhnout brzdicí moment i stojícího motoru tím, že se vytvoří elektromagnetický moment působící proti aktivnímu momentu zátěže (při snižování rychlosti byla točivá rychlost magnetického toku udržována menší než otáčivá rychlost rotoru; pak při nulové rychlosti magnetického toku se musela jeho rychlost zvětšovat v obráceném smyslu). Rozsah brzdicího momentu je prakticky stejný jako při motorickém chodu Brzdění rekuperací pomocí pulsního usměrňovače Jednotka pulzního usměrňovač má stejné provedení jako jednotka střídače u měniče kmitočtu s napěťovým meziobvodem viz obr. 10 (šest řízených spínačů ve třech větvích). Díky tomuto uspořádání je možné opět pomocí pulsně šířkové modulace odebírat ze sítě sinusový proud nebo dodávat harmonický průběh proudu ve střídačovém režimu, tj. při brzdění motoru. V tomto případě se obrátí tok energie, takže tato jednotka rekuperuje energii do napájecí sítě. Pro brzdění rekuperací je opět základní podmínkou, že zdroj je schopen brzděnou energii přijmout. a) c) b) Obr. 10 Pulsní usměrňovač a) zapojení b) průběhy napájecího napětí a proudu (pro motorický režim) c) tok činného a jalového výkonu měniče kmitočtu s pulsním usměrňovačem 8

9 Pulzně řízený usměrňovač může pracovat ve dvou režimech, kdy si můžeme nastavit: a) cos ϕ = konstanta a to jak induktivní nebo kapacitní odběr tímto způsobem nám může nahradit kompenzační jednotku. b) Q = konstanta můžeme si určit konstantní odběr (dodávku) jalového výkonu. Další výhody uspořádání s pulzním usměrňovačem na vstupu: - je aktivní i při krátkodobém výpadku napájecí sítě - nedochází zde k možnému invertorovému zkratu jako u měničů se síťovou komutací - schopnost vyrovnání poklesu napájecího napětí (pracuje jako zvyšující měnič - napětí v DC meziobvodu je cca o 10 % vyšší než je amplituda sdruženého napětí na vstupu). Tato jednotka se doporučuje v těchto případech: 1. Jsou-li ze strany uživatele požadovány velmi nízké zpětné vlivy, (jiné způsoby snížení zpětných vlivů jsou např.: 12-ti pulzní zapojení, filtračně-kompenzační zařízení nebo aktivní filtry). 2. Když se předpokládají slabé, popř. poruchové napájecí sítě (např. při napájení přes sběrače, při předpokládaných krátkých poklesech napětí sítě apod.) Brzdění stejnosměrným proudem Pro brzdění podle názvu se užívá rovněž název brzdění motoru se stejnosměrným buzením. Druhý, méně stručný název lépe popisuje princip: Stejnosměrným proudem spolu s proudem indukovaným v rotoru se vybudí v motoru stojící magnetický tok. V otáčejícím se rotoru se indukuje napětí, které vyvolá v impedanci rotorového vinutí (klece kotvy nakrátko) proud, který spolu s magnetickým tokem vytváří točivý moment působící proti smyslu otáčení, moment brzdicí. Tento způsob brzdění se užívá téměř výhradně pro brzdění do zastavení. Za největší výhodu u pohonů s měniči kmitočtu se považuje, že zařízení pro napájení stejnosměrným proudem, tj. střídač působící jako usměrňovač je k dispozici. Pro brzdění je třeba pouze doplnit vhodný program regulace měniče - nulový kmitočet a nastavení a regulace velikosti proudu. Momentová charakteristika Pro stykačové řízení asynchronních motorů se uvádí několik možností připojení 3 fázového vinutí ke stejnosměrnému zdroji. U pohonů s měničem kmitočtu tento problém odpadá, neboť připojení 3 fázového vinutí zůstává stejné jako při motorickém chodu. Dále se u konvenčních stykačově řízených pohonů uvádí vztah mezi symetrickým trojfázovým proudem a ekvivalentním stejnosměrným proudem pro různá připojení motoru ke stejnosměrnému zdroji. Ekvivalencí se rozumí vytvoření stejného magnetického (magnetomotorického) napětí. Také u frekvenčně řízených pohonů tento problém odpadá, neboť systém regulace proudu motoru je stejný při frekvenčním řízení i při brzdění stejnosměrným proudem (jde vlastně o frekvenční řízení na nulovou frekvenci). Jde tedy o momentovou charakteristiku ω(m) při řízení na nulovém kmitočtu. Motor je napájený stejnosměrným proudem - větve střídače slouží jako stejnosměrné snižovací pulsní měniče. Při brzdění se mění smysl momentu, takže charakteristiky mají tvar podle obr. 11. Jde o II. kvadrant charakteristik ω(m) odpovídající brzdnému chodu. Měnič dodává ztrátový výkon statorového vinutí, indukcí do rotoru vzniká ztrátový výkon ve vinutích rotoru srovnatelně veliký se ztrátovým výkonem statoru. 9

10 Obr. 11 Momentové charakteristiky AM při brzdění stejnosměrným proudem Volba velikosti proudu Z předchozí stati (obr. 11) vyplývá, že při brzdění z rychlosti blízké ke jmenovité a jejím širokém okolí se získá poměrně malý brzdicí moment i při proudu přetěžujícím motor a zejména střídač. Proto je praktické volit proud v rozmezí, které umožňuje střídač (např. dvojnásobek jmenovitého proudu). Přitom je nutno kontrolovat, zda nebyly překročeny podmínky pro přetěžování střídače, tj. velikost přetížení a jeho trvání ve stanoveném časovém intervalu určeném dodavatelem střídače. Z hlediska tepelného přetížení střídače je nutné, aby ihned po ukončení brzdění byl stejnosměrný proud zrušen (u konvenčních pohonů z hlediska oteplení motoru vypnut). Při brzdění velkých setrvačných hmot, tj. při déle trvajícím brzdění je ve střídači (který pracuje jako 3 stejnosměrné pulsní měniče) některá větev přetížena více než druhé dvě větve. 4.Provedení usměrňovačů a napěťových střídačů pro velké výkony Měniče s tříúrovňovým řízením jsou používány pro napájení zejména vysokonapěťových motorů velkých výkonů (1,5 MW a výše). Výrazněji se začínají prosazovat od poloviny devádesátých let 20. století a to díky parametrům vysokonapěťových IGBT tranzistorů. Obvodové schéma s dvanáctipulsním diodovým usměrňovačem je na obr. 11. Tento způsob řízení je vhodný pro vyšší napěťové hladiny, protože zde dochází k rozdělení napětí na dva spínací prvky. Na rozdíl od standardních měničů, kde se k vytvoření výstupního napětí střídače využívají jen dvě napěťové úrovně, se zde získá na kapacitním děliči ještě další potenciál U DC /2, který umožní dosažení tzv. tříhodnotového výstupního napětí střídače (pro vyšší frekvence).v oblasti nízkých frekvencí lze pak použít poloviční amplitudy napěťových pulzů (menší du/dt, zvlnění apod.). Tento způsob vyžaduje použití většího počtu polovodičových prvků, jak je zřejmé ze schéma zapojení - obr. 12. Praktické použití tohoto zapojení výkonové části je možné: na výstupní straně měniče u střídače na vstupní straně měniče u usměrňovače (diodového i pulzně řízeného) Provozní vlastnosti lze shrnou do následujících bodů: menší napěťové namáhání spínacích prvků menší spínací ztráty menší zvlnění výstupního proudu 10

11 Obr. 12 Tříúrovňový napěťový střídač s dvanáctipulsním diodovým usměrňovačem Tak jako jiné napěťové střídače, i tento může být místo diodového usměrňovače vybaven pulsním usměrňovačem, jehož struktura je na obr. 13. Obr. 13 Pulsní usměrňovač pro napájení stejnosměrného napěťového meziobvodu 11

12 Na obr. 14 je zapojeni jedné fáze střídače se středem stejnosměrného napěťového zdroje, omezovacími diodami D1 a D2 a tranzistorovými spínači V1 až V4. Obr. 14 Větev tříúrovňového střídače s fází U Princip činnosti jedné fáze střídače napětí s tříúrovňovým PWM řízením: Sepnutím VI, V2 je (+) pól napěťového zdroje přiveden na výstupní fázi. Sepnutím V3, V4 je na výstupní fázi přiveden (-) pól napěťového zdroje. Sepnutím V2, V3 je výstupní fáze spojena se středem napěťového zdroje (0). Tříúrovňové řízení znamená, že řízením spínačů VI až V4 se na zátěž přivede nejen plné napětí zdroje, ale i jeho polovina (využitím středního bodu a omezovačích diod Dl, D2). To má pozitivní vliv nejen na harmonické složení výstupního napětí, ale i na absolutní velikost změn napětí na výstupu měniče. Porovnání dvouúrovňového (klasického) řízení měniče, užívaného u nízkonapěťových frekvenčních měničů a tříúrovňového řízení je na obr. 15. Na obr. 16 je navíc vykreslen průběh výstupního proudu měniče při tříúrovňovém řízení. Obsah základní harmonické proudu je zde cca 99 %. Tento údaj i průběh na obr. 15 byl převzat z katalogu měniče SIMOVERT MV (od firmy Siemens). 12

13 Obr. 15 Porovnání výstupních napětí dvouúrovňového a tříúrovňového řízení Obr. 16 Výstupní napětí a proud měniče při tříúrovňovém řízení 13

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu 1. Rozbor možných opravných prostředků na výstupu z napěťového střídače vč. příkladů zapojení

Více

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Přednáška 7 Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Senzory a aktuátory používané v robotických systémech. Regulace otáček stejnosměrných motorů (aktuátorů) Pro pohon jednotlivých os robota jsou často

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy

Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy Důvody kompenzace cos P S P cos S ekv 2 Spotřebiče

Více

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru PE v navazujícím magisterském programu strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2015/16 Soubor obsahuje tematické okruhy

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

Commander SK. EF www.controltechniques.cz. Technická data. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Commander SK. EF www.controltechniques.cz. Technická data. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů EF Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů ové velikosti A až C a 2 až 6 Základní informace Výrobce odmítá odpovědnost za následky vzniklé nevhodnou, nedbalou

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Základní informace k předmětu plnění veřejné zakázky Technické podmínky Požadavkem pro realizaci jednotlivých stanovišť je provedení vizualizace úloh na počítači s ovládáním jednotlivých aktivních prvků

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE SPÍNANÉ ZDROJE Problematika spínaných zdrojů Popularita spínaných zdrojů v poslední době velmi roste a stávají se převažující skupinou zdrojů na trhu. Umožňují vytvářet kompaktní přístroje s malou hmotností

Více

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích 1. Úvod Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích prof. Ing. Jiøí Pavelka, DrSc., ÈVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, katedra elektrických pohonù a trakce Mìnièe výkonové

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.1 Motor s cizím buzením 1.5 STEJNOSMĚRNÉ MOTORY Stejnosměrné motory jsou stroje, které mění elektrickou energii na energii mechanickou (odebíranou

Více

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4 Stýskala, 22 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉA 4 Oddíl 1 Sylabus tématu 1. DC stroje a) generátory řízení napětí, změna polarity b) motory spouštění, reverzace, řízení otáček,

Více

Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD

Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD Jiří Krupica Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD Klíčová slova: napájení zabezpečovacích zařízení ČD, univerzální napájecí zdroj (UNZ), zpětné působení UNZ

Více

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí Trojfázové asynchronní motory nejdůležitější a nejpoužívanější trojfázové motory jsou označovány indukční motory magnetické pole statoru indukuje v rotoru napětí a vzniklý proud vyvolává sílu otáčející

Více

Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC

Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC Vladimír Kudyn Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC Klíčová slova: usměrňovač, DPF, THD, přídavná tlumivka, kapacitní zátěž, spektrum harmonických složek. 1. Úvod Pro správnou

Více

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ 8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ 8. l Štítkové údaje Trojfázové asynchronní motory se mohou na štítku označit dvojím jmenovitým (tj. sdruženým) napětím např. 400 V / 30 V jen tehdy, mohou-li trvale

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu Stýskala, 2006 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Sylabus tématu 1. Elektromagnetické

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Význam a použití Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Jsou nejrozšířenějšími elektromotory vůbec a používají se k nejrůznějším pohonům proto, že jsou ze všech elektromotorů nejjednodušší

Více

Elektroměry. Podle principu měřicí soustavy dělíme elektroměry na: indukční elektroměry, elektronické impulzní elektroměry.

Elektroměry. Podle principu měřicí soustavy dělíme elektroměry na: indukční elektroměry, elektronické impulzní elektroměry. Elektroměry Elektroměry měří elektrickou energii, tj. práci elektrického proudu. Práci stejnosměrného proudu ve starých stejnosměrných sítích měřily elektroměry obsahující stejnosměrný motorek a počitadlo.

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové elektroniky chová se jako bipolární tranzistor řízený unipolárním

Více

Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny

Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Zdroje ve zkušebnictví Rotační zdroje, soustrojí, rotační měniče: stále ještě nejčastěji používané napájecí

Více

Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK

Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK 3 hod. týdně, celkem 99 hod. Všeobecné předpisy pro montáž, údržbu, opravy a zapojení elektrických zařízení Dotace učebního bloku: 2 zná ustanovení týkající se bezpečnosti

Více

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů Předmět: očník: Vytvořil: Datum: ELEKTOTECHNIKA PVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 3. 0. 03 Ele LC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických

Více

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty stejnosměrného napětí U dav Užití v pohonech: řízení stejnosměrných

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

Zdroj NTPI2EU ze setkání v ČB. Milan Horkel. Parametr Hodnota Poznámka. 50 x 72 x 28mm 50 x 35 x 28mm. Hmotnost 57g Zváženo včetně kabelu

Zdroj NTPI2EU ze setkání v ČB. Milan Horkel. Parametr Hodnota Poznámka. 50 x 72 x 28mm 50 x 35 x 28mm. Hmotnost 57g Zváženo včetně kabelu Zdroj NTPI2EU ze setkání v ČB Milan Horkel Na letošním tradičním setkání radioamatérů v Českých Budějovicích se objevilo větší množství stejných napájecích zdrojů. Tak jsem jeden rozlousknul, abych zjistil,

Více

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem) 8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH 8.1. Úvod Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem) zkratový výkon v PCC výkon nelin. zátěže (všech zátěží) R = S sce sc /

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981 Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981 JKPOV 404 229 719

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky. Regulace jednofázového napěťového střídače

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky. Regulace jednofázového napěťového střídače ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Regulace jednofázového napěťového střídače vedoucí práce: Ing. Vojtěch Blahník,

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Gramofonový přístroj NC 440

Gramofonový přístroj NC 440 1 Gramofonový přístroj NC 440 Obr. 1. Gramofonový přístroj NC 440 Gramofonový přístroj NC 440 je určen pro.kvalitní reprodukci desek. Je proveden jako dvourychlostní (45 a 33 1/3 ot./min.) pro reprodukci

Více

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba.

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Elektrická trakce Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Způsob pohonu hnacích kol elektromotorem má odborný název elektrická trakce a elektromotor

Více

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (u stejnosměrných střední hodnota) a u střídavých efektivní hodnota napětí a kmitočet. Obr.

Více

Snížení transientního jevu při přechodu asynchronního motoru napájeného z měniče kmitočtu na napájení ze sítě

Snížení transientního jevu při přechodu asynchronního motoru napájeného z měniče kmitočtu na napájení ze sítě Snížení transientního jevu při přechodu asynchronního motoru napájeného z měniče kmitočtu na napájení ze sítě Praha, srpen 2012 Prof. Ing. JiříPavelka, DrSc., Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. Ing. Vít Hlinovský,

Více

Ztráty v napájecí soustavě

Ztráty v napájecí soustavě Karel Hlava 1, Jaromír Hrubý 2 Ztráty v napájecí soustavě Klíčová slova: spotřeba trakční energie, ztrátové složky, vliv počtu a polohy trakčních odběrů Složky spotřeby energie v elektrické trakci Spotřeba

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

Princip funkce stejnosměrného stroje

Princip funkce stejnosměrného stroje Princip funkce stejnosměrného stroje stator vytváří konstantní magnetický tok Φ B, který protéká rotorem a) motor: do rotoru je přiváděn přes komutátor proud na rotoru je více vinutí, komutátor připojená

Více

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace Automatizace 4 Ing. Jiří Vlček Soubory At1 až At4 budou od příštího vydání (podzim 2008) součástí publikace Moderní elektronika. Slouží pro výuku předmětu automatizace na SPŠE. 7. Regulace Úkolem regulace

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA RENOVACE LABORATORNÍHO ZDROJE 40V/40A Petr Dašek BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 -3- Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Použité literární prameny

Více

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU Úvod: Čas ke studiu: Polovodičové součástky pro výkonovou elektroniku využívají stejné principy jako běžně používané polovodičové součástky

Více

Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem

Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem Ing. Petr Hapal Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektroniky, Technická 8, 612

Více

JISTIČE A CHRÁNIČE JISTIČE. Obr. 3.3.1. Schématická značka jednofázového a trojfázového jističe

JISTIČE A CHRÁNIČE JISTIČE. Obr. 3.3.1. Schématická značka jednofázového a trojfázového jističe JISTIČE A CHRÁNIČE JISTIČE Obr. 3.3.1. Schématická značka jednofázového a trojfázového jističe Jističe jsou samočinné nadproudové vypínače, určené ke spínání a jištění elektrických obvodů, popř. i k jejich

Více

Název: Autor: Číslo: Leden 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Leden 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Spouštění, změna otáček a brzdění

Více

KOMPENZAČNÍ ROZVÁDĚČE

KOMPENZAČNÍ ROZVÁDĚČE KOMPENZAČNÍ ROZVÁDĚČE KOMPENZACE NN A VN, DEKOMPENZACE NN HRAZENÉ KOMPENZAČNÍ ROZVÁDĚČE RYCHLÁ BEZKONTAKTNÍ KOMPENZACE ANALÝZY SÍTÍ - FILTRACE HARMONICKÝCH Teorie kompenzace Typy spotřebičů Induktivní

Více

Počítačové cvičení BNEZ 2. Snižující měnič

Počítačové cvičení BNEZ 2. Snižující měnič Počítačové cvičení BNEZ 2 Snižující měnič Úkol 1: Úkol 2: Úkol 3: Úkol 4: Úkol 5: Dle schématu na Obr. 2 zakreslete v programu OrCAD Capture obvod snižujícího DC-DC měniče. Měnič má mít následující parametry:

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 15. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ Obsah: 1. Úvod 2. podle přípustného oteplení 3. s ohledem na hospodárnost

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Trakční prvky dvousystémových lokomotiv Vedoucí práce : Doc. Ing. Bohumil Skala,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 9 Kontrola

Více

Obsah. Obsah. Profil společnosti 2

Obsah. Obsah. Profil společnosti 2 Aplikace Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Aplikace 3 Výkonové polovodičové jednotky PSU 3 Zákaznické PSU 4 Schémata zapojení PSU 5 Řídicí jednotka tyristorů GU 3391 6 Řídicí jednotka tyristorů

Více

Příloha č. 1. Prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků. (popis jednotlivých bloků)

Příloha č. 1. Prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků. (popis jednotlivých bloků) Příloha č. 1 Prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků (popis jednotlivých bloků) Úvod Sofistikované zařízení pro ohřev aktivních vložek, slouží

Více

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika Základní pojmy z oboru výkonová elektronika prezentace k přednášce 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. výkonová elektronika obor,

Více

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko.

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko. Motor s kroužkovou kotvou Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator má stejnou konstrukci jako u motoru s kotvou nakrátko

Více

Mechatronické systémy s krokovými motory

Mechatronické systémy s krokovými motory Mechatronické systémy s krokovými motory V současné technické praxi v oblasti řídicí, výpočetní a regulační techniky se nejvíce používají krokové a synchronní motorky malých výkonů. Nejvíce máme možnost

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

Regulátor zátěže MC 10. (software pro FATEK B1z + popis zapojení) Technická dokumentace

Regulátor zátěže MC 10. (software pro FATEK B1z + popis zapojení) Technická dokumentace Regulátor zátěže MC 10 verze s pevně nastavenými příkony záteží (software pro FATEK B1z + popis zapojení) Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2011 Obsah Výr.

Více

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 5. ELEKTCKÁ MĚŘENÍ rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS 5.1 Úvod 5. Chyby měření 5.3 Elektrické

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k ovládacím prvkům strojního zařízení

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k ovládacím prvkům strojního zařízení Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k ovládacím prvkům strojního zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k ovládacím prvkům strojního

Více

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOÝCH OBODŮ TTL I 1. Podle katalogu nakreslete vývody a vnitřní zapojení obvodu MH7400. Jde o čtveřici dvouvstupových hradel NND. 2. Z katalogu vypište mezní hodnoty a charakteristické

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita omáše Bati ve Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ ELEKROECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKRONIKY Název úlohy: Měření frekvence a fázového posuvu proměnných signálů Zpracovali: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupina:

Více

Vývojové práce v elektrických pohonech

Vývojové práce v elektrických pohonech Vývojové práce v elektrických pohonech Pavel Komárek ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, K 31 Katedra elektrických pohonů a trakce Technická, 166 7 Praha 6-Dejvice Konference MATLAB 001 Abstrakt Při

Více

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů 1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů Cíl: Cílem této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů měřicích přístrojů při měření efektivních hodnot střídavých proudů

Více

Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti. Odd. 1 - Spojení. Odd. 2 Spojení, svorky (vývody) a odbočení. Odd. 3 - Spojovací součásti

Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti. Odd. 1 - Spojení. Odd. 2 Spojení, svorky (vývody) a odbočení. Odd. 3 - Spojovací součásti Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti Číslo Značka Název Odd. 1 - Spojení 03-01-01 03-01-02 03-01-03 03-01-04 03-01-05 03-01-06 03-01-07 110 V 3N 50 Hz 400 V 3 x 120 mm 2 + 1 x 50 mm 2 3 2 x 120 mm 2 Al spoj

Více

ELprim-tech s.r.o. prodejce výrobků TOS Znojmo v ČR Náchodská 264, 549 32 Velké Poříčí www.elprim.cz

ELprim-tech s.r.o. prodejce výrobků TOS Znojmo v ČR Náchodská 264, 549 32 Velké Poříčí www.elprim.cz ELprim-tech s.r.o. prodejce výrobků TOS Znojmo v ČR Náchodská 264, 549 32 Velké Poříčí www.elprim.cz e-mail: elprim@elprim.cz tel.,fax: +420 491 483900 mobil: +420 775 772250 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Frekvenčních

Více

VÝHODY TECHNICKY SPRÁVNĚ ŘEŠENÉ KOMPENZACE

VÝHODY TECHNICKY SPRÁVNĚ ŘEŠENÉ KOMPENZACE VÝHODY TECHNICKY SPRÁVNĚ ŘEŠENÉ KOMPENZACE J. Hanzlík, M. Doubek, EMCOS s. r. o. Článek upozorňuje na výhody kvalifikovaně navržených a technicky správně provedených kompenzačních zařízení v porovnání

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Zpracovatel: Provozovatel lokální distribuční soustavy UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov

Více

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

Zadání semestrálního projektu Konstrukce polovodičových měničů

Zadání semestrálního projektu Konstrukce polovodičových měničů DIV0014 Divílek Marek, Bc. Návrh a realizace vazebního členu stejnosměrných zdrojů Reverzibilní 4 kvadrantový DC/DC měnič 60-100V DC, 10A 1kW Bezpotenciálové moduly Laboratorní aplikace END0009 Endryáš

Více

Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení

Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení Ing. Karel Stoll CSc. Praha Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení 1 Důvody vzniku měření rušivých vlivů Modernizace hnacích vozidel v sedmdesátých letech

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Tyristory 1 Tyristor polovodičová součástka - čtyřvrstvá struktura PNPN - tři přechody při polarizaci na A, - na K je uzavřen přechod 2, při polarizaci - na A, na K jsou

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

Příloha č. 1. Software pro prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků

Příloha č. 1. Software pro prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků Příloha č. 1 Software pro prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků (popis jednotlivých bloků) Úvod Navržený software je určen pro mikrokontrolér

Více

6. Senzory elektrického proudu. Měření výkonu.

6. Senzory elektrického proudu. Měření výkonu. 6. Senzory elektrického proudu. Měření výkonu. Úvod: Elektrický proud [A] je jedinou elektrickou veličinou v soustavě SI. Proud potřebujeme měřit při konstrukci, oživování a opravách elektronických zařízení.

Více

Často používané aplikace tlumivek v silnoproudé elektrotechnice; Tlumivky v silnoproudé elektrotechnice (Část 2)

Často používané aplikace tlumivek v silnoproudé elektrotechnice; Tlumivky v silnoproudé elektrotechnice (Část 2) Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 1 Často používané aplikace tlumivek v silnoproudé elektrotechnice; Tlumivky v silnoproudé elektrotechnice (Část 2) The most frequently used applications

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V Českých Budějovicích, září 2013 Vypracoval: Ing. Bořivoj Štěpánek

Více

Hlídač plamene SP 1.4 S

Hlídač plamene SP 1.4 S Hlídač plamene SP 1.4 S Obsah: 1. Úvod 2. Technické údaje 3. Vnější návaznosti 4. Provoz 4.1 Způsob použití 4.2 Aplikace tubusu 4.3 Pokyny pro provoz 4.4 Bezpečnostní předpisy 4.5 Kontrola funkce 4.6 Zkušební

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz

Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz Jedním ze základních prvků filtrů potlačujících šíření rušení po vedeních jsou odrušovací tlumivky. V případě rušení asymetrického, jaké

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.19 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Kolísání napětí, flicker, napěťová nesymetrie. přednáška Z 20/202 Ing. Tomáš ýkora, Ph.D. Kolísání napětí základní

Více

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů Zesilovač Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu Princip zesilovače Zesilovač je dvojbran který může současně zesilovat napětí i proud nebo pouze napětí

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Alena Škárová Datum vytvoření:

Více

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

Výkonový tranzistorový zesilovač pro 1,8 50 MHz

Výkonový tranzistorový zesilovač pro 1,8 50 MHz Výkonový tranzistorový zesilovač pro 1,8 50 MHz Ing.Tomáš Kavalír, Ph.D. - OK1GTH, kavalir.t@seznam.cz Uvedený článek je volný pokračováním předešlého článku, který pojednával o výkonových LDMOS tranzistorech

Více