/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje"

Transkript

1 /2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

2 Předmluva K tomuto návodu Tyto přístroje odpovídají základním požadavkům příslušných směrnic Evropské unie. Shoda byla prokázána. Příslušné podklady a originály prohlášení o shodě jsou uloženy u výrobce. Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace pro bezpečnou a správnou obsluhu Vašeho solárního zařízení. Veškeré technické podklady k Vaší solární stanici si vyžádejte u Vašeho oprávněného pracovníka. Nechte si vysvětlit funkci a obsluhu Vašeho solárního zařízení Vaším oprávněným pracovníkem. RECYKLACE Po skončení životnosti mohou být solární zásobník regulační přístroj kolektory a další konstrukční prvky vráceny zpět výrobci. Materiál pak bude recyklován co možná nejšetrnějším ekologickým způsobem. Přiřazení Toto solární zařízení můžete sestavit z jednotlivých komponent nebo si jej můžete objednat jako solární sadu. Solární sady se mohou skládat z různých dílčích výrobků nebo mohou být s různými výrobky kombinovány. Proto se tento návod k obsluze nevěnuje rozdílům mezi jednotlivými výrobky spíše Vám v obecné rovině vysvětluje jak můžete Vaše solární zařízení obsluhovat a kontrolovat. Označení výrobků Různé konkstrukční typy plošných kolektorů a kolektorů s vakuovými trubicemi jsou v tomto návodu označovány jednotně jako "kolektor". Různé konstrukční typy zásobníků (např. kombinovaný zásobník vyrovnávací zásobník) jsou v tomto návodu jednotně označovány jako "solární zásobník". Technické změny vyhrazeny! Z důvodu dalšího vývoje se mohou obrázky funkční kroky a technické údaje nepatrně lišit. Aktualizace dokumentace Máte-li návrhy na zlepšení nebo jste zjistili nepřesnosti spojte se prosím s námi. Buderus tepelná technika Praha s.r.o. 2

3 Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost Účel použití Druhy upozornění Respektujte tyto bezpečnostní pokyny Popis výrobku Pokyny k provozu solárního zařízení Prvky kompletní regulační stanice Ovládací prvky regulačního přístroje Ovládání regulačního přístroje Přehled hlavního menu Zobrazení teploty Zobrazení aktuálního nastavení Volba druhu provozu Kontrola a údržba solárního zařízení Proč je pravidelná údržba důležitá? Kontrola solárního zařízení vlastními silami Kontrola tlaku kapaliny solárního zařízení popř. vyžádání jeho nastavení Čištění kolektorů Protokol pro uživatele Buderus tepelná technika Praha s.r.o. 3

4 1 Pro Vaši bezpečnost 1 Pro Vaši bezpečnost Toto solární zařízení a kolektory jakož i jejich upevňovací systémy (k montáži na šikmou střechu plochou střechu do střechy a fasády) jsou vyvinuty a vyrobeny podle nejnovějších technologických poznatků a technicko-bezpečnostních pravidel. Mimořádný důraz byl přitom kladen na snadnou obsluhu. K bezpečnému ekonomickému a ekologickému využívání solárního zařízení Vám doporučujeme dbát těchto bezpečnostních pokynů a tohoto návodu k obsluze. 1.3 Respektujte tyto bezpečnostní pokyny Nesprávnou obsluhou solárního zařízení může dojít k hmotným škodám. Toto solární zařízení provozujte jen v souladu s jeho účelem a je-li v bezvadném stavu. Instalaci solárního zařízení svěřte odbornému mechanikovi. Pečlivě prostudujte tento návod k obsluze. 1.1 Účel použití Vaše solární zařízení slouží k ohřevu pitné vody ohřevu pitné vody a podpoře vytápění a / nebo k ohřevu vody bazénu. Zařízení téměř nepotřebuje žádnou údržbu. Dbejte rovněž i na účel použití různých součástí Vašeho solárního zařízení (viz jejich technické podklady). 1.2 Druhy upozornění Rozlišujeme dva stupně nebezpečí které jsou označovány signálními znaky: VAROVÁNÍ! OHROŽENÍ ŽIVOTA Označuje případné nebezpečí spojené s výrobkem které by mohlo bez náležité bdělosti přivodit těžkou újmu na zdraví nebo dokonce i smrt. VAROVÁNÍ! POZOR! OHROŽENÍ ŽIVOTA pádem ze střechy. Svěřte provádění prohlídek údržby a čistících prací na střeše odborné firmě. Nikdy nevstupujte na střechu nezajištěni a bez příslušných ochranných pomůcek. POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ neodbornými manipulacemi se solárním zařízením. Při výskytu závad informujte Vašeho odborného mechanika. Závady nechte ihned odstranit Vaším odborným mechanikem. NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ / POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ POZOR! Označuje možnou nebezpečnou situaci která může vést ke střednímu nebo lehkému ublížení na zdraví anebo k hmotným škodám. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Zde obdržíte rady pro uživatele k optimálnímu využití a nastavení zařízení a přístrojů a další užitečné informace. Buderus tepelná technika Praha s.r.o. 4

5 Popis výrobku 2 2 Popis výrobku Hlavními součástmi solárního zařízení jsou: Kolektorové pole (obr. 1 poz. 1). Kolektorové pole může sestávat z kolektorů s vakuovými trubicemi nebo z plošných kolektorů. Kompletní regulační stanice (obr. 1 poz. 2) Kompletní regulační stanice se skládá z oběhového čerpadla a bezpečnostních a uzavíracích armatur solárního okruhu Regulační přístroj (popř. zabudovaný do kompletní regulační stanice). Solární zásobník (obr. 1 poz. 4) Solární zásobník slouží k akumulaci získané solární energie. Podle konkrétního druhu využití se může jednat o zásobník na pitnou vodu vyrovnávací zásobník (k podpoře vytápění) nebo o kombinovaný zásobník (k ohřevu pitné vody i podpoře vytápění). Většina solárních zásobníků je vybavena druhým tepelným výměníkem ("bivalentní" varianta) kterým lze dohřívat zásobník konvenčním vytápěcím kotlem pokud je spotřeba vyšší než momentální zisk solární energie. Jak pracuje Vaše solární zařízení Pokud je překročen nastavený rozdíl teplot mezi polem kolektorů (obr. 1 poz. 6) a solárním zásobníkem (obr. 1 poz. 5 dole) zapne se oběhové čerpadlo. Oběhové čerpadlo dopravuje teplonosnou kapalinu v oběhu kolektorovým polem (obr. 1 poz. 1) ke spotřebiči energie. Tím je zpravidla solární zásobník (obr. 1 poz. 3). V solárním zásobníku je tepelný výměník který předá získané teplo z teplonosné kapaliny do pitné nebo vytápěcí vody. 4 Obr. 1 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Schéma solárního zařízení Kolektorové pole (kolektory) Kompletní stanice Regulační přístroj (zde: integrovaný do kompletní regulační stanice) Solární zásobník 5 Tepelné čidlo na solárním zásobníku Tepelné čidlo na kolektoru 3 Buderus tepelná technika Praha s.r.o. 5

6 0 I II Tmax 3 Pokyny k provozu solárního zařízení 3 Pokyny k provozu solárního zařízení Solární zařízení bude při uvedení do provozu nastaveno Vaším oprávněným pracovníkem a pracuje zcela automaticky. Nevypínejte Vaše solární zařízení ani při delší nepřítomnosti (např. při dovolené). Solární zařízení je vybaveno samojištěním. Výstup z kolektoru Zpátečka ke kolektoru 3 4 Po výpadku elektrického proudu popř. po delší nepřítomnosti zkontrolujte tlak kapaliny v zařízení na tlakoměru (obr. 2 poz. 4) kompletní regulační stanice (viz kapitola 5.3 "Kontrola tlaku kapaliny solárního zařízení popř. vyžádání jeho nastavení" strana 13) Prvky kompletní regulační stanice 1 Hlavní části kompletní regulační stanice jsou: Regulační přístroj (obr. 2 poz. 1) Regulační přístroj hlídá solární zařízení a řídí jeho chod ke získání optimálního zisku solární energie. U některých kompletních regulačních stanic je regulační přístroj instalován mimo stanici. Teploměr (obr. 2 poz. 2 a 3) Na zabudovaných teploměrech můžete přímo odečítat momentální teploty kapaliny od kolektoru a ve zpátečce ke kolektoru. Tlakoměr (obr. 2 poz. 4) Tlakoměr ukazuje tlak teplonosné kapaliny solárního Výstup k zásobníku Zpátečka od zásobníku zařízení. Obr. 2 Kompletní regulační stanice KS (zde: typ KS 01.. R s integrovaným regulačním přístrojem) Poz. 1: Regulační přístroj KR 0106 Poz. 2: Teploměr kapaliny přicházející od solárního kolektoru Poz. 3: Teploměr kapaliny ve zpátečce k solárnímu kolektoru Poz. 4: Tlakoměr Buderus tepelná technika Praha s.r.o. 6

7 Pokyny k provozu solárního zařízení Ovládací prvky regulačního přístroje Pomocí tlačítek plus ("+") minus (" ") a Enter můžete např. měnit nastavení hodnot nebo zobrazovat aktuální hodnoty na displeji. Tyto čtyři kontrolky (obr. 3 poz. 1-4) signalizují provozní stav solárního zařízení jak je uvedeno v tabulce 1. kontrolka stav 0 (červená) svítí rychle bliká pomalu bliká význam Automatický provoz oběhová čerpadla P1 a P2 jsou mimo provoz nebo není dosažen dostatečný teplotní rozdíl. Zařízení je v manuálním provozu nebo je vadné teplotní čidlo (na solárním zásobníku nebo na kolektoru). Provozní stav "vypnuto". I (zelená) svítí Oběhové čerpadlo P1 je v provozu. II (zelená) svítí Tmax (žlutá) Tab. 1 svítí rychle bliká Přídavné oběhové čerpadlo P2 je v provozu. Je dosažena nejvyšší přípustná teplota zásobníku. Je dosažena nejvyšší přípustná teplota kolektoru. Kontrolky LED stav a význam Obr. 3 Regulační přístroj KR 0106 Poz. 1: Kontrolka 0 (červená) Poz. 2: Kontrolka I (zelená) Poz. 3: Kontrolka II (zelená) Poz. 4: Kontrolka Tmax (žlutá) Poz. 5: Tlačítka plus minus a Enter slouží ke změnám hodnot a k pohybu v nabídce Poz. 6: Displej 6 Buderus tepelná technika Praha s.r.o. 7

8 4 Ovládání regulačního přístroje 4 Ovládání regulačního přístroje Regulační přístroj určuje počet otáček oběhového čerpadla v závislosti na provozním stavu aby získaná tepelná energie byla optimálně dopravena ke spotřebiči (solárnímu zásobníku). Je-li překročen nastavený rozdíl teplot T mezi kolektorem a solárním zásobníkem zapne se ke získání solární tepelné energie oběhové čerpadlo P1. Je-li teplotní rozdíl příliš malý (do solárního zásobníku nelze přivádět další energii) oběhové čerpadlo P1 se vypne aby zůstala tepelná energie uchována v solárním zásobníku. Pokud jsou překročeny nastavené nejvyšší přípustné teploty kolektoru nebo solárního zásobníku oběhové čerpadlo P1 se rovněž vypne aby chránilo součásti zařízení. POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ POZOR! změnami v nastavení zařízení. Neprovádějte jako provozovatel žádné změny parametrů které zde nejsou popsány. 4.1 Přehled hlavního menu Obrázek 4 Vám znázorňuje jak můžete obsluhovat regulační přístroj pomocí tří tlačítek (Enter plus a minus). Hlavní menu 01 Teploty 02 Nastavení 03 Druh provozu Kolektor... C T FSK/FSS:...K Provoz aut./rucní/vyp. Zasobnik... C Zasobnik FSX... C Tmax FSS:... C Otacky P1 ano / ne Pouze v provozním režimu "rucní": P1: 0/1 Otacky P % hlavní menu P2: 0/1 Doba P1... h ESC hlavní menu hlavní menu Obr. 4 Návod k použití nabídky regulačního přístroje Buderus tepelná technika Praha s.r.o. 8

9 Ovládání regulačního přístroje 4 Příklady obsluhy (viz obrázek 4) Stisknutím tlačítka Enter otevřete hlavní menu nebo se přesunete k dalšímu parametru. Stisknutím tlačítka plus či Enter se přesunete k dalšímu parametru. Stisknutím tlačítka minus nebo plus změníte hodnotu. 4.2 Zobrazení teploty V hlavním menu "01 Teploty" si můžete zobrazit různé provozní hodnoty solárního zařízení. Ke zvolení hlavního menu "01 Teploty" stiskněte tlačítko Enter. Stisknutím tlačítka minus se na displeji zobrazí provozní hodnoty solárního zařízení Teploty Kolektor... C Zasobnik... C Cidlo FSX... C Displej zobrazí naměřenou teplotu kolektoru a zásobníku. Čidlo FSX je čidlem přídavným které např. může zobrazit teplotu zásobníku v jeho horní části. Čidlo FSX slouží pouze k indikaci a jeho signál není regulačním přístrojem vyhodnocován Regulace počtu otáček Otacky P1... % Počet otáček oběhového čerpadla P1 je řízen regulačním přístrojem v závislosti na provozním stavu aby se nastavený teplotní rozdíl udržel co nejvíce konstantní. Rozpětí otáček se pohybuje od 30% (nejnižší otáčky) do 100% (nejvyšší otáčky). Doba P1... h Doba provozu Celkový počet provozních hodin oběhového čerpadla P1 (spotřebič 1). Stisknutím tlačítka Enter se vrátíte zpět do hlavního menu. Buderus tepelná technika Praha s.r.o. 9

10 4 Ovládání regulačního přístroje 4.3 Zobrazení aktuálního nastavení V hlavním menu "02 Nastavení" si můžete zobrazit zapínací teplotní rozdíl vypínací teplotní rozdíl nejvyšší přípustnou teplotu zásobníku a počet otáček oběhového čerpadla. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Změny nastavení má provádět pouze oprávněný pracovník aby byla zaručena bezchybná funkce Vašeho solárního zařízení. Ke zvolení hlavního menu "02 Nastavení" stiskněte tlačítko Enter. Ke zobrazení teplotních rozdílů popř. teplot na displeji stiskněte tlačítka minus nebo plus. T FSK/FSS... K Zapínací teplotní rozdíl Je-li mezi teplotami solárního zásobníku a polem kolektorů dosažen nastavený zapínací teplotní rozdíl T rozběhne se oběhové čerpadlo a kontrolka I (zelená) se rozsvítí. Rozsah zadání Výrobní nastavení Zapínací teplotní rozdíl 6 30 K 10 K Vypínací teplotní rozdíl Vypínací teplotní rozdíl je automaticky stanoven zapínacím teplotním rozdílem. Klesne-li teplotní rozdíl během automatického provozu na méně než polovinu zapínacího teplotního rozdílu a sníží-li regulační přístroj otáčky oběhového čerpadla na nejnižší hodnotu vypne regulátor oběhové čerpadlo. Buderus tepelná technika Praha s.r.o. 10

11 Ovládání regulačního přístroje Nejvyšší přípustná teplota zásobníku Tmax FSS... C Nejvyšší přípustnou teplotu solárního zásobníku lze nastavit (výrobní nastavení je na hodnotu 60 C). Dosáhne-li teplota čidla zásobníku tuto hodnotu dojde k vypnutí oběhového čerpadla a rozsvítí se kontrolka Tmax (žlutá). Klesne-li teplota v zásobníku pod nastavenou maximální hodnotu Tmax FSS o 5 K oběhové čerpadlo se automaticky opět zapne. Rozsah zadání Výrobní nastavení Nejvyšší teplota zásobníku C 60 C NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ VAROVÁNÍ! Jsou-li nastaveny teploty zásobníku nad 60 C hrozí v místech odběru nebezpečí opaření. Zeptejte se Vašeho odborníka topenáře na nastavenou nejvyšší teplotu vody nebo ji osobně zkontrolujte. Z kohoutků pouštějte jen teplou vodu společně se studenou Nejvyšší přípustná teplota kolektoru Při překročení nejvyšší přípustné teploty kolektoru se oběhové čerpadlo P1 vypne popř. již nezapne. Klesne-li teplota teplotního čidla kolektoru o 5 K pod tuto hodnotu oběhové čerpadlo se opět automaticky zapne. Otacky P1... ano Regulace počtu otáček Zvláš efektivně pracuje solární zařízení při regulaci počtu otáček. Na regulačním přístroji můžete tuto regulaci zapnout nebo vypnout. V běžném případě by měla být regulace počtu otáček zapnuta ("ano"). Rozsah zadání Výrobní nastavení Regulace počtu otáček P1 ano/ne ano Stisknutím tlačítka Enter se vrátíte zpět do hlavního menu. Buderus tepelná technika Praha s.r.o. 11

12 4 Ovládání regulačního přístroje 4.4 Volba druhu provozu V hlavním menu "03 Druh provozu" můžete volit mezi automatickým a manuálním provozem nebo zapnout či vypnout oběhová čerpadla. Ke zvolení hlavního menu "03 Druh provozu" stiskněte tlačítko Enter. Stisknutím tlačítka minus nebo plus zvolíte druh provozu. Provoz: auto Základní nastavení je "auto" (automatický provoz). Zvolením hodnoty "vypnuto" můžete automatickou regulaci vypnout. V ručním provozu můžete oběhová čerpadla P1 a P2 ovládat manuálně. P1:0 P2:0 ESC Ruční provoz (podmenu) V hlavním menu "03 Druh provozu" stiskněte tlačítko Enter abyste aktivovali manuální provoz. Stiskněte tlačítko plus nebo minus k výběru oběhového čerpadla P1 a P2 (lze pouze v režimu "ručně"). Pomocí "ESC"můžete podmenu opustit. Stiskněte tlačítko Enter k zapnutí nebo vypnutí P1 nebo P2 nebo stisknutím ESC podmenu opustíte (0 = "vypnuto" 1 = "zapnuto"). UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Ochranné funkce "nejvyšší přípustná hodnota teploty zásobníku" (viz část 4.3.3) a "nejvyšší přípustná hodnota teploty kolektoru" (viz část 4.3.4) platí také v manuálním provozu. K ochraně součástí zařízení proto nemůže být solární zařízení provozováno při vysokých teplotách ani v manuálním provozním režimu. Druh provozu Rozsah zadání auto ruční vypnuto Výrobní nastavení auto Stisknutím tlačítka Enter se vrátíte zpět do hlavního menu. Buderus tepelná technika Praha s.r.o. 12

13 Kontrola a údržba solárního zařízení 5 5 Kontrola a údržba solárního zařízení Vaše solární zařízení k ohřevu pitné vody ohřevu pitné vody s podporou vytápění a/nebo ohřevu vody bazénu téměř nepotřebuje údržbu. 5.1 Proč je pravidelná údržba důležitá? Doporučujeme Vám však nechat si provést každé 2 3 roky údržbu Vaším odborným mechanikem abyste zajistili bezchybnou funkci a event. včas rozeznali možná poškození a nechali je odstranit. Vaše solární zařízení byste měli pravidelně podrobovat údržbě z následujících důvodů: abyste udrželi vysokou účinnost zařízení a provozovali solární zařízení efektivně abyste zajistili vysokou provozní bezpečnost. 5.2 Kontrola solárního zařízení vlastními silami Vy sami můžete přispět k tomu aby Vaše solární zařízení bezchybně fungovalo tím že: zkontrolujte asi dvakrát ročně teplotní rozdíl mezi vstupem od kolektorů a zpátečkou ke kolektorům jakož i teplotu kolektorů a teplotu zásobníku u kompletních regulačních stanic které jsou provozovány s kapalinou Solarfluid zkontrolujte tlak v zařízení 5.3 Kontrola tlaku kapaliny solárního zařízení popř. vyžádání jeho nastavení Prověřte tlak kapaliny zařízení na tlakoměru (obr. 2 poz. 4 strana 6) je-li zařízení v chladném stavu (cca 20 C). Kontaktujte Vašeho odborného mechanika pokud tlak výrazně poklesl. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Výkyvy hodnot tlaku v různých místech solárního cirkulačního okruhu v důsledku teplotních rozdílů jsou obvyklé a nevedou k poruchám solárního zařízení. Pokud tlak kapaliny v solárním zařízení poklesl: Ověřte zda se používaná kapalina Solarfluid nenahromadila v záchytné nádrži pod kompletní regulační stanicí. Pokles tlaku může nastat z následujících příčin: pojistný ventil odpustil kapalinu. v cirkulačním okruhu je netěsné místo. automatický odvzdušňovač odpustil vzduch nebo páru. Informujte Vašeho oprávněného pracovníka. zkontrolujte množství získané tepelné energie (pokud je nainstalován měřič tepla). UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Chcete-li si kontrolované hodnoty poznamenat můžete k tomu použít protokol na straně 15 který je vhodný i jako předloha ke kopírování. POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU kontaktem se solární kapalinou Solarfluid. Dostane-li se Vám kapalina Solarfluid do očí důkladně oči vypláchněte při rozevřených víčkách pod tekoucí vodou. Kapalinu Solarfluid přechovávejte mimo dosah dětí. Kapalina Solarfluid nemá korozivní účinky a je biologicky odbouratelná. Buderus tepelná technika Praha s.r.o. 13

14 5 Kontrola a údržba solárního zařízení 5.4 Čištění kolektorů Kolektory které jsou instalovány se sklonem větším než 30 nemusí být zpravidla čištěny (samočistící efekt působením deš ových srážek). Mokré čištění vrchních desek kolektorů je možné při dodržení následujících pokynů. OHROŽENÍ ŽIVOTA VAROVÁNÍ! pádem ze střechy. Svěřte provádění prohlídek údržby a čištících prací na střeše odborné firmě. Nikdy nevstupujte na střechu nezajištěni a bez příslušných ochranných pomůcek. Nechte kolektory očistit pouze čistou vodou nepoužívejte žádné čistící přísady. Během mokrého čistění si můžete nechat zkontrolovat zařízení podle následujících bodů: Je pokrytí střechy kolektory stále těsné? Jsou přípojky a trubky kolektorového pole těsné? Jsou propojení mezi jednotlivými kolektory kolektorového pole těsná? Jsou odvzdušňovače uzavřené? Není event. porušená (poškozená) izolace vně umístěných trubek? Je teplotní čidlo kolektoru zasunuté do jímky až na doraz? Buderus tepelná technika Praha s.r.o. 14

15 Protokol pro uživatele 6 6 Protokol pro uživatele Provozovatel zařízení: Celková plocha kolektorů: Sklon střechy: Datum m ² Teploměr na kompletní regulační stanici Výstup solárního kolektoru (červený) v C Zpátečka solárního kolektoru (modrý) v C Datum uvedení do provozu: Typ kolektorů: Orientace na světovou stranu: Regulační přístroj KR 0106 Tlakoměr kompletní stanice Teplota kolektorů v C Teplota zásobníku v C Tlak v zařízení v barech Typ zásobníku: Kompletní regulační stanice: Množství tepelné energie (je-li nainstalován měříč tepla) v kwh Povětrnostní situace 1 = zcela jasno 2 = jasno 3 = zataženo 4 = zcela zataženo Buderus tepelná technika Praha s.r.o. 15

16 Buderus Váš spolehlivý partner. Špičková technologie vytápění vyžaduje profesionální instalaci a údržbu. Buderus proto dodává kompletní program exkluzivně přes odborné topenářské firmy. Zeptejte se jich na techniku vytápění. Vaše odborná firma: Buderus tepelná technika Praha spol.s r.o. Průmyslová 372/1 Praha

6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 443 Solární modul. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 443 Solární modul. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Funkční modul FM 443 Solární modul Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic. Byla prokázána

Více

Návod k obsluze. Zasobnik 1 54 C. Nastavení funkcí Regulační přístroj KR 0205. 6302 1325 07/2000 CZ Pro odbornou firmu

Návod k obsluze. Zasobnik 1 54 C. Nastavení funkcí Regulační přístroj KR 0205. 6302 1325 07/2000 CZ Pro odbornou firmu 6302 1325 07/2000 CZ Pro odbornou firmu Návod k obsluze Nastavení funkcí Regulační přístroj KR 0205 1 Tmax. 2 Tmax. 1 2 3 Zasobnik 1 54 C Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Předmluva Důležité

Více

6301 0184 05/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Speciální plynové kotle Logano GE434/Logano plus GB434. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 0184 05/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Speciální plynové kotle Logano GE434/Logano plus GB434. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 0184 05/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Speciální plynové kotle Logano GE434/Logano plus GB434 Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Milá zákaznice, milý zákazníku, speciální plynové kotle

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

6302 9235 11/2002 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. ovládací jednotky RC30. Před obsluhou přístroje pozorně přečtěte!

6302 9235 11/2002 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. ovládací jednotky RC30. Před obsluhou přístroje pozorně přečtěte! 6302 9235 11/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze ovládací jednotky RC30 Před obsluhou přístroje pozorně přečtěte! Úvodem Přístroj vyhovuje základním požadavkům příslušných norem a směrnic. Shoda byla prokázána.

Více

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte!

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.......................................... 3 1.1

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116 Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Tiráž Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte!

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte! 7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty RC20 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Úvodem....................................... 3 2 Bezpečné zacházení s regulátorem

Více

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k obsluze Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 70 3 3 CZ (007/08) OSW 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 4-3 MFK... ZSC 8-3 MFK... ZWC 4-3 MFK...

Více

ecotec plus Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Závěsný plynový kondenzační kotel Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

ecotec plus Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Závěsný plynový kondenzační kotel Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze ecotec plus Závěsný plynový kondenzační kotel CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Více

Připojovací sada Twin Tube 15 pro kolektory s hadicovými přechodkami dle DIN 3021, díl 1

Připojovací sada Twin Tube 15 pro kolektory s hadicovými přechodkami dle DIN 3021, díl 1 60 656 /000 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Připojovací sada Twin Tube 5 pro kolektory s hadicovými přechodkami dle DIN 0, díl Před montáží pečlivě přečíst. Rozsah dodávky Rozsah dodávky! Před zahájením

Více

Připojovací sada Twin Tube DN 20

Připojovací sada Twin Tube DN 20 01 27 02/2001 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Připojovací sada Twin Tube DN 20 Před montáží pečlivě pročtěte Obsah 1 Rozsah dodávky............................................ 2 Montáž....................................................

Více

Solární jednotka. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. auroflow exclusiv. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Solární jednotka. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. auroflow exclusiv. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Solární jednotka auroflow exclusiv CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

auromatic 620 VRS 620/3

auromatic 620 VRS 620/3 auromatic 620 VRS 620/3 CZ Pro provozovatele Návod k obsluze auromatic 620 VRS 620/3 Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace podkladů... 3 1.2 Použité symboly... 3 1.3 Způsob záznamu

Více

ROTEX HPSU compact 308

ROTEX HPSU compact 308 Pro provozovatele ROTEX HPSU compact 308 Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze Typy HPSU compact 308 CZ Vydání 02/2012 Výrobní číslo Zákazník Obsah 1 Bezpečnost...............................................................................

Více

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB152-16/24/24K. 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB152-16/24/24K. 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB52-6/24/24K Pøed zahájením obsluhy pozornì proètìte Obsah Pøehled základní øídící jednotky Logamatic BC0...........................

Více

Návod k obsluze. Logano plus SB745. Kondenzační kotel. Rozsah výkonu 800-1200 kw. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte.

Návod k obsluze. Logano plus SB745. Kondenzační kotel. Rozsah výkonu 800-1200 kw. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 648 053-00.2T Návod k obsluze Kondenzační kotel Logano plus SB745 Rozsah výkonu 800-1200 kw Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 801 059 (2012/03) CZ Úvodem Úvodem Vážená zákaznice,

Více

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012 Pro provozovatele ROTEX HPSU compact Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze Typy HPSU compact 308 HPSU compact 508 HPSU compact 516 CZ Vydání 06/2012 Výrobní číslo Zákazník

Více

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Návod pro provoz Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

7 747 006 081 05/2006 CZ

7 747 006 081 05/2006 CZ 7 747 006 081 05/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul SM10 Solární modul pro EMS Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost............................. 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

Návod k obsluze. Solární zařízení s regulátorem Logamatic SC40. Solární regulátor. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte.

Návod k obsluze. Solární zařízení s regulátorem Logamatic SC40. Solární regulátor. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. Návod k obsluze Solární regulátor 7747006071-00.1 SD Solární zařízení s regulátorem Logamatic SC40 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 7 747 008 503 CZ (08/2007) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

Návod k montáži a obsluze. Kompletní stanice Logasol KS 0105 R KS 0110 R KS 0120 R KS 0210 R KS 0220 R. 6300 8315 01/2000 CZ Pro odbornou firmu

Návod k montáži a obsluze. Kompletní stanice Logasol KS 0105 R KS 0110 R KS 0120 R KS 0210 R KS 0220 R. 6300 8315 01/2000 CZ Pro odbornou firmu 6300 835 0/000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a obsluze Kompletní stanice Logasol KS 005 R KS 00 R KS 00 R KS 00 R KS 00 R Před zahájením montáže a obsluhy pečlivě přečíst Předmluva Důležité všeobecné

Více

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením Lister Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením ZPS ECO obj.č. 3275 (50-6000000) CE Odpovídá normám: 2006/95 EG a 89/336 EWG Obr.: ZPS ECO Pro budoucí použití uschovejte! Dodržujte bezpečnostní

Více

7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu. Návod k montáži

7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu. Návod k montáži 7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu Návod k montáži Spínací jednotka W002 pro externí hlášení závad a pro spínání žádané hodnoty Plynový kondenzační kotel GB112/GB122 Plynový průtokový kotel

Více

Návod k montáži a obsluze. Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20

Návod k montáži a obsluze. Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20 Návod k montáži a obsluze Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20 Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20 Oběhové čerpadlo UPS 15-50 Technická data Provozní tlak: max. 3 bar Teplota média:

Více

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země-voda 6 720 614 366-31.3I Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6 720 806 092 (2012/12) cs Úvodem Úvodem Vážená

Více

Návod k obsluze pro provozovatele Logano plus SB325

Návod k obsluze pro provozovatele Logano plus SB325 Kondenzační kotel 6 720 804 354-00.1ITL Návod k obsluze pro provozovatele Logano plus SB325 6 720 806 350 (2012/07) CZ Před obsluhou pozorně pročtěte. Úvodem Úvodem Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S Prosím, před montáží pečlivě přečíst Předmluva K tomuto návodu Předložený montážní

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu

Více

Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS 23 AE 23/31 ZW 23 AE 23/31 ZS 23 KE 23/31 ZW 23 KE 23/31 6 720 606 364 (02.09)

Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS 23 AE 23/31 ZW 23 AE 23/31 ZS 23 KE 23/31 ZW 23 KE 23/31 6 720 606 364 (02.09) Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS 23 AE 23/31 ZW 23 AE 23/31 ZS 23 KE 23/31 ZW 23 KE 23/31 Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obslužných prvků 4 2 Uvedení do provozu 5 2.1 Před

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Návod k obsluze. Logamatic EMS. Obslužná jednotka RC35. Pokojová regulace. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ

Návod k obsluze. Logamatic EMS. Obslužná jednotka RC35. Pokojová regulace. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ Návod k obsluze Pokojová regulace 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Obslužná jednotka RC35 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ Přehled ovládání Přehled ovládání Legenda

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

Návod k obsluze Solární zařízení se solárním regulátorem TDS 300

Návod k obsluze Solární zařízení se solárním regulátorem TDS 300 Návod k obsluze Solární zařízení se solárním regulátorem TDS 300 6 720 613 750 cs (2007/04) OSW Obsah Obsah 1 ezpečnostní pokyny a vysvětlení použitých symbolů 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2

Více

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele Návod k obsluze Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

Více

7214 7100 03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K. Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

7214 7100 03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K. Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst 7214 7100 03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pøístroj pou ívat

Více

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Plynový litinový kotel Logano G134 multigas Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Kotel odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Návod k montáži. Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu. 6301 9308 04/2002 CZ Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu. 6301 9308 04/2002 CZ Pro odbornou firmu 60 908 04/00 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu Před montáží pečlivě pročtěte Předmluva K tomuto návodu Tento montážní návod obsahuje

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel)

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel) 7 77 006 08/006 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB (Dvojkotel) Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění................................................... Rozsah

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

Návod k obsluze. FM443 Solární modul. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ

Návod k obsluze. FM443 Solární modul. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ Návod k obsluze Funkční modul FM443 Solární modul Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte 6 720 615 864-03/2008 CZ Obsah 1 Bezpečnost.................................... 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst. Tepelné čerpadlo země-voda

Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst. Tepelné čerpadlo země-voda Tepelné čerpadlo země-voda 6 720 614 366-31.3I 6 720 807 604 (2013/03) cs Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Úvodem Úvodem Vážená

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze 6302 4141 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k montáži a obsluze Kotlový provozní modul ZM 427 pro regulační přístroj Logamatic 4212 Přečtěte si prosím pozorně před montáží a obsluhou Úvodem Důležité všeobecné

Více

Elektronický inteligentní regulátor vytápění

Elektronický inteligentní regulátor vytápění Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor vytápění Typ: IR 07 IR 09 KTP CZ verze 1.0 Obsah 1. Upozornění, bezpečnost, záruka... 3 2. Postup ovládání regulátoru IR07 a IR09KTP...

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoCondens Kompakt BBK 22 E Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu je

Více

6302 0472 11/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Připojovací sada Twin Tube 15 pro kolektory SKS 3.0. Před montáží pečlivě pročtěte

6302 0472 11/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Připojovací sada Twin Tube 15 pro kolektory SKS 3.0. Před montáží pečlivě pročtěte 630 047 /000 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Připojovací sada Twin Tube 5 pro kolektory SKS 3.0 Před montáží pečlivě pročtěte Tiráž Technické změny vyhrazeny! Z důvodu dalšího vývoje se mohou obrázky,

Více

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit 6 720 611 241-00.1O Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit Plynový závěsný kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

7214 7300-03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K. Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

7214 7300-03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K. Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst 7214 7300-03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pøístroj pou ívat

Více

Návod k montáži. Propojovací sady U-Flex pro HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB 122 Logamax U112/U114/U122/U124

Návod k montáži. Propojovací sady U-Flex pro HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB 122 Logamax U112/U114/U122/U124 6300 9049-10/2000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži Propojovací sady U-Flex pro HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB 122 Logamax U112/U114/U122/U124 Před montáží pečlivě pročtěte Předmluva Důležité

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 806 251 (2013/02) cs Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

Euromaxx. Plynový závěsný kotel ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31

Euromaxx. Plynový závěsný kotel ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31 Plynový závěsný kotel Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31 ZWC 24-1 MFK 23 ZWC 24-1 MFK 31 ZWC 28-1 MFK 23 ZWC 28-1 MFK 31 OSW Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALAI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OK 300 NTR/HP OK 400 NTR/HP OK 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna sro Dražice 69 94 7 Benátky nad Jizerou Tel: 36 370 9, 36 370 965, fax:

Více

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R Zásobníky teplé vody 6 720 615 370-00.1RS Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R 6 720 812 886 (2014/09) CZ Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

DF200 Montážní návod. www.thermomax.cz

DF200 Montážní návod. www.thermomax.cz DF200 Montážní návod www.thermomax.cz Thermomax DF200 - montážní návod OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny..................................................... 1 2. Dimenzovaní solárních systémů Thermomax............................

Více

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3)

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3) Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet Způsob rozlišování a označování solárního systému HelioSet: HelioSet.0 SC XX způsob montáže na střechu: T montáž na šikmou střechu F montáž na plochou střechu

Více

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Návod k obsluze CERAPURMAXX Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, motto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou.

Více

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 IVAR.SOLAR K1_NÁVOD_4/2016 IVAR CS, spol. s r.o., Velvarská 9-Podhořany, 277 51 Nelahozeves 1/18 3) Všeobecné informace Instalace

Více

a podporu vytápění Teplo je náš živel Kompletní sortiment solární techniky Cenově zvýhodněné solární pakety Solární pakety pro ohřev teplé vody

a podporu vytápění Teplo je náš živel Kompletní sortiment solární techniky Cenově zvýhodněné solární pakety Solární pakety pro ohřev teplé vody [ Vzduch ] [ Voda ] Solární pakety pro ohřev teplé vody [ Země] [ Buderus ] Solární pakety pro ohřev teplé vody Kompletní sortiment solární techniky Cenově zvýhodněné solární pakety Deskové kolektory Logasol

Více

Stanice s výměníkem tepla pro solární soustavy Regusol-X

Stanice s výměníkem tepla pro solární soustavy Regusol-X Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Rozsah pouití: Skupina armatur Oventrop s výměníkem tepla Regusol X umoòuje kontrolovaný pøenos tepelné energie ze solárního

Více

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte 6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul FM 445 Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Technický přístroj používejte jen pro účely,

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Změny vyhrazeny. Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 1.1 Předpisy/směrnice 2 1.2 Použití odpovídající účelu 2 1.3 První uvedení do provozu 2 1.4 Práce

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze testo 922 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6 4. Uvedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

Tepelná čerpadla Buderus inteligentní řešení pro vytápění a ohřev teplé vody

Tepelná čerpadla Buderus inteligentní řešení pro vytápění a ohřev teplé vody Buderus Tepelná čerpadla Buderus inteligentní řešení pro vytápění a ohřev teplé vody Teplo je náš živel Nevyčerpatelný zdroj energie pro každého Slunce nám dodává každý den nepředstavitelné množství energie.

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

Návod k obsluze FM456 FM457. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ

Návod k obsluze FM456 FM457. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ Návod k obsluze Funkční modul FM456 FM457 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte 7 747 017 674-03/2008 CZ Obsah 1 Bezpečnost.................................... 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

6304 4702 04/2006 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Připojovací sada Twin Tube 15 Twin Tube DN 20. Před montáží pozorně pročtěte

6304 4702 04/2006 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Připojovací sada Twin Tube 15 Twin Tube DN 20. Před montáží pozorně pročtěte 604 470 04/006 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Připojovací sada Twin Tube 5 Twin Tube DN 0 604977.00-.SD Před montáží pozorně pročtěte Obsah Rozsah dodávky.............................................

Více

Česká republika cs. Návod k použití. Kondenzační plynový kotel EcoTherm Plus WGB 50 110 H

Česká republika cs. Návod k použití. Kondenzační plynový kotel EcoTherm Plus WGB 50 110 H Česká republika cs Návod k použití Kondenzační plynový kotel EcoTherm Plus WGB 50 110 H Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil/a toto zařízení. Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 911,

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

Hlídač zpátečky DN 25

Hlídač zpátečky DN 25 6301 6418 03/2001 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Hlídač zpátečky DN 25 Solar-Temperaturdifferenzregler Relais Netz Tmax Před montáží pečlivě pročtěte Impressum Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

NÁVOD K OBSLUZE SDV III CCM02

NÁVOD K OBSLUZE SDV III CCM02 NÁVOD K OBSLUZE SDV III CCM02 Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvlášť do specializované

Více

/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 448 Modul hlášení poruch. Před obsluhou pečlivě pročtěte

/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 448 Modul hlášení poruch. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 0022 03/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Funkční modul FM 448 Modul hlášení poruch Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

CONTROL BOX 3S io. CZ Návod k obsluze

CONTROL BOX 3S io. CZ Návod k obsluze CONTROL BOX 3S io CZ Návod k obsluze Control Box 3S io OBSAH OBECNÉ INFORMACE 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 POPIS PRODUKTU 4 POUŽITÍ A PROVOZ 4 ÚDRŽBA 7 RECYKLACE 7 TECHNICKÉ ÚDAJE 7 OBECNÉ INFORMACE Prohlášení

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W CZ Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W 3043757_XX09 31 Bezpečnostní pokyny/ Stručný popis vyrovnávacího zásobníku Obsah Stručný popis a bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 3 Pokyny pro

Více

HBT-1050 HBT-1050. Poznamenejte si svůj kód. Popis přístroje. Čelní panel. Zadní panel

HBT-1050 HBT-1050. Poznamenejte si svůj kód. Popis přístroje. Čelní panel. Zadní panel 14. Vykazuje-li přístroj či příslušenství poruchu či poškození, vyřaďte jej z provozu a nechte jej opravit v určeném servisu! 15. Vadný napájecí kabel ihned odpoje od zásuvky a vyměňte jej! Používání přístroje

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz Zobrazení zapojení na displeji Možnost připojení až 4 teplotních čidel Pt1000 Jeden standardní výstup Solární počítadlo provozních hodin Možnost měření tepla Snadná montáž a obsluha TECHNICKÁ DATA IP20/DIN40050

Více