CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci (2012/02) CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ"

Transkript

1 Návod k instalaci Regulační přístroj CFS T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem (2012/02) CZ

2 Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Použité symboly Bezpečnostní pokyny Čištění a údržba Čištění regulačního přístroje Údržba regulačního přístroje Údaje o přístroji Používání k určenému účelu K tomuto návodu Označení CE Součásti dodávky Technické údaje Ochrana životního prostředí/likvidace odpadu 15 8 Příklad zařízení Poruchy a jejich odstraňování Instalace Před montáží vezměte na zřetel Provoz s jedním komínem Montáž regulačního přístroje Elektrické připojení Sejmutí horního krytu Připojení k elektrické síti a připojení dodatečných komponent Montáž odlehčení v tahu Připojení čidla teploty Montáž čidla teploty spalin Nabíjení teplé vody (alternativně) Prostorový termostat (volitelný) Teplotní nastavení Nastavení vypnutí ventilátoru (ATW) Nastavení logiky čerpadel Rejstřík Uvedení do provozu Obsluha Přehled ovládacích prvků Provozní vypínač Regulátor teploty kotlové vody (TRK) Kotlový teploměr Spínač ventilátoru (SVG) Regulační funkce Manuální roztápění Logika čerpadel / základní teplota Vypnutí ventilátoru při vysoké teplotě Bezpečnostní zařízení (2012/02)

3 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité symboly Výstražné pokyny Výstražné pokyny jsou v textu označeny výstražným trojúhelníkem podloženým šedou barvou a opatřeny rámečkem. Signální výrazy na začátku výstražného upozornění označují druh a závažnost následků, které mohou nastat, nebudou-li dodržena opatření k odvrácení nebezpečí. OZNÁMENÍ znamená, že může dojít k materiálním škodám. UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít k lehkým nebo středně těžkým poraněním osob. VAROVÁNÍ signalizuje nebezpečí vzniku těžkého poranění osob. NEBEZPEČÍ znamená, že může dojít k poranění osob ohrožující život. Důležité informace Další symboly Hrozí-li nebezpečí úrazu elektrickým proudem, je vykřičník ve výstražném trojúhelníku nahrazen symbolem blesku. Důležité informace neobsahující ohrožení člověka nebo materiálních hodnot jsou označeny vedle uvedeným symbolem. Od ostatního textu jsou nahoře a dole odděleny čárami. Symbol B Význam požadovaný úkon odkaz na jiná místa v dokumentu nebo na jiné dokumenty výčet/položka seznamu výčet/položka seznamu (2. rovina) Tab. 1 Použité symboly (2012/02) 3

4 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.2 Bezpečnostní pokyny Všeobecné bezpečnostní pokyny Nedodržování bezpečnostních upozornění může vést k těžkým újmám na zdraví někdy i s následkem smrti a rovněž i k hmotným škodám a k poškození životního prostředí. B Zajistěte, aby přejímku zařízení provedl schvalovací úřad. B Čištění a údržbu provádějte nejméně jedenkrát za rok. Přitom zkontrolujte bezchybnou funkci celého zařízení. Zjištěné závady a nedostatky ihned odstraňte. B Upozorněte písemně provozovatele zařízení na zjištěný nedostatek a související nebezpečí. B Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě pročtěte bezpečnostní pokyny. Při nerespektování vlastní bezpečnosti v případech nouze, např. při požáru, hrozí nebezpečí. B Sami se nikdy nevystavujte nebezpečí ohrožení života. Vlastní bezpečnost má vždy přednost. Škody vzniklé v důsledku obsluhy Chyby při obsluze mohou vést ke zranění osob a/nebo vzniku materiálních škod. B Zajistěte, aby k přístroji měly přístup pouze osoby, které jsou schopné jej odborně obsluhovat. B Instalaci a uvedení do provozu, jakož i údržbu a ošetřování si nechejte provést pouze odbornou firmou. B Zadávejte a měňte pouze ty provozní hodnoty, které jsou uvedeny v tomto návodu. Odlišné hodnoty by mohly změnit řídicí programy topného systému a vést tak k jeho poruchám. Pravidelné servisní prohlídky a údržba B Doporučení pro zákazníka: S autorizovanou odbornou firmou uzavřete smlouvu o kontrole a údržbě a nechejte na přístroji jednou ročně provést údržbu. Originální náhradní díly Za škody způsobené náhradními díly nedodanými výrobcem neručíme. B Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství. Poškození zařízení mrazem B Při nebezpečí mrazu vypusťte vodu z kotle, vychlazovací smyčky, zásobníku a potrubí otopné soustavy. Žádné nebezpečí od mrazu nehrozí pouze tehdy, je-li celý systém suchý. Poučení zákazníka B Vysvětlete zákazníkovi princip činnosti přístroje a jeho obsluhu. B Upozorněte zákazníka na to, že sám nesmí na přístroji provádět jakékoliv úpravy ani opravy. B Zákazníka informujte o tom, že děti se bez dohledu dospělé osoby nesmějí zdržovat v blízkosti topného systému. B Technickou dokumentaci předejte zákazníkovi. Instalace B Umístění přístroje přenechejte pouze autorizované odborné firmě. Ohrožení života elektrickým proudem B Elektrické přípojky smí instalovat jen kvalifikovaný elektrikář. Dodržujte připojovací schéma. B Při elektrickém připojení, prvním uvedení do provozu, údržbě a udržování v provozuschopném stavu dodržujte předpisy a pravidla dané země. B Dbejte na to, aby bylo k dispozici standardní zařízení k odpojení od elektrické sítě na všech pólech. B Je-li nutné, namontujte odpojovací zařízení. B Před instalací proveďte kompletní odpojení od napájení el. napětím. Zajistěte proti neúmyslnému opětovnému zapnutí. B Tento přístroj nemontujte do vlhkých místností (2012/02)

5 Údaje o přístroji 2 Údaje o přístroji 2.1 Používání k určenému účelu Regulační přístroj CFS 210 slouží k regulaci a kontrole kotlů na pevná paliva. Nastavení regulačního přístroje musejí být přizpůsobeny použitému kotli na pevná paliva a akumulačnímu zásobníku. Dodržujte technická data ( kapitola 2.5, str. 5), jen tak zajistíte provoz, který bude v souladu s určením přístroje a s jeho správným přiřazením. 2.2 K tomuto návodu Tento návod k instalaci a údržbě obsahuje důležité informace o bezpečné a odborné montáži a instalaci regulačního přístroje. Tento návod k instalaci a údržbě je určen odbornému topenáři, který na základě svého odborného vzdělání a zkušeností disponuje znalostmi v zacházení s elektroinstalací, topnými systémy a plynovými instalacemi. Máte-li návrhy na zlepšení nebo zjistíte nesrovnalosti, spojte se s námi. Přehled důležitých adres a internetovou adresu najdete na zadní straně této dokumentace. 2.4 Součásti dodávky Při dodání regulačního přístroje proveďte tyto úkony: B Zkontrolujte neporušenost obalu. B Zkontrolujte, zda je v pořádku rozsah dodávky. B Obalový materiál odstraňte ekologicky nezávadným způsobem. Díl Počet Ø (mm) CFS Kotlový teploměr 1 6 Čidlo teploty pro logiku čerpadel 1 6 Čidlo teploty spalin 1 4 Čidlo teploty kotlové vody 1 6 Bezpečnostní omezovač teploty 1 6 Odlehčení v tahu a drobné díly Montážní materiál 2.5 Technické údaje 1 sáček Dokumentace 1 Tab. 2 Součásti dodávky 2.3 Označení CE Tento výrobek vyhovuje svou konstrukcí a provozními vlastnostmi příslušným evropským směrnicím i doplňujícím národním požadavkům. Shoda byla prokázána udělením značky CE. Síťové napětí Jmenovitá frekvence Vstupní ochrana Zatížení kontaktů výstupů, max. Interní pojistka, max. Zobrazení Teplota okolí Skladovací teplota Barva Elektrické připojení 230 V +6% / -10% 50 Hz max. 10 A pomalá 3 A 6,3 AT/5x20 teploměr s alfanumerickým displejem 0 C C -25 C C modrá šroubové svorky Tab. 3 Technické údaje (2012/02) 5

6 Instalace 3 Instalace 3.1 Před montáží vezměte na zřetel 3.3 Montáž regulačního přístroje OZNÁMENÍ: Materiální škody v důsledku nedodržení dalších návodů! B Řiďte se pokyny uvedenými v návodech pro kotel a ostatní instalované komponenty. Před montáží vezměte na zřetel: Všechny elektrické přípojky, ochranná opatření a instalaci pojistek musí provádět odborník s ohledem na platné normy, směrnice a místní předpisy. Elektrické připojení proveďte jako pevné podle místních předpisů. Elektrické připojení se provádí podle schématu zapojení regulačního přístroje. Po příslušné montáži přístrojů proveďte uzemnění. Před otevřením regulačního přístroje jej kompletně odpojte od napětí! Neodborná manipulace pod napětím může vést ke zničení regulačního přístroje a k úrazům elektrickým proudem. 3.2 Provoz s jedním komínem Jestliže je alternativní zdroj tepla (kotel na pevná paliva) a olejový nebo plynový kotel připojen na společnou komínovou šachtu, může nastat nutnost zajistit další bezpečnostní zařízení. B Dodržujte místní předpisy. Již při plánování zařízení si přizvěte pracovníka revizního úřadu a vyžádejte si od něj souhlas s provedením zařízení. Obr. 1 Montáž regulačního přístroje B Zasouvací háčky regulačního přístroje vsaďte do oválných otvorů. B Regulační přístroj zatáhněte směrem k přední stěně kotle. B Pružné háčky regulačního přístroje zatlačte do připravených otvorů tak, aby zaskočily. 3.4 Elektrické připojení T NEBEZPEČÍ: Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem! B Práce na elektrických instalacích smí provádět pouze pracovník s příslušnou kvalifikací. B Dbejte na to, aby bylo k dispozici standardní zařízení k odpojení od elektrické sítě na všech pólech. B Je-li nutné, namontujte odpojovací zařízení. B Před otevřením přístroje odpojte kompletně síťové napětí a učiňte opatření proti náhodnému opětovnému zapnutí. B Respektujte předpisy o elektrické instalaci. VAROVÁNÍ: Možnost poškození zařízení v důsledku chybné elektrické instalace! B Kabelové a kapilární trubičky instalujte pečlivě. B Při instalaci kapilární trubičky nezalamujte (2012/02)

7 Instalace Sejmutí horního krytu Montáž odlehčení v tahu Obr. 4 Zajištění kabelu kabelovými úchytkami Potřebné kabelové úchytky se nacházejí v rozsahu dodávky regulačního přístroje. Obr. 2 Sejmutí horního krytu T B Povolte dva šrouby horního krytu regulačního přístroje. B Kryt sejměte směrem nahoru. B Kabelovou úchytku s kabelem zasuňte shora do otvorů sponkového rámu. B Kabelovou příchytku posuňte dolů. B Zatlačte na kabelovou úchytku. B Páčku překlopte nahoru Připojení k elektrické síti a připojení dodatečných komponent B Všechny kabely protáhněte kabelovou průchodkou k regulačnímu přístroji. B Kabely a čidla teploty připojte podle plánu osazení svorek ( obr. 3) a samostatného schématu zapojení. Osazení svorek SI N L BR UE N T Obr. 3 Přípojky na regulačním přístroji (svorkovnice) K dispozici jsou tyto přípojky na regulačním přístroji: Připojovací svorky 230 V Tab. 4 Svorka PE/N/L SI BR SF UE PH Funkce připojení na síť alternativní připojení pro externí bezpečnostní komponenty (17, 18) připojení spalinového ventilátoru (PE, 4, 11), max. 3 A připojení spínače plnicích dvířek (na svorky BR > PE, 10, 11) připojení čerpadla otopného okruhu (PE, N, 2), max. 3 A alternativní připojení nabíjecího čerpadla teplé vody Popis přípojek na regulačním přístroji (svorkovnice) (2012/02) 7

8 Instalace Připojení čidla teploty OZNÁMENÍ: Možnost poškození systému v důsledku vadných čidel teploty. B Kapiláru čidla nezalamujte. 3 B Čidlo teploty protáhněte dnem regulačního přístroje. B Následující čidla teploty ( obr. 5, [1]) rozdělte do přítomných jímek ( obr. 5, [2]) (nejvýše tři na jímku): 1 Kotlový teploměr Regulátor teploty kotlové vody (TRK) 4 Hlídač teploty kotlové vody (TW) Bezpečnostní omezovač teploty (STB) Obr. 6 Připojení čidla teploty T 1 Čidlo teploty 2 Jímka 3 Kompenzační pružina 4 Svěrací pružina T Obr. 5 Připojená čidla teploty 1 Čidlo teploty 2 Jímka 3 Horní strana kotle B Čidla teploty ( obr. 6, [1]) zasuňte na doraz, na dno jímek ( obr. 6, [2]). B Čidla teploty přitlačte kompenzační pružinou (obr. 6, [3]) na stěnu jímky. B Kapilární trubicky neohýbejte. B Teplotní čidlo připevněte svěrací průžinou (obr. 6, [4]) na hlavici jímky (2012/02)

9 Instalace Montáž čidla teploty spalin Čidlo teploty spalin se montuje na sběrač spalin kotle. Čidlo teploty spalin hlídače teploty spalin (ATW) má průměr 4 mm. Dbejte na to, aby čidlo teploty spalin přiléhalo ke sběrači spalin naplocho a v celé své délce a aby kapilára čidla nebyla na tělese kotle zalomená. B Kapiláru čidla protáhněte kabelovou průchodkou na zadní straně regulačního přístroje a izolací horní strany kotle ji zaveďte až ke sběrači spalin. B Povolte upevňovací plech [2]. B Čidlo teploty spalin (Ø 4 mm) [1] vyrovnejte. B Čidlo teploty spalin [1] přitlačte upevňovacím plechem [2] na sběrač spalin [3]. B Upevňovací plech [2] namontujte na sběrač spalin [3] Nabíjení teplé vody (alternativně) VAROVÁNÍ: Hrozí nebezpečí opaření! Příliš vysoké teploty teplé vody mohou vést k opaření. B Teplotu teplé vody nenastavujte výše než na 60 C. Ideálně lze nabíjení zásobníku teplé vody realizovat pomocí externího termostatu. Podle hydraulického zapojení zásobníku lze nabíjení teplé vody provádět přednostně před vytápěním otopných okruhů. Příprava teplé vody bez přednosti: Nabíjecí čerpadlo teplé vody běží, v případě potřeby, současně s čerpadlem otopného okruhu. Příprava teplé vody s předností: Během přípravy teplé vody je oběhové čerpadlo otopného okruhu vypnuté. Při dlouhých dobách nabíjení teplé vody může docházet k nedostatečnému zásobení otopných okruhů Chcete-li přesně připojit termostat a nabíjecí čerpadlo teplé vody: 1 3 B Řiďte se schématem zapojení regulačního přístroje. B Termostat namontujte na zásobník teplé vody. B Připojte termostat na regulační přístroj. B Nabíjecí čerpadlo teplé vody připojte na regulační přístroj. B Na termostatu nastavte požadovanou teplotu teplé vody. Obr. 7 Montáž čidla teploty spalin 1 Čidlo teploty spalin 2 Upevňovací plech 3 Sběrač spalin T Prostorový termostat (volitelný) U hydraulických zapojení systémů s akumulačním zásobníkem lze prostorovým termostatem řídit oběhové čerpadlo otopného okruhu. Chcete-li přesně připojit prostorový termostat a oběhové čerpadlo otopného okruhu: B Řiďte se schématem zapojení regulačního přístroje (2012/02) 9

10 Instalace 3.5 Teplotní nastavení NEBEZPEČÍ: Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem! B Před otevřením regulačního přístroje odpojte zařízení kompletně od síťového napětí a zajistěte je proti náhodnému zapnutí. B Vypněte nouzový vypínač vytápění Nastavení vypnutí ventilátoru (ATW) VAROVÁNÍ: Možnost poškození kotle nebo zařízení v důsledku neodborného provozu! B Nastavte správně teplotu spalin. 1 2 Klesne-li teplota na ATW (hlídač teploty spalin) ( obr. 8, [1]) pod nastavenou hodnotu, např. proto, že palivo v kotli dohořelo, ventilátor se vypne. Dovolený rozsah nastavení pro vypnutí ventilátoru: Nejnižší teplota 55 C Maximální teplota 120 C Nastavení z výroby 55 C Tab. 5 Nastavovací hodnota Teploty pro vypnutí ventilátoru B Odšroubujte krycí víko regulačního přístroje ( kapitola 3.4.1, str. 7). B Povolte šrouby spalinového termostatu. Obr. 8 Odšroubování termostatu 1 Hlídač teploty spalin (ATW) 2 Hlídač teploty kotlové vody (TW) pro logiku čerpadel B Odpojte ATW. B Na ATW nastavte požadovanou teplotu T C T Obr. 9 Nastavení spalinového termostatu B ATW opět upevněte do regulačního přístroje. B Namontujte opět krycí víko regulačního přístroje (2012/02)

11 Uvedení do provozu Nastavení logiky čerpadel VAROVÁNÍ: Možnost poškození kotle nebo zařízení v důsledku neodborného provozu! Příliš nízké teploty logiky čerpadel mohou způsobit poškození kotle nebo systému. B Nastavte správně teplotu pro logiku čerpadel. Logika čerpadel je funkce určená k ochraně kotle, která má zabraňovat tomu, aby kotlem protékala studená voda. Činnost oběhového čerpadla otopného okruhu (čerpadlo pro zvýšení teploty zpátečky/pk) je umožněna teprve od nastavené teploty. U kotlů s minimální teplotou zpátečky je třeba logiku čerpadel nastavit alespoň na tuto teplotu. Protéká-li kotlem příliš studená voda, zhorší se spalování a může dojít k poškození kotle. Dovolený rozsah nastavení logiky čerpadel: Nejnižší teplota 60 C Maximální teplota 70 C Nastaveni z výroby 65 C Tab. 6 Teploty logiky čerpadel Nastavovací hodnota 4 Uvedení do provozu UPOZORNĚNÍ: Možnost poškození topného systému v důsledku nedostatečného množství vody a běhu čerpadla nasucho. B Do topného systému plňte dostatečné množství vody ( návod k instalaci topného systému). B Namontujte kompletně komponenty topného systému. Popis ovládacích prvků a obsluhy regulačního přístroje najdete v kapitole 5, str. 12. B Zapněte nouzový vypínač vytápění před kotelnou. B Regulátor teploty kotlové vody nastavte v rozmezí 65 C a 90 C (doporučujeme 90 C). B Zapněte provozní spínač regulačního přístroje (poloha ). B Zapněte funkci ventilátoru na regulačním přístroji (roztápění kapitola 5.2.1, str. 13). B Kotel obsluhujte podle dokumentace ke kotli. B Odšroubujte krycí víko regulačního přístroje ( kapitola 3.4.1, str. 7). B Uvolněte šrouby z hlídače teploty kotlové vody (TW) logiky čerpadel ( obr. 8, [2], str. 10). B Odpojte TW. B Na TW nastavte požadovanou teplotu T Obr. 10 Nastavení vodního termostatu B TW opět upevněte do regulačního přístroje. B Namontujte opět krycí víko regulačního přístroje (2012/02) 11

12 70 50 Obsluha 5 Obsluha Přehledně uspořádané ovládací prvky umožňují snadnou obsluhu regulačního přístroje CFS Přehled ovládacích prvků T Obr. 11 Přehled ovládacích prvků 1 Bezpečnostní omezovač teploty (STB) 2 Regulátor teploty kotlové vody 3 Kotlový teploměr 4 Pojistka 6,3 AT 5 Spínač ventilátoru 6 Provozní spínač Provozní vypínač VAROVÁNÍ: Možnost úrazu osob a/nebo poškození zařízení v důsledku chybné obsluhy! Je-li v kotli ještě žhavá hmota nebo oheň, přeruší se spalování vypnutím ventilátoru a teplo přestane být odebíráno z kotle. Může tak nadměrně stoupnout teplota a/nebo může dojít k výbušnému vznícení. Poloha vypínače Tab. 7 Funkce Poloha provozního vypínače Regulační přístroj a kotel na pevná paliva jsou vypnuté. Regulační přístroj a kotel na pevná paliva jsou zapnuté. B Nevypínejte regulační přístroj, pokud je v kotli ještě oheň nebo žhavá hmota. Provozním vypínačem se zapíná a vypíná regulační přístroj a všechny spotřebiče (ventilátor, regulátor teploty kotle, čerpadla) (2012/02)

13 Obsluha Regulátor teploty kotlové vody (TRK) OZNÁMENÍ: Možnost poškození zařízení v důsledku neodborného nastavení! Je-li TRK nastaven příliš nízko nebo pokud se příliš topí, ventilátor se vypne. Vypnutí ventilátoru vede k nadměrné tvorbě kondenzátu a dehtu. Může tak dojít k poškození kotle a spalinového zařízení. B Nastavte TRK podle doporučení. Regulátorem teploty kotle se nastavuje maximální teplota kotlové vody. Při dosažení nastavené teploty vypne regulátor teploty kotle spalinový ventilátor. Přívod vzduchu do kotle se přiškrtí. Poloha vypínače Teplota Nejnižší teplota 65 C Maximální teplota 90 C Doporučení C Tab. 8 Poloha vypínače regulátoru teploty kotle Kotlový teploměr Kotlový teploměr zobrazuje aktuální teplotu kotlové vody Spínač ventilátoru (SVG) Pomocí spínače ventilátoru se nastavuje druh provozu ventilátoru. Poloha spínače Tab. 9 Funkce Poloha spínače ventilátoru Ventilátor je vypnutý. Pouze pro servisní práce! Při roztápění běží ventilátor v trvalém provozu. Ventilátor pracuje v automatickém provozu. 5.2 Regulační funkce Manuální roztápění Regulační přístroj CFS 210 disponuje manuální podporou roztápění. B Přestavte spínač ventilátoru na stupeň. Funkce roztápění je zapnutá. Jakmile dojde k dostatečnému roztopení (asi po minutách): B Přestavte spínač ventilátoru na stupeň. Automatický provoz je zapnutý. Klesající teplota spalin (dohořívání): V automatickém provozu se ventilátor při dosažení teploty spalin 55 C automaticky vypne, aby se zabránilo zbytečnému chodu ventilátoru Logika čerpadel / základní teplota Čerpadlo otopného okruhu / kotlové čerpadlo je vybaveno logikou čerpadel. Díky tomu se čerpadlo zapne teprve při teplotě kotlové vody 65 C (tovární nastavení). Klesne-li teplota kotlové vody pod 65 C, zůstane čerpadlo za účelem ochrany kotle tak dlouho vypnuté, dokud nebude znovu dosaženo teploty v hlavě kotle 65 C. Tím se zabrání zbytečnému chodu čerpadla. S využitím logiky čerpadel lze pomocí regulačního přístroje snadno provádět i nabíjení akumulačního zásobníku. Klesne-li teplota kotle pod 65 C, čerpadlo se opět vypne Vypnutí ventilátoru při vysoké teplotě OZNÁMENÍ: Možnost poškození zařízení v důsledku neodborného nastavení! Je-li TRK nastaven příliš nízko nebo pokud se příliš topí, ventilátor se vypne. Vypnutí ventilátoru vede k nadměrné tvorbě kondenzátu a dehtu. Může tak dojít k poškození kotle a spalinového zařízení. B Nastavte TRK podle doporučení. Překročí-li teplota kotlové vody maximální hodnotu nastavenou na regulátoru teploty kotle, vypne regulační přístroj ventilátor. Přívod vzduchu do kotle se přiškrtí (2012/02) 13

14 Obsluha Bezpečnostní zařízení Regulační přístroj CFS 210 lze v případě potřeby přes svorky 17 a 18 vybavit dodatečnými bezpečnostními zařízeními. NEBEZPEČÍ: Nebezpečí úrazu v důsledku vysokých teplot kotle! Při vypnutém bezpečnostním omezovači teploty (STB) nebo vadné pojistce jsou povrchy na kotli a spalinovém zařízení velmi horké. Vytékající otopná voda nebo spaliny unikající z bezpečnostních zařízení mohou dodatečně způsobit popáleniny nebo opaření. B Nechte kotel vychladnout. Bezpečnostní omezovač teploty (STB) Bezpečnostní omezovač teploty STB (obr. 11, [1], str. 12) je bezpečnostní zařízení, které při překročení teploty kotle cca 100 C vypne ventilátor kotle (VG). Byl-li aktivován STB, zapne oběhové čerpadlo otopného okruhu (PK). Oběhové čerpadlo otopného okruhu má dopravit přebytečné teplo z kotle do topného systému a tím chránit kotel. Odjištění STB: Pokud se příliš topí, vypne STB ventilátor. Vypnutí ventilátoru vede k nadměrné tvorbě kondenzátu a dehtu. Může tak dojít k poškození kotle a spalinového zařízení. B Odšroubujte kloboučkovou matici. B Stiskněte odrušovací tlačítko. Pojistka Pojistka ( obr. 11, [4], str. 12) je bezpečnostní zařízení, které chrání regulační přístroj proti elektrickému přetížení. NEBEZPEČÍ: Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem! B Před otevřením regulačního přístroje odpojte zařízení kompletně od síťového napětí a zajistěte je proti náhodnému zapnutí. Výměna pojistky: B Odšroubujte uzavírací víčko. B Dodržujte maximální velikost pojistky ( tab. 3, str. 5). B Vyměňte pojistku (2012/02)

15 Čištění a údržba 6 Čištění a údržba 6.1 Čištění regulačního přístroje B Regulační přístroj čistěte zvenku vlhkým hadrem. 6.2 Údržba regulačního přístroje Jednou ročně pověřte údržbou regulačního přístroje odbornou firmu. B Zkontrolujte pevné připojení kabelových přípojek. B Zkontrolujte, zda jsou čidla teploty správně namontovaná. B Zkontrolujte funkci regulačního přístroje. B Vadné díly příp. vyměňte. Doporučení pro zákazníka: S autorizovanou odbornou firmou uzavřete smlouvu o provádění údržby a servisních prohlídek. 7 Ochrana životního prostředí/likvidace odpadu Ochrana životního prostředí je podniková zásada skupiny Bosch. Kvalita výrobků, hospodárnost a ochrana životního prostředí jsou pro nás rovnocenné cíle. Zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí jsou přísně dodržovány. K ochraně životního prostředí používáme s důrazem na hospodárnost nejlepší možnou technologii a materiály. Balení Obal splňuje podmínky pro recyklaci v jednotlivých zemích a všechny použité komponenty a materiály jsou ekologické a je možno je dále využít. Starý přístroj Staré přístroje jsou z materiálů, které by se měly recyklovat. Konstrukční skupiny lze snadno oddělit a umělé hmoty jsou označeny. Díky tomu lze rozdílné konstrukční skupiny roztřídit a provést jejích recyklaci, příp. likvidaci (2012/02) 15

16 Příklad zařízení 8 Příklad zařízení VH RH 1 PK Obr. 12 Příklad zařízení T 1 Regulační přístroj CFS Kotel na pevná paliva 3 Akumulační zásobník PK Nabíjecí čerpadlo teplé vody (čerpadlo pro zvýšení teploty zpátečky) RH Zpátečka topného systému VH Výstup topného systému B Regulaci otopného okruhu vytvořte externě. B Instalujte otopný okruh se směšovačem (2012/02)

17 Poruchy a jejich odstraňování 9 Poruchy a jejich odstraňování Věnujte pozornost informacím o poruchách uvedených v dokumentaci ke kotli. Při opravách používejte pouze originální náhradní díly od výrobce. Porucha Příčina Náprava Spalinový ventilátor se netočí nebo je příliš hlučný Pozor! Netočící se ventilátor má za následek nedokonalé spalování a tvorbu dehtových usazenin Čerpadlo vytápění se nezapíná Termostaty nespínají při nastavených hodnotách Tab. 10 Přehled poruch Pouze při netočícím se ventilátoru: Maximální teplota spalin je dosažena. Motor ventilátoru je vadný. Rozběhový kondenzátor motoru ventilátoru je vadný. Spínač kontaktu dvířek plnicího prostoru je v nesprávné poloze nebo je vadný. Regulátor teploty kotlové vody (TRK) je chybně nastaven, čidlo není správně namontováno nebo je TRK vadný. Bezpečnostní omezovač teploty (STB) byl aktivován. Došlo k aktivaci elektrické pojistky. Hlídač teploty (TW) je chybně nastaven, čidlo není správně namontováno nebo je TW vadný. Termostat je chybně nastaven, čidlo není správně namontováno nebo je termostat vadný. Porucha nenastala! Kotel pracuje řádně. Příliš mnoho paliva. B Motor ventilátoru vyměňte. B Kondenzátor vyměňte. B Spínač kontaktu dvířek plnicího prostoru posuňte do správné polohy nebo vyměňte. B Zkontrolujte funkční způsobilost TRK, jeho správné nastavení a správnou montáž. TRK případně vyměňte. B Nechejte kotel vychladnout. B Zjistěte příčinu aktivace. B Odjistěte STB. B Zjistěte příčinu aktivace. B Vyměňte pojistku. B Zkontrolujte funkční způsobilost TW, jeho správné nastavení a správnou montáž. TW případně vyměňte. B Zkontrolujte funkční způsobilost termostatu, jeho správné nastavení a správnou montáž. Termostat případně vyměňte (2012/02) 17

18 Rejstřík Rejstřík B Balení Bezpečnostní omezovač teploty Bezpečnostní pokyny... 4 Bezpečnostní zařízení Č Čištění Čidlo teploty... 8 Čidlo teploty spalin... 9 E Elektrické připojení... 6 I Instalace... 6 K Komín... 6 Kotlový teploměr T Technické údaje... 5 Teplotní nastavení U Uvedení do provozu Ú Údržba V Vypnutí ventilátoru Vypnutí ventilátoru při nadměrné teplotě Z Základní teplota L Likvidace Logika čerpadel... 11, 13 M Montáž... 6 O Obaly Obsluha Všeobecné pokyny k obsluze Ochrana životního prostředí Odlehčení v tahu... 7 Ovládací prvky Označení CE... 5 P Přehled ovládacích prvků Příklad zařízení Pojistka Popis svorek... 7 Poruchy a jejich odstraňování Provozní vypínač R Regulační funkce Regulátor teploty kotlové vody S Sejmutí horního krytu... 7 Součásti dodávky... 5 Spínač ventilátoru Starý přístroj Staré zařízení (2012/02)

19 Poznámky (2012/02) 19

20

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k obsluze 6 720 649 363 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k obsluze 6 720 649 363 (2012/02) CZ Návod k obsluze Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 363 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2112. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem.

Návod k obsluze. Logamatic 2112. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k obsluze Regulační přístroj 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 649 319 (2011/09)

Více

Návod k instalaci. Logamatic 2112. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Pro odbornou firmu

Návod k instalaci. Logamatic 2112. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Pro odbornou firmu Návod k instalaci Regulační přístroj 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem Pro odbornou firmu Před uvedením do provozu a servisem pečlivě

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka

Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka Neutralizační zařízení NE1.1 K použití pro plynové kondenzační kotle Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 643 485 (2010/01) CZ Obsah

Více

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR CP 6 70 65 6 (00/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.. 67. Použité symboly................... 67. Bezpečnostní pokyny............... 67 Údaje

Více

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R Zásobníky teplé vody 6 720 615 370-00.1RS Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R 6 720 812 886 (2014/09) CZ Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé vody Logalux SMH400 E(W) SMH500 E(W) Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 640 045-03/2009 CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Návod k instalaci a údržbě. Kombinovaný zásobník 6 720 644 811-00.1T KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/2 6 720 808 395 (2015/11) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Kombinovaný zásobník 6 720 644 811-00.1T KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/2 6 720 808 395 (2015/11) CZ Návod k instalaci a údržbě Kombinovaný zásobník 6 720 644 811-00.1T KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/2 6 720 808 395 (2015/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny...............

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Návod k obsluze. Logano plus SB745. Kondenzační kotel. Rozsah výkonu 800-1200 kw. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte.

Návod k obsluze. Logano plus SB745. Kondenzační kotel. Rozsah výkonu 800-1200 kw. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 648 053-00.2T Návod k obsluze Kondenzační kotel Logano plus SB745 Rozsah výkonu 800-1200 kw Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 801 059 (2012/03) CZ Úvodem Úvodem Vážená zákaznice,

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 000 4 /000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Kondenzační kotel Logano plus SB315/315 VM Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 618 005-05/2008 CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů......

Více

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682 Odsavač par Návod k obsluze HHT 682 1 1 2 3 9.5 mm 4 5 6 A 2 7 8 S 260 80 48 80 36 9 B C 10 D 11 12 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 Varování Vzdálenost mezi varnou deskou a

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

CERAPURMAXX. Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle ZBR 65-2 ZBR 98-2. Návod k instalaci pro odborníka 6 720 644 756 (2010/10) CZ

CERAPURMAXX. Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle ZBR 65-2 ZBR 98-2. Návod k instalaci pro odborníka 6 720 644 756 (2010/10) CZ menu Návod k instalaci pro odborníka Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle CERAPURMAXX 6 720 614 087-00.2O ZBR 65-2 ZBR 98-2 6 720 644 756 (2010/10) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Návod k obsluze pro provozovatele Logano plus SB325

Návod k obsluze pro provozovatele Logano plus SB325 Kondenzační kotel 6 720 804 354-00.1ITL Návod k obsluze pro provozovatele Logano plus SB325 6 720 806 350 (2012/07) CZ Před obsluhou pozorně pročtěte. Úvodem Úvodem Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU 28.11.2004 Strana 1 (celkem 13) TECNOINOX 5410.256.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

calormatic 400 VRC 400

calormatic 400 VRC 400 calormatic 400 VRC 400 CZ Pro provozovatele a servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 400 Venkovní teplotou řízený regulátor VRC 400 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci.........

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

ELEKTRICKÉ SMAŽÍCÍ PÁNVE

ELEKTRICKÉ SMAŽÍCÍ PÁNVE Návod k použití a údržbě Model: FTLE-FTRE-FTCE ELEKTRICKÉ SMAŽÍCÍ PÁNVE 15.8.2004 Strana 1 (celkem 10) TECNOINOX 5410.250.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových

Více

Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA

Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA 15.8.2004 Strana 1 (celkem 9) TECNOINOX 5410.252.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních. Se směrnicemi

Více

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm Návod k montáži pro odborné pracovníky VIESMANN Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm VITOLIGNO 100-S 12/2008 Po montáži zlikvidovat! Bezpečnostní pokyny Dodržujte

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

Návod k instalaci pro odborníka Logalux

Návod k instalaci pro odborníka Logalux Zásobník teplé vody 6 720 87 906-00.T 6 720 88 805(205/2)CZ Návod k instalaci pro odborníka Logalux LTN, LTD, LTH, LF 400...3000 L2TN, L2TD, L2TH, L2F 800...6000 L3TN, L3TD, L3TH, L3F 200...2250 Před instalací

Více

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN Návod k použití a údržbě Model: CP35E7 ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN 28.11.2004 Strana 1 (celkem 11) TECNOINOX 5410.255.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Návod k obsluze pro provozovatele Logano

Návod k obsluze pro provozovatele Logano Kotel na pevná paliva 6 720 807 462-00.1T 6 720 809 120 (2015/07) CZ Návod k obsluze pro provozovatele Logano G221A-25 G221A-30 Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Úvodem Úvodem Vážená zákaznice,

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé vody $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Pro odbornou firmu Před montáží a udržbou, pečlivě pročtěte. 6 720 642 854 (04/2010) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

Návod k instalaci a údržbě Logano G215. Výměnný kotel pro Logano G205/G215/G225. Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte.

Návod k instalaci a údržbě Logano G215. Výměnný kotel pro Logano G205/G215/G225. Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Olejový/plynový speciální kotel 6 70 87 69 (05/06) CZ Návod k instalaci a údržbě Logano G5 Výměnný kotel pro Logano G05/G5/G5 Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Bezpečnost.................................................

Více

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu Návod k montáži Příslušenství Potrubní spojení Logano G5 s Logalux LT300 Logano G5/GB5 s Hořák a Logalux LT300 Pro odbornou firmu Před montáží pozorně pročtěte. 6 0 66 605-0/00 CZ Obsah Umístění...................................................

Více

Návod k montáži. Kaskádový odvod spalin z plastu. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte! Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady

Návod k montáži. Kaskádový odvod spalin z plastu. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte! Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady Návod k montáži Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady Kaskádový odvod spalin z plastu Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte! 75 3800 (09/007) CZ Obsah Obsah Všeobecně 3. Normy, předpisy

Více

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact VSC../-, VCC../-, VSC D../- CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str.

Více

Návod k obsluze pro provozovatele Logano G221 A

Návod k obsluze pro provozovatele Logano G221 A Kotel na pevná paliva 6 720 809 120 (2014/02) CZ 6 720 807 462-00.1T Návod k obsluze pro provozovatele Logano G221 A Výkon 25 kw a 30 kw Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Úvodem Úvodem Vážená

Více

HHM17-1. Installation manual Instalační příručka Installatiehandleiding. Czech 2 German 26. French 10 Slovak 50 NL (Be) 18

HHM17-1. Installation manual Instalační příručka Installatiehandleiding. Czech 2 German 26. French 10 Slovak 50 NL (Be) 18 Installation manual Instalační příručka Installatiehandleiding Accessory, Split-Air/Water heat pump 6 720 801 399-00.1I HHM17-1 Please read carefully before installation. Czech 2 German 26 Příslušenství,

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O Logalux H 65 W Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 720 642 868 (04/2010) Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Plynový kondenzační kotel Upozornění: Tento kotel smí být provozován pouze na zemní/zkapalněný plyn! Logano plus SB315 plyn Logano plus SB315 VM Pro odbornou firmu Před montáží

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

SmartFan X. Návod k montáži a použití

SmartFan X. Návod k montáži a použití SmartFan X getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu V 1.1 Obsah Český 1. Všeobecné pokyny... 4 2. Příprava k montáži... 5 3. Montáž...

Více

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce Sirocco automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači autorizovaný prodejce AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM SIROCCO 2. POPIS Automatizovaný systém SIROCCO pro křídlové brány je elektromechanický

Více

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Návod k obsluze CERAPURMAXX Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, motto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou.

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Speciální kotel pro olejové nebo plynové přetlakové hořáky Logano GE5 Pro odbornou firmu Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. 6 70 64 58 (0/00) CZ Obsah ezpečnost................................................

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Dieselové čerpadlo 100 l/min

Dieselové čerpadlo 100 l/min Dieselové čerpadlo 100 l/min 89 351 A801 CZ 230 V 1~AC Obsah 1. Všeobecné údaje 3 1.1 Odborné používání 3 1.2 Konstrukce a popis funkce 3 1.3 Oblast použití 3 1.4 Požadavky na místo instalace 3 1.5 Technické

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Řídicí jednotka KEH Návod k instalaci a použití Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Impressum: Autorské právo: Tento návod zůstává z hlediska autorského práva

Více

DOR N. Návod k obsluze pro provozovatele. DOR N 15 Automat DOR N 20 Automat DOR N 25 Automat KOTEL NA PEVNÁ PALIVA 6720842930(2015/03)CZ

DOR N. Návod k obsluze pro provozovatele. DOR N 15 Automat DOR N 20 Automat DOR N 25 Automat KOTEL NA PEVNÁ PALIVA 6720842930(2015/03)CZ Návod k obsluze pro provozovatele DOR N KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR N 15 Automat DOR N 20 Automat DOR N 25 Automat 0010005648-001 6720842930(2015/03)CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny..............

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Návod pro provoz Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

NÁVOD K POUŽITÍ platný od 1.1.2011

NÁVOD K POUŽITÍ platný od 1.1.2011 NÁVOD K POUŽITÍ platný od 1.1.2011 ELEKTRICKÝ SPORÁK NEHP4-75MRT, NEHP8-75MRT ELEKTRICKÝ SPORÁK S ELEKTRICKOU TROUBOU NEHP8-75OVMRT/E, NEHP12-75OVMRT/E OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 BEZPEČNOSTNÍ

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ)

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ) Vždy na Vaší straně Návod k obsluze Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnost... 3 1.1 Výstražná upozornění související s manipulací... 3 1.2 Použití

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! Obsah 1 Všeobecné informace 1.1 Použití 1.2 Údaje o výrobku 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Označování

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze)

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze) CZ WELDPLAST S6 Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Švýcarsko Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Předmluva K tomuto návodu Tyto přístroje odpovídají

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] 1 2 Tento montážní krok 1 je vyžadován pouze pro traktory řady 600 a 700 bez upínacího systému Fast-Attach. Příklad: Číslo modelu

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 610 242-00.2O Logalux SH 290 SH 370 SH 450 Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 216 cz (05/2007) Obsah Obsah

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

ZPŮSOBY VYUŽITÍ A LIKVIDACE OBALU MORA MORAVIA, a.s. se zapojila do integrovaného systému sběru komunálního odpadu ve spolupráci s firmou EKOKOM, a.s. Sběr obalů uložených na sběrných místech ve Vaší obci

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé vody Logalux LTN, LTD, LTH, LF 400-3000 L2TN, L2TD, L2TH, L2F 800-6000 L3TN, L3TD, L3TH, L3F 1200-2250 Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte.

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

Návod k obsluze. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 333 (2012/02) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k obsluze. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 333 (2012/02) CZ 6 720 648 407-00. Návod k obsluze Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 333 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FBI 537 XS FBI 737 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...4 OBSLUHA...6 ÚDRŽBA...7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz Vestavné spotřebiče Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160 Návod k použití cz 2 INSTALACE Správnou instalaci spotřebiče, díky které dosáhnete dobrých výkonů, proveďte pečlivě podle následujících pokynů:

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

Solární jednotka. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. auroflow exclusiv. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Solární jednotka. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. auroflow exclusiv. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Solární jednotka auroflow exclusiv CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

multimatic Návod k instalaci Návod k instalaci Pro instalatéra VRC 700/2 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic Návod k instalaci Návod k instalaci Pro instalatéra VRC 700/2 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro instalatéra Návod k instalaci multimatic VRC 700/2 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059

KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059 KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 BERTO S 1 OBSAH Část 1: Obecné pokyny a poznámky 1.1. Obecné pokyny 1.2. Technická data 1.3. Konstrukční vlastnosti

Více

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. EO 30 EL EO 50 EL EO 80 EL EO 100 EL EO 120 EL EO 150 EL

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. EO 30 EL EO 50 EL EO 80 EL EO 100 EL EO 120 EL EO 150 EL TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. GB Wall mounted water heater with PCB Operation and installation 7 Nástěnný zásobník teplé vody s elektronikou Obsluha a instalace 25 EO 30 EL EO 50 EL EO 80 EL EO 100

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12 73502_V6_11/09/2014 I II III 2 30 Nm 1 6 3 7 4 5 8 5 9 6 10 IV A Tloušťka L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H B plechu 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 0,9 mm 1 mm 1,1 mm 1,2 mm 1,3

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Kotel na pevná paliva Logano S5 Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 70 68 59-07/008 CZ Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů...... 3. Všeobecné

Více