Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH"

Transkript

1 Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

2 Obsah Obsah Strana 1. Bezpečnostní upozornění, předpisy Krátký popis Technické údaje Připojovací hrdla BSH Schémata zapojení Instalace / Všeobecné pokyny Křivky tlakových ztrát Poruchy příčiny odstraňování

3 1. Bezpečnostní upozornění / Předpisy V tomto návodě se používají následující upozornění, jejichž cílem je ochrana osob a technická bezpečnost provozu. Upozornění jsou avizována následujícími symboly a značkami: Tato značka označuje bezpečnostní pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek vážné ohrožení života a zdraví osob a může mít za následek funkční poruchy a škody na zařízení. Tato značka označuje vysoké elektrické napětí na elektrických součástech! Pokud je hlavní vypínač napájení zapnutý, manipulace s elektrickými součástmi zařízení a kontakt s vodivými součástmi je životu nebezpečný. Připojovací svorky zařízení jsou pod napětím, i když je vypínač zařízení vypnutý. Tato značka označuje technická upozornění, která je třeba důsledně dodržovat, aby se zabránilo ohrožení života a zdraví osob a vážnému poškození zařízení. Před montáží a uvedením do provozu si přečtěte pozorně tyto montážní a provozní pokyny. Vyhnete se škodám na zařízení, které mohou vzniknout neodbornou manipulací nebo neznalostí vlastností zařízení. Použití v rozporu s tímto návodem a obecně platnými normami a předpisy může mít za následek zánik nároků plynoucích ze záruky. Dodržujte veškeré platné normy a předpisy platné v místě a zemi instalace. Pokud jsou některé údaje v rozporu s místními předpisy, je třeba upřednostnit místní předpisy. Použité obrázky jsou pouze symbolickým zobrazením. Z důvodu možných technických změn prosíme o porozumění, že nemůžeme odpovídat za aktuálnost těchto údajů. Změny jsou uváděny na www stránkách distributorů. Odkazujeme na platnost Všeobecných obchodních podmínek a legislativy v aktuálním znění pro zemi distribuce. 3

4 2. Krátký popis Akumulační zásobník BSH je uzavřená ocelová nádoba s jedním nebo dvěma trubkovými výměníky z hladkých trubek se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé austenitické oceli určená k hygienickému ohřevu vody. Celek je proveden s odnímatelnou tepelnou izolací. Uvnitř zabudovaný výměník z vlnovcové trubky slouží jako pohotovostní zásobník teplé vody a je použitelný pro všechny parametry pitné vody a každou vodovodní síť. Ochrana proti korozi na straně ohřívané vody je dána materiálem vlnovcové trubky, další opatření nejsou potřebná. Vnitřní plocha akumulátoru na straně otopné vody není opatřena nátěrem, je určena pro uzavřené otopné systémy jako akumulační zásobník otopné vody. Akumulační zásobník vody není vhodný pro vodu s obsahem kyslíku! Akumulační zásobník vody BSH je určen i pro provoz se solárními systémy, pro provoz se zdroji tepla na pevná paliva, k ohřevu vody, ale i pro solární podporu vytápění v rodinných domech. Solární výměníky tepla zajišťují optimální solární zisk i komfortní dodávku teplé vody. 4

5 3. Technické údaje Celkový objem Objem ohřívané vody Trvalý výkon ohřevu vody 1) Výkonové číslo 1) Připojení studené vody Teploměr / snímač Elektrický přídavný ohřev Teploměr Teploměr / snímač Připojení teplé vody Výška bez izolace / odvzdušnění Výška s izolací Průměr bez izolace Průměr s izolací Vratná vrstvení / hrdlo Vratná soláru dolní Ponorné pouzdro solár. snímače dolní Otopná solár dolní Ponorné pouzdro snímače akumulace Hrdlo Hrdlo Vratná soláru horní Hrdlo Ponorné pouzdro zásobníku vody Ponorné pouzdro solár. snímače horní Hrdlo Otopná solár horní Klopná výška bez izolacie Klopná výška s izolací Otopná solár / vratná solár / odvzdušnění Přípojka studené / teplé vody Teploměr / snímač Elektrický přídavný ohřev / hrdlo Q, R, T, W Vratná vrstvení / hrdlo L Ponorné pouzdro vnitřní průměr Plocha solárního výměníku dolní/ horní Objem solárního výměníku dolní/ horní Plocha vlnovcové trubky ohřevu vody Max. dovolený tlak pitné vody / soláru Max. dovolený tlak otopné vody Max. dovolená teplota Hmotnost 1) 10/45 C (pitná voda), 70 C (otopná voda) 5

6 4. Připojovací hrdla BSH (Y) odvzdušnění teplá voda (X) hrdlo teploměru 1) 2) 3) (E) teploměr zásobníku (D) elektrický přídavný ohřev (C) hrdlo manometru zásobníku (B) studená voda (A) (X) otopná solár horní 1) (W) přípojka vytápění (V) snímač soláru horní (SFS1) 1) (U) snímač zásobníku vody (T) otopná vytápění 1) 2) (S) vratná soláru horní 1) (R) otopná vytápění (Q) otopná vytápění (P) snímač akumul. zásobníka (O) otopná solár dolní (N) snímač soláru horní(sfs2) (M) vratná solár doní (L) přípojka vytápění (K) vratná vrstvení Hrdla nejsou u: 1) 2) 3) BSH-500 BSH-800, BSH-1000 BSH

7 5. Schémata zapojení 5.1 Standardní schéma zapojení BSH - ohřev vody výstup teplé vody typové připojení studené vody 5.2 Schéma zapojení BSH s příslušenstvím k zapojení cirkulace výstup teplé vody typové připojení studené vody Uvedená schémata jsou pouze montážní návrhy a nenahrazují autorizovanou projektovou dokumentaci! 7

8 6. Instalace / Všeobecné pokyny 6.1 Umístění Akumulátor BSH smí být instalován pouze v prostoru chráněném proti mrazu. Pokud není protimrazová ochrana zajištěna, musí být voda z akumulátoru i otopných vložek vypuštěna, hrozí zamrznutí a poškození tlakových celků. Vytvoření ledu může vést k popraskání. Při vypouštění může vytékat horká voda, nebezpečí opaření! Pro bezpečnou instalaci musí být proveden základ s dostatečnou pevností s ohledem na zatížení. V okolí zásobníku musí být dostatečný prostor k bezpečné obsluze a údržbě. 6.2 Tepelná izolace 6.3 Připojení potrubí a uvedení do provozu K ulehčení transportu a manipulaci jsou části izolace a vnější plášť odnímatelné. Před montáží armatur a potrubí musí být izolace kompletně namontována na akumulátoru. V blízkosti izolace nepoužívejte otevřený plamen a nářadí k frikčnímu řezání (brusky, rozbrušovačky). Pozor: Nebezpečí požáru. Při uvádění do provozu je třeba zkontrolovat upevnění, správnou polohu a montáž izolace. Instalaci a montáž potrubních propojení a uvedení do provozu smí provádět pouze oprávněná montážní firma. Při montáži je nutno postupovat v souladu s tímto montážním návodem, platnými normami a předpisy pro tlaková zařízení a zařízení pro přípravu teplé vody. Před uvedením do provozu proveďte zkoušku těsnosti provozním tlakem. Před uvedením do provozu musí být všechny tlakové prostory akumulátoru (plášť, otopné vložky i prostor průtoku pitné vody) naplněny provozním médiem a odvzdušněna. Po ukončení montáže musí být potrubí, výměníky i akumulátor řádně a důkladně propláchnuty. Akumulační prostor odvzdušňujte přes hrdlo opatřené odvzdušňovací zátku v horním dnu, potrubí ohřívače vody přes nejvýše umístěnou výtokovou armaturu, otopné vložky na nejvyšších místech osazenými odvzdušňovacími armaturami. Po naplnění provozními médii a odvzdušnění zkontrolujte funkci všech osazených pojistných ventilů. Veškerá neosazená hrdla akumulátoru BSH musí být bezpečně utěsněna zátkami. Při volbě instalačních materiálů je třeba zohlednit možnost vzniku elektrochemických článků. 6.4 Přípojka vody Dovolená provozní teplota je 95 C. Tuto hodnotu nesmí překročit žádný připojený zdroj tepla. Bezpečnostní termostaty musí být nastaveny na odpovídající hodnoty. Před instalací potrubí namontujte tepelné izolace a plášť zásobníku. Připojení zařízení proveďte podle uvedeného standardního schématu. Schéma je pouze montážní návrh, nenahrazuje odborný projekt. Pokud nejsou na zásobník vody BSH připojena kovová potrubí studené a teplé vody, je nutno nádobu uzemnit. 8

9 6. Instalace / Všeobecné pokyny 6.5 Expanzní nádoba v okruhu pitné vody V přípojce studené vody v pojistném úseku těsně před vstupem do vlnovcového potrubí je třeba namontovat expanzní nádobu vhodnou pro pitnou vodu.. Dimenzování nádoby provádějte podle příslušné normy. Je nutno dodržet následující podmínky: Teplovodní ohřev (do teploty 110 C (ne parou), dovolený tlak pitné vody 10 bar. Instalace filtrů a armatur omezujících expanzní a pojistné potrubí není přípustné. Mezi expanzní nádobu a soustavu může být instalována armatura se zabezpečeným uzávěrem, který musí být během provozu zajištěn v otevřené poloze. 6.6 Pojistný ventil v přípojce pitné vody Připojení akumulátoru BSH na přívod studené vody proveďte podle standardního schématu, případně podle dodané projektové dokumentace. V pojistném úseku instalujte schválený pojistný membránový ventil. Při volbě a návrhu postupujte v souladu s EN , s platnou legislativou v zemi instalace a technickými požadavky na zařízení s ohledem na místo a typ instalace. Pojistný ventil musí být přístupný pro kontrolu, odpad z ventilu musí být kontrolovatelný bez omezení průměru. Minimální připojovací průměr pojistného ventilu je DN15 (1/2 ) bez zmenšení průřezu a uzavíracích armatur. V závislosti na celkovém topném výkonu všech připojených zdrojů tepla jsou doporučeny následující minimální průměry připojovacích potrubí pojistných ventilů. Jištěný výkon Jmenovitý průměr 50 kw DN 15 (1/2 ) 100 kw DN 20 (3/4 ) 200 kw DN 25 (1 ) 350 kw DN 32 (1 ¼ ) Jištěný výkon odpovídá celkovému zabezpečenému otopnému výkonu všech připojených zdrojů tepla. Pokud je na akumulátor BSH připojen i solární systém, přidává se při návrhu pojistného ventilu na každý kolektor tepelný výkon 1,5 kw. Překročení dovoleného provozního tlaku může vést k netěsnostem a poruchám akumulátoru BSH. Instalace filtrů nečistot, uzavíracích armatur nebo jiných zařízení, která mohou uzavřít nebo omezit průtok přes pojistný ventil není dovolená. 9

10 6. Instalace / Všeobecné pokyny Odpadní potrubí z pojistného ventilu musí mít průřez minimálně v dimenzi pojistného ventilu, délku 2 m a maximálně 2 kolena. Větší délka nebo větší počet tvarovek musí být kompenzována zvýšením dimenze odpadního potrubí. Odpadní potrubí musí být montováno ve spádu od pojistného ventilu s kontrolovaným odpadem. Více než 4 kolena a délka 4 m nejsou povoleny, delší odpad lze kompenzovat přerušením do volného odpadu. Odpad, do kterého je odpadní potrubí zaústěno musí mít dostatečnou jímavost. Odpad z pojistných ventilů musí být dostatečně chráněn proti zamrznutí. V blízkosti odpadního potrubí nebo na samotném pojistném ventilu musí být umístěn nápis s následujícím textem: Během ohřevu může z odpadu pojistného ventilu vytékat voda. NEUZAVÍRAT! 6.7 Směšovač na výstupu ohřáté vody Je vhodné umístit pojistný ventil nad horní plochu zásobníku vody. Pokud musí být ventil měněn, není třeba vodu vypouštět. Pojistný ventil je třeba chránit před vysokou teplotou, nečistotami a vodním kamenem. Zásobník vody BSH může mít za provozu na výstupu teplotu vody nad 60 C. Horká voda může způsobit zranění, zejména opaření osob! K zajištění výstupní teploty vody nižší než 60 C musí být instalován dodávaný termostatický směšovací ventil podle schématu v části 5. Schémata zapojení. 6.8 Filtr pitné vody 6.9 Omezovač tlaku pitné vody Naplavené pevné nečistoty z armatur a potrubí, korozní zplodiny, uvolněný vodní kámen atp. mohou způsobovat zneprůchodnění potrubí, případně elektrochemickou korozi. Doporučujeme instalaci filtru pevných nečistot do přívodu studené vody. V případě použití ocelových pozinkovaných potrubí je použití filtru nezbytné. Instalace omezovače tlaku doporučujeme zejména v oblastech s vysokým tlakem v době nízkého odběru. Dovolený tlak vody je 10 bar. Pokud je v době nízkého odběru v oblasti tlak vyšší, než 8 bar, je omezovač tlaku požadován dle DIN Překročení dovoleného tlaku může vést ke vzniku netěsností a k poruše zásobníku vody. K omezení šíření hluku v budovách prouděním vody v potrubí je doporučen provozní tlak 3,5 baru. 10

11 6. Instalace / Všeobecné pokyny 6.10 Cirkulace vody 6.11 Připojení soláru Cirkulaci vody je třeba provést podle standardního schématu připojení na zásobník BSH. Při standardní instalaci se cirkulace připojí do přívodu studené vody. Při použití cirkulační soupravy BSH (příslušenství) se cirkulace zapojí prostřednictvím soupravy na výstupu teplé vody. Pokud je cirkulační potrubí v objektu provedeno z pozinkovaného potrubí, je nutná instalace filtru nečistot těsně před připojení cirkulačního potrubí na soupravu. Doporučujeme připojit solární zařízení na hrdla BSH podle obr. v části 4. Připojovací hrdla. Upozornění: Zásobník vody BSH-500 nemá horní solární výměník. Údaje o solárních přípojkách najdete v části 3. Technické údaje Připojení přídavného elektrického ohřevu Těleso pro přídavný elektrický ohřev se zašroubuje do hrdla C (část 3. Technické údaje). Musí být vybaveno termostatem zásobníku vody a havarijním termostatem nastaveným na vypínací teplotu max. 110 C. Elektroinstalaci smí provádět pouze oprávněné osoby v souladu s platnými normami a předpisy. Musí být dodrženy požadavky dodavatelů energie. Připojení k elektrické síti smí provádět pouze subjekty s platným oprávněním pro elektroinstalační práce. Před prací na elektrickém zařízení vždy nejprve odpojte napájení. Nikdy se nedotýkejte částí zařízení pod elektrickým napětím hrozí nebezpečí poranění nebo smrti! Přídavný elektrický ohřev připojte podle návodu na síť s napájecím napětím 230 V stř. nebo 400 V stř. Připojovací kabel je součástí stavební přípravy. Přídavný elektrický ohřev musí být z důvodu ochrany proti korozi elektricky izolovaný podle DIN Tento požadavek produkty Wolf splňují. Pozor: Pokud se zabuduje elektrický ohřev bez elektrické izolace, zaniká záruka na zásobník vody BSH. Při provozu s přídavným elektrickým ohřevem: Teplotu ohřevu vody kotlem nastavte na 20 C. Regulátor teploty na elektrickém tělese nastavte na požadovanou teplotu, max. 95 C. Doporučujeme nastavit teplotu na max. 60 C Připojení zdrojů a spotrebičů tepla Zdroje tepla (např. plynový kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo) a spotřebiče tepla (např. otopné okruhy) připojte na příslušná hrdla podle části 4. Připojovací hrdla BSH. Akumulátor otopné vody musí být vybaven vlastními pojistnými prvky (pojistný ventil, expanzní nádoba), pokud lze uzavřít a odpojit od otopného systému anebo pokud nejsou stávající pojistné a expanzní prvky dimenzovány na přídavný objem akumulátoru. 11

12 6. Instalace / Všeobecné pokyny 6.14 Expanzní nádoba otopné soustavy Dimenzování membránové expanzní nádoby pro otopnou soustavu proveďte podle aktuálního objemu akumulátoru v souladu s jeho technickými parametry, parametry soustavy a platnými technickými normami a předpisy. Je nutno dodržet základní technické podmínky: teplovodní otopný systém do 110 C, dovolený tlak otopné vody 3 bary. Instalace filtrů a armatur omezujících expanzní a pojistné potrubí není přípustné. Mezi expanzní nádobu a soustavu může být instalována armatura se zabezpečeným uzávěrem, který musí být během provozu zajištěn v otevřené poloze Pojistný ventil otopného systému V pojistném úseku akumulátoru BSH instalujte schválený pojistný membránový ventil. Při volbě a návrhu postupujte v souladu s EN , s platnou legislativou v zemi instalace a technickými požadavky na zařízení s ohledem na místo a typ instalace. Pojistný ventil musí být přístupný pro kontrolu, odpad z ventilu musí být kontrolovatelný bez omezení průměru. Minimální připojovací průměr pojistného ventilu je DN15 (1/2 ) bez zmenšení průřezu a uzavíracích armatur. V závislosti na celkovém topném výkonu všech připojených zdrojů tepla jsou doporučeny následující minimální průměry připojovacích potrubí pojistných ventilů. Jištěný výkon Jmenovitý průměr 50 kw DN 15 (1/2 ) 100 kw DN 20 (3/4 ) 200 kw DN 25 (1 ) 350 kw DN 32 (1 ¼ ) Jištěný výkon odpovídá celkovému zabezpečenému otopnému výkonu všech připojených zdrojů tepla. Pokud je na akumulátor BSH připojen i solární systém, přidává se při návrhu pojistného ventilu na každý kolektor tepelný výkon 1,5 kw. Překročení dovoleného provozního tlaku může vést k netěsnostem a poruchám akumulátoru BSH. Instalace filtrů nečistot, uzavíracích armatur nebo jiných zařízení, která mohou uzavřít nebo omezit průtok přes pojistný ventil není dovolená. Odpadní potrubí z pojistného ventilu musí mít průřez minimálně v dimenzi pojistného ventilu, délku 2 m a maximálně 2 kolena. Větší délka nebo větší počet tvarovek musí být kompenzována zvýšením dimenze odpadního potrubí. Odpadní potrubí musí být montováno ve spádu od pojistného ventilu s kontrolovaným odpadem. Více než 4 kolena a délka 4 m nejsou povoleny, delší odpad lze kompenzovat přerušením do volného odpadu. Odpad, do kterého je odpadní potrubí zaústěno musí mít dostatečnou jímavost. Odpad z pojistných ventilů musí být dostatečně chráněn proti zamrznutí. 12

13 6. Instalace / Všeobecné pokyny V blízkosti odpadního potrubí nebo na samotném pojistném ventilu musí být umístěn nápis s následujícím textem: Během ohřevu může z odpadu pojistného ventilu vytékat voda. NEUZAVÍRAT! Je vhodné umístit pojistný ventil nad horní plochu zásobníku vody. Pokud musí být ventil měněn, není třeba vodu vypouštět. Pojistný ventil je třeba chránit před vysokou teplotou, nečistotami a vodním kamenem Havarijní termostat 6.17 Teploměr 6.18 Snímač teploty 6.19 Odvzdušnění 6.20 Vypouštění Pokud může za provozu dosáhnout otopná voda teploty nad 110 C, musí být v systému zabudován schválený havarijní termostat dle DIN 4753 s vypínací teplotou 95 C, který blokuje zdroj tepla a lze jej deblokovat pouze vědomým zásahem obsluhy.. Teploměr otopné vody se instaluje do hrdla D. K montáži dalších teploměrů či termostatů slouží hrdla B a E. Akumulátor BSH je vybaven ponornými pouzdry k umístění různých snímačů teploty (viz 3. Technické údaje). K individuálnímu umístění snímačů teploty např. pro kotle na biomasu slouží svislá lišta snímačů. Nejvýše umístěné hrdlo Y (viz 4. Připojovací hrdla BSH) je určeno k odvzdušnění nádoby. Automatické odvzdušňovače nedoporučujeme. Zásobník vody BSH je třeba umístit tak, aby se dal bez demontáže úplně vypustit. Pozor: Při vypouštění může ze zásobníku vody vytékat horká otopná voda, ohřátá voda i horká solární kapalina, které mohou způsobit zranění, zejména opaření Protimrazová ochrana 6.22 Údržba K úspoře energie doporučujeme nastavit při nepřítomnosti termostaty na minimum. Protimrazová ochrana je stále aktivní. Servisní prohlídku odbornou firmou je třeba provádět minimálně jedenkrát za dva roky. Pokud je do otopné vody dávkován inhibitor koroze, je nutno ověřit účinky ochrany proti korozi. 13

14 7. Křivky tlakových ztrát 7.1 Křivka tlakových ztrát spodní topné vložky Tlaková strata v mbar Tlaková ztráta v mbar 7.2 Křivka tlakových ztrát horní topné vložky Průtok spodní topnou vložkou v l/h Průtok horní topnou vložkou v l/h 14

15 7. Křivky tlakových ztrát 7.3 Křivka tlakových ztrát na straně ohřívané vody Tlaková ztráta v mbar 7.4 Křivka tlakových ztrát otopné vody Průtok ohřívané vody v l/h Tlaková ztráta v mbar Průtok otopné vody v l/h 15

16 8. Poruchy příčiny - odstranění Porucha Možná příčina Odstranění Netěsnost zásobníku vody Netěsné přípojky potrubí Znova utěsnit Dlouhý čas ohřevu Nízká teplota otopné vody Teplotu měřit na zásobníku vody, ne na zdroji tepla Zvýšit teplotu (nastavit regulátor) Neodvzdušněný otopný okruh Opakovaně odvzdušnit Nízká teplota ohřívané vody Žádné / slabé vybíjení zásobníku vody Nežádoucí vychlazování zásobníku vody Nízký rozdíl teplot na solárním výměníku tepla Regulační směšovač nastaven na nízkou teplotu Nízká teplota otopné vody Pozdě startuje ohřev akumulátoru Nesprávně nastavená regulace teploty vratné vody akumulátoru vody Porucha přepínacího ventilu / nesprávné zapojení Nedostatečný průtok otopné vody Samotížná cirkulace v solárním okruhu Samotížná cirkulace v otopném okruhu Nesprávně namontovaná nebo poškozená tepelná izolace / nepřiléhá na zásobník vody / nebyla namontována kompletně Nesprávně nastavená solární regulace Nízký průtok solární kapaliny Nastavit směšovač Teplotu měřit na zásobníku vody, ne na zdroji tepla Zvýšit teplotu (Nastavit regulátor) Změnit parametry (zejména spínací teplotní rozdíl) Změnit parametry (zejména spínací teplotní rozdíl) Obnovit funkci Otopný okruh odvzdušnit Vyčistit potrubí Zvýšit výkon čerpadla Namontovat nebo správně nastavit gravitační zpětnou klapku Namontovat nebo správně nastavit gravitační zpětnou klapku Zkompletovat, doplnit nebo přemontovat izolaci Změnit parametry (zejména vypínací teplotní rozdíl) Solární okruh odvzdušnit Vyčistit potrubí Zvýšit výkon čerpadla 16

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W CZ Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W 3043757_XX09 31 Bezpečnostní pokyny/ Stručný popis vyrovnávacího zásobníku Obsah Stručný popis a bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 3 Pokyny pro

Více

Montážní návod Akumulační zásobník SPU-1-200, SPU-2/-W

Montážní návod Akumulační zásobník SPU-1-200, SPU-2/-W CZ Montážní návod Akumulační zásobník SPU1200, SPU2/W Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/740 Fax 08751/741600 Internet: www.wolfheiztechnik.de Art.Nr.: 3043757_201312 Änderungen vorbehalten!

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 solarito II akumulační solární zásobník pro ohřev TUV a podporu topení Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 Všeobecné bezpečnostní pokyny Solarito II jsou kombinované zásobníkové ohřívače pro topnou

Více

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení k plynovému topnému zařízení značky Junkers 6 720 614 356-00.1R ST 65 E 6 720 614 360 CZ (2008/03)

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Návod pro provoz Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace...

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 100-B typ CVB/CVBB Stacionární zásobníkový

Více

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 400 litrů. List technických údajů VITOCELL 300-W VITOCELL 100-W

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 400 litrů. List technických údajů VITOCELL 300-W VITOCELL 100-W VIESMANN VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 0 až 400 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 0-W Zásobníkový ohřívač vody z oceli, se smaltováním Ceraprotect

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 2 Kondenzační kotle do 100 kw Strana 5 Stacionární kondenzační kotle do 630 kw Strana 69 Společné příslušenství kotlové techniky Strana 97 Stacionární nekondenzační

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 600/200, DUO 750/200 a DUO 1000/200 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O Logalux H 65 W Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 720 642 868 (04/2010) Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 610 242-00.2O Logalux SH 290 SH 370 SH 450 Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 216 cz (05/2007) Obsah Obsah

Více

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce

Více

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500 Zásobníky unistor VIH R 120 až VIH R 200 unistor VIH R 120 200/6 M unistor VIH R 120 200/6 B Stacionární zásobníky teplé vody jsou k dispozici v následujících variantách: Název Označení unistor VIH R 120/6

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALAI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OK 300 NTR/HP OK 400 NTR/HP OK 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna sro Dražice 69 94 7 Benátky nad Jizerou Tel: 36 370 9, 36 370 965, fax:

Více

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci Návod na instalaci a použití AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci AP 400 2WSE a AP 750 3WS CZ verze 1.0 1 - Popis zařízení Akumulační nádrže řady AKUPLAST jsou určeny pro akumulaci

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 600 P, HSK 750 P, HSK 1000 P, HSK 1700 P

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 600 P, HSK 750 P, HSK 1000 P, HSK 1700 P Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 600 P, HSK 750 P, HSK 1000 P, HSK 1700 P CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 303 pro spalování oleje nebo plynu s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty kotlové vody 5 velikostí kotle se jmenovitým výkonem

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

Heizkessel bis 1017 kw

Heizkessel bis 1017 kw Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig Technická dokumentace Technische Dokumentation Kotle do výkonu 1017 kw Heizkessel bis 1017 kw Ocelový kotel MKS Litinový kotel MK-1/MK-2 Plynový kotel NG-31E/NG-31ED

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9)

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Základní vlastnosti Výkon 9, 12, 15, 18, 21 a 24 kw Postupné spínání výkonu Doběh čerpadla

Více

Montážní návod Vrstvený zásobník BSP/BSP-W/BSP-SL,W

Montážní návod Vrstvený zásobník BSP/BSP-W/BSP-SL,W CZ Montážní návod Vrstvený zásobník BSP/BSP-W/BSP-SL,W Wolf GmbH Postfach 180 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de KKH Brno, spol. s r.o Rybnická 9 64 00 Brno

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O H65W 6 720 801 573 (2011/12) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů. 3 1.1 Použité symboly................... 3 1.2

Více

ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E

ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E MS 2 (FF): 9,3 až 2 kw pro vytápění a akumulační přípravu TV MS 2 BIC (FF): 9,3 až 2 kw pro vytápění s vestavěným zásobníkem 0 l pro TV MS 2 (FF) / BS 100/125/10

Více

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky Návod k montáži a obsluze Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový plynový

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOLA 200 hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 1 VITOLA 200 Typ VB2A, 18 až 63 kw Hlubokoteplotní

Více

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W)

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Návod k montáži a obsluze pro solární stanice FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Jednotlivé a náhradní díly: 1 Nástěnný držák solární stanice 2 Izolace - zadní část 3 Regulátor 4 Izolace - přední část 5 Průtokoměr

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Změny vyhrazeny. Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 1.1 Předpisy/směrnice 2 1.2 Použití odpovídající účelu 2 1.3 První uvedení do provozu 2 1.4 Práce

Více

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R Zásobníky teplé vody 6 720 615 370-00.1RS Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R 6 720 812 886 (2014/09) CZ Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní upozornění

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 911,

Více

Provozně montážní předpisy

Provozně montážní předpisy Provozně montážní předpisy Ohřívače vody pro SOLÁRNÍ systémy OKC 200 NTRR/SOL OKC 250 NTRR/SOL OKC 300 NTRR/SOL Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

AKUMULAČNÍ OCELOVÉ NÁDRŽE

AKUMULAČNÍ OCELOVÉ NÁDRŽE NÁVOD K OBSLUZE AKUMULAČNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE OCELOVÉ NÁDRŽE ST-500A, ST-400A HEAT PUMPS AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VODY ST-400A, ST-500A Obsah 1. Popis zařízení...4 1.1. Objemová řada...4 1.2. Tepelná izolace...4

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI

ZEM NÁVOD K INSTALACI 40 20 0 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 2 1. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT 5. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou

Více

(str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody

(str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody (str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody Technické informace strana 174 Bezpečnostní sestava 4807 strana 181 SYRobloc 24 strana 185 SYRobloc 25 strana 189 Bezpečnostní sestava 322 strana

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Popis výrobku Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kotel s kondenzační technologií výměník tepla ze slitiny hliníku odolné

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NADS 800 v3 NADS 900 v3 NADOS 800/140v1 NADOS 900/140v1 NADOS 800/140v2 NADOS 900/140v2 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ 4 kw/400 V Kombinované Elektrické OKC 80 OKCE 80 OKC 100 OKC 100/1m2 OKCE 100 OKC 125 OKC 125/1m2 OKCE 125 OKC 160 OKC 160/1m2 OKCE

Více

tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Technické informace příslušenství 09. 2014

tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Technické informace příslušenství 09. 2014 tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 09. 2014 verze 3.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

CombiVal CSR (300-2000) Ohřívač pro kombinovaný ohřev. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval CombiVal CSR (300-1000) Hoval CombiVal CSR (1250-2000)

CombiVal CSR (300-2000) Ohřívač pro kombinovaný ohřev. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval CombiVal CSR (300-1000) Hoval CombiVal CSR (1250-2000) Ohřívač pro kombinovaný ohřev Popis výrobku ČR. 0. 20 Hoval CombiVal CSR (300-000) ohřívač z nerezové oceli tepelná izolace ze 00 mm polyesterové tkaniny s patentovými hliníkovým těsněním, vnější plášť

Více

Česká republika cs MW-4000052-1. Návod k montáži, obsluze a údržbě. Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL

Česká republika cs MW-4000052-1. Návod k montáži, obsluze a údržbě. Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL MW-4000052-1 Česká republika cs Návod k montáži, obsluze a údržbě Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil/a toto zařízení. Před použitím výrobku

Více

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC TECHNICKÝ POPIS ZÁSOBNÍKŮ Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů THERM 60/S, 60/Z a 100/S je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu

Více

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou)

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) PROTHERM, s. r. o. 170 00 Praha 7, Jablonského 4 tel.: (02) 6671 24 24 fax : (02) 80 55 93 Vážený zákazníku,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 800/35v9 NADO 00/35v9 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

Návod na Montáž. Solární kolektor VRK 14. Montáž na střešní háky, sklon paralelní. 6 9 0 X X X X / version 2010.10

Návod na Montáž. Solární kolektor VRK 14. Montáž na střešní háky, sklon paralelní. 6 9 0 X X X X / version 2010.10 Návod na Montáž Montáž na střešní háky, sklon paralelní Solární kolektor VRK 14 6 9 0 X X X X / version 2010.10 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Pokyny k přepravě... 4 Pokyny k montáži kolektor... 5 Přehled

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI GWL/ Power Group Technology Solutions Stay Powered for the Future GF-BOIL-100L NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro

Více

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému THRi NÁVOD K INSTALACI 0 8 0 5 8 6 9 7 7 6 5 9 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému ÚT má za následek zánik záruky). Aplikaci zaznamenejte

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 200 LS. Nízkotlaký parní kotel 2,9 až 5,0 t/h 1900 až 3300 kw

VIESMANN. List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 200 LS. Nízkotlaký parní kotel 2,9 až 5,0 t/h 1900 až 3300 kw VIESMANN VITOMAX 200 LS Nízkotlaký parní kotel 2,9 až 5,0 t/h 1900 až 3300 kw List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 22 VITOMAX 200 LS Typ M233

Více

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Kombinované Elektrické Typové číslo : Typové číslo : OKCE 50 205 108 OKC 80 201 208 OKCE 80 205 108 OKC 100 208 208 OKC 100/1m2

Více

Návod k instalaci a údržbě. Kombinovaný zásobník 6 720 644 811-00.1T KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/2 6 720 808 395 (2015/11) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Kombinovaný zásobník 6 720 644 811-00.1T KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/2 6 720 808 395 (2015/11) CZ Návod k instalaci a údržbě Kombinovaný zásobník 6 720 644 811-00.1T KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/2 6 720 808 395 (2015/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny...............

Více

Návod na Montáž. Plochý vanový kolektor SWK 200. Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní. 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04

Návod na Montáž. Plochý vanový kolektor SWK 200. Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní. 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04 Návod na Montáž Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní Plochý vanový kolektor SWK 200 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Pokyny k přepravě... 4 Pokyny k montáži kolektor...

Více

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu TA-MATIC Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu IMI HEIMEIER / Teplá voda / TA-MATIC TA-MATIC Termostatické směšovací ventily jsou vhodné pro řízení teploty teplé vody v obytných

Více

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 IVAR.SOLAR K1_NÁVOD_4/2016 IVAR CS, spol. s r.o., Velvarská 9-Podhořany, 277 51 Nelahozeves 1/18 3) Všeobecné informace Instalace

Více

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY RDC 200Z CZ verze 1.0 1 - Popis zařízení Zásobníkový ohřívač teplé vody pro domácnost RDC (dále jen zásobník) s jedním smaltovaným výměníkem

Více

Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ

Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ 20-60 KLO - elektronické zapalování 20-60 PLO - zapalování plamínkem 20-40 KLZ - elektronické zapalování - vestavěný

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé vody $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Pro odbornou firmu Před montáží a udržbou, pečlivě pročtěte. 6 720 642 854 (04/2010) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Vyrovnávací zásobník RATIO HP

Vyrovnávací zásobník RATIO HP TECHNICKÁ INFORMCE Vyrovnávací zásobník RTIO HP Wagner & Co Kombinace pro teplou vodu i vytápění Stojatý zásobník z oceli (uvnitř bez nátěru, vně základní nátěr) k použití v systémech se 2 zásobníky pro

Více

Logano GE434 - Ecostream

Logano GE434 - Ecostream nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s technologií Thermostream bezpečný provoz bez směšovacího čerpadla a bez omezení minimální teploty kotlové vody 10 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 150 do

Více

Montážní návod. Plynový závěsný kondenzační kotel. CGB-35 CGB-50 CGB-K40-35 kombinovaný kotel s průtočnou přípravou teplé vody

Montážní návod. Plynový závěsný kondenzační kotel. CGB-35 CGB-50 CGB-K40-35 kombinovaný kotel s průtočnou přípravou teplé vody Montážní návod Plynový závěsný kondenzační kotel CGB-35 CGB-50 CGB-K40-35 kombinovaný kotel s průtočnou přípravou teplé vody Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311,

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

Modelová řada Uno-3 regulační rozsah

Modelová řada Uno-3 regulační rozsah Nízkoteplotní kotel pro spalování oleje / plynu Popis produktu ČR 1. 9. 2011 Hoval Uno-3 Nízkoteplotní kotel pro spalování oleje / plynu Kotel třítahový ocelový kotel podle EN 303 část 1 a 2, EN 304 pro

Více

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ 473 556-9 / 95 CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody (TUV) LTA/LF 400-6000 Prosím uschovejte Technické změny vyhrazeny! Obsah Strana 1. Všeobecně...........................

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

13.12.2006 1 z 26 5410.297.00

13.12.2006 1 z 26 5410.297.00 13.12.2006 1 z 26 5410.297.00 G A ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení plynu R1/2 podle ISO-7-1 připojení vody Ø 12 mm 13.12.2006 2 z 26 5410.297.00 A B C MĚŘENÍ VSTUPNÍHO TLAKU PLYNU uzavírací

Více

AKUMULAČNÍ OCELOVÉ NÁDRŽE

AKUMULAČNÍ OCELOVÉ NÁDRŽE NÁVOD K OBSLUZE AKUMULAČNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE OCELOVÉ NÁDRŽE ST-500AF, ST-300AF HEAT PUMPS AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VODY ST-300AF, ST-500AF Obsah 1. Popis zařízení...4 1.1. Objemová řada...4 1.2. Tepelná izolace...4

Více

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO Návod k montáži pro odborné a servisní organizace Doplňkové El. Síť Topení Spaliny Plyn Charakteristiky výkonu a účinnosti KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO TECHNICKÁ

Více

Domácí vodárny DV. Návod k obsluze a montáži

Domácí vodárny DV. Návod k obsluze a montáži Domácí vodárny DV Návod k obsluze a montáži Verze 01/2016 technické parametry TYP U (V) P (kw) I (A) EUROPUMPS DV 40, 50, 80 230V 1.3 Průtok (m3/hod) 5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.2

Více

Cetetherm Maxi S - sek

Cetetherm Maxi S - sek Cetetherm Maxi S - sek Tlakově závislá kompaktní předávací stanice Naše firma působí v oboru přípravy teplé vody a vytápění od roku 1923. U systému Cetetherm Maxi S - sek je využito našich mnohaletých

Více

Laddomat 22 Laddningspaket. s úsporným čerpadlem Návod k použití

Laddomat 22 Laddningspaket. s úsporným čerpadlem Návod k použití ATMOS Laddomat 22 Laddningspaket s úsporným čerpadlem Návod k použití ATMOS Laddomat 22 Laddningspaket ZAPOJENÍ ATMOS Návod k instalaci Laddomat 22 se vždy zapojuje ve vertikální poloze podle nákresů.

Více

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením Lister Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením ZPS ECO obj.č. 3275 (50-6000000) CE Odpovídá normám: 2006/95 EG a 89/336 EWG Obr.: ZPS ECO Pro budoucí použití uschovejte! Dodržujte bezpečnostní

Více