Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémová jednotka HBX PREMIUM 310"

Transkript

1 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, Dobré Tel.: , Fax: IČ : Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Hradeci Králové, oddíl B, vložka Zápis dne PZP HEATING a.s. Všechna práva vyhrazena.

2

3 Obsah stránka 1. Obecné informace Použité symboly Účel použití 5 2. Přehled norem a předpisů 5 3. Bezpečnostní pokyny 5 4. Transport, balení a skladování 6 5. Složení a funkce Transport Balení Skladování Složení Funkce 6 6. Montáž Požadavky na místo montáže Hydraulické připojení Bezpečnostní zařízení na straně otopné vody / vnitřního vodovodu Připojení otopného systému a tepelného čerpadla Připojení studené pitné vody, cirkulační a teplé vody (připojení vnitřního vodovodu) Elektrické připojení Uvedení do provozu Předpoklady: Poruchy a jejich odstranění Údržba Vyřazení z provozu / likvidace Technické parametry Přílohy Rozměry Hydraulické schéma Osazovací plán Schéma elektrického zapojení CE prohlášení o shodě Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, záruční list

4 1. Obecné informace Tento návod popisuje bezpečnou montáž systémové jednotky HBX PREMIUM 310 a její uvedení do provozu. Návod je součástí zařízení a musí být během životnosti výrobku uschován. Návod předejte každému dalšímu vlastníkovi, provozovateli či obsluze. Návod musí být uschován v bezprostřední blízkosti zařízení a musí být kdykoli přístupný personálu obsluhy, údržby nebo servisu. Před použitím a zahájením všech prací si návod pečlivě přečtěte a ujistěte se, že mu rozumíte. Při montáži a obsluze zařízení dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu a dále všechny všeobecné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Práva na technické změny vyhrazena. Barevné provedení výrobku nemusí odpovídat provedení vyobrazeném na fotografiích použitých v tomto návodu. 1.1 Použité symboly V návodu jsou použity tyto symboly: Informace pro uživatele. Informace nebo pokyny pro kvalifikovaný odborný personál. VAROVÁNÍ Nebezpečná situace! -- Varování před nebezpečnou situací, která by mohla vést k závažnému zranění nebo úmrtí. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ Ohrožení života! -- Varování před bezprostředně hrozícím nebezpečím, které vede k závažnému zranění nebo úmrtí. Věcné škody! -- Upozornění na nebezpečnou situaci, která by mohla vést k věcným škodám. Dodatečné upozornění

5 1.2 Účel použití Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 je určena pro instalaci s tepelným čerpadlem vzduch- -voda AWX ECONOMIC 06 / 08 nebo AWX ARCTIC 06 / 08 / 10. Jednotka zajišťuje snadné připojení tepelného čerpadla k otopné soustavě, akumulaci otopné vody a přípravu teplé vody. Jakékoli jiné použití je zakázané a výrobce v tomto případě nenese žádnou zodpovědnost za případné škody. Jakékoliv změny nebo přestavby zařízení jsou zakázány. Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 je určená pro použití v suchých prostorách chráněných před mrazem a prachem. Jednotka musí být nainstalována na rovném podkladu s dostatečnou nosností. 2. Přehled norem a předpisů Uzavřené expanzní nádoby s vestavěnou membránou pro instalování ve vodních systémech podle ČSN EN Tepelné soustavy v budovách podle ČSN EN A1 Tepelné soustavy v budovách Příprava teplé vody podle ČSN Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací zařízení podle ČSN (ČSN EN ) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě ČSN EN 806 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem podle ČSN EN 1717 Elektrické připojení a jištění v souladu s ČSN , ČSN , ČSN , ČSN EN Provoz zařízení v souladu s ČSN Bezpečnostní pokyny Pro bezpečné používání zařízení je nutné dodržovat všechny pokyny uvedené v tomto návodu k montáži a použití. Před montáží / uvedením do provozu si důkladně přečtěte návod k montáži a použití. Elektrické připojení může provádět pouze proškolený pracovník s potřebnou odbornou kvalifikací. Dodržujte samostatné návody jednotlivých komponent. Bezpečnostní zařízení musí být dimenzována a namontována pro dané zařízení v souladu s technickými směrnicemi. Zamezte manipulaci dětmi a nezletilými osobami bez dozoru! NEBEZPEČÍ Ohrožení života! -- Zkontrolujte polohu přívodních vedení (elektřina, plyn, voda)

6 4. Transport, balení a skladování 4.1 Transport Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a neporušená. Jestliže zjistíte škody způsobené při přepravě nebo dodávka není kompletní, kontaktujte Vašeho prodejce. Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 je dodávána ve speciálním dřevěném transportním obalu ve svislé nebo vodorovné poloze. VAROVÁNÍ 4.2 Balení Pro balení byly použity výhradně ekologické materiály. Obalové materiály jsou cenné suroviny a mohou se opět použít. Předejte je proto k recyklaci. Pokud to není možné, zneškodněte je v souladu s místními předpisy. 4.3 Skladování Zařízení a jeho komponenty skladujte za následujících podmínek: zařízení skladujte na suchém místě chráněném proti přímému slunečnímu záření, povětrnostním vlivům, mrazu a prachu zařízení nevystavujte agresivním médiím Věcné škody nebo poranění padajícím zařízením! -- Zařízení umístěte na přepravní prostředek tak, aby se zabránilo jeho posunutí, poškození, překlopení nebo pádu. -- Zařízení je na spodní straně opatřeno pojezdovými válečky, které umožňují jeho pohyb na rovném podkladu. Při manipulaci dávejte pozor, aby těžiště bylo přibližně v polovině výšky zařízení! 5. Složení a funkce 5.1 Složení Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 obsahuje všechny důležité komponenty (akumulační nádoba 110 l, akumulační ohřívač vody 200 l, oběhové čerpadlo okruhu tepelného čerpadla, oběhové čerpadlo pro otopný systém, třícestný přepínací ventil topení / příprava teplé vody, elektrická topná tělesa) pro připojení tepelného čerpadla AWX ECONOMIC nebo ARCTIC k otopnému systému s jedním otopným okruhem bez směšování a pro přípravu teplé vody. Jednotka obsahuje všechny hydraulické a elektrické propojení. 5.2 Funkce Akumulační nádoba (110 l) slouží k oddělení průtoku otopné vody přes tepelné čerpadlo a otopný systém. Akumulační nádoba zvyšuje objem otopného systému a tím zamezuje nežádoucímu cyklování provozu tepelného čerpadla a zároveň obsahuje dostatečné množství tepla potřebného pro odtávání výparníku tepelného čerpadla. V akumulační nádobě jsou osazena elektrická topná tělesa o výkonu 2 4,5 kw, která slouží jako bivalentní nebo doplňkový zdroj tepla. Akumulační ohřívač vody s nepřímotopným ohřevem a integrovaným elektrickým topným tělesem o výkonu 2 kw pracuje odděleně od otopného systému a slouží k přípravě teplé vody

7 6. Montáž 6.1 Požadavky na místo montáže Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 musí být instalována ve svislé poloze na rovném podkladu s dostatečnou nosností. Systémová jednotka musí být umístěna takovým způsobem, aby byl zajištěn přístup pro montáž hydraulického a elektrického připojení a dále přístup pro běžnou údržbu a servis. Z hlediska bezpečnosti musí být před jednotkou zajištěn volný prostor minimálně 80 cm. Vzdálenost mezi jednotkou a tepelným čerpadlem by měla být co nejmenší. Minimální výška stropu v místě instalace musí být 2,3 metru nebo větší. obr. č.1 Minimální vzdálenosti 30 cm 20 cm

8 6.2 Hydraulické připojení Všechny hydraulické připojení systémové jednotky HBX PREMIUM 310 se provádějí zezadu. Schémata zapojení hydraulické části se nacházejí v kapitole obr. č.2 Hydraulické připojení Připojení studené pitné vody, cirkulační a teplé vody Průchodka pro kabelový svazek Připojení otopného systému a tepelného čerpadla Bezpečnostní zařízení na straně otopné vody / vnitřního vodovodu Akumulační nádobu opatřete bezpečnostním zařízením podle ČSN EN K zabezpečení slouží např. membránová expanzní nádoba a pojistný ventil. Bezpečnostním zařízením podle ČSN EN opatřete rovněž tepelné čerpadlo. Proveďte připojení studené pitné vody, cirkulační a teplé vody podle ČSN EN 806 a ČSN EN

9 6.2.2 Připojení otopného systému a tepelného čerpadla Všechny připojovací hrdla jsou opatřeny převlečnou maticí s vnitřním závitem 1 ¼ s plochým těsněním. obr. č.3 Připojení otopného systému a tepelného čerpadla Výstup do tepelného čerpadla Vstup z tepelného čerpadla Výstup do otopného systému Vstup z otopného systému Připojení všech vstupů a výstupů musí být provedeno tak, aby bylo zaručeno snadné odvzdušnění celého systému Připojení studené pitné vody, cirkulační a teplé vody (připojení vnitřního vodovodu) Všechny připojovací hrdla pro vnitřní vodovod jsou opatřeny vnitřním závitem 1. obr. č.4 Připojení studené pitné vody, cirkulační a teplé vody UPOZORNĚNÍ Poškození akumulačního ohřívače vody! -- Připojení vody a uvedení do provozu musí provést pouze proškolený pracovník s potřebnou odbornou kvalifikací podle platných zákonů, norem a místních předpisů pro pitnou vodu a domovní rozvody

10 Připojení studené pitné vody Akumulační ohřívač vody zásobuje různá odběrná místa teplé vody. V souladu s platnými předpisy musí být připojení studené pitné vody vybaveno vypouštěcí armaturou, pojistným ventilem a armaturou proti zpětnému proudění vody. Tyto armatury nejsou součástí dodávky. obr. č.5 Připojení studené pitné vody Legenda: 1 - Pojistný ventil: Musí se nainstalovat nad zásobníkem. Jmenovitá šířka vstupu DN20, délka 10 DN. Maximální povolený provozní tlak (10 bar) nesmí být překročen 2 - Odlehčovací potrubí podle ČSN EN Vypouštěcí armatura 4 - Uzavírací armatura 5 - Armatura proti zpětnému proudění vody 6 - Připojení pro manometr Připojení teplé vody Dodržujte hygienická pravidla pro vnitřní vodovody. Připojení musí splňovat všechna dostupná technická pravidla. V závislosti na použitých materiálech je nutné použít galvanické oddělení. Odběrná místa se musí nainstalovat na výstupu teplé vody podle ČSN EN 806 a ČSN EN

11 Cirkulační potrubí Pokud to není bezpodmínečně nutné (například z důvodu požadavku na komfort nebo z důvodu požadavku distributora pitné vody) doporučujeme cirkulaci teplé vody nepoužívat. Cirkulace teplé vody představuje značné energetické ztráty. Pokud je cirkulace teplé vody použita, cirkulační potrubí musí být řádně dimenzováno a izolováno. Pokud cirkulace nebude použita, musí být hrdlo vstupu cirkulace teplé vody zaslepeno. 6.3 Elektrické připojení Demontáž krytů Aby bylo možné provést elektrické připojení, je nutné demontovat horní část předního krytu. Kryt je zajištěn v upevňovacím mechanismu - zámku umístěným na horní straně jednotky. Pro odjištění použijte dodaný imbusový klíč. Po odjištění zámku nakloňte kryt mírně k sobě, nadzvedněte ho mírně nahoru a postavte vedle jednotky. Odpojte displej, uvolněte elektrický kabel přichycený ke krytu a kryt postavte na stranu. UPOZORNĚNÍ Poškození konektoru displeje! - - Při zpětné montáži krytu se elektrický kabel pro připojení displeje musí opět pevně přichytit ke krytu, aby se zamezilo náhodnému vytržení konektoru z displeje. obr. č.6 Zajištění / odjištění zámku horní části předního krytu

12 VAROVÁNÍ Při zpětné montáži krytu je nutné kryt dobře zajistit. K zajištění krytu použijte dodaný imbusový klíč. Upevňovací mechanismus není vybaven automatickou západkou. Po montáži zkontrolujte zda je kryt pevně připevněn. Nebezpečná situace nebo věcné škody v důsledku pádu krytu! -- Po osazení krytu zpět na jednotku, kryt zajistěte a ujistěte se že je pevně připevněn. obr. č.7 Demontáž horní části předního krytu Dolní část předního krytu lze odjistit oboustranným posunutím modře označené kovové části nahoru. Demontáž krytu se provede rovněž nadzvednutím nahoru. obr. č.8 Demontáž dolní části předního krytu

13 Elektrické připojení systémové jednotky HBX PREMIUM 310 Před montáží (instalací) systémové jednotky HBX PREMIUM 310 v kombinaci s tepelným čerpadlem AWX ECONOMIC / ARCTIC je nutné u příslušného dodavatele energie vyžádat povolení k připojení. Dále je nutné zkontrolovat potřebnou velikost hlavního jističe. Samostatně jištěný hlavní přívod elektřiny pro HBX PREMIUM 310 musí být dimenzován podle nadřazeného jističe a délky napájecího kabelu. Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 je dodávána bez hlavního vypínače. Elektrické síťové připojení tepelného čerpadla se provede prostřednictvím systémové jednotky. Pro elektrické propojení tepelného čerpadla a systémové jednotky použijte příslušné propojovací vedení, které je možné objednat jako volitelné příslušenství ve standardních délkách 6, 10, 15, 20 a 30 m. Propojovací vedení se na zadní straně protáhne dovnitř do systémové jednotky a upevní se ke spodní části nosného plechu elektrického rozváděče uvnitř systémové jednotky. Připojení jednotlivých kabelů se provede podle schéma elektrického připojení (viz příloha, kapitola 12.3). Pro připojení systémové jednotky HBX PRE- MIUM 310 v kombinaci s tepelným čerpadlem AWX ECONOMIC / ARCTIC je nutné do místa instalace přivést: třífázové napájecí vedení V, 50 Hz eventuálně extra třífázové napájecí vedení pro topné tyče V, 50 Hz eventuálně extra napájecí vedení pro regulaci V, 50 Hz řídící signál HDO pro blokování provozu tepelného čerpadla dle požadavků místního dodavatele energie -- Veškerá elektroinstalace musí splňovat platné zákony, normy a místní předpisy. -- Práce na elektroinstalaci mohou provádět pouze proškolení pracovníci s potřebnou odbornou kvalifikací. NEBEZPEČÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Práce na zařízení pod napětím mohou vést k velmi závažnému zranění nebo k úmrtí. -- Před zahájením všech prací odpojte systémovou jednotku HBX PREMIUM 310 od napětí, a zajistěte ji proti opětovnému připojení. -- Zkontrolujte, zda je zařízení odpojeno od napětí

14 7. Uvedení do provozu 7.1 Předpoklady: Všechny hydraulické vstupy a výstupy jsou odborně připojeny nebo zaslepeny v případě, že se nepoužívají (např. cirkulace). Zařízení je odborně elektricky připojeno. Instalace a všechna připojení jednotky splňují platné zákony, normy a místní předpisy. 1. Naplňte akumulační ohřívač vodou. Otevřete kohoutek teplé vody v jednom z odběrných míst a zároveň otevřete uzavírací armatury na přívodu pitné vody do akumulačního ohřívače. Kohoutek v odběrném místě nechte otevřený dokud z něho nezačne vytékat voda, poté ho uzavřete. 2. Naplňte celý otopný systém včetně akumulační nádoby a tepelného čerpadla otopnou vodou. Použijte určený napouštěcí / vypouštěcí kohout umístěný za dolní částí předního krytu systémové jednotky. VAROVÁNÍ Nebezpečí poranění horkou vodou! -- Noste ochranný oděv. Uvedení zařízení do provozu Pokud je otopný systém naplněn otopnou vodou a odvzdušněn může být systémová jednotka HBX PREMIUM 310 uvedena do provozu společně s tepelným čerpadlem. Potřebné informace najdete v návodu k obsluze daného tepelného čerpadla. 3. Celý otopný systém dobře odvzdušněte. 4. Zkontrolujte všechny použité bezpečnostní prvky (např. pojistný ventil, membránová expanzní nádoba, bezpečnostní termostat atd.)

15 8. Poruchy a jejich odstranění Tabulka č.1 Přehled zobrazených hlášení Porucha Možná příčina Odstranění Ze zařízení odkapává voda Příliš dlouhá doba ohřevu Žádné nebo nedostatečné ohřátí vody Netěsnost hydraulického připojení Zařízení je zavzdušněné Je nastavena příliš nízká požadovaná teplota Tepelné čerpadlo a/nebo cirkulační čerpadlo(a) nefunguje (í) Tepelné čerpadlo nefunguje Chybné nastavení regulátoru Příliš velká spotřeba energie Příliš malý průtok v otopném systému Utěsněte, popř. utáhněte hydraulické připojení Zařízení odvzdušněte Zkontrolujte nastavení požadované teploty, nastavte vyšší teplotu Zkontrolujte správnou funkci tepelného čerpadla a funkci cirkulačních čerpadel Zkontrolujte správnou funkci tepelného čerpadla Zkontrolujte nastavení regulátoru Zkontrolujte správný návrh tepelného čerpadla Odvzdušněte otopný systém

16 9. Údržba Pro bezpečný a spolehlivý provoz zařízení je nutné zajistit pravidelnou kontrolu a údržbu bezpečnostních prvků (pojistný ventil, membránová expanzní nádoba, bezpečnostní termostat atd.) a dále dle potřeby provádět odvzdušnění otopného systému. Jednou za dva roky je nutné zajistit kontrolu akumulačního ohřívače. V případě znečištění nebo zanesení vodním kamenem je nutné ohřívač vy- čistit. Dále je nutné zkontrolovat těsnost hydraulických spojů. Každý rok je nutné zkontrolovat stav magnéziové anody umístěné v akumulačním ohřívači vody a v případě potřeby ji vyměnit. Objednací číslo náhradní magnéziové anody G 1 ½: Vyřazení z provozu / likvidace Před vyřazením z provozu je nutné systémovou jednotku HBX PREMIUM 310 vypustit. VAROVÁNÍ Nebezpečí poranění horkou vodou! -- Nekontrolovaný únik vody může vést k poškození stavby a ke zraněním (opaření). Vypouštěcí kohout otevírejte pouze tehdy, pokud nádoba není pod tlakem. Vysloužilé zařízení s příslušenstvím a balením odevzdejte k recyklaci nebo k řádnému zneškodnění. Dbejte místních předpisů

17 11. Technické parametry Tabulka č.2 Technické parametry HBX PREMIUM 310 Obecné údaje Typové a prodejní označení HBX PREMIUM 310 Objednací číslo W30247 Třída krytí IP4X Elektrické připojení V / 50 Hz, 20 A Klopný rozměr 2300 mm (min. výška stropu v místě instalace) Rozměry (v/š/h) 2144 mm 675 mm 755 mm Hmotnost 255 kg Hydraulické připojení Vstup/výstup z/do tepelného čerpadla Vnitřní závit 1 ¼ ploché těsnění Vstup/výstup z/do otopného systému Vnitřní závit 1 ¼ ploché těsnění Připojení studené pitné vody, cirkulační a teplé vody Vnitřní závit 1 Akumulační ohřívač vody Nádoba Výměník Jmenovitý objem 200 l 25 l Max. provozní teplota 95 C 95 C Max. provozní tlak 6 bar 3 bar Zkušební tlak (tlaková zkouška) 9 bar 4,5 bar Jmenovitý výkon elektrického topného tělesa 2 kw Akumulační nádoba Jmenovitý objem 110 l Max. provozní teplota 95 C Max. provozní tlak 3 bar Zkušební tlak (tlaková zkouška) 4,5 bar Jmenovitý výkon elektrického topného tělesa 2 4,5 kw Integrovaná oběhová čerpadla Typ Okruh tepelného čerpadla Wilo Yonos Para OEM 25/7,5 Otopný okruh bez směšování Wilo Yonos Para OEM 25/7,5 Index energetické účinnosti (EEI) 0,21 0,21 Max. příkon 70 W 70 W Elektrické připojení ~230 V ~230 V Fáze / frekvence 1 /50 Hz 1 /50 Hz Třída krytí IPx4D IPx4D Integrovaný přepínací ventil Ventil VCZMQ6000 k VS hodnota 7,7 Servopohon VC4013 Max. příkon 6 W Elektrické připojení ~230 V Třída krytí IP 40 Fáze / frekvence 1 / 50 Hz

18 12. Přílohy 12.1 Rozměry obr. č Legenda: 1 - Výstup do tepelného čerpadla, převlečná matice 1 ¼ 2 - Vstup z tepelného čerpadla, převlečná matice 1 ¼ 3 - Výstup do otopného systému, převlečná matice 1 ¼ 4 - Vstup z otopného systému, převlečná matice 1 ¼ 5 - Vstup pitné vody vnitřní závit Vstup cirkulace teplé vody vnitřní závit Výstup teplé vody vnitřní závit

19 12.2 Hydraulické schéma obr. č

20 obr. č

21 12.3 Osazovací plán obr. č

22 12.4 Schéma elektrického zapojení obr. č

23 obr. č

24 obr. č

25 obr. č

26 obr. č

27 obr. č

28 obr. č

29 12.5 CE prohlášení o shodě obr. č

30 obr. č

31 12.6 Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, záruční list obr. č.22 OSVĚDČENÍ o jakosti a kompletnosti výrobku Výrobce PZP HEATING a.s. Dobré 149, Dobré Typ a model systémové jednotky HBX PREMIUM 310 Výrobní číslo systémové jednotky Výrobek vyhovuje technickým podmínkám a je expedován v kompletním stavu. (razítko výrobce, podpis)... balil, dne... kontroloval, dne ZÁRUČNÍ LIST Výrobce PZP HEATING a.s Dobré 149, Dobré Typ a model systémové jednotky HBX PREMIUM 310 Výrobní číslo systémové jednotky Výrobce ručí za prokazatelné výrobní vady po dobu uvedenou v kupní smlouvě ode dne prodeje. (razítko výrobce, podpis)... datum prodeje

32 PZP HEATING a.s. Všechna práva vyhrazena. Práva na technické změny vyhrazena. Dokument nenahrazuje aktuální průvodní dokumentaci zařízení ani konkrétní řešení jednotlivých akcí

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

Návod k montáži a provozu 10/2018. Podružný rozváděč

Návod k montáži a provozu 10/2018. Podružný rozváděč Návod k montáži a provozu Podružný rozváděč Obsah Obsah 1. Obecné informace... 3 1.1.Použité symboly...3 1.2.Účel použití...3 1.3.Další platné dokumenty...3 2. Přehled norem a předpisů... 4 3. Bezpečnostní

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Technické informace příslušenství 09. 2014

tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Technické informace příslušenství 09. 2014 tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 09. 2014 verze 3.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení k plynovému topnému zařízení značky Junkers 6 720 614 356-00.1R ST 65 E 6 720 614 360 CZ (2008/03)

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 911,

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALAI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OK 300 NTR/HP OK 400 NTR/HP OK 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna sro Dražice 69 94 7 Benátky nad Jizerou Tel: 36 370 9, 36 370 965, fax:

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

Návod k montáži a provozu 10/2018. Powerbox Comfort

Návod k montáži a provozu 10/2018. Powerbox Comfort Návod k montáži a provozu Powerbox Comfort Obsah Obsah 1. Obecné informace... 3 1.1.Použité symboly...3 1.2.Účel použití...3 1.3.Další platné dokumenty...3 2. Přehled norem a předpisů... 4 3. Bezpečnostní

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R Zásobníky teplé vody 6 720 615 370-00.1RS Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R 6 720 812 886 (2014/09) CZ Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní upozornění

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více

Malý průtokový ohřívač M 3..7

Malý průtokový ohřívač M 3..7 DE EN FR NL PL CS SK NO SV BG FI PT ES 3 19 35 52 69 85 101 117 132 148 164 180 196 Malý průtokový ohřívač M 3..7 Pokyny k instalaci a provozu Instantaneous water heater M 3..7 Operating and installation

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace...

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 610 242-00.2O Logalux SH 290 SH 370 SH 450 Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 216 cz (05/2007) Obsah Obsah

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 600/200, DUO 750/200 a DUO 1000/200 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O Logalux H 65 W Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 720 642 868 (04/2010) Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 5 Obr. 4 1 Všeobecné informace Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaný personál! 1.1 Účel použití Elektronický řídící a kontrolní

Více

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanový dvouhořákový vařič ORLÍK Propan-butanový dvouhořákový vařič RIGA 2 Propan-butanový trojhořákový vařič RIGA 3 Propan-butanový dvouhořákový vařič

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 600 P, HSK 750 P, HSK 1000 P, HSK 1700 P

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 600 P, HSK 750 P, HSK 1000 P, HSK 1700 P Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 600 P, HSK 750 P, HSK 1000 P, HSK 1700 P CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Kombinované Elektrické Typové číslo : Typové číslo : OKCE 50 205 108 OKC 80 201 208 OKCE 80 205 108 OKC 100 208 208 OKC 100/1m2

Více

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce

Více

Návod k montáži a provozu 10/2018. Powerbox

Návod k montáži a provozu 10/2018. Powerbox Návod k montáži a provozu Powerbox Obsah Obsah 1. Obecné informace... 3 1.1.Použité symboly...3 1.2.Účel použití...3 1.3.Další platné dokumenty...3 2. Přehled norem a předpisů... 4 3. Bezpečnostní pokyny...

Více

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením Lister Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením ZPS ECO obj.č. 3275 (50-6000000) CE Odpovídá normám: 2006/95 EG a 89/336 EWG Obr.: ZPS ECO Pro budoucí použití uschovejte! Dodržujte bezpečnostní

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY Řada M xxx SLIM Návod k použití a instalaci OH 4 FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 VÁŽENÁ ZÁKAZNICE/VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, GRATULUJEME! Právě jste se stali majiteli elektrického

Více

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci Návod na instalaci a použití AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci AP 400 2WSE a AP 750 3WS CZ verze 1.0 1 - Popis zařízení Akumulační nádrže řady AKUPLAST jsou určeny pro akumulaci

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY RDC 200Z CZ verze 1.0 1 - Popis zařízení Zásobníkový ohřívač teplé vody pro domácnost RDC (dále jen zásobník) s jedním smaltovaným výměníkem

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Svislý a vodorovný termoventilátor Model DA-T201 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Platný od: 1. ledna 2015 Fot. 1. Termoventilátor DA-T201 Během práce se zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti

Více

AKUMULAČNÍ OCELOVÉ NÁDRŽE

AKUMULAČNÍ OCELOVÉ NÁDRŽE NÁVOD K OBSLUZE AKUMULAČNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE OCELOVÉ NÁDRŽE ST-500A, ST-400A HEAT PUMPS AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VODY ST-400A, ST-500A Obsah 1. Popis zařízení...4 1.1. Objemová řada...4 1.2. Tepelná izolace...4

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

Montážní návod Akumulační zásobník SPU-1-200, SPU-2/-W

Montážní návod Akumulační zásobník SPU-1-200, SPU-2/-W CZ Montážní návod Akumulační zásobník SPU1200, SPU2/W Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/740 Fax 08751/741600 Internet: www.wolfheiztechnik.de Art.Nr.: 3043757_201312 Änderungen vorbehalten!

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu BA ARMATURA BM 1/2 2 06/2013 Informace k návodu a obsluze Návod

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky Návod k montáži a obsluze Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový plynový

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN Návod k použití a údržbě Model: CP35E7 ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN 28.11.2004 Strana 1 (celkem 11) TECNOINOX 5410.255.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 Návod k obsluze Výrobce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny!

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze Aktualizace: 17.10.03 Wilo-DrainLift Box 2521833/1003 Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze 1 Obsah: 1 Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Charakteristika výrobku 1.2.1

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK:

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Samonasávací odstředivé čerpadlo JET800-40 Účel a použití výrobku: Čerpadlo je určeno pro zásobování užitkovou vodou chat, chalup, koupelen a zalévání zahrad

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O H65W 6 720 801 573 (2011/12) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů. 3 1.1 Použité symboly................... 3 1.2

Více

Návod k montáži a provozu. HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

Návod k montáži a provozu. HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem Návod k montáži a provozu HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem Obsah 1. Obecné informace...4 1.1. Použité symboly...4 1.2. Účel použití...5 2. Přehled norem a předpisů...6 3. Bezpečnostní pokyny...6 4.

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké

Více

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART Technické informace 10. 2015 verze 3.20 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ :

Více

EURONAKUPY.CZ. Návod k použití

EURONAKUPY.CZ. Návod k použití Návod k použití Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Deluxe BEEM červená Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Superior BEEM černá Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Deluxe BEEM stříbrná www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1) www.euronakupy.cz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO HYDRAULICKÝ VÁLEC

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO HYDRAULICKÝ VÁLEC BRANO a.s, 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 318, 553 632 345 fax:+420/ 553 632 407, 553 632 151 http://www.brano.eu info@brano.eu NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ

Více

Provozně montážní předpisy

Provozně montážní předpisy Provozně montážní předpisy Ohřívače vody pro SOLÁRNÍ systémy OKC 200 NTRR/SOL OKC 250 NTRR/SOL OKC 300 NTRR/SOL Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,

Více

Česká republika cs MW-4000052-1. Návod k montáži, obsluze a údržbě. Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL

Česká republika cs MW-4000052-1. Návod k montáži, obsluze a údržbě. Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL MW-4000052-1 Česká republika cs Návod k montáži, obsluze a údržbě Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil/a toto zařízení. Před použitím výrobku

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W CZ Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W 3043757_XX09 31 Bezpečnostní pokyny/ Stručný popis vyrovnávacího zásobníku Obsah Stručný popis a bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 3 Pokyny pro

Více

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Návod pro provoz Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152 Návod na obsluhu a údržbu přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG Obj. č. D 040 152 Leden 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům.

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

*48006560* Děkujeme za zakoupení výrobku RESOL. Před instalací a zprovozněním výrobku důkladně prostudujte tento manuál. Manual www.resol.

*48006560* Děkujeme za zakoupení výrobku RESOL. Před instalací a zprovozněním výrobku důkladně prostudujte tento manuál. Manual www.resol. 48006560 *48006560* Děkujeme za zakoupení výrobku RESOL. Před instalací a zprovozněním výrobku důkladně prostudujte tento manuál. Manual www.resol.com Bezpečnostní pokyny Dbejte, prosím, následujících

Více

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Návod k pouïití HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

Domácí vodárny DV. Návod k obsluze a montáži

Domácí vodárny DV. Návod k obsluze a montáži Domácí vodárny DV Návod k obsluze a montáži Verze 01/2016 technické parametry TYP U (V) P (kw) I (A) EUROPUMPS DV 40, 50, 80 230V 1.3 Průtok (m3/hod) 5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.2

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte!

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.......................................... 3 1.1

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé vody $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Pro odbornou firmu Před montáží a udržbou, pečlivě pročtěte. 6 720 642 854 (04/2010) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů

Více

Dešťový kolektor WILO

Dešťový kolektor WILO Dešťový kolektor WILO Typy: RWN 1500 RWN 1500 A RWN 1500 AU 2004920 / 9407 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 37 RWN / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MEH 61

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MEH 61 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MEH 6 CZ OBSAH Bezpečnost... 3. Kvalifi kace uživatele...3. Použité symboly...3.3 Potřebná

Více

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05 Ve r z e 1.2 česká Čerpadl o do s udu BRFP350 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 105 05 OBSAH POZNÁMKY Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis

Více

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Změny vyhrazeny. Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 1.1 Předpisy/směrnice 2 1.2 Použití odpovídající účelu 2 1.3 První uvedení do provozu 2 1.4 Práce

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER

DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER FSP 140 Návod k instalaci a obsluze Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být

Více

Wilo-Sub TWU 6" 8" 10"

Wilo-Sub TWU 6 8 10 Wilo-Sub TWU 6" 8" 10" CZ Návod k montáži a obsluze 2 00 50/ 05 2002, DDD Perfektní čerpadla a něco víc Obr. 1 Chladící plášťová trubka Vrt Obr. 2 Obr. 3 obr. CZ 1. Všeobecné informace... 3 2. Bezpečnostní

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Návod k pouïití HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max.

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G

Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G 02. 2011 verze 1.21 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 25932161

Více

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Technické údaje HWW 3000/20 G, HWW 4000/ 20 GL Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE CZ ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05 Návod CZ INSTALACE 3 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení

Více