Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3"

Transkript

1 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1

2 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení hořáku 4 Popis 5 Všeobecný popis 5 Princip činnosti 5 Konstrukční charakteristiky 5 Popis kotle 5 Technické parametry 6 Charakteristiky hořáku 13 Popis hořáku 13 Tovární nastavení parametrů 14 Rozměry hořáku 14 Uvedení do provozu 15 Tlakování topné vody 15 První spuštění kotle 15 Údržba 15 Doporučení 15 Údržba kotle 15 Údržba bezpečnostních prvků 15 Vypouštění kotle 15 Náhradní díly (na konci návodu) Obecné parametry 6 Maximální provozní paremetry 6 Rozměry 6 Výkon v dodávce teplé vody 6 Obecné charakteristiky 6 Instalace 7 Kotelna 7 Připojení odtahu spalin 7 Přívod topného oleje 7 Připojení topení 8 Připojení teplá voda 8 Elektrické připojení 9 Regulace 10 Regulace zapojení N + SMART 11

3 ÚVOD KOMU JE NÁVOD URČEN Tento návod je určen pro: projekční kanceláře uživatele montážní firmy servisní techniky PLATNÉ NORMY Produkty popsané v tomto dokumentu byly certifikovány na evropské úrovni byly evropské úrovni. Produkty jsou držitelem označení OPTIMAZ LABEL (topný olej kotel). SYMBOLY V tomto návodu jsou použity následující symboly: Základní instrukce pro správnou činnost instalace. Základní instrukce pro bezpečnost osob a životního prostředí. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. DŮLEŽITÉ POKYNY Tyto pokyny jsou nedílnou součástí zařízení, na které se vztahují, a musí být předány uživateli. Výrobek musí být instalován a udržován kvalifikovanými servisními techniky v souladu s platnými předpisy. Nebezpečí popálení. ACV odmítá veškerou odpovědnost za škody způsobené v důsledku nesprávné instalace nebo v případě používání spotřebičů nebo příslušenství, které nejsou specifikovány v ACV. Nedodržení pokynů týkajících se provozu kotle může vést k úrazu nebo riziku znečistění životního prostředí. Pozn.: ACV si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů a specifikace svých produktů bez předchozího upozornění.

4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POUŽÍVÁNÍ KOTLE Aby bylo zajištěno, že váš systém funguje správně, je třeba provést každoroční servisprovedený kvalifikovaným technikem před zahájením topné sezóny. Zapálení hořáku: v normálním provozu se hořák spustí automaticky, pokud teplota kotle je nižší než nastavená hodnota. Před prováděním jakékoli práce na kotli, odpojit jej od elektrické sítě vypínačem na ovládacím panelu. Vypnout hlavní vypínač na ovládacím panelu do polohy "OFF". Seznamte se s ovládacím panelem (obr. 1). Uživatel se nesmí pokoušet získat přístup k součástem uvnitř ovládacího panelu. 1. Provozní termostat Je-li použit kotel pouze pro vytápění, může teplota kotle být nastavena na 60 až 90 C. Pokud se kotel používá k ohřevu teplé vody a vytápění, měl by se termostat kotle nastavit na 80 C, aby zajistily optimální provozní podmínky. 2. Hlavní vypínač Použijte tento přepínač pro zapnutí a vypnutí kotle. 3. Přepínač LÉTO/ZIMA Použijte tento přepínač pro spuštění a zastavení čerpadla topení. 4. Termomanometr Termomanometr ukazuje teplotu kotle a tlak v primárním topném okruhu. Teplota nesmí překročit 90 C. Pokud se zvýší nad tuto hodnotu, vypněte kotel a zkontrolujte nastavení na termostatu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisního technika. 5. Havarijní termostat s ručním odblokováním Pokud teplota kotle překročí 103 C, vypne tento termostat chod kotle. Teplota kotle musí klesnout pod 60 C, aby byl proveden reset. Odšroubujte kryt a stiskněte tlačítko resetu perem nebo objektem s podobným ostrým hrotem. Pokud porucha přetrvává, vypněte kotel a zavolejte servisního technika. Obrázek 2 Činnost čerpadla: Čerpadlo je řízeno teplotním termostatem, který je umístěn v zadní části kotle. Ten je předem nastaven na 45 C. Když kotel nastartuje, je zpožděna aktivace čerpadla kotle, čímž se zamezí vzniku riziku koroze ve spalovací komoře. Tlak topného systému Topný systém musí být opatřen pojistným ventilem nastaveným na tlak maximálně 3 bary. Ujistěte se, že systém je vždy pod tlakem vody. Když je systém studený a vzduch uvnitř byl odvzdušněn, musí tlakoměr ukazovat tlak mezi 0,5 a 1,5 bar v závislosti na výšce budovy. Chcete-li doplnit vodu: (viz obr. 10 na straně 8). Otevřete plnicí ventil (5). Uzavřete ventil správně po naplnění. Odvzdušněte systém pro přesné měření tlaku uvnitř topného okruhu. Pojistný ventil (topný okruh) Pokud voda vytéká z pojišťovacího ventilu, zastavte činnost kotle a zavolejte servisního technika. Každý měsíc doporučujeme: Otevřít pojistný ventil na několik sekund, aby se zjistilo, zda pracuje správně. Pokud během zkoušky vznikne problém, obrate se na svého servisního technika. Voda unikající z pojistného ventilu může být extrémně horká a způsobit vážné popáleniny. Vypnutí hořáku Pokud hořák nepracuje: 1. Hořák se rozsvítí. 2. Stiskněte resetovací tlačítko hořáku (obr. 3) na hořáku. Kotel vypněte na několik vteřin hlavním vypínačem, restartujte kotel. 3. Pokud hořák stále nefunguje, zmačknout ruční resetování havarijního termostatu na ovládacím panelu (obr. 4). 4. Pokud závada přetrvává, obraťte se na svého instalačního technika. Obrázek 1

5 POPIS VŠEOBECNÝ POPIS Model N je TEPLOVODNÍ kotel (topení). N-Mini ovládací panel obsahuje ovládací termostat a tlakoměr. Ovládací panel na N kotle obsahuje hlavní vypínač, přepínač léto / zima, termostat, tlakoměr, ovládací termostat a ruční havarijní-termostat. Kotel N lze připojit přímo ke komínu pomocí B23 komínové přípojky. N-Mini Model: výkon 16,6 kw. N1 Model: Výkon v rozmezí 20 až 25 kw. N2 Model: Výkon v rozmezí 28 až 36 kw. N3 Model: Výkon v rozmezí 36,5 až 51 kw. FUNKČNÍ PRINCIP Jednoduché ovládání, bezpečnost zajištěna Teplota vody topného okruhu a okruhu teplé vody je regulována z jednoho ovládacího prvku, kterým je termostat. manuální havarijní-termostat zablokuje hořák, pokud primární teplota vody dosáhne 103 C. Minimální termostat, který je umístěn v zadní části kotle, a přednastaven na 45 C, zpomaluje aktivaci čerpadla kotle. Tím se zabrání jakékoli riziko koroze ve spalovací komoře. Opláštění Opláštění kotle je provedeno ocelovým plechem s ochranným nátěrem vypalovaným při teplotě 220 C. Před nanesení barvy jsou plechy odmaštěny a fosfátovány. POPIS KOTLE A JEHO HLAVNÍCH ČÁSTÍ 1. Horní kryt 2. Topení výstup 3. Zpátečka topení 4. Komínová přípojka 5. Topný okruh 6. Spalovací komora 7 Vypouštěcí ventil 8. Hořák na topný olej 9. Dveře spalovací komory 10. Výměník (spalinové cesty) 11. Přední panel 12. Ovládací panel Ohřev teplé vody Kotel N lze kombinovat se zásobníkem Smart (100L) nebo s jiným zásobníkem ACV. KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI Těleso kotle Těleso kotle, které obsahuje primární vodu je vyrobeno z kvalitní oceli STW 22. Spalovací komora Kotel má velkou, vodou chlazenou spalovací komoru zajištující správné hoření. Dveře spalovací komory Dveře spalovací komory jsou montovány na závěs (levý nebo pravý) a jsou vyrobeny z oceli STW 22. Jsou chráněny od plamene pomocí keramický izolace. Obrázek 5 Izolace Těleso kotle je izolováno minerální vlnou (50mm tloušťka).

6 TECHNICKÉ PARAMETRY VŠEOBECNÉ PARAMETRY Kotle jsou dodávány ve smontovaném stavu, testované a zabalené stojící na dřevěné paletě zabalené do smršťovací plastové fólie. Když kotle přijde, odstraňte obal a zkontrolujte, že žádné části nebyly poškozeny při přepravě. Řiďte se rozměry a hmotností, které jsou uvedeny níže pro manipulaci účely: MAXIMÍLNÍ PROVOZNÍ PODMÍNKY Maximální provozní tlak (nádrž naplněná vodou) - Topný okruh: 3 bar - Teplá voda okruh: 10 bar (*) Zkušební tlak (nádrž naplněná vodou) - Topný okruh: 4,5 bar - Teplá voda okruh: 13 bar (*) Provozní teplota - Maximální teplota: 90 C (*) V případě, že kotel je připojen k zásobníku teplé vody. ROZMĚRY Provozní podmínky při 85 C (*) Uvedené hmotnosti jsou hmotnosti prázdného kotle.

7 INSTALACE Důležité Nikdy nezakrývejte ventilaci. Neskladujte hořlavé produkty v kotelně. Vyhněte se skladování korozivních produkt, jako jsou barvy, rozpouštědla, chlór, sůl, mýdlo nebo jiné čisticí prostředky, v blízkosti kotle. Přístupnost Kotelna musí být dostatečně velká, aby umožnila snadný přístup ke kotli. Minimální vzdálenosti kolem kotle (mm): - Ze předu Zezadu Na stranách Nad 700 Větrání Kotelna musí mít i nízkou a vysokou úroveň větrání (viz obr. 6) Pro vaši informaci, následující tabulce jsou uvedeny minimální požadavky na větrání podle belgických právních předpisů. Uživatel je povinen zajistit, aby větrání jeho kotelny bylo v souladu s místními předpisy. Ventilace N mini N 1 N 2 N 3 Přívod vzduchu min. m3/h Horní ventilace dm Dolní ventilace dm Základna Základna pro montáž kotle musí být vyrobena z nehořlavých materiálů. KOMÍNOVÉ PŘIPOJENÍ DŮLEŽITÉ Kotel musí být instalován kvalifikovaným technikem v souladu s místními normami a předpisy. A Horní větrání B. Dolné větrání C. Připojení do komína D. Inspekční okénko E. Výška komínu F. Průměr komína Důležitá poznámka: Výše uvedená tabulka je pouze orientačně. Předpisy se liší v různých zemích. Vysoký výkon našich kotlů znamená, že spaliny jsou při nízké teplotě. Hrozí nebezpečí kondenzace, které může způsobit poškození některých komínů. Abyste se vyhnuli tomuto riziku důrazně doporučujeme dodržet všechny předpisy o instalaci komínu. Prosím, obraťte se na svého instalatéra pro další informace. Přívod topného oleje Jednotrubková instalace (obr. 7) Dvoutrubková instalace (obr. 8) Průměr komína nesmí být menší než průměr komínové redukce kotle. Typ připojení ke komínu: B23 (obr. 6) Komín musí být připojen ke kotli pomocí kovové trubky stoupající šikmo z kotle do komína. Komínové připojení vyžaduje: Komín

8 INSTALACE Připojení topného systému ACV připojovací sada ACV může dodat připojovací sadu topné vody. Tato sada se skládá z: čerpadla; 3-cestného ručního ventilu. Tento ventil může být s motorovým pohonem v případě potřeby; připojovací potrubí, které může být použito k připojení druhého topného okruhu; dvou uzavíracích ventilu; konektoru pro pravou nebo levou montáž expanzní nádoby, bezpečnostní ventil s manometrem a plnicí ventil. Expanzní nádoba není součástí. Připojení jednoho topného okruhu 1. 3-cestný směšovací ventil s motorem 2. Pojistný ventil kalibrovaný na 3 bary, s manometrem 3. čerpadlo 4. Zpětná klapka 5. Napouštěcí ventil 6. Expanzní nádoba 7. ACV regulátor (viz Regulace na straně 9) 8. Uzavírací ventil 9. Vypouštěcí kohout PŘIPOJENÍ TEPLÉ VODY Tlakový redukční ventil Pokud je tlak vody v řádu vyšší než 6 bar, musí být instalován tlakový redukční ventil seřízený na 4,5 baru. Bezpečnostní skupina Bezpečnost skupina zásobníku teplé vody, musí být schválena ACV a kalibrována do 7 barů; odtokový ventil musí být připojen do odpadu. Expanzní nádoba teplé vody Instalací expanzní nádoby teplé vody zabráníte jakémukoli riziku přetlaku v důsledku vodních rázů nebo kolísání tlaku. Cirkulace teplé vody Pokud je zásobník instalován ve větší vzdálenosti od odběrových míst, doporučuje se uzavřený cirkulační okruh pro zajištění okamžité dodávky teplé vody. Zapojení teplé vody kotle N + zásobník SMART (100 L) s termostatickým směšovacím ventilem 1. Bezpečnostní skupina 2. Tlakový redukční ventil 3. Termostatický směšovací ventil 4. Cirkulační čerpadlo 5. Zpětný klapka 6. Expanzní nádoba teplé vody 7. Přívod studené vody ventil 8. Odběrné místo 9. Vypouštěcí kohout 10. Přivzdušňovací ventil 11. Uzavírací ventil DŮLEŽITÉ Jako bezpečnostní opatření, důrazně doporučujeme instalaci termostatického směšovacího ventilu, aby se zabránilo jakékoli riziku spálení osob.

9 INSTALACE Volitelné příslušenství Bezpečnostní skupina Ø 3/4 " Tlakový redukční ventil Ø 3/4 " Termostatický směšovací ventil Ø 3/4 " Expanzní nádoba 5 l N mini ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ Princip napájení Kotel pracuje na jednofázové napětí 230 V/50 Hz. Měli byste nainstalovat do rozvaděče jistič 6A externě od kotle, aby mohl být kotel izolován od přívodu pro obsluhu a opravy. Zákonný soulad Instalace musí být provedena podle místních norem a předpisů. Bezpečnost Nerezový zásobník teplé vody musí být samostatně uzemněn. Před začátkem jakékoli práce na kotli, musí být kotel izolován od přívodu elektriky. N -1 N- 2 N 3 Elektrické zapojení kotlů N 1. Hlavní vypínač 2. Přepínač léto / zima 3. Ovládací termostat (60/90 C) 4. Ruční havarijní termostat (103 C max.) 5. Termostat minima 45 C (T.O.D) 6. Čerpadlo (volitelné) 7. Prostorový termostat Schéma zapojení (barvy) B. Modrý Bk. černý Br. hnědý G. šedý OR. oranžový R. červený W. Bílá Y / Gr. Žlutá / zelená

10 INSTALACE Regulace (volitelné) ACV 13 ekvitermní regulátor Přímé ovládání hořáku, jeden směšovaný topný okruh. Upřednostnění ohřevu teplé vody. Elektrické schéma zapojení montážního boxu B2. Teplotní čidlo B9. Venkovní čidlo B5. Analogový / digitální prostorové čidlo P1. čerpadlo Y1/Y2/N. Servomotor (SS 319 nebo SQK 349) bl. modrá N n / z. černá Y2 br. hnědá Y1 QAD 22 příložné čidlo teploty Pro snímání teploty topné vody. Komunikuje s regulátorem. QAC 32 čidlo venkovní teploty Pro snímání venkovní teploty. SSY 319 servomotor Pro další informace se obraťte na svého instalatéra. Boiler control BC 01 Servomotor pro třícestný ventil. SQK 349 servomotor Servomotor pro třícestný ventil. Montážní box Používá se pro připojení ohřevu teplé vody a prostorový termostat. Montážní box pro regulátor ACV 13.

11 INSTALACE N+ SMART regulace ACV 1. Prostorový termostat 2. Čerpadlo topení 3. Čerpadlo pro ohřev zásobníku 4. Hořák 5. Zásobník 100 L 6. Elektrické napájení Obrázek 12 instalace se dvěma čerpadly 1. Prostorový termostat 2. Čerpadlo 3. 3-cestný ventil 4. kotel 5 Zásobník 100 L 6. Elektrické napájení Obrázek 13 instalace s čerpadlem a 3-cestným ventilem

12 INSTALACE Elektrické zapojení BC 01 a dvě čerpadla 1. Prostorový termostat 2. čerpadlo topení 3. čerpadlo zásobníku 4. hořák kotle 5. Smart 100 L bojler 6. Elektrické napájení Elektrické zapojení BC 01 třícestný ventil a čerpadlo 1. Prostorový termostat 2. čerpadlo topení 3. třícestný ventil 4. hořák kotle 5. Smart 100 L bojler 6. Elektrické napájení

13 VLASTNOSTI HOŘÁKU POPIS HOŘÁKU Tato nová generace hořáků topných olejů je v souladu s platnými požadavky, pokud jde o výkon a čistotu spalin. Hořák je vybaven nejlepšími kvalitními komponenty, které odrážejí nejnovější vývoj v oblasti technologií pro spalování topného oleje Komponenty: "Landis & Gyr" relé "A.E.G." motor "Suntec" čerpadlo "May & Christe" transformátor "Danfoss" předehřev oleje Výhody Jednoduchá instalace, je vybaven bezpečnostním spínačem a novým systémem zavěšení. tlak vzduchu na hořáku se přizpůsobí tlaku ve spalovací komora automatická klapka zastaví proudění vzduchu, když je kotel vypnutý, předchází se ochlazování kotle. Tichý a velmi spolehlivý provoz. Přizpůsobí se hloubce kotle nastavitelná svorka trysky Ústí hořáku Konektor hořáku Seřizovací šroub trysky Clona Spojovací potrubí Ovládací relé Reset hořáku Vysokonapěťový transformátor Motor Elektro ventil Olejové čerpadlo Kondenzátor

14 VLASTNOSTI HOŘÁKU Parametry BR M 31 BM R 51 N 1 N 2 N 3 Výkon kw Elektrický výkon W Tryska Gal/h 0,5 0,75 1,25 Tryska úhel Průtok topného oleje Kg/h 1,94 2,53 4,13 Tlak čerpadla Bar 13,5 10,5 10 Index spalin 0,6 0,6 0,6 Regulace clony 3 4,5 4 Regulace hlavy spalovací Hmotnost Kg

15 UVEDENÍ DO PROVOZU Plnění topného okruhu DŮLEŽITÉ Pokud je kotel N propojen se zásobníkem ACV, musí se napřed tlakovat teplá voda v zásobníku a po té topný systém. 1. Otevřete ventily 5 a 8 k naplnění topného okruhu a ujistěte se, že tlak nepřesahuje 2 bary. ÚDRŽBA DOPORUČENÍ Je povinné nechat kotel jednou ročně zkontrolovat. Kontrolu a seřízení musí provést autorizovaný servis s oprávněním. ÚDRŽBA KOTLE 1. Odpojte kotel od elektrického napájení jističem a zavřete přívod topného oleje. 2. Umístěte hlavní vypínač na ovládacím panelu do polohy "OFF" (s výjimkou N-Mini). 3. Odstraňte kotlový přední panel (1) (s výjimkou N- Mini). 4. Povolte dvě matice nebo zajišťovací svorky pro N-Mini otevřete dveře spalovací komory (2). 5. Odstraňte izolační cihly (pro N-Mini pouze). 6. Vyjměte turbulátory z ušlechtilé oceli (3). 7. Vyčistěte spalovací komoru, spalinové cesty kartáčem a odsajte případné saze. 8. Zkontrolujte izolaci desky spalovací komory (4). 9. Před sestavením, vyčistěte spalovací hlavu hořáku (5). 10. Zkontrolujte, zda termostaty a bezpečnostní ventily fungují správně. 2. Odvzdušněte systém. 3. Jakmile je systém odvzdušněn, doplnit tlak na statický tlak + 0,5 bar. Výška topného systému: 10 m topný okruh tlak = 1,5 bar 15 m topný okruh tlak = 2 bar UVEDENÍ DO PROVOZU 1. Zkontrolujte připojení topného oleje k síti a těsnost potrubí. 2. Zkontrolujte elektrické připojení ke kotli, větrání kotelny a těsnost odtahu spalin a spalovací komory. 3. Nastavení kotlového termostatu mezi 60 a 90 C. 4. Umístěte přepínač léto / zima do požadované polohy. 5. Umístěte hlavní vypínač do polohy "ON". 6. Proveďte nezbytné odvzdušnění, měření a nastavení. ÚDRŽBA BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ - Zkontrolujte, zda všechny termostaty a bezpečnostní prvky pracují správně: kotlový termostat a ruční havarijní termostat (103 C). - Zkontrolujte pojistné ventily topného okruhu. VYPOUŠTĚNÍ KOTLE Voda vypouštěná z kotle může být velmi horká. Může způsobit popáleniny. Vypuštění topného okruhu (obr. 20) 1. Umístěte hlavní vypínač na ovládacím panelu do polohy "OFF", odpojte kotel od elektrického napájení na přepínači v externím ovládacím panelu. 2. Zavřete uzavírací ventily (8) v topném okruhu. 3. Připojte hadici na vypouštěcí ventil (9). 4. Otevřete vypouštěcí kohout (9) k vypouštění topného okruhu.

16

17

18

19

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

Sada pro přestavbu plynu

Sada pro přestavbu plynu Sada pro přestavbu plynu 8 719 002 394 0 1 Tryska 2 Podložka 3 Podložka 6 720 608 562 CZ (2007.01) RA Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a symboly / Použité symboly 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI

ZEM NÁVOD K INSTALACI 40 20 0 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 2 1. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT 5. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou

Více

1. Objednávka a příslušenství

1. Objednávka a příslušenství Obsah: str. 1. Objednávka a příslušenství...3 1.1 Objednávka...3 1.2 Dodávka...3 1.3 Možnosti umístění...3 2. Technické údaje kotle...4 3. Návod pro montáž kotle...7 3.1 Montáž kotle:...7 3.2 Montáž podstavce...7

Více

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému THRi NÁVOD K INSTALACI 0 8 0 5 8 6 9 7 7 6 5 9 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému ÚT má za následek zánik záruky). Aplikaci zaznamenejte

Více

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky Návod k montáži a obsluze Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový plynový

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Návod pro provoz Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S BAZÉNOVÉ ČERPADLO -S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami.

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE KLIMOSZ DUOPELET, KLIMOSZ UNIPELET

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE KLIMOSZ DUOPELET, KLIMOSZ UNIPELET TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE, UNIPELET NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE DUO PELLETS, UNI PELLETS 1 ORIGINÁLNÍ NÁVOD č.2/2 DOPRAVA a zprovoznění kotle: Kotle jsou dodávány dle objednávky jako hotové zařízení

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami. 1. Použití Čerpadlo

Více

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm! ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! Vysoká účinnost až 92 % ZPLYŇOVACÍ KOTEL dřevo Úspory na vytápění až 40 % Nerezové

Více

1 Všeobecná upozornění

1 Všeobecná upozornění 1 Všeobecná upozornění Tato příručka je neoddělitelnou součástí výrobku a musí být předána uživateli spolu se zařízením. Součástí tohoto zařízení musí zůstat při každé změně vlastníka. Příručku uchovávejte

Více

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu CS DOMEO 210 FL Návod k instalaci a uvedení do provozu OBSAH 1. Všeobecné informace 2. Technické informace 3. Umístění zařízení 4. Elektrické parametry a elektrická instalace 5. Uvedení do provozu jednotky

Více

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN Návod k použití a údržbě Model: CP35E7 ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN 28.11.2004 Strana 1 (celkem 11) TECNOINOX 5410.255.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k obsluze Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 70 3 3 CZ (007/08) OSW 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 4-3 MFK... ZSC 8-3 MFK... ZWC 4-3 MFK...

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa;

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa; Přednáška č. 1 Kotle, hořáky, spalovací zařízení [1] Kotle rozdělení: Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce; Podle materiálu

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU. SMART Line SLE 130-160 - 210-240 - 300. SLE Plus 210-240 - 300. Smart Line SLE - SLE Plus : 661Y2100 A

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU. SMART Line SLE 130-160 - 210-240 - 300. SLE Plus 210-240 - 300. Smart Line SLE - SLE Plus : 661Y2100 A NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU SMART Line SLE 130-160 - 210-240 - 300 SLE Plus 210-240 - 300 OBSAH UŽIVATELSKÝ NÁVOD...5 Ovládací panel... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY...7 Hlavní

Více

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9)

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Základní vlastnosti Výkon 9, 12, 15, 18, 21 a 24 kw Postupné spínání výkonu Doběh čerpadla

Více

T H E R M 2 8 K Z A. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži

T H E R M 2 8 K Z A. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži T H E R M 2 8 K Z A NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s odtahem spalin do komína Návod k obsluze, seřízení a montáži Y Tento návod k instalaci a používání je určen pro přístroje instalované

Více

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování Nerezový výměník a hořák NOx5 Nejmenší rozměry kotle ADAX Závěsné plynové kondenzační kotle Zemní plyn G20, Propan G31 Ekvitermní

Více

EOKO-100-1,2-1 100 1,2 1 230 paralelní 5,2 71 185 325 40 100 2,3 EOKO-125-1,2-1 125 1,2 1 230 paralelní 5,2 71 225 325 40 125 2,7 EOKO-150-1,2-1

EOKO-100-1,2-1 100 1,2 1 230 paralelní 5,2 71 185 325 40 100 2,3 EOKO-125-1,2-1 125 1,2 1 230 paralelní 5,2 71 225 325 40 125 2,7 EOKO-150-1,2-1 Specifikace Rozměry INSTALACE Ohřívače řady umožňují instalaci do vzduchotechnického potrubního systému v jakékoliv pracovní poloze. Stejně tak nezáleží na směru proudění vzduchu v ohřívači. Vzdálenost

Více

Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ

Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ 20-60 KLO - elektronické zapalování 20-60 PLO - zapalování plamínkem 20-40 KLZ - elektronické zapalování - vestavěný

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu TUNELOVÁ KOŠOVÁ ELEKTRICKÁ MYČKA MODELY FI - 160 FI - 200 FI - 200 H Obr. 1 A1: přívod vody do myčky A2: přívod vody do plynového bojleru D1: odpad myčky

Více

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO Návod k montáži pro odborné a servisní organizace Doplňkové El. Síť Topení Spaliny Plyn Charakteristiky výkonu a účinnosti KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO TECHNICKÁ

Více

Všechny elektropřístroje, které se nacházejí ve vodě, je při provádění údržby třeba odpojit od proudu.

Všechny elektropřístroje, které se nacházejí ve vodě, je při provádění údržby třeba odpojit od proudu. Bezpečnostní pokyny Pouze pro použití ve vnitřním prostředí. Všechny elektropřístroje, které se nacházejí ve vodě, je při provádění údržby třeba odpojit od proudu. Síťová vedení tohoto přístroje nelze

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky Hořáky série 130...150 250, 280 Skupina 3 Výkon 390-3,500 kw Obsah Všeobecně 1 Jak vybrat hořák 2 Hořáky na lehký topný olej Technické údaje a rozměry 3-4 PI schémata

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod OBSAH 1. Všeobecné informace 2 1.1 Přehled jednotek 3 2. Typy výměníků 5 3. Regulace 5 4. Doprava a skladování 6 5. Důležitá upozornění 6 6. Montáž 7 6.1 Demontáž pláště 7 6.1.1 Osazení zedního nástavce

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN Návod k použití a údržbě Mod. CP...E ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN ŘADA: TECNOINOX 650 MODELY: CP 35E/0 2.8.2004 1 Ze 9 1_2_VARIC_TESTOVIN_CP35E_EL.doc CP35E/0 CP35E/6/0 CP35E/G6/0 Vnější rozměry (cm) 35 x

Více

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle Tekla. Prosíme Vás, abyste věnovali

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16

ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16 ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16 Návod k obsluze EKOTEZ, spol. s r.o. 130 00 Praha 3 Koněvova 47 Česká republika tel.: + 420 222 582 291-4 fax: + 420 222 586 265 e-mail: ekotez@ekotez.cz edit 07/03/2007/t -

Více

Vodní jistič Multi-systémy V2

Vodní jistič Multi-systémy V2 Zónové hydraulické rozd lova e DIM V2 Návod k použití a upozornění CZ Vodní jistič Multi-systémy V2 D.I.M. V2 Základní typ D.I.M. V2 2 Zóny D.I.M. V2 3 Zóny D.I.M. V2 Vysoká-Nízká Teplota (A-BT) D.I.M.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

Nízkoteplotní infrazářič

Nízkoteplotní infrazářič Nízkoteplotní infrazářič Návod k projekci návrhu zařízení, montáži a údržbě. Helium K-50, K-100 a K-200 Verze 112014-01 Technický manuál HELIUM OBSAH 1. Úvod 1.1 Proč zvolit Helium 1.2 Použití nízkoteplotního

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS2F 3000 N25, PS2F 4000 N25 a PS2F 5000 N25 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace...

Více

tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Technické informace příslušenství 09. 2014

tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Technické informace příslušenství 09. 2014 tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 09. 2014 verze 3.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Uvedení spotřebiče do provozu a první zapálení kotle musí být provedeno pouze kvalifikovaným servisním technikem, který absolvoval školení na opravy spotřebičů

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI 1 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Uvedení spotřebiče do provozu a první zapálení kotle musí být provedeno pouze kvalifikovaným servisním technikem, který absolvoval školení na opravy spotřebičů

Více

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou)

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) PROTHERM, s. r. o. 170 00 Praha 7, Jablonského 4 tel.: (02) 6671 24 24 fax : (02) 80 55 93 Vážený zákazníku,

Více

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean.

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean. Uživatelský Manuál k obsluze a údržbě vysokotlaký čistící stroj TT-EM-SS13T34-250 Strana 1 1 Důležité infotmace INFO: - stroj se doporučuje využívat v průmyslovém odvětví, zemědělství, stavebnictví, obchodu

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

C Z. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s nuceným odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži

C Z. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s nuceným odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži THERM 28 TKZA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s nuceným odtahem spalin do komína Návod k obsluze, seřízení a montáži Y Tento návod k instalaci a používání je určen pro přístroje instalované

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU 28.11.2004 Strana 1 (celkem 13) TECNOINOX 5410.256.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 303 pro spalování oleje nebo plynu s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty kotlové vody 5 velikostí kotle se jmenovitým výkonem

Více

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY www.nativa.biz ILTO mění znečištěný vzduch za čerstvý VĚTRÁNÍ je významnou součástí komplexní stavební

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny Popis a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty vody v kotli 7 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 71 do 260 kw provedení

Více

PLATINUM SMALL SI 10,15,30 V

PLATINUM SMALL SI 10,15,30 V NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY MODEL PLATINUM SMALL SI 10,15,30 V Popis ohřívače ( Fig A ) 1. Výstup teplé vody 2. Vstup studené vody 3. Pojišťovací ventil 4. Regulátor teploty 5. Kryt

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888. PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle

Teplo pro váš domov od roku 1888. PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle CZ_2015_33 CZ_2015_32 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství...

Více

Rekuperační jednotky VUT EH EC

Rekuperační jednotky VUT EH EC Rekuperační jednotky VUT EH EC VUT WH EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 600 m 3 /h(vut EH EC) a 550 m 3 /h(vut WH EC) a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FE-18 FE-25 FC-18-E 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat 3. Zelená kontrolka (fritéza zapnuta) 4. Žlutá kontolka (ohřev)

Více

Návod k obsluze, seřízení a montáži

Návod k obsluze, seřízení a montáži 2 0 4 bar 2 0 4 bar CZ NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOMBINOVANÝ KOTEL Topení + teplá voda Model s nuceným odtahem spalin Návod k obsluze, seřízení a montáži cc c Obsah Strana - Všeobecný popis...4 2- Rozměry...5 -

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627

Více

Logano GE434 - Ecostream

Logano GE434 - Ecostream nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s technologií Thermostream bezpečný provoz bez směšovacího čerpadla a bez omezení minimální teploty kotlové vody 10 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 150 do

Více

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 Návod k obsluze Výrobce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE xx R NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Elektrické ohřívače typu MBE xx R jsou vzduchotechnická zařízení, používaná pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických rozvodech. Plášť

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je součástí

Více

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují

Více

Modelová řada Uno-3 regulační rozsah

Modelová řada Uno-3 regulační rozsah Nízkoteplotní kotel pro spalování oleje / plynu Popis produktu ČR 1. 9. 2011 Hoval Uno-3 Nízkoteplotní kotel pro spalování oleje / plynu Kotel třítahový ocelový kotel podle EN 303 část 1 a 2, EN 304 pro

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením Lister Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením ZPS ECO obj.č. 3275 (50-6000000) CE Odpovídá normám: 2006/95 EG a 89/336 EWG Obr.: ZPS ECO Pro budoucí použití uschovejte! Dodržujte bezpečnostní

Více

Pokyny pro instalaci, obsluhu a údržbu

Pokyny pro instalaci, obsluhu a údržbu HeatMaster Pokyny pro instalaci, obsluhu a údržbu HeatMaster 71 HeatMaster 101 HeatMaster 201 CZ 1 05/2009 OSAH DŮLEŽITÉ POZNÁMKY 3 Pro koho je tento návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Certifikace 3

Více

Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA

Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA 15.8.2004 Strana 1 (celkem 9) TECNOINOX 5410.252.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních. Se směrnicemi

Více

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Vytápění objektu s vyšší tepelnou ztrátou (až 0 kw) je možné s výhodou

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W CZ Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W 3043757_XX09 31 Bezpečnostní pokyny/ Stručný popis vyrovnávacího zásobníku Obsah Stručný popis a bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 3 Pokyny pro

Více

Nástěnný kotel s průtokovým ohřevem vody (MIKRO akumulace) PIGMA EVO

Nástěnný kotel s průtokovým ohřevem vody (MIKRO akumulace) PIGMA EVO Nástěnný kotel s průtokovým ohřevem vody (MIKRO akumulace) PIGMA EVO Odtahový ventilátor s kontrolou běhu Spalovací komora s hořákem výměníkem Kompaktní hydraulický blok včetně nerezového výměníku, dopouštění

Více

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ PRŮMYSLOVÉ POLYESTEROVÉ FILTRY OBSAH 1. Obecné 2 1.1 Filtry 2 1.2 Filtry 2 1.3 Volba filtrů a druhu zařízení 2 1.3.1 Charakteristiky filtrů 3 1.3.2 Charakteristiky zařízení 3 2.

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

Kondenzační sušiče PoleStar HP. řady PHP 030-090

Kondenzační sušiče PoleStar HP. řady PHP 030-090 Compressed Air Treatment Kondenzační sušiče PoleStar HP řady PHP 030-090 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 272737 Vydání 0 ze dne 27.5.2002 Bezpečnostní upozornění Důležité: Mějte k dispozici tento

Více

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ATTACK. COMPACT Plus NÁVOD K OBSLUZE

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ATTACK. COMPACT Plus NÁVOD K OBSLUZE PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ATTACK COMPACT Plus NÁVOD K OBSLUZE W W W. A T T A C K. C Z OBSAH 1 OBECNÝ POPIS, OBSLUHA KOTLE... 3 1.1 ÚVOD... 3 1.2 OVLÁDACÍ PANEL KOTLE COMPACT PLUS... 3 1.3 INDIKACE BĚHEM

Více

Heizkessel bis 1017 kw

Heizkessel bis 1017 kw Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig Technická dokumentace Technische Dokumentation Kotle do výkonu 1017 kw Heizkessel bis 1017 kw Ocelový kotel MKS Litinový kotel MK-1/MK-2 Plynový kotel NG-31E/NG-31ED

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

MonoControl CS pro plynové zásobníky

MonoControl CS pro plynové zásobníky MonoControl CS pro plynové zásobníky Návod k použití Návod k montáži Je nutno mít při jízdě ve vozidle! Strana 2 Strana 6 MonoControl CS pro plynové zásobníky Obsah Použité symboly... 2 Účel použití...

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více