Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla"

Transkript

1 Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1

2 2

3 3

4 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4

5 Obecné informace 1.3 Instalační a provozní pokyny Tyto instalační a provozní pokyny jsou nedílnou součástí produktu. Musí být snadno přístupné a k dispozici v místě kde je nainstalován produkt. Přísné dodržování těchto pokynů je předpokladem pro správné použití a správnou funkci výrobku. Při montáži a následné obsluze výrobku je nutné řádně dodržovat platné bezpečnostní předpisy a normy. Připojení oběhového čerpadla na el. síť musí být provedeno tří žílovým pohyblivým přívodem s vidlicí. Připojí se do instalované síťové zásuvky umístěné poblíž spotřebiče. Zásuvka musí vyhovovat ochraně nulováním, nebo zemněním. Síťové napětí musí být 230V ±10%. Instalaci zásuvky, připojení zařízení a servis elektrické části zařízení může provádět osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č50/1978 Sb. 2 Bezpečnostní Tento návod k obsluze obsahuje základní informace, které je třeba dodržovat, aby během instalace, provozu a údržby nedošlo k poškození zdraví nebo škodám na majetku. Z tohoto důvodu je nutno tento návod k obsluze a údržbě pečlivě přečíst před instalací a uvedením zařízení do provozu. Nejedná se pouze o obecné bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole "bezpečnost", které musí být dodržovány, ale také speciální bezpečnostní pokyny, které jsou označeny symbolem nebezpečí a jsou zahrnuty do ostatních kapitol tohoto návodu. 2.1 Grafické zobrazení upozornění pokynů v návodu k obsluze symboly: Obecné nebezpečí symbol Nebezpečí v důsledku elektrického napětí Poznámka Slovní upozornění: NEBEZPEČÍ! Velmi nebezpečná situace. Nedodržení má za následek smrt nebo nejzávažnější zranění. VAROVÁNÍ! Uživatel může utrpět (vážné) zranění. "Upozornění" znamená, že vážná újma na zdraví je pravděpodobná, pokud je tato informace přehlédnuta nebo nedodržena. POZOR! Je zde nebezpečí poškození výrobku. "Pozor" znamená, že k poškození výrobku je možné, pokud nebude brán ohled na tuto informaci Poznámka: Užitečné informace Informace, které jsou přímo umístěny na výrobku, jako je: směr otáčení šipky, identifikátory pro připojení, štítek, nálepka s upozorněním, které musí být striktně dodržováno všechny symboly, informace a nálepky musí být udržovány v plně čitelném stavu. 2.2 Kvalifikace Instalaci, zprovoznění a údržbu zařízení musí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací pro tuto 5

6 práci. Pokud nelze objednat instalaci u kvalifikované osoby nebo odborného instalatéra, který bude instalaci produktu provádět a nemá potřebné znalosti ke správné instalaci, je nutné absolvovat školení na tento typ čerpadla. Toto může být provedeno v případě potřeby u výrobce nebo prodejce produktu na žádost provozovatele. 2.3 Nebezpečí v případě nedodržení bezpečnostních pokynů Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nebezpečí úrazu osob a škody na životním prostředí a produktu. Nedodržení bezpečnostní pokynů vede ke ztrátě veškerých nároků na náhradu škody. V detailu, může nedodržení, například, mít za následek následující rizika: Nebezpečí úrazu popřípadě smrti osoby elektrickým proudem, mechanickými a bakteriologickými vlivy. Poškození životního prostředí v důsledku úniku nebezpečných látek. hmotné škody. Porucha funkcí výrobku popřípadě úplné zničení Závada na výrobku vlivem neodborné údržby a nedodržením postupu oprav. 2.4 Bezpečnost při práci Bezpečnostní pokyny obsažené v tomto instalačním a provozním návodu, stávající předpisy pro prevenci úrazů společně s případnými interními pracovními, provozními a bezpečnostními předpisy provozovatele musí být dodrženy. 2.5 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele Tento spotřebič není určen pro používání, ovládání a instalování osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití a ovládání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Není dovoleno ovládání spotřebiče dětem bez dohledu osoby starší 18 let V případě že se na výrobku vyskytují velmi teplá nebo extrémně studená místa, která mohou způsobit nebezpečí poranění je nutné přijmout taková opatření, aby bylo tomuto nebezpečí zbráněno Nesmí být odstraněny ochranné kryty chránící před dotykem pohyblivých částí (např. spojky) zatímco je spotřebič v provozu. Úniky (např. z hřídelového těsnění) nebezpečných kapalin (např. výbušné, toxické nebo horké) musí být odváděny tak, aby nedošlo k ohrožení osob nebo k ohrožení a znečištění životního prostředí V případě možnosti vzniku nebezpečí úrazu od elektrického proudu, musí být provedeny opatření, aby k tomuto nemohlo v žádném případě dojít. Musí být dodrženy všechny platné normy, předpisy a vyhlášky pro provoz a instalaci elektrických zařízení. 2.6 Bezpečnostní pokyny pro instalaci a údržbě Provozovatel musí zajistit, aby všechny instalace a údržba byly prováděny autorizovanou a kvalifikovanou osobou, která má oprávnění na provádění montáže, servisu a opravy elektrických zařízení. Práce na zařízení musí být provedena pouze v klidovém stavu (zařízení je vypnuto a odpojeno od napájení). Je nutné bezpodmínečně dodržet postup při vypínání zařízení popsaný v návodu na instalaci a provozování. Okamžitě po ukončení prováděných prací musí být všechny bezpečnostní a ochranné prvky uvedeny do provozu popřípadě pokud nejsou funkční je nutné je vyměnit. 2.7 Neoprávněné změny a výroba náhradních dílů Neoprávněné změny na výrobku, použití jiných než originálních náhradních dílů, které bude mít za následek narušení bezpečnosti výrobku bude mít za následek ztrátu prohlášení výrobce týkající se bezpečnosti. Změny na výrobku jsou přípustné pouze po konzultaci s výrobcem. Originální náhradní díly a 6

7 příslušenství autorizované výrobcem zajišťují bezpečný provoz zařízení. Použití jiných než originálních náhradních dílů zprostí výrobce a dodavatele odpovědnosti za následné škody nebo újmy na zdraví, 2.8 Nesprávné použití Provozní bezpečnost dodaného výrobku je zaručena pouze pro konvenční použití v souladu s 4 návodu k obsluze. Mezní hodnoty v žádném případě nesmí být nižší nebo vyšší než je uvedeno v katalogu nebo technickém listu. 3 Doprava a dočasné skladování Ihned po obdržení produktu: Zkontrolujte, zda výrobek nebyl poškozen při přepravě V případě poškození při přepravě, přijměte nezbytná opatření, se zahájením reklamačního řízení s přepravcem popřípadě dodavatelem. POZOR! Nebezpečí škody na majetku! Nesprávnou přepravou a dočasným skladování může dojít k poškození výrobku. Čerpadlo je třeba chránit před vlhkostí, mrazem a mechanickým poškozením v důsledku proti nárazu během přepravy a dočasného skladování. Přístroj nesmí být vystaven teplotám mimo rozsah -10 C až 50 C. 4 Použití oběhového čerpadla Oběhová čerpadla v řadě pro použití v domácnostech PRIUX jsou určeny pro teplovodní topné systémy a další podobné systémy s neustále se měnícími průtoky topné vody. Schválené kapaliny jsou topné vody v souladu s VDI 2035, voda, směs glykolu v směšovacím poměru maximálně 1:1. Pokud směs glykolu je použita s vyšším než 50% obsahem, musí být údaje o vyšší viskozitě uvedeny při objednávce oběhového čerpadla. Dodržování těchto pokynů je bezpodmínečně nutné pro správné používání výrobku. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné použití. 5 Informace o výrobku 5.1 Typové označení výrobku: PRIUX home (40-25/180, 40-15/130,60-25/180,60-15/130) * Měřítko pro energeticky nejúčinnější oběhová čerpadla je EEI 0, Rozsah dodávky Čerpadlo + těsnění + Salmson konektor. návod k obsluze a instalaci. PRIUX oběhové čerpadlo s vysokou účinností pro použití v menších instalacích o připojovací rozteči 130/180mm, příkon el. Energie 4 40W, DN Technické údaje Napájecí napětí : 230 V ± 10%, 50/60 Hz stupeň elektrického krytí: IP X2D Teplota vody při okolní teplotě +40 C: -10 C až +95 C Teplota vody při okolní teplotě +25 C: -10 C až 110 C Max. okolní teplota: -10 C až +40 C Max. provozní tlak: 6 bar Min. vstupní tlak při 95 C / +110 C: 0,3 bar / 1,0 bar EEI viz typový štítek * 6 Popis a funkce 7

8 6.1 oběhové čerpadlo Oběhové čerpadlo (obr. 1) se skládá z hydraulického systému, mokro běžného čerpadla, motoru s rotorem a permanentním magnetem, elektronického řídicího modulu s integrovaným frekvenčním měničem. Řídicí jednotka má bílý otočný ovládací knoflík společně s LED displejem (obr. 1) pro nastavení všech parametrů a zobrazení aktuálního příkonu ve W. 6.2 Funkce Všechny funkce lze nastavit, aktivovat nebo deaktivovat pomocí bílého provozního (ovládacího) knoflíku. V provozním režimu, se zobrazí aktuální spotřeba ve W. Když je zapnutý bílý knoflík, LED displej zobrazuje dodávku tlaková výška v m. Režim řízení: Proměnná tlaková diference (Dp-v): U diferenčního tlaku se nastavená dopravní výška H zvyšuje lineárně nad povolený objemový průtok a pohybuje v rozsahu mezi ½ H a H (obr. 2a). Diferenční tlak vytvořený čerpadlem je upraven tak, aby odpovídal požadovanému (nastavenému) diferenčnímu tlaku. Tento řídící režim je zvláště využíván v topných soustavách s radiátory, protože eliminuje veškeré zvuky na termostatických ventilech a v otopné soustavě. Konstantní diferenční tlak (Dp-c): U konstantního diferenčního tlaku se nastavená dopravní výška H udržuje konstantní nad přípustný objemový průtok a pohybuje se na hodnotě požadovaného (nastaveného) diferenčního tlaku až do hodnoty maximální výkonové křivky oběhového čerpadla (obr. 2b). Salmson doporučuje tento ovládací režim aplikovat u podlahového vytápění nebo starších topných systémů s velkým objeme topné vody, jakož i pro všechny topné systémy, u nichž nebylo vhodné použití proměnlivé topné křivky, např. tepelná čerpadla, elektrokotle atd. Funkce odvzdušnění topného systému: Funkce odvzdušnění topného systému je v provozu 10 minut od aktivace. Po 10 minutách se čerpadlo zastaví a přejde do režimu čekání, který je zobrazen blikáním střední části LED displeje. Po ukončení procesu odvzdušnění je nutné nastavit požadovaný řídicí režim a požadovanou dopravní výšku H, aby bylo čerpadlo uvedeno do provozu. 7 Instalace a elektrické připojení NEBEZPEČÍ! Nebezpečí smrti! Nesprávná instalace a elektrické připojení může mít za následek smrtelné zranění. Instalaci a elektrické připojení oběhového čerpadla a servis elektrické části může provádět osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č50/1978 Sb. a v souladu s platnými předpisy! Dodržujte předpisy pro prevenci úrazů! 7.1 Instalace Oběhové čerpadlo instalujte do topného systému po ukončení všech svářečských a pájecích pracích, a pokud je to nutné, dbejte na řádné propláchnutí potrubního systému, popřípadě jeho vyčištění. (pro čištění topného systému doporučujeme přípravky MAYLINE 8

9 Čerpadlo instalujte v snadno přístupném místě pro snadnou kontrolu a demontáž. Při instalaci do otopných systémů s otevřenou expansní nádobou, musí být přívod elektrické energie opatřen proudových chráničem jako bezpečnostní ochrana čerpadla (DIN EN 12828). Nainstalujte zpětné ventily před a za čerpadlo, aby se usnadnila případná výměna čerpadla. - Proveďte instalaci tak, aby se předešlo případnému vniknutí vody do kontrolního panelu - V rámci lepší ochrany proti vniknutí vody otočte servomotor s displejem příčně. Pokud je potrubí topného systému izolováno je nutné se ujistit, že motor čerpadla a řídící modul není izolován. Otvory pro odvod případného kondenzátu z čerpadla musí zůstat nezakryté. Nainstalujte oběhové čerpadlo s vypínačem a elektromotorem v horizontální poloze. Viz Obr. 3 pro instalaci pozice čerpadla. Směrové šipky na tělese oběhového čerpadla a na případné izolaci musí být ve směru proudění. Jestliže se změní poloha instalace modulu, pouzdro motoru (vrchní část čerpadla) musí být otočeno takto: - Pokud je to nutné, vyjměte konektor připojení elektrické energie pomocí šroubováku - Uvolněte 4 vnitřní šestihranné šrouby, - Otočte kryt motoru, včetně řídícího modulu. Poznámka: Obecně otočit motor a ovládání před instalací je povoleno. Pokud chcete otočit hlavu motoru v zařízení, které je již naplněno vodou, nevytahujte motor z tělesa čerpadla. Otáčení motoru v zařízení s malým množstvím tlaku provádějte tak, že jej otočíte uvnitř těla čerpadla, aby nemohlo dojít k úniku vody ze systému. POZOR! Nebezpečí škody na majetku! Při otáčení motoru může dojít k poškození těsnění mezi motorem a spodní částí čerpadla. V takovém to případě okamžitě poškozené čerpadlo vyměňte!! - Zašroubujte vnitřní šrouby se šestihranným imbusem zpět a utáhněte je. - Pokud je to nutné, nainstalujte zpět tepelnou izolaci 7.2 Elektrické připojení POZOR! Nebezpečí smrti! Může dojít k úplnému zničení zařízení, pokud elektrické připojení není správně provedeno. Instalaci a elektrické připojení oběhového čerpadla a servis elektrické části může provádět osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č50/1978 Sb. a v souladu s platnými předpisy!. Odpojte napájení před prováděním všech prací na zařízení. Pokud bude ovládací panel otevřen a kryt elektrického připojení odstraněn hrozí velké nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud byste se dotkli některých komponentů napájených elektrickou energií. druh proudu a napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku. Připojte oběhové čerpadlo pomocí konektoru Salmson (obr. 4). Síťové připojení: L, N, PE. Maximální předřazená pojistka: 10 A, pomalá. proveďte uzemnění oběhového čerpadla v souladu s předpisy. Demontujte konektor Salmson v souladu s Obr. 4.6., pomocí šroubováku. Připojení oběhového čerpadla na el. síť musí být provedeno tří žilovým pohyblivým přívodem 9

10 s vidlicí. Připojí se do instalované síťové zásuvky umístěné poblíž spotřebiče. Zásuvka musí vyhovovat ochraně nulováním, nebo zemněním a musí být opatřena ochranou proti přepětí. Chcete-li předejít poruše čerpadla při vniknutí vody do elektrických částí instalujte na přívod el. Energie proudový chránič. Pokud jsou čerpadla používány v systémech s teplotou topné vody nad 90 C, je nutné nainstalovat zařízení, které je určené na tento druh provozu Připojené elektrické napětí musí být instalováno takovým způsobem, aby v žádném případě nemohlo dojít ke kontaktu s potrubím, oběhovým čerpadlem anebo s jinými zařízeními objektu. spínání čerpadla pomocí spínacích hodin, jističe nebo termostatu je nutné před uvedením zařízení do provozu řádně překontrolovat. 8 Uvedení do provozu VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění a poškození majetku! Nesprávné uvedení může vést k zranění osob a poškození majetku. Uvedení do provozu může provést pouze osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č50/1978 Sb. a v souladu s platnými předpisy!. V závislosti na provozním stavu čerpadla nebo systému (teplota topné vody), může být oběhové čerpadlo velmi horké. Dotýkat se rozpáleného čerpadla může způsobit popáleniny! 8.1 Provoz Čerpadlo se ovládá pomocí bílého provozní knoflíku. Zapněte otočením knoflíku na levou nebo pravou stranu (Vyberte požadovanou funkcí konstantní nebo proměnný tlak ). 8.2 Plnění a odvzdušňování Naplňte a správně odvzdušněte topný systém za studena. Komora rotoru čerpadla se obvykle odvzdušní automaticky po krátké době v provozu. Nicméně pokud je požadováno přímá odvzdušnění z komory rotoru čerpadla, je nutné, nastavení funkce odvzdušnění. Otočením bílého ovládacího knoflíku na symbol pro odvzdušnění uprostřed v horní části ovládání je aktivována funkce po 5 sekundách. Funkce odvzdušnění trvá cca 10 minut a na LED displeji se zobrazují horizontálně bary a hodnota se zvyšuje. Mohou být slyšet různé zvuky během odvzdušňování. Celý proces odvzdušnění může být zastaven v případě potřeby otočením ovládacího bílého knoflíku. Po 10 minutách se čerpadlo zastaví a přejde do režimu čekání, který je označen blikáním střední části LED displeje. Poté musí být nastaven požadovaný režim dodávky topné vody společně s požadovaným tlakem, aby bylo čerpadlo uvedeno do provozu. Poznámka: Funkce odvzdušnění odstraní nahromaděný vzduch z komory rotoru oběhového čerpadla. Funkce odvzdušnění není určena pro kompletní odvzdušnění celého topného systému. 8.3 Nastavení ovládání (obr. 2a, 2b) a dopravní výška H Chcete-li vybrat provozní režim čerpadla je nutné otočit ovládacím bílým knoflíkem na požadovaný typ tlaku (proměnlivý konstantní). Nastavení režimu řízení Proměnná tlaková diference (Dp-v): Obr. 2a Ovládací knoflík je nastaven na levou stranu módu Ap-V do střední části Konstantní diferenční tlak (Dp-c): Obr. 2b Ovládací knoflík je nastaven na pravou stranu módu Dp-c do střední části 10

11 Poznámka: V případě že jsou nahrazena čerpadla typu čerpadla NXL/NYL čerpadlem Priux Home, nastavte bílý ovládací knoflík na první, druhou nebo třetí pozici v módu Dp-c. Toto nastavení může být použito jako referenční bod pro nastavení čerpadla Priux Home. Toto nastavení odpovídá výtlačné výšce pro jednotlivé rychlosti u čerpadel typu NXL / NYL, se stejnou výtlačnou výškou, při objemovém průtoku 1 m³ / h. Nastavení výtlačné výšky Pokud se otáčí bílým ovládacím knoflíkem, mění se hodnoty zobrazované na LED displeji na hodnoty nastavované. Symbol "m" svítí. Pokud otáčíte ovládacím knoflíkem z polohy uprostřed, vlevo nebo vpravo, požadované hodnoty pro příslušný režim provozu se zvyšují. Pokud je ovládací knoflík nastaven zpět na střední polohu, hodnota se sniží až na nulu. Nastavení může být provedeno v krocích po 0,1m. Pokud nebyl otočen ovládací knoflík a zůstal ve stejné poloze po dobu 2 sekund, na displeji se zobrazí aktuální spotřeba energie po pětinásobném zablikání. Symbol "m" již nebude svítit. Tovární nastavení: ½ Hmax - Dp-v POZNÁMKA: Všechna nastavení a zobrazení na displeji jsou zachovány, pokud není přerušeno napájení ze sítě. 9 Údržba NEBEZPEČÍ! Nebezpečí smrti! Při práci na elektrickém zařízení může dojít k závažnému poškození zdraví. Čerpadlo musí být elektricky izolováno a chráněno proti neoprávněnému zapnutí během jakékoliv údržby nebo opravy. Jakékoliv poškození propojovacího kabelu musí být vždy opraveno popřípadě vyměněno kvalifikovanou osobou s odbornou elektrotechnickou kvalifikací. VAROVÁNÍ! Nebezpečí v důsledku silného magnetického pole! Uvnitř stroje je vždy silné magnetické pole, které může vést ke zranění a vzniku škody na majetku v případě nesprávné demontáži. Odstranit kryt motoru může provést pouze osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č50/1978 Sb. a v souladu s platnými předpisy! Pokud je jednotka, sestávající z oběžného kola, ložisek a rotoru vytažena z motoru, osoby se zdravotním pomůckami, jako jsou kardiostimulátory, inzulinové pumpy, pomůcky pro nedoslýchavé, implantáty nebo podobné jsou v nebezpečí. Následkem mohou být smrtelná poranění, těžká poranění a poškození majetku. Pro takové osoby je vždy nutné odborné lékařské posouzení. Ve smontovaném stavu, je magnetické pole rotoru ochráněno litinovým tělem motoru. Není tedy škodlivé vně stroje. Po úspěšném provádění údržby a oprav, je nutné nainstalovat a připojit čerpadlo podle kapitoly7 "Instalace a elektrické připojení". Zapněte a uveďte čerpadlo do provozu podle kapitoly 8 "Uvedení do provozu". 11

12 10 Poruchy, příčiny a jejich odstranění Vypněte napájení elektrickou sítí oběhového čerpadla před každou operací. Závada popis Odstranění závady Čerpadlo není funkční Vadné el.pojistky Zkontrolujte pojistky ačkoli je el.napájení v pořádku a zapnuté Čerpadlo je hlučné Topný systém je neustále studený Zobrazení závad Čerpadlo nemá napětí Zkontrolujte přívod napětí do čerpadla Hluk je způsoben nedostatečným sacím tlakem vody Výkon zdroje tepla je velmi malý Zvyšte tlak v topném systému na přípustnou mez Zkontrolujte nastavení čerpadla a snižte výtlačnou výšku, pokud je to nutné Zvyšte požadovanou hodnotu Vypněte režim útlumu na vytápění Nastavte provozní režim čerpadla na konstantní výtlačnou výšku Dp-c Číslo závady Popis závady Možná příčina Odstranění E04 podpětí Příliš nízké napájení na straně sítě Zkontrolujte síťové napětí E05 přepětí Příliš vysoké napájení na straně sítě Zkontrolujte síťové napětí E07 Provoz čerpadla Voda přes čerpadlo protéká, ale čerpadlo nemá Zkontrolujte síťové napětí napětí E10 zablokování Rotor je zablokován Zavolejte servis E11 Běh čerpadla na sucho Vzduch v čerpadle Zkontrolujte množství vody a tlak v systému E21 přetížení Pomalý chod motoru Zavolejte servis E23 Zkrat okruhu Vysoký proud na motor Zavolejte servis E25 vinutí Vadné vinutí motoru Zavolejte servis E30 Přehřátí modulu Příliš teplý modul Zkontrolujte provozní podmínky (kap. 5.3) E36 Vadný modul Elektronická deska Zavolejte servis 11 Náhradní díly Náhradní díly jsou dodávány prostřednictvím místních specializovaných obchodů nebo servisním střediskem Salmson. Aby se zabránilo neoprávněným a nepřesným dotazům a nesprávnou identifikací výrobku jsou všechny údaje na typovém štítku, které je nutné uvádět na každé objednávce. 12 Likvidace Škody na životním prostředí a ohrožování zdraví osob lze zabránit správnou likvidací a vhodnou recyklaci tohoto výrobku. 1. Pomocí veřejné nebo soukromé organizace proveďte likvidaci všech nebo části produktu. 2. Pro více informací o správném způsobu likvidace se obraťte na místní úřady nebo úřad pro likvidaci 12

13 odpadu nebo prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění! Graf výtlačné výšky pro čerpadla PRIUX Home 40,60 a 80 13

14 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: Na oběhové čerpadlo SALMSON přebírá firma Michal Štarman záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku kupujícímu konečnému spotřebiteli, nejdéle však 30 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby.nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu tohoto záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku, s datem prodeje prodejci a konečnému spotřebiteli, s razítkem prodejny či prodejce.na kopie dokladu o zakoupení výrobku nebo záručního listu nebude brán zřetel.nárok na záruku lze uplatňovat pouze u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u firmy která výrobek instalovala. Záruka zaniká: Pokud byl výrobek mechanicky poškozen Nešetrným a nesparávným používáním výrobku v nesouladu s návodem na používání Znečištěním výrobku, zanedbanou údržbou a nepozorností při manipulaci či instalaci Připojením výrobku na jiné napětí, než pro které je výrobek určen Sejmutím krytu, provedením úprav nebo oprav včetně poškození šroubků Při provedení modi* kací nabo adaptací na rozšíření výrobku oproti zakoupenému modelu Na části, které podléhají běžnému opotřebení během provozu výrobku Tyto doklady řádně a pečlivě uschovejte po dobu záruční doby pro možnost poskytnutí maximálního záručního servisu. UPOZORNĚNÍ PRO PRODEJCE: Pro případné reklamace ještě před prodejem výrobku je nutné reklamovat výrobek v originálním nepoškozeném obalu, řádně vyplněný reklamační protokol, kopii dokladu prokazující převzetí výrobku prodejcem a tento záruční list.předprodejní záruční doba na tento výrobek je 6 měsíců od převzetí výrobku prodejcem od dodavatele. Dovozce přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném rozsahu za podmínek uvedených na tomto záručním listu pouze, byl li tento výrobek prodán spotřebiteli v době trvání předprodejní záruční doby. Datum prodeje prodejci :... Razítko: Datum prodeje spotřebiteli :... 14

15 15

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 5 Obr. 4 1 Všeobecné informace Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaný personál! 1.1 Účel použití Elektronický řídící a kontrolní

Více

Návod k montáži a obsluze. Wilo-TOP-S / TOP-SD TOP-Z TOP-D. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Wilo-TOP-S / TOP-SD TOP-Z TOP-D. Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze Wilo-TOP-S / TOP-SD TOP-Z TOP-D 2 048 507-D / 0402 Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze 1 (22) Obsah 1 Všeobecné informace...2 2 Bezpečnostní pokyny...5 3 Přeprava

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo ISO9001 Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo Upozornění Před instalací si přečtěte tento návod k instalaci a obsluze. Instalace a obsluha musejí být prováděny v souladu s místními

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. čerpadel řady CF - CFP

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. čerpadel řady CF - CFP NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY čerpadel řady CF - CFP Obsah: 1.1.0 Základní informace 1.1.1 Použití 1.1.2 Technické specifikace 1.2.0 Instalace 1.2.1 Upozornění 1.3.0 Před uvedením do provozu

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 Návod k obsluze Výrobce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Provozní předpis 1115.85-64 Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Prohlášení o shodě s normami EU Tímto prohlašujeme, že konstrukce typů: Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D v dodávaném

Více

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain Compressed Air Treatment Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain řady HDE010 a HDE020 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 171080230 Vydání 1. ze dne 12. 4. 2000 HDE 010 HDE 020 1 1. Úvod Prostudujte

Více

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením Lister Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením ZPS ECO obj.č. 3275 (50-6000000) CE Odpovídá normám: 2006/95 EG a 89/336 EWG Obr.: ZPS ECO Pro budoucí použití uschovejte! Dodržujte bezpečnostní

Více

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady Řídící jednotka řady Návod na montáž a uvedení do provozu 0 Verze : MONT - 600.1 Obsah 1. VŠEOBECNÉ MONTÁŽNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ... 2 1.1 Připojení řídící jednotky k vzduchotechnické soustavě. 2 1.2 Připojení

Více

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Návod pro provoz Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Gratulujeme ke koupi produktu výrobce ELPUMPS KFT. Tak jako všechny produkty firmy ELPUMPS KFT. i tento výrobek byl zkonstruován s využitím nejnovějších

Více

Čerpadlo do vrtu SP 4'' Návod k instalaci, obsluze a provozu

Čerpadlo do vrtu SP 4'' Návod k instalaci, obsluze a provozu Čerpadlo do vrtu SP 4'' Návod k instalaci, obsluze a provozu TPtrade s.r.o. www.tptrade.cz obchodní společnost info@tptrade.cz Obsah 1.Všeobecné informace...2 2.Symboly používané v Návodu...2 3.Bezpečnost...3

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Svislý a vodorovný termoventilátor Model DA-T201 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Platný od: 1. ledna 2015 Fot. 1. Termoventilátor DA-T201 Během práce se zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Tlaková řídící jednotka EASY CON. Návod k instalaci, obsluze a provozu

Tlaková řídící jednotka EASY CON. Návod k instalaci, obsluze a provozu Tlaková řídící jednotka EASY CON Návod k instalaci, obsluze a provozu vydáno: červenec 2010 TPtrade s.r.o. obchodní společnost www.tptrade.cz IČ: 29032431 DIČ: CZ29032431 info@tptrade.cz Obsah 1.Všeobecné

Více

Vysoce efektivní čerpadla pro vytápění/ čerpadla na užitkovou vodu. Calio S / Calio-Therm S. Návod k obsluze/montáži

Vysoce efektivní čerpadla pro vytápění/ čerpadla na užitkovou vodu. Calio S / Calio-Therm S. Návod k obsluze/montáži Vysoce efektivní čerpadla pro vytápění/ čerpadla na užitkovou vodu Calio S / Calio-Therm S Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Calio S / Calio-Therm S Originální návod k obsluze KSB

Více

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho NÁVOD K OBSLUZE Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho Domácí vodárna HWA 800 K Obj. číslo 94206 Domácí vodárna HWA 1200 IC Obj. číslo 94207 nářadí s.r.o. Před spuš těním je nutno si důkladně pročís

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu MC 120, MC 122, MC 129, MC 124, MC 125, MC 126 05/2014 (5/2007)

Více

Wilo-Sub TWU 6" 8" 10"

Wilo-Sub TWU 6 8 10 Wilo-Sub TWU 6" 8" 10" CZ Návod k montáži a obsluze 2 00 50/ 05 2002, DDD Perfektní čerpadla a něco víc Obr. 1 Chladící plášťová trubka Vrt Obr. 2 Obr. 3 obr. CZ 1. Všeobecné informace... 3 2. Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Technické parametry VB25/1300 VB25/1500 VB25/1300 Typ VB25/900 VB25/1300B VB25/1500B INOX Napětí 230V Frekvence 50 Hz Výkon 900W 1300W 1500W 1300W Třída

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. oběhových čerpadel řady RS

NÁVOD K POUŽITÍ. oběhových čerpadel řady RS NÁVOD K POUŽITÍ oběhových čerpadel řady RS POZOR před instalací čerpadla si pozorně přečtěte návod k použití. Instalace a provozování čerpadla musí být provedena v souladu s návodem použití a dále dle

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D CZ Návod k obsluze Obj. číslo: 4031610 Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D Všeobecné bezpečnostní pokyny Pozor: Při používání tohoto kompresoru je třeba na ochranu před úderem elektrickým

Více

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny!

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze Aktualizace: 17.10.03 Wilo-DrainLift Box 2521833/1003 Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze 1 Obsah: 1 Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Charakteristika výrobku 1.2.1

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte!

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.......................................... 3 1.1

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 35 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 35 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 36 4. SPRÁVA... 36 4.1 Skladování... 36 4.2 Přeprava... 36 4.3 Hmotnost

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Návod k instalaci a provozování Ecocirc D5 solárního DC čerpadla

Návod k instalaci a provozování Ecocirc D5 solárního DC čerpadla Návod k instalaci a provozování Ecocirc D5 solárního DC čerpadla 1 Poznámky Návod k instalaci a provozu uvedený v tomto manuálu je nutné dodržet. Čtěte jej, prosím, pozorně. Doporučujeme ponechat jej v

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) 1. Použití POZOR! Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití ne na komerční! Zahradní čerpadla JPV 900 a JPV 1300 vyráběné firmou ELPUMPS KFT. jsou

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Návod k obsluze PMH-HT2. Elektrické topné těleso

Návod k obsluze PMH-HT2. Elektrické topné těleso Návod k obsluze PMH-HT2 Elektrické topné těleso 1 Správná instalace topného tělesa 1. Elektrické topné těleso 2. Klíč stranový 22 3. Radiátor Komponenty 1. Topná tyč 2. Kryt 3. Vypínač (on/off) 4. Regulace

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

Návod na instalaci a údržbu CTC EcoMiniEl. Elektrokotel. CZ verze 1.1

Návod na instalaci a údržbu CTC EcoMiniEl. Elektrokotel. CZ verze 1.1 Návod na instalaci a údržbu Elektrokotel CZ verze 1.1 Obsah Obsah Obecné informace 3 Technické údaje 3 Hydraulická instalace 4 Elektrická instalace 5 Napájení 5 Jistič 5 Bezpečnostní termostat 5 Propojení

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Pozor: - nikdy nezapínat prázdné čerpadlo (bez vody)! Obsah písku ve vodě značně poškozuje čerpadlo! 1. / Použití Ponorná čerpadla označení BP vyráběné firmou

Více

Ponorná kalová čerpadla řady EUB

Ponorná kalová čerpadla řady EUB Ponorná kalová čerpadla řady EUB Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké napětí: 2006/95/EC

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 VYUŽITÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NAPÁJECÍCH ZDROJŮ... 4 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE S MODULEM ZÁLOŽNÍ BATERIE... 5 BEZPEČNOST PRÁCE -

Více

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze Návod k obsluze Původní návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! Obsah 1 Všeobecné informace 1.1 Použití 1.2 Údaje o výrobku 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Označování

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

Provzdušňovač vodní nádrže. AP 180 č.v. 7942 AP 400 č.v. 7943. Návod k použití

Provzdušňovač vodní nádrže. AP 180 č.v. 7942 AP 400 č.v. 7943. Návod k použití Provzdušňovač vodní nádrže AP 180 č.v. 7942 AP 400 č.v. 7943 Návod k použití GARDENA provzdušňovač vodní nádrže AP 180 / AP 400 Vítejte v zahradě GARDENA... Přečtěte si prosím pozorně tento návod a dodržujte

Více

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky Překlad původního návodu k použítí Protiproudové jednotky Předmluva Děkujeme za důvěru, kterou jste nám vyjádřili tím, že jste se rozhodli pro BADU Jet vogue nebo BADU Jet wave. Tyto hloubkové protiproudové

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL CR / CRB / CF-2 / BR-2 / CF-4 / NKM / NKP Před započetím montážních prací si podrobně pročtěte tuto příručku. Jsou v ní uvedeny zásadní pokyny, které je třeba

Více

Řídící jednotka SP II

Řídící jednotka SP II Řídící jednotka SP II Návod k instalaci a obsluze Obsah 1. Všeobecné informace 1.1 O příručce 1.2 Bezpečnostní pravidla 1.3 Záruční podmínky 1.4 Čidla a jejich parametry 1.5 Základní technické údaje 2.

Více

TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ

TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ TLAKOVÁ MYČKA 2200W POW XG9002 Upozornění : Před použitím čtěte návod a poté jej uschovejte pro pozdější použití. Obsahuje : - Auto start/stop system - Slednocená čistící

Více

Návod k použití MRAZNIČKY

Návod k použití MRAZNIČKY Návod k použití MRAZNIČKY Pro zajištění maximální výkonnosti a bezpečnosti Vašeho spotřebiče je nutné zajistit aby byl vždy svěřen do opravy pouze autorizovaným opravnám a aby při event. opravách byly

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 600/200, DUO 750/200 a DUO 1000/200 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 BERTO S 1 OBSAH Část 1: Obecné pokyny a poznámky 1.1. Obecné pokyny 1.2. Technická data 1.3. Konstrukční vlastnosti

Více

Návod k obsluze: Quadro / Cara / Libertad

Návod k obsluze: Quadro / Cara / Libertad Návod k obsluze Návod k obsluze: Quadro / Cara / Libertad Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Váš nový odsavač par odpovídá nejvyšším požadavkům a jeho ovládání je velmi

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

TURBINA TE20. Uživatelský manuál / Technický popis. TURBINA TE20 FI (Síťový provoz) TURBINA TE20 BC (Ostrovní provoz) Česká verze

TURBINA TE20. Uživatelský manuál / Technický popis. TURBINA TE20 FI (Síťový provoz) TURBINA TE20 BC (Ostrovní provoz) Česká verze TURBINA TE20 Uživatelský manuál / Technický popis TURBINA TE20 FI (Síťový provoz) TURBINA TE20 BC (Ostrovní provoz) Česká verze TURBINA ENERGY AG Uživatelský manuál Turbina TE20 2015 1 OBSAH 1. Obecné...

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami. 1. Použití Čerpadlo

Více

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 1/18 Přečerpávací zařízení odpadních vod DrainLift S Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 2/18 Obsah 1 Všeobecně 3 1.1 Účel použití

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA BAZÉNOVÉ ČERPADLO BOXER 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Při instalaci a užívání tohoto elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní pravidla /

Více

EURONAKUPY.CZ. Návod k použití

EURONAKUPY.CZ. Návod k použití Návod k použití Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Deluxe BEEM červená Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Superior BEEM černá Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Deluxe BEEM stříbrná www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1) www.euronakupy.cz

Více

EASYCONTROL Návod k obsluze a montáţi

EASYCONTROL Návod k obsluze a montáţi EASYCONTROL Návod k obsluze a montáţi Provozní pokyny Automatická řídící tlaková jednotka s ochranou proti běhu nasucho EASYCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před pouţitím Vašeho Easycontrolu je nejprve

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12 73502_V6_11/09/2014 I II III 2 30 Nm 1 6 3 7 4 5 8 5 9 6 10 IV A Tloušťka L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H B plechu 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 0,9 mm 1 mm 1,1 mm 1,2 mm 1,3

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

P P P F F F Návod B B B 2 1 1 0 1 0 k použití 3 6 3 0 0 0

P P P F F F Návod B B B 2 1 1 0 1 0 k použití 3 6 3 0 0 0 Návod k použití PFB 1030 PFB 1160 PFB 2030 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK:

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Samonasávací odstředivé čerpadlo JET800-40 Účel a použití výrobku: Čerpadlo je určeno pro zásobování užitkovou vodou chat, chalup, koupelen a zalévání zahrad

Více

Návod k obsluze Obj.č.: 571 023

Návod k obsluze Obj.č.: 571 023 1 Návod k obsluze Obj.č.: 571 023 Toto ponorné čerpadlo je určeno pro vytváření vodotrysku v uzavřených místnostech nebo i ve volném prostoru např. na zahradě v umělém zahradním jezírku. Je napájeno z

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA 1.1 Název a adresa výrobce SEA-LAND S.R.L. Via E. Mattei, 25 I-35038 TORREGLIA (PD) Itálie 1.2 Identifikace čerpadla a) popis: čerpadla pro čerpání nafty

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

Návod k montáži a obsluze. Suchoběžná čerpadla. Řady: IPL, DPL. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Suchoběžná čerpadla. Řady: IPL, DPL. Technické změny vyhrazeny! Suchoběžná čerpadla Řady: IPL, DPL Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 9 IP.. / 98 WILO Praha s.r.o. Obchodní 125, 251 01 Čestlice IČO:

Více

Všechny elektropřístroje, které se nacházejí ve vodě, je při provádění údržby třeba odpojit od proudu.

Všechny elektropřístroje, které se nacházejí ve vodě, je při provádění údržby třeba odpojit od proudu. Bezpečnostní pokyny Pouze pro použití ve vnitřním prostředí. Všechny elektropřístroje, které se nacházejí ve vodě, je při provádění údržby třeba odpojit od proudu. Síťová vedení tohoto přístroje nelze

Více