Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:"

Transkript

1 Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy Tato veřejná zakázka malého rozsahu se neřídí postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Výzva k podání nabídky není výzvou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tato výzva k podání nabídky obsahuje zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku a tvoří zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. 1

2 1. Základní údaje 1.1. Zadavatel Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 se sídlem: Národních mučedníků 141, Klatovy IČO: zastoupený: Ing. Vladislav Smolík, ředitel k podpisu smlouvy a úkonům ve výběrovém řízení oprávněn: Ing. Vladislav Smolík, ředitel Tel.: Adresa profilu zadavatele: ID profilu zadavatele ve VVZ: Kontaktní osoba ve věci výběrového řízení: Karel Rejthar Tel.: Administrátor (pověřená osoba): Centrální nákup, příspěvková organizace, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 Se sídlem: Vejprnická 663/56, Plzeň IČO: Zastoupená: Ing. Jiřím Heranem, ředitelem Tel.: Kontaktní osoba: Tomáš Mosinger Tel.: Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou v souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek, dle části třetí. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV): Balík programů pro tvorbu dokumentů, kreslení, tvorbu obrázků, plánování a produktivitu Balík databázových a operačních programů 2

3 2. Předmět veřejné zakázkypředmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení licencí a souvisejících služeb pro užití souboru software (dále jen SW) určených pro 60 zaměstnanců zadavatele, avšak pokrývající všechny klientské stolní počítače (včetně notebooků a tabletů) ve vlastnictví zadavatele. Soubor licencí obsahuje licence pro použití následujících komponent (v libovolné jazykové mutaci). a) Stolní operační systém (dále jen OS) zde je míněn upgrade OS na poslední existující verzi, popřípadě libovolnou předchozí dle vlastního uvážení zadavatele kompatibilní dle současných standardů ICT oddělení zadavatele, včetně užívání služby získávání oprav a bezpečnostních záplat. b) Kancelářský SW v poslední existující verzi, popřípadě libovolné předchozí dle vlastního uvážení zadavatele kompatibilní dle současných standardů ICT, ve složení minimálně: textový editor, tabulkový procesor, aplikace pro tvorbu prezentací, tvorba marketingových materiálů včetně realizace příslušných procesů, databázový systém a poštovní klient umožňující nejvyšší formu spolupráce se serverovým SW pro el. poštu, nasazeným v prostředí zadavatele c) Licence pro připojení stanice k serverovým SW (základní serverový OS - poskytující služby file server, aplikační server, doménový řadič a libovolný členský server) Základní podmínkou je maximální kompatibilita dodaného SW se stávajícím prostředím zadavatele. Pojmem maximální kompatibility se rozumí možnost implementovat SW, jehož licence k užití jsou předmětem veřejné zakázky, bez nutnosti změn (od kompletní náhrady až do úrovně základní konfigurace) serverového SW dosud implementovaného v prostředí zadavatele. Zadavatel v současné době využívá operační systémy Windows 8.1 Professional, kancelářský sw Office 2013 Professional a serverový sw MS Windows Server V rámci plnění předmětu veřejné zakázky si zadavatel si také nárokuje uplatnění slevy na již vlastněný SW. Infrastruktura školy pro uplatnění slevy: Windows 7 Professional = 5ks Windows 8.1 Professional = 55ks Office 2013 Professional = 47ks Zadavatel dále požaduje možnost distribuce kancelářského SW na domácí PC zaměstnanců a studentů školy. Zadavatel vyžaduje zpřístupnění programovacích nástrojů, které budou moci používat žáci na školních a domácích PC zdarma Termín a místo plnění veřejné zakázky Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky: Mezní termín dokončení plnění předmětu veřejné zakázky:

4 Místo plnění veřejné zakázky: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 se sídlem: Národních mučedníků 141, Klatovy 2.3. Předpokládaná hodnota Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky za 3 roky: ,- Kč bez DPH, ,- Kč včetně DPH. Předpokládaná hodnota opce za 3 roky: ,- Kč bez DPH, ,- Kč včetně DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za 3 roky včetně opce: ,- Kč bez DPH, ,- Kč včetně DPH Uvedené částky v Kč jsou maximální, nepřekročitelné a neměnné, a to pro celý předmět veřejné zakázky. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na předmět plnění veřejné zakázky. 3. Kvalifikace uchazečů Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace následujícím způsobem a ve stanoveném rozsahu Rozsah kvalifikace Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který: a) splní základní kvalifikační předpoklady podle čl. 3.2 této výzvy b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle čl. 3.3 této výzvy c) splní technické kvalifikační předpoklady podle čl. 3.4 této výzvy 3.2. Základní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů. Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 4

5 statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, který není v likvidaci, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 5

6 Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení (pro splnění základních kvalifikačních předpokladů je možné využít vzor čestného prohlášení - Příloha č. 2 této výzvy) Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, ne starší 90-ti dnů, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 3.4. Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží: a) seznam významných zakázek obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky /pořízení licencí a souvisejících služeb pro užití souboru software/, realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Rozsah požadovaných informací a dokladů: seznam min. 3 významných zakázek realizovaných uchazečem za poslední 3 roky s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: seznam významných zakázek bude předložen ve formě čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče; každá položka seznamu významných zakázek bude doložena: - osvědčením vydaným či podepsaným veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo - osvědčením vydaným jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo - smlouvou s jinou osobou a dokladem o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení vydané jinou osobou od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: seznam min. 3 významných zakázek obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky /pořízení licencí a souvisejících služeb pro užití souboru software/, realizovaných uchazečem v posledních 3 letech v minimální výši ,- Kč včetně DPH celkem v jednom roce s uvedením jejich rozsahu a doby plnění pro objednatele typu státní organizace nebo státem zřizované instituce. 6

7 3.5. Pravost a stáří dokladů Uchazeč předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva, požadovat předložení originálů či ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 4. Variantní řešení Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 5. Způsob hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je stanovena ekonomická výhodnost nabídky. Pro hodnocení jednotlivých cenových položek je rozhodující nabídková cena v Kč včetně DPH. Uchazeč uvede ceny bez započtení požadované slevy v prvním roce. Uchazeč nesmí ocenit žádnou z položek hodnotou 0,- Kč. V případě, že uchazeč některou z položek ocení hodnotou 0,- Kč, bude jeho nabídka vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele a uchazeč bude následně vyloučen z výběrového řízení příslušné veřejné zakázky. Dílčí hodnotící kritéria/položky: 1. Upgrade na nejnovější dostupnou verzi OS na 1 rok váha 50 % 2. Nejnovější dostupná verze kancelářského sw na 1 rok váha 40 % 3. Licence pro připojení stanice k serverovým SW na 1 rok váha 10 % 5.1. Hodnocení kritéria č. 1 V rámci kritéria č. 1 Upgrade na nejnovější dostupnou verzi OS na 1 rok se bude hodnotit výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH a to na základě údajů uvedených v krycím listu. Nejnižší nabídková cena se vydělí hodnocenou nabídkovou cenou a výsledek vynásobí 100 a hodnotou váhy 0, Hodnocení kritéria č. 2 V rámci kritéria č. 2 Nejnovější dostupná verze kancelářského sw na 1 rok se bude hodnotit výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH a to na základě údajů uvedených v krycím listu. Nejnižší nabídková cena se vydělí hodnocenou nabídkovou cenou a výsledek vynásobí 100 a hodnotou váhy 0,40. 7

8 5.3. Hodnocení kritéria č. 3 V rámci kritéria č. 3 Licence pro připojení stanice k serverovým SW na 1 rok se bude hodnotit výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH a to na základě údajů uvedených v krycím listu. Nejnižší nabídková cena se vydělí hodnocenou nabídkovou cenou a výsledek vynásobí 100 a hodnotou váhy 0, Celkové vyhodnocení Hodnotící komise provede u každé nabídky součet bodů za jednotlivá dílčí kritéria, jehož výsledkem bude konečný počet bodů u každé nabídky. Celkově ekonomicky nejvýhodnější se stane nabídka toho uchazeče, která dosáhne nejvyššího konečného počtu bodů po součtu dílčích kritérií. V případě rovnosti bodů nejvýhodnějších nabídek, bude pro výběr rozhodující vyšší počet bodů v dílčím hodnotícím kritériu č. 1. Pokud i v kritériu č. 1 budou mít nejvýhodnější nabídky rovný počet bodů, bude pro výběr rozhodující vyšší počet bodů v dílčím hodnotícím kritériu č. 2. Pokud i v kritériu č. 2 budou mít nejvýhodnější nabídky rovný počet bodů, bude pro výběr rozhodující vyšší počet bodů v dílčím hodnotícím kritériu č. 3. Pokud by nejvýhodnější nabídky měly ve všech kritériích zcela shodné bodové hodnocení, bude výběrové řízení zrušeno, neboť jako nejvýhodnější musí být vybrána nabídka pouze jednoho zájemce. 6. Dodatečné informace k zadávacím podmínkámdodatečné informace k zadávacím podmínkám Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná (akceptována je i elektronická forma). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel preferuje podání žádosti o dodatečné informace prostřednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní osoby administrátora 6.2. Poskytování dodatečných informací Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě zadavatel odešle uchazeči dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečné informace. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým poskytuje zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a dálkovým přístupem v elektronickém nástroji E-ZAK na profilu dané veřejné zakázky - Zadavatel je oprávněn poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Uchazeči jsou povinni seznámit se s dodatečnými informacemi před podáním nabídky a reflektovat jejich znění v podané nabídce. 8

9 7. Lhůta, místo a způsob podání nabídek Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek Nabídky podávejte nejpozději do do 12:00 hodin. Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek Způsob a místo podání nabídek Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy a dovětkem Neotevírat. Na obálce musí být uvedena kontaktní adresa uchazeče, IČO a kontaktní uchazeče. Pro podání nabídek v elektronické podobě je třeba provést registraci dodavatele (uchazeče) v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese K úspěšnému dokončení registrace je nutné využít platný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Pokud elektronický podpis uchazeč nevlastní, lze dokončit registraci i bez jeho využití. Nicméně pro plnohodnotnou účast v této VZ je nutné elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vlastnit. Podrobnější informace uchazeč nalezne v uživatelské příručce pro dodavatele a manuálu elektronického podpisu V případě, že se uchazeči nedaří zaregistrovat do systému, je jeho IČ pravděpodobně již obsazeno. Je možné, že uchazeč byl před vypsání této veřejné zakázky předregistrován zadavatelem, případně pověřenou osobou a je tedy již veden v evidenci systému. Postup dokončení registrace je velice podobný postupu popsanému v odstavci výše. Pouze je nutné do dokončení registrace vstoupit pomocí hypertextového odkazu z předregistračního u, který byl zaslán na adresu uchazeč. V případě ztráty nebo neobdržení předregistračního u lze kontaktovat Jana Kronďáka pro jeho opětovné zaslání, případně nápravu jiným způsobem. 9

10 Test nastavení prohlížeče: Na adrese má uchazeč možnost si ověřit, zda jeho prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v soutěži. Test prostředí Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK. Test odeslání nabídky Tento test uchazeči umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí elektronického nástroje E-ZAK. Tento test ověří, zda elektronický podpis uchazeče vyhovuje pro využití v elektronickém nástroji E-ZAK. Podmínky úspěšného průběhu: Úspěšně absolvovaný první test prostředí, platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (vydávají ho eldentity. PostSignum QCA, nebo První certifikační I. CA). Pokud uchazeč podává nabídku v elektronické podobě, učiní tak prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ( na příslušném profilu této veřejné zakázky, a to po předchozí registraci (viz výše). Taková nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem oprávněné osoby uchazeče. Nabídku podá uchazeč písemně v listinné podobě nebo v elektronické podobě, a to v jednom originále v souladu s formálními požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, a to včetně požadovaného řazení nabídky. Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna/naskenována tak, aby byla dobře čitelná, a současně bude listinná nabídka (včetně příloh) svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy (např. pomocí provázku a přelepek s razítkem uchazeče), a to i v případě podání nabídky v kroužkovém pořadači. Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Očíslovány budou kompletně všechny listy, a to i včetně veškerých přiložených dokladů (očíslování originálů listin nebo ověřených dokladů pro toto výběrové řízení nebude zadavatelem považováno za poškození či změnu úředního dokladu, ale za stejnopis v souladu se soutěžními podmínkami) a oddělování stránek. Nabídku může uchazeč doručit poštou, kurýrní službou nebo osobně na adresu: Centrální nákup, příspěvková organizace Vejprnická 663/ PLZEŇ Česká republika Pozn.: Sídlo Centrálního nákupu se nachází v areálu SOU elektrotechnického, Vejprnická 663/56, pavilon 5 (budova Policie ČR), 3. patro. 10

11 V případě osobního podání je místem podání kancelář č. 1 (III. patro) Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 na adrese Vejprnická 663/ , Plzeň. Provozní doba: pondělí 8:00 11:00 hodin a 12:30 15:00 hodin úterý 8:00 11:00 hodin a 12:30 15:00 hodin středa 8:00 11:00 hodin a 12:30 15:00 hodin čtvrtek 8:00 11:00 hodin a 12:30 15:00 hodin pátek 8:00 11:00 hodin a 12:30 14:00 hodin Nejpozději však doručí uchazeč nabídku do konce lhůty pro podávání nabídek, což je dne do 12:00 hodin. Rozhodující je čas předání nabídky pověřené osobě, ne její předání poště (kurýrní službě). 8. Termín otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 12:00 hodin v sídle pověřené osoby v Plzni, v zasedací místnosti č. 9. Otevírání obálek bude neveřejné. 9. Pokyny pro zpracování nabídkyzpůsob zpracování nabídky Celá nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce; není-li některý doklad v českém jazyce, musí být předložen rovněž jeho úřední překlad do českého jazyka. Veškeré doklady, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče nebo jím zmocněnou osobou; v takovém případě je uchazeč povinen doložit v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v tomto řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomto výběrovém řízení Požadavky na jednotné uspořádání nabídky Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla označena a řazena takto: 1) Titulní list identifikační údaje uchazeče, název veřejné zakázky 2) Obsah nabídky (zadavatel požaduje číslování všech stránek včetně obsahu) 11

12 3) Vyplněný krycí list opatřený podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče (viz Příloha č. 1 této výzvy) 4) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (možno využít Přílohu č. 2 této výzvy) 5) Dokumenty k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (dle čl. 3.3 této výzvy) 6) Dokumenty k prokázání technických kvalifikačních předpokladů (dle čl. 3.4 této výzvy) 7) Čestné prohlášení uchazeč je povinen uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami vč. všech dodatečných informací, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti, a že zadávací podmínky respektuje (Příloha č. 3 této výzvy) 8) Uchazečem vypracovaný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 9) Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele (viz Příloha č. 4 této výzvy) 10) Uchazečem vypracovaná cenová kalkulace, ve které uvede ceny pro první rok se započtenou požadovanou slevou a pro druhý a třetí rok. Kalkulace bude vycházet z položek, které jsou předmětem hodnocení. 11) Prohlášení uchazeče podepsané uchazečem či osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, v němž se uvede celkový počet všech listů v nabídce Uchazeč může v nabídce poskytnout i jiné dokumenty související s veřejnou zakázkou. Výše specifikované jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny předělovými, nejlépe barevnými listy, které budou rovněž očíslovány a započteny do celkového počtu listů v nabídce. Nedodržení formální úpravy nabídky není důvodem pro vyřazení nabídky z posuzování a vyloučení uchazeče Zadávací lhůta Zadávací lhůta je lhůtou, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu - dobu, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán v trvání 60 dnů. 12

13 10. Požadavek na zpracování nabídkové ceny Nabídková cena Uchazeč vyplní nabídkové ceny u jednotlivých cenových položek/kritérií v krycím listě, který je přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek. Uchazeč uvede ceny včetně DPH a bez započtení požadované slevy v prvním roce. Uchazeč nesmí ocenit žádnou z položek hodnotou 0,- Kč. V případě, že uchazeč některou z položek ocení hodnotou 0,- Kč, bude jeho nabídka vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele a uchazeč bude následně vyloučen z výběrového řízení příslušné veřejné zakázky. Uchazečem uvedené částky v Kč včetně DPH budou maximální, nepřekročitelné a neměnné, a to pro celý předmět veřejné zakázky a po celou dobu plnění veřejné zakázky. Zadavatel tedy nabídkové ceny uchazečů fixuje na celé období plnění veřejné zakázky. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na předmět plnění veřejné zakázky Podmínky umožňující překročení nabídkové ceny Překročení nabídkové ceny je možné pouze dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 11. Opční právo Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky týkající se opčního práva Zadavatel si na část plnění v rozsahu případné změny počtu zaměstnanců neobsažených v této zadávací dokumentaci a na jejím základě uzavřené smlouvy, vyhrazuje opční právo. Předmět opčního práva bude realizován způsobem: vybraný uchazeč bude vyzván k uzavření dodatku ke smlouvě, přičemž hodnota opce nesmí přesáhnout 30 procent nabídkové ceny uchazeče Předběžné stanovení doby využití opčního práva Opce může být využita nejpozději do Obchodní a platební podmínky a návrh smlouvy Obchodní a platební podmínky Obchodní a platební podmínky stanovuje zadavatel následovně: - splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení řádného a úplného daňového dokladu - faktura bude vystavena do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění, musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě má kupující právo fakturu do 15 dnů od doručení vrátit k doplnění či opravě bez toho, že by byl v prodlení s úhradou. Tímto úkonem se 13

14 přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícímu. Ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené části se v takových případech kupující neocitá v prodlení - platby budou probíhat výhradně v českých korunách - platby budou probíhat jednou ročně - zadavatel nebude poskytovat zálohy - v případě prodlení prodávajícího se splněním dohodnutého termínu dodání předmětu veřejné zakázky delším než jeden den, má kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny bez DPH za každý den prodlení. V případě prodlení prodávajícího delšího než 5 dnů, má kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 0,3 % z kupní ceny bez DPH za každý den prodlení - v případě prodlení kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení - maximální výše každé ze smluvních pokut nesmí překročit cenu bez DPH za celý předmět koupě - smluvní strany si sjednávají, že ustanoveními o smluvních pokutách nejsou dotčeny jejich nároky na náhrady škody převyšující výši smluvní pokuty - pokud porušením povinností prodávajícího, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či ze smlouvy vznikne kupujícímu či třetím osobám v důsledku použití či užívání předmětu koupě jakákoliv škoda, odpovídá za ni prodávající, a to bez ohledu na zavinění a bez ohledu na případnou existenci okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. - maximální výše odpovědnosti za škodu odpovídá výši způsobené škody - návrh smlouvy uchazeče nesmí vylučovat pravomoc českých soudů pro veškeré spory vzniklé z této smlouvy, návrh smlouvy nesmí obsahovat rozhodčí doložku - rozhodující bude české právo a smlouva se musí řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - návrh smlouvy musí akceptovat veškeré požadavky stanovené v podmínkách tohoto výběrového řízení Návrh smlouvy Návrh smlouvy vypracuje a předloží uchazeč. Při tom musí do návrhu smlouvy zapracovat zadavatelem stanovené obchodní a platební podmínky uvedené v bodě 12.1 této výzvy k podání nabídek. Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem v této výzvě jsou stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout obchodní a platební podmínky výhodnější. Návrh smlouvy nesmí obsahovat ustanovení, která budou v rozporu se zadávacími podmínkami nebo která významně zhorší postavení zadavatele, v opačném případě bude nabídka vyřazena. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán oprávněnou osobou, tedy statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu 14

15 smlouvy uchazeče. V případě, že návrh smlouvy nebude podepsán nebo bude podepsán neoprávněnou osobou, bude uchazeč vyloučen z výběrového řízení. 13. Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil čestné prohlášení (příloha č. 4 této výzvy) podepsané oprávněnou osobou, ve kterém prohlašuje, že souhlasí s tím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně jejích případných změn a dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele, a to na URL adrese v sekci Veřejné dokumenty. Uchazeč je povinen označit části smlouvy, jejichž uveřejněním by došlo k porušení ochrany informací a údajů podle zvláštních právních předpisů. Tyto pak nebudou na profilu zadavatele zveřejněny. Uchazeč je povinen uvést konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Za neveřejný nelze považovat text návrhu smlouvy uveřejněný jako příloha této výzvy ani údaje o nabídkové ceně. 14. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude zveřejněno na URL adrese v sekci Veřejné dokumenty, a to do 5 pracovních dnů po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům. 15. Oznámení o vyloučení uchazeče z výběrového řízení Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče bude zveřejněno na URL adrese v sekci Veřejné dokumenty, a to bezodkladně po rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené. 16. Oznámení o zrušení výběrového řízení 15

16 Zadavatel odešle Oznámení o zrušení výběrového řízení do 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí všem známým uchazečům. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude do 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí zveřejněno též na URL adrese v sekci Veřejné dokumenty. 17. Ostatní podmínky zadavatele U veškerých dokumentů, které tvoří přílohu této výzvy, jsou uchazeči povinni doplnit údaje označené červeným textem DOPLNÍ UCHAZEČ a zajistit podpis dokumentů osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek plnění předmětu plnění s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování zakázky nebo plnění zcela ukončit před jeho dokončením. V takovém případě je zadavatel povinen zaplatit dodavateli již účelně vynaložené náklady. V předložené nabídce musí být v souladu všechny její části (návrh smlouvy, nabídková cena, termín plnění atd.). V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 18. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo: výběrové řízení na veřejnou zakázku zrušit, na změnu, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek v průběhu lhůty pro podání nabídek, nevracet uchazečům podané nabídky, pokud výběrové řízení nebude ukončeno tak, aby plnění předmětu veřejné zakázky mohlo být zahájeno k , dojde k posunutí termínu zahájení plnění veřejné zakázky o celý kalendářní měsíc v závislosti na datu ukončení výběrového řízení. Účinnost smlouvy pak bude odpovídajícím způsobem posunuta o celý kalendářní měsíc. Náklady spojené s účastí uchazeče ve výběrovém řízení nebudou zadavatelem uchazečům hrazeny. V Klatovech dne

17 ... Ing. Vladislav Smolík ředitel Přílohy: Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3: Čestné prohlášení o seznámení se se zadávacími podmínkami Příloha č. 4: Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele 17

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce s názvem. Technologická modernizace svářecí školy SŠ Bor

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce s názvem. Technologická modernizace svářecí školy SŠ Bor Sp. zn.: CN/343/CN/12 Č.j.: 927/13/CN Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce s názvem Technologická modernizace svářecí školy SŠ Bor Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/19.02590 Veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 44 a následujících zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nákup prádla pro zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Svislé dopravní značky pro SÚSPK (2015)

Svislé dopravní značky pro SÚSPK (2015) č.j.: 3682/15/SÚSPK-P Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Veřejná

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 1/2011 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3002 Modernizací výuky k vyšší

Více

SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746

SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746 SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746 Výzva v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám, CZ..07/.4.00/2.2906, Dodávka projekční techniky Obsah:. Základní údaje o zadavateli 2. Předmět veřejné zakázky 3. Místo plnění

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) Název zakázky: Přístroj pro měření vrtného odporu Zadavatel se sídlem: Ústav geoniky AV ČR, v. v.

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 18/2012/MRFP Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky a softwaru zadávané ve zjednodušeném podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Nadlimitní veřejná

Více

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27, v souladu s 101 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Nákup vrtačky operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Nákup vrtačky pro operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky ZŠ a MŠ Rakvice - Nákup IT vybavení pro projekt CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Tišnov 29. 8. 2014 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :390-2/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 6.11..2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 13 Počet příloh: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Školení zaměstnanců V projektu Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV ZAKÁZKY Název zakázky: Registrační číslo projektu: ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů CZ.1.07/1.3.00/48.0125 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti:

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2014/006 Výměna oken v bytových domech ul.družstevní č.p.370, Sokolovská č.p.121 a v budově restaurace na koupališti, Požárníků č.p.195 v Letohradě

Více

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012 Brno dne 4. 7. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Střední odborná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Notebooky a dataprojektory

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemcefinanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka notebooků, počítače

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU předpokládané hodnoty do 2.000 000 Kč bez DPH ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Celoroční ofsetový tisk

Více

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace 1. Úvod a název zakázky: Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66 Z důvodu přípravy realizace projektu Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66

Více

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s Metodickým pokynem zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 ROP Střední Morava, Vás zadavatel tímto vyzývá

Více

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech Psychiatrická léčebna Dobřany Ústavní 2, 334 41 Dobřany Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ust. 38 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vybavení, nástroje a nářadí Identifikace zadavatele: Název / obchodní firma Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 zadavatele: Sídlo zadavatele: Lomená

Více

Upgrade licencí MS Office 2013

Upgrade licencí MS Office 2013 M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PORADENSTVÍ V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2 2. ZADAVATEL ZadavateI: Česká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou IČ: 00262854 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL.

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště stránka 1 (5) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště Nejedná se o zadávací řízení dle zákona

Více

LIVIDACE KLESTU ŠTĚPKOVÁNÍM A ODKUP VYROBENÉ LESNÍ ŠTĚPKY, NA ROK 2012

LIVIDACE KLESTU ŠTĚPKOVÁNÍM A ODKUP VYROBENÉ LESNÍ ŠTĚPKY, NA ROK 2012 VÝZVA K PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 16. unora 2012 podává výzvu podání nabídky a prokázání kvalifikace v poptávkovém řízení: A. Název a druh zakázky LIVIDACE KLESTU ŠTĚPKOVÁNÍM A ODKUP

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více