Svislé dopravní značky pro SÚSPK (2015)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svislé dopravní značky pro SÚSPK (2015)"

Transkript

1 č.j.: 3682/15/SÚSPK-P Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka je zadávána mimo režim ZVZ v souladu s ust. 18 odst. 5 ZVZ pod názvem: Svislé dopravní značky pro SÚSPK (2015) Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) Obsah 1. Identifikační údaje zadavatele Předmět veřejné zakázky Cíl zadávacího řízení Technické podmínky Místo plnění Prohlídka místa plnění Termín plnění Předpokládaná hodnota VZ a limitace nabídkové ceny Jistota Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Seznam subdodavatelů a věcně vymezené části plnění ZD, její přílohy a jejich poskytování Způsob zpracování nabídkové ceny Způsob hodnocení nabídek

2 15. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky Podání nabídky Termín otevírání obálek Zadávací lhůta Obchodní podmínky, platební podmínky a další požadavky zadavatele Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky Ostatní údaje týkající se zadávacího řízení Přílohy... 9 Upozornění: Uchazeč nemá nárok na kompenzaci nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s vypracováním a podáním nabídky. Přílohy této ZD jsou uveřejněny na profilu zadavatele u odkazu na tuto veřejnou zakázku: V Plzni dne Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Bc. Pavel Panuška generální ředitel p o d e p s á n o e l e k t r o n i c k y 2

3 1. Identifikační údaje zadavatele Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Škroupova 18, Plzeň IČO: DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni zastoupená ve věcech smluvních: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem datová schránka: qbep485 tel.: , profil zadavatele: Kontaktní údaje zadavatele pro účely zadávacího řízení Doručovací adresa: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, Plzeň Kontaktní osoba ve věcech výběrového řízení: Mgr. Štěpán Mátl, tel , Kontaktní osoba ve věcech technických: Radek Šíma, tel , Odkaz na veřejnou zakázku na profilu zadavatele: 2. Předmět veřejné zakázky 2.1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky svislých dopravních značek a příslušenství k jejich instalaci (sloupky, patky apod.) včetně dopravy dle potřeb kupujícího v roce Předpokládané typy a množství značek a příslušenství je uvedeno v příloze č. 7 této ZD. Uvedené předpokládané množství je maximální množství, které může být zadavatelem na základě uzavřené smlouvy odebráno, resp. uchazečem dodáno. Skutečně odebrané množství se bude řídit potřebami zadavatele. Konkrétní dodávky budou sjednávány na základě dílčích objednávek Klasifikace předmětu dle CPV: Dopravní značky 3. Cíl zadávacího řízení Cílem realizace veřejné zakázky je výběr dodavatele dopravních značek pro průběžné dodávky dle potřeb zadavatele v průběhu roku Technické podmínky Předmět koupě: Svislé dopravní značky a příslušenství k jejich instalaci 4.1. Předmět koupě musí splňovat následující podmínky: - nový, nepoužitý 3

4 - musí odpovídat příslušným technickým a bezpečnostním požadavkům na provedení a musí být v souladu s právními předpisy a platnými ČSN (zejm. vyhl. 30/2001 Sb., ČSN EN ) - provedení značek základní velikost, materiál pozinkovaný plech o síle 1 mm s celoobvodovým dvojitým ohybem, bez ostrých hran - značky budou dle volby kupujícího dodávány ve dvou variantách provedení: - produkt 1: retroreflexivní fólie třídy 1, záruka nejméně 7 let - produkt 2: retroleflexivní fólie třídy 2, záruka min. 10 let - spojovací materiál a ostatní příslušenství bude z nekorodujících materiálů Při každé dodávce předmětu koupě (dílčím plnění) bude předložen: a) dodací list, b) ke každému typu značky bude doložen doklad, který prokazuje její způsobilost pro použití na pozemních komunikacích 5. Místo plnění 5.1. Dodávku předmětu koupě na jednotlivá místa plnění, resp. provozní střediska zadavatele zajistí uchazeč Místa plnění jsou uvedeny v příloze č. 8 této ZD. 6. Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění se neuskuteční. 7. Termín plnění Od uzavření smlouvy (předpoklad červenec 2015) do dle konkrétních potřeb a objednávek zadavatele. 8. Předpokládaná hodnota VZ a limitace nabídkové ceny 8.1. Předpokládaná hodnota a současně maximální celková hodnota veřejné zakázky činí: ,- Kč bez DPH Výše uvedená maximální celková hodnota veřejné zakázky je stanovena současně jako maximální možná nabídková cena uchazeče Celková nabídková cena uchazeče v Kč bez DPH nesmí překročit maximální hodnotu dle čl této ZD. V případě, že celková nabídková cena uchazeče v Kč bez DPH bude vyšší než tato maximální hodnota, bude nabídka takového uchazeče vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele. 9. Jistota Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 10. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Zadavatel může po uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie dokumentů, prokazujících splnění kvalifikace dle čl až této ZD. Uchazeč je oprávněn prokázat splnění kvalifikace obdobně jako v zadávacím řízení podle ZVZ, tj. v souladu s ust. 51 odst. 4 až 8 ZVZ a 134 odst. 1 ZVZ Základní kvalifikační předpoklady 4

5 Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů obdobně jako v případě zadávacího řízení dle 53 odst. 1 ZVZ formou čestného prohlášení (možno využít přílohu č.3 této ZD) Profesní kvalifikační předpoklady Shodně jako v případě zadávacího řízení dle ZVZ, tj zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) a b) ZVZ, tj.: Uchazeč předloží k prokázání splnění kvalifikace dle 54 písm. a) ZVZ: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán Uchazeč předloží k prokázání splnění kvalifikace dle 54 písm. b) ZVZ: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Technické kvalifikační předpoklady Shodně jako v případě zadávacího řízení dle ZVZ, tj. zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 1 písm. a) ZVZ. Uchazeč předloží k prokázání splnění kvalifikace dle 56 odst. 1 písm. a) ZVZ: Seznam významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu (cena, popř. množství značek) a doby plnění včetně přílohy, která bude obsahovat: a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo toto zboží dodáno veřejnému zadavateli, b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle písm. b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Za významnou dodávku považuje zadavatel takovou dodávku, jejímž předmětem je dodávka svislých dopravních značek a příslušenství, nebo i souhrn více dodávek pro jednoho nebo více odběratelů za kalendářní rok, v množství, které odpovídá ceně ve výši alespoň ,- Kč bez DPH. Seznam ve formě čestného prohlášení bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad doložením alespoň jedné významné dodávky. 11. Seznam subdodavatelů a věcně vymezené části plnění Zadavatel shodně jako v případě zadávacího řízení podle ZVZ požaduje ve smyslu 44 odst. 6 ZVZ, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavateli a aby uvedl identifikační údaje takového subdodavatele (vzor seznamu subdodavatelů je uveden v příloze č. 5 této ZD) Zadavatel nepožaduje, aby věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky byla plněna přímo uchazečem. 5

6 12. ZD, její přílohy a jejich poskytování Veškeré podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v této ZD a jejích přílohách ZD včetně všech jejích příloh je uveřejněna a lze ji stáhnout z profilu zadavatele, odkaz dle čl. 1 této ZD. 13. Způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč v nabídce uvede jednotkovou cenu v Kč bez DPH u všech požadovaných typů značek a příslušenství specifikovaných v příloze č. 7 této ZD, tj. vyplní zvýrazněné buňky tabulky. Celková nabídková cena bez DPH se vypočte automaticky po doplnění jednotkových cen Vyplněná příloha č. 7 bude uchazečem připojena jako příloha č. 1 k návrhu rámcové smlouvy Celková nabídková cena bez DPH v Kč bude uvedena v krycím listu nabídky V jednotkové ceně budou obsaženy veškeré náklady prodávajícího související s dodáním předmětu koupě do sjednaného místa plnění Jednotkové ceny nemohou být zvýšeny po celou dobu plnění předmětu VZ. 14. Způsob hodnocení nabídek Hodnotícím kritériem je celková nabídková cena v Kč bez DPH, přičemž za výhodnější se považuje nižší nabídková cena V případě rovnosti celkové nabídkové ceny více uchazečů bude za výhodnější považována nabídka s nižší jednotkovou cenou u produktu č. 7 varianta P1, v případě rovnosti cen i u této položky se rozhodne o výběru výhodnější nabídky losem. K účasti na losování budou vyzváni zástupci všech uchazečů, jejichž nabídkové ceny jsou shodné. Nabídka vylosovaného uchazeče bude považována za výhodnější. 15. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky Nabídka bude podána písemně v listinné nebo elektronické podobě a obdobně jako v zadávacím řízení podle ZVZ, tj. v souladu s ust. 68 odst. 2 a 69 ZVZ Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky musí být i doklad, z nějž plyne právo oprávněné osoby jednat jménem uchazeče Podává-li více dodavatelů společnou nabídku, uvedou ve společné nabídce, který z účastníků sdružení je za uchazeče ve výběrovém řízení oprávněn jednat a rovněž adresu, na kterou mají být uchazeči zasílány písemnosti. Odeslání a doručení písemnosti na tuto adresu se považuje za odeslání a doručení každému účastníkovi společné nabídky Varianty nabídky se nepřipouští Uchazeč předloží nabídku včetně všech požadovaných dokumentů. Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce Nabídka v listinné podobě bude předložena zadavateli v jednom originálním provedení včetně CD obsahujícím kompletní nabídku v elektronické podobě včetně návrhu smlouvy ve formátu kompatibilním s MS Word (doc, docx) a vyplněné přílohy č. 8 ZD, resp. přílohy č. 1 Rámcové smlouvy ve formátu kompatibilním 6

7 s MS Excel (xls, xlsx). V případě rozporu mezi textem dokumentu v listinné a elektronické podobě má přednost verze listinná Vyplněný návrh smlouvy bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Nabídka v listinné podobě bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány Nabídka v listinné podobě bude podána v jedné označené a řádně uzavřené obálce, která bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Svislé dopravní značky pro SÚSPK (2015) NEOTVÍRAT. Na obálce budou uvedeny identifikační údaje uchazeče Zadavatel upozorňuje uchazeče, že smlouva uzavřená na plnění této veřejné zakázky musí být zadavatelem uveřejněna na profilu zadavatele. Zadavatel proto požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou, ve kterém prohlašuje, že souhlasí s tím, aby smlouva o dílo uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně všech příloh a případných dodatků, byla v souladu s požadavky právních předpisů uveřejněna na profilu zadavatele, odkaz dle čl. 1 této ZD, popř. jinde (vzor prohlášení je součástí přílohy č. 4 této ZD) Uchazeč je povinen v nabídce označit ty části návrhu smlouvy, jejichž zveřejnění je právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním zadavatelem znečitelněny Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo i prohlášení uchazeče o závaznosti nabídky, vzor prohlášení je uveden v příloze č. 4 této ZD Zadavatel doporučuje nabídku členit do samostatných částí, řazených v nabídce za sebou a označených shodně s následujícími pokyny: 1. krycí list nabídky 2. obsah nabídky 3. prohlášení o závaznosti nabídky a souhlas s uveřejněním smlouvy 4. doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 5. CD s kompletní nabídkou 6. vyplněný návrh smlouvy (vč. přílohy č.1 a č.2) podepsaný oprávněnou osobou 7. seznam subdodavatelů 16. Podání nabídky Lhůta pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 10:00 hod dne Způsob podání nabídky Nabídky lze podávat ve lhůtě pro podávání nabídek v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje (portálu) E-ZAK, na příslušném profilu této veřejné zakázky. 7

8 Nabídky v listinné podobě lze doručit zadavateli v pracovních dnech (Po Pá od 07:00 hod. do 14:00 hod., v poslední den lhůty pouze do 10:00 hod) osobně nebo doporučenou poštou (kurýrní službou) na adresu: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, Plzeň (podatelna 4.patro). Zadavatel umožňuje uchazečům elektronické podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK příslušného odkazu dle čl. 1 této ZD a to po předchozí registraci. Taková nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem oprávněné osoby. Pro podání nabídek v elektronické podobě je třeba provést registraci uchazeče v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese K úspěšnému dokončení registrace je nutné využít platný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Pokud elektronický podpis uchazeč nevlastní, lze dokončit registraci i bez jeho využití. Nicméně pro plnohodnotnou účast v této VZ je nutné vlastnit elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podrobnější informace uchazeč nalezne v uživatelské příručce pro dodavatele ( a manuálu elektronického podpisu ( V případě, že se uchazeči nedaří zaregistrovat do systému, je jeho IČO pravděpodobně již obsazeno. Je možné, že uchazeč byl před vypsáním této veřejné zakázky předregistrován zadavatelem, případně pověřenou osobou, a je tedy již veden v evidenci systému. Postup dokončení registrace je velice podobný postupu popsaném v odstavci výše. Pouze je nutné do dokončení registrace vstoupit pomocí hypertextového odkazu z předregistračního u, který byl zaslán na adresu uchazeče. V případě ztráty nebo neobdržení předregistračního u lze kontaktovat Jana Kronďáka pro jeho opětovné zaslání, případně nápravu jiným způsobem. Test nastavení prohlížeče Na adrese má uchazeč možnost si ověřit, zda jeho prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v zadávacím řízení. Test prostředí Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK. Test odeslání nabídky Tento test uchazeči umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí elektronického nástroje E-ZAK. Tento test ověří, zda elektronický podpis uchazeče vyhovuje pro využití v elektronickém nástroji E-ZAK. Podmínky úspěšného průběhu: úspěšně absolvovaný první test prostředí, platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (vydávají ho Eldentity, a.s, PostSignum QCA, nebo První certifikační I. CA). 17. Termín otevírání obálek Obálky s nabídkami uchazečů budou otevřeny ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek na jednání komise konaném dne od 10:00 hodin v zasedací místnosti č. 626, 5.patro budovy Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, Plzeň. 8

9 17.2. Jednání komise se má právo účastnit nejvýše 1 zástupce každého uchazeče, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek. 18. Zadávací lhůta Zadávací lhůta, tj. lhůta po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni obdobně jako v případě zadávacího řízení podle 43 ZVZ činí 3 měsíce. 19. Obchodní podmínky, platební podmínky a další požadavky zadavatele Obchodní podmínky, platební podmínky a další podmínky a požadavky zadavatele na způsob a postup realizaci předmětu plnění jsou stanoveny v návrhu smlouvy Uchazeč může v návrhu smlouvy a příloze č. 1 smlouvy (příloha č. 7 ZD) doplňovat a měnit pouze zvýrazněné části. Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení nabídky V případě využití šablon a vzorů, které tvoří přílohy č. 1 až 5 této ZD, doplní uchazeč všechny požadované údaje dle požadavků uvedených v této ZD a konkrétní příloze, zejm. zvýrazněné části. 20. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli součinnost nezbytnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, resp. výzvy k uzavření smlouvy. Pokud vybraný uchazeč nezbytnou součinnost k uzavření smlouvy ve lhůtě dle věty první neposkytne, je zadavatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího uchazeče v pořadí. Na dalšího uchazeče v pořadí se věta první a druhá vztahuje obdobně. 21. Ostatní údaje týkající se zadávacího řízení Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení výběrového řízení i bez udání důvodu a právo změny a doplnění zadávacích podmínek Veškeré dodatečné informace k veřejné zakázce, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyřazení nabídky či vyloučení uchazeče z výběrového řízení, popř. rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení budou uveřejněny pouze na profilu zadavatele u odkazu dle čl. 1 této ZD. Okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele se dokument považuje za doručený všem dotčeným zájemcům a uchazečům. Zadavatel doporučuje průběžně tyto stránky sledovat Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazečem bude probíhat písemně a v českém jazyce Zadavatel obdobně jako v zadávacím řízení podle 149 ZVZ požaduje, aby veškeré datové zprávy (dokumenty) doručované uchazečem ve výběrovém řízení elektronickými prostředky byly podepsány uznávaným elektronickým podpisem nebo označeny uznávanou elektronickou značkou V případě rozporu mezi textem této ZD a návrhu smlouvy má přednost návrh smlouvy. 22. Přílohy Příloha č.1 - Krycí list nabídky 9

10 Příloha č.2 - Obsah nabídky Příloha č.3 - Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 4 - Prohlášení o závaznosti nabídky a souhlas s uveřejněním smlouvy Příloha č. 5 - Seznam subdodavatelů Příloha č. 6 - Návrh smlouvy Příloha č. 7 Specifikace předmětu plnění vč. jednotkových cen Příloha č. 8 Místa plnění a oprávněné osoby 10

II/117 Mirošov Strašice etapa I. B. a II. Zadávací dokumentace

II/117 Mirošov Strašice etapa I. B. a II. Zadávací dokumentace č.j. 5270/14/SÚSPK-P Zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 44 a následujících zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nákup prádla pro zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje

Více

Vybavení interiérů knihovny a DDM

Vybavení interiérů knihovny a DDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ00254819, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb.,

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-240617-11 ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 21. října 2014 Počet listů: 10 Přílohy: 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: ČR - Krajské ředitelství

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem ZADAVATEL: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky,, Strana 1 z 13 Obsah PREAMBULE... 3 1. Identifikační údaje zadavatele...

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na zpracovatele projektové dokumentace ke stavbě Stavební úpravy a přístavba pavilonu CH Nemocnice

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Č.j. KRPS-213863-8/ČJ-2015-0100MN-VZ Praha 9. července 2015. V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Č.j. KRPS-213863-8/ČJ-2015-0100MN-VZ Praha 9. července 2015. V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-213863-8/ČJ-2015-0100MN-VZ Praha 9. července 2015 Počet listů: 6 Přílohy: 5 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 1. Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO BRNO Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Přeprava FVHE 4/2015-6/2015 jedná se o zakázku malého rozsahu, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) na níže specifikovanou veřejnou zakázku. Zadávání této

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky malého rozsahu: Smlouva o provádění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p.

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební

Více

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové Telefon: 495 540 211 Fax: 495 533 973 E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz IČ: 708 89 546 DIČ: CZ70889546 ROZDĚLOVNÍK Váš

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky malého rozsahu: Servisní smlouva

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace č.j.: 3243/15/SÚSPK-P Zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v otevřeném řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. a) a ve smyslu 11, 27 a 89 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČO: 00250805 vyhlašuje podlimitní

Více

Název veřejné zakázky: Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě II Pořadové číslo: 137/2013

Název veřejné zakázky: Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě II Pořadové číslo: 137/2013 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Část 1 ZD pokyny pro zpracování nabídky Zadavatel: Město Kosmonosy Adresa: Debřská 223, 293 06 Kosmonosy Zastoupený: Ing. Jiřím Müllerem, starostou IČO: 00508870 Kód NUTS: CZ0207 Kód

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M Ě S T O B Y S T Ř I C E Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva číslo 06/2012 Pro výběr zhotovitele stavby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., - veřejná zakázka malého rozsahu na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k podlimitní veřejné zakázce

Více

pravomocného územního rozhodnutí těchto

pravomocného územního rozhodnutí těchto Oznámení o zahájení zadávacího řízení Domov pro seniory Chotěboř zadávané jako podlimitní zakázka v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Městská knihovna Děčín oprava škod po povodních zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 odst. č písm. c) a 44 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017 Kontaktní osoba: Markéta Bursíková, Tomáš Vontor Tel.: 267 994 551, 267 994 657 Fax: 272 936 585 E-mail: zakazky@sfzp.cz Č. j.: SFZP 199450/2015 Č. zakázky: 47/2015 Systémové č. VZ P15V00002090 Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky ZŠ a MŠ Rakvice - Nákup IT vybavení pro projekt CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Cyklostezka Sudkov Dolní Studénky Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: IČ: Zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 00250805 Ing. Jaroslava Martanová, starostka vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce Pojištění vozidel

Více

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zadavatel: Obec Pazderna Pazderna 65 739 51 Dobrá Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Udržovací práce kaple sv. Jana Nepomuckého v Pazderně etapa 1- Obnova střechy

Více

ADMINISTRÁTOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ADMINISTRÁTOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ADMINISTRÁTOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 2016 Č.j.: 279047/2016-ČRA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na poskytnutí služeb Česká rozvojová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

Více

1. Název zakázky: SLCL vypracování tendrové dokumentace, dopracování projektu pro provedení stavby a práce spojené s prováděním stavby

1. Název zakázky: SLCL vypracování tendrové dokumentace, dopracování projektu pro provedení stavby a práce spojené s prováděním stavby Výzva k podání nabídky, základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, ke zjednodušenému

Více

Název veřejné zakázky: Kancelářský papír

Název veřejné zakázky: Kancelářský papír Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění na uzavření rámcové smlouvy na dodávku. Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

LTO pro SÚSPK (2016) Zadávací dokumentace

LTO pro SÚSPK (2016) Zadávací dokumentace č.j.: 8736/15/SÚSPK-P Zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v otevřeném řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. a) a ve smyslu 11, 27 a 89 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace 1. Úvod a název zakázky: Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66 Z důvodu přípravy realizace projektu Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách INTERPRETAČNÍ CENTRUM ZÁMEK ŽDÁR NAD SÁZAVOU AUDIOVIZUÁLNÍ A VÝTVARNÁ EXPOZICE IC ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1 OBSAH 1. OBECNÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem veřejné zakázky: Komplexní služba nakládání s komunálními odpady pro obec Kateřinice zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Předmětem nabídky je realizace výzkumů Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 panel mladých.

Předmětem nabídky je realizace výzkumů Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 panel mladých. Název a sídlo zadavatele: Česká republika Český telekomunikační úřad Se sídlem: Praha 9, Sokolovská 219 Poštovní adresa: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 IČ: 70 10 69 75 DIČ: CZ70106975 (není plátcem

Více