Výzva k podání nabídky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 se sídlem: Klatovská 109, Plzeň IČO: DIČ: CZ zastoupený: Ing. Rostislavem Študentem, ředitelem k podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Rostislav Študent, ředitel profil zadavatele: Stránka 1 z 18

2 1. PREAMBULE V souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek (dále jen Směrnice ), se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne ,- Kč bez DPH; (tj ,- Kč vč. DPH). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) v souladu s ust. 18 odst. 5 ZVZ. Tato výzva a údaje v ní obsažené jsou zároveň zadávacími podmínkami. Tato výzva je vypracována jako souhrn údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování a podání nabídky uchazeče v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. Výzva je zpracována v českém jazyce. 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2.1. Zadavatel Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 se sídlem: Klatovská 109, Plzeň IČO: DIČ: CZ zastoupený: Ing. Rostislavem Študentem, ředitelem k podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Rostislav Študent, ředitel web: profil zadavatele: kontaktní osoba zadavatele: Bc. Jiří Kubeš mobil: Administrátor kontaktní osoba: Mgr. Barbora Choulíková mobil: URL adresa E-ZAK - přímý neomezený a dálkový elektronický přístup, kde je možné stáhnout Výzvu vč. příloh. Zde budou také zveřejňovány případné dodatečné informace: Stránka 2 z 18

3 3. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 3.1. Název veřejné zakázky Antivirový systém 3.2. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka je podle předmětu plnění veřejnou zakázkou na dodávky. Tato veřejná zakázka je dle výše předpokládané hodnoty veřejnou zakázkou malého rozsahu. Veřejná zakázka není rozdělena na části Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV Kód CPV Popis Balík antivirových programů 3.4. Financování veřejné zakázky Veřejná zakázka bude financována z vlastních prostředků zadavatele. 4. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4.1. Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem VZ je licence na antivirové řešení dle technických specifikací a maintenance na 4 roky. Pořizovací platba bude uhrazena při dodání řešení, jednotlivé platby za maintenance budou uhrazeny vždy v příslušném roce. Součástí dodávky je bezplatná implementační podpora v rozsahu 8 hod. práce jednoho technika. Součástí dodávky je také česká technická podpora dostupná v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin. Licence pokrývá 315 koncových zařízení. Licence musí být volně přenositelná mezi jednotlivými produkty, tj. zadavatel smí libovolně kombinovat licence pro PC, mobilní zařízení, servery atd. a to až do rozsahu 315 instalací celkem. Dále je součástí VZ antivirové řešení pro ový server MS Exchange v rozsahu 150 ových schránek. Součástí VZ je i jednotková cena na rozšíření počtu koncových instalací dle potřeb zadavatele platná po celou dobu trvání smlouvy (tj. 4 roky) a jednotková cena na rozšíření počtu poštovních schránek pokrytých antivirovým řešením pro MS Exchange platná po celou dobu trvání smlouvy (tj. 4 roky). Nedílnou součástí veřejné zakázky je dodání předmětu plnění do zadavatelem stanoveného místa plnění veřejné zakázky, uvedení předmětu plnění do provozu, dodání návodů k obsluze, písemné technické dokumenty a montážní postupy v českém jazyce. Dodáním se také rozumí zpřístupnění veškerých potřebných dat (instalační soubory atd.) prostřednictvím internetového přístupu. Uchazeč je rovněž povinen provést v místě plnění zaškolení členů obsluhy zboží v rozsahu nezbytném k řádnému zaškolení, a to pro všechny členy obsluhy. Obsahovou náplní zaškolení bude zvládnutí obsluhy produktu a všech součástí dodávky v plném rozsahu. Stránka 3 z 18

4 Zadavatel si vyhrazuje právo v budoucnu požadovat rozšíření počtu instalací nad požadovaný rozsah. Rozsah dalších instalací na koncová zařízení či ové schránky, pokryté antivirovým řešením pro ový server, je předpokládán v rozsahu do 50% hodnoty zakázky. Uchazeč uvede vedle celkové nabídkové ceny ještě jednotkovou nabídkovou cenu za poskytnutí/rozšíření o 1 instalaci a tato cena bude v případě budoucího poskytnutí/rozšíření o 1 instalaci pro uchazeče závazná. Předmět plnění veřejné zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem ve Výzvě Technické podmínky Seznam, podrobná specifikace a požadovaný počet kusů je uveden v Příloze č. 1 této Výzvy. Podrobná technická specifikace a technické podmínky představují minimální požadavky zadavatele na specifikovaný předmět dodávky. Uvedené technické podmínky Zboží jsou zadavatelem stanoveny jako minimální požadavky, které musí Zboží bezpodmínečně splňovat. V případě, že uchazeč nabídne Zboží, které nebude odpovídat uvedeným technickým podmínkám, bude z výběrového řízení vyloučen na základě nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem ve výběrovém řízení. Další podmínky týkající se předmětné dodávky, jakož i obchodní podmínky, jsou stanoveny v závazném Návrhu licenční smlouvy, který je Přílohou č. 6 této Výzvy. Uvedené technické podmínky jsou považovány za minimální. Nabídne-li uchazeč Zboží s lepší technickou kvalitou, nebude v rámci hodnocení k této skutečnosti přihlíženo. Pokud zadavatel zcela výjimečně odkazuje ve Výzvě na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak platí, že zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Zadavatel neposkytuje uchazečům veřejné zakázky za vypracování nabídky žádné platby. Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel nebude v žádném případě zodpovědný za tyto náklady, bez ohledu na průběh a výsledek veřejné zakázky. Uchazeč k Příloze č. 6 Návrhu licenční smlouvy přiloží technickou specifikaci a popis jím konkrétně nabízeného Zboží, u kterého musí být z předloženého popisu zřejmé, že uchazeč splňuje všechny požadavky zadavatele na předmět plnění a splňuje zadavatelem požadované technické parametry Předpokládaný termín a místo plnění veřejné zakázky S vybraným uchazečem bude uzavřena licenční smlouva, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky. Veřejná zakázka bude realizována na základě licenční smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, a to tak, že započato s plněním by mělo být bezprostředně po uzavření licenční smlouvy za podmínek ve smlouvě uvedených. Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky na základě licenční smlouvy je závislý na skutečné době skončení výběrového řízení. Stránka 4 z 18

5 Poskytovatel se zavazuje dodat předmět plnění nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti smlouvy. Tato lhůta nesmí překročit mezní datum Implementační podporu vykoná poskytovatel v termínu po předchozí domluvě s nabyvatelem, nejpozději však do Uchazeč může zkrátit termíny plnění veřejné zakázky, přičemž uchazeč uvede v nabídce dobu dodání kompletního předmětu zakázky, ve které je schopen zajistit kompletní dodávku. Termín plnění není hodnotícím kritériem Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění budou prostory v sídle zadavatele na adrese: Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky činí celkem ,- Kč bez DPH; (tj ,- Kč vč. DPH) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH i vč. DPH je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. Cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na předmět plnění veřejné zakázky. V případě, že uchazeč nabídne vyšší nabídkovou cenu v Kč bez DPH i vč. DPH než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude jeho nabídka z výběrového řízení automaticky vyloučena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Zadavatel si vyhrazuje právo v budoucnu požadovat rozšíření počtu instalací nad požadovaný rozsah. Rozsah dalších instalací na koncová zařízení či ové schránky, pokryté antivirovým řešením pro ový server, je předpokládán v rozsahu do 50% hodnoty zakázky. Uchazeč uvede vedle celkové nabídkové ceny ještě jednotkovou nabídkovou cenu za poskytnutí/rozšíření o 1 instalaci a tato cena bude v případě budoucího poskytnutí/rozšíření o 1 instalaci pro uchazeče závazná. Uvedené ceny jsou maximální, a to jak pro součet veřejné zakázky celkem, tak pro jednotlivé dílčí položky samostatně. V případě, že uchazeč ve své nabídce předloží cenu vyšší, než výše uvedenou, bude jeho nabídka vyřazena z výběrového řízení. 5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE UCHAZEČŮ Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace následujícím způsobem a ve stanoveném rozsahu. Doklady, které je uchazeč povinen předložit k prokázání kvalifikace, mohou být předloženy v prosté kopii Rozsah kvalifikace Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který: a) splní základní kvalifikační předpoklady, Stránka 5 z 18

6 Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek Základní kvalifikační předpoklady Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení (pro splnění základních kvalifikačních předpokladů je možné využít vzor čestného prohlášení - viz Příloha č. 3 Výzvy). Čestné prohlášení musí být podepsané oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče. Pozn.: Základní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů Pravost a stáří dokladů Veškeré informace a čestná prohlášení prokazující splnění kvalifikace je uchazeč povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek stanovené v této Výzvě. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Před uzavřením smlouvy může zadavatel po uchazeči požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč výhradně v českém jazyce. U veškerých dokladů, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, je vždy nutný jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložen originál plné moci s uvedením rozsahu zmocnění. 6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Jediným hodnotícím kritériem bude celková nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět veřejné zakázky. Hodnotícím kritériem je nabídková cena v Kč bez DPH, kterou uchazeč doplní do Krycího listu nabídky (viz Příloha č. 2 Výzvy), do příslušných předepsaných bodů Návrhu licenční smlouvy. Stránka 6 z 18

7 Pro výběr nejvhodnější nabídky je stanoveno základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena bez Kč bez DPH. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise, kterou jmenuje zadavatel. 7. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 7.1. Nabídková cena Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky celou souhrnnou částkou. Uchazeč uvede vedle celkové nabídkové ceny ještě jednotkovou nabídkovou cenu za 1 instalaci na koncová zařízení či ové schránky, pokryté antivirovým řešením pro ový server. Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu, a to v členění: cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %, celková DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč. Uchazeč je povinen údaje o nabídkové ceně zapracovat do Návrhu licenční smlouvy obsaženého v Příloze č. 6. Zadavatel si vyhrazuje právo v budoucnu požadovat rozšíření počtu instalací nad požadovaný rozsah. Rozsah dalších instalací na koncová zařízení či ové schránky, pokryté antivirovým řešením pro ový server, je předpokládán v rozsahu do 50% hodnoty zakázky. Uchazeč uvede vedle celkové nabídkové ceny ještě jednotkovou nabídkovou cenu za poskytnutí/rozšíření o 1 instalaci a tato cena bude v případě budoucího poskytnutí/rozšíření o 1 instalaci pro uchazeče závazná. Nabídková cena je platná po dobu účinnosti smlouvy, kterou uzavře vítězný uchazeč se zadavatelem. Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, jak je popsáno ve Výzvě. Nabídková cena je platná po dobu účinnosti smlouvy, kterou uzavře vítězný uchazeč se zadavatelem. Nabídková cena bude uchazečem stanovena výhradně jen v korunách českých (Kč). Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek. Případné změny rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky určuje zadavatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami a ustanoveními zákona. Uchazeč na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy Platební podmínky Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. Rovněž veškeré cenové údaje a platební doklady budou uváděny v této měně. Nabyvatel neposkytuje zálohy. Cenu za předmět zaplatí nabyvatel poskytovateli bankovním převodem na bankovní účet poskytovatele Stránka 7 z 18

8 na základě daňového dokladu vystaveného poskytovatelem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání protokolu. Přílohou faktur bude předávací protokol podepsaný zadavatelem (nabyvatelem) i uchazečem (poskytovatelem). Splatnost daňového dokladu je 14 dnů ode dne jeho doručení nabyvateli. Ve zdůvodněných případech a na základě vzájemného projednání může být splatnost daňového dokladu (faktury) prodloužena podle potřeby nabyvatele. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu zadavatele ve prospěch účtu uchazeče. Účetní daňový doklad (faktura) musí být předložen ve 2 (dvou) originálech a splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČO, DIČ, b) číslo dokladu, c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění, d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol, e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH, f) název a označení části předmětu platby, g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu, h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, i) kopie předávacího protokolu Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude mít náležitosti obchodní listiny dle 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude kupujícím vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu. Účetní doklady musejí obsahovat specifikaci pořizovaného zboží, služeb nebo prací i specifikaci toho, kdo zboží nebo služby nakoupil. 8. OBCHODNÍ PODMÍNKY A LICENČNÍ SMLOUVA Licenční ujednání na antivirové řešení mohou být ze strany uchazeče předloženy jako příloha návrhu licenční smlouvy, která je přílohou č. 6 Výzvy, uchazečem vypracované Licenční ujednání, které se bude týkat výhradně licenčních ujednání na dodávané antivirové řešení. Ujednání nesmí nijak a žádným způsobem měnit jakékoliv ustanovení příslušného návrhu licenční smlouvy, nesmí zavazovat zadavatele (nabyvatele) k dalším finančním plněním ani dalším povinnostem a být v jeho neprospěch. Stránka 8 z 18

9 Obchodní podmínky, které nejsou výslovně uvedeny v textu Výzvy, jsou stanoveny v Návrhu licenční smlouvy, která je součástí této Výzvy jako její Příloha č. 6. Dodací podmínky Poskytovatel se zavazuje dodat předmět plnění nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti smlouvy. Tato lhůta nesmí překročit mezní datum Implementační podporu vykoná poskytovatel v termínu po předchozí domluvě s nabyvatelem, nejpozději však do Smluvní pokuty V případě prodlení poskytovatele se splněním termínu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy delším než jeden pracovní den, má nabyvatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH. Návrh licenční smlouvy Uchazeč je povinen přijmout bez výhrady a beze změny přiložený Návrh licenční smlouvy (viz Příloha č. 6 této Výzvy). Uchazeč není v rámci Návrhu licenční smlouvy oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti Návrhu licenční smlouvy s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato Výzva nebo Návrh licenční smlouvy, předpokládá. Údaje určené k doplnění ze strany uchazeče jsou označeny slovním spojením [DOPLNÍ UCHAZEČ]. Obsah obchodních podmínek může uchazeč doplnit, upravit či vymazat pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části Výzvy, uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny v textu smlouvy. Uchazeč je povinen v návrhu smlouvy zohlednit a zapracovat veškeré poznámky (zejména poznámky pod čarou) a pokyny zadavatele. Případnou úpravu jiných než uvedených částí textu návrhu smlouvy bude zadavatel považovat za nedodržení podmínek stanovených Výzvou. Pokud tedy uchazeč doplní do závazného návrhu licenční smlouvy něco jiného než údaje označené jako k doplnění, bude takový uchazeč vyloučen z účasti ve výběrovém řízení. V případě, že se uchazeč při plnění veřejné zakázky dostane do kontaktu s osobními údaji, je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího zrušení, odstoupení od ní či její výpovědi. Zadavatel a vybraný uchazeč mají právo odstoupit od Smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení. Za podstatné porušení smlouvy ze strany uchazeče se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů. Právo odstoupit od Smlouvy má zadavatel i tehdy, jestliže jej uchazeč ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti zadavatelem vymíněné, anebo uchazeč zadavatele ujistil, že věc nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým. V předložené nabídce musí být v souladu všechny její části (Návrh licenční smlouvy, nabídková cena, termín plnění atd.). Návrh licenční smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí Návrhu licenční smlouvy uchazeče. Stránka 9 z 18

10 Jakékoliv změny či doplnění smlouvy, včetně změny cen za poskytování předmětu veřejné zakázky, mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními zákona. 9. ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ E-ZAK 9.1. Registrace uchazeče v E-ZAK Pro plnohodnotnou účast ve výběrovém řízení této veřejné zakázky a pro podání nabídek v elektronické podobě je třeba provést registraci uchazeče v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese K úspěšnému dokončení registrace je vhodné využít platný elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu. Pokud elektronický podpis uchazeč nevlastní, lze dokončit registraci i bez jeho využití. Nicméně pro plnohodnotnou účast v této veřejné zakázce je vhodné elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu vlastnit. Podrobnější informace uchazeči naleznou v uživatelské příručce pro dodavatele a manuálu elektronického podpisu V případě, že se uchazeči nedaří zaregistrovat do systému, je jeho IČO pravděpodobně již obsazeno. Je možně, že uchazeč byl pravděpodobně před vypsáním této veřejné zakázky předregistrován zadavatelem, případně pověřenou osobou a je tedy již veden v evidenci systému. Postup dokončení registrace je velice podobný postup popsaném v odstavci výše. Pouze je nutné do dokončení registrace vstoupit pomocí hypertextového odkazu z předregistračního u, který byl zaslán na adresu uchazeče. V případě ztráty nebo neobdržení předregistračního u lze kontaktovat Jana Kronďáka pro jeho opětovné odeslání, případně nápravu jiným způsobem. Pozn.: Předregistrační , resp. odkaz v něm obsažený, má omezenou platnost, proto je možné, že nebudete moci dokončit registraci i v případě, že tento naleznete. V takovém případě je třeba odeslat znovu. Pro toto kontaktujte osoby uvedené výše Test nastavení prohlížeče Na adrese má uchazeč možnost si ověřit, zda jeho prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast ve výběrovém řízení. Test prostředí Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK. Test odeslání nabídky Tento test uchazeči umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí elektronického nástroje E-ZAK. Tento test ověří, zda elektronický podpis uchazeče vyhovuje pro využití v elektronickém nástroji E-ZAK. Podmínky úspěšného průběhu: úspěšně absolvovaný první test prostředí platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (vydávají ho Eldentity a.s., PostSignum QCA, nebo První certifikační I. CA). Stránka 10 z 18

11 10. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK Obecné požadavky Nabídky se podávají písemně v listinné nebo elektronické podobě, v českém jazyce v souladu se zadávacími podmínkami, zákonnými požadavky a požadavky zadavatele. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat předložený Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat písemně výhradně v českém jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Veškeré dokumenty v nabídce budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisu. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Každý uchazeč ve výběrovém řízení může podat pouze jednu (1) nabídku. Předkladateli nabídky nepřísluší náhrada nákladů za zpracování a podání nabídky. Uchazeč, který podal nabídku v tomto řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomto výběrovém řízení. Pozn.: Zadavatel umožňuje, aby uchazeč podal nabídku také ve slovenském jazyce, který bude v tomto případě rovnocenný s českým jazykem. Pouze Návrh licenční smlouvy obsažený v nabídce musí být vždy vyhotoven v jazyce českém Lhůta pro podání nabídek Zadavatel stanovuje lhůtu pro podávání nabídek do do 12:00 hodin. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek Nabídky v listinné podobě Nabídka musí být podána v tištěné podobě, v pevně svázané podobě, v řádně uzavřené obálce, označené názvem Antivirový systém a dovětkem NEOTEVÍRAT výběrové řízení. Na obálce musí být dále uvedeno: - obchodní název uchazeče, adresa a IČO uchazeče - kontaktní adresa včetně kontaktního u - kontaktní osoba uchazeče Stránka 11 z 18

12 Nabídky v listinné podobě může uchazeč doručit poštou (kurýrní službou nebo osobně) na níže uvedenou adresu: Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 Klatovská 109, Plzeň vrátnice v přízemí u vchodu Úřední hodiny pro veřejnost: Po Čt: 8 15 hodin; Pá: 8 14 hodin Nejpozději však doručí uchazeč nabídku do konce lhůty pro podávání nabídek, což je dne do do 12:00 hodin Rozhodující je čas předání nabídky pověřené osobě, ne její předání poště (kurýrní službě). Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Pozn.: Zadavatel nenese odpovědnost za nedoručení nabídky včas prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby Nabídky v elektronické podobě Pokud uchazeč podává nabídku v elektronické podobě, učiní tak prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ( na příslušném profilu této veřejné zakázky a to po předchozí registraci. Taková nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem oprávněné osoby uchazeče. Podání nabídky v elektronické podobě je nutné elektronicky podepsat. Elektronický podpis musí být založen na osobním kvalifikovaném certifikátu a musí příslušet osobě, která je v pracovněprávním vztahu k uchazeči. Podmínkou pro podání nabídky v elektronické podobě je dokončená registrace a přihlášení v E-ZAK (více o registraci a E-ZAK viz bod 9 a následující této Výzvy). Nabídka uchazeče podána elektronicky musí být opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na osobním kvalifikovaném certifikátu. Elektronický podpis musí příslušet osobě oprávněné jednat jménem či za uchazeče. V případě, že bude nabídka elektronicky podepsaná jinou osobou, musí být v nabídce přiložena plná moc, která tuto osobu opravňuje podat nabídku za uchazeče. Všechny dokumenty, které musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče musí být součástí nabídky, a je nutné je vložit do E-ZAK opatřené tímto podpisem, a to v naskenované podobě (nejlépe ve formátu PDF), případně musí být podepsány elektronicky osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, nebo i jinou osobou, pokud tato bude mít k tomu příslušné zplnomocnění. Jednotlivé soubory nabídky musí být označeny tak, aby bylo patrné, že se jedná o nabídku na tuto veřejnou zakázku (tj. soubor bude označen minimálně názvem zakázky). Stránka 12 z 18

13 Vkládaný soubor nabídky bude označen zkratkou veřejné zakázky a názvem uchazeče. Pokud bude vkládáno více souborů, budou jednotlivé soubory očíslovány vzestupnou řadou a označeny názvem, o který dokument se jedná. V případě komprimace souboru použije z uchazeče formát.rar nebo.zip. Elektronická nabídka musí obsahovat verzi nabídky a smlouvy ve formátu PDF, které umožňuje vyhledávání textu v těchto dokumentech pro snadnější kontrolu. Maximální velikost jednotlivých souborů vkládaných do E-ZAK je omezena. Počet souborů, které se vkládají jako součást nabídky, není omezen. Nejpozději doručí uchazeč nabídku prostřednictvím elektronického nástroje do konce lhůty pro podávání nabídek, což je dne do 12:00 hodin Doporučená struktura nabídky: Zadavatel doporučuje, aby uchazeč předložil listinnou nabídku ve dvou (2) vyhotoveních v listinné podobě, z nichž jedno bude označeno jako ORIGINÁL a další jako KOPIE. Dále zadavatel doporučuje, aby uchazeče předložil kompletní nabídku v elektronické podobě na CD/DVD, a to naskenovanou ve formátu *.pdf. Zadavatel doporučuje uchazeči zpracovat nabídku podle níže uvedeného členění, přičemž může využít vzory dokladů předané v přílohách Výzvy. Zadavatel doporučuje, aby pro operativní a transparentní průběh otevírání obálek s nabídkami nabídka obsahovala následující části: 1) Úvodní strana s údaji o uchazeči, názvem veřejné zakázky a předmětem nabídky, místem plnění, identifikačními údaji zadavatele, údaji o uchazeči. 2) Krycí list nabídky, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 této Výzvy, musí obsahovat identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firmu/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČO, DIČ, telefon, ) a zároveň nabídkovou cenu včetně všech položek. 3) Obsah nabídky, ve kterém bude uveden název jednotlivých kapitol, příloh a čísel stránek. 4) Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů: Čestné prohlášení o prokázání základních kvalifikačních předpokladů - viz Příloha č. 3 Výzvy. 5) Příslušný Návrh licenční smlouvy včetně všech příloh uchazeč předloží vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Návrh licenční smlouvy, který tvoří Přílohu č. 6 této Výzvy. 6) Čestné prohlášení - uchazeč v nabídce předloží, přičemž může použít vzory prohlášení v Příloze č. 4 této Výzvy: a) prohlášení, že se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami, s rozsahem a povahou veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti a že se zadávacími podmínkami souhlasí a respektuje je, b) prohlášení o počtu stránek, 7) Podepsaný souhlas s uveřejněním licenční smlouvy na profilu zadavatele - včetně uvedení částí smlouvy, jejichž uveřejněním by došlo k porušení ochrany obchodního tajemství, osobních údajů apod. v souladu s obecně závaznými právními předpisy a jejich odůvodnění viz Příloha č. 5 Výzvy. Stránka 13 z 18

14 8) Identifikace subdodavatelů, uchazeč je v nabídce povinen uvést, které části plnění z veřejné zakázky má v úmyslu zadat subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele dle čl. 21 Výzvy nebo předloží čestné prohlášení, že nebude mít žádné subdodavatele. Toto prohlášení uchazeč nepředkládá, pokud bude celou zakázku realizovat sám. 9) Specifikace nabízeného předmětu plnění dle čl. 14 Výzvy. 10) Ostatní dokumenty, uchazeč je oprávněn v nabídce uvést další údaje, informace nebo doklady vztahující se k předmětu veřejné zakázky. Výše specifikované jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny předělovými, nejlépe barevnými listy, které budou rovněž očíslovány a započteny do celkového počtu listů v nabídce. Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a současně bude (včetně příloh) svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy (např. pomocí provázku a přelepek s razítkem uchazeče), a to i v případě podání nabídky v kroužkovém pořadači. Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány souvislou vzestupnou číselnou řadou počínaje číslem 1 na titulní straně. Očíslovány budou kompletně všechny listy, a to i včetně veškerých přiložených dokladů (očíslování originálů listin nebo ověřených dokladů pro toto výběrové řízení nebude zadavatelem považováno za poškození či změnu úředního dokladu, ale za stejnopis v souladu se soutěžními podmínkami) a oddělování stránek. Nedodržení zadavatelem doporučeného řazení nabídky (formální úpravy) není důvodem pro vyřazení nabídky z posuzování a vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. 12. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční neprodleně po skončení lhůty pro podání nabídek (tj od 12:00 hodin) a to v sídle Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109. Otevírání obálek bude neveřejné. Otevírání obálek se mohou zúčastnit také další osoby, o kterých tak stanoví zadavatel. Otevírání obálek bude provedeno hodnotící komisí, která bude zároveň pověřena otevíráním obálek, ověřením kvalifikace a hodnocením nabídek. Hodnotící komisi jmenuje zadavatel. 13. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu dobu, po kterou je uchazeč svojí nabídkou Stránka 14 z 18

15 vázán v trvání 90 dnů. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení. 14. SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Uchazeč ve své nabídce blíže specifikuje jím nabízený předmět plnění veřejné zakázky (v souladu s článkem 4 této Výzvy). Ze specifikace musí být jasné, že dodavatel splňuje všechny požadavky zadavatele na předmět plnění. Uchazeč ve své nabídce popíše a upřesní dodávané Zboží včetně uvedení obchodního označení a požadovaných parametrů nabízeného Zboží s detailním technickým popisem, z něhož bude vyplývat splnění všech technických podmínek. Požadované parametry budou vypsány v doložené specifikaci dodávky takovým způsobem, aby komise byla schopná zkontrolovat, zda nabízené Zboží splňuje všechny požadavky zadavatele. Hodnotící komise nebude jako specifikaci akceptovat pouze odkazy na internetové stránky výrobků. Je nepřijatelné, aby hodnotící komise kontrolovala nabízený předmět plnění na internetových odkazech, neboť povinnost uchazeče je specifikovat nabízený předmět plnění písemně v nabídce. Internetové odkazy nemusí být v době jednání hodnotící komise již aktuální. Pokud bude předmět plnění v nabídce specifikován pouze s odkazy na internetové stránky, nabídka bude komisí vyřazena. Nabídka, která nesplní požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, bude shledána hodnotící komisí jako nepřijatelná. 15. DODATEČNÉ INFORMACE Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná (akceptována je i elektronická forma). Zadavatel preferuje podání žádosti o dodatečné informace prostřednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní osoby administrátora. Adresa pověřené kontaktní osoby: Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, Plzeň, Mgr. Barbora Choulíková, mobil: Zadávací podmínky stanovil zadavatel v této Výzvě, kterou poskytne osloveným uchazečům a zároveň ji zveřejní neomezeným a přímým dálkovým přístupem v elektronickém nástroji E-ZAK na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK na URL adrese: v detailu veřejné zakázky v sekci Zadávací dokumentace veřejné zakázky Poskytování dodatečných informací Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Stránka 15 z 18

16 Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě zadavatel odešle uchazeči dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečné informace. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě zadavatel odešle uchazeči dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečné informace. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým poskytuje Výzvu, v níž jsou zadávací podmínky obsažené, tj.: neomezeným a dálkovým přístupem v elektronickém nástroji E-ZAK na profilu dané veřejné zakázky: Zadavatel je oprávněn poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Uchazeči jsou povinni seznámit se s dodatečnými informacemi před podáním nabídky a reflektovat jejich znění v podané nabídce. 16. SLOŽENÍ JISTOTY Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti uchazeče ve výběrovém řízení. 17. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 18. SOUHLAS S UVEŘEJNĚNÍM SMLOUVY NA PROFILU ZADAVATELE Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil čestné prohlášení (Příloha č. 5 této Výzvy) podepsané oprávněnou osobou, ve kterém prohlašuje, že souhlasí s tím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, byla v souladu s 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uveřejněna na profilu zadavatele, a to na URL adrese: v detailu veřejné zakázky Uchazeč je povinen v nabídce označit ty části návrhu smlouvy, jejichž uveřejněním by došlo k porušení ochrany obchodního tajemství, osobních údajů a jiných citlivých údajů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Tyto údaje pak nesmí být na profilu zadavatele zveřejněny. Uchazeč je povinen uvést konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 19. OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY Stránka 16 z 18

17 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK na URL adrese: v sekci Dokumenty veřejné zakázky. Okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným uchazečům. 20. OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele. Oznámení o vyloučení uchazeče bude zveřejněno na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK na URL adrese: v sekci Dokumenty veřejné zakázky a to bezodkladně po rozhodnutí zadavatele o Rozhodnutí o vyloučení uchazeče. Okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele se oznámení o vyloučení uchazeče považuje za doručené všem dotčeným uchazečům. 21. SUBDODAVATELÉ Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části plnění veřejné zakázky, které má v úmyslu realizovat prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů, a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů. Uchazeč tak učiní prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat. Takový doklad musí být datován a opatřen podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložen originál plné moci s uvedením rozsahu zmocnění. Zadání provedené části plnění subdodavateli uchazečem, nezbavuje uchazeče jeho odpovědnosti za řádné poskytování plnění vůči zadavateli. Uchazeč odpovídá zadavateli za plnění, které svěřil subdodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám. Toto prohlášení uchazeč nepředkládá, pokud bude celou zakázku realizovat sám. 22. PRÁVA ZADAVATELE 1) Zadavatel je oprávněn odložit začátek předmětu veřejné zakázky s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování zakázky nebo plnění zcela ukončit před jeho dokončením. 2) Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti uchazeče ve výběrovém řízení. Stránka 17 z 18

18 3) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 4) Zadavatel si vyhrazuje právo proces výběrového řízení kdykoli zrušit a to i bez udání důvodu. 5) Zadavatel požaduje, aby mu byly vždy řádně a včas oznámeny veškeré změny v kvalifikaci uchazeče a předloženy potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. 6) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 7) Zadavatel nebude vracet uchazečům podané nabídky ani jejich části a vyhrazuje si právo poskytnout tyto nabídky orgánům třetí strany, pokud tyto orgány mají právo či nárok na jejich předložení a kontrolu. 8) Zadavatel není oprávněn přiznat uchazeči jakoukoliv náhradu nákladů spojených s účastí uchazeče ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu. 9) Zadavatel akceptuje i nabídky od uchazečů, kteří nebyli výslovně vyzváni k podání nabídky. V Plzni dne... Ing. Rostislav Študent, ředitel elektronickým podpisem pověřen na základě plné moci Bc. Jiří Kubeš Přílohy: Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Krycí list nabídky Čestné prohlášení o prokázání základních kvalifikačních předpokladů Čestné prohlášení uchazeče o tom, že se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami Souhlas s uveřejněním licenční smlouvy na profilu zadavatele Návrh licenční smlouvy Stránka 18 z 18

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

Svislé dopravní značky pro SÚSPK (2015)

Svislé dopravní značky pro SÚSPK (2015) č.j.: 3682/15/SÚSPK-P Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 44 a následujících zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nákup prádla pro zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem ZADAVATEL: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky,, Strana 1 z 13 Obsah PREAMBULE... 3 1. Identifikační údaje zadavatele...

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) na níže specifikovanou veřejnou zakázku. Zadávání této

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce s názvem. Technologická modernizace svářecí školy SŠ Bor

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce s názvem. Technologická modernizace svářecí školy SŠ Bor Sp. zn.: CN/343/CN/12 Č.j.: 927/13/CN Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce s názvem Technologická modernizace svářecí školy SŠ Bor Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/19.02590 Veřejná

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

Vybavení interiérů knihovny a DDM

Vybavení interiérů knihovny a DDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ00254819, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb.,

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

II/117 Mirošov Strašice etapa I. B. a II. Zadávací dokumentace

II/117 Mirošov Strašice etapa I. B. a II. Zadávací dokumentace č.j. 5270/14/SÚSPK-P Zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

U Hřiště 527, Velešín 382 32

U Hřiště 527, Velešín 382 32 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka vybavení odborných učeben pro fyziku a elektrotechniku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE l ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu na služby podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), kdy se nejedná o zadávací řízení

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi - 3. část - Dílna průmyslových instalací a pohonů

Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi - 3. část - Dílna průmyslových instalací a pohonů Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (jako zadavatel) a Centrální nákup, příspěvková organizace (jako pověřená osoba) vypisují veřejnou zakázku (dále také VZ ) s názvem: Zkvalitnění

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Předmět zakázky je podrobně definován v příloze č. Příloha č 1 Vymezení předmětu zakázky.

Předmět zakázky je podrobně definován v příloze č. Příloha č 1 Vymezení předmětu zakázky. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení: na služby Vzdělávání v MoroSystems, vyhlášené dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.7 Zadavatel: MoroSystems, s.r.o., se sídlem Nová 147/14,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Část 1 ZD pokyny pro zpracování nabídky Zadavatel: Město Kosmonosy Adresa: Debřská 223, 293 06 Kosmonosy Zastoupený: Ing. Jiřím Müllerem, starostou IČO: 00508870 Kód NUTS: CZ0207 Kód

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Dodávka učebnic pro ZŠVD 2015 II. část Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 IČ: 47858354

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH Č.J.: 01177/2015 VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ŘÍZENÍ O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Masarykův domov mládeže a školní jídelna Brno, příspěvková organizace Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce Pojištění vozidel

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. KRPZ-35352-14/CJ-2015-1500VZ-STA Počet listů: 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Dolní Žleb" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV PASEKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zadávací dokumentace Dodávka ovoce, zeleniny a loupaných brambor Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na dodávky zadané mimo režim zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona. Název: Zajištění servisu

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

"Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí - ul. Dělnická II., Slunečná, Skalní"

Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí - ul. Dělnická II., Slunečná, Skalní ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na stavební práce zadávané jako podlimitní zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 27. 1. 2012 k veřejné zakázce na dodávky s názvem: zadávané v souladu s ustanovením 18 odst.

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO BRNO Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Přeprava FVHE 4/2015-6/2015 jedná se o zakázku malého rozsahu, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul.

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-VZ07-2013 Tábor, 3. září 2013 Počet stran textu: 12 Přílohy: přílohy zadávací dokumentace VÝZVA K

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Dodání parcelní sklízecí mlátičky na ČZU

Dodání parcelní sklízecí mlátičky na ČZU Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Název zakázky: Dodávka tabletů pro rozvoj využití ICT pedagogy, 2

Název zakázky: Dodávka tabletů pro rozvoj využití ICT pedagogy, 2 Příloha Výzvy k podávání nabídek zakázky Dodávka tabletů pro rozvoj využití ICT pedagogy, 2 Zada vací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Nadlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více