Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj."

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Cíl podpory: Konvergence Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby v nabídkovém řízení dle 18 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zpracovatel projektové dokumentace v rámci projektu Optická komunikační síť Statutárního města Kladna CPV: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Statutární město Kladno A. Identifikační údaje zadavatele Název: Sídlo: IČ: Zastoupené: Statutární město Kladno nám. Starosty Pavla 44, Kladno Ing. Danem Jiránkem, primátorem města Kontaktní osoby zadavatele: Ing. Simona Rákosová, , Ing. Pavel Rous, , 1

2 B. Název a popis předmětu zakázky 1. Projektová dokumentace bude řešit vybudování Optické komunikační sítě ve Statutárním městě Kladno. 2. Projektová dokumentace bude zpracována v úrovni Dokumentace pro územní řízení (DUR), včetně zajištění vydání Rozhodnutí o umístění stavby (ÚR) a Dokumentace pro provádění stavby (DPS). 3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se studií proveditelnosti, která je součástí zadávací dokumentace jako příloha Součástí DUR bude Projednání DUR s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí a Magistrátem města Kladna s odborem výstavby. Doklady o projednání budou součástí Žádosti o vydání ÚR. Zajištění vydání územního rozhodnutí v právní moci. Součástí řešení a zpracování projektové dokumentace jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých uchazeč ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba. 5. Vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby uchazeč zajistí do Na základě vydaného pravomocného ÚR bude zpracována Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 7. Součástí DPS bude Identifikace stávajících inženýrských sítí zájmového území stavby. Identifikace inženýrských sítí zájmového území stavby bude provedeno jejich správci. Projektová dokumentace bude zpracovaná včetně specifikace a výkazů výměr v členění jednotlivých stavebních objektů, a to v textovém a grafickém zpracování a zpracování na digitálním nosiči dat. 8. Způsob zpracování DPS: Výkresová část projektové dokumentace bude zpracovaná grafickým systémem v univerzálním vektorovém formátu (DWG), výkazy výměr a rozpočty v programu Microsoft Excel. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkazy výměr budou samostatnou součástí PD, předané zadavateli odděleně v grafickém vyhotovení a v elektronické podobě na samostatných digitálních nosičích. 9. DPS předá uchazeč zadavateli nejpozději , přičemž nejpozději uchazeč zadavateli předá technické podklady pro zadání výběrového řízení na generálního dodavatele pro projekt Optická komunikační síť Statutárního města Kladna. 10. Veškerá práva včetně vlastnických, autorských aj. k výstupům zakázky přecházejí po ukončení činnosti na zadavatele. 11. Zpracování předmětu zakázky bude monitorováno a kontrolováno zástupci zadavatele a bude probíhat v úzké součinnosti se členy projektového týmu pro přípravu projektu Optická komunikační síť Statutárního města Kladna v rámci IOP. Pracovní schůzky se členy projektového týmu se budou konat nejméně 1x za 4 týdny, o postupu plnění předmětu zakázky bude uchazeč předkládat zadavateli písemnou zprávu 1x za 14 dní. 2

3 C. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH Předpokládaná hodnota zakázky je ,- Kč bez DPH. D. Lhůta a místo pro dodání nabídky Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučeně poštou na adresu: Magistrát města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, Kladno, na podatelnu v neprůhledné zapečetěné obálce s označením VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE v rámci PROJEKTU Optická komunikační síť Statutárního města Kladna - NEOTVÍRAT v termínu do do 10 hodin. Za rozhodující pro doručení Nabídky je vždy považován okamžik doručení Nabídky, tj. ne datum a čas jejího odeslání. Nabídky podané nebo doručené po uplynutí Lhůty hodnotící komise neotevře. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jejich Nabídky byly podány po uplynutí Lhůty. E. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: Základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení v rozsahu bodů a) až j) dle přílohy č. 1 Zadávací dokumentace Profesních kvalifikačních předpokladů dle 54, odst. a,b,d zákona č. 137/2006 Sb. doložením: a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Ekonomických kvalifikačních předpokladů v rozsahu podle 55, odst. 1. písm. a) zákona: a) předložením kopie pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimálním rozsahu ,- Kč. Technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu podle 56, odst. 2. písm. a) zákona předložením a) prostého seznamu 3 referencí obdobných úspěšných zakázek za poslední 3 roky, jejichž cena přesáhla minimálně částku ,- Kč (za každou z těchto projekčních zakázek), s uvedením kontaktních osob objednatelů. Zadavatel si vyhrazuje právo na jejich ověření. b) seznamu aspoň dvou úspěšných projekčních zakázek v oblasti metropolitních optických sítí realizovaných v teplovodních a horkovodních kanálech za poslední 3 roky, jejichž cena přesáhla minimálně částku ,- Kč (za každou z těchto projekčních zakázek); c) certifikátu systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:

4 Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v prosté kopii. Zadavatel bude požadovat před uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace Zadavatel vyhodnotí žádosti jednotlivých uchazečů podle kritérií uvedených v tomto bodě metodou splnil nesplnil. V případě, že uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií prostřednictvím subdodavatele 1, je povinen doložit smlouvu s tímto subdodavatelem, v níž bude obsažen závazek subdodavatele k poskytnutí plnění odpovídajícího splnění kvalifikace subdodavatelem. Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. F. Hodnotící kritéria a metoda jejich hodnocení Hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v bodě H. 1 Uchazeč nesmí působit zároveň jako subdodavatel jiného uchazeče. Jeden subdodavatel však může být subdodavatelem více uchazečů. V případě porušení této podmínky bude tento uchazeč vyřazen. 4

5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE G. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Toto zadávací řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, proto na něj nejsou aplikována ustanovení tohoto zákona. Zadávací řízení se řídí Přílohou 7 Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP. Věcná část nabídky bude strukturována na následující kapitoly: o Základní identifikační údaje uchazeče. o Obsah s číslováním stránek oddílů, včetně seznamu příloh. o Doklady potřebné pro splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu E) Výzvy. o Stručné představení uchazeče a seznam členů týmu, který bude řešit předmět této zakázky, s uvedením jejich funkce a zapojení do prací na úkolech. o Návrh technického řešení projektu. o Návrh harmonogramu prací (při dodržení termínu dle bodu I) Zadávací dokumentace). o Cenová nabídka, zpracovaná dle bodu H) Zadávací dokumentace. o Návrh smlouvy. Věcná část nabídky bude vytisknuta jednostranně a bude strukturována do kapitol dle předchozího členění. Všechny součásti (kapitoly i přílohy) budou pevně svázány do jednoho celku. Nabídka bude podepsána uchazečem, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárním zástupcem, je-li právnickou osobou. Nabídka bude předložena v českém jazyce v 1 originálu a 1 prosté kopii zabezpečených proti případné manipulaci. Nabídka musí být podána v neprůhledné uzavřené obálce označené nápisem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE v rámci PROJEKTU Optická komunikační síť Statutárního města Kladna - NEOTVÍRAT Uchazeč může podat pouze jednu nabídku a varianty nabídky nejsou připuštěny. Uchazeč nesmí participovat ve výběrovém řízení víckrát než jednou, např. při společné nabídce více uchazečů předkládajících jinou nabídku či jako subdodavatel jiného uchazeče. Jeden subdodavatel však může být subdodavatelem více uchazečů. Součástí nabídky bude návrh smlouvy, který musí respektovat veškeré zadávací podmínky a být v souladu s předpisy platnými v ČR, zejména v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku. Návrh smlouvy musí být vypracován podle vzoru smlouvy, který je přílohou Zadávací dokumentace. Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vyřazena jako nepřijatelná ve smyslu ust. 22 zákona a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou. Originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění, musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu 5

6 této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce. Uchazeč je při zpracování nabídky povinen řídit se podmínkami uvedenými pod body J. e)-h) této zadávací dokumentace. H. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Cenová nabídka bude uvedena bez DPH a včetně DPH, bude vyjádřena v české měně a bude obsahovat: o Nabídkovou cenu jednak za zpracování PDÚR včetně zajištění pravomocného ÚR a jednak nabídkovou cenu za zpracování DPS o Celkovou nabídkovou cenu, ve které budou obsaženy všechny činnosti nutné k realizaci zakázky, včetně všech rizik a vlivů během realizace zakázky. Cena uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy bude nabídková cena stanovena jako cena nejvýše přípustná. Změna ceny je možná pouze v případě zákonné změny sazby DPH. Zadavatel nebude poskytovat finanční zálohy. Cena díla bude zhotovitelem vyfakturována ve dvou etapách: (a) po podání Žádosti o vydání Rozhodnutí o umístění stavby (ve výši 40% z celkové ceny) a (b) po předání DPS včetně pravomocného Rozhodnutí o umístění stavby (ve výši 60% z celkové ceny). Faktura jako daňový a účetní doklad bude obsahovat náležitosti dle obchodních zvyklostí a obecně závazných právních předpisů a bude pokladem pro zaplacení dodávky. Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo, číslo projektu v rámci IOP CZ.1.06/2.1.00/ a její přílohou bude kopie předávacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou zadavatele. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn ji uchazeči vrátit; vrácením pozbývají faktury splatnosti. Splatnost faktur bude minimálně 30 dnů od jejího doručení zadavateli. Platby budou probíhat až do výše 80 % ceny plnění veřejné zakázky. Zbývajících 20 % bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků a po dokončení realizace projektu Optická komunikační síť Statutárního města Kladna, nejpozději však do Vyžádá-li si provádění díla provedení víceprací do předmětu díla nezahrnutých, sjednají smluvní strany dodatek této smlouvy o ocenění víceprací. Zhotovitel není oprávněn tak zvané vícepráce provádět bez písemného souhlasu objednatele, jinak se má za to, že jejich provedení je již zahrnuto v celkové ceně díla. I. Doba a místo plnění zakázky Předpokládaný termín zahájení plnění: 1. listopad 2011 Předpokládaný termín ukončení předmětu zakázky: 31. květen 2012 Místo plnění: Statutární město Kladno 6

7 J. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem a) Zadavatel požaduje využití následujících technologií: - Mikrotrubičkové a mikrokabelážní systémy. - Dvoustupňové řešení topologie sítě s okruhovanou páteřní částí. - Řešení přístupové části z jednotlivých agregačních center. - Navrhnout řešení tras sítě, které vede k minimalizaci zemních prací. b) Dodavatel popíše rozsah zpracované projektové dokumentace pasivní a aktivní části sítě: - Zadavatel požaduje zpracování vnitřních, vnějších rozvodů, včetně napojení aktivních prvků se specifikací rozhraní a osazení rozvaděčů v objektech. - Zadavatel požaduje standardizované řešení, rozšiřitelnost sítě a řešení, které umožní dohled a řízení sítě. - Dodavatel popíše návrh pasivní části sítě zahrnující minimálně ochranné prvky, typy navržených kabelů a strukturování sítě. - Zadavatel požaduje zpracování vnitřních, vnějších rozvodů, včetně napojení aktivních prvků se specifikací rozhraní a osazení rozvaděčů v objektech. - Dodavatel popíše podporu aplikací, dohledu a řízení. Zadavatel preferuje podporu aplikací v reálném čase. - Dodavatel popíše návrh zajištění kompatibility aktivní i pasivní části se stávající sítí. Zadavatel preferuje jednoduché řešení využití stávajících technologií. - Dodavatel popíše základní parametry zabezpečení provozu sítě. Zadavatel preferuje možnost redundantních řešení provozu bez ztráty kvality. - Dodavatel popíše základní parametry zabezpečení provozu proti cizím zásahům a základní návrh řešení SLA. c) Veškeré technické informace (topologie, rozsah, koncová místa atd.) Dodavatel nalezne v příloze č.2 Studie proveditelnosti Optická komunikační síť Statutárního města Kladna, této zadávací dokumentace, která je poskytována na vyžádání na d) Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek. e) Dodavatel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. f) Dodavatel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku Po tuto dobu je Dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. g) Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 4 Příručky pro žadatele a příjemce). Dodavatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti 7

8 této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti Dodavatele bezodkladně informovat. h) Dodavatel se zavazuje, že veškeré originální účetní doklady vztahující se k plnění této zakázky budou obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP a budou označeny číslem projektu CZ.1.06/2.1.00/ i) Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění dle smlouvy nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro Zadavatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě dodavatel ponese veškeré důsledky takovéhoto porušení práv třetích osob. j) Dodavatel odpovídá za veškerou způsobenou škodu a to porušením ustanovení smlouvy, opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši. O náhradě škody platí obecná ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění. K. Informace o výsledku výběrového řízení Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně. L. Další podmínky zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo změnit nebo zrušit soutěž a právo možnosti neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů. Zadavatel je oprávněn zrušit toto zadávací řízení až do okamžiku uzavření smlouvy, a to i bez udání důvodu; Zadavatel požaduje, aby mu uchazeč ohlásil do 14 dnů změny, které nastaly po podání jeho Nabídky a které se dotýkají údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku (jiné evidence, v níž je uchazeč zapsán); Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané Nabídky; Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny; Neposkytovat náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů, které uchazeči vynaloží na účast v zadávacím řízení. V Kladně dne

9 Přílohy zadávací dokumentace: Příloha 1: Čestné prohlášení Příloha 2: Studie proveditelnosti Optické komunikační sítě Statutárního města Kladna Příloha 3: Vzor návrhu smlouvy 9

10 Příloha č.1 Společnost se sídlem IČ zapsaná u Čestné prohlášení jakožto uchazeč (dále jen uchazeč ), tímto v rámci shora nadepsané Veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je uchazečem a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c. který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e. který není v likvidaci, 10

11 f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, g. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, h. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, i. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. j. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. V dne Razítko a podpis osoby oprávněné k jednání: 11

12 Příloha 2: Studie proveditelnosti Optické komunikační sítě Statutárního města Kladna K vyžádání na 12

13 Příloha 3: Vzor návrhu smlouvy Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Smlouva o dílo číslo./.. Preambule Tato smlouva je uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku a upravuje vzájemné vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem při realizaci předmětu smlouvy podle obecně závazných právních předpisů v oblasti projekce, výstavby, montáže a údržby telekomunikačních sítí. a Statutární město Kladno sídlem : zastoupené: IČ : DIČ : CZ bankovní spojení : číslo účtu: dále jen Objednatel ABC sídlo : zastoupená: IČ : DIČ : bankovní spojení: číslo účtu : dále jen Zhotovitel náměstí starosty Pavla 44, Kladno Ing. Danem Jiránkem, primátorem města uzavírají níže uvedeného data tuto smlouvu: I. Název díla Projektová dokumentace projektu Optická komunikační síť Statutárního města Kladna. 13

14 Dílo je součástí projektu č. CZ.1.06/2.1.00/ Optická komunikační síť Statutárního města Kladna, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu. II. Předmět smlouvy 1. V rámci této smlouvy o dílo bude Zhotovitelem provedeno zpracování projektové dokumentace řešící vybudování Optické komunikační sítě ve Statutárním městě Kladno, a to: a. Projektové dokumentace v úrovni Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně zajištění vydání Rozhodnutí o umístění stavby (ÚR), b. Dokumentace pro provádění stavby (DPS). 2. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se studií proveditelnosti, která je součástí smlouvy jako příloha Součástí zpracování DUR bude: a. Inženýrská činnost nezbytná pro územně správní projednání stavby, včetně zpracování žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (ÚR) a její podání na místně příslušný stavební úřad. b. Zajištění vydání Rozhodnutí o umístění stavby a jeho opatření právní mocí. 4. Vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby uchazeč zajistí do Na základě vydaného pravomocného ÚR bude zpracována Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS). 5. Součástí DPS bude: a. Identifikace stávajících inženýrských sítí zájmového území stavby. Identifikace inženýrských sítí zájmového území stavby bude provedeno jejich správci. b. Projektová dokumentace bude zpracovaná včetně specifikace a výkazů výměr v členění jednotlivých stavebních objektů, a to v textovém a grafickém zpracování a zpracování na digitálním nosiči dat. 6. Způsob zpracování DPS: a. Výkresová část projektové dokumentace bude zpracovaná grafickým systémem v univerzálním vektorovém formátu (DWG), výkazy výměr a rozpočty v programu Microsoft Excel. b. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. c. Výkazy výměr budou samostatnou součástí projektové dokumentace, předané Objednateli odděleně v grafickém vyhotovení a v elektronické podobě na samostatných digitálních nosičích. 7. Součástí díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých Zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba. 8. Dílo bude zpracováno v souladu s nabídkou Zhotovitele, která je přílohou 1 této smlouvy. 14

15 III. Práva a povinnosti Zhotovitele 1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo pro Objednatele s náležitou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami. 2. Zhotovitel se zavazuje při výkonu činnosti respektovat rozhodnutí Objednatele, je však současně povinen Objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. 3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo před sjednanou dobou. 4. Zhotovitel nebude v prodlení s povinností provést dílo v termínu podle čl.v., pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení Objednatele s plněním povinností podle čl. IV. této smlouvy nebo z důvodu vzniku skutečností, které mohou mít vliv na termín plnění smlouvy. Lhůty pro plnění Zhotovitele se v takovýchto případech, po dohodě smluvních stran, prodlužují o dohodnutou dobu. 5. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na zhotovení díla. 6. Zhotovitel není oprávněn použít předané podklady Objednatelem jiným způsobem, než je uvedeno v této smlouvě ani je poskytnout třetí osobě bez předchozího souhlasu Objednatele. 7. Zhotovitel se zavazuje převést veškerá práva včetně vlastnických, autorských, aj. k výstupům uvedeným v čl. II. této smlouvy na Objednatele nejpozději dnem předání díla. 8. Zpracování díla bude monitorováno a kontrolováno zástupci Objednatele a bude probíhat v úzké součinnosti se členy projektového týmu pro přípravu projektu Optická komunikační síť Statutárního města Kladna v rámci Integrovaného operačního programu. Pracovní schůzky se členy projektového týmu se budou konat nejméně 1x za 4 týdny, o postupu plnění předmětu zakázky bude Zhotovitel předkládat Objednateli písemnou zprávu 1x za 14 dní. 9. Zhotovitel odpovídá za veškerou způsobenou škodu, a to porušením ustanovení smlouvy, opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši. O náhradě škody platí obecná ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění. IV. Práva a povinnosti Objednatele 1. Objednatel se zavazuje: a. průběžně poskytovat Zhotoviteli na jeho vyžádání podklady a informace, jakož i přímou součinnost potřebnou pro zhotovení díla, b. ustanovit odpovědnou osobu pro kontakt zaměstnanců Zhotovitele se zaměstnanci Objednatele nejpozději do tří dnů od podpisu smlouvy a vybavit ji pravomocemi pro řešení technických záležitostí, c. převzít od Zhotovitele protokolárně provedené dílo, nemající vady bránící jeho užívání, d. vybavit Zhotovitele odpovídající plnou mocí, a to nejdéle do 5 pracovních ode dne podpisu konkrétní smlouvy o dílo. e. neprodleně informovat Zhotovitele o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na zhotovení díla. 15

16 V. Doba plnění 1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo podle článku II., odst. 1, písm. a) této smlouvy o dílo do Zhotovitel se zavazuje předat dílo podle článku II., odst. 1, písm. b) této smlouvy o dílo do Nejpozději uchazeč Objednateli předá technické podklady pro zadání výběrového řízení na generálního dodavatele pro projekt Optická komunikační síť Statutárního města Kladna. 4. Zhotovitel předá Objednateli projektovou dokumentaci v úrovni projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v 6 vyhotoveních papírových a 1 vyhotovení v digitální formě na CD. Součástí DPS bude taktéž ve dvou vyhotoveních (1x originál + 1x kopie) kompletní dokladová část z projednání ÚR. VI. Cena 1. Cena za dílo podle tohoto zadání byla dohodnuta v následující výši dle čl. II odst. 1 písm. a) korun českých dle čl. II odst. 1 písm. b) korun českých celkem korun českých 2. K ceně díla bude při dílčí a konečné fakturaci připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši platné v době jejího účtování. 3. Cena je stanovena jako definitivní a nepřekročitelná pro daný rozsah prací. Změna ceny je možná pouze v případě zákonné změny sazby DPH. VII. Platební a fakturační podmínky 1. Cenu díla dle čl. VI. uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě Zhotovitelem vystavené dílčí a konečné faktury takto: a. Dílčí faktura ve výši,- Kč + DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy. b. Dílčí faktura ve výši 80% z ceny díla za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy. c. Konečná faktura ve výši 20% z ceny díla za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy. d. Dohodnutou cenu díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli dílčí fakturou po předání žádosti o vydání Rozhodnutí o umístění stavby Zhotovitelem místně příslušnému stavebnímu úřadu. e. Dohodnutou cenu díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli konečnou fakturou po předání díla Objednateli prostřednictvím předávacího protokolu. f. Platby za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) budou probíhat až do výše 80 % ceny za tuto část plnění. Zbývajících 20 % bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků a po dokončení realizace projektu Optická komunikační síť Statutárního města Kladna, nejpozději však do

17 2. Faktura jako daňový a účetní doklad bude obsahovat náležitosti dle obchodních zvyklostí a obecně závazných právních předpisů a bude pokladem pro zaplacení dodávky. Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo, číslo projektu v rámci IOP CZ.1.06/2.1.00/ a její přílohou bude kopie předávacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou Objednatele. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit; vrácením pozbývají faktury splatnosti. 3. Splatnost faktur činí 30 dnů od jejího doručení Objednateli. VIII. Majetkové sankce 1. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením faktury se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 2. Pro případ prodlení Zhotovitele s provedením díla v termínu podle čl. V. této smlouvy sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Povinnost platit úrok z prodlení pokutu nevzniká v případě okolností vylučujících odpovědnost Zhotovitele podle 374 obchodního zákoníku. 3. Majetkové sankce dle odst. 1 a 2 tohoto článku jsou Zhotovitel resp. Objednatel povinni uhradit na základě faktury daňového dokladu s termínem splatnosti 14 dnů ode dne doručení. Ostatní ujednání 4. Při způsobu provádění díla se smluvní strany řídí ustanovením 550 a násl. obchodního zákoníku. 5. Dojde-li ke změně požadavků na provedení díla na přání Objednatele, budou upraveny vždy písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 6. Smluvní strany jsou povinny zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech v hmotné nebo nehmotné formě, které jsou předmětem této smlouvy. Smluvní strany nejsou oprávněny utajované skutečnosti, které jsou v hmotné formě, reprodukovat nebo kopírovat ani jako celek ani částečně, s výjimkou nezbytného použití v rámci této smlouvy. 7. V případě vzniku jakéhokoli sporu vyplývajícího z uzavření, platnosti a provádění této smlouvy jsou smluvní strany povinny jednat o jeho vyřešení a snažit se ho urovnat cestou jednání a na základě dohody. Jakékoliv majetkové spory, jež vzniknou mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, včetně jejího uzavření a platnosti a všech právních úkonů souvisejících s touto smlouvou budou řešeny místně příslušným soudem. 8. Zhotovitel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku Po tuto dobu je IX. 17

18 Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 10. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 4 Příručky pro žadatele a příjemce). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně informovat. 11. Dodavatel se zavazuje, že veškeré originální účetní doklady vztahující se k plnění této zakázky budou obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP a budou označeny číslem projektu CZ.1.06/2.1.00/ Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění dle smlouvy nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě dodavatel ponese veškeré důsledky takovéhoto porušení práv třetích osob. Salvátorní klauzule Je-li kterékoliv ustanovení této rámcové smlouvy neplatné či nevykonatelné, případně staneli se takovým v budoucnu, nedotkne se taková neplatnost nebo nevykonatelnost platnosti či vykonatelnosti ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany v takovém případě vyvinou veškeré úsilí, aby takové vadné ustanovení nahradily ustanovením bezvadným, které se svým účelem nejvíce blíží ustanovení nahrazovanému. Do doby nahrazení platí, že na vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou smluvně upraveny z důvodu neplatnosti některého ustanovení této smlouvy, se použije úprava, obsažená v obecně závazných právních předpisech České republiky. XI. Závěrečná ustanovení 13. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích stejné právní síly, z nichž 2 výtisky obdrží Objednatel a 1 výtisk Zhotovitel. 14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 15. Obě smluvní strany, prostřednictvím podpisů svých oprávněných zástupců, stvrzují, že tuto smlouvu řádně pročetly, plně jí porozuměly, souhlasí s jejím obsahem a podle své pravé a svobodné vůle ji takto uzavírají. 16. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou Statutárního města Kladna dne:.., čj.:. X. V Kladně dne... V. dne... za Statutární město Kladno za ABC 18

19 Ing. Dan Jiránek primátor Statutárního města Kladna Přílohy smlouvy: Příloha 1: Nabídka Objednatele Příloha 2: Studie proveditelnosti Optické komunikační sítě Statutárního města Kladna 19

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Nákup vrtačky operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Nákup vrtačky pro operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou IČ: 00262854 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL.

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 18/2012/MRFP Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace 1. Úvod a název zakázky: Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66 Z důvodu přípravy realizace projektu Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2013 Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice

Více

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) Název zakázky: Přístroj pro měření vrtného odporu Zadavatel se sídlem: Ústav geoniky AV ČR, v. v.

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K čj : 414-3/2013/DP - ÚVN Praze dne : 3.10. 2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště stránka 1 (5) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště Nejedná se o zadávací řízení dle zákona

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, zadávací řízení na poskytovatele telefonních služeb

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, zadávací řízení na poskytovatele telefonních služeb Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, zadávací řízení na poskytovatele telefonních služeb 1. Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv schváleného

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY. Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY. Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení stavebních prací Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice Obsah zadávací dokumentace a) Vymezení předmětu zakázky b) Obchodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky MODERNIZACE DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU SOŠ A SOU NYMBURK VYBAVENÍ

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby k Albertu a úprava křižovatky v ul. Legií ve Varnsdorfu"

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie VN pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie VN pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmo@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie VN pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XVI. zasedání dne 26.4.2012 rozhodlo usnesením č. 43/2012 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou formou otevřeného řízení, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Revitalizace centra obce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti:

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2014/006 Výměna oken v bytových domech ul.družstevní č.p.370, Sokolovská č.p.121 a v budově restaurace na koupališti, Požárníků č.p.195 v Letohradě

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka vybavení Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746

SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746 SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746 Výzva v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Tato zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU STAVEBNÍCH PRÁCÍ PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Zadavatel: Název: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Tišnov 29. 8. 2014 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU předpokládané hodnoty do 2.000 000 Kč bez DPH ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Celoroční ofsetový tisk

Více

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen VZMR II. ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma zadavatele: příspěvková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE OBEC CHOMUTICE vypisuje v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění (ZVZ) výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Kanalizační

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vybavení, nástroje a nářadí Identifikace zadavatele: Název / obchodní firma Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 zadavatele: Sídlo zadavatele: Lomená

Více

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 Příloha 1. Formuláře 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace.

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace. Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, 68301 Rousínov, tel: 517 324 820, fax: 517 324 845, E-mail: radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz V Rousínově dne 30.4.2015 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA V MĚSTSKÉM DIVADLE VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou 141 085,- Kč včetně

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více