Kateřinská - Podpolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kateřinská - Podpolí"

Transkript

1 Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ:

2 Obsah A. Průvodní zpráva... 3 A.1. Identifikační údaje stavby... 3 B. Základní údaje o stavbě... 4 B.1. Základní údaje... 4 B.2. Poměry směrové... 4 B.3. Poměry spádové... 4 B.4. Příčné uspořádání cesty... 4 Úsek 1:... 4 km 0,000 0, km 0,120 1, Úsek 2:... 5 km 0,000 1, B.5. Odvodnění... 5 B.6. Objekty... 5 C. Navrhovaná opatření... 6 C.1. Poměry směrové... 6 C.2. Poměry spádové... 7 C.3. Příčné uspořádání cesty... 7 Úsek 1:... 7 km 0,000 0, km 0,120-1, Úsek 2:... 7 km 0,000 1, C.4. Odvodnění... 8 C.5. Objekty... 8 C.6. Vyrovnání a přesun hmot... 9 C.7. Bezpečnost... 9 D. Závěr Přílohy: 1. Položkový rozpočet + Výkaz výměr 2. Výkresová část dokumentace 3. Fotodokumentace 4. Vyjádření 1

3 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2

4 A. Průvodní zpráva A.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Lesní cesta Kateřinská - Podpolí Místo stavby: Charakter stavby: Kraj: Katastrální území: Okres: Rozsah PD: vojenský prostor, p. č. 639/1, 699, 700, 679/1 k.ú. Ježkovice na Moravě, cesta je rozdělena na dva samostatné úseky dlouhé 1000 m a 1200 m investice Jihomoravský Ježkovice na Moravě Vyškov Investor stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání: VLS ČR, s. p. divize Plumlov zjednodušená PD ke stavebnímu řízení Projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, hlavní inženýr projektu, zodpovědný projektant, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji: MSS-projekt s.r.o, Karlovo náměstí 5, Praha 2, pobočka Žerotínova 992, Vsetín Živnostenské oprávnění: Projektová činnost ve výstavbě ev.č ze dne IČO : Zpracovatel: Ing. Martin Mynařík, ČKAIT Zodpovědný projektant: Ing. Milan Koňař, ČKAIT Rozsah úprav: Délka úpravy: 2200 m Šířka zpevnění v koruně: 3,5 m Trubní propustek DN opravovaný: 1 ks Hospodářské sjezdy: 12 ks Dotčené parcely: Vlastník k. ú. číslo LV parc. číslo Druh pozemku VLS ČR, s.p. Praha Ježkovice /1 lesní pozemek VLS ČR, s.p. Praha Ježkovice ostatní komunikace VLS ČR, s.p. Praha Ježkovice ostatní komunikace VLS ČR, s.p. Praha Ježkovice /1 lesní pozemek Vypracoval: Petr Jeřábek 3

5 B. Základní údaje o stavbě B.1. Základní údaje Lesní cesta je rozdělená na 2 samostatné úseky, ležící na západním okraji vojenského újezdu Březina. První úsek komunikace má začátek u lesní cesty Račická. Odtud trasa pokračuje jihovýchodním směrem a v celé délce klesá. Po cca 1200 metrech končí trasa dotčená úpravou. Druhý úsek komunikace má začátek cca 200 m od silnice II/379. Odtud trasa pokračuje východním směrem a v celé délce klesá. Po cca 1000 metrech končí trasa dotčená úpravou. První úsek lesní cesty Kateřinská - Podpolí má charakter zpevněné šotolinové cesty s šířkou v koruně 3,0 až 3,5 m. Začátek prvního úseku je podmáčený (cca 100 m). Druhý úsek lesní cesty Kateřinská - Podpolí má charakter zpevněné šotolinové cesty s šířkou v koruně 3,0 až 3,5 m, místy je však podmáčená a středem prorostlá trávou. B.2. Poměry směrové Stávající směrové poměry vyhovují pro navrhovanou kategorii lesní cesty 2 L4,5/20. Nejmenší poloměr směrového oblouku 25 m se nachází v úseku 2 v km 0,409. Další oblouky pak mají poloměr 55 až 200 m. B.3. Poměry spádové Stávající spádové poměry vyhovují pro navrhovanou kategorii lesní cesty 2 L4,5/30. B.4. Příčné uspořádání cesty Stávající komunikace má charakter nezpevněné lesní cesty s šotolinovým povrchem a šířkou v koruně 3,5 m. Komunikace je v příčném řezu nerovnoměrná, místy jsou patrné koleje. Komunikace je rozdělená na 2 samostatné úseky. První úsek je rozdělen podle uspořádání okolního terénu na dvě části. Úsek 1: km 0,000 0,120 Cesta začíná napojením na lesní cestu Račická. Jedná se o úsek situován v klesání (cca 8%). Povrch komunikace tvoří štěrk, místy zaježděný do hlinitého nánosu. Na komunikaci jsou patrné vyježděné koleje. Na pravé straně se nachází nefunkční zanesený příkop, cesta je podmáčená. km 0,120 1,200 Jedná se o úsek situován v klesání (cca 5%). Povrch komunikace tvoří uježděný štěrk, místy je na komunikaci hlinitý nános. Komunikace je místy prorostlá trávou. Na komunikaci jsou patrné vyježděné koleje. Lesní náletové dřeviny zasahují až po okraj komunikace. 4

6 Úsek 2: km 0,000 1,000 Začátek úseku je cca 30 m před závoru, celý úsek je situován v klesání (4-5%). Povrch komunikace je hliněný, na komunikaci jsou patrné vyježděné koleje. Komunikace je místy prorostlá trávou, lesní náletové dřeviny zasahují až po okraj komunikace. B.5. Odvodnění Na stávající komunikaci je odvodnění řešeno pomocí příčného spádu volně do terénu. Pouze na začátku úseku 1 se nachází pravostranný příkop dl. 100m. Nachází se zde propustek v km 0,120, který převádí dešťové vody z příkopu a lesních pozemků přes komunikaci. Úsek 1: Číslo profilu Staničení (km) Opatření 4 0,120 Trubní propustek DN 600, bez čel. B.6. Objekty Na stávající komunikaci se jedná hlavně o stávající hospodářské sjezdy a skládky. Úsek 1: Číslo profilu Staničení (km) Opatření 2 0,100 Hospodářský sjezd neupravený, oboustranný. 3 0,115 Hospodářský sjezd neupravený, vpravo. 5 0,170 Hospodářský sjezd neupravený, vpravo. 6 0,565 Hospodářský sjezd neupravený, vlevo. 7 0,580 Hospodářský sjezd neupravený, vpravo. 9 1,165 Hospodářský sjezd neupravený, vpravo. Úsek 2: Číslo profilu Staničení (km) Opatření 12 0,000 Skládka, vlevo. 13 0,020 Hospodářský sjezd neupravený, oboustranný. 14 0,190 Skládka, oboustranná. 15 0,205 Hospodářský sjezd neupravený, vlevo. 16 0,290 Hospodářský sjezd neupravený, oboustranný. 5

7 C. Navrhovaná opatření Navrhovaná opatření by měla vytvořit takové podmínky, aby komunikace mohla být využívána po převážnou část roku jako odvozní. Dle ČSN se bude jednat o komunikaci kategorie 2 L 4,5/20. Úpravy komunikace se budou týkat hlavně sjednocení povrchu komunikace, vyřešení odtokových poměrů dešťových vod a zlepšení konstrukčních vrstev vozovky. Bude provedeno odkácení v lesních porostech odd. 160, 162, 163, 164, 165 v LHC Rychtářov, které přímo navazují na okraje stávající cesty. Odkácení zasáhne průměrně oboustranně kolem cesty 2,5 3,0 m. Toto opatření umožní provedení odvodňovacího příkopu, otevře těleso vozovky a předejde stagnaci povrchové vody a druhotnému zamokření. Kácení stromů je nutno konzultovat se správcem LHC Rychtářov. C.1. Poměry směrové Směrové poměry stávající komunikace vyhovují pro navrhovanou kategorii 2 L 4,5/30. Při úpravě komunikace je nutné realizovat rozšíření v obloucích. Úsek 1: Staničení (km) Poloměr oblouku R (m) Rozšíření (m) Délka (m) Plocha (m 2 ) 0, , ,0 0, , ,2 0, , ,2 0, , ,0 0, , ,5 1, , ,0 1, , ,0 Celkem 137,9 Úsek 2: Staničení (km) Poloměr oblouku R (m) Rozšíření (m) Délka (m) Plocha (m 2 ) 0, , ,8 0, , ,0 Celkem 102,4 6

8 C.2. Poměry spádové Podélné spádové poměry budou zachovány, jsou vyhovující pro danou kategorii komunikace. Niveleta nové komunikace bude sledovat spádové poměry stávající lesní cesty. Základní příčný sklon je navržen jednostranný 3%. Ve směrových obloucích je nutno zachovat dostředný sklon. C.3. Příčné uspořádání cesty Komunikace je navržena v duchu ČSN tak, aby bylo dosaženo parametrů lesní cesty 2 L 4,5/30. Šířka v koruně vozovky bude 3,5m, volná šířka cesty bude 4,5 m. Návrhová rychlost je 30 km/h. Na začátku úseku 1 bude obnoven příkop, který bude sveden do propustku. Poloha příkopu je patrna z výkresu situace. Úsek 1: km 0,000 0,120 Odstranění hlinitého nánosu ze středového pásu a z krajnic Vyrovnání stávajícího štěrkového krytu s doplněním kameniva do 0,15 m 3 /m 2 Kryt z drceného kameniva fr , tl. 100 mm Posyp krytu lomovými výsivkami do 35kg/m 2 Zaválcování 2x Dosypání krajnic štěrkodrtí Vyčištění příkop od náletových dřevin km 0,120-1,200 Odstranění hlinitého nánosu ze středového pásu a z krajnic, stržení krajnice na levé straně cesty Vyrovnání stávajícího štěrkového krytu s doplněním kameniva do 0,1 m 3 /m 2 Kryt z drceného kameniva fr , tl. 100 mm Posyp krytu lomovými výsivkami do 35kg/m 2 Zaválcování 2x Dosypání krajnic štěrkodrtí Vyčištění krajnic od náletových dřevin Úsek 2: km 0,000 1,000 Odstranění hlinitého nánosu ze středového pásu a z krajnic Vyrovnání stávajícího štěrkového krytu s doplněním kameniva do 0,15 m 3 /m 2 Kryt z drceného kameniva fr , tl. 100 mm 7

9 Posyp krytu lomovými výsivkami do 35kg/m 2 Zaválcování 2x Dosypání krajnic štěrkodrtí Vyčištění krajnic od náletových dřevin C.4. Odvodnění Realizací úprav komunikace dojde ke zlepšení odtokových poměrů. V celém upravovaném úseku bude koruna komunikace zvýšena nad okolní terén o cca 200 mm. Podél cesty bude na začátku úseku 1 obnoven příkop v délce cca 100 m, který bude svedený do propustku. Poloha příkopu je patrna z výkresu situace. V úseku 1 v km 0,120 je umístěn trubní propustek pod komunikací. Úsek 1: Číslo profilu Staničení (km) Opatření 4 0,050 Trubní propustek DN 600, odtok vlevo, nová kamenná čela, vyčištění koryta na návodní i povodní straně v délce 5 m. C.5. Objekty Jedná se o úpravy hospodářských sjezdů a skládek. Hospodářské sjezdy by měly být upraveny v šířce 3 m, v délce 6m a s nájezdovými poloměry 6m, budou vysypány štěrkem na podkladní vrstvě. Plocha jednotlivého sjezdu je 34m 2. Některé hospodářské sjezdy budou vybaveny propustky DN 400. Skládky budou upraveny tak, aby mohly sloužit jako výhybny. Úsek 1: Číslo profilu Staničení (km) Opatření 2 0,100 Hospodářský sjezd oboustranný. Vpravo nově TP DN 400 dl. 6 m pod sjezdem. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. 3 0,115 Hospodářský sjezd vpravo. Nově TP DN 400 dl. 6 m pod sjezdem. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. 5 0,170 Hospodářský sjezd vpravo. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. 6 0,565 Hospodářský sjezd vlevo. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. 7 0,580 Hospodářský sjezd vpravo. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. 8

10 8 0,860 Kamenné opevnění svahu pod cestou. Těžký kamenný zához, dl. 20 m, v. 5m. 9 1,165 Hospodářský sjezd vpravo. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. Úsek 2: Číslo profilu Staničení (km) Opatření 12 0,000 Skládka vlevo. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. 13 0,020 Hospodářský sjezd oboustranný. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. 14 0,190 Skládka oboustranná. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. 15 0,205 Hospodářský sjezd vlevo. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. 16 0,290 Hospodářský sjezd oboustranný. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. C.6. Vyrovnání a přesun hmot Na trase nebudou prováděny klasické zemní práce. Menší objem odkopávek vzniklý při hloubení povrchových příkopů a rýh pro propustky bude předmětem pouze příčného přehozu v profilu. Obdobným případem bude zacházení s hlinitými nánosy ze stávající vozovky a krajnice. C.7. Bezpečnost Trasa komunikace je situována v takových terénních podmínkách, které nevyžadují vytvoření speciálních bezpečnostních prvků. Pouze nad kamennými čely propustku budou osazeny směrové kůly, které měly vyznačit tento objekt pro provoz a omezit tak možnost jeho poškození. 9

11 D. Závěr Lesní cesta Kateřinská - Podpolí, která je předmětem stavebních úprav se nachází poblíž obce Ježkovice, ležící na západním okraji vojenského újezdu Březina. První úsek komunikace má začátek u lesní cesty Račická. Odtud trasa pokračuje jihovýchodním směrem a v celé délce klesá. Po cca 1200 metrech končí trasa dotčená úpravou. Druhý úsek komunikace má začátek cca 200 m od silnice II/379. Odtud trasa pokračuje východním směrem a v celé délce klesá. Po cca 1000 metrech končí trasa dotčená úpravou. Komunikace bude využívána VLS ČR s. p. divize Plumlov pro hospodářskou činnost, důležitý bude její význam i pro protipožární ochranu. Přístup na staveniště bude zajištěn po navazujících lesních cestách. Deponia materiálu by bylo možno na trase vybudovat na začátku úseku v místě napojení na lesní cestu Račická, případně s využitím skládek dřeva a to po dohodě s VLS ČR, s. p. divize Plumlov. Vzhledem k tomu se trasa nachází ve VÚ Březina a bude prováděn určitý objem zemních prací, je nutno získat od uživatele písemný doklad o tom, že pyrotechnická nezávadnost daného územní umožňuje provedení navrhovaných opatření. Bezpečnost práce při těžební a stavební činnosti zajistí dodavatel stavebních prací. Pokud se v daném území nacházejí podzemní inženýrské sítě, zajistí investor před začátkem stavebních prací jejich vytyčení. Pokud to bude nutné, bude na stavbě instalována mobilní buňka, jako úkryt a sociální zařízení pracovníků. Při manipulaci s látkami, které by mohly způsobit znečištění vod, je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo k úniku, zejména ropných látek (PHM, maziva apod.) Je potřeba eliminovat jakékoliv úniky nebezpečných látek a provozních náplní z mechanismů či vozidel. Případně osazené sociální zařízení pro pracovníky provádějící úpravy budou zabezpečena tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti povrchových i podzemních vod. Projektová dokumentace obsahuje jednoduchou Technickou zprávu s popisem stávajícího stavu navrhovaných opatření, výkresovou dokumentaci a fotodokumentaci dotčeného úseku komunikace. Projektová dokumentace je rozdělena na dva stavební objekty: SO 1 Úsek 1 a SO 2 Úsek 2 Dokumentace bude vyhotovena v počtu 6 paré, přičemž paré bude obsahovat kompletní rozpočet, paré bude obsahovat pouze Zadávací dokumentaci s výkazem výměr. Rozpočtové náklady budou zpracovány dle cenové databáze RTS. Podrobné hodnoty výkazu výměr lze určit dle Přílohy č. 2.8 Vzorové příčné řezy a Technické zprávy. 10

12 PŘÍLOHY 11

13 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. IČO: Pod Juliskou 1621/5 DIČ: CZ Praha-Dejvice V dne Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

14 Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.2 Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Objekt/Soupis Název JKSO Počet Počet soupisů položek SO 1 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK usek 38 SO 2 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK usek 16 Celkem: 54 Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

15 Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.3 Krycí list objektu, provozního souboru Základní údaje: SO 1 Třídník stavebních objektů (JKSO): LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK Komunikace pozemní a letiště Komunikace pozemní komunikace pozemní ostatní kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva rekonstrukce a modernizace objektu s opravou Počet MJ jednotek: m2 Popis: Rekapitulace soupisů Dílčí soupis číslo Název Počet položek 1 1 usek Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

16 Položkový soupis Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.4 Objekt: SO 1 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK 1 Soupis: 1 1 usek Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust. Díl: 1 Zemní práce Odstranění stařiny Odstranění stařiny s naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením R00 Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5 m , RTS Odstranění hlinitého nánosu mezi kolejemi na lesní cestě. km 0,0-0,12: 120*1,2 km 0,12-1,2: ( )* Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm 144, ,00000 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, R00 při celkové ploše přes do m2 m , RTS Vyčištění příkop,krajnic a vtoku a výtoku stáv.propustku od náletových dřevin. 0,0-0,115 přík.: 100*3 pr.4-0,12 TP: 5*3*2 0,12-1,2 krajnice: 1080*1,5* Drcení ořezaných větví 300, , ,00000 Drcení ořezaných větví strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením R00 Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm m3 10, RTS 0,003* Odstranění pařezů pod úrovní terénu 10,71000 s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vykopáním R00 o průměru přes 100 do 300 mm kus 17, RTS , R00 o průměru přes 300 do 500 mm kus 11, RTS Odkopávky a prokopávky pro silnice 11,00000 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině R00 do 100 m3 m3 55, RTS Nová dlažba čela nového a stáv.propustku prof.4-0,12 a odkop pro kamenný zához prof.8-0, příplatek dlažba: (2,5+3,5)*0,5*0,3*1,5*2*2 odkop: 20*5*0,5 5, , R00 za lepivost horniny m3 16, RTS 55,4*0, Hloubení rýh šířky do 60 cm 16,62000 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

17 Položkový soupis Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.5 Objekt: SO 1 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK 1 Soupis: 1 1 usek Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust. nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek R00 do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně m3 5, RTS Kamenná patka vtok-výtok stávající a nový propustek DN60. 0,50*0,80*3,50*2*2 5, R00 příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 2, RTS 5,6*0, Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm 2,80000 zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek R00 do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně m3 36, RTS Propustky pod sjezdy DN 400 č.profilů 2,3. Propustky pod cestou DN ks. DN 40: 1,2*0,9*(7,5+2*2)*2 DN 60: 1,5*1*7,5 24, , R00 příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 18, RTS 36,09*0, Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů 18,05000 s naložením, složením a dopravou, R00 pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do m kus 17, RTS 17 17, R00 pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do m kus 11, RTS Zásyp sypaninou se zhutněním 11,00000 z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, R00 jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6, RTS Propustky D40 pod HS a nový D Obsyp potrubí D40: 1,2*0,2*7,5*2 D60: 1,5*0,3*7,5 3, ,38000 sypaninou z vhodných hornin tř. 1-4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, R00 bez prohození sypaniny m3 14, RTS D40: (1,2*0,7-0,25^2*3,14)*7,5*2 D60: (1,5*0,7-0,35^2*3,14)*7, Úprava pláně v zářezech 9, ,99000 vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : R00 v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 238, RTS Hospodářské sjezdy a skládky. HS2-0,1: 34*2 HS3-0,115: 34 HS5-0,17: 68, ,00000 Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

18 Položkový soupis Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.6 Objekt: SO 1 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK 1 Soupis: 1 1 usek Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust ,00000 HS6-0,565: 34 34,00000 HS7-0,58: 34 34,00000 HS9-1,165: 34 34,00000 Díl: 4 Vodorovné konstrukce Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu R00 Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár m3 5, RTS Patka pod dlažbu břehu vtoku a výtoku ze stáv.a nového propustku. 0,5*0,8*3,5*2* Zához z lomového kamene neupraveného 5,60000 provedený ze břehu nebo lešení do sucha nebo do vody R00 Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer m3 50, RTS Zpevnění svahu pod cestou prof.8-0,86km. prof.8: 5*20*0,5 50, R00 Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny do 200 kg m2 100, RTS prof.8: 5*20 100,00000 Díl: 5 Komunikace Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm s rozprostřením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 200 mm m2 238, RTS Hospodářské sjezdy HS Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného 238,00000 velikost mm s rozprostřením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 150 mm m2 438, RTS Vyrovnání štěrkového krytu s doplněním štěrkodrti 15 cm. 0,0-0,12km: 120*3,5 rozš.v obl.: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. 420, ,00000 kamenivo hrubé drcené vel mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 100 mm m , RTS 0,0-1,2km: 1200*3,5 rozš.v obl.: 137, Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného 4 200, ,90000 Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

19 Položkový soupis Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.7 Objekt: SO 1 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK 1 Soupis: 1 1 usek Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust. jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním R00 v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2 m , RTS 0,12-1,2km: 1080*3,5 rozš.v obl.: 137, Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší kamenivem drceným 3 780, ,90000 s rozprostřením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 150 mm m , RTS 0,0-1,2km: 1200*0,5*2 odp.hs: -15,5*7*0, Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním 1 200, , R00 kamenivem drceným nebo těženýn, v množství přes 30 do 35 kg/m2 m , RTS Lomové výsivky. 0,0-1,2km: 1200*3,5+137,9 594 Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene 4 337,90000 lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm RT4 do lože z prohozené zeminy tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky m2 18, RTS 20cm, třídy 3 Kam.dlažba vtoku a výtoku břehu prof.4-0,12 km stáv.a nového propustku. (2,5+3,5)*0,5*1,5*2* Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene 18,00000 v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky R00 kamenivem těženým m2 18, RTS 18 18,00000 Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci Osazení směrového kůlu s vykopáním nebo vyvrtáním jamek, s odhozem výkopku do 3 m, se zabetonováním, nebo uklínováním patek kamenem. Včetně spojovacího materiálu R00 z plastických hmot kus 4, RTS Nový propustek. 2* Zřízení trub. propustků a hospodářských přejezdů 4, R00 Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 400 m 15, RTS Propustky pod sjezdy 2 ks. 7,5*2 15, R00 Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 600 m 7, RTS Nový propustek. 7, Obetonování trubního propustku betonem 7, R00 betonem C 8/10 m3 4, RTS Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

20 Položkový soupis Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.8 Objekt: SO 1 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK 1 Soupis: 1 1 usek Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust. D40: 0,2*7,5*2 D60: 0,25*7, R sloupek silniční směrový; dělený; PE; 100 x 120 mm; l = mm; odrazové kus 4,00000 SPCM RTS médium retroflexní fólie R trouba železobetonová hrdlová TZH; DN 400,0 mm; l = mm; Fn 79,0 kn/m kus 6,12000 SPCM RTS Propustky pod sjezdy 2 ks. 3, , , *2*1,02 6, R trouba železobetonová hrdlová TZH; DN 600,0 mm; l = mm; Fn 110,0 kn/m kus 3,06000 SPCM RTS Nové propustky D60 dl.7,5 m 1 ks. 3*1,02 3,06000 Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb Čištění usazenin RT1 Pročištění drenážní spojky přes DN 160 do 200, potrubí DN 80 cm, zanesené z 80% m 7, RTS Pročištění stávajících propustků prof.č.4-0,12 km Čištění příkopů 7,5 7,50000 komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, R00 nezpevněných, při šířce dna přes 400 mm, objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m m 110, RTS Nátoky,výtoky propustků 4 po 5m. příkop 0,0-0,115km: 100 D60: 5* Odstranění bláta a nánosu 100, , R00 na krajnicích tloušťky do 10 cm m , RTS 0,0-1,2km: 0,5*1200* ,00000 Díl: 99 Staveništní přesun hmot Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva R00 jakékoliv délky objektu t 2 663, RTS Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

21 Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.9 Krycí list objektu, provozního souboru Základní údaje: SO 2 Třídník stavebních objektů (JKSO): LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK Komunikace pozemní a letiště Komunikace pozemní komunikace pozemní ostatní kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva rekonstrukce a modernizace objektu s opravou Počet MJ jednotek: m2 Popis: Rekapitulace soupisů Dílčí soupis číslo Název Počet položek 2 2 usek Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

22 Položkový soupis Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.10 Objekt: SO 2 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK2 Soupis: 2 2 usek Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust. Díl: 1 Zemní práce Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, R00 při celkové ploše přes do m2 m , RTS Vyčištění krajnic od náletových dřevin. 0,0-1,0km: 1000*1,5*2 HS 13,15,16: -15,5*4*1,5 S 12,14: -20*2*1, Drcení ořezaných větví 3 000, , ,00000 Drcení ořezaných větví strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením R00 Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm m3 8, RTS 0,003* Odstranění pařezů pod úrovní terénu 8,54000 s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vykopáním R00 o průměru přes 100 do 300 mm kus 9, RTS R00 o průměru přes 300 do 500 mm kus 14, RTS 9, Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů 14,00000 s naložením, složením a dopravou, R00 pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do m kus 9, RTS 9 9, R00 pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do m kus 14, RTS Úprava pláně v zářezech 14,00000 vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : R00 v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 470, RTS Hospodářské sjezdy a skládky. S 12-0,00: 20*5 HS13-0,02: 34*2 S 14-0,19: 20*5*2 HS15-0,205: 34 HS16-0,29: 34* Úprava pláně v násypech 100, , , , ,00000 vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, R00 v hornině 1 až 4, se zhutněním m , RTS Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

23 Položkový soupis Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.11 Objekt: SO 2 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK2 Soupis: 2 2 usek Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust. Zhutnění podkladu po plošné úpravě pojízdného pruhu Plošná úprava terénu 0,0-1,0km: 3,5* ,00000 Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m , RTS Rozhrnutí vyvýšeného hliněného středu mezi koleje. 0,00-1,00km: 1000*3, ,00000 Díl: 5 Komunikace Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm s rozprostřením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 200 mm m2 470, RTS Hospodářské sjezdy HS a skládky S Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného 470,00000 velikost mm s rozprostřením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 150 mm m , RTS Vyrovnání štěrkového krytu s doplněním štěrkodrti 15 cm. 3,5*1000 rozš.v obl.: 69, Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam , ,80000 kamenivo hrubé drcené vel mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 100 mm m , RTS 3,5*1000 rozš.v obl.: 69, Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší kamenivem drceným 3 500, ,80000 s rozprostřením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 150 mm m2 939, RTS 1000*0,5*2 HS: -15,5*4*0,5 S: -20*3*0, Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním 1 000, , , R00 kamenivem drceným nebo těženýn, v množství přes 30 do 35 kg/m2 m , RTS Lomové výsivky. 3569, ,80000 Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb Odstranění bláta a nánosu R00 na krajnicích tloušťky do 10 cm m , RTS 1000*0,5* ,00000 Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

24 Položkový soupis Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.12 Objekt: SO 2 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK2 Soupis: 2 2 usek Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust. Díl: 99 Staveništní přesun hmot Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva R00 jakékoliv délky objektu t 2 523, RTS Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Úsek 1 - km 0,000 0,120 Úsek 1 - km 0,120 1,200

35 Úsek 2 začátek úseku Úsek 2 - km 0,000 1,000

Vojenský újezd Brdy k.ú. Obecnice v Brdech p.č. 465

Vojenský újezd Brdy k.ú. Obecnice v Brdech p.č. 465 , tel. 585 154 927, 737 786 926 Lesní cesta Carvánecká (Rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky lesní cesty.) Vojenský újezd Brdy k.ú. Obecnice v Brdech p.č. 465 Číslo paré: /1/ Objednatel: Zakázka:

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 Lesní cesta Kulířovský žleb VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 VYHOTOVIL: Bc. Jan Hříbek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

Anderkova. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 1/2014

Anderkova. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 1/2014 Lesní cesta Anderkova VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 1/2014 VYHOTOVIL: Bc. Jan Hříbek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní zpráva...

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato

Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato Pavel Vokřál Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 1 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 96 Kč Odstraňovaný materiál uschlé traviny volné kořeny nezakořeněné

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa Název stavebního díla: Cyklostezka Kunovice I. etapa Katastrální území: Obec: Okres: Kraj: Vlastník díla: Správce vodního toku: Kunovice, Podhradní Lhota Kunovice,

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A.

Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A. ATELIER PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o. DVZ Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.12.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Povrchová úprava

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Projekt Rozpočet Realizace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Úkol

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. OUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ITUACE C.1. Přehledná mapa 1 : 10 000 C.2. Mapa katastru nemovitosti 1 : 1 000 C.3. Podrobná situace tůň I. 1 : 200 C.4. Podrobná situace tůň II.

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM I

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM I DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM I ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zastoupený: Ing. Janem Zouharem,

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Rekonstrukce mostu 2931-1 Levínská Olešnice Číslo stavby: 32 Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

DSP. Technická zpráva. Obsah

DSP. Technická zpráva. Obsah Technická zpráva DSP Obsah 1. Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Popis objektu... 2 3. Návrh technického řešení... 2 3.1. Odstranění dřevin... 3 3.2. Směrové poměry...

Více

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00 KRYCÍ LIST SOUISU Dílo: Objekt: Celková přestavba na Císařském ostrově, st. 6963, et. 0008 - kompenzační opatření Soupis: KSO: CC-CZ: Místo: raha - Trója Datum: 10.09.2015 Zadavatel: OTI MHM Uchazeč: rojektant:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 " ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM  CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167  ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180 DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SLNCE /3167 " ZE DNE 1.10.2012 RČ projektu 12/015/41200/00180 1. Smluvní strany Objednatel Název: Obec Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn zastoupený:

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba A. Průvodní zpráva A.a) Identifikační údaje stavby 1.1 Základní údaje Název stavby : KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B Místo stavby: k.ú. Krásno nad Teplou. 673811 Okres: Sokolov

Více

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkládaná dokumentace pro žádost o vodoprávní rozhodnutí a povolení k nakládání s povrchovými vodami byla zpracována na základě smlouvy č.2/2008 mezi zhotovitelem projektové

Více

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil pr~ (4 Ý~ ~.: 7 Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil PROJEKCE DOPRAVNĺCH STAVEB PRojEkčNí k~nce[~ Roji VodNí 27, 544 0] DOM/\ŽI1CE rel. ~79 724 94~ E-MAil: ROjT@TE[ECOM.CZ Kraj Plzeňský ~~ýst5/ Klenčí pod

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více