PREZENTACE. Popis povodňových stavů a přijatých protipovodňových. opatření ve Svitavách v období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREZENTACE. Popis povodňových stavů a přijatých protipovodňových. opatření ve Svitavách v období 1997-2005"

Transkript

1 PREZENTACE Popis povodňových stavů a přijatých protipovodňových opatření ve Svitavách v období zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy září 2005

2 Motto: Řeka je fajn pro všechno a proto, že je. Putuje s námi, časem a prostorem. Někdy je ale potvora a bolí. Bez vody ale není života.

3 OBSAH: Úvod Povodeň v červenci roku Příčinná meteorologická situace povodně První vlna povodní Druhá vlna povodní Povodňové škody ve městě První kroky v protipovodňové ochraně po roce Opatření na řece Svitavě Obnova retenční schopnosti rybníka Rosnička v roce První etapa protipovodňových opatření ( ) Druhá etapa protipovodňových opatření ( ) Opatření na řece Svitavě Studie na zachycení vody v krajině Lačnovský potok Protipovodňová opatření na řece Třebovce...21 Závěr...23 Finanční rekapitulace...26 Přílohy: fotografie...27

4 Katastrální mapa města Svitav

5 Úvod Silný déšť, tání sněhu, případně obojí dohromady, asociuje v mnohých z nás na vlastní kůži vyzkoušenou "velkou vodu". Pro starostu města a mnoho pracovníků radnice je nebezpečí povodně noční můrou, která jim bere klidné spaní. Od poslední povodně v roce 1997 se města hodně naučila a udělala mnohá opatření. Umíme rychle připravit a navážet pytle s pískem do předem vybraných ulic. Umíme průběžně čistit říční česla. Umíme okamžitě uvolnit a připravit náhradní prostory pro bydlení. Umíme zajistit bezpečnost lidí při velké vodě (nelze ale úplně zajistit bezpečnost jejich majetku). Umíme rychle "zvednout" členy povodňové komise včetně náhradníků, protože systém práce městské povodňové komise (povodňový plán) je propracovaný, velmi funkční a odzkoušený. Aby tyto noční můry postupně zcela zmizely, provedli jsme od povodní v roce 1997 řada zásadních opatření a další opatření jsou v různém stavu rozpracovanosti. Snahou této prezentace je podat ucelený přehled o novodobých zkušenostech s povodněmi a přijatých opatřeních, která by měla významně omezit riziko ohrožení zdraví, životů a majetku ve městě. Jakákoliv přijatá opatření nikdy nemohou bezezbytku zaručit stoprocentní ochranu města a jeho obyvatel. Věříme však, že přijatá organizační i technická opatření budou znamenat jistotu pro zvládnutí případných povodňových stavů s co nejmenším zásahem do života města Svitav i níže položených obcí na tocích řek Svitavy a Třebovky. Tento materiál je možné chápat i jako poděkování všem zainteresovaným subjektům a osobám, řešícím společně protipovodňovou ochranu, a to od správců toků s.p. Povodí Moravy a Zemědělské vodohospodářské správy, přes svitavské stavební firmy zapojené do záchranného systému a dobrovolníky z řad obyvatel města, kteří se v minulosti zapojili do odstraňování povodňových škod, až po zastupitelstvo města, jemuž se od roku 1997 podařilo na soubor protipovodňových opatření zajistit finanční prostředky přesahující částku 35 mil. Kč. 5

6 1. Povodeň v červenci roku 1997 V červenci 1997 zasáhla město Svitavy, stejně jako ostatní území naší republiky, povodeň. Svým rozsahem a důsledky byla v celém minulém století zcela mimořádná, a to jak svojí mohutností a délkou trvání, tak i velikostí zasaženého území a rozsahem vzniklých škod. Pro vznik a vývoj povodně byla určující dvě období velkých srážek, jež zasáhly území České republiky ve dnech července, a potom ve dnech července Obrázek č. 1 a 2 Povodeň ve Svitavách v červenci 1997 situace na Komenského náměstí Obrázek č. 3 a 4 Povodeň ve Svitavách v červenci 1997 situace na ul. Školní a Kapitána Jaroše 6

7 1.1. Příčinná meteorologická situace povodně První i druhá vlna povodní byly způsobeny nepříznivou meteorologickou situací. První vlna vzešla ze zvlněné studené fronty nad střední Evropou z počátku července. Již v pátek 4. července 1997 se na ní vyskytly poměrně výrazné bouřky a lijáky. V sobotu 5. července se na této frontě vytvořila nad severní Itálií tlaková níže, která postupovala k severovýchodu a svým srážkovým pásmem zasáhla kolem poledních hodin od jihu Moravu. Tato tlaková níže se přesunula do nedělního rána 6. července nad východní Polsko a Slezsko. V jejím týlu převládalo poměrně silné severní až severozápadní proudění, do kterého byl strháván teplý a vlhký vzduch nasávaný touto níží v její přední části. Ve Svitavách přešly nárazové srážky z 3. a 4. července v trvalý déšť v sobotu 5. v odpoledních hodinách, který trval do pondělí 7. července do odpoledních hodin. Druhá vlna pak vzešla z postupu oblasti nízkého tlaku vzduchu spojeného s frontálním systémem, který během 17. a 18. července postupoval přes severní Itálii a střední Evropu. Její střed se pohyboval 19. a 20. července jen velmi zvolna přes jižní Polsko k východu. Intenzivní srážková činnost začala ve Svitavách v noci na pátek 18. července bouřkami. Srážky přešly v trvalý déšť, který částečně zeslábl dne 19. července. Celkový součet srážek v červenci činil 323,6 mm, což proti srážkovému normálu v množství 86 mm znamená překročení o 376 % První vlna povodní Před první vlnou srážek byla vodnost toků řeky Svitavy i Lačnovského a Vendolského potoka nízká. V důsledku srážek se tyto toky stejně jako rybníky Rosnička, Dolní a Lánský rychle nasytily vodou a prudce vystoupily. Na přelomu 5. a 6. července již hrozilo nebezpečí, že dojde k jejich vylití. Prakticky od této doby začal pracovat městský záchranný štáb (vedení města, strážníci městské policie, pracovníci městského úřadu, dobrovolníci, profesionální i dobrovolní hasiči, firmy Dopravní stavby Svitavy, JEMA a mnozí další). V podvečer dne 7. července nastala krizová situace, kdy došlo k vylití vody z koryta řek a započala evakuace obyvatel. V noci ze dne 7. na 8. července jsme začali evakuovat obyvatele v ul. Mostní, Seifertova, Bezručova, Vrchlického a průběžně z dalších oblastí kolem vodních toků. 7

8 Současně probíhaly práce spojené se zabezpečením hrází (zpevňování lomovým kamenem, stavbou bariér z pytlů naplněných pískem,...) rybníků Rosnička a Lánský, které hrozily protržením. Výstavba ochranných bariér z pytlů naplněných pískem probíhala taktéž kolem řeky ve městě. Od úterý dne 8. července bylo po postupném snižování hladiny v korytech Lačnovského potoka a řeky Svitavy započato systematické odčerpávání vody ze zatopených objektů. Následovaly úklidové práce, úpravy koryt a hrází, odvoz odpadů apod Druhá vlna povodní Před nástupem druhé vlny povodní v pátek 18. července byly koryta řek již na poklesu a na základě opatření města probíhalo odpouštění vodních nádrží. Vzhledem k získaným zkušenostem z první vlny povodní probíhaly preventivní i záchranné práce bez větších obtíží. Zejména však proto, že množství a intenzita srážek nezpůsobily zatopení objektů v okolí vodních toků ve městě Povodňové škody ve městě Celkové škody vyčíslené po skončení červencových povodní dosáhly částky 66,471 mil. Kč. Jedná se jak o škody způsobené na majetku občanů, tak i na majetku obce i podnikatelských a ostatních subjektů. Zaplaveno bylo přes 200 rodinných domků, z nichž dva musely být následně zdemolovány. Naštěstí nedošlo k žádnému úmrtí ani těžkému poškození na zdraví. Dopad na psychiku a život však pociťuje zejména starší generace doposud. 8

9 Obrázek č. 5 Povodeň ve Svitavách v červenci 1997 zákres povodně do digitální mapy města - 1. část 9

10 Obrázek č. 6 Povodeň ve Svitavách v červenci 1997 zákres povodně do digitální mapy města - 2. část 10

11 Obrázek č. 7 Povodeň ve Svitavách v červenci 1997 zákres povodně do digitální mapy města - 3. část 11

12 2. První kroky v protipovodňové ochraně po roce 1997 První kroky v protipovodňové ochraně byly učiněny bezprostředně po zvládnutí povodně v červenci Základním opatřením bylo vytvoření povodňového plánu a povodňové komise pro možnost řešení podobných stavů v budoucnosti. Za zcela zásadní je však třeba označit analýzu příčin, kterou po této povodni provedlo vedení města za účelem popsání důvodů a příčin povodňového stavu, včetně stanovení cílů pro postupnou nápravu. Z dnešního pohledu se jeví jako nejdůležitější skutečnost, že jsme nápravu stavu nehledali jenom v místních podmínkách, ale zejména to, že jsme navázali úzkou spolupráci se správci toků, a to zejména se s.p. Povodí Moravy. Právě s tímto správcem toku se podařilo dohodnout komplexní řešení neutěšeného stavu řeky. Současně město podnikalo samostatné kroky na zvýšení protipovodňové ochrany. Kromě činnosti povodňové komise sem můžeme zařadit zvýšení retenční schopnosti rybníka Rosnička a výstavbu suchého poldru v Lánech, který byl postaven v souvislosti s výstavbou infrastruktury pro místní část Na Vějíři. Tento poldr zachycuje zejména přívalové srážky a snižuje tak průtok řeky Svitavy v městské části Lány Opatření na řece Svitavě V závěru roku 1998 bylo odborné firmě zadáno zpracování hydrologické studie řeky ve městě. Výsledkem studie, dokončené v říjnu 1999, bylo navržení takových úprav na řece, které měly vyloučit problémy se zaplavováním přilehlých nemovitostí (úpravy mostů způsobujících zdržení a kumulaci přívalových vod, výstavby ochranných zídek a rovněž parametry na pročištění zanesených úseků řeky). Protože řeka Svitava je při přívalových deštích výrazně ovlivňována Lačnovským potokem, byla studie rozšířena i o tento tok. Zájem města se i setkal s pochopením a zájmem správce toku, Zemědělskou vodohospodářskou správou, s.p. Prvním výsledkem připravené studie se stalo otevření a napřímení řeky v ul. Školní, které bylo dokončeno v polovině roku Touto úpravou již nebude přívalová voda zadržována nekapacitním zatrubněním pod komunikací. Otevřeným korytem vedoucím přes budovu bývalé 1. základní školy byla voda plynule odvedena do koryta ve Wolkerově aleji (za budovou OD MAGNET). Toto řešení nebylo jednoduchou záležitostí. Svědčila o tom řada podmiňujících investic. Mimo již zrealizované demolice školy je to výstavba nového mostu v ul. Školní, oprava komunikace 12

13 I. tř., přeložky sítí (vodovod, plynovod, telefonní, dálkové a elektrické kabely, výstavba nové kanalizace apod. Studie a. s. Povodí Moravy projektově vyřešila úsek řeky od tohoto kritického místa po toku řeky až na hranici s obcí Hradec nad Svitavou. Projekt stanoví konkrétní parametry nutných opatření na toku řeky. Kromě uvedených koncepčních záležitostí bylo v roce 1999 dohodnuto pročištění tří nejvíce zanesených úseků řeky ve městě. Dva z úseků byly velmi obtížně přístupné pro techniku. Jednalo se o úsek řeky od ul. Říční po ul. Lanškrounskou (za domy na ul. Lačnovské) a o úsek od zatrubnění řeky pod sportovním hřištěm učiliště TOS v ul. Brněnské po most v ul. U Potoka. Dále byl pročištěn úsek před světelnou křižovatkou Obnova retenční schopnosti rybníka Rosnička v roce 1999 Rybník Rosnička je významným vodohospodářským dílem v horní části povodí Svitavy a zajištění jeho funkčnosti je velmi důležité. Navíc se nachází v hojně navštěvované rekreační zóně, kde plní svou estetickou i psychologickou funkci. Město Svitavy zrealizovalo nákladem 10,5 mil. Kč v období od června 1998 do května 1999 investiční akci "Obnova retenční schopnosti rybníka Rosnička". Akce byla spolufinancována ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR, který její realizaci podpořil dotací ve výši 3,058 mil. Kč a půjčkou ve stejné výši. Výsledkem provedeného díla je obnova víceúčelové nádrže rybníka Rosnička. Ta plní funkci významného vodohospodářského díla nejen k zachycení vody v krajině a protipovodňových opatření, ale i k rekreaci obyvatel města, sportu, koupání a sportovnímu rybářství. Při rekonstrukci rybníka se upravily poměry na stavidle a jeho schopnost regulovat odtok, zároveň se výrazně zvýšila jeho retenční schopnost. Odkalovací nádrž slouží k zachycení splavenin tak, aby nedocházelo k zanášení rybníka Rosničky. Rovněž je důležitá z hlediska zadržení vody v krajině. Plocha hladiny rybníka je 15,1 ha a objem zadržené vody v rybníku m 3. Plocha hladiny odkalovací nádrže je 0,44 ha a objem zadržené vody v odkalovací nádrži m 3. Kromě výrazného zlepšení stavu tohoto díla přispěla dokončená akce ke vzhledu této rekreační oblasti města. 13

14 Obrázek č. 8 Pohled na nově upravenou hráz rybníka Rosnička protipovodňové úpravy na řece Svitavě provedené v roce

15 3. První etapa protipovodňových opatření ( ) V roce 2000, tedy tři roky po povodních v roce 1997, byly zahájeny práce na první etapě protipovodňových opatření ve Svitavách spočívající v přeložce toku Svitavy v ul. Školní a na Komenského náměstí. Jednalo se o organizačně i technicky komplikovanou stavbu, neboť se na přeložce toku a s tím spojenými podmiňujícími investicemi podílely tři subjekty: Povodí Moravy s.p., Správa a údržba silnic, středisko Litomyšl a město Svitavy. Důležitá byla koordinace všech subjektů a jejich dodavatelů, bez níž by nebyla realizace díla možná. Zpracovatelem projektové dokumentace byla projekční kancelář Aquatis a. s. Brno. Cílem akce byla úplná přestavba mostu ve Školní ulici a zvýšení jeho průtočnosti na padesátiletou vodu (akce Správy a údržby silnic) a odstranění zatrubněného koryta řeky, které provedlo Povodí Moravy. Město Svitavy se na této akci již výrazně podílelo tím, že odstranilo budovu I. ZŠ (zde je nutné podotknout, že Povodí Moravy již v roce 1990 žádalo o uvolnění tohoto území, aby se uvedené úpravy mohly udělat). V souvislosti s tím uvolnilo město finance ve výši 12,5 mil. Kč na přestavbu jeslí v Kijevské ulici na obecnou školu, muselo zajistit výstavbu kanalizace a přeložky sítí (vodovod, kabely NN, splaškové kanalizace). Dílo bylo dokončeno v roce 2001 a celkové náklady všech zainteresovaných subjektů dosáhly výše cca 32,5 mil. Kč. V roce 2000 město Svitavy rovněž zahájilo přípravu výstavby suchého poldru v Lačnově, který byl dokončen v roce Celkové náklady ve výši cca 4,5 mil. Kč se městu podařilo zčásti pokrýt z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve výši 2 mil. Kč. 15

16 Obrázek č. 9 Přeložka řeky Svitavy provedená v roce

17 4. Druhá etapa protipovodňových opatření ( ) Dokončení první etapy protipovodňových opatření upevnilo spolupráci mezi městem Svitavy a s. p. Povodí Moravy. O tom, že je tato spolupráce úspěšná, svědčí fakt, že se obě strany společně pustily do přípravy další společné akce Opatření na řece Svitavě Výsledkem spolupráce je zpracování projektová dokumentace na zkapacitnění toku řeky od světelné křižovatky po Hradec na Svitavou v délce téměř 2,5 km. Dokumentaci zpracovala v roce 2002 odborná firma Aquatis a. s. na základě požadavků Povodí Moravy a města Svitavy. Záměr byl projednán s majiteli dotčených pozemků a v závěru roku byla příprava akce završena vydáním stavebního povolení. Realizace akce proběhla úspěšně v období duben 2004 až srpen Investorem akcí úpravy toku zahrnující pročištění stávajícího koryta, opevnění břehů lomovým kamenem a provedení souvisejících přeložek inženýrských sítí bylo Povodí Moravy s.p. Náklady na tuto část přesáhly částku 40 mil. Kč. Samostatným objektem jsou mosty a lávky v tomto úseku řeky. Ty byly vyjma mostu v ul. Mýtní a lávky v ul. U Lávky nekapacitní a musely být zrekonstruovány tak, aby nezpůsobovaly překážku na toku. Mosty a lávky jsou však ve vlastnictví města Svitavy a není je tedy možné hradit z rozpočtu vyčleněného na úpravu řeky. Z tohoto důvodu zajistilo jejich rekonstrukci ze svého rozpočtu město Svitavy. Náklady dosáhly částky cca 14 mil. Kč. 17

18 Obrázek č. 10 Protipovodňové úpravy na řece Svitavě provedené v roce

19 4.2. Studie na zachycení vody v krajině Spolupráce správců toků, města a krajského úřadu přinesla v roce 2002 další významný závěr. Tím je zpracování studie firmou Aquatis a. s. Brno, Zvýšení protipovodňové ochrany města, která řeší zachycení vody v krajině. To je velmi důležité, neboť v případě Svitav, které leží na horním toku řeky Svitavy, není možná přímá regulace povodňové vlny nebo dokonce dlouhodobější příprava opatření na zvládnutí těchto stavů. V našem území dochází při přívalových srážkách k náhlému vzestupu hladin ve vodotečích a k rychlému odtoku vody v řádech několika hodin. V této době není technicky možné reagovat na vzniklou situaci a zajišťovat ochranu obyvatel a objektů ve městě. Závěry studie byly využity při zpracování změn územního plánu města a při přípravě konkrétních opatření při plánování protipovodňových opatření. O tom, že se nejednalo o materiál do šuplíku svědčí skutečnost, závěry studie převzala Zemědělská vodohospodářská správa, s.p., a v roce 2002 začala s přípravou úpravy Lačnovského potoka, který již v roce 2002 představoval z hlediska povodňových stavů největší ohrožení nejen městské části Lačnov, ale i dalších oblastí. Změny územního plánu města byly schváleny v roce Lačnovský potok Úprava Lačnovského potoka zahrnuje zároveň výstavbu dvou pravobřežních poldrů, které jsou navrženy tak, aby zachytily stoletou vodu z tohoto území a zkapacitnění koryta Lačnovského potoka na kapacitu dvacetileté vody. Účinek těchto dvou poldrů se projeví v transformaci vody při povodňových stavech tak, že dokáží akumulací vod ochránit území městské části Lačnov na stupeň padesátileté vody. Autorem projektové dokumetace je projekční kancelář Agroprojekce Vysoké Mýto s. r. o. Odhadované náklady na tuto úpravu činí přes 50 mil. Kč. K této částce je nutné dále připočíst náklady na rekonstrukci mostů, které bude nutné uhradit z rozpočtu města. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům bylo dohodnuto úpravu Lačnovského potoka rozdělit na dvě etapy. 19

20 Obrázek č. 11 Protipovodňové úpravy na Lačnovském potoce provedené v roce

21 První etapa byla zahájena v roce 2004 a její ukončení je naplánováno na konec roku Zahrnuje zkapacitnění koryta potoka v délce 1,34 km (do soutoku s řekou Svitavou), výstavbu ochranných zídek a dvou pravobřežních poldrů. Poldry jsou navrženy tak, aby zachytily stoletou vodu z tohoto území. Investorem této části je Zemědělská vodohospodářská správa s.p. a náklady dosáhnou částky 35 mil. Kč. Rovněž tato akce je společným dílem správce toku a města Svitavy, neboť i v tomto případě platí, že město hradí rekonstrukci mostů a s tím související přeložky inženýrských sítí. Náklady na tuto část díla, které jsou hrazeny z rozpočtu města, dosáhnou výše 7 mil. Kč. Realizací zmíněných opatření na řece Svitavě a Lačnovském potoce dojde k výraznému zlepšení protipovodňové ochrany nejenom ve Svitavách, ale i v obcích ležících níže po toku. Tato skutečnost byla ověřena při mohutném tání sněhu v březnu 2005, kdy se ukázalo, že pročištěné úseky Lačnovského potoka a řeky Svitavy dokázaly bez problémů převést zvýšené množství vody. Problémy byly s doposud nedokončenými poldry, které ještě nemohly zachytit přitékající vody a zlepšit tak situaci v níže položených obcích na řece Svitavě Protipovodňová opatření na řece Třebovce Při povodni v roce 1997 patřila obec Opatov v okrese Svitavy a obce Třebovice a Rybník v okrese Ústí nad Orlicí k nejvíce ohroženým obcím vodou vylévající se z říčky Třebovky a v neposlední řadě i vodou z rybníka Hvězda, který hrozil přelitím hráze. Bezprostředně po povodni začal řešit protipovodňovou ochranu uvedeného území státní podnik Povodí Labe Hradec Králové. Zajistil u projektového ústavu Hydroprojekt Praha zpracování studie na protipovodňová opatření v povodí Třebovky, která byla výchozím podkladem pro další postup přípravy konkrétních opatření. Závažnost této problematiky dokumentuje i skutečnost, že navržená protipovodňová opatření byla začleněna do pilotního projektu protipovodňových opatření v povodí Labe. Komplex protipovodňových opatření původně řešil výstavbu 5 poldrů, úpravu Třebovky přes obec Opatov a zvýšení ochranné funkce rybníka Hvězda. Postupem přípravy staveb se počet poldrů snížil na 4. S vlastní realizací protipovodňových opatření se započalo v roce 2000 výstavbou poldru pod Dětřichovem. V současné době jsou realizovány 2 poldry na Třebovce pod Dětřichovem a 2 poldry na Dětřichovském potoce nad Opatovem, s celkovou retenční kapacitou 1,5 milionu m 3, je dokončená a zkolaudovaná úprava Třebovky přes obec Opatov a v letošním roce má být dokončena rekonstrukce největšího rybníku na Svitavsku, rybníku Hvězda. 21

22 Rybník hvězda má rozlohu 80 ha a jeho dosavadní retenční kapacita byla 1,5 mil. m 3. Součástí jeho rekonstrukce je navýšení a zesílení hráze, vybudování nového bezpečnostního a výpustného zařízení včetně jedné vodní elektrárny, stavba nového mostu a nové komunikace po hrázi rybníka. Po dokončení stavby rybníka se zvýší jeho rozloha na 103 ha a zvýší se jeho retenční kapacita o 2 mil. m 3 na celkových 3,5 mil. m 3. Dobudováním protipovodňových opatření na řece Třebovce investičním nákladem cca 180 mil. Kč bude zajištěna protipovodňová ochrana nejen výše uvedených obcí, ale účinnost těchto opatření se pozitivně projeví i v České Třebové a Ústí nad Orlicí. Investorem celé akce je Povodí Labe s.p. Hradec Králové. 22

23 Závěr Přes všechna provedená opatření je zřejmé, že práce v této oblasti nekončí, neboť intenzitu srážek a jejich opakování nelze dopředu určit. O této skutečnosti svědčí problémy, které nastaly při náhlém tání sněhu v březnu v roce Z připravovaných akcí lze zmínit výstavbu suchého poldru na Studeném potoce, který by měl omezit vzestup hladiny řeky Svitavy před zaklenutím toku v místě světelné křižovatky. V letošním roce by pak měly být osazeny na dvou místech ve městě hlásné systémy protipovodňové ochrany, které umožní rychleji reagovat na zvýšený průtok vody v řece Svitavě. Tento systém využije jak povodňová komise města, tak povodňové komise obcí ležících níže po toku řeky. V měsíci záři roku 2005 zpracovalo Povodí Moravy po dohodě s městem posouzení dopadu provedených protipovodňových úprav od roku 1997 na zbývající části toku řeky ve městě. Je nutné říci, že zpracování tohoto materiálu uspíšil podnět obyvatel, žijících podél toku řeky v okolí ul. Bezručova, tedy té části, na které nebyla provedena úprava koryta řeky. V podzimních měsících letošního roku bude tento materiál podroben rozboru a možná se stane podkladem pro další úpravu toku řeky Svitavy ve městě. Ta by pak mohla navázat na dokončení úpravy Lačnovského potoka o jejímž termínu realizace nebylo doposud rozhodnuto. 23

24 Obrázek č. 12 Návrh umístění poldru na Studeném potoce 24

25 Obrázek č. 13 Neupravený tok řeky Svitavy a Lačnovského potoka 25

26 Finanční rekapitulace Prostředky vynaložené na realizaci protipovodňových opatření na řece Svitavě a Lačnovském potoce v období rok investiční akce náklady investor (v tis. Kč vč. DPH) 1999 Obnova retenční schopnosti rybníka Rosnička město Svitavy I. etapa protipovodňových opatření na řece Svitavě (v úseku od ul. U Tří Dvorů po světelnou křižovatku) - příprava území na Komenského náměstí (demolice školy a její přemístění na ul. Kijevskou), přeložky inženýrských sítí, lávky město Svitavy - výstavba kanalizace VODA A SPORT s.r.o. - přeložka koryta řeky Svitavy, zkapacitnění koryta, přeložky inženýrských sítí Povodí Moravy s.p Výstavba suchého poldru v Moravském Lačnově město Svitavy II. etapa protipovodňových opatření na řece Svitavě (v úseku od světelné křižovatky po obec Hradec nad Svitavou) - rekonstrukce mostů a lávek, přeložky inženýrských město Svitavy sítí - zkapacitnění koryta řeky Svitavy, výstavba ochranných zídek, přeložky inženýrských sítí I. etapa protipovodňových opatření na Lačnovském potoce - rekonstrukce mostů a lávek, přeložky inženýrských sítí - zkapacitnění koryta Lačnovského potoka v délce 1,2 km od soutoku s řekou Svitavou, výstavba dvou suchých poldrů, přeložky inženýrských sítí, výkupy pozemků Prostředky vynaložené na realizaci protipovodňových opatření na řece Svitavě a Lačnovském potoce v období Povodí Moravy s.p. město Svitavy Zemědělská vodohospodářská správa s.p Děkujeme všem, kteří se zasloužili o přípravu a realizaci provedených protipovodňových opatření, jednotlivcům či organizacím, firmám a úřadům. Nelze si přát nic jiného, než že bude toto dílo dále rozvíjeno ku prospěchu obyvatel města Svitav i dotčených obcí. 26

27 Přílohy: fotografie 27

28 Povodně ve Svitavách v červenci 1997 ulice Bezručova ulice U Tří Dvorů ulice Kapitána Jaroše ulice Kapitána Jaroše a Požární 28

29 Obnova retenční schopnosti rybníka Rosnička staré stavidlo nově upravená hráz a vypouštěcí zařízení pohled na rybník nově zbudovaná odkalovací nádrž nad rybníkem 29

30 I. etapa protipovodňových opatření na řece Svitavě zakládání opěrných zdí pohled na nové koryto v místě bývalé školy budování opěrných zdí pohled na dokončené dílo přeložky řeky 30

31 II. etapa protipovodňových opatření na řece Svitavě úprava břehů na ulici Svitavská úprava břehů a zakládání mostu na ulici Svitavská dokončená úprava na ulici Kapitána Jaroše dokončený most u čerpací stanice na ulici Svitavská 31

32 I. etapa protipovodňových opatření na Lačnovském potoce úprava koryta na ulici Zadní výstavba mostu na ulici Slunečná budování nového koryta před soutokem s řekou Svitavou výstavba mostu na ulici Slunečná 32

33 Březnové tání sněhu v roce 2005 řeka Svitava - ulice Kapitána Jaroše řeka Svitava ulice Svitavská řeka Svitava ulice Na Hrázi řeka Svitava ulice U Lávky 33

PREZENTACE. Protipovodňová opatření na Lačnovském potoce v období zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy

PREZENTACE. Protipovodňová opatření na Lačnovském potoce v období zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy PREZENTACE Protipovodňová opatření na Lačnovském potoce v období 2004-2006 zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy květen 2006 1 První kroky v protipovodňové ochraně po roce 1997 První kroky v

Více

Příloha č. 1 Mapa povodí řeky Svitavy

Příloha č. 1 Mapa povodí řeky Svitavy PŘÍLOHY Seznam příloh: Příloha č. 1 Mapa povodí řeky Svitavy Příloha č. 2 Katastrální mapa města Svitav Příloha č. 3 Povodí řeky Svitavy v katastru města Svitav Příloha č. 4 Povodeň červenec 1997 zákres

Více

Katastrofální povodeň v podhůří Orlických hor

Katastrofální povodeň v podhůří Orlických hor Český hydrometeorologický ústav pobočka Hradec Králové Katastrofální povodeň v podhůří Orlických hor červenec 1998 Zpracovali: Ing.Zdeněk Mrkvica RNDr.Ladislav Metelka RNDr.Petr Váchal RNDr.Jan Pavlík

Více

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje Důvodová zpráva: Olomoucký kraj si je vědom významu, náročnosti a složitosti přípravy a realizace jednotlivých opatření protipovodňové ochrany zejména suché nádrže Teplice a z tohoto důvodu se touto problematikou

Více

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Obsah str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Příloha: Zápisy z jednání, stanoviska 1. ÚVOD 1.1 Údaje o zadání a hlavních

Více

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY ENVICONS s.r.o. Hradecká 569 533 52 Pardubice - Polabiny IČ 275 600 15 DIČ CZ 275 600 15 info@envicons.cz www.envicons.cz 2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ

Více

Povodňová situace 09.01.2015 Zpráva o povodni 08 / 2014. datum zpracování 04/2015

Povodňová situace 09.01.2015 Zpráva o povodni 08 / 2014. datum zpracování 04/2015 Povodňová situace 09.01.2015 Zpráva o povodni 08 / 2014 datum zpracování 04/2015 A. ÚVOD... 4 B. HYDROMETEOROLOGICKÁ SITUACE... 4 B.1. Meteorologická situace... 5 B.1.1. Předpokládaný vývoj hydrometeorologické

Více

6.9. Povodeň v červenci 1997

6.9. Povodeň v červenci 1997 6.9. Povodeň v červenci 1997 6.9.1Meteorologické příčiny povodně Začátek července byl ve znamení uzavřené tlakové výše se středem nad britskými ostrovy s postupným přesunem brázdy do oblasti západně od

Více

VYHODNOCENÍ POVODNĚ V ČERVENCI 2011

VYHODNOCENÍ POVODNĚ V ČERVENCI 2011 VYHODNOCENÍ POVODNĚ V ČERVENCI 2011 Zpracovali: VYHODNOCENÍ POVODŇOVÉ SITUACE V POVODÍ LUŽICKÉ NISY A SMĚDÉ ODDĚLENÍ APLIKOVANÉHO HYDROLOGICKÉHO VÝZKUMU Jablonec nad Nisou Mgr. Jan Jirák Ing. Jana Pobříslová

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L E N I C E - V E L E N I C E 1 4 8 4 7 1 2 3 Z Á K U P Y P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ B. Průvodní zpráva Obsah: 1. Charakteristika území a stavebního pozemku... 2 2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání... 4 3. Orientační údaje stavby... 5 1 1.

Více

Důvodová zpráva - I. Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod

Důvodová zpráva - I. Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod Důvodová zpráva - I Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod Popis stávajícího stavu: Stávající komunikaci silnice II/490, která tvoří dva paprsky

Více

Strategický plán rozvoje obce Lazinov

Strategický plán rozvoje obce Lazinov Obsah verze: říjen 2011 1 Účel a určení dokumentu... 1 2 Stávající stav... 2 3 Analytická část... 3 4 Návrhová část... 4 4.1 Úpravy a obnova kulturní krajiny v katastru obce... 4 4.2 Navrhované stavební

Více

Posouzení zám ešení protipovod ové ochrany m stské ásti Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborník anského sdružení Unie pro

Posouzení zám ešení protipovod ové ochrany m stské ásti Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborník anského sdružení Unie pro Posouzení záměrů řešení protipovodňové ochrany městské části Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborníků občanského sdružení Unie pro řeku Moravu Na základě vzájemné dohody s odpovědnými

Více

Kraj Okres Obec Katastrální území

Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Morava, Olomouc Černovír, ochranná hráz LB Investor Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 11; 60175 Brno Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Morava od Třebůvky po Bečvu Morava, Trusovický

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY MILADA MATOUŠKOVÁ*, MIROSLAV ŠOBR* * Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK; e-mail: matouskova@natur.cuni.cz, sobr@natur.cuni.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

O B E C R O P R A C H T I C E

O B E C R O P R A C H T I C E O B E C R O P R A C H T I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROPRACHTICE Zastupitelstvo obce Roprachtice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II Vltavská kaskáda Vltavská kaskáda je soustava vodních děl osazených velkými vodními elektrárnami na toku Vltavy. Všechny elektrárny jsou majetkem firmy ČEZ. Jejich provoz je automatický a jsou řízeny prostřednictvím

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012 1. VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE 1.1. Intenzifikace ČOV Ve vodohospodářské oblasti je v plánu investic města prioritní akcí Intenzifikace a modernizace čistírny

Více

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán MAREK NOVÁK, EVA HRONOVÁ, GABRIELA VRÁNOVÁ Táborské soukromé gymnázium

Více

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa 2, Úvaly - Výpustek IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE MÍSTO Výstavba souboru rodinných domů včetně infrastruktury Úvaly

Více

VODA V KRAJINĚ JIŽNÍ MORAVY, DYJSKO-SVRATECKÁ SOUSTAVA

VODA V KRAJINĚ JIŽNÍ MORAVY, DYJSKO-SVRATECKÁ SOUSTAVA VODA V KRAJINĚ JIŽNÍ MORAVY, DYJSKO-SVRATECKÁ SOUSTAVA Vlastimil Krejčí, Marek Viskot Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75, Brno, krejci@pmo.cz, viskot@pmo.cz Klíčová slova: vodní hospodářství soubor

Více

Projektový záměr - Technické specifikace projektu

Projektový záměr - Technické specifikace projektu Název : Projektový záměr - Technické specifikace projektu Návrhy efektivních opatření ke snížení povodňových rizik v dílčím povodí Moravy a povodí Dyje- lokalita Kroměříž, Ivančice Požadovaný stupeň dokumentace:

Více

Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno. Zpráva o povodni ve Sloupu na Blanensku a jeho okolí. 26. května 2003

Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno. Zpráva o povodni ve Sloupu na Blanensku a jeho okolí. 26. května 2003 Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno Zpráva o povodni ve u na Blanensku a jeho okolí 26. května 2003 Zpráva o povodni ve u na Blanensku a jeho okolí 26. května 2003 Zpracovali: Ing. Ivo Dostál,

Více

Úvodní slovo generálního ředitele. Koryto řeky Opavy v prostoru přibližného konce vzdutí budoucí nádrže Nové Heřminovy.

Úvodní slovo generálního ředitele. Koryto řeky Opavy v prostoru přibližného konce vzdutí budoucí nádrže Nové Heřminovy. Sa příloha příloha přílo Samostatná červen 2008 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení čtenáři, dne 21. dubna 2008 byla Usnesením vlády České republiky č. 444 schválena konečná varianta opatření na snížení

Více

Akce v roce 2007 nebyla realizována v důvodu odvolání proti stavebnímu povolení.

Akce v roce 2007 nebyla realizována v důvodu odvolání proti stavebnímu povolení. 1. Investiční akce Rekonstrukce ul. Moravní nábřeží křižovatka Akce zahrnuje instalaci světelného signalizačního zařízení na křižovatce Velehradská třída Moravní nábřeží, doplnění indukčních smyček pro

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA (PM-100) - Ř. KM 32,302 35,593 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Monitoring nádrží: Monitoring jakosti vody zajišťuje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím svých

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Název veřejné zakázky: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

POVODNĚ V ČERVNU 2013

POVODNĚ V ČERVNU 2013 POVODNĚ V ČERVNU 2013 SKLADBA PROJEKTU Příčiny a hydrologický průběh povodní 1.1 Meteorologické příčiny povodní ČHMÚ 1.2 Hydrologické vyhodnocení povodní ČHMÚ (ČVUT FS, DHI) 1.3 Analýza antropogenního

Více

Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami. Dopravně inženýrská opatření TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami. Dopravně inženýrská opatření TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami Dopravně inženýrská opatření Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami Dopravně inženýrská opatření TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.2 VODA A VODNÍ REŽIM 5.2.1 Základní geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost

Více

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á OBEC PRUŠÁNKY Opatření obecné povahy č. 1/2012 Zastupitelstvo obce Prušánky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

Přírodní rizika miniprojekt

Přírodní rizika miniprojekt Přírodní rizika miniprojekt Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 14.2.2014 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 3. Vypracování... 2 3.1. Teoretická část... 2 3.1.1. Seizmická činnost...

Více

Závěrečná zpráva z projektu Ochrana před povodněmi Brno podzim 2011

Závěrečná zpráva z projektu Ochrana před povodněmi Brno podzim 2011 Akce Ochrana před povodněmi Brno podzim 2011 probíhala při Mezinárodním strojírenském veletrhu v termínu 3. 7.10.2012. Expozice byla rozdělena do několika částí: Model Příčinné srážky Zde můžeme vidět,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500

Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500 Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500 Stručná historie výstavby vodního díla Jizerské hory, bohaté na srážky, jsou pramenní oblastí řady vodních toků. Hustě obydlené podhůří bylo proto často

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam.

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam. VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008 albey@seznam.cz 1 Obsah: ÚVOD...3 HISTORIE VÝSTAVBY...3 TECHNICKÉ PARAMETRY...4 NÁDRŽ...4 HRÁZ...4 ELEKTRÁRNA...4 ČÁSTI VODNÍHO DÍLA...5 PŘEHRADA...6

Více

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Pracovnice finančního odboru Nejstarší přehrada na severní Moravě a ve Slezsku je v provozu 60 let. Kdy a kde se vzala myšlenka na její výstavbu? Čemu měla původně

Více

Městský úřad Žamberk. Povodňový plán obce s rozšířenou působností Žamberk

Městský úřad Žamberk. Povodňový plán obce s rozšířenou působností Žamberk Městský úřad Žamberk Povodňový plán obce s rozšířenou působností Žamberk Leden 2003 Městský úřad Žamberk Povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk Správci vodních toků: Povodí

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace

Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace Připravili: pracovníci České geologické služby a Ředitelství silnic a dálnic ČR Předkládá (25. 6. 2013 pro

Více

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Vodní dílo Lipno, vybudované v letech 1952 až 1959, je vyprojektováno a postaveno jako víceúčelová nádrž a ve vztahu k povodním pouze pro částečnou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Poličná Poličná 144 757 01 Valašské Meziříčí 1 ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e mail / linka

Více

Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra

Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra tisková konference 13. srpna 2012 Ministerstvo zemědělství Katastrofální povodně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

Svitavy životní prostředí 2009

Svitavy životní prostředí 2009 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

Generel kunratického potoka, v rozsahu území celého povodí Kunratického potoka (1-12-01-006)

Generel kunratického potoka, v rozsahu území celého povodí Kunratického potoka (1-12-01-006) rozpiska Generel kunratického potoka, v rozsahu území celého povodí Kunratického potoka (1-12-01-006) Kunratický potok Obsah : 1 Titulní list dokumentace... 3 2 ÚVOD... 4 3 ÚČEL GENERELU... 4 4 VSTUPNÍ

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD "PIVOVAR"... věřte, že se vám vrátí

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD PIVOVAR... věřte, že se vám vrátí LOKALITA 3 PIVOVAR OBSAH A. ANALYTICKÁ A IDEOVÁ ČÁST - textová a výkresová část A.1 TEXTOVÁ ČÁST A.2 ŠIRŠÍ VZTAHY, HISTORIE A ÚP A.3 MAJETKOVÉ VZTAHY - STAV A.4 MAJETKOVÉ VZTAHY - NÁVRH A.5 LIMITY VYUŽITÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Název veřejné zakázky: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PUSTÁ KAMENICE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z analýzy souvisejících dokumentů, provedené v kap. 7, vyplývají následující hlavní zjištění a závěry:

Z analýzy souvisejících dokumentů, provedené v kap. 7, vyplývají následující hlavní zjištění a závěry: 8 ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ 8.1 Shrnutí hlavních závěrů provedených analýz Z analýzy souvisejících dokumentů, provedené v kap. 7, vyplývají následující hlavní zjištění a závěry: 1) Směrný vodohospodářský plán

Více

ODBORNÝ POSUDEK PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V OBCI OBŘÍSTVÍ

ODBORNÝ POSUDEK PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V OBCI OBŘÍSTVÍ ODBORNÝ POSUDEK PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V OBCI OBŘÍSTVÍ Objednatel: Obec Obříství Svatopluka Čecha 40 277 42 Obříství Zpracovatel: VHS PROJEKT, s. r. o., IČ: 03508684 Sídlo: Zlončice 144, 278 01 Kralupy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Zpráva o realizaci mimořádné akce. na mokřadu v Líních. červenec 2006

Zpráva o realizaci mimořádné akce. na mokřadu v Líních. červenec 2006 1- - DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK ochrana ptactva Záchranná stanice živočichů Plzeň Zábělská 75 312 00 Plzeň Zpráva o realizaci mimořádné akce na mokřadu v Líních červenec 2006 Realizátor a investor projektu:

Více

Strategie rozvoje Obce Buková V Bukové, dne 30.3.2012. Strategie rozvoje obce Buková na léta 2012-2015

Strategie rozvoje Obce Buková V Bukové, dne 30.3.2012. Strategie rozvoje obce Buková na léta 2012-2015 Strategie rozvoje obce Buková na léta 2012-2015 Zpracovala: Eva Frank starostka Schválilo OZ Buková dne 30.3.2012 Tento dokument, který navazuje na předchozí Strategii rozvoje, přijalo obecní zastupitelstvo

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Plzeň, 9.11.2010 Historie kanalizační sítě města Plzně první písemné záznamy o kanalizaci města Plzně pochází z přelomu 16. a 17. století podrobnější

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

Projekt Čistá řeka Bečva

Projekt Čistá řeka Bečva Projekt Čistá řeka Bečva Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) Se sídlem Vsetín, Svárov 1080, PSČ 755 01 Ing. Jaromír Kudlík,předseda rady SOMV Konference Investice do životního prostředí s Fondem

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

12/27 Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi

12/27 Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi Věstník NKÚ, kontrolní závěry 329 12/27 Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

Stručný výtah z vodohospodářské studie podklad pro zpracování KoPÚ v k.ú. Srbská Kamenice

Stručný výtah z vodohospodářské studie podklad pro zpracování KoPÚ v k.ú. Srbská Kamenice Stručný výtah z vodohospodářské studie podklad pro zpracování KoPÚ v k.ú. Srbská Kamenice Závazným podkladem je Vodohospodářská studie Srbská Kamenice a dotčené okolí zpracovaná společností VRV a.s. v

Více

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ 1 : 100 000 LEGENDA: k.ú.havřice k.ú.uherský Brod K.Ú. DOTČENÉ ZMĚNOU č.10 ÚP MĚSTA UHERSKÝ BROD 1 LOKALITY DOTČENÉ ZMĚNOU č.10

Více

z pohledu oprávněnosti a efektivnosti

z pohledu oprávněnosti a efektivnosti Posouzení projektu Protipovodňová opatření na Malši Č. Budějovice Havlíčkova kolonie, I. etapa úsek Malý jez Kaplířova z pohledu oprávněnosti a efektivnosti listopad 2015 Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Úvod, použité podklady 2

Úvod, použité podklady 2 Obsah: str. Úvod, použité podklady 2 a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 3 b) Údaje o splnění zadání,

Více

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí:

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: Most ev. č. 19117-2 Kokořov 1 Most ev. č. 19117-2 Kokořov (PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 1 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU... 1 1.2 ÚČEL BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Od pramene Labe až k ústí Vltavy

Od pramene Labe až k ústí Vltavy Od pramene až k ústí Vltavy Hamburg Wittenberge Havel Berlin Magdeburg Wittenberg Dessau Schwarze Elster Mulde Saale Dresden Ohře Mělník Praha Hradec Králové Vltava Teplice Vltava Děčín Děčín Pramen Elbquelle

Více

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území -1x výřez 1:5 000 A.2 2 Hlavní

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více