Vysoká škola ekonomická v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Informační systémy a technologie Obor: Informatika SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Semestr LS 2015/2016 Autoři Bc. Jan Brotánek, xbroj41 Bc. Volha Krukovich Bc. Barbora Jonášová Téma CMMI DEV v. 1.3 v číslech Datum odevzdání

2 Abstrakt Práce se na model CMMI dívá z kvantitativního pohledu. Cílem je provedení rešerše dokumentu CMMI-DEV v. 1.3 se zaměřením na kvantifikaci jednotlivých prvků oblastí. V úvodních kapitolách je model CMMI 1.3 obecně představen a je popsána jeho struktura. Druhá část rozebírá vlastní dokument a jeho části z hlediska počtu stran a doby jeho čtení. Předkládá také počty a přehledy jednotlivých procesních oblastí a jejich generických a specifických cílů a praktik. Klíčová slova CMMI, model zralosti, generické cíle, procesní oblasti, doba čtení

3 Obsah 1 Úvod Obecně o CMMI Struktura CMMI DEV Úrovně zralosti CMMI-DEV 1.3 v číslech Generické cíle a praktiky Skupiny procesních oblastí Procesní oblasti Závěr Bibliografie... 17

4 1 Úvod Při přistupování k nové metodice je dobré mít jasnou představu nejen o jejím účelu, ale také o její struktuře a celkovém rozsahu, jakožto i rozsahu jednotlivých částí. U metodik, které jsou podobně rozsáhlé jako CMMI, se tato potřeba násobí. Přehledy a statistiky v tomto dokumentu, tedy slouží nejen pro statistické účely, ale především pro orientaci v dokumentu a odhadnutí doby studia jednotlivých procesních oblastí. Cílem práce je provedení rešerše dokumentu CMMI DEV v. 1.3 se zaměřením se na kvantifikaci jednotlivých prvků oblastí. V úvodní části je model popsán z obecného hlediska. Větší pozornost je věnována generickým cílům jakožto i specifickým procesním oblastem, cílům a praktikám, které jsou součástí každé z procesních oblastí. Pro orientaci v dokumentu jsme vytvořili přehledný diagram jeho struktury. V dokumentu sledujeme kromě počtů jednotlivých částí také počet stran a dobu čtení těchto částí, přičemž operujeme s předpokládanou dobou čtení jedné strany 2 min. 1

5 2 Obecně o CMMI 1.3 CMMI je modelem kvality organizování práce v týmech, které se zabývají vývojem softwaru. Zkratka anglického názvu Capability Maturity Model Integration je překládána jako Stupňovitý model zralosti. Celý model je souhrnem doporučených pracovních postupů a cílů pro vývojové týmy. Model je volně dostupný na internetu. Model je rozdělen na pět úrovní označujících zralost. Práce vývojového týmu je posuzována audity, a poté je tým ohodnocen úrovní, jíž dosahuje. Posouzení se zaměřuje na kvalitu práce týmu. Od roku 2006 je CMMI rozlišeno pro tři oblasti, první oblastí je CMMI- DEV(Development) pro vývoj, druhou oblastí je CMMI-ACQ (Acquisition) pro získání procesu a třetí je CMMI-SVC (Services) pro služby. (Kubičík, 2011) 2.1 Struktura CMMI DEV 1.3 CMMI DEV se dělí do několika základních kapitol. V úvodu je popsán účel CMMI a jeho historie. Na celý dokument a každou procesní oblast jsou aplikovány Generické cíle, které obsahují generické praktiky. Procesní oblasti jsou sdruženy do 4 skupin procesních oblastí. Každá procesní oblast obsahuje jí specifické cíle a každý specifický cíl obsahuje specifické praktiky, které jsou prováděny. Každá procesní oblast má určenou úroveň zralosti na škále od 1 do 5. 2

6 Obrázek 1 : Struktura CMMI DEV 1.3 (autor) 3

7 2.2 Úrovně zralosti Model zralosti CMMI definuje svými stupni 5 úrovní zralosti. Model je navržen pro organizace za účelem vlastního rozvoje procesů podle definovaných úrovní. Tabulka 1: Úrovně zralosti (Kubičík, 2011) Úroveň 1 Úroveň 2 Počáteční Řízená Týmy nevykonávají definované procesy nebo je vykonávají pouze částečně. V organizaci je nastaveno řízení projektů, činnosti v projektech jsou pravidelně plánovány. Úroveň 3 Definovaná Postupy jsou nadefinovány, zdokumentovány a řízeny. Úroveň 4 Kvantitativně řízení Produkty i procesy jsou řízené kvantitativně. Úroveň 5 Optimalizující Tým stále optimalizuje své činnosti. Obrázek 2: Model úrovní zralosti (Kubičík, 2011) 4

8 3 CMMI-DEV 1.3 v číslech Dokument má celkem 482 stran, přehled o počtech stran v jednotlivých částech dokumentu je uveden v tabulce Rozdělení stran v dokumentu. Z tabulky je zřejmé, že největší část je věnována popisu generických cílů a procesních oblastí. Přečtení celého dokumentu zabere 15 hodin a 14 minut čistého času. Tabulka 2: Rozdělení stran v dokumentu (autor) Část Stran Doba čtení (min) 1 Titulní strany, Úvod, Obsah Část první: O CMMI Část druhá: Generické cíle a praktiky, Procesní oblasti Část třetí: Přílohy Prázdné strany 25 0 Celkem Podrobnější pohled na graf tzv. obsahových částí dokumentu (bez příloh) na obrázku ukazuje, že popis jednotlivých procesních oblastí stále zabírá většinu dokumentu. Zajímavým faktem je, že část věnující se především popisu modelu CMMI, jeho prvků a vztahů mezi těmito prvky, je téměř stejně dlouhá jako popis generických cílů a praktik. 57; 14% Část první: O CMMI 273; 70% 62; 16% Část druhá: Generické cíle a praktiky Část druhá: Procesní oblasti Obrázek 3: Porovnání obsahových částí dokumentu (autor) 1 1 strana = 2 minuty čtení 5

9 3.1 Generické cíle a praktiky CMMI obsahuje 3 generické cíle. Každý cíl má své generické praktiky. Tyto generické, či chcete-li obecné cíle, jsou aplikovány na všechny procesní oblasti. Institucionalizovat proces v souvislosti s CMMI znamená, že práce je prováděna podle tohoto procesu tak, že je prováděna vždy stejně. Pokud se změní požadavky na práci, je nutné změnit i proces (metaforicky: Institucionalizovat/přijmout za svůj postup vaření Vánoční večeře tak jak je popsáno v kuchařce. Pokud kapři vyhynou, nahradíme lososem a změníme postup v kuchařce) Tabulka 3: Generické cíle (autor) Zkratka Název Počet Praktik Stran Doba čtení (min) 2 GG1 Dosahování specifických cílů 1 0,5 1 GG2 Institucionalizovat řízené procesy GG3 Institucionalizovat definované procesy Z tabulky i grafu je zřejmé, že nejvíce praktik obsahuje GG2. Toto je způsobeno tím, že aby mohl být proces řízený (tj. cíl splněn), je nutné provést několik kroků Určit organizační politiku firmy pro plánování a provádění procesů, plánovat proces, poskytnout zdroje pro proces, přiřadit osobu zodpovědnou za proces, školit lidi, kteří jsou v procesu zapojeni a další kroky. Naopak obecný cíl GG1 obsahuje pouze jednu praktiku Provádět specifické praktiky procesní oblasti k vytvoření produktů a služeb, které odpovídají specifickému cíli oblasti. 2 1 strana = 2 minuty čtení 6

10 Dosahování specifických cílů Institucionalizovat řízené procesy Institucionalizovat definované procesy Počet Praktik Stran GG1 GG2 GG3 Obrázek 4: Porovnání generických cílů vzhledem k počtu praktik a stran (autor) 3.2 Skupiny procesních oblastí Procesní oblasti lze agregovat do 4 skupin, dle jejich povahy - Podpůrné procesy (Support) obsahující celkem 5 procesních oblastí - Řízení procesů (Process management) obsahující 5 procesních oblastí - Řízení projektů (Project management) s 6 procesními oblastmi - Návrh a realizace (Engineering) s 6 procesními oblastmi Celkem musíme počítat s 22 procesními oblastmi Tabulka 4: Porovnání skupin procesních oblastí z hlediska cílů, praktik a počtu stran a doby čtení (autor) Název skupiny SG SP Stran Doba čtení (min) Engineering Process Management Project Management Support Celkem

11 Nejvíce specifických cílů obsahuje skupina procesních oblastí Řízení procesů s celkem 15 cíly a 59 specifickými praktikami. Nejméně řízení projektů s 8 cíly a 33 praktikami. Pohledem na graf je zřejmé, že nejvíce času zabere nastudování skupiny Řízení procesů SG SP Stran Engineering Process Management Project Management Support Obrázek 5: Porovnání skupin procesních oblastí z hlediska cílů, praktik a počtu stran (autor) Srovnáme-li jednotlivé skupiny dle zralosti, nejvyšší zralost je obsažena pouze ve dvou oblastech Řízení procesů a Podpůrné procesy (Support). Konkrétně v procesních oblastech Organizational Performance Management a Casual Analysis and Resolution. Je rovněž vidět, že u žádné skupiny (a tedy ani procesní oblasti) se nevyskytuje počáteční (Initial) zralost, tj. chaotické procesy. Logicky proto, že není důvod povyšovat procesy na počáteční zralost (všechny jsou počáteční). Postupy mohou na tuto zralost degradovat z vyšší úrovně. To není v souladu s cílem CMMI. Název skupiny Min zralost Max zralost Průměrná zralost Engineering Process Management 2 5 3,125 Project Management 2 4 2,75 Support 2 5 2,8 8

12 Min zralost Max zralost Průměrná zralost 1 0 Engineering Process Management Project Management Support Obrázek 6: Porovnání skupin procesních oblastí z hlediska zralosti 9

13 3.3 Procesní oblasti CMMI-DEV v.1.3 obsahuje 22 procesních oblastí. Pro každou oblast existuje řada cílů, které mají být dosažený pří implementaci CMMI pro každou konkretní oblast. Cíle se děli na 2 typy: specifické (Specific goals) a generické (Generic goals). Specifické cile jsou charakteristické pro konkretní procesní oblast. Narozdil od specifických, generické cíle vztahují na několik procesních oblasti. Tyto cíle jsou dosaženy prostřednictvím realizace praktík, které jsou roždělěný na specifické a generické, obdobně jako cíle. Existuje taky koncepce úrově zralosti procesu(viz. Obrázek 7). Běhěm existence CMMI to je jediný koncept který se temněř neměníl, narozdíl od počtu a obsahu procesních oblasti nebo metodik.v tabulce 4 jsou zobrazeny všechný procesní oblástí seřazené podle úrovně zralosti od nejmenší k největší. Tabulka 5: Úrovně zralosti procesních oblastí a počet specifických cílů (SG) Č. Název procesní oblasti SG Úroveň zralosti 1 REQUIREMENTS MANAGEMENT PROJECT PLANNING PROJECT MONITORING AND CONTROL SUPPLIER AGREEMENT MANAGEMENT 2 2 PROCESS AND PRODUCT QUALITY 5 ASSUARANCE CONFIGURATION PROJECT MANAGEMENT MEASURMENT AND ANALYSIS VALIDATION PRODUCT INTEGRATION VERIFICATION REQUIREMENTS DEVELOPMENT TECHNICAL SOLUTION ORGANIZATIONAL TRAINING ORGANIZATIONAL PROCESS DEFINITION ORGANIZATIONAL PROCESS FOCUS RISK MANAGEMENT INTERGATED PROJECT MANAGEMENT DECISION ANALYSIS AND RESOLUTION ORGANIZATIONAL PROCESS PERFOMANCE QUANTITATIVE PROJECT MANAGEMENT ORGANIZATIONAL PERFOMANCE

14 MANAGEMENT 22 CAUSAL ANALYSIS AND RESOLUTION 2 5 Na nejnížší urovní zralosti (2.) jsou 7 procesních oblasti, na 3. urovní jsou 11 procesních oblasti, na 4. jsou jich 2 a na nevýšší 5. Taký 2. Z čeho můžeme odvodit, že největší počet procesních oblastíú(50%) by měli odpovidat urovně zralosti 3 a nejmenší pocet by měl byt na vyspělejších úrovních 4 a 5. Podíl urovní zralosti procesních oblastí Úroveň zralosti 2 Úroveň zralosti 3 Úroveň zralosti4 Úroveň zralosti 5 9% 9% 32% 50% Obrázek 6: Podíl urovní zralosti procesních oblastí Ohledně počtu specifických cilů ve vztahu k urovní zralosti můžeme řict že celkový počet specifických cilů připadajíci na nejakou z úrovně zralostí temněř odpovída procentualnímu rozložení podílu urovní zralosti na procesních oblastech. 11

15 VALIDATION PRODUCT INTEGRATION VERIFICATION REQUIREMENTS DEVELOPMENT TECHNICAL SOLUTION REQUIREMENTS MANAGEMENT PROJECT PLANNING ORGANIZATIONAL TRAINING ORGANIZATIONAL PROCESS ORGANIZATIONAL PROCESS FOCUS RISK MANAGEMENT ORGANIZATIONAL PROCESS ORGANIZATIONAL PERFOMANCE PROJECT MONITORING AND SUPPLIER AGREEMENT INTERGATED PROJECT MANAGEMENT QUANTITATIVE PROJECT PROCESS AND PRODUCT QUALITY CONFIGURATION PROJECT MEASURMENT AND ANALYSIS DECISION ANALYSIS AND RESOLUTION CAUSAL ANALYSIS AND RESOLUTION Podíl SG na úrovních zralosti Úroveň zralosti 2 Úroveň zralosti 3 Úroveň zralosti4 Úroveň zralosti 5 7% 6% 32% 55% Obrázek 7: Podíl SG urovních zralosti Co se tyče individualních charakteristik zralostí pro kazdou procesní oblast neexistuje specifická tendence vyvoje. Jak je vidět z obrazku 7, procesní oblastí na stejně urovní zralosti mohou obsahovat odlišný počet specifických cílů SG Úroveň zralosti 12

16 VALIDATION PRODUCT INTEGRATION VERIFICATION REQUIREMENTS DEVELOPMENT TECHNICAL SOLUTION REQUIREMENTS MANAGEMENT PROJECT PLANNING ORGANIZATIONAL TRAINING ORGANIZATIONAL PROCESS DEFINITION ORGANIZATIONAL PROCESS FOCUS RISK MANAGEMENT ORGANIZATIONAL PROCESS PERFOMANCE ORGANIZATIONAL PERFOMANCE MANAGEMENT PROJECT MONITORING AND CONTROL SUPPLIER AGREEMENT MANAGEMENT INTERGATED PROJECT MANAGEMENT QUANTITATIVE PROJECT MANAGEMENT PROCESS AND PRODUCT QUALITY ASSUARANCE CONFIGURATION PROJECT MANAGEMENT MEASURMENT AND ANALYSIS DECISION ANALYSIS AND RESOLUTION CAUSAL ANALYSIS AND RESOLUTION Obrázek 8: SG a ůroven zralostí Objemově největší podle počtu stran jsou oblastí TECHNICAL SOLUTION a PROJECT PLANNING, každa z ních je rozepsana na 19 stran. Nejmin obsahuji REQUIREMENTS MANAGEMENT a PROCESS AND PRODUCT QUALITY ASSUARANCE každa je na 6 stran SG SP STRAN Obrázek 9: Porovnání procesních oblastí a počtu jejich specifických cílů, praktik a počtu stran 13

17 Podle počtu stran pro každou procesní oblast vyhrava PROJECT MANAGEMENT (106 stran) a nejmin obsahuje ENGENEERING(63 strany). V CMMI-DEV neexistuje přímy vztah mezi počtem stran a počtem specifických a generickych cílů(viz. Obrázek 10), ale existuje naznačení tendencí k obracenemu vztahu. Vztah počtu SP, SG a STRAN ENGENEERING MANAGEMENT PROJECT MANAGEMENT SUPPORT Počet SP Počet SG STRAN Obrázek 10: Vztah počtu SP, SG a STRAN Přičemž procesní oblast PROJECT MANAGEMENT pří nejnížším počtu SG a 2.nejnižším počtem SP je objemově největší. V porovnání s oblasti MANAGEMENT, která má nejvyšší počet SG a nejvíc SP a objemově se liší jen o 9 stranek dolů. Z toho plyné zavěr, že počet SP a SG ovlivnují obsažený počet stran. Na dalším obrazku je vidět, že při nejmenším počtu SP a SG dohromady PROJECT MANAGEMENT má nejvic stran, podobnou tendencí má i SUPPORT, narozdíl od 2 zbyvajicich oblasti, které obsahují vice SP a SG ale jsou rozepsaný na menším počtu stran. 14

18 Vztah STRAN a SP&SG ENGENEERING MANAGEMENT PROJECT MANAGEMENT SUPPORT SG a SP STRAN Obrázek 11: Vztah STRAN a SP&SG 15

19 4 Závěr Cílem této práce bylo provedení rešerše dokumentu CMMI-DEV v. 1.3 se zaměřením na kvantifikaci jednotlivých prvků oblastí. Tento cíl se v rámci omezeného rozsahu práce naplnit podařilo, přehledy a počty jednotlivých prvků je možné nalézt v odpovídajících kapitolách. Je důležité poznamenat, že uvedené doby čtení jednotlivých částí jsou orientační a skutečná doba čtení bude záviset na rychlosti čtení čtenáře, jeho únavě a úrovni angličtiny. Zároveň se bude doba čtení velmi lišit od doby, za kterou čtenář obsah textu pochopí a bude moci aplikovat. Jako případné rozšíření této práce by bylo možné vypracovat myšlenkovou mapu dokumentu, jež by mohla ukazovat strukturu modelu a parametry jeho částí ještě přehledněji. 16

20 5 Bibliografie KUBIČÍK, Zbyněk. Procesní analýza IT firmy [online] [cit ]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce Jaroslav Ráček. Dostupné z: Process area (CMMI). Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Team, CMMI CMMI for Development, Version 1.3. Carnegie Mellon : Carnegie Mellon, [cit ]. Dostupné z: 17

Kvalita procesu vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Kvalita procesu vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Kvalita procesu vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Vývoj software a jeho kvalita Samotný vývoj je rozsáhlá a složitá disciplína. Většina SW projektů (v průměru 70 %) je podhodnocena či zpožděna.

Více

Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Semestr LS 2014/2015

Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Semestr LS 2014/2015 Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Semestr LS 2014/2015 Autoři Téma Datum odevzdání 15. 5. 2015 Tomáš Kolmistr (xkolt00), Simona Vybíralová (xvybs00) Typy procesních modelů

Více

Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Vývoj software a jeho kvalita Samotný vývoj je rozsáhlá a složitá disciplína. Většina SW projektů (v průměru 60 %) je podhodnocena či zpožděna.

Více

CMMI-DEV v.1.3 maturity level 3

CMMI-DEV v.1.3 maturity level 3 CMMI-DEV v.1.3 maturity level 3 Autor: Kurz: Bc. Kristýna Valdová (xvalk14) 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Období: ZS 2013/2014 Obsah práce 1. Úvod, cíl a postup práce... 3 2. CMMI Capability Maturity

Více

Identifikace změny Definice změny a jejího rozsahu a dopadu Schválení změny Prioritizace změn Úprava plánu projektu

Identifikace změny Definice změny a jejího rozsahu a dopadu Schválení změny Prioritizace změn Úprava plánu projektu Identifikace změny Definice změny a jejího rozsahu a dopadu Schválení změny Prioritizace změn Úprava plánu projektu Kdo změnu vyvolal? Who RAISED the change? Jaký je důvod změny? What is the REASON for

Více

CMMI-DEV v.1.3 PA Risk Management. 4IT421 Zlepšování procesů budování IS

CMMI-DEV v.1.3 PA Risk Management. 4IT421 Zlepšování procesů budování IS CMMI-DEV v.1.3 PA Risk Management 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Soňa Karkošková, xkars05 ZS 2011/2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 2 2.1 Cíle... 2 2.2 Struktura práce... 2 3. CMMI for Development

Více

Zlepšování softwarových procesů a sladění se strategií

Zlepšování softwarových procesů a sladění se strategií Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS LS 2015 Autoři: Bc. Andrea Žáková (xzaka00) Bc. Radek Oliva (xolir00) Zlepšování softwarových procesů a sladění se strategií 2015 Abstrakt

Více

CMMI-DEV v. 1.3 maturity level 5

CMMI-DEV v. 1.3 maturity level 5 CMMI-DEV v. 1.3 maturity level 5 4IT421 - Zlepšování procesů budování IS Petr Šíma (xsimp00) 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Historie CMMI... 3 1.2 Základní informace o CMMI... 4 1.3 Úrovně zralosti... 4 1.3.1

Více

CMMI for Development v1.3 Generické praktiky a cíle Vysoká škola ekonomická v Praze Tomáš Feige, xfeit03

CMMI for Development v1.3 Generické praktiky a cíle Vysoká škola ekonomická v Praze Tomáš Feige, xfeit03 CMMI for Development v1.3 Generické praktiky a cíle 18.11.2011 Vysoká škola ekonomická v Praze Tomáš Feige, xfeit03 Obsah 1 Úvod... 3 2 CMMI obecně... 3 3 Generické praktiky a cíle (Generic Goals and Generic

Více

CMMI-DEV v.1.3 PA Integrated Project Management

CMMI-DEV v.1.3 PA Integrated Project Management VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ CMMI-DEV v.1.3 PA Integrated Project Management Veronika Růžičková (xruzv00) 28. 11. 2013 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Obsah Úvod... 2 Cíle a způsob jejich dosažení...

Více

Semestrální práce z předmětu 4IT421 Téma: CMMI-DEV v.1.3 PA Project Monitoring and Control

Semestrální práce z předmětu 4IT421 Téma: CMMI-DEV v.1.3 PA Project Monitoring and Control VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE náměstí W. Churchilla 4, 130 67 Praha3 Semestrální práce z předmětu 4IT421 Téma: CMMI-DEV v.1.3 PA Project Monitoring and Control Jméno a příjmení: Michal Hendrich Školní

Více

Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Semestr LS 2015/16 Autoři

Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Semestr LS 2015/16 Autoři Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Semestr LS 2015/16 Autoři David Mareš xmard50 Martin Mareš xmarm100 Ondřej Smetana xsmeo02 Téma CMMI-DEV v.1.3 maturity level 3 Datum odevzdání

Více

CMMI Generické cíle a praktiky

CMMI Generické cíle a praktiky CMMI Generické cíle a praktiky Robert Polakovič xpolr18 1 Procesní oblasti... 1 2 Generické cíle a praktiky... 3 2.1 Institucionalizace procesů... 3 2.2 Shrnutí... 5 2.2.1 Rozdělení... 5 2.2.2 Aplikace

Více

Security by Design with CMMI for Development, Version 1.3

Security by Design with CMMI for Development, Version 1.3 Security by Design with CMMI for Development, Version 1.3 4IT421 - Zlepšování procesů budování IS Bc. Michal Vodrážka (xvodm12) přednášející: doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. ZS 2013/2014 Obsah 1. Úvod...

Více

Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS

Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Semestr Letní 2015/2016 Lukáš Havránek (xhavl26) Autoři Jakub Hejduk (xhejj23) Ondřej Jandoš (jano02) Téma CMMI-DEV v1.3 maturity level

Více

CMMI ení zralosti. Viktor Mulač. Business consultant. itsmf

CMMI ení zralosti.   Viktor Mulač. Business consultant. itsmf CMMI Cesta ke zlepšen ení zralosti organizace IT při budování IS Viktor Mulač Business consultant Hlavní faktory ovlivňující kvalitu v organizaci Každý si uvědomuje jak důležité je mít kvalifikované a

Více

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Kvalita SW produktů Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Klasický pohled na kvalitu SW Každý program dělá něco správně; nemusí však dělat to, co chceme, aby dělal. Kvalita: Dodržení explicitně stanovených funkčních

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Mezinárodní norma ISO/IEC 15504

Mezinárodní norma ISO/IEC 15504 Mezinárodní norma ISO/IEC 15504 Vypracovali: Peter Gardlík, Kateřina Hofrichterová, Miroslav Novák Předmět: 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Semestr: LS 2014/2015 Semestrální práce ke kurzu 4IT421

Více

Alkany a cykloalkany

Alkany a cykloalkany VY_32_INOVACE_CHE_254 Alkany a cykloalkany Autor: Jiřina Borovičková Ing. Použití: 9. třída Datum vypracování: 10.2.2013 Datum pilotáže: 12.3.2013 Metodika: Zopakovat charakteristiku alkanů,popsat nejběžnějí

Více

Návrh softwarových systémů - softwarové metriky

Návrh softwarových systémů - softwarové metriky Návrh softwarových systémů - softwarové metriky Martin Tomášek Návrh softwarových systémů (B6B36NSS) Převzato z přednášky X36AAS M. Molhanec 2 Co je to metrika? Nástroj managementu pro řízení zdrojů (lidská

Více

Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS

Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Semestr Zimní semestr 2015/16 Autoři Mike Annau, xannm00 Tomáš, Církovský, xcirt00 Jan, Soukup, xsouj35 Téma PRM ve SPICE a jeho mapování

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS OPTIMALIZACE

Více

Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS

Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Semestr zimní 2014 Autoři jméno, příjmení, xname Petra, Němečková, xnemp32 Lukáš, Matoušek, xmatl36 Tomáš, Křížek, xkrit12 Téma CMMI to

Více

Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS. CMMI - potřeba integrovaného modelu Systémově inženýrské myšlení

Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS. CMMI - potřeba integrovaného modelu Systémově inženýrské myšlení Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Semestr LS 2014/2015 Autoři Téma Felix Espinoza (xespf01) Jiří Foršt (forj02) CMMI - potřeba integrovaného modelu Systémově inženýrské myšlení

Více

Krásy naší země VY_32_INOVACE_OBV_441. Autor: Dana Šrailová. Použití: 7. ročník. Datum vypracování: 5.1. 2013. Datum pilotáže: 9. 1.

Krásy naší země VY_32_INOVACE_OBV_441. Autor: Dana Šrailová. Použití: 7. ročník. Datum vypracování: 5.1. 2013. Datum pilotáže: 9. 1. Krásy naší země VY_32_INOVACE_OBV_441 Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 5.1. 2013 Datum pilotáže: 9. 1. 2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých tříd je zaměřena na seznámení

Více

Cobit 5: Struktura dokumentů

Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5 Framework; popisuje základní rámec (principy, předpoklady, vazby na jiné rámce), Cobit 5 Enabler Guides; jde o dokumenty, které jsou obecným návodem na vytváření předpokladů

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Uhlovodíky ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Co je to COBIT? metodika

Co je to COBIT? metodika COBIT Houška, Kunc Co je to COBIT? COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) soubor těch nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT Governance) metodika určena především pro

Více

Modelování procesů s využitím MS Visio.

Modelování procesů s využitím MS Visio. Modelování procesů s využitím MS Visio jan.matula@autocont.cz Co je to modelování procesů? Kreslení unifikovaných či standardizovaných symbolů, tvarů a grafů, které graficky znázorňují hlavní, řídící nebo

Více

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY 134 Ing. Luděk Volf e-mail: ludek.volf@fs.cvut.cz Ing. Libor Beránek e-mail: libor.beranek@fs.cvut.cz Ing. Petr Mikeš e-mail: p.mikes@fs.cvut.cz Ing. Igor Vilček, Ph.D. Katedra manažmentu a ekonomiky SjF

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Custom Code Management. Přechod na S/4HANA

Custom Code Management. Přechod na S/4HANA Custom Code Management Přechod na S/4HANA Úvodem Vývoj vlastního kódu (Custom Code) používá většina zákazníku. Zákaznický vývoj značně ovlivňuje TCO podnikového řešení, což znamená, že je třeba efektivní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

KIV/ASWI 2007/2008 (Normy pro) systémy řízení jakosti

KIV/ASWI 2007/2008 (Normy pro) systémy řízení jakosti KIV/ASWI 2007/2008 (Normy pro) systémy řízení jakosti Where quality is pursued, productivity follows. Proč řízení jakosti Snaha o kvalitu výroby (práce) na úrovni celé organizace nestačí spoléhat na snahu

Více

Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček

Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vývoj software a jeho kvalita Samotný vývoj je rozsáhlá a složitá disciplína. Většina SW projektů (v průměru

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Projektové řízení (PR) Číslo předmětu: 548-0049 Garantující institut: Garant předmětu: Institut geoinformatiky doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Kredity: 5 Povinnost:

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 10. 1. 2014 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18_ZT_TK_2

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 10. 1. 2014 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18_ZT_TK_2 Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 10. 1. 2014 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18_ZT_TK_2 Ročník: I. Základy techniky Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání Technická příprava Vzdělávací obor:

Více

Atmosféra Země. VY_32_INOVACE_20_Atmosféra_43. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Atmosféra Země. VY_32_INOVACE_20_Atmosféra_43. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Atmosféra Země VY_32_INOVACE_20_Atmosféra_43 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. CMMI a SCRUM. Seminární práce

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. CMMI a SCRUM. Seminární práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CMMI a SCRUM Seminární práce Předmět: 4IT421 Zlepšování procesů budování informačních systémů Datum odevzdání:

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_14 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

CMMI-DEV v. 1.3 PA Requirements Management

CMMI-DEV v. 1.3 PA Requirements Management CMMI-DEV v. 1.3 PA Requirements Management Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Semestr ZS 2012/2013 Příjmení a jméno Vachalec Vladan xname xvacv17 Obor Informační systémy a

Více

Krajská koncepce e-gov

Krajská koncepce e-gov Krajská koncepce e-gov Koncepční dokumenty pro oblast řízení a koordinaci e-gov 01. 10. 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvodní informace... 3 2 Koncepční dokumenty pro oblast řízení a koordinaci e-gov... 5 2.1

Více

Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS LS2015/2016

Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS LS2015/2016 Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS LS2015/2016 Semestrální práce ke kurzu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS Semestr LS 2015/16 Autoři: Vojtěch Kuthan xkutv05 Jakub Kopp

Více

UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA

UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA ALENA KOLČAVOVÁ, LENKA DRÁBKOVÁ Abstrakt: V úvodu příspěvku je nastíněna současná situace stavu připravenosti

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

CMMI v praxi. Ing. David Janota, Ph.D., director QA

CMMI v praxi. Ing. David Janota, Ph.D., director QA CMMI v praxi Ing. David Janota, Ph.D., director QA Úvod otázky kdykoliv během přednášky mobilní telefony, prosím, do tichého režimu zkratky CMM(I) = Capability Maturity Model (Integration) CM = configuration

Více

organizací IT Vladimír r Kufner

organizací IT Vladimír r Kufner Úloha ITIL V2.0 při p budování zralosti organizací IT Vladimír r Kufner ITSM konzultant, Hewlett-Packard 1.místop stopředseda itsmf CZ Agenda O čem bude řeč? Přehled klíčových publikací ITIL V2.0 a itsmf

Více

Ilona Štěpničková Facility and Property Manager V Praze dne

Ilona Štěpničková Facility and Property Manager V Praze dne Ilona Štěpničková Facility and Property Manager V Praze dne 30.5.2012 OBSAH PREZENTACE 1. Úvod 2. 1. fáze FM projektů nabídka 3. 2. fáze FM projektů plánování a koncepce projektu 4. 3. fáze FM projektů

Více

Procesní dokumentace Process Management. Pavel Čejka

Procesní dokumentace Process Management. Pavel Čejka Procesní dokumentace Process Management Pavel Čejka SAP Solution Manager 7.2 SAP Solution Manager 7.2 nabízí dramatické zlepšení možností dokumentace Solution dokumentace Jednotné webové prostředí Integrovaný

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_02 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Inovace výuky

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na vysokých školách z pohledu novely zákona o vysokých školách

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na vysokých školách z pohledu novely zákona o vysokých školách Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na vysokých školách z pohledu novely zákona o vysokých školách Vladimír Večerek Tým TA02 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tematická

Více

JAK PŘIPRAVIT PROJEKT OD A DO Z SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! 2 ROČNÍK, KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

JAK PŘIPRAVIT PROJEKT OD A DO Z SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! 2 ROČNÍK, KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY JAK PŘIPRAVIT PROJEKT OD A DO Z SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! 2 ROČNÍK, KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY ÚVODNÍ SLOVO Workshop je zaměřen pouze na metodiku projektů, realizovaných v oddělení pro děti Budeme se

Více

Prázdniny-významné dny pro většinu dětí

Prázdniny-významné dny pro většinu dětí VY_32_INOVACE_PRV_500 Prázdniny-významné dny pro většinu dětí S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 15. 6. 2013 Datum pilotáže: 27. 6. 2013 Metodika: Děti si společně s učitelem

Více

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace International Organization for Standardization BIBC II, Chemin de Blandonnet 8, CP 401, 1214 Vernier, Geneva, Switzerland Tel: +41 22 749 01 11, Web: www.iso.org Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované

Více

MEZINÁRODNÍ NORMY A DIGITÁLNÍ KONTINUITA. Tomáš Bezouška Praha,

MEZINÁRODNÍ NORMY A DIGITÁLNÍ KONTINUITA. Tomáš Bezouška Praha, MEZINÁRODNÍ NORMY A DIGITÁLNÍ KONTINUITA Tomáš Bezouška Praha, 10. 10. 2017 Digitální kontinuita je soubor procesů, opatření a prostředků nutných k tomu, abychom byli schopni zajistit dlouhodobou důvěryhodnost

Více

VY_32_INOVACE_08_NÁRODNÍ DIVADLO_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_08_NÁRODNÍ DIVADLO_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_08_NÁRODNÍ DIVADLO_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková RACIONÁLNÍ STUDIUM TEXTŮ VY_32_INOVACE_CJ_2_20 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Racionální studium textu Racionálně

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Private VLANs - podpora u různých výrobců

Private VLANs - podpora u různých výrobců Private VLANs - podpora u různých výrobců VLAN Private VLAN VMWare síťových prvků a ve VMWare Martin Lonský, LON0009 Podpora Private VLAN u VMWare Podpora Private VLAN u výrobců síťových prvků VLAN logická

Více

PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny

PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny PMBOK Guide Fifth edition novinky, posuny Tomáš Klein, PMP Shine Consulting, s.r.o. Obsah Změny v PMBOK Guide 5ed. od 4ed. a jejich interpretace s ISO 21500 Dopady do PMI certifikací Změny v PMBOK Guide

Více

Aromatické uhlovodíky

Aromatické uhlovodíky VY_32_INOVACE_CHE_ 257 Aromatické uhlovodíky Autor: Jiřina Borovičková Ing. Použití: 9. třída Datum vypracování: 5. 3. 2013 Datum pilotáže: 2. 4. 2013 Metodika: objasnit pojem aromatické uhlovodíky, strukturu,

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Implementace modelů ITIL, COBIT v podnikové informatice TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen 2013 JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_347

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_347 dentifikátor materiálu: VY_32_NOVACE_347 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Výuková prezentace.na jednotlivých snímcích jsou postupně odkrývány informace, které žák zapisuje či zakresluje do sešitu.

Více

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz RUP - Disciplíny Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Disciplíny Množství disciplíny v dané iteraci Disciplíny podle RUP Šest základních: Business modeling - pro pochopení problémové domény Requirements

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5. přednáška Analýzy rizik Doc. RNDr. Jiří Šimek, CSc. Analýza

Více

Testování SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1

Testování SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Testování SW produktů Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Cena testování během vývoje 7% požadavky 29% 16% předběžný návrh podrobný návrh 24% 24% testování kódu a jednotek integrační a systémové testy Jiří Sochor,

Více

ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU. AAP-48, Ed. B, version 1

ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU. AAP-48, Ed. B, version 1 ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU Označení a název ČOS 051655, PROCESY ŽIVOTNÍHO CYKLU SYSTÉMŮ V NATO Změna č. 1 Část č. 1 Původní verze Str. 3 Nová verze Str. 3 AAP-48, Ed. B, version 1 NATO SYSTEM LIFE

Více

Anglický jazyk Ročník: 5. Téma učivo: Countries, flags, languages, nationalities Výukový cíl: Předmět:

Anglický jazyk Ročník: 5. Téma učivo: Countries, flags, languages, nationalities Výukový cíl: Předmět: Metodický list ke VY_06_AJ_5_02 vzdělávacímu materiálu: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Nové trendy ve výuce cizích jazyků Registrační číslo CZ.1.07/1.1.16/02.0099

Více

Povolání Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program

Povolání Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program Procesní konzultant Procesní konzultant se zaměřuje na zlepšování podnikových postupů a procesů, analyzuje a navrhuje procesy systému řízení organizace prostřednictvím automatizace a funkcionalit ICT.

Více

4. Metodiky auditu ( Cobit 4 a Cobit 5) Řízení kvality (audit) IS BIVŠ ZS15

4. Metodiky auditu ( Cobit 4 a Cobit 5) Řízení kvality (audit) IS BIVŠ ZS15 4. Metodiky auditu ( Cobit 4 a Cobit 5) Řízení kvality (audit) IS BIVŠ ZS15 Osnova 1. Modely pro řízení kontrol IS/IT 2. COBIT 4.1 1. Modely pro řízení kontrol-1 Customer Operations Performance Center

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

VY_32_INOVACE_11_KŘEMEN_27

VY_32_INOVACE_11_KŘEMEN_27 VY_32_INOVACE_11_KŘEMEN_27 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

Petr Mojžíš, Petr Křelina Raiffeisenbank

Petr Mojžíš, Petr Křelina Raiffeisenbank Jak může SixSigma pomoci ITILu Petr Mojžíš, Petr Křelina Raiffeisenbank 2 Co je ITIL? 3 Co ITILu chybí? 4 Co ITILu chybí? 5 Co ITILu chybí? 6 Kdy je ITIL vhodným řešením? NAIMPLEMENTOVAT ITIL proces XYZ

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

VY_32_INOVACE_19_ORTOKLAS_27

VY_32_INOVACE_19_ORTOKLAS_27 VY_32_INOVACE_19_ORTOKLAS_27 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva. Struktura obyvatelstva podle biologických a ekonomických znaků

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva. Struktura obyvatelstva podle biologických a ekonomických znaků Obyvatelstvo Struktura obyvatelstva Struktura obyvatelstva podle biologických a ekonomických znaků Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Struktura obyvatelstva Podle biologických

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR

Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR Ing. Pavel Hrabě, Ph.D. externí konzultant a metodik Odbor hlavního architekta egov Ministerstvo vnitra ČR Stručně Motto: Pokud nevíte,

Více

Budování architektury pomocí IAA

Budování architektury pomocí IAA Budování architektury pomocí IAA Jaromír Drozd jaromir_drozd@cz.ibm.com Vysoká škola ekonomická 23.března 2007 Seminář Architektury informačních systémů 23.3.2007 Agenda 1. Představení Insurance Application

Více

Energie. Název sady DUM. Člověk a příroda. Vzdělávací oblast. Fyzika. Autor, datum vytvoření Mgr. Zbyněk Šostý, 2012. interaktivní tabule

Energie. Název sady DUM. Člověk a příroda. Vzdělávací oblast. Fyzika. Autor, datum vytvoření Mgr. Zbyněk Šostý, 2012. interaktivní tabule Název DUM: Skupenství látek Název sady DUM Číslo DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Energie VY_32_INOVACE_14_S1 12 Člověk a příroda Fyzika Ročník 8. Autor, datum vytvoření Mgr. Zbyněk Šostý, 2012 Doporučená

Více

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje VY_32_INOVACE_PRV_498 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 1.6. 2013 Datum pilotáže: 25. 6. 2013 Metodika: Děti si společně s učitelem

Více

Vliv podrobnosti definice procesu a úrovně CMM na charakteristiky procesu

Vliv podrobnosti definice procesu a úrovně CMM na charakteristiky procesu Vliv podrobnosti definice procesu a úrovně CMM na charakteristiky procesu Jiří Voř VŠE-KIT http://nb.vse.cz/~vorisek Úroveň podrobnosti popisu procesu Metoda KBPR (Knowledge Based Process Reengineering)

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Komprese videa

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Komprese videa Komprese videa Komprese je zmenšení datového toku, neboli zmenšení velikosti pro ukládání. Míru komprese ukazuje především datový tok (bitrate) použitý ve výsledném souboru. Dále se dá srovnávat rychlost

Více

Předmluva 13. Definice interního auditu 27. Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33

Předmluva 13. Definice interního auditu 27. Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33 OBSAH Předmluva 13 Definice interního auditu 27 Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33 Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

Více

Řízení kvality SW produktů Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1

Řízení kvality SW produktů Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Řízení kvality SW produktů 2. 12. 2013 Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Klasický pohled na kvalitu SW Každý program dělá něco správně; nemusí však dělat to, co chceme, aby dělal. Kvalita: Dodržení explicitně

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2002 1 Obsah 1. Příležitosti, rizika, projekty 2. Management rizik v procesech managementu projektu

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více