VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ORP STRAKONICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ORP STRAKONICE"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V STRAKONICE naplnění aktivity 2.7 Podpora škol v plánování, dokument je vytvořen v rámci projektu MAP II Strakonice registrační číslo projektu CZ /0.0/0.0/17_047/ MAS Strakonicko, z. s. realizační tým MAPu II

2 Obsah I. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání... 2 II. Rozvoj čtenářské gramotnosti... 5 III. Rozvoj matematické gramotnosti... 7 IV. Podpora jazykové vybavenosti... 9 V. Podpora podnikavosti, iniciativity a kreativity VI. Podpora polytechniky VIII. Digitální kompetence pedagogických pracovníků IX. Kariérní poradenství

3 I. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání Tabulka 1: Porovnání dat v oblasti podpory inkluzivního / společného vzdělávání mezi roky 2015 a 2018 Číslo otázky TABULKA Č. 4: Inkluzivní / společné vzdělávání Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu (včetně žáků s odlišným kulturním prostředím, sociálním znevýhodněním, cizince, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) apod.) Škola je bezbariérová (jedná se o bezbariérovost jak vnější, tj. zpřístupnění školy, tak i vnitřní, tj. přizpůsobení a vybavení učeben a dalších prostorů školy) Škola umí komunikovat s žáky, rodiči i pedagogy, vnímá jejich potřeby a systematicky rozvíjí školní kulturu, bezpečné a otevřené klima školy Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s místními a regionálními školami různých úrovní (společné diskuze, sdílení dobré praxe, akce pro jiné školy nebo s jinými školami apod.) Vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání na škole (zajišťování odborné, materiální a finanční podpory, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; pravidelná metodická setkání členů pedagogického sboru aj.) Škola upravuje organizaci a průběh vyučování v souladu s potřebami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (např. poskytuje skupinovou výuku pro nadané žáky, skupiny mohou být tvořeny žáky z různých ročníků, doučování apod.) Škola má vytvořený systém podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (je vybavena kompenzačními/ speciálními pomůckami, využívá služeb asistenta pedagoga atd.) Pedagogové umí využívat speciální učebnice, pomůcky i kompenzační pomůcky Škola umí připravit všechny žáky na bezproblémový přechod na další stupeň vzdělávání Vyučující spolupracují při naplňování vzdělávacích potřeb žáků (např. společnými poradami týkajícími se vzdělávání žáků apod.) Pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání, upravit formy a metody vzdělávání a nastavit různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami žáků tak, aby bylo dosaženo a využito maximálních možností vzdělávaného žáka (např. učivo určené nadaným žákům je rozšiřováno a prohlubováno v souladu s jejich předpoklady, tvorba žákovských portfólií apod.) aktuálního stavu za rok 2015 za aktuálního stavu za rok 2018 za Rozdíl 2,40 3,33 0,93 1,87 2,00 0,13 3,07 3,33 0,27 2,67 3,00 0,33 2,47 3,33 0,87 2,27 2,33 0,07 2,40 3,67 1,27 2,33 2,67 0,33 3,00 3,33 0,33 3,00 3,33 0,33 2,73 3,00 0,27 2

4 Pedagogové umí spolupracovat ve výuce s dalšími pedagogickými (asistent pedagoga, další pedagog) i nepedagogickými pracovníky (tlumočník do českého znakového jazyka, osobní asistent) Škola zajišťuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami účast na aktivitách nad rámec školní práce, které směřují k rozvoji dovedností, schopností a postojů žáka Vyučující realizují pedagogickou diagnostiku žáků, vyhodnocují její výsledky a v souladu s nimi volí formy a metody výuky, resp. kroky další péče o žáky 2,73 3,00 0,27 2,47 3,33 0,87 2,67 3,00 0,33 15 Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince 1,13 1,00-0,13 Pedagogové využívají v komunikaci se žákem popisnou 16 slovní zpětnou vazbu, vytvářejí prostor k sebe žáka a k rozvoji jeho motivace ke vzdělávání Škola klade důraz nejen na budování vlastního úspěchu 17 žáka, ale i na odbourávání bariér mezi lidmi, vede k sounáležitosti se spolužáky a dalšími lidmi apod. Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi žáky jako 18 zdroj zkušeností a příležitost k vlastnímu seberozvoji Škola učí všechny žáky uvědomovat si práva a povinnosti 19 (vina, trest, spravedlnost, Úmluva o právech dítěte apod.) 2,53 2,33-0,20 3,07 3,33 0,27 2,73 3,00 0,27 3,20 3,67 0,47 Graf 1: Grafické porovnání dat Porovnání dat z šablon za rok 2015 a ,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, čísla otázek z tabulky 1 za rok 2015 za za rok 2018 za 3

5 Slovní komentář k tabulce 1 je uveden níže. V komentáři jsou zdůvodněny příčiny, kvůli kterým došlo k pokroku v jednotlivých otázkách, které byly předmětem dotazníkového šetření. Komentář je u otázek, u kterých došlo k poklesu a u otázek nebo u kterých došlo k navýšení alespoň o hodnotu 0,5. Rozdíly hodnot jsou v tabulce 1 zvýrazněny tučně. Komentář: Nejvyšší bodové zlepšení je možné sledovat u otázek č. 1, 5, 7 a 13. Školy v roce 2018 byly lépe připraveny k přijmutí ke vzdělávání všech žáků bez rozdílu (včetně žáků s odlišným kulturním prostředím, sociálním znevýhodněním, cizince, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami apod.) než v roce Důvodem je především zlepšení přístupu vedení školy k vytváření podmínek pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání ve škole a zlepšení materiálně technických podmínek a finančních možností pro odstraňování bariér a zlepšení financování pedagogických a nepedagogických pracovníků (počet a o pracovníků). Z dotazníkového šetření je patrné, že školy v roce 2018 více zajišťují žákům se speciálními vzdělávacími potřebami účast na aktivitách nad rámec školní práce, které směřují k rozvoji dovedností, schopností a postojů žáka než v roce K nejvyššímu poklesu hodnot mezi roky 2018 a 2015 došlo u otázky č. 16. Pedagogové a ředitelé škol sami uvádějí, že tématika popisné slovní zpětné vazby a vytváření prostoru pro sebe žáka je oblastí, kterou se sami učí a je především jejich cílem se v této oblasti více vzdělávat a naučit se tyto metody k tomu, aby rozvinuli motivaci ke vzdělávání u žáků. 4

6 II. Rozvoj čtenářské gramotnosti Tabulka 2: Porovnání dat v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti mezi roky 2015 a 2018 Číslo otázky TABULKA Č. 7: Čtenářská gramotnost Škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle) Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské gramotnosti a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol Škola podporuje základní znalosti a dovednosti, základní práce s textem (od prostého porozumění textu k vyhledávání titulů v knihovně podle potřeb žáků) Škola podporuje vyšší stupeň komplexního čtenářství (od chápání kontextu, vyvozování a formulace závěrů z textu, porovnávání zdrojů apod.) Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o literaturu, tvůrčí psaní atp. Ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna (školní, místní) přístupná podle potřeb a možností žáků Ve škole se realizují čtenářské kroužky/pravidelné dílny čtení/jiné pravidelné mimoškolní aktivity na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na podporu čtenářské gramotnosti a zvýšení motivace (např. projektové dny, realizace autorských čtení, výstavy knih ) Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářství s rodiči (prezentace služeb školní / obecní knihovny, existence čtenářských kroužků, aktivit v oblasti čtení, čtenářského klubu např. projektové dny, dny otevřených dveří, vánoční trhy apod.) Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky, nástěnky, prostor s informacemi z oblasti čtenářské gramotnosti apod.) Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením v oblasti čtenářské gramotnosti např. pro vystavování prací žáků (včetně audiovizuální techniky) za rok 2015 za za rok 2018 za Rozdíl 2,87 3,50 0,63 2,80 3,25 0,45 2,53 3,25 0,72 2,93 3,75 0,82 2,53 3,00 0,47 2,13 3,00 0,87 3,27 3,50 0,23 2,00 2,50 0,50 1,93 2,75 0,82 2,13 2,25 0,12 2,00 2,25 0,25 2,40 2,50 0,10 5

7 Ve škole jsou využívána interaktivní média, 13 informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další 14 literaturu, multimédia pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ 2,53 2,75 0,22 2,67 2,75 0,08 Graf 2: Grafické porovnání dat 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Porovnání dat z šablon za rok 2015 a , čísla otázek z tabulky 2 za rok 2015 za za rok 2018 za Slovní komentář k tabulce 2 je uveden níže. V komentáři jsou zdůvodněny příčiny, kvůli kterým došlo k pokroku v jednotlivých otázkách, které byly předmětem dotazníkového šetření. Komentář je u otázek, u kterých došlo k poklesu a u otázek, u kterých došlo k navýšení alespoň o hodnotu 0,5. Rozdíly hodnot jsou v tabulce 2 zvýrazněny tučně. Komentář: V roce 2018 došlo k vyššímu navýšení hodnot oproti roku u otázek č. 1, 3, 4, 6 a 9. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že školy více podporují rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů a že učitelé 1. u 2. stupně využívají poznatků získaných 6

8 z různých vzdělávacích programů a školení v praxi a učí se sdílet dobrou praxi v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti. Školy více podporují základní znalosti a dovednosti, základní práce s textem (od prostého porozumění textu k vyhledávání titulů v knihovně podle potřeb žáků) a podporují vznik čtenářských dílen např. ZŠ Povážská ve Strakonicích. Mgr. Kohoutová (učitelka v ZŠ Povážská) sdílí své poznatky a zkušenosti s čtenářskou dílnou v pracovní skupině pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Školy v roce 2018 více podporují individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o literaturu, tvůrčí psaní apod. Ve školách jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na podporu čtenářské gramotnosti např. projektové dny, autorské čtení apod. Školy se snaží zvýšit zájem o čtení u žáků. III. Rozvoj matematické gramotnosti Tabulka 3: Porovnání dat v oblasti rozvoje matematické gramotnosti mezi roky 2015 a 2018 Číslo otázky TABULKA Č. 10: Matematická gramotnost Škola podporuje rozvoj matematické gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle) Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické gramotnosti a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti matematické gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol Ve škole je podporováno matematické myšlení u žáků (příklady k řešení a pochopení každodenních situací, situací spojených s budoucí profesí nebo k objasnění přírodních zákonů atp.) Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o matematiku Ve škole existují pravidelné kroužky / doučování/ mimoškolní aktivity v oblasti matematické gramotnosti (např. kroužek zábavné logiky apod.) Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na podporu matematické gramotnosti a zvýšení motivace (např. projektové dny apod.) Škola informuje a spolupracuje v oblasti matematické gramotnosti s rodiči (představení kroužků, aktivit a profesí spojených s rozvojem matematické gramotnosti např. projektové dny, dny otevřených dveří apod.) za rok 2015 za za rok 2018 za Rozdíl 3,00 3,50 0,50 2,80 3,25 0,45 2,60 3,00 0,40 2,93 3,50 0,57 2,27 3,00 0,73 1,67 2,50 0,83 1,47 1,75 0,28 1,73 1,75 0,02 7

9 Škola disponuje dostatečným technickým 9 a materiálním zabezpečením pro rozvoj matematické gramotnosti Ve škole jsou využívána interaktivní média, 10 informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje matematické gramotnosti Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, 11 multimédia pro rozvoj matematické gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ 2,40 3,00 0,60 2,73 3,25 0,52 2,40 2,50 0,10 Graf 3: Grafické porovnání dat Porovnání dat z šablon za rok 2015 a ,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, čísla otázek z tabulky 3 za rok 2015 za za rok 2018 za Slovní komentář k tabulce 3 je uveden níže. V komentáři jsou zdůvodněny příčiny, kvůli kterým došlo k pokroku v jednotlivých otázkách, které byly předmětem dotazníkového šetření. Komentář je u otázek, u kterých došlo k poklesu a u otázek nebo u kterých došlo k navýšení alespoň o hodnotu 0,5. Rozdíly hodnot jsou v tabulce 3 zvýrazněny tučně. Komentář: Školy se v roce 2018 více zaměřily na podporu individuální práce s žáky s mimořádným zájmem o matematiku. Např. v Základní škole Dukelská ve Strakonicích je pro podporu této cílové skupiny dětí vytvořena třída se zvýšenou výukou matematiky. Školy a neformální vzdělávací instituce podporují pravidelné kroužky na podporu matematické gramotnosti (např. kroužek 8

10 šachy, deskové hry, aj.) V rámci šablon došlo k finanční podpoře doučování žáků, kteří potřebují individuální přístup k učení a potřebují více prostoru k porozumění učiva. Školy jsou také více vybaveny technickým a materiálním zabezpečením pro rozvoj matematické gramotnosti např. učebny jsou vybaveny interaktivními médii, informačními a komunikačními technologiemi apod. IV. Podpora jazykové vybavenosti Tabulka 4: Porovnání dat v oblasti podpory jazykové vybavenosti mezi roky 2015 a 2018 Číslo otázky TABULKA Č. 13: Jazyková gramotnost Škola podporuje rozvoj jazykové gramotnosti v rámci školních vzdělávacích plánů (má stanoveny konkrétní cíle) Učitelé 1. i 2. stupně, učitelé jazyků i ostatních předmětů rozvíjejí své znalosti v oblasti jazykových znalostí a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti jazykové gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol Rozvoj jazykové gramotnosti je obsahem výuky řady předmětů (např. uplatňování rozšiřujících autentických cizojazyčných materiálů textů, nahrávek apod.) Škola u žáků rozvíjí chápání života v jiných kulturách a zprostředkovává jim ho (např. prostřednictvím filmů, fotografií, zahraničních pobytů apod.) Škola podporuje jazykovou rozmanitost formou nabídky cizích jazyků Škola vytváří dostatek příležitostí k rozvoji jazykové gramotnosti (etwinning, výměnné pobyty apod.) Ve škole se využívá knihovna (školní / místní) obsahující cizojazyčnou literaturu přístupná podle potřeb žáků Ve škole jsou využívány učebnice, cizojazyčná literatura, multimédia a další materiály pro rozvoj jazykové gramotnosti Ve škole existují pravidelné jazykové kroužky /doučování/ mimoškolní aktivity za rok 2015 za za rok 2018 za Rozdíl 3,00 3,25 0,25 2,93 3,25 0,32 2,73 3,50 0,77 2,13 2,50 0,37 3,00 3,50 0,50 2,27 2,75 0,48 2,27 2,25-0,02 2,07 2,00-0,07 2,73 3,00 0,27 2,07 2,50 0,43 9

11 Ve škole jsou realizovány akce pro žáky na 11 podporu jazykové gramotnosti (např. 1,67 1,50-0,17 interaktivní výstavy knih apod.) Škola informuje a spolupracuje v oblasti jazykové gramotnosti s rodiči (představení 12 cizích jazyků, knihovny, kroužků, aktivit spojených s jazykovou gramotností např. 1,87 1,75-0,12 projektové dny, dny otevřených dveří, vánoční trhy apod.) 13 Ve škole existuje jazykově podnětné prostředí (koutky, nástěnky apod.) 2,13 1,75-0,38 Škola disponuje dostatečným technickým 14 a materiálním zabezpečením pro výuku cizích 2,73 3,00 0,27 jazyků 15 Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační technologie v oblasti 2,80 3,00 0,20 rozvoje jazykové gramotnosti 16 Škola pravidelně nakupuje aktuální učebnice, cizojazyčnou literaturu, multimédia pro rozvoj 2,67 3,25 0,58 jazykové gramotnosti 17 Škola spolupracuje s rodilým mluvčím 1,27 1,25-0,02 Graf 4: Grafické porovnání dat Porovnání dat z šablon za rok 2015 a ,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, čísla otázek z tabulky 4 za rok 2015 za za rok 2018 za 10

12 Slovní komentář k tabulce 4 je uveden níže. V komentáři jsou zdůvodněny příčiny, kvůli kterým došlo k pokroku v jednotlivých otázkách, které byly předmětem dotazníkového šetření. Komentář je u otázek, u kterých došlo k poklesu a u otázek nebo u kterých došlo k navýšení alespoň o hodnotu 0,5. Rozdíly hodnot jsou v tabulce 4 zvýrazněny tučně. Komentář: U oblasti podpory jazykové vybavenosti došlo k poklesu u více otázek. Je to oblast v dotazníkovém šetření, u které došlo u více otázek k poklesu. Jedná se o otázky č. 7, 8, 11, 12, 13 a 17. Mezi problémové oblasti, které školy v roce 2018 uvedly např. nedostatek příležitostí k rozvoji jazykové gramotnosti. Mezi rozvoj jazykové gramotnosti patří např. výměnné pobyty, společenství evropských škol tzv. etwinning. Twinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé apod.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Zapojení do etwinningu není dostatečné. Školní knihovny nejsou vybaveny cizojazyčnou literaturou, která by korespondovala s potřebami žáků (úroveň jazyka). Školy v roce 2018 realizují akce pro žáky na podporu jazykové gramotnosti, ale v komparaci s rokem 2015 došlo k jejich poklesu. Školy potřebují zvýšit kooperaci v rámci rozvoje jazykové gramotnosti směrem k rodičům. Je nutné více prezentovat tyto aktivity rodičům žáků, aby rodiče věděli, jaké kroužky školy nabízí v rámci zvýšení jazykové gramotnosti. Školy v dalších letech musí více podporovat jazykově podnětné prostředí (koutky, nástěnky apod.). Cílem škol pro další roky by mělo být navázání spolupráce s rodilými mluvčími a přiblížit tak jazyk a kulturu místním žákům. 11

13 V. Podpora podnikavosti, iniciativity a kreativity Tabulka 5: Porovnání dat v oblasti podpory podnikavosti, iniciativity a kreativity mezi roky 2015 a 2018 Číslo otázky TABULKA Č. 16: Podnikavost, iniciativa a kreativita Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji 1 kreativity podle RVP ZV Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory 2 kreativity a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou 3 praxi v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol Škola systematicky učí prvkům iniciativy 4 a kreativity, prostředí i přístup pedagogů podporuje fantazii a iniciativu dětí Škola učí žáky myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí a nacházet inovativní řešení, nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout 5 určitých cílů (např. projektové dny; při výuce jsou zařazeny úlohy s vícevariantním i neexistujícím řešením atp.) Žáci se aktivně podílejí na činnostech fiktivních firem či akcích Junior Achievement nebo 6 v obdobných dalších (např. Podnikavá škola), a/nebo se aktivně podílejí na přípravě a realizaci projektů školy Škola organizuje konzultace, debaty a exkurze na 7 podporu podnikavosti, iniciativy pro žáky i učitele Škola rozvíjí finanční gramotnost žáků (učí je znát 8 hodnotu peněz, pracovat s úsporami, spravovat záležitosti, znát rizika) Ve škole existuje prostor pro pravidelné sdílení 9 zkušeností (dílny nápadů apod.) Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu 10 nastaveno bezpečné prostředí pro rozvoj kreativity, iniciativy a názorů žáků za rok 2015 za za rok 2018 za Rozdíl 2,93 3,25 0,32 2,67 3,25 0,58 2,53 3,00 0,47 2,80 3,25 0,45 2,80 3,25 0,45 1,40 2,25 0,85 2,00 3,00 1,00 2,87 3,25 0,38 2,20 2,25 0,05 3,00 3,50 0,50 12

14 Graf 5: Grafické porovnání dat 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Porovnání dat z šablon za rok 2015 a , čísla otázek z tabulky 5 za rok 2015 za za rok 2018 za Slovní komentář k tabulce 5 je uveden níže. V komentáři jsou zdůvodněny příčiny, kvůli kterým došlo k pokroku v jednotlivých otázkách, které byly předmětem dotazníkového šetření. Komentář je u otázek, u kterých došlo k poklesu a u otázek nebo u kterých došlo k navýšení alespoň o hodnotu 0,5. Rozdíly hodnot jsou v tabulce 5 zvýrazněny tučně. Komentář: Učitelé v roce 2018 více rozvíjí své znalosti v oblasti podpory kreativity a získané znalosti aplikují ve výchově. Vědomosti a znalosti získávají z kurzů dalšícho vzdělávání a studiem odborné literatury. V roce 2018 došlo ke zvýšení aktivit typu fiktivní firmy. Tyto aktivity přináší žákům důležité poznatky typu učení se zodpovědnosti, rozhodování, přemýšlení, propojení zdánlivě nesouvisejících aktivit apod. školy organizují konzultace, debaty a exkurze na podporu podnikavosti, iniciativity pro žáky i učitele. 13

15 VI. Podpora polytechniky Tabulka 6: Porovnání dat v oblasti podpory polytechniky mezi roky 2015 a 2018 Číslo otázky TABULKA Č. 19: Polytechnické vzdělávání Technické vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu s RVP ZV Přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu s RVP ZV Příslušní učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání mezi sebou i s učiteli z jiných škol Škola má zpracovány plány výuky polytechnických předmětů (matematiky, předmětů přírodovědného a technického směru, vzdělávací oblasti Člověk a svět práce), které jsou vzájemně obsahově i časově provázány Škola podporuje zájem žáků o oblast polytechniky propojením znalostí s každodenním životem a budoucí profesí Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru Součástí výuky polytechnických předmětů jsou laboratorní cvičení, pokusy, různé projekty apod. podporující praktickou stránku polytechnického vzdělávání a rozvíjející manuální zručnost žáků Škola spolupracuje se SŠ, VŠ, výzkumnými pracovišti technického zaměření Na škole probíhá výuka vybraných témat polytechnických předmětů v cizích jazycích metoda CLIL Škola podporuje samostatnou práci žáků v oblasti polytechnického vzdělávání Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o polytechniku Ve škole existují kroužky/pravidelné dílny/jiné pravidelné mimoškolní aktivity na podporu a rozvoj polytechnického vzdělávání Na škole se realizují mimovýukové akce pro žáky na podporu polytechnického vzdělávání a zvýšení motivace žáků (např. projektové dny, realizace exkurzí, diskuse s osobnostmi apod.) Škola aktivně podporuje předškolní polytechnickou výchovu (např. spolupráce s MŠ) za rok 2015 za za rok 2018 za Rozdíl 3,07 3,50 0,43 3,13 3,50 0,37 2,67 3,00 0,33 2,53 3,00 0,47 2,80 3,00 0,20 2,93 3,50 0,57 2,53 3,50 0,97 2,60 3,25 0,65 2,27 2,75 0,48 1,20 1,25 0,05 2,67 3,50 0,83 2,13 3,25 1,12 1,73 2,25 0,52 2,53 3,00 0,47 2,20 3,00 0,80 14

16 16 Škola spolupracuje s místními firmami/podnikateli Škola informuje o oblasti polytechnického 17 vzdělávání rodiče (publicita akcí, kroužků, aktivit projektové dny, dny otevřených dveří apod.) Ve škole existuje podnětné prostředí / prostor s informacemi z oblasti polytechnického 18 vzdělávání pro žáky i učitele (fyzické či virtuální místo s možností doporučovat, sdílet, ukládat či vystavovat informace, výrobky, výsledky projektů ) Škola disponuje dostatečným technickým a 19 materiálním zabezpečením na podporu a rozvoj polytechnického vzdělávání (např. učebny pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu ad.) Škola využívá informační a komunikační 20 technologie v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání 2,00 2,25 0,25 x 3,00 x x 3,00 x x 3,00 x x 3,25 x Graf 6: Grafické porovnání dat 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Porovnání dat z šablon za rok 2015 a čísla otázek z tabulky 6 za rok 2015 za za rok 2018 za Slovní komentář k tabulce 6 je uveden níže. V komentáři jsou zdůvodněny příčiny, kvůli kterým došlo k pokroku v jednotlivých otázkách, které byly předmětem dotazníkového šetření. Komentář je u otázek, u kterých došlo k poklesu a u otázek nebo u kterých došlo k navýšení alespoň o hodnotu 0,5. Rozdíly hodnot jsou v tabulce 6 zvýrazněny tučně. 15

17 Komentář: Oblast polytechniky je hodnocena oproti roku 2015 více body, a to zejména u otázek č. 7, 8, 11, 12 a 15. Z dotazníkového šetření plyne, že školy v roce 2018 disponují vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru a že součástí výuky polytechnických předmětů jsou praktické ukázky, které rozvíjí manuální zručnost žáků. Školy více podporují samostatnou práci žáků a podporují individuální práci žáků s mimořádným zájmem o polytechniku. Školy si více uvědomují propojení předškolního a základního vzdělávání a více spolupracují s mateřskými školami v Strakonice, tzn. školy podporují předškolní polytechnickou výchovu dětí. V dotazníkovém šetření v roce 2018 jsou i další otázky (od čísla 17 do 20), které nebyly předmětem šetření v roce Tento posun ukazuje, jak důležitá oblast rozvoj polytechniky je. Zmíněné otázky si kladly za cíl zjistit, jak škola informuje o oblasti polytechnického vzdělávání rodiče, zda existuje ve škole podnětné prostředí/prostor s informacemi z oblasti polytechnického vzdělávání pro žáky i učitele a zda škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením na podporu a rozvoj polytechnického vzdělávání. Všechny výše uvedené otázky byly hodnoceny kladně tzn. 3 body a více. 16

18 VII. Podpora sociální a občanské dovednosti a klíčové kompetence Číslo otázky Tabulka 7: Porovnání dat v oblasti podpory sociální dovednosti mezi roky 2015 a 2018 TABULKA Č. 22: Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence za rok 2015 za za rok 2018 za Rozdíl 1 Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání 3,27 3,75 0,48 2 Ve škole je pěstováno kulturní povědomí a kulturní komunikace (tj. rozvoj tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami využitím hudby, divadelního umění, literatury a vizuálního umění) 3,07 3,25 0,18 Škola buduje povědomí o etických hodnotách, má formálně i neformálně jednoznačně 3 nastavená a sdílená spravedlivá pravidla 3,07 3,50 0,43 společenského chování a komunikace, která se dodržují 4 Žáci jsou vedeni ke konstruktivním debatám 2,73 3,00 0,27 5 Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a žáků 3,07 3,50 0,43 6 Škola u žáků rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebe 2,73 3,00 0,27 7 Škola motivuje žáky k celoživotnímu učení 2,93 3,25 0,32 8 Škola rozvíjí schopnost říct si o pomoc a ochotu nabídnout a poskytnout pomoc 3,27 3,75 0,48 9 Škola učí používat jistě a bezpečně informační, komunikační a další technologie 3,13 3,75 0,62 Škola rozvíjí schopnosti žáků učit se, 10 zorganizovat si učení, využívat k tomu různé metody a možnosti podle vlastních potřeb (učit 2,87 3,50 0,63 se samostatně, v rámci skupin apod.) 11 Výuka podporuje zapojení žáků do společenského a pracovního života 2,87 3,25 0,38 12 Škola připravuje žáky na aktivní zapojení do života v demokratické společnosti, rozvíjí občanské kompetence (např. formou žákovské samosprávy apod.) 2,67 3,25 0,58 17

19 Graf 7: Grafické porovnání dat 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Porovnání dat z šablon za rok 2015 a , čísla otázek z tabulky 7 za rok 2015 za za rok 2018 za Slovní komentář k tabulace 7 je uveden níže. V komentáři jsou zdůvodněny příčiny, kvůli kterým došlo k pokroku v jednotlivých otázkách, které byly předmětem dotazníkového šetření. Komentář je u otázek, u kterých došlo k poklesu a u otázek nebo u kterých došlo k navýšení alespoň o hodnotu 0,5. Rozdíly hodnot jsou v tabulce 7 zvýrazněny tučně. Komentář: Školy v roce 2018 více apelují na učení se používat jistě a bezpečně informační, komunikační a další technologie (pedagogové, žáci). Školy se více zaměřují na nové styly učení, a to především umět se učit samostatně a umět spolupracovat ve skupině. Školy se více zabývají tím, jak připravit žáky na aktivní zapojení do života v demokratické společnosti a jak rozvíjet občanské kompetence. V některých základních školách v Strakonice existují např. žákovské samosprávy. 18

20 VIII. Digitální kompetence pedagogických pracovníků Tabulka 8: Porovnání dat v oblasti podpory digitální dovednosti mezi roky 2015 a 2018 Číslo otázky TABULKA Č. 23: Digitální kompetence pedagogických pracovníků 1 Pedagogové využívají ICT učebnu nebo školní stolní počítače při výuce (nejen informatiky) Pedagogové využívají školní mobilní ICT 2 vybavení ve výuce (notebooky, netbooky, tablety, chytré telefony apod.) Pedagogové využívají možností BYOD pro konkrétní projekty žáků (umožnění žákům 3 používat ve výuce jejich vlastní technická zařízení typu ICT, tj. notebooky, netbooky, tablety, chytré telefony apod.) Pedagogové využívají mobilní ICT vybavení 4 a digitální technologie při výuce v terénu, v projektové výuce apod. Pedagogové využívají pro výuku volně 5 dostupné, bezpečné, otevřené internetové zdroje Pedagogové se orientují v rámci svého 6 předmětu ve volně dostupných zdrojích na internetu Pedagogové umí systematicky rozvíjet 7 povědomí o internetové bezpečnosti a kritický pohled na internetový obsah k rozvoji znalostí a dovedností žáků za rok 2015 za za rok 2018 za Rozdíl 3,00 3,25 0,25 2,40 3,25 0,85 1,33 2,00 0,67 1,73 2,50 0,77 2,80 3,25 0,45 2,87 3,25 0,38 2,73 2,75 0,02 Graf 8: Grafické porovnání dat 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Porovnání dat z šablon za rok 2015 a čísla otázek z tabulky 8 za rok 2015 za za rok 2018 za 19

21 Slovní komentář k tabulace 8 je uveden níže. V komentáři jsou zdůvodněny příčiny, kvůli kterým došlo k pokroku v jednotlivých otázkách, které byly předmětem dotazníkového šetření. Komentář je u otázek, u kterých došlo k poklesu a u otázek nebo u kterých došlo k navýšení alespoň o hodnotu 0,5. Rozdíly hodnot jsou v tabulce 8 zvýrazněny tučně. Komentář: Pedagogové v roce 2018 více využívají školní mobilní ICT vybavení ve výuce. Jedná se o používání notebooků, tabletů a chytrých telefonů apod. IX. Kariérní poradenství Tabulka 9: Kariérní poradenství pro žáky za rok 2018 Číslo otázky TABULKA Č. 24: Kariérové poradenství pro žáky (data k ) 1) v rámci kraje v rámci v rámci ČR Na naší škole je zaveden systém kariérového poradenství, do něhož 1 jsou zapojeni pedagogičtí pracovníci školy, i externí odborníci 3,50 2,30 2,19 2 Kariérové poradenství je zařazeno v ŠVP 2,50 2,30 2,19 3 Výuka je zaměřena i na směřování žáků k cílené volbě profese. 2,25 2,37 2,35 Kariérové poradenství poskytujeme žákům v celém průběhu školní 4 docházky 2,25 2,24 2,17 Kariérové poradenství na naší škole poskytujeme zejména žákům 5 vyšších ročníků 3,25 2,76 2,61 Kariérové poradenství na naší škole je koordinováno jedním 6 pracovníkem, který má pro tuto činnost vytvořeny podmínky (časové, 3,50 2,48 2,39 prostorové, apod.) Kariérové poradenství probíhá v rámci průřezových témat a rozvoje 7 osobnosti žáků 3,25 2,45 2,40 Součástí kariérového poradenství na naší škole je také spolupráce s 8 rodiči 3,00 2,49 2,47 Nabízíme individuální kariérové poradenství všem žákům včetně žáků 9 se SVP či ze sociálně znevýhodněného prostředí 3,75 2,61 2,50 Individuální kariérové poradenství nabízíme pouze žákům se 10 speciálními vzdělávacími potřebami či žákům ze sociálně 1,00 1,62 1,63 znevýhodněného prostředí 20

22 K nově zjišťovaným informacím patří kariérní poradenství. Na každé škola pracuje určený pedagog, který se zabývá kariérním poradenstvím pro žáky převážně osmých a devátých tříd. Součástí výuky je i seznámení žáků, jak správně vyplnit přihlášku ke studiu, plánovaná návštěva Úřadu práce ve Strakonicích, kde žáci absolvují psychologické testy a testy, které doporučí výběr vhodného povolání. Základní školy v Strakonice pravidelně navštěvují burzu škol, kterou ve Strakonicích pořádá Jihočeská hospodářská komora. V těchto oblastech jsou školy dobře připraveny. Kariérní poradce se připravuje na poskytování kariérní podpory nejen žákům vyšších ročníků, ale i mladším žákům. Zde se školy budou ještě rozvíjet. Rodiče jsou informováni pravidelně na rodičovských schůzkách o možnostech kariérního poradentství, třídní schůzky navštěvují zástupci středních škol a učebních oborů z okolí. Rodiče společně s žáky mohou využít individuální poradenství pro všechny žáky. Problematické je poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, zde je velký potenciál k rozvoji dané oblasti a školy v této oblasti zaostávají za celorepublikovým průměrem. 21

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ORP STRAKONICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ORP STRAKONICE VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY V STRAKONICE naplnění aktivity 2.7 Podpora škol v plánování, dokument je vytvořen v rámci projektu MAP II Strakonice registrační číslo projektu

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků Místní akční plán rozvoje vzdělávání Zpracování agregovaných dat z dotazníků Základní školy ORP Votice 2 Priorizace oblastí podpory OP řediteli ORP Votice 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí

Více

Agregovaný MAP ORP Hranice

Agregovaný MAP ORP Hranice Agregovaný MAP ORP Hranice Popis: Dokument obsahuje agregované zpracované výsledky dotazníkového šetření MŠMT ČR pro mateřské a základní školy SO ORP Hranice. Název projektu: Místní akční plán vzdělávání

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Dotazníkové šetření MŠMT

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Dotazníkové šetření MŠMT Místní akční plán rozvoje vzdělávání Dotazníkové šetření MŠMT MAP Českolipsko Základní školy V rámci ORP Česká Lípa vyplnilo dotazníkové šetření od MŠMT celkem 100 % Základních škol, což činí 32 organizací.

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL Výstupy z dotazníkového šetření potřeb základních škol ORP (obec

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 2014-2020

Více

3. jednání pracovní skupiny ředitelů škol projektu MAP vzdělávání v ORP města Tišnova. termín

3. jednání pracovní skupiny ředitelů škol projektu MAP vzdělávání v ORP města Tišnova. termín 3. jednání pracovní skupiny ředitelů škol projektu MAP vzdělávání v ORP města Tišnova termín 28. 11. 2016 13.00-16.00 Předpokládaný program jednání: 1. Zahájení, úvodní slovo, představení vize, představení

Více

Příloha č. 3. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Základní školy Seznam tabulek

Příloha č. 3. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Základní školy Seznam tabulek Příloha č. 3 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Základní školy Seznam tabulek Tabulka 1 Zapojení ZŠ do dotazníkového šetření... 2 Tabulka 2 Hodnocení aktuálního stavu a prioritizace potřeb ZŠ... 2

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol ORP (obec s rozšířenou působností): v případě Prahy se jedná o jednotlivé

Více

I. Předškolní vzdělávání a výchova

I. Předškolní vzdělávání a výchova NÁVRH ZNĚNÍ PRIORIT V JEDNOTLIVÝCH TEMATICKÝCH OBLASTECH NA ZÁKLADĚ ZPRACOVÁNÍ SWOT ANALÝZY A IDENTIFIKACE KRITICKÝCH FAKTORŮ ÚSPĚCHU I. Předškolní vzdělávání a výchova Pořadí priorit potřeb mateřských

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ

Více

Akční plán. Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ CZ /0.0/0.0/15_005/ Pracovní verze

Akční plán. Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ CZ /0.0/0.0/15_005/ Pracovní verze Akční plán Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000292 Pracovní verze Obsah Úvod... 3 A. Aktivity škol... 3 Základní školy... 3 Vyhodnocení dat jednotlivých oblastí

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V průběhu listopadu 2015 až února 2016 probíhalo na území Vítkovska Dotazníkové šetření potřeb mateřských a základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých

Více

ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Datum jednání: 12.10.2016 Čas jednání: 13:00 hodin V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH Místo jednání: Kancelář MAS Lednicko-valtický areál, z.s., Lidická 3116/134,

Více

Zápis z 1. setkání pracovní skupiny - zástupci ZŠ

Zápis z 1. setkání pracovní skupiny - zástupci ZŠ Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Mělník Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000683 Zápis z 1. setkání pracovní skupiny - zástupci ZŠ Datum: 12. 8. 2016 od 9:00 hodin Místo: Městský

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL ORP (obec s rozšířenou působností): v případě Prahy se jedná o jednotlivé správní obvody Kraj: 3106 CZ031 Kaplice Jihočeský kraj TABULKA Č. 1 Počet

Více

Příloha č. 2 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Mateřské školy Seznam tabulek

Příloha č. 2 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Mateřské školy Seznam tabulek Příloha č. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Mateřské školy Seznam tabulek Tabulka 1 Zapojení MŠ do dotazníkového šetření... Tabulka Hodnocení aktuálního stavu a prioritizace potřeb MŠ... Tabulka

Více

ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ Datum jednání: 29.09.2016 Čas jednání: 14:00 hodin GRAMOTNOST V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Místo jednání: Kancelář MAS Lednicko-valtický areál, z.s.,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V průběhu listopadu 2015 až února 2016 probíhalo na území Opavska Dotazníkové šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP. Dotazník byl

Více

Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb základních škol za území SO ORP Šternberk. Irena Smolová

Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb základních škol za území SO ORP Šternberk. Irena Smolová Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb základních škol za území SO ORP Šternberk Irena Smolová Úvod Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb základních škol na území správního obvodu

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti a management škol

Zápis z jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti a management škol Projekt MAP vzdělávání na území ORP Zábřeh II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008583 Zápis z jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti a management škol Termín konání: 12.02.2019, 15:00 hod. Místo konání:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín zúčastnilo se 39 ze 45 ředitelství / právnických osob vykonávajících činnost MŠ, tedy 86,7% zúčastnilo se 31 z 33 ředitelství / právnických

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 2014-2020

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM VYHODNOCENÍ

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy. mateřské školy

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy. mateřské školy Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy mateřské školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zorganizovalo v závěru roku 2015 dotazníkové šetření na mateřských i základních

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT PRO POTŘEBY PROJEKTU MAP pro ORP LITOVEL 1 (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000288) Zpracovatel: MAS Moravská cesta, z.s. Bc. Barbora KOUTNÁ 1 Do ORP Litovel

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí

Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zrealizovalo šetření potřeb na mateřských

Více

ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP

ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP Poznámka: Jednotlivé části (tabulky) výstupů z celorepublikového

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL ORP (obec s rozšířenou působností): v případě Prahy se jedná o jednotlivé správní obvody Kraj: 3106 CZ031 Kaplice Jihočeský kraj TABULKA Č. 1 Počet

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky představují agregovaný výstup z výzkumu potřeb mateřských škol uskutečněné v období listopad 2015

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Strakonice CZ /0.0/0.0/17_047/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Strakonice CZ /0.0/0.0/17_047/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Strakonice CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009074 Členové pracovní skupiny ve spolupráci s realizačním týmem identifikovali a popsali příčiny problémů ke každé prioritní

Více

SWOT -3 ANALÝZY VYBRANÁ OPATŘENÍ MAP DLE ZAMĚŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY

SWOT -3 ANALÝZY VYBRANÁ OPATŘENÍ MAP DLE ZAMĚŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PŘÍLOHA Č. 1 K ZÁPISU Z JEDNÁNÍ ZE DNE 29. 09. 2016 Pracovní skupina Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání SWOT -3 ANALÝZY VYBRANÁ OPATŘENÍ MAP DLE ZAMĚŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY SWOT-3

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

SWOT-3 ANALÝZA. v rámci projektu MAP vzdělávání pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk. Č. projektu: CZ /0.0/0.

SWOT-3 ANALÝZA. v rámci projektu MAP vzdělávání pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk. Č. projektu: CZ /0.0/0. Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány SWOT-3 ANALÝZA NÁVRH ZNĚNÍ PRIORIT

Více

Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb mateřských škol za území SO ORP Šternberk. Irena Smolová

Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb mateřských škol za území SO ORP Šternberk. Irena Smolová Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb mateřských škol za území SO ORP Šternberk Irena Smolová Úvod Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb mateřských škol vychází z výsledků šetření,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV Strategický rámec Řídící výbor 13. 12. 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGICKÉM RÁMCI Struktura Postup tvorby a zapojení aktérů Vize Tematická opatření SWOT-3

Více

Pořadí podle potřeb škol v rámci ORP dalších podporovaných oblastí z OP: 1. Jazykové vzdělávání

Pořadí podle potřeb škol v rámci ORP dalších podporovaných oblastí z OP: 1. Jazykové vzdělávání ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI MATEŘSKÝCH ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP Poznámka: Jednotlivé části (tabulky) výstupů z celorepublikového

Více

SWOT 3 Analýzy prioritních oblastí a jednotlivých opatření MAP

SWOT 3 Analýzy prioritních oblastí a jednotlivých opatření MAP Místní akční plán správního obvodu obce s rozšířenou působnost sobností Vodňany SWOT 3 Analýzy prioritních oblastí a jednotlivých opatření MAP Projekt MAP v ORP Vodňany Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000029

Více

SWOT 3 ANALÝZA V RÁMCI PROJEKTU MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ SO ORP DĚČÍN

SWOT 3 ANALÝZA V RÁMCI PROJEKTU MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ SO ORP DĚČÍN Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány SWOT 3 ANALÝZA V RÁMCI PROJEKTU

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ŠKOLSTVÍ V SO ORP PROSTĚJOV. Projekt Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov (CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ŠKOLSTVÍ V SO ORP PROSTĚJOV. Projekt Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov (CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ŠKOLSTVÍ V SO ORP PROSTĚJOV Projekt Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000044) 1 Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 4 Úvod... 5 Analytická

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - MATEŘSKÉ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - MATEŘSKÉ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - MATEŘSKÉ

Více

Setkání Řídícího výboru MAP

Setkání Řídícího výboru MAP Setkání Řídícího výboru MAP 16. 4. 2018 Realizace projektu: 4/2016 4/2018 Setkání: Příprava projektu 21. 10. 2015, 11. 2. 2016 Setkání Partnerství 15. 6. 2016, 26. 9. 2017, 11. 4. 2018 Setkání Řídícího

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Analýza potřeb základních škol ORP Písek

Analýza potřeb základních škol ORP Písek PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA PÍSECKU II Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008590 Analýza potřeb základních škol Analýza potřeb základních škol na území vychází z výsledků dotazníkového

Více

pro území správního obvodu Městské části Praha 11

pro území správního obvodu Městské části Praha 11 SWOT3 analýza MAP pro území správního obvodu Městské části Praha 11 verze k 28. 2. 2017 CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001130: Místní akční plán vzdělávání pro Prahu 11 Obsah Obsah Obsah... 2 SWOT3 analýza

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

MAP PRO ORP KLADNO VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU MŠMT

MAP PRO ORP KLADNO VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU MŠMT Místní akční plán vzdělávání na území ORP Kladno, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000053 Korespondenční adresa: Wilsonova 599, 274 01 Slaný mobilní telefon: +420 606 605 202, www.premyslovci.cz, oficiální

Více

SWOT - 3 analýza Podpora čtenářské pregramotnosti v MŠ

SWOT - 3 analýza Podpora čtenářské pregramotnosti v MŠ Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Strakonice CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009074 Účastníci minikonference ve spolupráci s realizačním týmem identifikovali a popsali příčiny problémů ke každé prioritní

Více

POTŘEBY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020

POTŘEBY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020 POTŘEBY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020 PRACOVNÍ DOTAZNÍK PRO PŘÍPRAVNOU (OFFLINE) FÁZI ŠETŘENÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH Vážení pedagogové. Obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku,

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC 2023 MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3

STRATEGICKÝ RÁMEC 2023 MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 STRATEGICKÝ RÁMEC 2023 MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 podklady pro řídící výbor 29.3.2017 Milan Hausner 27.03.2017 Místní akční plán rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005_0000794

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 12. Hlavní zjištění analytické části 30. srpna 2016

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 12. Hlavní zjištění analytické části 30. srpna 2016 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 12 Hlavní zjištění analytické části 30. srpna 2016 Program 1. Analýza v procesu MAP 2. Metodika a zdroje dat 3. Hlavní zjištění analytické části 4. Výběr

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území SO ORP Dobruška MAP ORP Dobruška reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000102 Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška Aktuální verze k 21.09.

Více

Podpora rozvoje matematické pregramotnosti Podpora polytechnického vzdělávání

Podpora rozvoje matematické pregramotnosti Podpora polytechnického vzdělávání 3. ZÁVĚR Výstupy z výzkumu potřeb základních a mateřských škol /data z dotazníkového šetření realizovaného MŠMT v rámci projektu MAP vzdělávání na území ORP Hradec Králové Výzkum potřeb základních a mateřských

Více

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány SWOT ANALÝZA vycházející z výsledků

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KAP 1 ŘV MAP ORP K. VARY

PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KAP 1 ŘV MAP ORP K. VARY Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000624 PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KAP 1 ŘV MAP ORP K. VARY Karlovy Vary dne 16. 3. 2017 MŠMT RSK 6. 3. 2017 PSV

Více

PŘEHLED PRIORIT, CÍLŮ A OPATŘENÍ Priorita Cíle Opatření Aktivity spolupráce

PŘEHLED PRIORIT, CÍLŮ A OPATŘENÍ Priorita Cíle Opatření Aktivity spolupráce PŘEHLED PRIORIT, CÍLŮ A OPATŘENÍ Priorita Cíle Opatření Aktivity spolupráce 1. Předškolní vzdělávání a péče 1.1 Motivovaný, inspirovaný a vzdělaný pedagogický sbor; spolupráce v oblasti odborné pedagogické

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO SO ORP PRACHATICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000329

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ŽATEC

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ŽATEC STRATEGICKÝ RÁMEC MAP SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ŽATEC Obsah Vize... 3 Popis zapojení aktérů... 3 Přehled zapojených aktérů a cílových skupin... 4 Popis priorit a cílů... 5 Přehled cílů a jejich vazeb na témata

Více

Opatření C1.2: Stanovení úrovně gramotností na jednotlivých školách. Opatření C1.3: Sestavení základních kontinuí pro sledované gramotnosti

Opatření C1.2: Stanovení úrovně gramotností na jednotlivých školách. Opatření C1.3: Sestavení základních kontinuí pro sledované gramotnosti Akční plán 2017 cíl C1 - Kontinua pro gramotnosti (včetně polytechnického vzdělávání) součástí vzdělávání škol Opatření C1.2: Stanovení úrovně gramotností na jednotlivých školách Vzdělávání pedagogických

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

SWOT3 analýzy pro oblasti relevantních opatření MAP rozvoje vzdělávání na Praze 5 a investičních potřeb pro podporu z OP PPR

SWOT3 analýzy pro oblasti relevantních opatření MAP rozvoje vzdělávání na Praze 5 a investičních potřeb pro podporu z OP PPR SWOT3 analýzy pro oblasti relevantních opatření MAP rozvoje vzdělávání na Praze 5 a investičních potřeb pro podporu z OP PPR SWOT3 analýzy jsou výstupem činnosti realizačního týmu projektu a pracovních

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Příloha č. 1 SWOT-3 analýza předškolního a školního vzdělávání v území ORP Bruntál

Příloha č. 1 SWOT-3 analýza předškolního a školního vzdělávání v území ORP Bruntál Příloha č. 1 SWOT-3 analýza předškolního a školního vzdělávání v území ORP Bruntál V tabulkách jsou shrnuty přednosti i nedostatky šetřeného území, včetně možností vhodných k dalšímu obohacení, či naopak

Více

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení SWOT ANALÝZA 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení Zkušenosti s přípravou projektů a čerpáním dotací na nejrůznějších úrovních (EU, celostátní, krajské, městské apod.). Vysoká podpora

Více

KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ

KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A1: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě u žáků a studentů

Více

PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI SO ORP DOMAŽLICE

PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI SO ORP DOMAŽLICE PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI SO ORP DOMAŽLICE Stránka 1 obsah 1 PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI...3 1.1 NEDOSTATEČNÁ FINANČNÍ PODPORA ORGANIZAČNÍHO, MATERIÁLNÍHO A VZDĚLÁVACÍHO ZABEZPEČENÍ ROZVOJE ČTENÁŘSKÉ

Více

Aktivity projektu MAP ORP Domažlice souhrnný kalendář

Aktivity projektu MAP ORP Domažlice souhrnný kalendář 2016 Měsíc Den duben Aktivity projektu MAP ORP Domažlice souhrnný kalendář NÁZEV AKCE POPIS/CÍL JEDNÁNÍ VÝSTUPY CÍLOVÁ SKUPINA 1 1. jednání RT pracovní schůzka realizačního týmu členové RT 18 2. jednání

Více

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání PROGRAM setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání dne 8. června 2016 od 14.00 hod do 16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín 1. Seznámení s výstupy

Více

Odborníci a neformální vzdělávání

Odborníci a neformální vzdělávání Zápis z jednání pracovní skupiny projektu MAP v ORP Mělník Odborníci a neformální vzdělávání zápis č. 1 konané dne: 15. 6. 2016 Členové + Hosté JMÉNO FUNKCE PŘÍTOMEN Mgr. Helena Jiráčková předseda ANO

Více

Opatření C1.1: Zmapování (pre)gramotností ve stávajících ŠVP. Opatření C1.2: Stanovení úrovně gramotností na jednotlivých školách

Opatření C1.1: Zmapování (pre)gramotností ve stávajících ŠVP. Opatření C1.2: Stanovení úrovně gramotností na jednotlivých školách Akční 2018 finační cíl C1 - Kontinua pro gramotnosti (včetně polytechnického vzdělávání) součástí vzdělávání škol Opatření C1.1: Zmapování (pre)gramotností ve stávajících ŠVP DVPP za účelem schopnosti

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

PROGRAM. setkání zástupců pracovní skupiny MAP Předškolní vzdělávání a péče. dne 26. května 2016 od hod do16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín

PROGRAM. setkání zástupců pracovní skupiny MAP Předškolní vzdělávání a péče. dne 26. května 2016 od hod do16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín PROGRAM setkání zástupců pracovní skupiny MAP Předškolní vzdělávání a péče dne 26. května 2016 od 14.00 hod do16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín 1. Seznámení s výstupy analytického šetření a projednání

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výsledky dotazníkového šetření MŠMT projektu MAP OP VVV

Výsledky dotazníkového šetření MŠMT projektu MAP OP VVV Výsledky dotazníkového šetření MŠMT projektu MAP OP VVV Základní vysvětlivky pro práci s textem: Na základě podkladů MŠMT jsou dále rozpracovány jednotlivé oblasti potřebnosti, vždy tak, v jakém pořadí

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Problémové oblasti a klíčové problémy

Problémové oblasti a klíčové problémy Problémové oblasti a klíčové problémy Vymezení jednotlivých problémových oblastí a klíčových problémů v rámci projektu MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu na ORP Kyjov a obce Moravský Písek vycházelo z několika

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000680

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí

Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zrealizovalo šetření potřeb na mateřských

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Pracovní náplň školního psychologa

Pracovní náplň školního psychologa Pracovní náplň školního psychologa pedagogicko-psychologické poradenství ve škole spolupráci členů školního poradenského pracoviště a jeho komunikaci s vedením školy spolupráci členů školního poradenského

Více

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Charakteristika intervence v rámci projektu P-KAP Ing. Kateřina

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj 1. Charakteristika kariérového poradenství Výchova k podnikavosti (dále VkP)

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST

Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů Problémové okruhy ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Vysoký počet žáků v hodině hlavně ve velkých školách

Více

Zpracoval realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji, data poskytl Národní ústav pro vzdělávání

Zpracoval realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji, data poskytl Národní ústav pro vzdělávání 13 Analýza potřeb škol Zpracoval realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji, data poskytl Národní ústav pro vzdělávání České Budějovice, září 2016 Dokument Analýza

Více

Klíčové téma: Podpora polytechnického vzdělávání

Klíčové téma: Podpora polytechnického vzdělávání PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Klíčové téma: Podpora polytechnického vzdělávání Formulace kritérií splnění dílčích

Více

Minitýmy, návrh řešení KAP

Minitýmy, návrh řešení KAP Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje Minitýmy, návrh řešení KAP Zlín, 21. 11. 2016, Jana Vodáková Minitýmy pro projekt KAP Postupy KAP a Metodický list 2, schválená projektová

Více

Aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP

Aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP 1 Aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP KLÍČOVÁ TÉMATA Polytechnické vzdělávání Čtenářská a matematická gramotnost Kariérové poradenství 2 KAP Implementační projekty aktivity

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 16. února 2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 16. února 2017 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 16. února 2017 Koncepce podpory škol v prioritní ose 3 OP VVV základní východiska Investiční priority prioritní osy 3 OP VVV 1) Omezování a prevence předčasného

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

1. zasedání Řídícího výboru

1. zasedání Řídícího výboru 1. zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607 27. března 2018 Program 1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu

Více

Příprava Akčního plánu MAP

Příprava Akčního plánu MAP Příprava Akčního plánu MAP ORP Hlučín - východ Pracovní podklad pro jednání vedoucích představitelů pracovních skupin PS1-PS4 dne 14. prosince 2016 Projekt Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více