Vyhodnocení dotazníkového šetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníkového šetření"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníkového šetření V průběhu listopadu 2015 až února 2016 probíhalo na území Opavska Dotazníkové šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP. Dotazník byl od listopadu do začátku prosince zpracováván v offline verzi a následně pak byly informace shromažďovány prostřednictvím online prostředí. Dotazníkové šetření bylo primárně zaměřeno na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Dotazník řeší zejména oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání. Primárním úkolem dotazníku bylo zjistit, jaké priority nebo potřeby školy mají, tak aby bylo možné vytvořit místní akční plán, který bude v souladu s územím. Na území Opavska vyplnilo dotazník 100 % mateřských i základních škol. Konkrétně celkem 46 ředitelství mateřských škol a 49 ředitelství základních škol. Dotazník je rozdělen celkově do osmi částí a každá část se věnuje jinému tématu, které se však vzájemně prolínají a navazují na sebe. Tato témata jsou rozděleny do skupin. Jedna skupina témat jsou tzv. hlavní oblasti podporované z operačních programů a druhou skupinu témat tvoří tzv. další oblasti podporované z operačních programů. Oblasti jsou pak řešeny zvlášť pro mateřské školy a zvlášť pro základní školy na Opavsku. Těmto oblastem pak přidělovaly jednotlivé mateřské a základní školy prioritu neboli řadily oblasti tak, jak mají v následujících letech potřebu je rozvíjet. Přehled oblastí podporovaných z operačních programů, další oblasti a jejich prioritizaci z pohledu mateřských a základních škol na Opavsku znázorňují následující tabulky. Mateřské školy na Opavsku vidí největší potřebu rozvíjet oblast infrastruktury škol, včetně rekonstrukcí a vybavení v rámci podpory z Evropské unie v letech Jako potřebu číslo dvě označili mateřské školy podporu polytechnického vzdělávání a jako potřebu číslo tři označili mateřské školy podporu rozvoje matematické pregramotnosti. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí byla označena mateřskými školy jako poslední potřeba, kterou chtějí mateřské školy rozvíjet v rámci řešených operačních programů. Z druhé skupiny oblastí z tzv. dalších oblastí podporovaných z operačních programů je prioritou číslo jedna jazykové vzdělávání. Tabulka č. x: Pořadí hlavních a dalších potřeb rozvíjených z OP IROP nebo OPVVV v MŠ na Opavsku Pořadí hlavních potřeb v jednotlivých oblastech podpory, které by se mohly rozvíjet OP IROP nebo OPVVV v mateřských školách na Opavsku Potřeba č. 1 Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení Potřeba č. 2 Podpora polytechnického vzdělávání Potřeba č. 3 Podpora rozvoje matematické pregramotnosti Potřeba č. 4 Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti Potřeba č. 5 Podpora inkluzivního/společného vzdělávání Potřeba č. 6 Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí Pořadí dalších potřeb v jednotlivých oblastech podpory, které by se mohly rozvíjet OP IROP nebo OPVVV v mateřských školách na Opavsku Potřeba č. 1 Jazykové vzdělávání Potřeba č. 2 ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) Potřeba č. 3 Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence

2 Následující tabulka ukazuje srovnání priorit v rámci území SO ORP Opava, Moravskoslezského kraje a České republiky. Hlavní potřeba mateřských škol se ve srovnání s krajem a také ve srovnání s ČR nemění. Rozvoj infrastruktury mateřských škol je ve všech sledovaných územích prioritou číslo jedna. Stejná prioritizace v rámci sledovaných území byla dána také rozvojové oblasti číslo dvě, tzn. podpora polytechnického vzdělávání a rozvojové oblasti číslo šest. Podporu inkluzivního respektive společného vzdělávání vidí mateřské školy ve správním obvodu a mateřské školy v rámci kraje jako rozvojovou pátou, tedy předposlední oblast, která by měla být rozvíjena prostřednictvím operačních programů v dalších letech. Česká republika naopak řadí tuto prioritu na třetí místo. Co se týká dalších oblastí, které jsou podporované z operačních programů, tak jazykové vzdělávání vidí jako prioritu číslo jedna pouze mateřské školy v ORP Opava, mateřské školy v kraji a v republice tuto rozvojovou oblast řadí na druhé místo. Shodně pak hodnotí všechny území sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence a to tak, že této oblasti přikládají nejmenší váhu v rámci dalších oblastí, které mají být podpořeny z operačních programů. Tabulka č. x: Srovnání priorit mateřských škol území ORP, kraje a republiky Hlavní oblasti podporované z OP Pořadí podle potřeb MŠ v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti Podpora rozvoje matematické pregramotnosti Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí Podpora polytechnického vzdělávání Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení Další oblasti podporované z OP Pořadí podle potřeb MŠ v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR Jazykové vzdělávání ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence Pořadí hlavních potřeb v jednotlivých oblastech podpory, které by se mohly rozvíjet OP IROP nebo OPVVV v základních školách na Opavsku Potřeba č. 1 Rozvoj infrastruktury školy, vč. Rekonstrukcí a vybavení Potřeba č. 2 Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti Potřeba č. 3 Podpora polytechnického vzdělávání Potřeba č. 4 Podpora rozvoje matematické gramotnosti Potřeba č. 5 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků

3 Potřeba č. 6 Podpora inkluzivního/společného vzdělávání Pořadí dalších potřeb v jednotlivých oblastech podpory, které by se mohly rozvíjet OP IROP nebo OPVVV v základních školách na Opavsku Potřeba č. 1 Jazykové vzdělávání Potřeba č. 2 ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) Potřeba č. 3 Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence Následující tabulka ukazuje srovnání priorit základních škol v území SO ORP Opava, Moravskoslezského kraje a České republiky. Opět stejně jako u mateřských škol prioritou číslo jedna je u základních škol rozvoj infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a vybavení, tato priorita je ve všech sledovaných územích ohodnocena shodně. Další shodnou oblastí je podpora rozvoje čtenářské gramotnosti, ta byla ohodnocena jako priorita číslo dvě v rámci všech srovnávaných územích. Třetí oblastí, kterou chtějí základní školy na Opavsku rozvíjet je podpora polytechnického vzdělávání. Nejmenší potřebu rozvíjet danou oblast mají základní školy na Opavsku v podpoře inkluzivního/společného vzdělávání, tuto oblast určili jako šestou, tzn. jako poslední rozvíjenou oblast. Seřazení prioritních oblastí rozvoje je v dalších oblastech, které jsou podporované z operačních programů shodné. Jako prioritu číslo jedna všechna sledovaná území vidí v jazykovém vzdělávání, prioritou číslo dvě je rozvoj ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) a poslední prioritou je pak rozvíjení sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí. Tabulka č. x: Srovnání priorit základních škol území ORP, kraje a republiky Hlavní oblasti podporované z OP Pořadí podle potřeb ZŠ v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti Podpora rozvoje matematické gramotnosti Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí Podpora polytechnického vzdělávání Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení Další oblasti podporované z OP Pořadí podle potřeb ZŠ v rámci ORP v rámci kraje Jazykové vzdělávání ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence v rámci ČR Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení (Potřeba č. 1 - Mateřské školy na Opavsku, Potřeba č. 1 - Základní školy na Opavsku) Oblast rozvoje infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení byla mateřskými i základními školami na Opavsku označena jako potřeba číslo jedna, kterou chtějí školy na území Opavska rozvíjet v rámci podpory z Evropské unie v letech

4 Z dotazníkového šetření vyplývá, že v posledních pěti letech, konkrétně v letech investovalo do infrastruktury škol prostřednictvím fondů EU 34, 8 % mateřských škol v ORP Opava a 55,1 % základních škol v ORP Opava. Do vnitřního vybavení v posledních pěti letech z fondů EU investovalo celkem 19,6 % mateřských škol a téměř 94 % základních škol. Výsledky jsou podobné ve srovnání s Moravskoslezským krajem i s celou Českou republikou. V dalších letech plánují mateřské a základní školy v SO ORP Opava investice zejména do stavebních úprav a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí. Další prioritou pro MŠ a ZŠ na Opavsku v oblasti infrastruktury jsou ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budovy; zateplení budov. Třetí prioritou v oblasti infrastruktury pro roky jsou pro MŠ a ZŠ na Opavsku stavební úpravy a rekonstrukce tříd pro ZŠ konkrétně kmenových tříd. Podíl ZŠ a MŠ, které plánují investovat do uvedených aktivit je uveden níže v grafu. Graf č. x: Podíl MŠ a ZŠ, které chtějí investovat v letech v uvedených aktivitách 60,00% 57,10% MŠ ZŠ 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 41,30% 30,60% 23,90% 19,60% 28,60% 10,00% 0,00% Stavební úpravy a Ostatní rekonstrukce, vybavení na podporu udržovací práce a podnětného venkovního modernizace pláště prostředí školy budovy; zateplení budov Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd Co se týká vybavení mateřských škol, tak v následujících letech chce 54, 3 % mateřských škol investovat do nových didaktických pomůcek. Dále také 52,2 % mateřských škol chce investovat do vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických dovedností apod. Základní školy v ORP Opava chtějí investovat v letech do vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky, prostor na sdílení zkušeností z výuky, na rozvoj jednotlivých gramotností apod. (chce investovat celkem 49 % ZŠ), další prioritou ve vybavení je investice do software pro ICT techniku (chce investovat celkem 40,8 % ZŠ) a třetí prioritou v oblasti vybavení ZŠ je nákup nových didaktických pomůcek. Podpora polytechnického vzdělávání (Potřeba č. 2 - Mateřské školy na Opavsku, Potřeba č. 3 - Základní školy na Opavsku) Polytechnická výchova v předškolním vzdělávání na Opavsku

5 Polytechnická výchova v předškolním vzdělávání obsahuje pracovní činnosti (konkrétní práce s materiály, jako je např. stříhání, nalepování, modelování ) a pracovní výchovu (ta zahrnuje kromě pracovní činnosti i získávání základních dovedností a návyků souvisejících s kladným vztahem k práci, s plánováním, s bezpečností při práci apod.) poznávání výrobních technologií, orientaci v různých oborech lidské činnosti, ochranu a tvorbu životního prostředí, poznávání a používání multimédií a nových technologií. Je propojena s dalšími obory jako jsou přírodověda, matematická pregramotnost, předčtenářské dovednosti, ale i s dalšími výchovami jako je výtvarná, tělesná a hudební. V rámci dotazníkového šetření, hodnotily mateřské školy aktivity v rámci polytechnického vzdělávání, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Hodnocení aktivit probíhalo na následující škále: 1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace) 3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení) 4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na vnitřní i vnější podněty) Hodnocení aktivit polytechnického vzdělávání MŠ ORP Opava Aktivita Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu s RVP PV Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) Škola podporuje samostatnou práci dětí v oblasti polytechnického vzdělávání Ve škole existuje osoba zodpovědná za rozvoj polytechnického vzdělávání, schopná poradit, doporučovat dětem nebo učitelům Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP 2,8 (nejlépe hodnocená aktivita) 2,5 2,48 1,65 (nejméně rozvíjená aktivita) Dle hodnocení mateřských škol jsou realizovány hlavně aktivity týkající technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání, a toto vzdělávání je realizováno v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. V rámci polytechnického vzdělávání se rozvíjí aktivity týkající se rozvíjení znalostí učitelů mateřských škol v oblasti polytechnického vzděláván, tyto znalosti pak využívají učitelé ve výchově dětí v mateřských školách a také se rozvíjí oblast, kdy škola podporuje samostatnou práci děti v oblasti polytechnického vzdělávání. V mateřských školách na Opavsku pak chybí osoby zodpovědné za rozvoj polytechnického vzdělávání, které jsou schopné poradit, doporučovat dětem nebo učitelům. Mateřské školy plánují v letech zejména zlepšení stavu vzdělávacích materiálů určených pro vzdělávání polytechnického charakteru a také chtějí MŠ aktivněji spolupracovat s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky. Zhruba 74 % škol chce u učitelů MŠ rozvíjet znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání tak, ať je učitelé využívají ve výchově dětí, stejné procento mateřských škol na Opavsku pak chce podporovat samostatnou práci dětí v oblasti polytechnického vzdělávání. Aktivity, které chtějí realizovat MŠ na Opavsku v následujících letech, znázorňuje graf níže.

6 V letech plánuje zhruba 20 % MŠ zlepšení zejména v aktivitě technického a materiálního zabezpečení pro rozvíjení prostorového a logického myšlení a manuálních dovedností. Mezi nejvýznamnější překážky v oblasti polytechnického vzdělávání řadí MŠ v ORP Opava nedostatek financí na podporu polytechnického vzdělávání (80 % MŠ), absenci pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj polytechnického vzdělávání (50 % MŠ) a také nevhodné či žádné vybavení pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání (vybavení tříd, heren, hřišť, keramických dílen apod.) (50 % MŠ). Graf č. x: Podíl MŠ plánující zlepšení v aktivitách polytechnického vzdělávání ,60% 76,10% 73,90% Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru Škola aktivně spolupracuje s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) Polytechnická výchova v základním vzdělávání na Opavsku Oblast polytechnického vzdělávání obsahuje technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání, rozvíjení manuální zručnosti, poznávání výrobních technologií, orientaci v různých oborech lidské činnosti, ochranu a tvorbu životního prostředí, poznávání a používání multimédií a nových technologií. Hlavním cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet schopnost žáků využívat technické, přírodovědné

7 a další poznatky a metody v praktických situacích, v rozhodování při řešení různých praktických či sociálních problémů apod. V rámci dotazníkového šetření hodnotily základní školy aktivity polytechnického vzdělávání, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých ZŠ na následující škále: 1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace) 3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení) 4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na vnitřní i vnější podněty) Hodnocení aktivit polytechnického vzdělávání ZŠ ORP Opava Aktivita Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP Přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno 3,22 v souladu s RVP ZV (nejlépe hodnocená aktivita) Technické vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu s RVP ZV 3,06 Na škole probíhá výuka vybraných témat polytechnických předmětů 1,06 v cizích jazycích - metoda CLILL (nejméně rozvíjená aktivita) Základní školy na Opavsku realizují přírodovědné a environmentální vzdělávání v souladu s rámcových vzdělávacím programem vzdělávání a realizují také technické vzdělávání, které je realizováno v souladu s rámcovými vzdělávacími programy rozvoje vzdělávání. Vůbec nebo téměř vůbec se neuplatňuje aktivita, kdy na školách probíhá výuka vybraných témat polytechnických předmětů v cizích jazycích - metoda CLILL. Základní školy plánují zlepšení v letech v oblasti realizace mimovýukových akcí pro žáky na podporu polytechnického vzdělávání a zvýšení motivace žáků (např. projektové dny, realizace exkurzí, diskuze s osobnostmi apod.). Více než polovina základní škol na Opavsku plánují zlepšení v oblasti podpory zájmu žáků o oblast polytechniky propojením znalostí s každodenním životem a budoucí profesí a také ve vybavení základních škol vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického vzdělávání. Podíl základních škol, které chtějí realizovat aktivity pro rozvoj polytechnické výchovy je uveden níže v grafu. V letech plánují ZŠ zlepšení zejména v aktivitě rozvoje dostatečného technického a materiálního zabezpečení na podporu a rozvoje polytechnického vzdělávání (např. učebny pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu ad.). Mezi nejvýznamnější překážky v oblasti polytechnického vzdělávání řadí ZŠ v ORP Opava zejména nedostatek financí na úhradu vedení volitelných předmětů a kroužků. Druhou nejčastější překážkou, v oblasti polytechnického vzdělávání, je podle základních škol na Opavsku fakt, že učitelé polytechnických předmětů nejsou jazykově vybaveni pro výuku v CLILL a také nedostatečné či neodpovídající prostory pro výuku těchto předmětů.

8 Graf č.x: Podíl ZŠ plánující zlepšení v aktivitách polytechnického vzdělávání, ,30% 61,20% 59,20% Na škole se realizují mimovýukokvé akce pro žáky na podporu polytechnického vzdělávání a zvýšení motivace žáků Škola podporuje zájem žáků o oblast polytechniky projpojením znalostí s každodenním životem a budoucí profesí Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru

9 Podpora rozvoje matematické pregramotnosti/gramotnosti (Potřeba č. 3 - Mateřské školy na Opavsku, Potřeba č. 4 - Základní školy na Opavsku) Matematická pregramotnost v mateřských školách na Opavsku Matematická pregramotnost nebo předmatematická gramotnost - jde o rozvíjení základních početních představ, užívání základních číselných a matematických pojmů a vnímání elementárních matematických souvislostí. Je to příprava na matematickou gramotnost, tj. schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, používat matematické znalosti a dovednosti k vymezení, formulování a řešení problémů z různých oblastí a kontextů a k interpretaci jejich řešení. Jedná se o používání matematiky v celé řadě situací, od každodenních a jednoduchých až po neobvyklé a složité. V rámci dotazníkového šetření, hodnotily mateřské školy aktivity v rámci matematické pregramotnosti, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých MŠ na následující škále: 1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace) 3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení) 4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na vnitřní i vnější podněty) Hodnocení aktivit matematické pregramotnosti MŠ ORP Opava Aktivita Škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle) Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické pregramotnosti a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP 2,91 (nejlépe hodnocená aktivita) 2,76 1,96 (nejméně rozvíjená aktivita) V mateřských školách na území Opavska je realizována hlavně oblast aktivit kdy škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů. Další relativně dobře realizovanou oblastí je rozvíjení znalostí učitelů MŠ v oblasti matematické pregramotnosti a učitelé pak tyto znalosti využívají ve výchově. V oblasti matematické pregramotnosti jsou pak málo využívány interaktivní metody a pomůcky k rozvoji matematické pregramotnosti. V dotazníkovém šetření mateřské školy také hodnotily aktivity matematické pregramotnosti, ve kterých v následujících letech plánují zlepšení. Nejvýznamnější aktivity a také překážky v oblasti matematické pregramotnosti uvádí následující text a také graf. Nejvíce mateřských škol konkrétně 78,3 %, v ORP Opava plánují zlepšení v letech zejména v rámci rozvíjení znalostí učitelů MŠ v oblasti matematické pregramotnosti, které by využívali ve výchově. Mateřské školy také v těchto letech plánují zlepšení v zabezpečení dostatečného technického a materiálního zabezpečení pro rozvoj matematické gramotnosti. Zhruba 72 % mateřských škol z území

10 by pak chtělo ve sledovaném období informovat a spolupracovat v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti s rodiči. V letech vidí MŠ na Opavsku prioritu ve využívání interaktivních metod a pomůcek v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti. Za největší překážku v oblasti matematické pregramotnosti považují MŠ nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotnosti, nedostatečný počet pomůcek apod.). Podíl MŠ plánující zlepšení v aktivitách matematické pregramotnosti ,30% 76,10% 71,70% Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické pregramotnosti a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvoj matematické pregramotnosti Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje matematické pregramostnosti s rodiči

11 Matematická gramotnost v základních školách na Opavsku Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, používat matematické znalosti a dovednosti k vymezení, formulování a řešení problémů z různých oblastí a kontextů a k interpretaci jejich řešení. Tyto kontexty sahají od čistě matematických až k takovým, ve kterých není matematický obsah zpočátku zřejmý a je na řešiteli, aby ho v nich rozpoznal. Jedná se o používání matematiky v celé řadě situací, od každodenních a jednoduchých až po neobvyklé a složité. V rámci dotazníkového šetření, které bylo realizováno, hodnotily základní školy aktivity matematické gramotnosti, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých ZŠ na následující škále: 1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace) 3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení) 4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na vnitřní i vnější podněty) Hodnocení aktivit matematické gramotnosti ZŠ ORP Opava Aktivita Škola podporuje rozvoj matematické gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle) Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje matematické gramotnosti Škola informuje a spolupracuje v oblasti matematické gramotnosti s rodiči (představení kroužků, aktivit a profesí spojených s rozvojem matematické gramotnosti např. projektové dny, dny otevřených dveří apod.) Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP 3,00 (nejlépe hodnocená aktivita) 2,88 1,71 (nejméně rozvíjená aktivita) Základní školy na Opavsko realizují hlavně aktivity, při kterých podporují rozvoj matematické gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů. Další, z velké části realizovanou oblastí, je využívání interaktivních médií, informačních a komunikačních technologií v oblasti rozvoje matematické gramotnosti. Slabou stránkou u základních škol na Opavsku v oblasti matematické gramotnosti je nerozvíjení informovanosti a spolupráce s rodiči v oblasti matematické gramotnosti. Zhruba 64 % základních škol v ORP Opava plánuje zlepšení v letech zejména v podpoře rozvoje gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů. Dále 60 % základních škol z území plánuje zlepšení v podpoře matematického myšlení u žáků a zhruba stejný podíl základních škol plánuje zlepšení v aktivitě, kdy učitelé rozvíjí své znalosti v oblasti matematické gramotnosti a využívají je ve výuce. Podíl základních škol plánující zlepšení v jednotlivých aktivitách ukazuje graf níže. V letech vidí ZŠ prioritu v zabezpečení ZŠ dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvoj matematické gramotnosti. Za největší překážku v oblasti matematické gramotnosti považují ZŠ nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění pedagogického dozoru koutů, volně otevřených učeben, k možnému půlení hodin, k inovací a výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek apod.). Za další významnou překážku v oblasti matematické gramotnosti základní školy

12 v území považují nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj v příslušné oblasti gramotnosti mimo školu a 40 % základních škol považuje za překážku nízkou časovou dotaci pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku. Graf č.x: Podíl ZŠ plánující zlepšení v aktivitách matematické gramotnosti ,30% 59,20% 57,10% Škola podporuje rozvoj matematické gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má stanoveny i konkrétní cíle) Ve škole je podporováno matematické myšlení u žáků Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické gramostnosti a využívají je ve výuce

13 Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti/gramotnosti (Potřeba č. 4 - Mateřské školy na Opavsku, Potřeba č. 2 - Základní školy na Opavsku) Čtenářská pregramotnost v mateřských školách na Opavsku Čtenářskou pregramotností se rozumí především rozvoj vyjadřování, komunikace, poznávacích procesů a psychických funkcí u dětí, příprava na rozvoj (počáteční) čtenářské gramotnosti na ZŠ, rozvoj osobnosti dítěte a jeho motivace ke čtenářství. Jedná se o nastartování celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech. V rámci dotazníkového šetření, které bylo realizováno na území SO ORP Opava, hodnotily mateřské školy aktivity v rámci čtenářské pregramotnosti, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých MŠ na následující škále: 1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace) 3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení) 4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na vnitřní i vnější podněty) Hodnocení aktivit čtenářské pregramotnosti MŠ ORP Opava Aktivita Škola podporuje rozvoj čtenářské pregramostnosi a řečových aktivit v rámci školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle) Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP 3,02 (nejlépe hodnocená aktivita) 2,93 2,04 (nejméně rozvíjená aktivita) Mateřské školy na území Opavska realizují na základní úrovni hlavně aktivity týkající se podpory rozvoje čtenářské pregramotnosti a řečových aktivit v rámci školních vzdělávacích programů. Realizují také aktivity, při kterých učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti a využívají je pak následně ve výchově dětí. K rozvíjejícím se oblastem tzn., že MŠ mají promyšlené částí a jsou v počáteční realizaci, patří aktivita, kdy mateřské školy využívají interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti. V dotazníkovém šetření mateřské školy také hodnotily aktivity čtenářské pregramotnosti, ve kterých v následujících letech plánují zlepšení. Nejvýznamnější aktivity a také překážky v oblasti matematické pregramotnosti uvádí následující text a graf. MŠ v rámci ORP Opava plánují zlepšení v letech hlavně v aktivitách, ve kterých by učitelé využívali poznatků z praxe a sdíleli dobrou praxi v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti mezi sebou

14 i s učiteli z jiných škol. Stejnou váhu daly mateřské školy také aktivitě, kdy škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu. V letech pak plánují zlepšení ve využívání interaktivních metodách a pomůcek v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti. Největší překážku však shledávají mateřské školy v nedostatku stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoj pregramotnosti, nedostatečný počet pomůcek atd.). Podíl MŠ plánující zlepšení v aktivitách čtenářské pregramotnosti ,60% 82,60% 78,30% Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, multimédia pro rozvoj čtenářské pregramotnosti Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramostnosti a využívají je ve výchově

15 Čtenářská gramotnost na základních školách Opavska Čtenářská gramotnost je chápána jako schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti. Jedná se o celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech. V rámci dotazníkového šetření hodnotily základní školy aktivity čtenářské gramotnosti, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých ZŠ na následující škále: 1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace) 3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení) 4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na vnitřní i vnější podněty) Aktivita Škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle) Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské gramotnosti a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) Ve škole se realizují čtenářské kroužky/pravidelné dílny čtení/jiné pravidelné mimoškolní aktivity na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP 2,96 (nejlépe hodnocená aktivita) 2,96 2,14 (nejméně rozvíjená aktivita) Základní školy na Opavsku realizují hlavně oblast, kdy škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů a má stanoveny konkrétní cíle. Podle dotazníkového šetření základní školy také stejně jako první jmenovanou oblast hodnotí a realizují i oblast, ve které učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské gramotnosti a využívají pak následně ve výuce. Nejméně aktivně je pak rozvíjena oblast, kdy školy realizují čtenářské kroužky, pravidelné dílny čtení či jiné pravidelné mimoškolní aktivity na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti. ZŠ v rámci ORP Opava plánují zlepšení v letech hlavně v aktivitách, ve kterých škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů, dále také v aktivitách kdy škola podporuje základní znalosti a dovednosti a základní práci s textem a také plánují zlepšení v aktivitě, kdy školy podporují vyšší stupeň komplexního čtenářství, všechny uvedené oblasti chce rozvíjet zhruba 74 % základních škol v území. Podíl ZŠ plánující rozvíjení výše uvedených aktivit znázorňuje následující graf. V letech pak ZŠ plánují zlepšení ve využívání interaktivních médií, informačních a komunikační technologií v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti. Největší překážku však shledávají základní školy v nedostatku stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti.

16 Podíl ZŠ plánující zlepšení v uvedených aktivitách v aktivitách čtenářské gramotnosti 73,50% 73,50% 73,50% Škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů Škola podporuje základní znalosti a dovednosti, základní práce s textem Škola podporuje vyšší stupeň komplexního čtenářství

17 Podpora inkluzivního/společného vzdělávání (Potřeba č. 5- Mateřské školy na Opavsku, Potřeba č. 6 - Základní školy na Opavsku) Inkluzivní vzdělávání vychází z požadavku přizpůsobení edukačního prostředí dětem. Umí pracovat s heterogenní skupinou dětí a dokáže tak akceptovat různorodost pohlaví, národnosti, kultury, sociálního prostředí; pracuje s různou úrovní předpokladů dětí, dokáže vzdělávat děti s různou úrovní nadání i handicapy. Inkluzivní vzdělávání dává možnost vytvoření školy pro všechny. Inkluzivní vzdělávání v mateřských školách na Opavsku V rámci dotazníkového šetření hodnotily mateřské školy aktivity inkluzivního vzdělávání, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých MŠ na následující škále: 1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace) 3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení) 4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na vnitřní i vnější podněty) Hodnocení aktivit podpory inkluzivního/společného vzdělávání MŠ ORP Opava Aktivita Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP Škola umí komunikovat s dětmi, rodiči i pedagogy, vnímá jejich 3,35 potřeby a systematicky rozvíjí školní kulturu, bezpečné a (nejlépe hodnocená aktivita) otevřené klima školy Škola podporuje bezproblémový přechod všech dětí bez rozdílu 3,24 na základní školy Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince 1,07 (nejméně rozvíjená aktivita) Mateřské školy na Opavsku realizují hlavně aktivity, kdy škola umí komunikovat s dětmi, rodiči i pedagogy, vnímá jejich potřeby a systematicky rozvíjí školní kulturu, bezpečné a otevřené klima školy. K dalším realizovaným oblastem patří podpora bezproblémového přechodu všech dětí bez rozdílu na základní školy. Mateřské školy ve většině případech neposkytují výuku českého jazyka pro cizince. Mateřské školy plánují zlepšení v letech v rámci přizpůsobení obsahu vzdělávání, úprav forem a metod vzdělávání a nastavení různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami dětí. Zhruba 74 % mateřských škol na Opavsku plánuje zlepšení v aktivitách, kdy klade důraz nejen na budování vlastního úspěchu dítěte, ale i na odbourávání bariér mezi lidmi, vede k sounáležitosti s ostatními dětmi a dalšími lidmi apod. Další zlepšení plánují mateřské školy v aktivitě, kdy škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s místními a regionálními školami různých úrovní. V letech pak 35 % mateřských škol na Opavsku plánují zlepšení ve spolupráci pedagogů s dalšími pedagogickými i nepedagogickými pracovníky ve výuce. Celkem 22 % mateřských škol plánují zlepšení v aktivitách bezbariérovosti a také v zlepšení systému podpory pro děti se SVP.

18 Největší překážkou v rámci inkluzivního/společného vzdělávání v MŠ je pak velký počet dětí ve třídách, ta je vnímána jako největší překážkou 78,3 % MŠ v rámci ORP Opava. Druhou největší překážkou v oblasti inkluzivního vzdělávání je nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami dětí a také technická nemožnost bezbariérových úprav škol. Graf č x: Podíl MŠ plánující zlepšení v aktivitách inkluzivního vzdělávání 78,30% 73,90% 71,70% Pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání, upravit formy a metody vzdělávání a nastavit různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami dětí Škola klade důraz nejen na budování vlastního úspěchu dítěte, ale i na odbourávání bariér mezi lidmi Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s místními a regionálními školami různých úrovní Inkluzivní vzdělávání v základních školách na Opavsku V rámci dotazníkového šetření hodnotily základní školy aktivity inkluzivního vzdělávání, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých ZŠ na následující škále: 1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace) 3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení) 4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na vnitřní i vnější podněty)

19 Podle hodnocení základních škol na Opavsku, školy rozvíjejí hlavně aktivity, kdy škola klade důraz nejen na budování vlastního úspěchu žáka, ale i na odbourávání bariér mezi lidmi, vede k sounáležitosti se spolužáky a dalšími lidmi apod. Dále škola také, v rámci problematiky inkluzivního vzdělávání, učí všechny žáky uvědomovat si práva a povinnosti. Většina základních škol na Opavsku neposkytuje výuku českého jazyka pro cizince. Aktivita Škola klade důraz nejen na budování vlastního úspěchu žáka, ale i na odbourávání bariér mezi lidmi, vede k sounáležitosti se spolužáky a dalšími lidmi apod. Škola učí všechny žáky uvědomovat si práva a povinnosti (vina, Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP 3,20 (nejlépe hodnocená aktivita) trest, spravedlnost, Úmluva o právech dítěte apod.) Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince 1,08 (nejméně rozvíjená aktivita) 3,16 Základní školy plánují zlepšení v letech v komunikaci se žákem formou popisné slovní zpětné vazby, která vytváří prostor k sebehodnocení žáka a k rozvoji jeho motivace ke vzdělávání. Zhruba 72 % základních škol chce umožnit pedagogům navázat vztahy s místními a regionálními školami různých úrovní a také plánují základní školy zlepšení v aktivitách, kdy pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání, upravit formy a metody vzdělávání a nastavit různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami žáků tak, aby bylo dosaženo a využito maximálních možností vzdělávaného žáka V letech pak asi 26 % ZŠ plánují zlepšení v aktivitách, kdy škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu. K dalším aktivitám, u kterých se plánuje zlepšení, patří využívání speciálních učebnic, pomůcek a kompenzačních pomůcek a také rozvoj bezbariérovosti. Největší překážkou v rámci inkluzivního/společného vzdělávání v ZŠ ORP Opava je nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků. Přes 70 % základních škol si myslí, že jednou z největších překážek v oblasti inkluzivního vzdělávání je nedostatek finančních prostředků pro realizaci mimoškolního vzdělávání pro znevýhodněné žáky a 57 % škol označilo jako překážku inkluzivního vzdělávání technickou nemožnost bezbariérových úprav škol.

20 Podíl ZŠ plánující zlepšení v aktivitách inkluzivního vzdělávání 73,50% 71,40% 69,40% Pedagogové využívají v komunikaci se žákem popisnou slovní zpětnou vazbu, vytvářejí prostor k sebehodnocení žáka a k rozvoji jeho motivace ke vzdělávání Škola umožňuje Pedagogové školy jsou pedagogům navázat vztahy schopni vhodně přizpůsobit s místními a regionálními obsah vzdělávání, upravit školami různých úrovní formy a metody vzdělávání a nastavit různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami žáků

21 Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí/žáků (Potřeba č. 5- Mateřské školy na Opavsku, Potřeba č. 6 - Základní školy na Opavsku) Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí v mateřských školách na Opavsku Podnikavost je chápána jako soubor znalostí, dovedností a schopností, které jsou pro žáky do budoucna potřebné pro vlastní podnikání, ale uplatnitelné jsou i v budoucím zaměstnání v roli zaměstnance/manažera. V rámci dotazníkového šetření hodnotily mateřské školy aktivity podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí v mateřských školách na Opavsku, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých MŠ na následující škále: 1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace) 3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení) 4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na vnitřní i vnější podněty) Hodnocení aktivit podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí MŠ ORP Opava Aktivita Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP Škola informuje a spolupracuje v oblasti podpory kompetencí 3,24 k iniciativě a kreativitě s rodiči (např. ukázky práce s dětmi pro (nejlépe hodnocena aktivita) rodiče, dny otevřených dveří apod.) Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné 3,17 prostředí pro rozvoj kreativity, iniciativy a názorů dětí Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol 2,74 (nejméně rozvíjená aktivita) V mateřských školách na Opavsku je realizovány aktivity kdy škola informuje a spolupracuje v oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě s rodiči a také aktivita, kdy je ve škole v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné prostředí pro rozvoj kreativity, iniciativy a názorů dětí. Nejméně rozvíjenou aktivitou je pak využívání učitelských poznatků v praxi a sdílení dobré praxe v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol. Mateřské školy plánují zlepšení v letech v rámci aktivit týkajících se využívání učitelských poznatků v praxi a sdílení dobré praxe v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity mezi učiteli. Celkem 70 % mateřských škol z území Opavska pak plánuje zlepšení v systematickém učení prvkům iniciativy a kreativity a také v prostředí i přístupu pedagogů, kteří podporují fantazii a iniciativu dětí. Stejné procento mateřských škol Opavska plánuje nákup dostatečného množství pomůcek pro rozvoj kreativity. V letech pak MŠ plánují zlepšení v rámci podpory klíčových kompetencí k rozvoji kreativity podle RVP PV. Celkem 13 % mateřských škol plánuje zlepšení v nabídce pestrých možnosti seberealizace dětí a také v nákupu dostatečného množstvím pomůcek pro rozvoj kreativity.

22 Největší překážkou v rámci aktivit podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí je nedostatek finančních prostředků pro zajištění pomůcek, literatury apod. pro rozvoj iniciativy a kreativity. Graf č.x: Podíl MŠ plánující zlepšení v aktivitách podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 73,90% 69,60% 69,60% Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol Škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i přístup pedagogů podporuje fantazii a iniciativu dětí Škola disponuje dostatečným množstvím pomůcek pro rozvoj kreaktivity Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě žáků v základních školách na Opavsku Podnikavost je chápána jako soubor znalostí, dovedností a schopností, které jsou pro žáky do budoucna potřebné pro vlastní podnikání, ale uplatnitelné jsou i v budoucím zaměstnání v roli zaměstnance/manažera. V rámci dotazníkového šetření hodnotily základní školy podporu kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí v základních školách na Opavsku, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých ZŠ na následující škále: 1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace) 3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení) 4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na vnitřní i vnější podněty)

23 Hodnocení aktivit podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí ZŠ ORP Opava Aktivita Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle 2,94 RVP ZV (nejlépe hodnocena aktivita) Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a 2,76 využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) Žáci se aktivně podílejí na činnostech fiktivních firem či akcích 1,55 Junior Achievement nebo v obdobných dalších (např. Podnikavá (nejméně rozvíjená aktivita) škola), a/nebo se aktivně podílejí na přípravě a realizaci projektů školy V oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě jsou podle základních škol na území Opavska realizovány zejména aktivity, kdy škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP ZV a také další aktivity, kdy učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je ve výchově. V základních školách na Opavsku jsou málo rozvíjeny aktivity, kdy žáci se aktivně podílejí na činnostech fiktivních firem či akcích Junior Achievement nebo v obdobných dalších. Základní školy plánují zlepšení v letech v rámci aktivit, kdy škola učí žáky myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí a nacházet inovativní řešení, nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů. Celkem 67 % základních škol na Opavsku pak plánují zlepšení v aktivitách, kdy školy systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i přístup pedagogů podporují fantazii a iniciativu dětí a také v aktivitách kdy škola rozvíjí finanční gramotnost žáků. Celých třicet procent základních škol na Opavsku pak v letech pak plánují zlepšení v rámci organizace konzultací, debat a exkurzí na podporu podnikavosti a iniciativy žáků a učitelů. Zhruba 25 % ZŠ z území se chce zlepšovat aktivity, ve kterých učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol. Dalších 22 % základních škol z území chce zlepšit rozvíjení znalostí učitelů v oblasti podpory kreativity tak aby je pak následně využívali ve výchově. Největší překážkou v rámci aktivit podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí je nedostatek finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo výuku tento fakt uvedlo jako překážku zhruba 72 % základních škol na Opavsku. Celkem 45 % základních škol označilo jako největší překážku malý zájem zaměstnavatelů a podnikatelů o spolupráci se školami a také nedostatek výukových materiálů, pomůcek a metodik v oblasti vzdělávání.

24 Podíl ZŠ plánující zlepšení v aktivitách podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě žáků, ,50% 67,30% 67,30% Škola učí žáky myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí a nacházet Škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i přístup Škola rozvíjí finanční gramotnost žáků (učí je znát hodnotu peněz, pracovat s inovativní řešení, nést rizika pedagogů podporuje fantazii úsporami, spravovat i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů a iniciativu dětí záležitosti, znát rizika) Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence (Potřeba č. 3 u Mateřských škol na Opavsku, v dalších oblastech podporovaných z operačních programů, Potřeba č. 3 u Základních škol na Opavsku, v dalších oblastech podporovaných z operačních programů) Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence v mateřských školách na Opavsku Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj, aktivitní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. V etapě předškolního vzdělávání jde zejména o schopnost získávat v budoucnu klíčové kompetence potřebné pro život (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní, činnostní a občanské). V rámci dotazníkového šetření hodnotily mateřské školy aktivity sociálních a občanských dovednosti a dalších klíčových kompetencí v mateřských školách na Opavsku, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých MŠ na následující škále: 1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace)

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků Místní akční plán rozvoje vzdělávání Zpracování agregovaných dat z dotazníků Základní školy ORP Votice 2 Priorizace oblastí podpory OP řediteli ORP Votice 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V průběhu listopadu 2015 až února 2016 probíhalo na území Vítkovska Dotazníkové šetření potřeb mateřských a základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy. mateřské školy

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy. mateřské školy Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy mateřské školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zorganizovalo v závěru roku 2015 dotazníkové šetření na mateřských i základních

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Dotazníkové šetření MŠMT

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Dotazníkové šetření MŠMT Místní akční plán rozvoje vzdělávání Dotazníkové šetření MŠMT MAP Českolipsko Základní školy V rámci ORP Česká Lípa vyplnilo dotazníkové šetření od MŠMT celkem 100 % Základních škol, což činí 32 organizací.

Více

Agregovaný MAP ORP Hranice

Agregovaný MAP ORP Hranice Agregovaný MAP ORP Hranice Popis: Dokument obsahuje agregované zpracované výsledky dotazníkového šetření MŠMT ČR pro mateřské a základní školy SO ORP Hranice. Název projektu: Místní akční plán vzdělávání

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM VYHODNOCENÍ

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky představují agregovaný výstup z výzkumu potřeb mateřských škol uskutečněné v období listopad 2015

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol ORP (obec s rozšířenou působností): v případě Prahy se jedná o jednotlivé

Více

Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb mateřských škol za území SO ORP Šternberk. Irena Smolová

Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb mateřských škol za území SO ORP Šternberk. Irena Smolová Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb mateřských škol za území SO ORP Šternberk Irena Smolová Úvod Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb mateřských škol vychází z výsledků šetření,

Více

Příloha č. 2 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Mateřské školy Seznam tabulek

Příloha č. 2 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Mateřské školy Seznam tabulek Příloha č. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Mateřské školy Seznam tabulek Tabulka 1 Zapojení MŠ do dotazníkového šetření... Tabulka Hodnocení aktuálního stavu a prioritizace potřeb MŠ... Tabulka

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 2014-2020

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT PRO POTŘEBY PROJEKTU MAP pro ORP LITOVEL 1 (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000288) Zpracovatel: MAS Moravská cesta, z.s. Bc. Barbora KOUTNÁ 1 Do ORP Litovel

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL ORP (obec s rozšířenou působností): v případě Prahy se jedná o jednotlivé správní obvody Kraj: 3106 CZ031 Kaplice Jihočeský kraj TABULKA Č. 1 Počet

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 2014-2020

Více

Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb základních škol za území SO ORP Šternberk. Irena Smolová

Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb základních škol za území SO ORP Šternberk. Irena Smolová Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb základních škol za území SO ORP Šternberk Irena Smolová Úvod Analýza dat agregovaného výstupu z výzkumu potřeb základních škol na území správního obvodu

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ORP STRAKONICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ORP STRAKONICE VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY V STRAKONICE naplnění aktivity 2.7 Podpora škol v plánování, dokument je vytvořen v rámci projektu MAP II Strakonice registrační číslo projektu

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL Výstupy z dotazníkového šetření potřeb základních škol ORP (obec

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - MATEŘSKÉ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - MATEŘSKÉ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - MATEŘSKÉ

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí

Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zrealizovalo šetření potřeb na mateřských

Více

Pořadí podle potřeb škol v rámci ORP dalších podporovaných oblastí z OP: 1. Jazykové vzdělávání

Pořadí podle potřeb škol v rámci ORP dalších podporovaných oblastí z OP: 1. Jazykové vzdělávání ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI MATEŘSKÝCH ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP Poznámka: Jednotlivé části (tabulky) výstupů z celorepublikového

Více

MAP PRO ORP KLADNO VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU MŠMT

MAP PRO ORP KLADNO VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU MŠMT Místní akční plán vzdělávání na území ORP Kladno, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000053 Korespondenční adresa: Wilsonova 599, 274 01 Slaný mobilní telefon: +420 606 605 202, www.premyslovci.cz, oficiální

Více

ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP

ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP Poznámka: Jednotlivé části (tabulky) výstupů z celorepublikového

Více

Příloha č. 3. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Základní školy Seznam tabulek

Příloha č. 3. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Základní školy Seznam tabulek Příloha č. 3 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Základní školy Seznam tabulek Tabulka 1 Zapojení ZŠ do dotazníkového šetření... 2 Tabulka 2 Hodnocení aktuálního stavu a prioritizace potřeb ZŠ... 2

Více

I. Předškolní vzdělávání a výchova

I. Předškolní vzdělávání a výchova NÁVRH ZNĚNÍ PRIORIT V JEDNOTLIVÝCH TEMATICKÝCH OBLASTECH NA ZÁKLADĚ ZPRACOVÁNÍ SWOT ANALÝZY A IDENTIFIKACE KRITICKÝCH FAKTORŮ ÚSPĚCHU I. Předškolní vzdělávání a výchova Pořadí priorit potřeb mateřských

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín zúčastnilo se 39 ze 45 ředitelství / právnických osob vykonávajících činnost MŠ, tedy 86,7% zúčastnilo se 31 z 33 ředitelství / právnických

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL ORP (obec s rozšířenou působností): v případě Prahy se jedná o jednotlivé správní obvody Kraj: 3106 CZ031 Kaplice Jihočeský kraj TABULKA Č. 1 Počet

Více

PROGRAM. setkání zástupců pracovní skupiny MAP Předškolní vzdělávání a péče. dne 26. května 2016 od hod do16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín

PROGRAM. setkání zástupců pracovní skupiny MAP Předškolní vzdělávání a péče. dne 26. května 2016 od hod do16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín PROGRAM setkání zástupců pracovní skupiny MAP Předškolní vzdělávání a péče dne 26. května 2016 od 14.00 hod do16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín 1. Seznámení s výstupy analytického šetření a projednání

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí

Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zrealizovalo šetření potřeb na mateřských

Více

3. jednání pracovní skupiny ředitelů škol projektu MAP vzdělávání v ORP města Tišnova. termín

3. jednání pracovní skupiny ředitelů škol projektu MAP vzdělávání v ORP města Tišnova. termín 3. jednání pracovní skupiny ředitelů škol projektu MAP vzdělávání v ORP města Tišnova termín 28. 11. 2016 13.00-16.00 Předpokládaný program jednání: 1. Zahájení, úvodní slovo, představení vize, představení

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Výsledky dotazníkového šetření MŠMT potřeb základních a mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP České

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ŠKOLSTVÍ V SO ORP PROSTĚJOV. Projekt Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov (CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ŠKOLSTVÍ V SO ORP PROSTĚJOV. Projekt Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov (CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ŠKOLSTVÍ V SO ORP PROSTĚJOV Projekt Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000044) 1 Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 4 Úvod... 5 Analytická

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI SO ORP DOMAŽLICE

PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI SO ORP DOMAŽLICE PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI SO ORP DOMAŽLICE Stránka 1 obsah 1 PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI...3 1.1 NEDOSTATEČNÁ FINANČNÍ PODPORA ORGANIZAČNÍHO, MATERIÁLNÍHO A VZDĚLÁVACÍHO ZABEZPEČENÍ ROZVOJE ČTENÁŘSKÉ

Více

SWOT 3 ANALÝZA V RÁMCI PROJEKTU MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ SO ORP DĚČÍN

SWOT 3 ANALÝZA V RÁMCI PROJEKTU MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ SO ORP DĚČÍN Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány SWOT 3 ANALÝZA V RÁMCI PROJEKTU

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ORP STRAKONICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ORP STRAKONICE VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Z ŠABLON PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V STRAKONICE naplnění aktivity 2.7 Podpora škol v plánování, dokument je vytvořen v rámci projektu MAP II Strakonice registrační číslo projektu

Více

Podpora rozvoje matematické pregramotnosti Podpora polytechnického vzdělávání

Podpora rozvoje matematické pregramotnosti Podpora polytechnického vzdělávání 3. ZÁVĚR Výstupy z výzkumu potřeb základních a mateřských škol /data z dotazníkového šetření realizovaného MŠMT v rámci projektu MAP vzdělávání na území ORP Hradec Králové Výzkum potřeb základních a mateřských

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594) Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II je

Více

SWOT-3 ANALÝZA. v rámci projektu MAP vzdělávání pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk. Č. projektu: CZ /0.0/0.

SWOT-3 ANALÝZA. v rámci projektu MAP vzdělávání pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk. Č. projektu: CZ /0.0/0. Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány SWOT-3 ANALÝZA NÁVRH ZNĚNÍ PRIORIT

Více

SWOT - 3 analýza Podpora čtenářské pregramotnosti v MŠ

SWOT - 3 analýza Podpora čtenářské pregramotnosti v MŠ Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Strakonice CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009074 Účastníci minikonference ve spolupráci s realizačním týmem identifikovali a popsali příčiny problémů ke každé prioritní

Více

Odborníci a neformální vzdělávání

Odborníci a neformální vzdělávání Zápis z jednání pracovní skupiny projektu MAP v ORP Mělník Odborníci a neformální vzdělávání zápis č. 1 konané dne: 15. 6. 2016 Členové + Hosté JMÉNO FUNKCE PŘÍTOMEN Mgr. Helena Jiráčková předseda ANO

Více

Zápis z 1. setkání pracovní skupiny - zástupci ZŠ

Zápis z 1. setkání pracovní skupiny - zástupci ZŠ Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Mělník Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000683 Zápis z 1. setkání pracovní skupiny - zástupci ZŠ Datum: 12. 8. 2016 od 9:00 hodin Místo: Městský

Více

Akční plán. Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ CZ /0.0/0.0/15_005/ Pracovní verze

Akční plán. Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ CZ /0.0/0.0/15_005/ Pracovní verze Akční plán Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000292 Pracovní verze Obsah Úvod... 3 A. Aktivity škol... 3 Základní školy... 3 Vyhodnocení dat jednotlivých oblastí

Více

ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Datum jednání: 12.10.2016 Čas jednání: 13:00 hodin V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH Místo jednání: Kancelář MAS Lednicko-valtický areál, z.s., Lidická 3116/134,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV Strategický rámec Řídící výbor 13. 12. 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGICKÉM RÁMCI Struktura Postup tvorby a zapojení aktérů Vize Tematická opatření SWOT-3

Více

Výsledky dotazníkového šetření MŠMT projektu MAP OP VVV

Výsledky dotazníkového šetření MŠMT projektu MAP OP VVV Výsledky dotazníkového šetření MŠMT projektu MAP OP VVV Základní vysvětlivky pro práci s textem: Na základě podkladů MŠMT jsou dále rozpracovány jednotlivé oblasti potřebnosti, vždy tak, v jakém pořadí

Více

POTŘEBY MATEŘSKÝCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020

POTŘEBY MATEŘSKÝCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020 POTŘEBY MATEŘSKÝCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020 PRACOVNÍ DOTAZNÍK PRO PŘÍPRAVNOU (OFFLINE) FÁZI ŠETŘENÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH Vážení pedagogové. Obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku,

Více

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT SLANÝ, 7. 4. 2016 Počty škol (právnických osob vykonávajících činnost ZŠ / MŠ) Černošice Brandýs Říčany Kladno

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000382 1. Jednání Pracovních skupin Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Více

Příloha č. 1 SWOT-3 analýza předškolního a školního vzdělávání v území ORP Bruntál

Příloha č. 1 SWOT-3 analýza předškolního a školního vzdělávání v území ORP Bruntál Příloha č. 1 SWOT-3 analýza předškolního a školního vzdělávání v území ORP Bruntál V tabulkách jsou shrnuty přednosti i nedostatky šetřeného území, včetně možností vhodných k dalšímu obohacení, či naopak

Více

SWOT 3 Analýzy prioritních oblastí a jednotlivých opatření MAP

SWOT 3 Analýzy prioritních oblastí a jednotlivých opatření MAP Místní akční plán správního obvodu obce s rozšířenou působnost sobností Vodňany SWOT 3 Analýzy prioritních oblastí a jednotlivých opatření MAP Projekt MAP v ORP Vodňany Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000029

Více

Výsledky dotazníkového šetření MŠMT realizovaného v ZŠ a MŠ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Výsledky dotazníkového šetření MŠMT realizovaného v ZŠ a MŠ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000319 Výsledky dotazníkového šetření MŠMT realizovaného v ZŠ a MŠ 1. Výsledky dotazníkového

Více

POTŘEBY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020

POTŘEBY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020 POTŘEBY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020 PRACOVNÍ DOTAZNÍK PRO PŘÍPRAVNOU (OFFLINE) FÁZI ŠETŘENÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH Vážení pedagogové. Obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku,

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Strakonice CZ /0.0/0.0/17_047/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Strakonice CZ /0.0/0.0/17_047/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Strakonice CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009074 Členové pracovní skupiny ve spolupráci s realizačním týmem identifikovali a popsali příčiny problémů ke každé prioritní

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 12. Hlavní zjištění analytické části 30. srpna 2016

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 12. Hlavní zjištění analytické části 30. srpna 2016 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 12 Hlavní zjištění analytické části 30. srpna 2016 Program 1. Analýza v procesu MAP 2. Metodika a zdroje dat 3. Hlavní zjištění analytické části 4. Výběr

Více

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání PROGRAM setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání dne 8. června 2016 od 14.00 hod do 16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín 1. Seznámení s výstupy

Více

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení SWOT ANALÝZA 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení Zkušenosti s přípravou projektů a čerpáním dotací na nejrůznějších úrovních (EU, celostátní, krajské, městské apod.). Vysoká podpora

Více

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Dne 3. 6. 2016 proběhlo setkání s řediteli a ředitelkami základních a mateřských škol ORP Sokolov v rámci projektu MAP ORP Sokolov (reg.

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize

Více

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Dne 7. 6. 2016 proběhlo setkání s řediteli a ředitelkami základních a mateřských škol ORP Sokolov v rámci projektu MAP ORP Sokolov (reg.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj

Více

SWOT - 3 analýza PROJEKT: MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRAHU 13 REG. Č.: CZ /0.0/0.0/15_005/

SWOT - 3 analýza PROJEKT: MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRAHU 13 REG. Č.: CZ /0.0/0.0/15_005/ SWOT - 3 analýza PROJEKT: MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRAHU 13 REG. Č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000724 Prioritní oblast rozvoje 1: Kvalitní a dostupné prostředí pro vzdělávání v mateřských

Více

Aktivity projektu MAP ORP Domažlice souhrnný kalendář

Aktivity projektu MAP ORP Domažlice souhrnný kalendář 2016 Měsíc Den duben Aktivity projektu MAP ORP Domažlice souhrnný kalendář NÁZEV AKCE POPIS/CÍL JEDNÁNÍ VÝSTUPY CÍLOVÁ SKUPINA 1 1. jednání RT pracovní schůzka realizačního týmu členové RT 18 2. jednání

Více

ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ Datum jednání: 29.09.2016 Čas jednání: 14:00 hodin GRAMOTNOST V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Místo jednání: Kancelář MAS Lednicko-valtický areál, z.s.,

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000680

Více

Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující:

Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: OBEC POČET ZŠ z toho ZŘIZOVATEL CELKEM OBEC LIBERECKÝ KRAJ STÁT CÍRKEV SOUKR. Jablonec nad Nisou 13 9 2

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO SO ORP PRACHATICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000329

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ŽATEC

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ŽATEC STRATEGICKÝ RÁMEC MAP SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ŽATEC Obsah Vize... 3 Popis zapojení aktérů... 3 Přehled zapojených aktérů a cílových skupin... 4 Popis priorit a cílů... 5 Přehled cílů a jejich vazeb na témata

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Havířov

Strategický rámec MAP pro ORP Havířov Strategický rámec MAP pro ORP Havířov Aktualizace březen 2017 1. Sdílená vize vzdělávání v území ORP Havířov Příznivé a přátelské prostředí pro vzdělávání přizpůsobené potřebám člověka 21. století a zajištění

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Železný Brod

Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Železný Brod Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Železný Brod Setkání zástupců MŠ, ZŠ a dalších aktérů vzdělávání (Železný Brod, 26. 5. 2016) Realizátor projektu: MAS Achát z.s. Termín realizace:

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 1 Schváleno 30. června 2016 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

Setkání Řídícího výboru MAP

Setkání Řídícího výboru MAP Setkání Řídícího výboru MAP 16. 4. 2018 Realizace projektu: 4/2016 4/2018 Setkání: Příprava projektu 21. 10. 2015, 11. 2. 2016 Setkání Partnerství 15. 6. 2016, 26. 9. 2017, 11. 4. 2018 Setkání Řídícího

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 2 12. ledna 2017 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Charakteristika intervence v rámci projektu P-KAP Ing. Kateřina

Více

Na území ORP Liberec je celkem 50 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující:

Na území ORP Liberec je celkem 50 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: Na území ORP Liberec je celkem 50 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: OBEC POČET z toho ZŘIZOVATEL ZŠ OBEC LIBERECKÝ STÁT CÍRKEV SOUKR. CELKEM KRAJ Liberec 28 21 3 1 1 2 Liberec - Vratislavice

Více

PŘEHLED PRIORIT, CÍLŮ A OPATŘENÍ Priorita Cíle Opatření Aktivity spolupráce

PŘEHLED PRIORIT, CÍLŮ A OPATŘENÍ Priorita Cíle Opatření Aktivity spolupráce PŘEHLED PRIORIT, CÍLŮ A OPATŘENÍ Priorita Cíle Opatření Aktivity spolupráce 1. Předškolní vzdělávání a péče 1.1 Motivovaný, inspirovaný a vzdělaný pedagogický sbor; spolupráce v oblasti odborné pedagogické

Více

2. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko

2. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko 2. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska 27. června 2016 Opava Místní akční skupina Opavsko z.s. realizátor projektu Statutární

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Koncepce rozvoje Základní školy s rozšířenou výukou jazyků

Koncepce rozvoje Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Koncepce rozvoje Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4-Písnice Zpracovala Mgr. Blanka Chýlová Praha, duben 2013 Obsah Úvod Silné stránky Slabé stránky Vize školy

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC 2023 MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3

STRATEGICKÝ RÁMEC 2023 MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 STRATEGICKÝ RÁMEC 2023 MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 podklady pro řídící výbor 29.3.2017 Milan Hausner 27.03.2017 Místní akční plán rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005_0000794

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Šlapanice

Strategický rámec MAP pro SO ORP Šlapanice Strategický rámec MAP pro SO ORP Šlapanice 1 1. Vize Všechny vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění komplexní a kvalitní nabídky

Více

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány SWOT ANALÝZA vycházející z výsledků

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti a management škol

Zápis z jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti a management škol Projekt MAP vzdělávání na území ORP Zábřeh II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008583 Zápis z jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti a management škol Termín konání: 12.02.2019, 15:00 hod. Místo konání:

Více

SWOT -3 ANALÝZY VYBRANÁ OPATŘENÍ MAP DLE ZAMĚŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY

SWOT -3 ANALÝZY VYBRANÁ OPATŘENÍ MAP DLE ZAMĚŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PŘÍLOHA Č. 1 K ZÁPISU Z JEDNÁNÍ ZE DNE 29. 09. 2016 Pracovní skupina Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání SWOT -3 ANALÝZY VYBRANÁ OPATŘENÍ MAP DLE ZAMĚŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY SWOT-3

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 3. jednání Řídícího výboru 15. 9. 2016 Domažlice OBSAH 1) Informace o průběhu projektu 2) Harmonogram projektu

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území SO ORP Dobruška MAP ORP Dobruška reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000102 Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška Aktuální verze k 21.09.

Více

JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 06.12.2016 realizace projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU

Více

Dohoda o prioritách projektu MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ )

Dohoda o prioritách projektu MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ ) Dohoda o prioritách MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000288) Podkativita Dohoda o prioritách spočívala ve 3 postupných krocích, a to v analýze území, vytvoření strategického

Více

PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KAP 1 ŘV MAP ORP K. VARY

PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KAP 1 ŘV MAP ORP K. VARY Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000624 PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KAP 1 ŘV MAP ORP K. VARY Karlovy Vary dne 16. 3. 2017 MŠMT RSK 6. 3. 2017 PSV

Více

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CÍLE... 4 3 OPATŘENÍ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY... 6 Cíl 1.1 Dostatečné materiální zabezpečení v podobě pravidelných

Více

Příprava Akčního plánu MAP

Příprava Akčního plánu MAP Příprava Akčního plánu MAP ORP Hlučín - východ Pracovní podklad pro jednání vedoucích představitelů pracovních skupin PS1-PS4 dne 14. prosince 2016 Projekt Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ

Více

Na území ORP Liberec je celkem 67 mateřských škol. Územní rozložení MŠ je následující:

Na území ORP Liberec je celkem 67 mateřských škol. Územní rozložení MŠ je následující: Na území ORP Liberec je celkem 67 mateřských škol. Územní rozložení MŠ je následující: OBEC POČET MŠ z toho ZŘIZOVATEL CELKEM OBEC LIBERECKÝ KRAJ STÁT CÍRKEV SOUKR. Liberec 43 31 3 1 8 Liberec - Vratislavice

Více

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2017/2018 PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN Verze 2 Platnost prodloužena do 03/2019 1 ÚVOD Dokument Roční akční plán na období 2017/2018 pro území SO ORP Domažlice

Více

Problémové oblasti a klíčové problémy

Problémové oblasti a klíčové problémy Problémové oblasti a klíčové problémy Vymezení jednotlivých problémových oblastí a klíčových problémů v rámci projektu MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu na ORP Kyjov a obce Moravský Písek vycházelo z několika

Více

Tematické oblasti MAP Chomutovsko

Tematické oblasti MAP Chomutovsko Tematické oblasti MAP Chomutovsko (výstupy z dosavadních strategických a analytických materiálů ve srovnání s tématy MŠMT) Ustavující jednání Partnerství MAP Chomutovsko, 16.3.2016 Dostupné aktuální analytické

Více