NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPD-1000P. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPD-1000P. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPD-1000P S /2007

2 1 strana

3 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Bezpeènostní štítky 6) Konstrukce stroje 7) Obslužná místa 1 Obsah balení 8) Popis univerzálního soustruhu 9) Doprava a montáž 10) Instalace stroje 11) Mazání stroje 12) Seøízení stroje a funkce ovladaèù 13) Elektrický systém 14) Údržba univerzálního soustruhu 15) Výmìna chladící kapaliny 16) Rozkreslení stroje 17) Seznam souèástí 18) Pøíslušenství a doplòky 19) Rozebírání a likvidace 20) Všeobec.bezpeènostní pøedpisy 21) Záruèní podmínky 22) Záruèní list Univerzální soustruh s již namontovaným podstavcem je dodáván ve døevìném obalu s tímto pøíslušenstvím: 1) Tøí-èelis ové sklíèidlo (+ vnìjší èelisti) 2) Ètyø-èelis ové sklíèidlo 3) Lícní deska 4) Luneta pevná (na stroji) 5) Luneta pohyblivá (na stroji) 6) Obsah plastového kuføíku: 6a) 1ks klièka sklíèidla (kratší) 6b) 1ks šroubovák køížový, 1ks šroubovák plochý 6c) 1ks olejnièka 6d) 1ks klièka na utahování šroubù nožové hlavy 6e) 6ks imbusových klíèù 6f) 2ks pevný hrot Mk III, 6q) Klíèe ploché 14-12, 12-10, i) Redukèní pouzdro bez unašeèe Mk III / Mk V 6k) Klika sklíèidla na odmontování od vøetena (delší) 6l) Ozubené kolo z40 6m) Návod k použití se záruèním listem 6n) 2ks støižný kuželový kolík na závitovou hlavu 6o) Náhradní soukolí posuvu suportu 6p) 1 ks rukoje klièky suportu 2 Úvod Vážený zákazníku, dìkujeme Vám za zakoupení univerzálního soustruhu SPD-1000 od firmy PROMA CZ s.r.o. Tento stroj je vybaven bezpeènostním zaøízením na ochranu obsluhy a stroje pøi jeho bìžném technologickém využití. Tato opatøení však nemohou pokrýt všechny bezpeènostní aspekty, a proto je tøeba, aby obsluhující døíve, než zaène stroj používat, pozornì proèetl tento návod a porozumìl mu. Vylouèí se tím chyby jak pøi instalaci stroje, tak i pøi vlastním provozu. Nepokoušejte se proto uvést stroj do provozu døíve, než jste si pøeèetli všechny instrukce a dokud jste neporozumìli každé funkci a postupu. 3 Úèel použití Univerzální soustruh SPD-1000 se používá pro obrábìní kovových i nekovových dílcù. Stroj má tyto funkce:soustružení, vrtání, øezání závitù atp.. Posuv je øízený ruènì nebo automaticky podle vhodnosti k obrábìnému materiálu. Soustuh lze použít v nástrojáøských dílnách, údržbách a výrobních provozech. 2 s tr ana

4 4 Technická data Toèný prùmìr nad ložem 358 mm Toèný prùmìr nad suportem 230 mm Toèný prùmìr nad sedlovou mezerou 502 mm Výška hrotu 179 mm Toèná délka 1000 mm Šíøe lože 187 mm Výška lože 290 mm Pøíkon 1,5 kw Napìtí 380V Prùchod vøetene 38 mm Rozsah otáèek ot/min Rozsah pøíèného suportu 160 mm Nože 16 x 16 mm Palcové závity 2 1/4-40 záv/" Závity metrické 0,45-10 mm Podélný posuv 0,026 0,348 mm/ot. Pøíèný posuv 0,007-0,094 mm/ot Koník 32 mm, MkII nebo Mk III Hmotnost 620/ 720 kg hodnoty akustického výkonu Vypoèítaná hodnota akustického výkonu L = 84,25 db Uvedené výsledky vyhovují hodnotám stanoveným podle Hygienických pøedpisù MZ ÈR sv. 37/1977, oddíl II. 5 Bezpeènostní štítky Tento stroj je opatøen bezpeènostním zaøízením, které chrání obsluhu i stroj. Na stroji jsou umístìny informaèní štítky a štítky upozoròující na rùzná nebezpeèí s tr ana

5 1 - Pøed zapoèetím práce na soustruhu ètìte návod k použití! štítek je umístìn na vøeteníku soustruhu 2 - Pøi práci na stroji používejte ochranné pomùcky zraku! štítek je umístìn na vøeteníku soustruhu 3 - Pozor! Nebezpeèí úrazu horních konèetin! štítek je umístìn na vøeteníku soustruhu Nepracujte na stroji v rukavicích! štítek je umístìn na vøeteníku soustruhu VAROVÁNÍ! Pøi sejmutém krytu - nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! štítek je umístìn na krytu svorkovnice 6 - štítek je umístìn na zadním krytu stroje 7 - POZOR! Ètìte návod k použití! štítek je umístìn v blízkosti páky øazení VAROVÁNÍ! Pøi sejmutém krytu - nebezpeèí úrazu mechanické povahy! 8 - POZOR! Nemìòte pøevody za chodu stroje! štítek je umístìn v blízkosti páky øazení štítky ovládání ) Osvìtlení - štítek je umístìn u vypínaèe osvìtlení soustruhu (0-1) 2) Tipování - štítek je umístìn na hlavním ovládacím panelu 3) Hák - štítek oznaèuje vázací místa na obou nohách podstavce soustruhu 4) Chlazení - štítek je umístìn na hlavním ovládacím panelu u vypínaèe èerpadla chlazení (0-1) 5) Kapka - štítek oznaèuje nalévací místa pro chladící kapalinu 6) Hlavní vypínaè - štítek je umístìn u vypínaèe (0-1) 4 s tr ana

6 6 Konstrukce stroje Univerzální soustruh se skládá z indukènì kaleného lože s prizmatickými èelistmi. Na jednom konci lože se nachází vøeteník se sklíèidlem a pøevodovými pákami pro volbu rychlosti otáèek a posuvù. Na druhém konci lože je koník s výsuvnou pinolou a pákou na aretaci koníku. Mezi vøeteníkem a koníkem se pohybuje ruènì nebo strojnì suport s pøíènými a nožovými sanìmi, na kterých je umístìna nožová hlava pro upnutí nástrojù. Celý soustruh podpírá tuhý litinový podstavec s brzdou a nádobou pro chladící kapalinu. 7 Obslužná místa Na univerzálním soustruhu je pouze jedno obslužné místo, ze kterého lze plnì ovládat tento stroj. Je to z èela soustruhu, odkud lze bez problému dosáhnout na všechny obslužné prvky.jejich popis naleznete v tomto návodu k obsluze. Stroj smí obsluhovat pouze jedna osoba. 8 Popis univerzálního soustruhu 1. Koncový kryt 2. Hlava 10. Lože 11. Místo pro tøísky 3. Vøeteno s tøíèelis ovým sklíèidlem 12. Lože 4. Suport 13. Posuv 5. Nožová hlava 14. Ozubený øemen 6. Pøíèný suport 15. Vodící šroub 7. Koník 16. Dráha posuvu 8. Pøevodová skøíò 17. Opìra 9. Vypínaè vpøed/vzad 18. Nožní brzda 5 s tr ana

7 9 Doprava a montáž Univerzální soustruh je pøepravován na døevìné paletì, ke které je pøipevnìn šrouby. Okolo stroje je døevìná konstrukce, obložená pøekližkou. Stroj je uvnitø zabalen do igelitového pytle. Všechny náchylné kovové plochy jsou zakryty konzervaèní látkou, kterou je zapotøebí pøed prací na stroji odstranit. Na odstranìní této konzervaèní látky se nejèastìji používá technický benzín nebo jiná odmaš ovadla. Nesmí se používat NITRO øedidlo, které pùsobí na okolní barvu negativnì. Po oèištìní používejte bìžný konzervaèní olej a naneste jej na všechny broušené plochy, jako napøíklad lože soustruhu nebo obì sklíèidla. Montáží se rozumí pouze dokompletování drobných souèástek jako napøíklad upevnìní rukojetí na ovládací klièku podélného suportu, pøíèného posuvu nebo klièku koníku. Zavìšení stroje (bez pøípravku) Prostorem pod ložem prostrète závìsný systém s nosností minimálnì 1500 kg. Pøi manipulaci a pøepravì dbejte zvýšené opatrnosti. 10 Instalace stroje Upozornìní: Zajistìte bezpeèné ustavení stroje a jeho pøipevnìní k základu (na pevnou plochu, která odpovídá materiálem a zatížení strojem ). Nedodržení této podmínky mùže zpùsobit nepøedvídaný pohyb stroje (èásti stroje) a jeho poškození. Rozteèe dìr v patkách stroje x strana

8 Vyrovnání stroje umístìní seøizovacích šroubù Na oèistìný suport, který je ve støedu lože, pøiložíme vodováhu (viz obr.). Vyrovnáme postupnì (utažením nebo povolením) seøizovacími šrouby, tak aby byla vodováha v rovinì. Po vyrovnání na støedu lože pøejedeme suportem k vøeteníku stroje a lože opìt srovnáme. Postup opakujeme i na stranì u koníku ) vøeteník; 2,3) strojní vodováha;4) koník; 5) suport; 6) lože 6 šipky oznaèují seøizovací šrouby k vyrovnání stroje Vyrovnání soustruhu je dùležité ke kvalitnímu odtoku chladící kapaliny ze záchytné vany soustruhu. Pøi nesprávném vyrovnání mùže dojít k deformování lože a tím k nepøesnosti pøi obrábìní na soustruhu. 11 Mazání stroje Mazací body stroje jsou oznaèeny na mazacím plánu. Používejte odpovídající druhy mazadel. Na výmìnná posuvová kola plastické mazivo. Do pøevodovky, maznic a na ostatní plochy používejte olej. Doporuèené plastické mazivo na posuvová kola je MOGUL LA2. Toto plastické mazivo doplòujte po hodinách chodu stroje. Doporuèený typ oleje má oznaèení MOGUL LK 22. Tento typ ložiskového oleje je vhodný do vøeteníkové skøínì, pøevodové skøínì, suportové skøínì soustruhu i do oznaèených tlakových maznic stroje (oznaèené èerveným bodem). Všechna ložiska stroje jsou oboustrannì zakrytá, proto nevyžadují dodateèné promazání, jsou bezúdržbová. Výmìnu stávajícího oleje ve vøeteníku proveïte po cca hodinách provozu. Další výmìnu po hodinách provozu stroje. Následné pravidelné výmìny náplnì vøeteníku provádìjte jedenkrát za rok. Promazávání tlakových maznic a styèných broušených ploch se provádí vždy po skonèení práce na stroji. Pravidelné mazání prodlužuje životnost stroje! Tlakové maznice 7 stra n a

9 Olejoznak, výmìna oleje ) Olejoznak vøeteníku 2) Olejoznak pøevodové skøínì závitù 3) Olejoznak suportu Hladinu oleje udržujte nad èarou olejoznaku. mazací plán Doplòujte olej min. 1x za 50 dní Pravidelnì promazávejte po každé smìnì Doplòujte p o každé smìnì Pravidelnì doplòujte olej do pøídavného m a z á n í s u p o r t u. Nakapejte olej do otvoru (viz obr.) olej plastick é mazivo olej 8 s tr ana

10 12 Seøízení stroje a funkce ovladaèù Napnutí klínových øemenù 1 Pøed spuštìním stroje provìøte (pomocí napínacích šroubù) napnutí ètyø klínových øemenù (rozmìr 13 x 2060 Li), které zajiš ují pohon vøeteníku. Pøi stlaèení øemenu prstem by jeho prùhyb mìl být cca 12 mm. Pøepnuté klínové øemeny mají negativní vliv na životnost samotného øemenu a na ložiska øemenic. K napnutí klínových øemenù slouží napínací šroub (5). 12 mm 2 3 Elektrické ovládání vøeteníku 5 4 1) Øemenice pøevod. vøeteníku 2) Klínový øemen 3) Motor 4) Øemenice motoru 5) Napínací šroub HLAVNÍ VYPÍNAÈ Hlavní vypínaè je umístìn na zadní stranì soustruhu. Plní zároveò funkci uzamèení el. skøínì. 1) Kontrolka provozu 2) Spínaè chodu - START (levý pravý) 3) Tlaèítko nouzového zastavení - STOP 4) Tlaèítko tipování 5) Tlaèítko zastavení - STOP 6) Spínaè chodu - START 7) Páka sepnutí otáèek vøetene Øazení otáèek vøetena Otáèky vøetena se volí v závislosti na materiálu a prùmìru obrobku. Øazení výsledných otáèek vøetena se provádí kombinací pák pøevodového soukolí na vøeteníku. Pøevodové soukolí se ovládá pomocí dvou ovládacích pák a slouží k volbì koneèných otáèek z tabulky (obr. strana 10 ). 9 st rana

11 ) páky pro øazení rychlosti otáèení vøetene 2) tabulka øazení rychlostí 3) páka pro volbu závitování 4) ovládací kola øazení závitù 10 s tra n a

12 Pøipevnìní sklíèidla na vøeteno OBR.1 V pøírubì sklíèidla jsou namontovány tøi vyfrézované èepy zajištìné šrouby (obr.1). Pomocí tìchto èepù nasaïte sklíèidlo na vøeteno soustruhu a zajistìte ho excentrickým zámkem(viz.obr.2) Excentrický zámek pøitáhne sklíèidlo k vøetenu. Polohu zajištìného sklíèidla znázoròuje obr. 2 1) vyfrézovaný èep 2) pøíruba sklíèidla 3) zajiš ovací šroub OBR.2 Poloha zamknutého sklíèidla 1 Sklíèidlo zajistìte otoèením excentrického zámku (pomocí ètyøhranného klíèe) v protismìru otáèení hod. ruèièek od kontrolní rysky. Pøi demontáži otoète excentrem ve smìru otáèení hodinových ruèièek k rysce. Aby bylo možné sklíèidlo sejmout, musí být ryska sklíèidla a excent.zámku v jedné rovinì. OBR.3 Špatné polohy excentrického zámku OBR ) Kontrolní ryska 2) Excentrický zámek 3) Ryska excentr. zámku Suport a sanì Kolo suportu (B) se používá pro manuální posuv podélného suportu po loži soustruhu. Strojní posuv se volí pákou (A), kterou urèíte podélný, nebo pøíèný posuv. Páka (C) spíná pùlenou matici na závitovém šroubu. Klika posuvu (G) se používá pro manuální posuv pøíèných saní. Klika nožových saní (D) se používá pro manuální posuv nožové hlavy. Nožové sanì jsou po uvolnìní dvou šroubù (E) plnì nastavitelné ve vertikální ose. Po uvolnìní kliky (F) mùžeme libovolnì natáèet nožovou hlavu. Sepnutím páky (K) smìrem dolù roztoèíme vøeteno stroje na levou stranu. Jestliže požadujeme druhý smìr otáèení, tuto páku vypneme a po dotoèení vøetena páku pøepneme smìrem nahoru. POZOR, vøeteno nechte vødy dotoèit do klidové polohy, než pøepnete otáèky. Pohybem páky (J) promažete tøecí plochy suportu. Dokonalé promazání zajistí opakovaný pohyb cca 10x. F D E 11 st rana B G J C K

13 Indikátor závitù Je vhodný pro rychlejší výrobu jednochodých i vícechodých závitù. Koník Ruèní kolo (C) se používá pro vysunutí nebo zasunutí pinoly koníku. Otáèením kola na doraz smìrem vlevo, až na doraz, se automaticky uvolní používaný nástroj. Páka zámku koníku (A) svírá koník k loži. Uzamknutí se provede otoèením páky vpravo, odjištìní otoèením páky smìrem vlevo. Páka zámku pinoly (B) zabraòuje pinole v pohybu. Pøed manipulací s ruèním kolem (C) je nutné páku (B) uvolnit. Po nastavení pinoly do žádané polohy se páka (B) zajistí. Dva seøizovací šrouby (S) na každé stranì základny se používají pro nastavení vyosení koníku. Po nastavení požadovaného vyosení oba šrouby (S) dotáhnìte. B A A B C S C C S S 12 st rana

14 Seøízení køížových saní U pøíèných saní lze pøes naøíznutou matici upravit vùli šroubu "mrtvý chod". Tato vùle se odstraní utažením seøizovacího šroubu. 13 s tra n a Další seøízení lze provést kosoúhlými pravítky, která vymezují vùle v rybinovitém vedení. Pokud se šrouby utahují, vùle se zmenšují a naopak.

15 13 Elektrický systém Napìtí 3/N/PE AC 400V 50Hz Jištìní 16A Elektrický systém je zapojený podle schema zapojení: 14 st rana

16 Nebezpeèí: Práce s elektrickým zaøízením smí provádìt pouze oprávnìná osoba s pøíslušnou elektrotechnickou vyhláškou. Varování: Doporuèené pøedøazené jištìní stroje mùže být 16A jistiè v domovní elektroinstalaci. Upozornìní: Pøed použitím stroje se seznamte s ovládacími prvky, jejich funkcí a umístìním. Varování: Pøed veškerými opravami, seøizováním, údržbáøskými èinnostmi vždy odpojte stroj od el. sítì. Upozornìní: Èerpadlo chladící kapaliny nespouštìt bez chladící kapaliny v nádrži, jinak mùže dojít k poškození èerpadla. Upozornìní: Pøi používání ropných produktù je nutné zamezit jejich stékání mimo nádrž a pøi výmìnì kapaliny dodržovat pøedpisy pro jejich použití. 14 Údržba univerzálního soustruhu 1) Pøed uvedením univerzálního soustruhu do provozu zkontrolujte hladinu oleje ve vøeteníku, pøevodovce a suportu soustruhu a promažte všechny kluzné a rotující plochy a díly ( mazací plán ). 2) Po skonèení práce vyèistìte všechny díly stroje a naolejujte všechny kluzné plochy, vodící šrouby a vøeteno. 3) Periodicky vymývejte vøeteník, pøevodovku a vymìòujte olej. 4) Nenechávejte olej rozstøikovat na motor a klínové øemeny. Pravidelnì klínové øemeny kontrolujte a pokud je to nutné, seøiït e jejic h napìt í. 5) Nepøepínejte žádnou øadící páku, dokud se vøeteno nezastaví-mùže tím dojít k poškození pøevodù. Pokud pøepnu tí není možné, mùžem e pomo cí pootoèení vøeten e ruko u docí lit snadnìjšíh o øazení. 6) Pøi používání pevné nebo pohyblivé lunety èasto mažte olejem místo dotyku mezi kluznou èástí a rotujícím obrobkem. 7) Pokud zjistíte poškození stroje, neprodlenì stroj zastavte a poraïte se s odborným servisem, jak vzniklý problém odstran it. 15 Výmìna chladící kapaliny Pøi provozu stroje dochází k úbytku kapaliny vlivem odpaøování, rozstøikování a ulpíváním na tøískách. Tento úbytek je tøeba nahrazovat èerstvou kapalinou, proto se její stárnutí projevuje velice pozvolna. Kapalina je však ve velice úèinném styku se vzduchem a kovy. Je zneèiš ována prachem, kyslièníky kovu a napadána anaerobními bakteriemi. Napadení bakteriemi, které pøivodí rozpad emulze, se nejvíce projevuje tehdy, je-li stroj mimo provoz. Pøi provozu stroje se emulze provzdušòuje a bakterie se tak nièí. Doporuèené výmìny emulzní kapaliny jsou po 6-8 týdnech provozu. Nejdéle po 6 mìsících je nutné provést výmìnu s dokonalým vyèištìním nádrže a propláchnutím celé chladící soustavy horkou vodou se 3% krystalické sody. Vizuální posouzení stavu kapaliny -olejový povlak na hladinì znaèí, že emulze je nestabilní -usazené kaly na dnì a stìnách nádrže a lepkavé povrchy na stroji upozoròují, že kapalina je zestárlá a zneèištìná -zeslábnutí intenzity mléèného zabarvení emulze znamená zmenšení koncentrace. Mùže se projevit v krajním pøípadì rezavým i skvrnam i na odøezcích a na nástroji 15 s tr ana

17 16 Rozkreslení stroje 16 stra n a

18 17 strana

19 18 stra n a

20 19 s tr ana

21 20 s tr ana

22 21 s tra n a

23 22 st rana

24 23 st rana

25 24 strana

26 25 s tr ana

27 26 strana

28 27 s tr ana

29 28 st rana

30 29 st rana

31 30 st rana

32 17 Seznam souèástí Seznam souèástí naleznete v této dokumentaci, kde je stroj rozkreslen na jednotlivé èásti a souèásti, které lze objednat. Pøi reklamaci nebo objednávce vždy uvádìjte v zájmu rychlého a pøesného vyøízení objednávky tyto údaje: A) typovou znaèku stroje SPD-1000 B) zakázkové èíslo stroje - èíslo stroje C) rok výroby a datum odeslání stroje D) èíslo dílce a stránky tohoto návodu, na které se konkrétní èást nachází. 18 Pøíslušenství a doplòky Základní pøíslušenství - jsou veškeré souèásti a dílce, které jsou dodávány pøímo na stroji nebo se strojem (je uvedeno v kapitole 1, Obsah balení). Zvláštní pøíslušenství - je doplòující pøíslušenství, které lze dokoupit na pøíslušný stroj nebo upnutí: ètyøèelis ové sklíèidlo (soustøedné), trny na nástroje, frekvenèní mìniè a další položky, které jsou uvedeny v aktualizovaném nabídkovém katalogu. Tento katalog dostanete zdarma. Pøípadná konzultace o použití zvláštního pøíslušenství je možná s naším servisním technikem. 19 Rozebrání a likvidace Likvidace stroje po skonèení jeho životnosti: - odpojit stroj z elektrické sítì - vypustit olej z pøevodové skøínì vøeteníku - demontovat všechny dílce stroje - všechny dílce rozdìlit dle tøídìní odpadu (ocel, litina, barevné kovy, pryž, kabely, elektrické prvky) a odevzdat k odborné likvidaci. 31 stra n a

33 20 Všeobecné bezpeènostní pøedpisy 1.1 Všeobecnì A. T ento stroj je opatøen rùzným bezpeènostním zaøízením, a to jak na ochranu obsluhy, tak i na ochranu stroje. Pøesto nemùže pokrýt všechny bezpeènostní aspekty, a proto obsluhující, døíve než zaène na stroji pracovat, musí tuto kapitolu pøeèíst a porozumìt jí. Dále obsluhující musí vzít v úvahu i další aspekty nebezpeèí, která se vztahují na okolní podmínky a materiál. B. V tomto návodu jsou zahrnuty 3 kategorie bezpeènostních pokynù. Nebezpeèí - Varování - Výstraha Jejich význam je následný. NEBEZPEÈÍ Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zpùsobit ztrátu života. VAROVÁNÍ Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zapøíèinit vážné poranìní nebo znaèné poškození stroje. VÝSTRAHA (Výzva k opatrnosti) Pøehlédnutí tìchto instrukcí mùže zpùsobit poškození stroje nebo drobná poranìní. C. Dbejte vždy bezpeènostních instrukcí uvedených na štítcích upevnìných na stroji. Tyto štítky neodstraòujte ani nepoškozujte. V pøípadì poškození nebo neèitelnosti štítku kontaktujte výrobní firmu. D. Nepokoušejte se uvést stroj do provozu dokud jste si nepøeèetli všechny návody dodané se strojem (návod k obsluze, údržbì, seøizování, programování, atd.) a neporozumìli každé funkci a postupu Základní bezpeènostní položky 1) NEBEZPEÈÍ Hrozí na zaøízení vysokého napìtí, elektrickém ovládacím panelu, transformátorech, motorech a svorkovnicích, která jsou opatøena štítkem. Za žádných okolností se jich nedotýkejte. - Pøesvìdète se pøed pøipojením stroje do elektrické sítì, zda jsou všechny ochranné kryty namontovány. V pøípadì nutnosti odstranit ochranný kryt, vypnìte hlavní vypínaè a uzamknìte jej. - Nepøipojujte stroj na sí, jsou-li ochranné kryty odstranìny. 2) VAROVÁNÍ - Zapamatujte si polohu (místo) nouzového vypínaèe, abyste jej mohli vždy použít. - Abyste pøedešli nesprávné obsluze, seznamte se pøed spuštìním stroje s umístìním vypínaèù. - Dejte pozor, abyste se pøi chodu stroje náhodnì nedotkli nìkterých vypínaèù. - Za žádných okolností se nedotýkejte holýma rukama nebo jiným pøedmìtem rotujícího dílce nebo nástroje. - Dejte pozor, aby sklíèidlo nezachytilo vaše prsty. - Kdykoliv pracujete na stroji, buïte opatrný na tøísky a na možnost uklouznutí na chladicí tekutinì, oleji. - Nezasahujte do konstrukce a zaøízení stroje, pokud to není uvedeno v návodu k obsluze. - V pøípadì, že na stroji nebudete pracovat, vypnìte stroj tlaèítkem ovládacího panelu a odpojte pøívod energie do stroje. - Pøed èištìním stroje nebo jeho periferního zaøízení vypnìte a uzamknìte hlavní vypínaè. - Jestliže stroj používá více pracovníkù, nepøikraèujte k další práci, aniž byste dalšímu pracovníku oznámili, jak budete postupovat. - Neupravujte stroj žádným zpùsobem, který by mohl ohrozit jeho bezpeènost. - Pochybujete-li o správnosti postupu, kontaktujte odpovìdného pracovníka. 32 s tr ana

34 3) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI - Nezanedbejte provádìní pravidelných inspekcí v souladu s návodem k obsluze. - Zkontrolujte a ujistìte se, že se na stroji nevyskytuje nic rušivého ze strany uživatele. - Je-li stroj zapojen do automatického cyklu, neotvírejte pøístupové dveøe ani ochranné kryty. - Po skonèení práce seøiïte stroj tak, aby byl pøipraven pro další sérii operací. - Dojde-li k poruše v dodávce proudu, vypnìte okamžitì hlavní vypínaè. - Nemìòte parametrové hodnoty, obsah hodnot nebo jiné elektrické seøizovací hodnoty, aniž byste k tomu mìli dobrý dùvod. V pøípadì nutnosti zmìnit hodnotu nejprve pøekontrolujte, zda je to bezpeèné a potom zaznamenejte pùvodní hodnotu pro pøípad nutnosti ji opìtovnì nastavit. - Nezamalujte, nezašpiòte, nepoškozujte, neupravujte ani neodstraòujte bezpeènostní štítky. V pøípadì jejich neèitelnosti nebo ztráty zašlete naší spoleènosti èíslo vadného štítku (èíslo uvedené ve spodním pravém rohu štítku), která Vám zašle nový štítek, jenž umístíte na pùvodní místo Odìv a osobní bezpeènost 1) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI - Svažte si dlouhé vlasy nazad - mohly by být zachyceny a namotány hnacím mechanizmem. - Noste bezpeènostní vybavení (helmy, brýle, bezpeènostní obuv, apod.) - V pøípadì pøekážek nad hlavou - v pracovním prostoru, noste helmu. - Noste vždy ochrannou masku pøi obrábìní materiálu, ze kterého se uvolòuje prach. - Noste vždy bezpeènostní obuv z ocelovými vložkami a s olejuvzdornou podrážkou. - Nenoste nikdy volný pracovní odìv. - Knoflíky, háèky na rukávech pracovního odìvu mìjte vždy zapnuté, abyste pøedešli nebezpeèí namotání volných èástí odìvu do hnacího mechanismu. - V pøípadì, že nosíte vázanku nebo podobné volné doplòky odìvu, dávejte pozor, aby se nenamotaly do hnacího mechanismu (aby nebyly zachyceny rotujícím mechanismem). - Pøi nasazování a odebírání obrobkù i nástrojù, jakož i pøi odstraòování tøísek z pracovního prostoru používejte rukavice, abyste si ochránili ruce od poranìní ostrými hranami a žhavými obrobenými komponenty. - Na stroji nepracujte pod vlivem drog a alkoholu. - Trpíte-li závratìmi, oslabením nebo mdlobami, na stroji nepracujte Bezpeènostní pøedpisy pro obsluhu Neuvádìjte stroj do provozu, dokud jste se neseznámili s obsahem návodu k obsluze. 1) VAROVÁNÍ - Uzavøete všechny kryty ovládacích panelù a svorkovnic, abyste pøedešli poškozením zpùsobeným tøískami a olejem. - Pøekontrolujte, zda nejsou poškozeny elektrické kabely, aby únikem elektrického proudu nedošlo k úrazùm (elektrický šok). - Kontrolujte pravidelnì, zda bezpeènostní kryty jsou správnì namontovány a zda nejsou poškozeny. Poškozené kryty okamžitì opravte nebo nahraïte jinými. - Stroj s odstranìným krytem nespouštìjte. - Nedotýkejte se chladící kapaliny holýma rukama - mùže zpùsobit podráždìní. Pro obsluhu trpící alergií platí speciální opatøení. - Neupravujte trysku chladicí kapaliny za chodu stroje. - Pøi odstraòování tøísek z plátku nástroje používejte rukavice a kartáè - nikdy neprovádìjte obnaženýma rukama. - Pøed výmìnou nástroje zastavte všechny funkce stroje. - Pøi upínání polotovarù do strojù nebo pøi vyjímání obrobených dílcù ze strojù, které nemají automatickou výmìnu obrobkù, dbejte, aby nástroj byl co možná nejdále z pracovního prostoru a aby se neotáèel. - Neotírejte obrobek nebo neodstranìné tøísky rukama ani hadrem, dokud se nástroj otáèí. K tomuto úèelu zastavte stroj a použijte kartáè. - Za úèelem prodloužení pojezdu osy neodstraòujte nebo jinak nezasahujte do bezpeènostních zaøízení jako jsou dorazy koncových spínaèù nebo neprovádìjte jejich vzájemné zablokování. - Pøi manipulaci s díly, které jsou nad Vaší možnost, vyžádejte asistenci. - Nepoužívejte zvedacího vozíku nebo jeøábu a neprovádìjte práci vazaèe, pokud k tomu nemáte schválené oprávnìní. 33 stra n a

35 - Pøi používání zvedacího vozíku nebo jeøábu se pøedem pøesvìdète, že v blízkosti tìchto strojù se nevyskytují žádné pøekážky. - Vždy používejte standardní ocelová lana a vázací prostøedky, které odpovídají zatížení, které mají pøenášet. - Kontrolujte vázací prostøedky, øetìzy, zvedací zaøízení a ostatní zvedací prostøedky pøed použitím. Vadné èásti ihned opravte nebo nahraïte novými. - Zajistìte preventivní opatøení proti ohni kdykoliv pracujete s hoølavým materiálem nebo øezným olejem. - Za prudké bouøe na stroji nepracujte. 2) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI - Pøed zahájením práce zkontrolujte, zda jsou øemeny správnì napnuty. - Pøekontrolujte upínací a další pøípravky, abyste zjistili, zda jejich upínací šrouby nejsou uvolnìny. - S rukavicemi na rukou neobsluhujte vypínaèe na ovládacím panelu, mohlo by dojít k nesprávné volbì nebo k jinému omylu. - Pøed uvedením stroje do provozu nechte zahøát vøeteno a všechny posuvné mechanismy. - Zkontrolujte a ovìøte, zda bìhem obrábìní nevzniká abnormální hluk. - Zabraòte akumulaci tøísek bìhem silového obrábìní. Tøísky jsou velmi žhavé a mohou zapøíèinit požár. - Když je série operací skonèena - vypnìte vypínaè øídicího systému, vypnìte hlavní vypínaè a pak vypnìte i vypínaè hlavního pøívodu proudu Bezpeènostní pøedpisy pro upínání obrobkù a nástrojù 1) VAROVÁNÍ - Používejte vždy nástroj vhodný pro danou práci, který odpovídá specifikacím stroje. - Otupené nástroje vymìòte co nejdøíve, jelikož jsou èasto pøíèinou úrazù nebo poškození. - Døíve než uvedete do pohybu vøeteno, zkontrolujte, zda jsou všechny èásti øádnì zajištìny (upnuty). - Pøi namontovaném pøíslušenství na vøetenu nepøekraèujte dovolené otáèky. - Jestliže použité pøíslušenství není zaøízením doporuèeným výrobcem, ovìøte u výrobce bezpeènou použitelnou (doporuèenou) rychlost. - Dbejte, abyste se nezachytili prsty nebo rukou ve sklíèidle èi v opìrkách. - Pro zvedání tìžkých sklíèidel, opìrek a obrobkù používejte pøíslušné zvedací zaøízení. 2) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI - Pøesvìdète se, že délka nástroje je taková, aby nástroj nezasahoval do upínacího pøípravku jako je sklíèidlo nebo do jiných pøedmìtù. - Po namontování nástrojù a obrobku proveïte zkušební pracovní postup. - Pro obrobení mìkkých èelistí pøekontrolujte, zda dokonale obrobek upínají a že tlak sklíèidla je správný. - I když držák nástroje mùže být namontován zleva nebo zprava, pøesto pøekontrolujte jeho správnou polohu. - Nepoužívejte mìøící zaøízení nástroje (nebo jednotku mìøícího zaøízení délky) døíve, než se pøesvìdèíte, že nièemu nepøekáží. 34 strana

36 21 Záruèní podmínky 1. Na náøadí a stroje PROMA CZ je poskytována 36 mìsíèní záruka od data prodeje (prokázat øádnì vyplnìným záruèním listem, úètenkou). 2. Záruka se nevztahuje na závady zavinìné neodborným zacházením, pøetížením, použitím nesprávného pøíslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojù, zásahem nepovolané osoby, pøirozeným opotøebením nebo poškozením bìhem transportu. 3. Pøi uplatòování nárokù na záruèní opravu je nutno pøedložit záruèní list, který je platný pouze tehdy, je-li opatøen datumem prodeje, výrobním èíslem (èíslem série), razítkem pøíslušné prodejny a podpisem prodávajícího, který tím potvrzuje øádné pøedvedení a vysvìtlení funkcí výrobku. 4. Reklamaci uplatòujte u prodejce, kde jste náøadí nebo stroj zakoupili, popø. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruèní list (datum prodeje, výr. èíslo, pøíp. èíslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být zaznamenány ihned pøi prodeji. 5. Záruèní doba se prodlužuje o dobu, po kterou je náøadí nebo stroj v záruèní opravì. Nebude-li pøi opravì shledána závada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník stroje nebo náøadí. Stroj nebo náøadí zasílejte do opravy s vloženým záruèním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporuèujeme pro tyto úèely dobøe uschovat. SERVIS - PROMA CZ s.r.o centrální servis - Mìlèany 38, DOBRUŠKA Záruèní list Výrobek: UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH Typ: Datum: SPD-1000 Výr. èíslo: (série) Op. è.: Datum: Op. è.: Datum: Razítko a podpis Bez øádnì vyplnìného zár. listu nebude na pøípadné reklamace brán zøetel!

NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPB-550/400. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC S 024-01 02/2007

NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPB-550/400. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC S 024-01 02/2007 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC S 024-01 02/2007 UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPB-550/400 1 strana OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

NÁVOD K OBSLUZE MINI SOUSTRUH SM-250E. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC S 009-02 10/2005

NÁVOD K OBSLUZE MINI SOUSTRUH SM-250E. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC S 009-02 10/2005 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC S 009-02 10/2005 MINI SOUSTRUH SM-250E 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty hluku

Více

Hoblovka s protahem HP- 200

Hoblovka s protahem HP- 200 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 005-01 02/2007 Hoblovka s protahem HP- 200 1 strana OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití stroj 4) Technická data 5)

Více

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA BKS - 2500 B 004-05 09/2014 Původní česká verze návodu k použití - druhé vydání únor 2013 1 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Účel použití 4) Technická data

Více

NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPC - 900PA

NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPC - 900PA NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUH SPC - 900PA S 002-03 04/2013 Původní česká verze návodu k použití - druhé vydání leden 2013 1 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Účel použití 4) Technická data 5) Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE SNÌŽNÁ FRÉZA PSF-500/6,5. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC F 00

NÁVOD K OBSLUZE SNÌŽNÁ FRÉZA PSF-500/6,5. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC F 00 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC F 00 SNÌŽNÁ FRÉZA PSF-500/6,5 1 str ana OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Technická data 4) Úèel použití 5) Hodnoty hluku zaøízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N Strana 1 (celkem 14) Soustruh na dřevo Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení soustruhu na dřevo HOLZMANN. Dříve než uvedete soustruh do provozu, přečtěte

Více

FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E

FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E Návod k obsluze FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E Ohýbačka s výkyvným ramenem Vážený zákazníku, mnohokrát děkujeme za zakoupení výrobku firmy Metallkraft. Obráběcí stroje na kov Metallkraft

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení.

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

38 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIK NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ STAČEČKA, OHÝBAČKA, NŮŽKY 3 V 1 SNO

38 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIK NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ STAČEČKA, OHÝBAČKA, NŮŽKY 3 V 1 SNO PROMA CZ s.r.o. MĚLČANY 38 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIK NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ STAČEČKA, OHÝBAČKA, NŮŽKY 3 V 1 SNO - 1000 -2- Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení univerzálního stroje 3 v 1 od

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Strana 1 (celkem 11) KaindlCZ spol. s r.o., Božetěchova 36, 616 00 Brno, tel./fax.: 549240443, mobil: 602766678, e-mail: kaindl@c-mail.

Strana 1 (celkem 11) KaindlCZ spol. s r.o., Božetěchova 36, 616 00 Brno, tel./fax.: 549240443, mobil: 602766678, e-mail: kaindl@c-mail. NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSM 20 GmbH Germany Rozsah upínání od 1 do 20 mm - Svého druhu jedinečná, mobilní ostřička vrtáků nabízí ryzí alternativu k větším, ale především dražším přístrojům. - Svoji

Více

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion

Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion Návod k obsluze C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL 18V zastøihovaè plotù byl vyvinut a vyroben s dùrazem na splnìní vysokých norem kvality.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 FDB 2004-E 3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 4 FIG. D 02 FDB 2004-E 5 01 FIG. E 1 2 02 03 33 mm FAR GROUP EUROPE Contents 19 CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto vibrační

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

KDR 802 odsavač pilin a třísek

KDR 802 odsavač pilin a třísek odsavač pilin a třísek Návod k používání aktualizace 7/ 2010 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 517 50 Častolovice Czech Republic

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D CZ Návod k obsluze Obj. číslo: 4031610 Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D Všeobecné bezpečnostní pokyny Pozor: Při používání tohoto kompresoru je třeba na ochranu před úderem elektrickým

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

632409B ASR 14 E-1/4" ASR 14 E-1/2"

632409B ASR 14 E-1/4 ASR 14 E-1/2 632409B 3 4 3 4 5 5 2 2 1 1 Technická data CZ Akumulátorové vrtací šroubováky Typ Napìtí 14,4 V 14,4 V Otáèky naprázdno 0 2300 min 1 0 2300 min 1 Poèet úderù 0 3000 min 1 0 3000 min 1 Dotahovací moment

Více

Lisovací koš 240 Lt COMBi. Uživatelská příručka

Lisovací koš 240 Lt COMBi. Uživatelská příručka Lisovací koš 240 Lt COMBi Uživatelská příručka Vyrábí: Mac-Fab Systems Ltd, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRSKO Tel.: +353 (0)42 966 7193 Fax: +353 (0)42 966 7846 E-mail: sales@macfab.com Web: www.macfab.com

Více

Dvoukotoučové brusky GDS 125 GDS 125 A GDS 150 GDS 150 K GDS 175 GDS 200 PDS 250 UG

Dvoukotoučové brusky GDS 125 GDS 125 A GDS 150 GDS 150 K GDS 175 GDS 200 PDS 250 UG NÁVOD K OBSLUZE Dvoukotoučové brusky GDS 125 GDS 125 A GDS 150 GDS 150 K GDS 175 GDS 200 PDS 250 UG Obj. číslo 55114 Obj. číslo 55110 Obj. číslo 55119 Obj. číslo 55108 Obj. číslo 55115 Obj. číslo 55116

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 POPIS 2 POWX008 CZ 2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 2.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

559122-55CZ/SK DW712

559122-55CZ/SK DW712 559122-55CZ/SK DW712 2 3 4 5 6 7 CZ POKOSOVÁ PILA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro náøadí firmy DEWALT. Dlouhá léta zkušeností a nepøetržitý inovaèní proces èiní z firmy DEWALT právem spolehlivého

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Blahopøejeme Vám! Komplet. Technické údaje. Popis (obrázek A) Bezpeènost z hlediska elektrické instalace

Blahopøejeme Vám! Komplet. Technické údaje. Popis (obrázek A) Bezpeènost z hlediska elektrické instalace ??CZ DW650 DW650E 2 3 4 5 PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí firmy DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily z firmy DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších partnerù

Více

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02 pistole horkovzdušná 2000 W PROTECOR 51.07-HP-02 1 2 9 3 Popis přístroje 1) Kovová výfuková trubice 2) 2-polohový přepínač 3) Síťový kabel 4) Rozptylová tryska 5) Redukční tryska 6) Reflektorová tryska

Více

Návod na použití elektrického drbadla Cow Cleaner

Návod na použití elektrického drbadla Cow Cleaner Návod na použití elektrického drbadla Cow Cleaner Obj. č: 3291 Technická data Rozměry: (d/ š / v): 1200 mm x 500 mm x 1100 mm Hmotnost: 110 kg Hlučnost: 70 dba Napětí: 230 Volt / 50 Hz Pohon: bezúdržbový

Více

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem DYNAPAC Stroje pro práci s betonem Vibrační hladicí lať BV30 Návod k obsluze a katalog náhradních dílů BV30 - IS - 10631 1 - CZE Bezpečnostní pokyny - STROJE: Poháněné: elektrickým proudem, stlačeným vzduchem,

Více

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 12/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

Návod k obsluze PacMaster

Návod k obsluze PacMaster Návod k obsluze PacMaster Strana 1 PacMaster Obsah Dùležité bezpeènostní pokyny... 3 Uvedení do provozu... 3 Provoz pøístroje... 4 Porucha... 5 Údržba... 5 Technické údaje... 6 Doplòkové pøíslušenství...

Více

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 FDS 1012 - A 2 English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 1 3 5 2 7 4 1 6 FDS 1012-A Contents 21 CZ Šroubovák NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili

Více

Zdeněk Kejzlar a Libor Holý HOK KOVOVÝROBA Horní Kostelec 549 41 Červený Kostelec. Tel : +420 491 461 196 Fax : +420 491 463 573 www.hok.nc@tiscali.

Zdeněk Kejzlar a Libor Holý HOK KOVOVÝROBA Horní Kostelec 549 41 Červený Kostelec. Tel : +420 491 461 196 Fax : +420 491 463 573 www.hok.nc@tiscali. Zdeněk Kejzlar a Libor Holý HOK KOVOVÝROBA Horní Kostelec 549 41 Červený Kostelec Tel : +420 491 461 196 Fax : +420 491 463 573 www.hok.nc@tiscali.cz Zdeněk Kejzlar Libor Holý +420 776 586 647 +420 603

Více

Katalogová novinka bruska na kulato PBK-1000. (více na straně 68). Kovo obráběcí stroje

Katalogová novinka bruska na kulato PBK-1000. (více na straně 68). Kovo obráběcí stroje Kovo obráběcí stroje Srážeč hran, univerzální frézky Univerzální frézky Nástrojářská frézka Univerzální frézka Kombi soustruh Stolní a univerzální soustruh Univerzální soustruhy Univerzální soustruhy s

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3 Mobilní hydraulický agregát HA 8110 provozní příručka Provozní příručka obsahuje veškeré informace pro správné a bezpečné používání mobilního hydraulického agregátu. Tuto příručku si pečlivě prostudujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

230W 51.01-BPR-145-230

230W 51.01-BPR-145-230 bruska pilových řetězů S OSVĚTLENÍM 230W 51.01-BPR-145-230 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. CZ!!! Dříve než uvedete přístroj do provozu, pročtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

AT 002 NÁVOD K OBSLUZE SADA PNEUMAT. NÁŘADÍ 43 DÍLNÁ ZÁRUČNÍ LIST

AT 002 NÁVOD K OBSLUZE SADA PNEUMAT. NÁŘADÍ 43 DÍLNÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 -

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - DED 7930 CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - OBSAH Kapitola strana 1. Bezpečnost práce 5 2. Určení zařízení 6 3. Omezení použití 6

Více

630870B ASV 12 E ASV 14 E

630870B ASV 12 E ASV 14 E 630870B ASV 12 E ASV 14 E 8 7 6 5 8 7 6 5 4 4 3 3 1 2 1 2 ASV 12 E ASV 14 E 9 Technická data CZ Akumulátorové vrtací šroubováky Typ ASV 12 E ASV 14 E Napìtí 12 V 14,4 V Otáèky naprázdno: 1. rychlost 0

Více

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte,

Více

Kombi soustruhy. Obráběcí stroje SKF-800. Soustruh. Frézovací zařízení 74 900- Příčný posuv strojní. (62 941,- bez DPH) obj.

Kombi soustruhy. Obráběcí stroje SKF-800. Soustruh. Frézovací zařízení 74 900- Příčný posuv strojní. (62 941,- bez DPH) obj. Kombi soustruhy NÁŠ TIP SKF-800 Příčný posuv strojní obj. číslo 25000800 74 900- (62 941,- bez DPH) Soustruh Frézovací zařízení Točná délka (X) Točný nad ložem (L) Točný nad suportem (S) Závity metrické

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi

Více

POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd

POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd POWERmini šroubovák Návod k obsluze LI1 Innovation from C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL Šroubovák byl vyvinut a vyroben s dùrazem na splnìní vysokých norem kvality. Jednoduchost

Více

inspira 600 inspira 600

inspira 600 inspira 600 inspira 600 inspira 600 DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních pøedpisù: Proètìte si pøed použitím stroje pokyny v tomto návodu.

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

Návod pro obsluhu a údržbu. Bloková pila VACUTEC MORAVIA VMP 700

Návod pro obsluhu a údržbu. Bloková pila VACUTEC MORAVIA VMP 700 Návod pro obsluhu a údržbu Bloková pila VACUTEC MORAVIA VMP 700 VACUTEC MORAVIA spol. s r.o. Kojetínská 3881 767 01 Kroměříž vacutec@vacutec.cz www.vacutec.cz Obsah: 1. Obecné informace 2. Montáž 3. Montáž

Více

Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell

Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell Návod k použití Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell Obj.č.: 44.172.15 I.-Nr.: 01017 Všeobecné bezpečnostní pokyny a ochrana proti úrazu Bezpečná práce bez úrazu je s nářadím zajištěna pouze tehdy,

Více

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost OPRAVÁTOR CZ Návod k používání model TD9508BT1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

Pøíruèka pro ponorná èerpadla CP, MP a SX

Pøíruèka pro ponorná èerpadla CP, MP a SX Pøíruèka pro ponorná èerpadla CP, MP a SX Pokyny k montáži, provozu a údržbì NÁVODY K PROVOZU A ÚDRŽBÌ PONORNÝCH ÈERPADEL ODPADNÍCH VOD CPE/S (1) Hlavní technické údaje 1. Popis abecedního symbolu CP 150-2HA

Více

Návod k obsluze. DvoukotouČOVÁ BRUSKA. User manual. Mode d emploi. Dvoukotoučové brusky. Bruska pro broušení za mokra a za sucha.

Návod k obsluze. DvoukotouČOVÁ BRUSKA. User manual. Mode d emploi. Dvoukotoučové brusky. Bruska pro broušení za mokra a za sucha. Návod k obsluze DvoukotouČOVÁ BRUSKA GB F cz D User manual Grinding machines Mode d emploi Ponceuses Návod k obsluze Brusky Bedienungsanleitung Schleifmaschinen Dvoukotoučové brusky Bitte vor der ersten

Více

S110PE S110PEK S111PEK

S110PE S110PEK S111PEK CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie S110PE S110PEK S111PEK Área Empresarial Andalucía - Sector I Calle Sierra de Cazorla nº7 C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN

Více

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/4 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat

Více

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více