Provozní návod *D * Bruska za mokra D Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria"

Transkript

1 Provozní návod Bruska za mokra D *D * Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

2 Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430 Leibnitz Telefon: +43 (0) 345/8954 Fax: +43 (0) 345/ Copyright by POSCH Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Vyplňte prosím před uvedením zařízení do provozu. Tím si zajistíte nezaměnitelnost podkladů k vašemu zařízení, což vám umožní získat pohotové informace na případné dotazy. Číslo zařízení:... Sériové číslo:... POSCH Österreich: 8430 Leibnitz, Paul-Anton-Keller-Strasse 40, Telefon: +43 (0) 345/8954, Fax: +43 (0) 345/ , POSCH Deutschland: Velden/Vils, Preysingallee 19, Telefon: +49 (0) 874/081, Fax: +49 (0) 874/083,

3 Obsah Obsah 1 Předmluva Ochrana autorských práv 5 1. Záruka Podmínky Pojmy Návod k obsluze 6 Bezpečnostní pokyny 7.1 Vysvětlení symbolů 7. Všeobecné bezpečnostní pokyny 8.3 Bezpečnostní pokyny pro brusky 8.4 Upozornění týkající se hluku 8.5 Jiná rizika 9.6 Předpisové použití 9 3 Všeobecné informace Rozsah platnosti Popis Nejdůležitější části zařízení Štítky a jejich význam Instalace 1 4 Uvedení do provozu Pohon pomocí elektromotoru (typ E) 13 5 Ovládání Přípojka chladicí vody Uchycení nože Broušení 15 6 Vypnutí zařízení 17 7 Kontroly Bezpečnostní prvky Šroubové spoje 18 8 Údržba Výměna brusného kotouče Čištění 19 9 Odstraňování závad 0 10 Technické údaje 1 3

4 Obsah 11 Servis Prohlášení o shodě EG 3 4

5 Předmluva 1 Předmluva Děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Toto zařízení bylo vyrobeno v souladu s platnými evropskými normami a předpisy. V tomto návodu najdete instrukce pro správnou a bezpečnou práci a rovněž pro údržbu zařízení. Každá osoba, která je zodpovědná za přepravu, instalaci, uvedení do provozu, obsluhu a údržbu zařízení si musí přečíst a pochopit: návod k obsluze, bezpečnostní předpisy, bezpečnostní předpisy jednotlivých kapitol. Má-li být vyloučeno chybné používání a zajištěn bezporuchový provoz, je zapotřebí návod umístit tak, aby byl obsluhujícímu personálu neustále k dispozici. 1.1 Ochrana autorských práv Všechny podklady jsou chráněny autorským právem. Předávání podkladů třetím osobám, jejich rozmnožování (i jednotlivých částí) a sdělování obsahu třetím osobám je zakázáno, pokud to není výslovně povoleno. 1. Záruka Před uvedením zařízení do provozu pozorně přečtěte návod k obsluze! Za škody a závady vzniklé nedodržením pokynů v návodu k obsluze výrobce neodpovídá. Závady zařízení, které jsou předmětem záručního plnění, je nutné nahlásit ihned po jejich zjištění. Nárok na záruku zaniká např.: při neodborném používání, při použití nevhodného připojení a pohonů, které nejsou součástí zařízení, při použití neoriginálních spotřebních dílů a příslušenství, v případě přestavby zařízení, pokud nebyla výrobcem písemně schválena. Spotřební díly nejsou předmětem záručního plnění. 1.3 Podmínky Informace o technických údajích, rozměrech, vyobrazeních zařízení a změnách bezpečnostně technických norem podléhají vývoji a nejsou proto v žádném případě závazné pro dodávku. Tiskové a obsahové chyby vyhrazeny. 1.4 Pojmy Provozovatel Za provozovatele je považována osoba, která zařízení provozuje a správně používá, nebo osoba, která obsluhou zařízení pověřuje vhodné a poučené osoby. Obsluhující personál Obsluhujícím personálem (obsluhou) se rozumí osoba, která je provozovatelem pověřená obsluhou zařízení. 5

6 Předmluva Odborný personál Odborným personálem se rozumí osoba, která je provozovatelem pověřená výkonem odborných prací, jako je instalace, montáž vybavení, údržbářské práce a odstraňování závad. Elektrotechnický odborník Elektrotechnickým odborníkem se rozumí osoba, která na základě svého odborného vzdělání má znalosti elektrických zařízení, norem a předpisů, je schopna rozpoznat a vyloučit možná nebezpečí. Zařízení Označení zařízení nahrazuje obchodní označení předmětu, na který tento návod vztahuje (viz titulní strana). 1.5 Návod k obsluze Tento návod k obsluze je překlad originálního návodu k obsluze. 6

7 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny.1 Vysvětlení symbolů Následující symboly a upozornění v tomto návodu varují před možným poškozením zdraví osob a škodami na majetku a mohou vám pomoci během práce. Varování před nebezpečnými místy Upozornění týkající se bezpečnosti práce. Při jeho nedodržení vzniká nebezpečí ohrožení zdraví a života osob. Důsledně dodržujte tato upozornění a chovejte se obzvláště pozorně a opatrně. Varování před nebezpečným elektrickým napětím Dotyk se součástmi, které jsou pod napětím, může způsobit smrt. Kryty a ochranná zařízení elektrických součástí smí otevírat pouze školený elektrotechnik po předchozím odpojení zařízení od napětí. Varování před pořezáním Nebezpečí pořezání končetin. Upozornění Symbol pro správné používání zařízení. Nedodržení může vést k poruchám nebo poškození zařízení. Upozornění týkající se hluku Symbol oblasti výskytu vysoké hladiny hluku > 85 db (A). Zanedbání může vést k poruchám nebo poškození sluchu. Další informace Symbol pro další informace k přikoupené součásti. Informace Informace závislé na dané činnosti 7

8 Bezpečnostní pokyny. Všeobecné bezpečnostní pokyny Zařízení smějí obsluhovat pouze osoby seznámené s jeho funkcemi, s nebezpečím práce na zařízení i s návodem k obsluze. Provozovatel je povinen odpovídajícím způsobem poučit personál. Osoby pod vlivem alkoholu, jiných drog nebo léků snižujících pozornost nesmějí zařízení obsluhovat ani zajišťovat jeho údržbu. Zařízení se smí provozovat pouze v technicky dokonalém stavu. Zařízení lze uvést do provozu pouze ve stabilní poloze. Minimální věk obsluhy: 18 let. Se zařízením smí vždy pracovat pouze jedna osoba! Dbejte na dostatečné osvětlení pracovní plochy, špatné osvětlení může podstatně zvýšit riziko úrazu! Nikdy nepracujte bez ochranných pomůcek a bezpečnostních prvků. Montážní, opravné a údržbářské práce a čištění provádějte pouze tehdy, je-li vypnutý pohon a stroj je v klidu! U pohonu elektromotorem je třeba hlavní vypínač přepnout do polohy 0 a odpojit přívodní potrubí. Nenechte zařízení běžet bez dozoru. Během seřizování a nastavování musí být vypnut pohon zařízení. Používejte pouze originální náhradní díly firmy POSCH. Je zakázáno provádět jakékoliv změny na zařízení nebo manipulovat se zařízením! Práce na elektrickém vybavení smějí provádět pouze školení elektrotechnici! Nikdy nepoužívejte poškozené připojovací kabely. Zařízení s elektrickým pohonem se nesmí používat za deště, protože může dojít k závadě vypínače, resp. elektromotoru!.3 Bezpečnostní pokyny pro brusky Při broušení je nutné neustále nosit ochranné brýle. Nikdy nepoužívejte poškozené nebo prasklé brusné kotouče. Ochranné plechy musí být vždy namontované a nastavené ve správné výšce. Pokud je zařízení zapnuté, nikdy nesahejte do prostoru brusného kotouče. Snadno zápalné materiály musí být odstraněny z dosahu zařízení (odlétávání jisker)..4 Upozornění týkající se hluku Hladina hluku na pracovišti je 70 db(a), měřeno u ucha obsluhy. Udávané hodnoty jsou emisní hodnoty a nemusejí tedy představovat bezpečné hodnoty pro dané pracoviště. Ačkoli existuje vzájemný vztah mezi emisní a imisní hladinou, nelze z toho spolehlivě odvodit, zda jsou či nejsou nutná dodatečná bezpečnostní opatření. Faktory ovlivňující imisní hodnoty pro určité pracoviště obsahují i specifické vlivy na daném pracovišti, jiné zdroje hluku, například počet zařízení nebo jiné vedlejší okolnosti práce. Povolené hodnoty na pracovišti se mohou v různých zemích lišit. Tyto informace by však uživateli měly umožnit lepší odhad možného rizika a nebezpečí. 8

9 Bezpečnostní pokyny.5 Jiná rizika I v případě, že jsou dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a zařízení je správně používáno, existují ještě některá rizika: Dotyk s rotujícími součástmi nebo nástroji. Nebezpečí poranění odlétajícím zpracovávaným kusem nebo jeho částmi. Nebezpečí požáru při nedostatečné ventilaci motoru. Ohrožení sluchu při práci bez sluchátek. Selhání lidského faktoru (např. v důsledku nepřiměřené tělesné námahy, psychické únavy...) Každé zařízení je nebezpečné, při práci je zapotřebí dbát maximální opatrnosti. Bezpečnost práce závisí na obsluze!.6 Předpisové použití Bruska Bruska za mokra slouží výhradně k ostření sekacích nožů a kotoučových nožů odkorňovačů u výrobků POSCH. Jakékoliv jiné či neodborné používání je výslovně zakázáno! 9

10 Všeobecné informace 3 Všeobecné informace 3.1 Rozsah platnosti Tento návod k obsluze je platný pro následující zařízení: Typ zařízení Č. položky * Typ Pohon M3900 Bruska za mokra - E1,1 Elektromotor *... Číslo položky zařízení je uvedeno na typovém štítku. 3. Popis Bruska Bruska za mokra slouží výhradně k ostření sekacích nožů a kotoučových nožů odkorňovačů. Zařízení je poháněno elektromotorem. Jako brusný nástroj se používá hrncový brusný kotouč. Pro každý nůž je zapotřebí vlastní uchycení, které je přišroubováno k otočnému stolu. Otočný stůl je výškově nastavitelný pomocí seřizovacího šroubu, aby bylo možné nastavit odpovídající hloubku broušení. Nůž se brousí metodou proti ostří za stálého přívodu chladicí vody. Chladicí voda se stříká tryskou přímo do oblasti brusného kotouče a poté je zachycena v jímací vaně, odkud ji lze odvádět. Bočně namontované stírací kartáče odstraní brusný prach z broušeného nože a zabrání vystřikování chladicí vody. Ochranné plechy chrání před brusným prachem a odlétávajícími jiskrami. 10

11 Všeobecné informace 3.3 Nejdůležitější části zařízení Kulový uzávěr 9 Typový štítek Elektromotor 10 Otočná rukojeť 3 Stírací kartáč 11 Seřizovací šroub 4 Nůž 1 Jímací vana 5 Uchycení nože 13 Ochranný plech 6 Tryska chladicí vody 14 Přepínač 7 Otočný stůl 15 Hadice chladicí vody 8 Stojan 11

12 Všeobecné informace 3.4 Štítky a jejich význam 1 5 Z00 10 Z Z Z Z Směr otáčení motoru Noste ochranné brýle a chrániče sluchu! 3 Pozor, stroj je v chodu! 4 Před uvedením zařízení do provozu je nutné přečíst si návod k obsluze! 5 Pozor, pohybující se součásti! 3.5 Instalace Zařízení lze uvést do provozu pouze ve stabilní poloze. Zařízení umístěte, popř. přišroubujte, na vodorovnou pevnou a volnou pracovní plochu. 1

13 Uvedení do provozu 4 Uvedení do provozu Před uvedením do provozu zkontrolujte funkci ochranných a bezpečnostních prvků. 4.1 Pohon pomocí elektromotoru (typ E) Zařízení s motorem na 30 V Zařízení se smí používat pouze v elektrickém obvodu s proudovým chráničem FI 30 ma. Práce na elektrickém vybavení smějí provádět pouze školení elektrotechnici! Připojte zařízení k elektrické síti: Síťové napětí 30 V (50 Hz) Jištění 16 A Pro přívod musí být použit kabel o minimálním průřezu,5 mm². Přepněte kolébkový spínač do polohy I. 13

14 Ovládání 5 Ovládání 5.1 Přípojka chladicí vody 1 1 Kulový uzávěr Hadicová přípojka Přívodní hadici chladicí vody připojte k hadicové přípojce kulového uzávěru. Hadicová přípojka má velikost G3/8, to odpovídá vnitřnímu průměru hadice 10 mm! Otočením rukojeti kulového uzávěru směrem dolů pustíte chladicí vodu. Kulový uzávěr neotevírejte úplně, jinak bude z trysky stříkat příliš mnoho vody. Nastavte ochranný plech do takové výšky, aby stírací kartáče překrývaly brusný kotouč asi o 5 10 mm Křídlová matice 3 Tryska chladicí vody Stírací kartáč Povolte křídlové matice a posuňte ochranný plech. Dejte pozor, aby se tryska chladicí vody nedotýkala brusného kotouče. 5. Uchycení nože Každý nůž má vlastní uchycení, které je k otočnému stolu připevněno dvěma samojistnými šestihrannými maticemi M1. Pomocí dodaných šroubů připevněte broušený nůž do uchycení. 14

15 Ovládání HackBlitz 350, HackBlitz 500, HackBlitz Zápustný šroub Nůž Schälprofi 500, ChipWorker, Biber (, 3) Zápustný šroub 3 Šroub se šestihrannou hlavou Nůž 5.3 Broušení Nůž 5 Křídlová matice Uchycení nože 6 Seřizovací šroub 15

16 Ovládání 3 Otočný stůl 7 Přepínač 4 Otočná rukojeť 1. Nastavte otočný stůl pomocí seřizovacího šroubu do takové výšky, aby mezi nožem a brusným kotoučem byla vzdálenost cca 3 mm.. Zapněte elektromotor. 3. Po otočení kulového uzávěru směrem dolů může chladicí voda protékat. Brousit se smí pouze s použitím chladicí vody. 4. Nastavte hloubku broušení. Otočte nůž k brusnému kotouči, povolte křídlovou matici M1 a otáčejte seřizovacím šroubem doprava tak dlouho, až je břit nože mírně zabroušený. 5. Dotáhněte křídlovou matici M1. 6. Pohybujte otočným stolem pomocí otočné rukojeti sem a tam. Otočný pohyb musí být tak velký, že brusný kotouč přesáhne konec nože. 7. Břit nože dobrušujte tak dlouho, až bude opět ostrý. Po broušení je třeba stáhnout otřep. 16

17 Vypnutí zařízení 6 Vypnutí zařízení Pohon pomocí elektromotoru (Typ E) Nastavte přepínač do polohy 0. 17

18 Kontroly 7 Kontroly Před kontrolními pracemi na zařízení bezpodmínečně vypněte pohon! Odpojte zařízení od sítě! 7.1 Bezpečnostní prvky Veškeré bezpečnostní prvky (kryty, ochranné mříže,...) musí být na svém místě! 7. Šroubové spoje Po první hodině provozu dotáhněte všechny šrouby a matice. Po každých dalších 100 hodinách provozu dotáhněte všechny šrouby a matice. Nahraďte ztracené šrouby a matice. 18

19 Údržba 8 Údržba Před údržbářskými pracemi na zařízení bezpodmínečně vypněte pohon! Odpojte zařízení od sítě! Práce na elektrickém vybavení smějí provádět pouze školení elektrotechnici! Nikdy nepracujte bez ochranných pomůcek a bezpečnostních prvků. Používejte pouze originální náhradní díly firmy POSCH. 8.1 Výměna brusného kotouče Vnější příruba 3 Brusný kotouč Imbusový šroub 1. Odmontujte nastavitelný ochranný plech.. Uvolněním tří imbusových šroubů M6x0 () odmontujte vnější přírubu (1). 3. Vyměňte brusný kotouč (3) a v opačném pořadí znovu sestavte zařízení. Zařízení uvádějte do provozu pouze se všemi namontovanými ochrannými plechy! 8. Čištění Před čištěním zařízení bezpodmínečně vypněte pohon! Odpojte zařízení od sítě! Pro zajištění optimální funkce čistěte zařízení v pravidelných intervalech. Nové zařízení (první 3 měsíce) myjte pouze houbou! V tomto období není lak ještě zcela vytvrzený a při čištění vysokotlakým mytím by mohlo dojít k jeho poškození. 19

20 Odstraňování závad 9 Odstraňování závad Závada Možná příčina Odstranění Viz strana Elektromotor neběží nebo se často vypíná Vadné přívodní vedení Kontrola přívodního vedení elektrotechnickým odborníkem Viz [ 13] Jistič vypadává - příliš slabé jištění přívodního vedení Použití správných pojistek Spouští se ochrana motoru Použití silnějšího přívodního vedení Špatný směr otáčení Záměna dvou fází Vypínač nefunguje Vadné přívodní vedení Kontrola přívodního vedení elektrotechnickým odborníkem Jistič vypadává - příliš slabé jištění přívodního vedení Vadná ochrana nebo motorový jistič Kontrola přívodního vedení elektrotechnickým odborníkem Přezkoušení nebo zaslání vypínače ke kontrole Viz [ 13] Špatný brusný výkon Uvolněný brusný kotouč Dotažení brusného kotouče Viz [ 19] Opotřebený brusný kotouč Výměna brusného kotouče Chladicí voda neteče Zavřený kulový uzávěr Otevřete kulový uzávěr Viz [ 14] 0

21 Technické údaje 10 Technické údaje Typ E1,1 Pohon Druh pohonu Elektromotor Výkon kw 1,1 Napětí V 30 Jištění A 16 Otáčky motoru ot/min 3000 Rozměry * Délka cm 85 Šířka cm 40 Výška cm 55 Hmotnost kg 40 *...Uvedené rozměry a hmotnosti jsou orientační a platí pro základní vybavení. 1

22 Servis 11 Servis Výrobek POSCH Při objednávání náhradních dílů pro vaše zařízení se prosím obraťte přímo na vašeho místního prodejce.

23 Prohlášení o shodě EG Prohlášení o shodě EG Tímto prohlašujeme, že následně označené zařízení odpovídá na základě jeho koncepce a konstrukce příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům evropské směrnice 006/4/ES. Zařízení dále odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 006/95/ES ze dne 1. prosince 006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí a směrnici Rady 89/336/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. Při jakékoli námi neschválené změně na zařízení ztrácí toto prohlášení svoji platnost. Bruska za mokra - Bruska za mokra Č. položky: M3900 Sériové číslo: od A Pro dodržení bezpečnostních a zdravotních požadavků uvedených ve směrnicích ES byly zahrnuty následující normy: EN ISO /- Všeobecné konstrukční směrnice EN Bezpečnostní odstupy horních a dolních končetin EN Elektrická zařízení strojů Interními opatřeními je zajištěno, že sériová zařízení vždy odpovídají aktuálním evropským směrnicím a použitým normám. Níže uvedený (jméno a adresa) podepisuje výše uvedené prohlášení o shodě ES a je zplnomocněn sestavit technické podklady. Leibnitz, dne Ing. Johann Tinnacher Obchodní ředitel Posch Gesellschaft m. b. H. Paul-Anton-Keller-Straße 40 A-8430 Leibnitz 3

24 Vaše odborná prodejna výrobk firmy Posch

Provozní návod Schälprofi 500

Provozní návod Schälprofi 500 Provozní návod Schälprofi 500 D1110063 - provedení - 2008/01 Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Výrobce 1 Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430 Leibnitz

Více

Provozní návod *D1110428-V001* Kolébková pila GS D1110428 - V001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110428-V001* Kolébková pila GS D1110428 - V001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Kolébková pila GS D1110428 - V001 *D1110428-V001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

Provozní návod *D1110466-V001* Stolní kotoučová pila s kolébkou D1110466 - - V001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Provozní návod *D1110466-V001* Stolní kotoučová pila s kolébkou D1110466 - - V001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Provozní návod Stolní kotoučová pila s kolébkou D0466 - - V00 *D0466-V00* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Více

Provozní návod *D1110385-1001* Stolní-výkyvná pila D1110385 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Provozní návod *D1110385-1001* Stolní-výkyvná pila D1110385 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Provozní návod Stolní-výkyvná pila D0385 - - 00 *D0385-00* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430 Leibnitz

Více

Provozní návod *D1110382-V001* Kolébková pila D1110382 - V001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110382-V001* Kolébková pila D1110382 - V001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Kolébková pila D0382 - V00 *D0382-V00* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430 Leibnitz

Více

Provozní návod *D1110393-V001* HydroCombi 20 D1110393 - V001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110393-V001* HydroCombi 20 D1110393 - V001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod HydroCombi 20 D1110393 - V001 *D1110393-V001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Pásová a kotoučová bruska BBTS500

Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Verze 1.1 Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 23 Označení artiklu: BBTS500 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 CS NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Transport a skladování...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

OKRUŽNÍ PILY. Model GTKS 315 NÁVOD K OBSLUZE. Stolová okružní pila. rrrrr

OKRUŽNÍ PILY. Model GTKS 315 NÁVOD K OBSLUZE. Stolová okružní pila. rrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ZÁRUČNÍ LIST nářadí s.r.o. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L

Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L Obj. č. D 322 288 Červen 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany GAA 1100 T # 55154 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany 1 4 2 5 6 1 230 V / 50 Hz 50 l 3,05 m 3 /min 1100 W/P1 13,6 kg 20000 min -1 2 3 4 5 CZ Dříve než uvedete

Více

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

Výrobce. Vážený zákazníku

Výrobce. Vážený zákazníku hcm 25 Dlabačka Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim novým

Více

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 FDB 2004-E 3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 4 FIG. D 02 FDB 2004-E 5 01 FIG. E 1 2 02 03 33 mm FAR GROUP EUROPE Contents 19 CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto vibrační

Více

Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d

Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d 500 1532 0901 220-240V / 50 Hz 3,10 kw 1532 0902 380-420V

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

Návod k použití 300 / 600

Návod k použití 300 / 600 Návod k použití 300 / 600 Symboly W&H VAROVÁNÍ! (při nedodržení těchto pokynů může dojít ke zranění) POZOR! (při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození zařízení) Všeobecná vysvětlení, není zde

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/9 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5 Obj. č. D 322 703 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Obj. č. D 322 311 Duben 2006 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Pásová bruska. bsm 2010. Návod k obsluze

Pásová bruska. bsm 2010. Návod k obsluze Pásová bruska bsm 2010 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinenfabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Poznámka: V souladu se zákonem odpovědnosti za produkt určený k použití není výrobce tohoto

Více

BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS

BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS Návod k použití BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS 175 2 3 4 Návod k použití Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru Elektrického nářadí, obrátili

Více

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze)

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze) UNIPLAN E Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41-41662 74 74 Fax +41-41662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/8 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

Návod k použití BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS 175

Návod k použití BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS 175 Návod k použití BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS 175 Elektrické nářadí vyžadující opravu je možné zaslat na adresu: Záruční servis: METABO s.r.o. Královická 1793 Brandýs n/l

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

TYP. Návod k obsluze. Vysokofrekvenční vibrátory. 42 V 200 Hz

TYP. Návod k obsluze. Vysokofrekvenční vibrátory. 42 V 200 Hz TYP AV Návod k obsluze Vysokofrekvenční vibrátory 42 V 200 Hz Záruka Hervisa, S.A. v záruční době odstraní na vlastní náklady veškeré závady nebo vymění vadné díly. Hervisa, S.A. poskytuje na tento výrobek

Více

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02 pistole horkovzdušná 2000 W PROTECOR 51.07-HP-02 1 2 9 3 Popis přístroje 1) Kovová výfuková trubice 2) 2-polohový přepínač 3) Síťový kabel 4) Rozptylová tryska 5) Redukční tryska 6) Reflektorová tryska

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

ABFRÄSFIX. Stolní odizolovací zařízení pro odizolování lakovaných vodičů a lanek. Návod k obsluze:

ABFRÄSFIX. Stolní odizolovací zařízení pro odizolování lakovaných vodičů a lanek. Návod k obsluze: ABFRÄSFIX Stolní odizolovací zařízení pro odizolování lakovaných vodičů a lanek Návod k obsluze: 1 Elektrický odizolovací přístroj pro lakované dráty: - o průměru od 0,8 do 5,0 mm - speciální provedení

Více

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314 Návod na obsluhu a údržbu pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru Obj. č. D 322 314 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Verze 1.2 česky. Řezačka obkladů BFSM800. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 101 40 Art.-Bez.: BFSM800

Verze 1.2 česky. Řezačka obkladů BFSM800. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 101 40 Art.-Bez.: BFSM800 Verze 1.2 česky Návod na obsluhu Řezačka obkladů BFSM800 Art.-Nr.: 101 40 Art.-Bez.: BFSM800 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Obj. č. D 322 658 Leden 2005 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte

Více

Stolová kotoučová pila

Stolová kotoučová pila Stolová kotoučová pila 5463 0901 ts 4020 230V/50Hz 3,0 kw 5463 0902 ts 4020 400V/50Hz 3,8 kw 5463 0903 ts 4020 400V/50Hz 4,8 kw 5463 0904 ts 4020 230V/50Hz 3,0 kw s předřezem 5463 0905 ts 4020 400V/50Hz

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze POZOR! Tento Návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte. EG

Více

Návod na obsluhu a údržbu. excentrické brusky typ HW 148. Obj. č. D 322 702

Návod na obsluhu a údržbu. excentrické brusky typ HW 148. Obj. č. D 322 702 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 148 Obj. č. D 322 702 Říjen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Kruhová pila s kyvným stolem. D111 0382 - Vydání 2006/01

Kruhová pila s kyvným stolem. D111 0382 - Vydání 2006/01 Kruhová pila s kyvným stolem D111 0382 - Vydání 2006/01 Obsah Všeobecné... 2 Výrobce... 2 Oblast platnosti... 2 Přiměřené účely použití... 2 Popis... 2 Nejdůležitější části stroje... 3 Nálepky a jejich

Více

Vysavač listí. Návod k použití. Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min

Vysavač listí. Návod k použití. Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min CZ Vysavač listí Návod k použití Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min Specifikace Jmenovité napětí Max. rychlost sání Maximální výstup vzduchu Kapacita sběrného vaku

Více

230W 51.01-BPR-145-230

230W 51.01-BPR-145-230 bruska pilových řetězů S OSVĚTLENÍM 230W 51.01-BPR-145-230 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. CZ!!! Dříve než uvedete přístroj do provozu, pročtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 FDS 1012 - A 2 English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 1 3 5 2 7 4 1 6 FDS 1012-A Contents 21 CZ Šroubovák NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili

Více

PROTECO. vysavač listí 2800W PROTECO 51.06-LV-2800

PROTECO. vysavač listí 2800W PROTECO 51.06-LV-2800 vysavač listí 2800W PROTECO 51.06-LV-2800 12 11 9 10 8 7 PROTECO 6 13 19 17 16 15 14 5 1 4 1. Sací hubice 2. Pojezdový váleček 3. Aretace pojezdového válečku 4. Výfuková tryska 5. Sběrný vak 6. Upevňovací

Více

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze Vřetenová frézka tfe 30 Číslo zařízení 6323 0000 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinen-fabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Obecné informace: Když stroj vybalíte z jeho obalu, zkontrolujte,

Více

PRO 1100 A # 75800. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany

PRO 1100 A # 75800. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany PRO 1100 A Čeština 3 English 7 Français xx Dansk xx Čeština xx Slovenčina xx Nederlands xx Italiano xx Norsk xx Svenska xx Magyar xx Hrvatski xx Slovenščina xx Româneşte xx Български xx Bosanski xx Srpski

Více

Návod k pouïití. Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260

Návod k pouïití. Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260 Návod k pouïití Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260 2 1 podávací stůl 2 odsávací připravek 3 pojistka zpětného rázu 4 aretační páka pro podávací stůl 5 pravítko 6 plechový kryt 7 upínací páka pro přenastavení

Více

Návod k použití. Obsah. 4 Speciální bezpečnostní upozornění. 2 Použití. 3 Všeobecné bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Obsah. 4 Speciální bezpečnostní upozornění. 2 Použití. 3 Všeobecné bezpečnostní upozornění Návod k použití Bruska koutových svárů KNSE 12-150 2 3 4 Návod k použití Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru Elektrického nářadí, obrátili na značku Metabo. Každé elektrické

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

POW X134 CZ 1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3

POW X134 CZ 1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 1.1 HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 1.1.1.Pracovní prostředí 1.1.2 Elektrická bezpečnost 1.1.3.Osobní bezpečnost 1.1.4 Správné použití nářadí 1.2 ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Více

Originál návodu k obsluze W 680

Originál návodu k obsluze W 680 Originál návodu k obsluze W 680 rukou). K Opěrný talíř s upínáním (používejte jen s dodávanou ochranou ruky). L Brusný kotouč se suchým zipem (používejte jen s dodávanou ochranou ruky). M Rounový brusný

Více

Originál návodu k obsluze W 780

Originál návodu k obsluze W 780 Originál návodu k obsluze W 780 N Drátěný kartáč (používejte jen s vhodnou ochranou ruky). O Upínací matice (7). Kompletní nabídka příslušenství viz. www.metabo.cz nebo hlavní katalog. 11 Opravy Upozorňujeme,

Více

DED 7472. CZ Kompresor mini Návod platný pro. exempláře. S retenční nádrží a regulátorem tlaku 1.1.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7472

DED 7472. CZ Kompresor mini Návod platný pro. exempláře. S retenční nádrží a regulátorem tlaku 1.1.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7472 DED 7472 CZ Kompresor mini Návod platný pro S retenční nádrží a regulátorem tlaku exempláře zakoupené po 1.1.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7472 1 1. Obsah 1. Bezpečnost práce str. 5 2. Určení zařízení str.

Více

TDS 10 M NÁVOD K OBSLUZE KERAMICKÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ TRT-BA-TDS10M-TC-001-CS

TDS 10 M NÁVOD K OBSLUZE KERAMICKÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ TRT-BA-TDS10M-TC-001-CS TDS 10 M CS NÁVOD K OBSLUZE KERAMICKÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ TRT-BA-TDS10M-TC-001-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Technická data... 3 Transport a skladování...

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie 2 3 Technické parametry Okružní pila (aku.) CP 190 CP 236 Výstupní výkon [W] 1600 2000 Volnoběžné otáčky [ot./min] 4500

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru Obj. č. D 322 678 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka Návod k používání aktualizace 2/ 2009 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 cz 517

Více

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI Návod na použití Okružní pila W 8402CI RYOBI W-6402NC W-8402NC Kotoučová pila Návod k použití Popis 1. Šroub se šestihrannou zápustnou hlavou 2. Klíč 3. Vnější příruba 4. Spodní ochranná lišta 5. Páka

Více

NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSG 20/2

NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSG 20/2 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSG 20/2 Překlad originálního návodu k obsluze Uschovejte prosím pro budoucí používání! Kaindl-Schleiftechnik REILING GmbH, Remchinger Str. 4, D-75203 Königsbach-Stein Tel.:

Více

Použité harmonizované normy:

Použité harmonizované normy: Provozní návod na brusku jádrových vrtáků KBS Kaindl Schleiftechnik REILING GmbH Remchinger Str. 4 D-75203 KÖNIGSBACH - Stein Tel.:+49 7232 / 4001-0 Fax:+49 7232 / 4001-30 e-mail: info@kaindl-schleiftechnik.de

Více

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010 Návody k obsluze kladkové polohovadlo CZ TR-0102 Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

Elektrický bezolejový pístový kompresor. Návod k obsluze

Elektrický bezolejový pístový kompresor. Návod k obsluze Elektrický bezolejový pístový kompresor Návod k obsluze VAROVÁNÍ Než začnete s kompresorem pracovat, musíte si tento návod přečíst a porozumět mu. PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ Dříve, než kompresor nainstalujte,

Více

Fi l t rační oběhové čerpadl o

Fi l t rační oběhové čerpadl o Ve r z e 1.1 česká Fi l t rační oběhové čerpadl o Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 261 47 OBSAH VÝKRES DÍLŮ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Návod k obsluze. Protahovačka ADH 200 ADH 250. Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití.

Návod k obsluze. Protahovačka ADH 200 ADH 250. Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití. Návod k obsluze Protahovačka ADH 200 ADH 250 Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití. 9.2.2011 ADH 200 / ADH 250 Protahovačka Všechna práva vyhrazena Holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion

Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion Návod k obsluze C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL 18V zastøihovaè plotù byl vyvinut a vyroben s dùrazem na splnìní vysokých norem kvality.

Více

VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní

VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní Originální návod k použití 1 Symboly Symbol Význam Varování před všeobecným nebezpečím Varování před úrazem elektrickým proudem Přečtěte si návod k použití, bezpečnostní pokyny! Noste chrániče sluchu!

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4 typ HW 760 A-L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L Obj. č. D 322 590 Leden 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod k obsluze k nástrojové brusce s průhledným diamantovým kotoučem SM 180

Návod k obsluze k nástrojové brusce s průhledným diamantovým kotoučem SM 180 Návod k obsluze k nástrojové brusce s průhledným diamantovým kotoučem SM 180 Uschovejte prosím pro budoucí používání! Kaindl-Schleiftechnik REILING GmbH 75203 Königsbach-Stein Remchinger Str. 4 Tel.: +49

Více

Provozní návod *D1110377-1001* Spaltfix K-450 D1110377 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110377-1001* Spaltfix K-450 D1110377 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Spaltfix K-450 D0377 - - 00 *D0377-00* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430 Leibnitz

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 668 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se šroubovákem pracovat

Více

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze Návod k obsluze Původní návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO

Více

Excentrická bruska SO 152/5

Excentrická bruska SO 152/5 Návod na obsluhu a údržbu Excentrická bruska SO 152/5 Obj. č. N16000214 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ

Více

UKOSOVACÍ A ODJEHLOVACÍ SYSTÉM S VARIABILNÍM ÚHLEM B 3 Stacionární stolní provedení Obj. č. 28 220

UKOSOVACÍ A ODJEHLOVACÍ SYSTÉM S VARIABILNÍM ÚHLEM B 3 Stacionární stolní provedení Obj. č. 28 220 UKOSOVACÍ A ODJEHLOVACÍ SYSTÉM S VARIABILNÍM ÚHLEM B 3 Stacionární stolní provedení Obj. č. 28 220 Návod na obsluhu Zákazník Model Sériové číslo Rok ZMĚNA VYHRAZENA 1 Před použitím : Před použitím si vždy

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití.

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. CZ NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušný svařovací automat Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Použití Svařování následujících materiálů přeplátováním

Více

cs Překlad původního návodu k používání www.metabo.cz

cs Překlad původního návodu k používání www.metabo.cz cs Překlad původního návodu k používání www.metabo.cz 7 SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls 1 SBE 650 Impuls 8 2 3 9 10 4 SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls 5 SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls L R BE 650, SBE 650,

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! RTAC1 19POL. www.ewm-group.com. Návody k obsluze.

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! RTAC1 19POL. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Návody k obsluze Dálkový ovladač RTAC1 19POL Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! www.ewm-group.com * *Details for ewm-warranty www.ewm-group.com

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem DYNAPAC Stroje pro práci s betonem Vibrační hladicí lať BV30 Návod k obsluze a katalog náhradních dílů BV30 - IS - 10631 1 - CZE Bezpečnostní pokyny - STROJE: Poháněné: elektrickým proudem, stlačeným vzduchem,

Více

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze Původní návod k obsluze GV25 GV35 GV702 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO NÁVODU

Více

PROTECO. Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800

PROTECO. Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800 Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800 1. plnící otvor 2. rukojeti 3. přepínač směru otáčení nožového válce 4. tlačítko ochrany motoru 5. spínací tlačítko - I 6. vypínací tlačítko - 0 7. ventilační mřížka

Více