STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER. NAD ORLICÍ, o.p.s Kostelecké Horky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER. NAD ORLICÍ, o.p.s. 51 41 Kostelecké Horky 57 27513823 www.nadorlici.cz"

Transkript

1 STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER NAD ORLICÍ, o.p.s Kostelecké Horky prosince 2011 Zpracovali: Ing. Kateřina Loučková Bc. Martina Lorencová Mgr. Petr Kulíšek

2 1. Úvod 1.1. Název MAS, právní forma: NAD ORLICÍ, o.p.s., obecně prospěšná společnost 1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF: Základní údaje: Původní stav* Stav k Počet obcí Počet obyvatel Rozloha MAS (km 2 )** 372,94 km 2 372,94 km 2 Počet členů celkem veřejný sektor neveřejný sektor * dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL ** zaokrouhleno na 2 desetinná místa 2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu 2.1. Složení SPL MAS NAD ORLICÍ se rozhodla formulovat tři priority SPL, v nich sledovat devět cílů, rozpracovat je do devíti opatření a popsat je pomocí 11 Fichí opatření PRV a dalších nástrojů Popis cílů 1. Upravená tvář regionu Cílem opatření je podpořenými projekty přispět k zlepšení upravené tváře regionu - veřejných prostranství a ploch sloužících jako veřejné prostory, a to jak v intravilánu obcí, tak na místech se stejným účelem v krajině a celkové zvýšení atraktivity obcí pro život obyvatel po všech stránkách. Cílem je i zapojení NNO, podnikatelů a občanů do tvorby a vymezení nových a lepších prostranství pro všechny cílové skupiny venkova, zajištění lepšího provozu a bezpečnosti zvýšení podílu zeleně. Nástrojem je i kultivace plánování v obcích, zlepšování vztahu k místnímu dědictví, zvýšení spolupráce na projektech mezi různými subjekty a zvýšení podílu mladých na tvorbě tváře obcí. Opravené a čisté obce s dostatkem zeleně, veřejná místa k odpočinku, udržovaná zemědělská krajina - to vše vytváří celkový obraz regionu, kterého chceme dosáhnout. Slovy PRV: podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich vybavení a vzhled, zajistit občanům pro jejich běžné potřeby a zájmy potřebnou infrastrukturu a příjemné prostředí. 2. Živý region Cílem opatření je podpořenými projekty zlepšit nebo obnovit odpovídající zázemí pro spolkový a kulturní život a rozšířit rovnoměrně dostupnou nabídku služeb potřebných pro život na venkově. Chceme dosáhnout pestřejšího veřejného života na vesnicích, kde obyvatelé i návštěvníci mají k dispozici základní služby a bohatou nabídku příležitostí k

3 trávení volného času. Cílem je i zapojení NNO, podnikatelů a občanů do plánování a realizace zázemí pro všechny cílové skupiny venkova a intenzivnější spolupráce mezi sektory. Nástrojem je mj. kultivace prostor a vybavení objektů, zapojení škol do komunitního života, zvýšení spolupráce na projektech mezi různými subjekty a zvýšení podílu mladých na životě regionu. Slovy PRV: podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich vybavení, rozvíjet základní služby pro obyvatele a návštěvníky zajistit občanům pro jejich běžné potřeby a zájmy potřebnou infrastrukturu, úplné a dostupné služby a příjemné prostředí. 3. Za odpočinkem na venkov Cílem je zajistit vybavenost území pro rekreaci místních obyvatel a návštěvníků regionu, podporovat diverzifikaci aktivit na venkově, přispět k udržení turistů v území nabídkou zážitků a zázemí pro provázané turistické produkty. Zařízení by měla zaměřovat na místní obyvatele tak i cizí návštěvníky. To na jedné straně znamená dostatek ubytovacích a stravovacích míst, na druhé straně bohatý výběr možností turistického vyžití. Slovy PRV: zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro místní cestovní ruch. Dlouhodobým cílem je obnovovat a rozvíjet vybavenost obcí sloužící návštěvníkům regionu i jeho obyvatelům, vytvářet podmínky pro zvýšení přínosu environmentálně šetrného cestovního ruchu pro region, vybudovat nové a upravit původní lesní cesty sloužící cestovnímu ruchu a zároveň zlepšit péči o lesy v regionu. 4. Rozvoj místní ekonomiky Cílem je podpořit oživení a diverzifikaci venkovské ekonomiky, podpořit vzájemné vazby a spolupráci mezi podnikateli a zajistit rovnoměrně rozloženou, diverzifikovanou a provázanou ekonomickou aktivitu na venkově, která nejen udržuje aktivní subjekty i v menších sídlech a podporuje zaměstnanost, ale i produkuje regionální specifika a přispívá k prosazení jména regionu. Chceme mít i na venkově mnoho drobných obchodníků, hostinských, opravářů a dalších živnostníků, zemědělců a jiných aktivních hybatelů. Chceme přispět k udržení sebezaměstnávání a víceodvětvovému zaměření podnikání na venkově. Slovy PRV: podporovat rozvoj místní ekonomiky (živností, zemědělského a nezemědělského podnikání, zájmových sdružení podnikatelů apod.) pomocí investic, poradenství a vzdělávání. 5. Přírodní a kulturní dědictví v nás a kolem nás Cílem je zajistit uchování tradic a povzbuzení identity občanů s regionem a obcí, pomocí podpory obnovy a využití místní architektury, tradičních prvků vzhledu obcí, drobných i větších místních památek a významných objektů movitých i nemovitého dědictví podpořit jejich oživení. Oživené a obnovené kaple, křížky, památky v krajině, tradiční domy, sloupy, domy slavných rodáků a jiné památky, vznik místních muzeí a skanzenů, ukázky řemesel, vydávání publikací o místní historii či přírodě, vznik naučných stezek, obnova zašlých hradišť, to vše pomáhá uchovat přírodní a kulturní dědictví našeho regionu pro další generace. Slovy PRV: chránit a zhodnocovat přírodní a kulturní dědictví venkova a místní

4 tradice. Dlouhodobým cílem je obnova a zhodnocování přírodních a kulturních hodnot regionu. 6. Vzdělaný aktivní region. Cílem je zajistit všeobecné podvědomí obyvatel o problematice možností rozvoje venkova, podporovat spolupráci a ukazovat příklady dobré praxe. Chceme zapojit do spolupráce venkovské školy, vzdělávací subjekty a možné aktivní subjekty v rozvoji venkova. Chceme mj. také podpořit nabídku vzdělávání na venkově. Chceme mít na venkově vzdělané lidi, lidi, kteří budou odborníky ve své oblasti, lidi, kteří se budou zajímat o dění kolem nich, lidi, kteří budou mít chuť se dále vzdělávat či předávat své zkušenosti ostatním. Chceme udržet malé venkovské školy a využít je jako místo dalšího vzdělávání obyvatel. Slovy PRV: vzdělávat a informovat občany v tématice související s rozvojem venkova a místní ekonomiky, zvyšovat jejich odbornost a zájem o obory uplatnitelné v regionu. 7. Vnitřní rozvoj MAS Cílem je zajišťovat rozvoj organizačních, lidských, finančních, materiálních a informačních kapacit NAD ORLICÍ, o.p.s. a zdrojů potřebných pro plnění budoucích úkolů, tj. pro redistribuci zdrojů místním žadatelům, pro potřebné vzdělávací, poradenské a další služby. 8. Partnerské projekty Cílem je podpořit vytváření partnerství s českými i zahraničními MAS a dalšími subjekty, realizaci tzv. projektů spolupráce a jiných partnerských aktivit a to zejména jako mostů spolupráce, příkladů dobré praxe a tvorby nových a inovativních záměrů. 8. Metody a principy LEADER Cílem je podporovat komunitní přístup v plánování rozvoje regionu NAD ORLICÍ, tzn. účast veřejnosti a místních organizací na přípravě a rozhodování o dalším rozvoji komunit, obcí a regionu, podpora partnerství mezi místními subjekty a v konečném důsledku realizace Místní-regionální agendy Popis priorit 1. Mobilizovat vnitřní rozvojový potenciál regionu NAD ORLICÍ Mobilizovat vnitřní sociální, ekonomický a environmentální potenciál na principu trvalé udržitelnosti a posílení spolupráce a místních vazeb. Tato priorita musí obsáhnout všechny tři rozměry strategie politiky soudržnosti EU na léta : ekonomický, sociální a environmentální. Základní prioritou SPL je uvést v pohyb a spolupráci potenciál různých subjektů rozvoje venkovského regionu. Oblast má relativně velký potenciál vnitřní i vnější vyplývající ze SWOT analýzy. LEADERovský přístup jej zejména využívá oživením vazeb, slabých míst, spolupráce a komunitních přístupů prostřednictvím malých projektů a spolupráce. Tato priorita musí obsáhnout všechny tři rozměry strategie politiky soudržnosti EU na léta : ekonomický, sociální a environmentální.

5 2. Partnerství v MAS jako klíč k rozvoji venkova Zajišťovat vnitřní rozvoj MAS jejích organizačních, lidských, finančních, materiálních a informačních kapacit a zdrojů potřebných pro plnění budoucích úkolů, tj. pro redistribuci zdrojů místním žadatelům, pro potřebné vzdělávací, poradenské a další služby. Zajišťovat rozvoj i vnějších vztahů, především skrze budování partnerství s dalšími MAS. 3. Šíření myšlenky LEADERu Podporovat komunitní přístup v plánování rozvoje regionu NAD ORLICÍ, tzn. účast veřejnosti a místních organizací na přípravě a rozhodování o dalším rozvoji komunit, obcí a regionu, podpora partnerství mezi místními subjekty. Zajišťovat šíření a aktivní používání metod a principů LEADER a to především komunitní a partnerský přístup Popis Fichí A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Cíl: Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich vybavení a vzhled, rozvíjet základní služby pro obyvatele a návštěvníky. Dlouhodobým cílem je zajistit občanům pro jejich běžné potřeby a zájmy potřebnou infrastrukturu, služby a prostředí. B.1 Radosti na venkově Cíl: Zlepšit nebo obnovit odpovídající zázemí pro spolkový a kulturní život a rozšířit rovnoměrně dostupnou nabídku služeb potřebných pro život na venkově. Dosáhnout pestřejšího veřejného života na vesnicích, kde obyvatelé i návštěvníci mají k dispozici základní služby a bohatou nabídku příležitostí k trávení volného času. Cílem je i zapojení NNO, podnikatelů a občanů do plánování a realizace zázemí pro všechny cílové skupiny venkova a intenzivnější spolupráce mezi sektory. Nástrojem je mj. kultivace prostor a vybavení objektů, zapojení škol do komunitního života, zvýšení spolupráce na projektech mezi různými subjekty a zvýšení podílu mladých na životě regionu. Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich vybavení a vzhled, rozvíjet základní služby pro obyvatele a návštěvníky. Dlouhodobým cílem je zajistit občanům pro jejich běžné potřeby a zájmy úplné a dostupné služby a příjemné prostředí. B.2 Služby a život na venkově Cíl:Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich vybavení a vzhled, rozvíjet základní služby pro obyvatele a návštěvníky. Dlouhodobým cílem je zajistit občanům pro jejich běžné potřeby a zájmy úplné a dostupné služby a příjemné prostředí a podporovat rozvoj podnikání v

6 obcích. Fiche řeší problematiku žadatelů ve Fichi B.1 Podmínky pro společenský život, kteří nesplňují kritérium neveřejné podpory. C.1 Vytváření pohostinné tváře regionu Cíl:Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch. Dlouhodobým cílem je obnovovat a rozvíjet vybavenost obcí sloužící návštěvníkům regionu i jeho obyvatelům, vytvářet podmínky pro zvýšení přínosu environmentálně šetrného cestovního ruchu pro region. C.2 Rozvoj venkovského podnikání Cíl: Podporovat rozvoj místní ekonomiky (živností, zemědělského a nezemědělského podnikání, zájmových sdružení podnikatelů apod.) pomocí investic, poradenství a vzdělávání. Dlouhodobým cílem je rozvíjet hospodářský potenciál regionu a udržet či obnovit ekonomickou činnosti na venkově. C.3 Údržba krajiny a rozvoj místní produkce Cíl: Zvýšení produktivity zemědělských a zpracovatelských podniků v regionu, zvýšení jejich odbytu a podpora prodeje jejich produktů, a to především v rámci regionu. Dlouhodobým cílem je zachování stávajících podniků, zvyšování kvality jejich produkce a celkové konkurenceschopnosti. D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi Cíl: Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch. Dlouhodobým cílem je obnovovat a rozvíjet vybavenost obcí sloužící návštěvníkům regionu i jeho obyvatelům, vytvářet podmínky pro zvýšení přínosu environmentálně šetrného cestovního ruchu pro region. D.2 Lesy pro odpočinek a pro lidi Cíl: Území MAS je i přes nízkou nadmořskou výšku z velké části pokryto lesními porosty (39%), z nichž jen malá část má omezený režim návštěvnosti (vojenské prostory, rezervace, obory). Naopak určitá plocha porostů jsou lesy obecní a rekreačně vymezené. Jejich vybavení pro rekreaci je zatím územně omezeno. Využití lesních oblastí a jejich přírodního dědictví pro rekreaci místních obyvatel a návštěvníků. Dlouhodobým cílem je vybudovat nové a upravit původní lesní cesty sloužící především k cestovnímu ruchu, a zároveň zlepšit péči o lesy v regionu. E.1 Oživení památek a tradic regionu Cíl: Chránit, zhodnocovat a prezentovat a předávat přírodní a kulturní dědictví venkova a místní tradice. Dlouhodobým cílem je obnova a zhodnocování přírodních a kulturních

7 hodnot regionu aktivitami, budování vztahu obyvatel k místním hodnotám, prezentace a využití nehmotného dědictví regionu včetně tradic, slovesné a výrobní kultury a prvků venkovského a místního života při péči o místní specifika. E.2 Obnova a paměť našeho kraje Cílem Fiche je podpora komplexního mapování místních kulturních hodnot a zejména šíření dobré praxe v obnově venkova, v zachování místních specifik a odlišností. Fiche je zaměřena na mapování a šíření povědomí o místních kulturních hodnotách, o nástrojích zachování místního dědictví hmotného i nehmotného, na spolupráci subjektů. Cílem je zvýšit počet kvalitních expozic a publikací vzniklých na základě obsáhlejšího a místně zaměřeného zhodnocení kulturních hodnot na místní úrovni, na přenositelnost místních specifik do rozvoje a dokumentů územního plánování. F.1 Vzdělávání a spolupráce pro aktivní rozvoj Cíl: Vzdělávat a informovat občany v tématice související s rozvojem venkova a místní ekonomiky, zvyšovat jejich odbornost a zájem o obory uplatnitelné v regionu. Rozšířit nabídku vzdělávání na venkově a využít současné vzdělávací zařízení (především školy) pro další aktivity Počet aktualizací SPL, k jakému datu byl SPL aktualizován (pouze významné změny změny Fichí, monitorovacích indikátorů, priorit, cílů), popis změn srpen aktualizace fichí 2, 5, 6 a 9, které byly vyhlašovány v rámci 8. kola, změny pojetí fichí díky aktualizaci prosinec změna bodovacích kritérií únor doplnění fichí o kódy způsobilých výdajů, které byly nové nebyl nebyly v původních fichích z důvodu administrativní chyby či v důsledku aktualizace CP SZIF. Úprava preferenčních kritérií tak, aby byla v souladu výše v definici kritéria a hodnota v sloupci bodové hodnocení. březen změna ve fichích z důvodu změn pravidel a umožnění či zamezení některých kombinací opatření a podmínek prosinec 2011 leden 2012 příprava generální aktualizace SPL

8 2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet MAS předpokládala následující čerpání při plném financování: Původní Název Fiche Podíl Alokace celkem Prům. roční alokace A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu 12,50% Kč Kč B.1 Radosti na venkově 16,00% Kč Kč B.2 Služby a život na venkově 4,50% Kč Kč C.1 Vytváření pohostinné tváře regionu 11,00% Kč Kč C.2 Rozvoj venkovského podnikání 9,50% Kč Kč C.3 Údržba krajiny a rozvoj místní produkce 8,50% Kč Kč D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi 4,00% Kč Kč D.2 Lesy pro odpočinek a pro lidi 2,50% Kč Kč E.1 Oživení památek a tradic regionu 8,50% Kč Kč E.2 Obnova a paměť kulturní krajiny 3,50% Kč Kč F.1 Vzdělávání a spolupráce pro aktivní rozvoj 4,00% Kč Kč MAS jako klíč k rozvoji venkova 15,50% Kč Kč Celkem 100,00% Kč Kč Vzhledem k procesu výběru MAS jsou částku podstatně nižší, cca na úrovni 38% původně plánované výše: Snížený Název Fiche Podíl Alokace celkem Prům. roční alokace A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu 12,50% Kč Kč B.1 Radosti na venkově 16,00% Kč Kč B.2 Služby a život na venkově 4,50% Kč Kč C.1 Vytváření pohostinné tváře regionu 11,00% Kč Kč C.2 Rozvoj venkovského podnikání 9,50% Kč Kč C.3 Údržba krajiny a rozvoj místní produkce 8,50% Kč Kč D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi 4,00% Kč Kč D.2 Lesy pro odpočinek a pro lidi 2,50% Kč Kč E.1 Oživení památek a tradic regionu 8,50% Kč Kč E.2 Obnova a paměť kulturní krajiny 3,50% Kč Kč F.1 Vzdělávání a spolupráce pro aktivní rozvoj 4,00% Kč Kč MAS jako klíč k rozvoji venkova 15,50% Kč Kč Celkem 100,00% Kč Kč

9 Dle postupného a měněného plánu vyhlašování fichí (vliv pozitivních změn pravidel posunů jejich platnosti a vhodnosti vyhlašování výzev): % z rozpočtu (dle platného % z rozpočtu (stav k ) Podané žádosti - všechny podané žádosti na MAS k Schválené žádosti Proplacené projekty** SPL) ks Kč ks Kč ks Kč Fiche A1 15 6, Fiche B , Fiche B Fiche C Fiche C Fiche C , Fiche D1 5 2, Fiche D Fiche E , Fiche E Fiche F1 5 0, Celkem , * % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF ** V případě průběžného financování uveďte obě ŽoP jako 1ks a součet proplacených prostředků. V případě, že k danému datu byla proplacena pouze průběžná žádost, uveďte projekt jako 1 ks a prostředky pouze za tuto jednu ŽoP, do poznámky dále uveďte, kolik projektů ještě nebylo dokončeno. Alokace k Stav k Celková alokace (Kč) Alokace IV.1.1 (Kč) Alokace IV.1.2 (Kč) Zazávazkováno IV.1.2 (Kč)* Proplaceno IV.1.2 (Kč)* Celkem * vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce Výzvy 1. výzva ( ) 2. výzva ( ) 3. výzva ( ) Fiche A1 X X 4. výzva ( ) Fiche B1 X X X Fiche B2 X X

10 Fiche C1 X X X Fiche C2 X X X Fiche C3 X X X Fiche D1 X X Fiche D2 X X Fiche E1 X X X Fiche E2 X X Fiche F1 X X Označte křížky, které Fiche byly v dané výzvě vyhlášeny 3. Metodický přístup 3.1. Zdroje údajů (sběr dat, dotazníky, rozhovory, kritéria pro výběr vzorků apod.) Zdrojem údajů jsou analýza a monitoring projektů MAS a řízená evaluační zasedání ve spolupráci s CpKP Monitorovací indikátory Plánovaná Plánovaná % dosažení hodnota dle hodnota dle Stav plnění cílové původního aktualizace k hodnoty Monitorovací indikátor SPL SPL počet strojů a technologických zařízení zakoupených nebo instalovaných pro zlepšení vzhledu obcí, služby občanům a zpracování % obnovitelných zdrojů energie počet obnovených nebo nově využitých objektů nebo ploch (parcel) opuštěných, zanedbaných, % zdevastovaných nebo dlouhodobě nevyužívaných počet projektů připravených a realizovaných s partnerem z jiného sektoru (alespoň 1 partner příjemce s významným podílem na přípravě a % realizaci projektu) počet projektů obcí realizovaných metodami komunitního plánování (s účastí veřejnosti) % počet nových nebo rekonstruovaných objektů občanské vybavenosti a nově zavedených služeb v % obcích počet projektů zaměřených převážně na mladé lidi do 30 let nebo na ženy anebo realizovaných % těmito skupinami počet nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů určených cestovnímu % ruchu počet nových lůžek v ubytovacích zařízeních % počet podniků se zavedenou novou technologií nebo s inovovanými produkty % počet nově založených mikropodniků % počet ukončených kurzů o rozsahu minim. 3 výukové dny % počet kurzů zaměřených na profesní vzdělávání, %

11 zahájení a rozvoj podnikání počet oživených památek místního významu nebo zhodnocených technických a jiných % památek počet podpořených projektů neziskových organizací % obnovené nebo nové služby na venkově v sídlech do 2000 obyvatel % počet publikací, studií, plánovacích dokumentací a sborníků vzniklých v projektech podpořených v % SPL počet nových nebo obnovených nebo nově vybavených zařízení pro vzdělávací činnosti, spolkové činnosti, sportovní nebo další veřejný % život oživující účely počet projektů vybraných k podpoře celkem % počet nových místně specifických výrobků, produktů nebo služeb vzniklých díky podpoře x x 3 x projektu v SPL počet podnikatelů zapojených do spolupráce na projektech v území MAS a mezi MAS x x 10 x počet realizovaných naučných tras, expozic nebo místních muzeí x x 9 x počet km nových nebo rekonstruovaných komunikací (včetně chodníků a stezek) x x 1 x počet účastníků všech vzdělávacích akcí x x 48 x počet nově vzniklých nebo obnovených víceúčelových objektů nebo zařízení x x 7 x

12 Míra naplňování Monitorovacích idikátorů - poměr mezi SPL a projekty Spolupráce (k ) Projekty SPL - proplacené i s dohodou Realizované projekty spolupráce Všechny projekty stávající SPL Monitorovací indikátor počet nových nebo obnovených nebo nově vybavených zařízení pro vzdělávací činnosti, spolkové činnosti, sportovní nebo další % % % 8 veřejný život oživující účely počet obnovených nebo nově využitých objektů nebo ploch (parcel) opuštěných, zanedbaných, zdevastovaných nebo % 1 13% % 8 dlouhodobě nevyužívaných počet kurzů zaměřených na profesní vzdělávání, zahájení a rozvoj podnikání 4 80% 7 140% % 5 počet nových nebo rekonstruovaných objektů občanské vybavenosti a nově zavedených % 4 33% % 12 služeb v obcích počet ukončených kurzů o rozsahu minim. 3 výukové dny 0 0% % % 12 počet publikací, studií, plánovacích dokumentací a sborníků vzniklých 0 0% 6 150% 6 150% 4 v projektech podpořených v SPL počet podpořených projektů neziskových organizací % 4 27% % 15 počet nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů určených % 0 0% % 10 cestovnímu ruchu počet projektů zaměřených převážně na mladé lidi do 30 let nebo na ženy anebo % 2 17% % 12 realizovaných těmito skupinami počet oživených památek místního významu nebo zhodnocených technických a jiných 8 100% 2 25% % 8 památek počet strojů a technologických zařízení zakoupených nebo instalovaných pro zlepšení vzhledu obcí, služby občanům a zpracování 20 80% 9 36% % 25 obnovitelných zdrojů energie obnovené nebo nové služby na venkově v sídlech do 2000 obyvatel 9 75% 4 33% % 12 počet projektů připravených a realizovaných s partnerem z jiného sektoru (alespoň 1 partner příjemce s významným podílem na přípravě a 11 73% 5 33% % 15 realizaci projektu) počet podniků se zavedenou novou technologií nebo s inovovanými produkty 8 100% 0 0% 8 100% 8 počet projektů obcí realizovaných metodami komunitního plánování (s účastí veřejnosti) 11 79% 1 7% 12 86% 14 počet nově založených mikropodniků 3 60% 0 0% 3 60% 5 počet projektů vybraných k podpoře celkem 37 46% 5 6% 42 53% 80 počet nových lůžek v ubytovacích zařízeních 0 0% 0 0% 0 0% 24

13 počet nových místně specifických výrobků, produktů nebo služeb vzniklých díky podpoře projektu v SPL počet podnikatelů zapojených do spolupráce na projektech v území MAS a mezi MAS počet realizovaných naučných tras, expozic nebo místních muzeí počet km nových nebo rekonstruovaných komunikací (včetně chodníků a stezek) 1, , počet účastníků všech vzdělávacích akcí počet nově vzniklých nebo obnovených víceúčelových objektů nebo zařízení Hodnotící otázky Povinné hodnotící otázky: Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu? Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu? Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu? Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu? Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu? Zvolené hodnotící otázky: (otázky zvolené ze strany MAS dle jejích cílů a priorit Zvolené hodnotící otázky byly vypracovány dle Metodiky dobré praxe místních akčních skupin v České republice Centrem pro komunitní práci Způsob, jak budou zodpovídány hodnotící otázky Pro zodpovězení povinných hodnotících otázek byla vytvořena monitorovací pracovní skupina, která provedla analýzu dat z databáze realizovaných projektů. Monitoring činnosti MAS proběhl v rámci 2 workshopů zajištěných externím dodavatelem: Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP). Workshopy byly tematicky rozděleny následujícím způsobem: workshop č. 1 - hodnocení fungování činnosti MAS NAD ORLICÍ workshop č. 2 - hodnocení realizace Strategického plánu LEADER s názvem LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ Workshop č. 1 proběhl dne v prostorách penzionu Pod rozhlednou ve Vrbici. Druhý seminář proběhl v sídle MAS NAD ORLICÍ v Kosteleckých Horkách. Oba

14 semináře moderovali a pracovníci Centra pro komunitní práci západní Čechy Jan Martínek a Tomáš Svoboda. Práce v pracovních skupinách Účastníci semináře byli rozděleni do čtyř pracovních skupin, z nichž každá měla řešit jednu z tezí, které popisují činnost kvalitně fungující MAS. Jednalo se o následující teze: Teze č. 1: MAS kvalifikovaně identifikuje problémy a možnosti území, na kterém působí, a na základě jejich vyhodnocení stanovuje strategii rozvoje tohoto území. Teze č. 2: MAS má vybudovaný odpovídající mechanismus distribuce peněz pro programy typu LEADER. Teze č. 3: MAS kromě přerozdělování finančních prostředků z programu typu LEADER realizuje i vlastní projekty, které naplňují priority schválené strategie rozvoje území MAS, zaměstnává kvalifikovaný a zkušený personál, významně se podílí na společenském životě regionu. Teze č. 4: Aktivity MAS probíhají v kooperaci všech místních aktérů na základě principů partnerství. MAS informuje o své činnosti a o dění v území, na kterém působí. Získává a přenáší zkušenosti s prací ve venkovském prostoru, a to na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Hodnocení činnosti MAS proběhlo prostřednictvím výroků, které podrobně specifikovaly obsah jednotlivých tezí. Každá pracovní skupina udělovala u každého z výroků takový počet, který odpovídá platnosti výroku pro činnost MAS NAD ORLICÍ (bylo možné udělit body i s jedním desetinným místem, např. 1,5 bodu). S uděleným počtem museli souhlasit všichni členové pracovní skupiny. Maximální počet, který bylo možné udělit za každý výrok, byl uveden u každého z výroků. Udělený počet pracovní skupiny stručně zdůvodnily. Čím více MAS získala, tím více je její činnost v souladu s jednotlivými tezemi. Poté, co pracovní skupiny obodovaly všechny výroky, zvolily si ze svého středu zástupce, který výsledky jejich práce prezentoval před všemi účastníky workshopu. Ohledně každého prezentovaného výroku proběhla diskuze v plénu, jejímž cílem bylo dosáhnout konsenzu ohledně míry naplnění všech výroků. Výsledné bodování, popř. zdůvodnění tohoto bodování, se tedy v některých případech lišilo od návrhu pracovních skupin. Výsledné hodnocení, které vzešlo z diskuze všech účastníků, je uvedeno v následující kapitole. 4. Odpovědi na hodnotící otázky Otázka č. 1: Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu? Analýza dat a dalších ukazatelů pracovní skupinou.

15 Podporujeme malé projekty, které neumožňují finančně vznik trvalého pracovního místa. Z proplacených projektů se žádný nezavázal k vytvoření trvalého pracovního místa. MAS zavedla preferenční kritérium sezónního místa. K zaměstnanosti v regionu přispívá personální obsazení kanceláře MAS tvořené 4 pracovníky + účetní. Průměrný pracovní úvazek ze SPL je 2,2. Otázka č. 2: Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu? Kancelář vychází z výsledků a dat pravidelného monitoringu. Řada projektů, zvláště od neziskových organizací, byla připravována ve spolupráci místními samosprávami. Na dofinancování projektů se podílely místní podnikatelské subjekty, čímž se prohloubilo prohloubení občanské společnosti. Sama MAS se snaží o víceodvětvový přístup. Projekty spolupráce i projekty z dalších operačních programů jsou připravovány a realizovány ve spolupráci se zástupci a odborníky z více sektorů. Příkladem by mohl být projekt Péče o krajinu... Otázka č. 3: Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu? Z analýzy preferenčních kritérií inovativnosti. Řada žadatelů, motivována preferenčními kritérii MAS, začala projekty připravovat metodou komunitního plánování. U některých projektů finanční podpora pomohla k zavedení v regionu nových technologií. Jiné projekty lze považovat za inovativní svým obsahem (inovativní využití nevyužívaných objektů). Podstatnou inovací, kterou přineslo uplatnění metody LEADER, je vytváření partnerství při realizacích projektů spolupráce, zvláště partnerství neziskových organizací a podnikatelů. Žadatelé uzavírali partnerství při plánování projektu i pro využití jeho výstupů. Často dochází k chybnému pochopení inovativnosti ze strany žadatelů a jejímu přeceňování při hodnocení. MAS se snaží přinášet do území inovativnost v praxi při realizaci projektů spolupráce. Otázka č. 4: Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu? Bodovacími kritérii byly zvýhodňovány projekty zapojující mladé lidi do přípravy a realizace projektu. řada projektů je zaměřena na mladé lidi, změnu v zapojení mladých lidí nepozorujeme. Kancelář MAS aktivně zapojuje mladé lidi do dění v regionu a snaží se využívat jejich potenciál.

16 Otázka č. 4: Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu? Kancelář MAS tvoří převážně ženy. MAS v rámci preferenčních kritérií zvýhodňuje zapojení žen. Ve 4. výzvě byly vybrány k podpoře 2 projekty podnikatelek - žen, které by bez podpory obtížně zahájily svoji činnost. Zvolené hodnotící otázky - EVALUACE Hodnocení činnosti MAS Teze č. 1: MAS kvalifikovaně identifikuje problémy a možnosti území, na kterém působí, a na základě jejich vyhodnocení stanovuje strategii rozvoje tohoto území. Výrok 1.1. MAS systematicky a dlouhodobě mapuje území, ve kterém působí. Získaná data vyhodnocuje. Vyhodnocení slouží jako podklad ke stanovení, popř.aktualizaci strategie rozvoje území MAS. Mapování proběhlo při přípravě integrované rozvojové strategie MAS. Nyní se již mapují jen dílčí témata. Přijaté žádosti se analyzují (vyhodnocuje se zájem o fiche), ale zatím bylo málo výzev a tudíž i žadatelů, aby se z toho daly vyvodit relevantní závěry. Další činnost v této oblasti by bylo vhodné zaměřit např. na vytipování dosud nenaplňovaných priorit (hledat realizátory) + pokračovat v mapování potřeb regionu MAS. Výrok 1.2. MAS provádí analýzu nadřazených a podřazených dokumentů (např. strategických a rozvojových dokumentů Krajů či měst, apod.). Strategie rozvoje území MAS na tyto dokumenty reaguje, popř. na ně navazuje. Max. počet Udělený počet 3 2,5 Max. počet Udělený počet 2 2

17 Při tvorbě integrované rozvojové strategie MAS se pracovalo i s rozvojovými dokumenty dotčených Krajů. Nyní již moc nových strategií nevzniká, pouze ty existující jsou analyzovány, což managament MAS NAD ORLICÍ mapuje. Otázkou je, zda jsou tyto dokumenty pro potřeby MAS NAD ORLICÍ využitelné. Výrok 1.3. SWOT analýza slouží jako základní nástroj pro vytvoření strategie rozvoje území MAS. Max. počet Udělený počet 2 2 SWOT analýza vytvořena při vzniku strategie. Její provedení bylo důkladné. Výrok 1.4. SWOT analýza je projednána s širokou veřejností. Max. počet Udělený počet 2 2 Integrovaná strategie rozvoje území MAS je zpracována se zapojením všech členů MAS a dalších relevantních rozvojových aktérů, nikdo není vyloučen (oslovena je i veřejnost, aktivní účast umožněna všem zájemcům). Výrok 1.5. Strategie rozvoje území MAS je zpracována se zapojením všech členů MAS a dalších relevantních rozvojových aktérů, nikdo není vyloučen (oslovena je i veřejnost, aktivní účast umožněna všem zájemcům). Max. počet Udělený počet 3 3 Všichni účastníci byli zváni na jednání ke tvorbě strategie a podle jejich názoru se mohli účastnit všichni zájemci. Výrok 1.6.

18 Strategie rozvoje území MAS je využívána jako nástroj pro plánování aktivit, neslouží jen k plánování přerozdělování prostředků z programů typu LEADER. Max. počet Udělený počet 3 2 Otázka využívání ISU v praxi? ISU má velký záběr, ale finančních prostředků je málo. V případě SPL je plánovaná aktualizace na základě vazby cílů a priorit na výběrová kriteria. Výrok 1.7. Strategie rozvoje území MAS je široce akceptována a naplňována více aktéry z veřejné i soukromé sféry. Max. počet Udělený počet 3 3 Jsou limity v povědomí veřejnosti o MAS a její strategii. Na zapojení veřejnosti bylo vynaloženo dost úsilí. Otázkou je, zda výsledek odpovídal vynaloženému úsilí. Důležité je upozornění na strategii vzhledem k její aktualizaci, včetně prezentace úspěchů při realizaci strategie. Výrok 1.8. Realizace a účinnost zvolené strategie rozvoje území MAS je pravidelně vyhodnocována. Max. počet Udělený počet 1 1 Strategie je pravidelně vyhodnocována, ale chtělo by to více rozšířit informovanost o výsledcích. Chybí zpětná vazba. Výrok 1.9. Členové MAS na setkání řeší vedle zákonem daných povinností také aktivity MAS na další období a jejich financování.

19 Max. počet Udělený počet 1 1 Na jednáních MAS jsou diskutovány další aktivity i financování. Teze č. 2: MAS má vybudovaný odpovídající mechanismus distribuce peněz pro programy typu LEADER. Výrok 2.1. MAS má jasně stanovena a zveřejněna kritéria výběru projektů. Max. počet Udělený počet 3 3 Systém hodnocení je jasně stanovený a zveřejněný. Výrok 2.2. MAS má jasně definovány role a odpovědnosti jednotlivých orgánů MAS při výběru projektů. Max. počet Udělený počet 2 2 Výběrová komise je zastoupená z různých sektorů. Výrok 2.3. Do výběru projektů je zapojena širší skupina než jen výběrová komise. Max. počet Udělený počet 2 2

20 Do rozhodovacího procesu je zapojen i programový výbor, který výběr schvaluje. Veřejná projednání výběru projektů byla zpočátku navštěvována více než v současnosti, nicméně i tak má smysl v nich pokračovat. Výrok 2.4. Jsou preferovány projekty s regionálním dopadem a je kladen důraz na spolupráci neziskových organizací, samospráv a podnikatelů. Max. počet Udělený počet 2 2 Tyto body jsou zachyceny v preferenčních kritériích. Výrok 2.5. Při výběru projektů mají stejné postavení všichni žadatelé bez ohledu na členství v MAS nebo právní subjektivitu (samospráva, podnikatel, nezisková organizace). Max. počet Udělený počet 3 3 Výrok 2.6. Je vybudován mechanismus asistence žadatelům a odpovídá velikosti území a náročnosti programů. Max. počet Udělený počet 2 2 Například před 4. výzvou bylo nabídnuto 5 seminářů kde bylo přítomno cca 30 osob. Nabízeny jsou i individuální konzultace. Konzultace k jiným programům než PRV nejsou prováděny příliš často, neboť je velká konkurence poradenských firem, malé znalosti ze strany managamentu MAS i malá poptávka z území MAS. Nicméně je nutné říci, že zde má MAS rezervy.

21 Pozn. mimo téma: Je třeba oslovit více potenciálně aktivních členů, což je téma na vnitřní diskusi v orgánech MAS i na valné hromadě. Výrok 2.7. MAS se systematicky věnuje budování kapacit v území vzdělávací činností. Max. počet Udělený počet 1 1 MAS nabízí exkurze po Čechách i v zahraničí po zajímavých projektech rozvoje venkova. MAS podporuje vzdělávání pedagogů nebo se podílí na seminářích zaměřených na péči o krajinu či kulturní dědictví. Teze č.3 MAS kromě přerozdělování finančních prostředků z programu typu LEADER realizuje i vlastní projekty, které naplňují priority schválené strategie rozvoje území MAS, zaměstnává kvalifikovaný a zkušený personál, významně se podílí na společenském životě regionu. Výrok 3.1. MAS realizuje vlastní projekty. Max. počet Udělený počet 3 3 MAS realizuje vlastní projekty, nicméně je limitována: kapacitou zaměstnanců finančními prostředky nutností věnovat maximální kapacitu realizaci SPL Výrok 3.2. MAS vytváří vlastní grantové programy financované z jiných zdrojů než LEADER. Max. počet Udělený počet 2 0

22 Zatím se nenašel se zdroj financování vlastních grantových programů. Zájem ze strany MAS je. Možností je, využít krajských dotací pro financování grantového schématu. Výrok 3.3. MAS zvyšuje podíl samofinancování (vybírá příspěvky od členů, provozuje podnikatelskou činnost apod.). Max. počet Udělený počet 2 1 Členské Příspěvky fungují, dobrovolný příspěvek žadatelů příliš nefunguje. Přispělo 20% žadatelů. Vlastní činnost je do 10 % obratu MAS. MAS zatím nenašla oblast, ze které by vlastní činností mohla ekonomicky profitovat. Rezervy jsou v motivaci dárců z území. Výrok 3.4. Vlastní projekty MAS a komerční činnost MAS vycházejí z priorit schválené strategie. Soulad projektů se strategií sleduje výkonný orgán MAS (programový výbor, valná hromada apod.). Ano Max. počet Udělený počet 2 2 Výrok 3.5. Pro realizaci vlastních projektů a komerční činnosti jsou v rámci managementu MAS vytvořeny odpovídající kapacity, tak aby nebyla ohrožena administrace programů LEADER. Max. počet Udělený počet 3 2,5 Administrace se zlepšuje. Nicméně velký objem práce s LEADEREM má negativní dopad na administraci vlastních projektů.

23 Výrok 3.6. Management MAS je profesionální, tj. disponuje odpovídající kapacitou a zároveň má odpovídající zkušenosti. Max. počet Udělený počet 3 2,5 Management MAS je profesionálně vzdělaný. Výrok 3.7. Management MAS zvyšuje svoji odbornost. Max. počet Udělený počet 3 2,5 V počátku bylo vzdělávání systematičtější, nyní není příliš kapacita a vzdělávání probíhá spíše praxí (měla by být vytvořena kapacita). Vítáno bude zejména vzdělání v oblasti řízení projektového cyklu. Výrok 3.8. Management MAS je dlouhodobě udržitelný, tj. odpovídajícím způsobem financován s nízkou fluktuací zaměstnanců, pracovníků a externích poradců. Max. počet Udělený počet Zdůvodnění 1 0,8 bodování: MAS nevyužívá externisty, vše řeší svými zaměstnanci, jejichž počet narůstá s počtem projektů (dnes 6 na různé úvazky). Doposud odešli 3 zaměstnanci z nichž dva na mateřskou dovolenou. Výrok 3.9. Pracovníci a představitelé MAS jsou významnými místními aktéry společenského života.

24 Aktivní lidé ano, celebrity ne. Max. počet Udělený počet 1 1 Výrok MAS využívá služeb externích fyzických a právnických osob (stabilní dodavatelé). Max. počet Udělený počet 1 0,5 Dodavatelů je, vzhledem k počtu projektů, mnoho, a ne příliš často se opakují. Jiná situace je u služeb (zejména v souvislosti se vzděláváním), kde MAS využívá opakovaně stejné dodavatele. Teze č. 4: Aktivity MAS probíhají v kooperaci všech místních aktérů na základě principů partnerství. MAS informuje o své činnosti a o dění v území, na kterém působí. Získává a přenáší zkušenosti s prací ve venkovském prostoru, a to na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Výrok 4.1. MAS se snaží, aby byla v rámci členské základny rovnoměrně zastoupena sféra soukromá a veřejná, a členství v MAS je otevřené pro každého aktéra, který v území MAS sídlí, resp. působí. Max. počet Udělený počet 3 3 Zdůvodnění bodování: I přes počáteční nevyváženost se jednotlivé sféry zapojují rovnoměrně. Vyváženost je zajištěna strategickými dokumenty MAS, které garantují třetinové zastoupení sektorů. Výrok 4.2. Členství v MAS schvaluje orgán složený ze všech členů MAS (valná hromada, plénum, správní rada).

25 Max. počet Udělený počet 2 2 Členství schvaluje Valná hromada, otázka nám přijde bezpředmětná, každý kdo chce, se může stát členem MAS. Principálně nelze člena odmítnout. Výrok 4.3. V orgánech MAS je rovnoměrně zastoupen veřejný, podnikatelský a neziskový sektor. Max. počet Udělený počet 2 2 To vyplývá ze zakládajících dokumentů. Výrok 4.4. Každý člen má právo být volen do orgánů MAS. Max. počet Udělený počet 2 2 Každý člen může nominovat jednoho svého zástupce do každého z orgánů. Výrok 4.5. MAS pravidelně komunikuje s místními samosprávami a dalšími rozvojovými aktéry. Max. počet Udělený počet 3 3 MAS komunikuje, často však bez odezvy. Výrok 4.6. MAS sleduje geografické rozložení žádostí o podporu a posiluje komunikaci s méně aktivními částmi území.

26 Max. počet Udělený počet 3 2 MAS účelně nevyhledává méně zapojované regiony. Ve svých počátcích je aktivně vyhledávala, z důvodu velké náročnosti a minimální odezvy přestala. Možná by bylo dobré znovu prezentovat činnost MAS v méně zapojených regionech. Výrok 4.7. MAS informuje o své činnosti prostřednictvím médií. Max. počet Udělený počet 3 1,5 V této oblasti by MAS měla a mohla přidat ve snaze. Rezervy jsou ve využívání zpravodajů mikroregionů. MAS by měla lépe prezentovat své projekty.

27 Výrok 4.8. Na www stránkách MAS lze zjistit základní informace o MAS a její činnosti. Max. počet Udělený počet 1 1 Webové stránky jsou rozsáhlé a aktualizované. Výrok 4.9. Na www stránkách MAS může publikovat každý člen MAS (nejedná se o reklamní příspěvky). Max. počet Udělený počet 1 1 Dosud to nikoho nenapadlo, ale kdyby byl zájem, bylo by to prostřednictvím pracovníka MAS možné. Možnost vstupu do administrace stránek mají členové programového výboru, ale nevyužívají ji. Výrok MAS pravidelně aktualizuje své www stránky (min. 1 x za 2 měsíce). Max. počet Udělený počet 1 0,8 MAS aktualizuje dle potřeby, rozhodně častěji než 1x za 2 měsíce. Výrok MAS vydává vlastní tištěné nebo elektronické zpravodaje o své činnosti. Max. počet Udělený počet Zdůvodnění 1 0 bodování: MAS zpravodaje vydávala, ale z časových důvodů přestala. Lze využít možnost odebírání novinek z webu.

28 Výrok MAS vydává a distribuuje všem zájemcům výroční zprávu o své činnosti. Výroční zpráva visí na webu, je distribuována na valné hromadě a dále poštou. Výrok MAS si vyměňuje zkušenosti s dalšími MAS a jinými subjekty v ČR a v zahraničí. Přenos zkušeností je zpracován a zveřejněn. MAS si velmi aktivně vyměňuje zkušenosti i s dalšími MAS v ČR a zahraničí (problémem je někdy malý zájem z území MAS). Účastníci těchto akcí jsou spokojeni. Závěry z jednání nejsou následně zpracovány a zveřejněny. Výrok Téma "spolupráce" je definováno ve strategii. ano Výrok MAS spolupracuje na tématech, která vycházejí ze strategie rozvoje území MAS. Max. počet Udělený počet 1 1 Max. počet Udělený počet 1 0,8 Max. počet Udělený počet 1 1 Max. počet Udělený počet 1 1

29 Spolupráce v rámci NS MAS či SPOV ubírá kapacitu managamentu MAS, nicméně jí managament považuje za důležitou složku své práce. Ve strategii není definována kapacita, která by měla být spolupráci věnována. Závěry z hodnocení efektivity činnosti MAS NAD ORLICÍ Na závěr workshopu byl proveden součet, které po vzájemné diskusi udělili jeho účastníci jednotlivým tezím. Výsledek byl vyhodnocen prostřednictvím testu sebehodnocení MAS, který je součástí Metodiky dobré praxe MAS v ČR (k dispozici je na Vzhledem k tomu, že test je zpracován obecně pro všechny MAS v ČR, je nutné brát výsledky s jistou rezervou. V následující kapitole jsou uvedena doporučení vyplývající z výsledků hodnocení. Teze Teze č. 1: MAS kvalifikovaně identifikuje problémy a možnosti území, na kterém působí, a na základě jejich vyhodnocení stanovuje strategii rozvoje tohoto území. Teze č. 2: MAS má vybudovaný odpovídající mechanismus distribuce peněz pro programy typu LEADER. Teze č. 3: MAS kromě přerozdělování finančních prostředků z programu typu LEADER realizuje i vlastní projekty, které naplňují priority schválené strategie rozvoje území MAS, zaměstnává kvalifikovaný a zkušený personál, významně se podílí na společenském životě regionu. Teze č. 4: Aktivity MAS probíhají v kooperaci všech místních aktérů na základě principů partnerství. MAS informuje o své činnosti a o dění v území, na kterém působí. Získává a přenáší zkušenosti s prací ve venkovském prostoru, a to na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Maximální možný bodový zisk Získané body Komentář 20 18,5 Tvorba strategie v MAS NAD ORLICÍ probíhala optimálním způsobem Distribuce prostředků z programu typu LEADER probíhá optimálním způsobem ,8 MAS NAD ORLICÍ může mít v budoucnu problémy s financováním svých aktivit a provozu. Je třeba se více zaměřit na realizaci vlastních projektů či komerčních zakázek. Také by bylo přínosné vytvořit kapacitu pro vzdělávání zaměstnanců MAS ,1 MAS NAD ORLICÍ by měla posílit propagaci své činnosti.

30 Doporučení pro další činnost MAS vyplývající z hodnocení Teze č. 1: MAS kvalifikovaně identifikuje problémy a možnosti území, na kterém působí, a na základě jejich vyhodnocení stanovuje strategii rozvoje tohoto území. V průběhu realizace SPL LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ klást důraz na monitoring žádostí o podporu z programu LEADER a hledat příčiny nižšího či vyššího zájmu o jednotlivé fiche. Na základě této analýzy následně popř. aktualizovat nastavení jednotlivých fichí. MAS by se měla zaměřit na dosud nerealizované priority ISU a hledat potenciální realizátory aktivit naplňující cíle těchto priorit. Při aktualizaci ISU klást důraz na zapojení co nejširšího spektra místních subjektů z veřejné i soukromé sféry. Součástí aktualizace ISU by měla být i prezentace úspěšných aktivit (projektů) MAS NAD ORLICÍ v souvislosti s naplňováním cílů priorit ISU. Teze č. 2: MAS má vybudovaný odpovídající mechanismus distribuce peněz pro programy typu LEADER. MAS NAD ORLICÍ má vybudovaný odpovídající mechanismus pro realizaci SPL LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ. Je zajištěna kvalitní informovanost o možnostech programu LEADER, asistence žadatelům i transparentní hodnocení přijatých žádostí o podporu. Námětem k diskusi je rozšíření stávajících konzultačních a asistenčních služeb i na další intervenční národní i evropské programy. Konzultace a příprava žádostí o podporu z národních i evropských zdrojů by mohla být jedním ze základů samofinancování managamentu MAS. Bariérou pro rozvoj této aktivity je velká konkurence v této oblasti, nedostatečná znalost této problematiky ze strany managamentu MAS a malá poptávka po těchto službách. Teze č. 3: MAS kromě přerozdělování finančních prostředků z programu typu LEADER realizuje i vlastní projekty, které naplňují priority schválené strategie rozvoje území MAS, zaměstnává kvalifikovaný a zkušený personál, významně se podílí na společenském životě regionu. Při přípravě vlastních projektů je nutné klást důraz na personální i odborné kapacity managamentu MAS. V současné době je tato kapacita koordinací a realizací vlastních projektů naplněna. MAS NAD ORLICÍ má zájem o tvorbu vlastního grantového schématu. Otázkou je, jakým způsobem toto grantové schéma financovat. Možnou alternativou jsou finanční příspěvky Krajů na činnost MAS. MAS NAD ORLICÍ nemá vybudovaný mechanismus dlouhodobě udržitelného samofinancování činnosti MAS bez ohledu na čerpání finančních prostředků z programů typu LEADER. Na základě této skutečnosti je nutné diskutovat financování managamentu

31 MAS v případě, že nebude návaznost programu LEADER při přechodu mezi stávajícím programovým obdobím a budoucím programovým obdobím Možnými zdroji pro toto financování jsou dárcovské příspěvky (v současné době nejsou významným finančním zdrojem pro činnost MAS) nebo vlastní ekonomická činnost MAS (poradenství, psaní projektů, atd.) Je nutné vytvořit kapacitu pro vzdělávání managamentu MAS. Důraz by měl být kladen zejména na vzdělávání v oblasti řízení projektového cyklu. Teze č. 4: Aktivity MAS probíhají v kooperaci všech místních aktérů na základě principů partnerství. MAS informuje o své činnosti a o dění v území, na kterém působí. Získává a přenáší zkušenosti s prací ve venkovském prostoru, a to na regionální, národní i mezinárodní úrovni. MAS NAD ORLICÍ má rezervy v prezentaci své činnosti prostřednictvím odborných i masových médií. Je nutné zkvalitnit prezentaci činnosti MAS (úspěšně realizovaných projektů) a cílevědoměji budovat v regionu povědomí o aktivitách MAS Nad Orlicí. MAS NAD ORLICÍ je členem krajských i národních spolků a asociací, jejichž cílem je dlouhodobě udržitelný rozvoj venkovských území (SPOV, Národní síť MAS ČR, Krajská síť MAS). Managament se snaží v rámci těchto uskupení působit aktivně, což má vliv na jeho kapacitu. Měla by proběhnout diskuse v rámci MAS, kde bude jasně definován přínos práce ve výše uvedených organizacích a na základě této diskuse vytvořit prostor pro další činnost v této oblasti. MAS NAD ORLICÍ cílevědomě vyhledává možnosti přenosu zkušeností na národní i mezinárodní úrovni. Do těchto aktivit jsou zapojeni všichni zájemci z členské základny MAS (i když je občas slabší odezva na nabídky exkurzí do jiných MAS v ČR i zahraničí). V budoucnu by měla MAS kvalitněji zpracovávat výstupy z těchto aktivit a následně je zveřejňovat. 5. Závěry a doporučení 5.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL Priority 1. Mobilizovat vnitřní rozvojový potenciál regionu NAD ORLICÍ Realizací SPL se aktivovala řada subjektů na území k činnosti. Vznikají nové vazby a spolupráce mezi subjekty. Zvýšili jsme potenciál našich žadatelů k realizaci svých záměrů. Při přípravě projketlů jsme oslovovali různé subjekty v území. Řada z nich byla zapojena do projektů spolupráce. Přes webové stránky sbíráme stále nové záměry a motivujeme k podávání vlastních projektů (přímo do PRV). 2. Partnerství v MAS jako klíč k rozvoji venkova

32 Při realizaci SPL se nepodařilo rozšířit členskou základnu ani území MAS. Rozšiřování myšlenky MAS se daří díky projektům spolupráce. Projekty spolupráce chápeme nejen jako partnerství mezi MAS ale i partnerství mezi subjekty uvnitř MAS. Noví členové se rekrutují z řad úspěšných žadatelů. 3. Šíření myšlenky LEADERu Při výběru projektů jednoznačně podporujeme partnerský přístup. Řada subjektů by bez participace metody LEADER projekty vůbec nerealizovala. MAS pořádala v rámci SPL i mimo něj řadu vzdělávacích seminářů o používání metod komunitního plánování, interpretace, zapojování veřejnosti. MAS se snaží na úrovni regionů, kraje i ČR propagovat principy LEADERu v původní podobě tím, že: máme řadu partnerství mezi MAS, aktivně působíme v síťování místních akčních skupin (krajské sítě, Linc, celostátní síť pro venkov ) Cíle: 1. Upravená tvář regionu Naplňována hlavně Fichí A1 - Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu. Mimo jiné Blešno, Kozoderská lípa, Plchůvky Řada projektů se zabývala úpravou veřejných prostranství, výsadbami. Zajímavostí je vybudování veřejného přístaviště. Z projektů spolupráce k upravené tváři regionu přispěly projekty Péče o krajinu a Venkovské tradice v krajině. 2. Živý region Cíl naplňován nejvíc ze všech nejen prostřednictvím Fichí B1 a B2.Radosti na venkově. Mezi žadateli převažují občanská sdružení. Díky činnosti MAS se jejich činnost aktivizovala nebo znatelně rozšířila. Zapojení škol do komunitního života bylo naplněno projektem Venkovské komunitní školy. Realizované projekty prohlubují místní partnerství. 3. Za odpočinkem na venkov Tato priorita je naplňována vylepšováním zázemí ubytovacích kapacit a dále podporou budování atraktivit v našem regionu, např. naučné stezky, opravy místních památek, budování místních muzeí, vodácké přístaviště. V rámci projektu spolupráce byly rovněž vydány publikace propagující zajímavosti regionu (kuchařka regionálních receptů), mapování místních památek a jejich prezentace. 4. Rozvoj místní ekonomiky Realizace SPL přispěla k podpoře drobného podnikání, samozaměstnání a udržení pracovních míst na venkově. 5. Přírodní a kulturní dědictví v nás a kolem nás Obnova kulturního dědictví je druhým nejžádanějším opatřením. Tato priorita je naplňována několika způsoby: obnova drobných nemovitých památek, budování místních muzeí, mapování drobných památek v krajině, propagace a vydávání publikací, pořádání vzdělávacích seminářů. 6. Vzdělaný aktivní region.

WD-67-07-01 - Klíčové faktory úspěchu a efektivity intervencí místních akčních skupin jako nástroje pro obnovu a rozvoj venkova v ČR

WD-67-07-01 - Klíčové faktory úspěchu a efektivity intervencí místních akčních skupin jako nástroje pro obnovu a rozvoj venkova v ČR WD-67-07-01 - Klíčové faktory úspěchu a efektivity intervencí místních akčních skupin jako nástroje pro obnovu a rozvoj venkova v ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA 1. Úvod...2 2. MAS kvalifikovaně identifikuje problémy

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY MASIF DNE 18.10.2012

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY MASIF DNE 18.10.2012 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY MASIF DNE 18.10.2012 Přítomni (dle prezenční listiny): R.Zemanová,M.Matušková, J.Chytil, J.Pospíšil, Z.Němec, R.Wildner. Omluven M.Rosenbaum. Hosté: J.Doubnerová 1) Zpráva o činnosti

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Číslo Fiche.Název Fiche 8 D. Lesy pro odpočinek a pro lidi Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření II.. Název opatření

Více

Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin

Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin Nabídka na: Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR-odbor venkovských podpor PRV 14150 Sídlo: Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche.Název Fiche 7 D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi.vymezení Fiche Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch.

Více

Střednědobé hodnocení LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Střednědobé hodnocení LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obecné zásady Hodnocení posuzuje: Efektivitu do jaké míry bylo dosaženo

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Zhodnocení uplynulého období Priority MAS Valašská tradiční vesnice pohoda života na Valašsku a pohoda při trávení volného času. Zvýšení

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA program Název Fiche 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Vymezení Fiche Podpora je zaměřena

Více

Monitorování a hodnocení činnosti MAS Nad Orlicí. Závěrečná zpráva

Monitorování a hodnocení činnosti MAS Nad Orlicí. Závěrečná zpráva Monitorování a hodnocení činnosti MAS Nad Orlicí Závěrečná zpráva Zadavatel: MAS Nad Orlicí, Kostelecké horky 57 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci Členové týmu: Jan Martínek Tomáš Svoboda Září 2011

Více

Pokyny pro žadatele o dotaci z PRV v rámci 9. výzvy

Pokyny pro žadatele o dotaci z PRV v rámci 9. výzvy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tento projekt je financován Evropskou unií Pokyny pro žadatele o dotaci z PRV v rámci 9. výzvy Realizace projektů v

Více

Místní akční skupina Český sever, z. s.

Místní akční skupina Český sever, z. s. Místní akční skupina Český sever, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Význam MAS MAS Český sever, založený v roce 2004, je spolkem podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek je otevřené

Více

Metodika monitoringu a evaluace

Metodika monitoringu a evaluace Metodika monitoringu a evaluace Monitoring a evaluace jihozápadní části Jižních Čech Vytvořeno v rámci projektu spolupráce reg.č.:15/022/4210a/231/000023 Spolupracující MAS: MAS Šumavsko, z.s. MAS Rozkvět,

Více

M A S R e g i o n H A N Á

M A S R e g i o n H A N Á M A S R e g i o n H A N Á vyhlašuje 3. VÝZVU k předkládání projektů V souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER 1. Identifikace

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Aktualizace SPL Kyjovské Slovácko v pohybu, březen 2011 Stránka 1

Aktualizace SPL Kyjovské Slovácko v pohybu, březen 2011 Stránka 1 Obsah ÚVOD... 2 Aktuální seznam členů MAS... 3 Výkonná rada... 4 Výběrová komise:... 4 Monitorovací a kontrolní komise:... 4 Finanční komise:... 5 Pracovní skupina mladí... 5 Pracovní skupiny zemědělci:...

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse Valná hromada Co je to MAS? 18.12007 LEADER Valná hromada 18.12007 LEADER LEADER doposud: 2006: založení Místní akční skupiny ORLICKO (MAS ORLICKO) na území

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER

Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Obsah Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 9 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa: Opatření:

Více

Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti

Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti ÚVOD Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, o.p.s. byla založena v roce 2007 Jediným zakladatelem společnosti je Mikroregion Luhačovské

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Sokolovsko o. p. s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 3 Kulturní dědictví a tradice našeho venkova Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.

Více

Komunitně vedený místní rozvoj v Programu rozvoje venkova na období 2014 2020

Komunitně vedený místní rozvoj v Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 Komunitně vedený místní rozvoj v Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 CLLD Výběr strategií věcné hodnocení posouzení souladu strategie s cíli dotčených programů jednotlivá ŘO hodnoticí komise věcné

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Posázaví o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 1 ABY SE VÁM TU LÍBILO 4.Vymezení Fiche Cílem této Fiche je zvýšit počet lůžek a také prodloužit dobu pobytu v regionu,

Více

10. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ

10. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Blanský les Netolicko o.p.s. pro období 2007-2013 MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo (registrační číslo MAS: 07/002/41100/231/000066)

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche 3.Název Fiche 6 Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti diverzifikace

Více

Místní akční skupina ORLICKO. 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 166 M A S

Místní akční skupina ORLICKO. 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 166 M A S Místní akční skupina ORLICKO 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 166 M A S ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Obsah: 1. Aktivity v roce 2008 3 2. Hospodaření MAS ORLICKO v roce 2008 8 Zpracoval:

Více

STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER

STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER SUDETY MÍSTO K SETKÁVÁNÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ PRACOVNÍ VERZE 24. 3. 2011 Zpracovali: Jan Florian, Ing. Markéta Frouzová 1. ÚVOD Název MAS: Český

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Zasedací místnost MAS, Žamberk Dne: 12.2.2010 Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Josef Paďour Ing. Dana Hubálková Jan Vych Vladimír

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO / MASiF

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO / MASiF KDO JSME Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko (MASiF) vznikla na konci roku 2004 jako občanské sdružení. Je otevřené pro obce, města a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Jemnicko, o.p.s.,husova 103, 675 31 Jemnice Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch - šetrná turistika - nové příležitosti Přiřazení Fiche k opatření PRV

Více

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko I. Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace strategie Hodnocení realizace plánu se bude

Více

Představení možností čerpání finančních prostředků na realizaci strategie v území MAS Hlinecko pro zemědělské subjekty V HLINSKU 18.

Představení možností čerpání finančních prostředků na realizaci strategie v území MAS Hlinecko pro zemědělské subjekty V HLINSKU 18. Představení možností čerpání finančních prostředků na realizaci strategie v území MAS Hlinecko pro zemědělské subjekty V HLINSKU 18. ÚNORA 2016 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FICHE 1 PRV: Rozvoj výroby a činností

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 7. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD. V rámci PRV

Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD. V rámci PRV Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD V rámci PRV Finanční rámec pro Programový rámec SCLLD PRV OPATŘENÍ / PODOPATŘE NÍ SCLLD (aktivity)000 PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV Alokace dotace SCLLD P.1.1.1.

Více

Vyhlášení výzvy. Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 SPL_MASH_5. VÝZVA

Vyhlášení výzvy. Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 SPL_MASH_5. VÝZVA Vyhlášení výzvy Místní akční skupina Hornolidečska, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí v následujících prioritách:

Více

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Národní síť místních akčních skupin ČR Pracovní skupina LEADER SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Pracovní skupiny NS MAS apod. / 1 PS pro realizaci programu LEADER (PS LEADER) Statut PS schválen

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2/2011 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY MAS Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou zpravodaj obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve kterém se snažíme rekapitulovat poslední

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU Projekt PO STOPÁCH TRADIC STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 1. Název a umístění projektu Název projektu: Po stopách tradic Umístění projektu: Projekt bude primárně realizován na území Pardubického kraje a Dolnoslezského

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Český Západ - Místní partnerství Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 8 Podpora rozvoje drobného podnikání Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Registrační číslo projektu CZ.1.08/3.2.00/14.00176

Registrační číslo projektu CZ.1.08/3.2.00/14.00176 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 Místní akční skupiny Blanský les Netolicko o.p.s. Vznik SCLLD MAS BLN byl podpořen v rámci Operačního programu Technická pomoc Registrační

Více

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Dotazník je zaměřen na zhodnocení spokojenosti obyvatel, návštěvníků, podnikatelů a dalších místní aktérů s podmínkami a příležitostmi pro jejich aktivity a život v Pobeskydí.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské vybavení a služby na území MAS Rozvoj Krnovska Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Úvod Rok 2008 byl pro naše sdružení důležitým ve smyslu schválení našeho Strategického plánu Leader s názvem Nejen společná řeka. Sdružení začalo plně fungovat od 1.7.2008 kdy

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. prosince 2014 v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. prosince 2014 v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. prosince 2014 v Klubu Střelnice ve

Více

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2013

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2013 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2013 Evidenční číslo: Kontrolní součet: CL/7H Datum doručení: Dotčený

Více

II. VÝZVA MAS HRADECKÝ VENKOV O. P. S. číslo výzvy 2010/1

II. VÝZVA MAS HRADECKÝ VENKOV O. P. S. číslo výzvy 2010/1 MAS Hradecký venkov o.p.s. Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice www.hradeckyvenkov.cz IČO: 275 17 730 Místní akční skupina Hradecký venkov o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader Místní akční

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Obsah: Úvodem. Charakteristika společnosti. Orgány a management MAS. Přehled činností v roce 2010. Změny stanov a ve složení orgánů MAS

Obsah: Úvodem. Charakteristika společnosti. Orgány a management MAS. Přehled činností v roce 2010. Změny stanov a ve složení orgánů MAS Obsah: Úvodem Charakteristika společnosti Orgány a management MAS Přehled činností v roce 2010 Změny stanov a ve složení orgánů MAS Zpráva o hospodaření Úvodem: Rok 2010 byl pro naší MAS charakteristický

Více

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015 II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba Ministerstvo zemědělství

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 13. kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 1 Občanská vybavenost Vymezení

Více

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 16. 10. 2014 PRV 2007-2013 základní shrnutí Celková alokace 3 670

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Region HANÁ, o.s. Číslo Fiche 3.Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 6 Podpora cestovního ruchu - podnikatelské projekty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.3.

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 Strategická část Předkladatel: MAS Hustopečsko, z.s. Zpracovatel: Ing. Přemysl Pálka - manažer MAS Ing. Michal Zich - koordinátor ISÚ Spolupráce:

Více

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Obsah Stručné představení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (tzv. SCLLD) a

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Sokolovsko o. p. s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

7.1 Organizační struktura MAS a místního partnerství

7.1 Organizační struktura MAS a místního partnerství 7 Implementační část 7.1 Organizační struktura MAS a místního partnerství Místní akční skupina Horní Pomoraví o.p.s. je obecně prospěšnou společností tvořenou zakladateli na základě zakladatelské listiny

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BLANSKÝ LES NETOLICKO o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BLANSKÝ LES NETOLICKO o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BLANSKÝ LES NETOLICKO o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Obsah: 1) přehled činnosti MAS v roce 2010 2) výhled do roku 2011 3) orgány společnosti 4) hospodaření MAS 1 1) PŘEHLED ČINNOSTI

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Sdružení Západní Krušnohoří Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Modernizace zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

2002 ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE

2002 ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE 2002 ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE CO JSME CHTĚLI iniciovat lidský potenciál a vnitřní zdroje uvolnit a využít energii a prostředky lidí a organizací pro společné dílo vytvořit pozitivní podnikatelské prostředí nastartovat

Více

7. výzva MAS Prostějov venkov o.~

7. výzva MAS Prostějov venkov o.~ ~ISkuplce Ohrozim Bystročice Plumlov Čehovice Prostějovičky Čelčice ::::':~~~N'lot~atf.1f a'kční skupina Prostějov venkov o.p.s. vyhlašuje v souladu s dokumentem "Strategický plán LEADER '/OO5/41l00/~7D~ice

Více

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PORADENSTVÍ Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 6 Služby pro rozvoj podnikání Platnost od Číslo

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Strážnicko MAS Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Rozvoj kulturního dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

PRV v novém plánovacím období

PRV v novém plánovacím období PRV v novém plánovacím období a vyjednávání NS MAS ČR František Winter Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Venkov současnosti a Venkov v roce 2020 Únovce - Kaskády 27.11.2012 1 Návrh PRV EU priority

Více

6. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

6. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 6. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko pro programové období 2014 2020 3. STRATEGICKÁ ČÁST

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko pro programové období 2014 2020 3. STRATEGICKÁ ČÁST Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko pro programové období 2014 2020 3. STRATEGICKÁ ČÁST MAS Střední Vsetínsko, z.s. Aktivity pro zkvalitnění tvorby SCLLD byly

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2014 2020 23. 4. 2015, Velešín Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Rozpočet přesun 300 mil. EUR do koheze rozpočet

Více

Metodická příručka MAS BLN o.p.s. pro žadatele. 11. výzva rok 2014. Strategický plán Leader: MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo

Metodická příručka MAS BLN o.p.s. pro žadatele. 11. výzva rok 2014. Strategický plán Leader: MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo Metodická příručka MAS BLN o.p.s. pro žadatele 11. výzva rok 2014 Strategický plán Leader: MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Mírové nám.

Více

Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o. s. Setkání s certifikovanými výrobci HANÁ regionální produkt Litovel, 6. listopad 2013

Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o. s. Setkání s certifikovanými výrobci HANÁ regionální produkt Litovel, 6. listopad 2013 Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o. s. Setkání s certifikovanými výrobci HANÁ regionální produkt Litovel, 6. listopad 2013 Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Datum vzniku MAS: prosinec

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Moravský kras o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Příležitost pro místní produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření I. Název opatření

Více

2) Informace o realizaci SPL (1. - 3. výzva)

2) Informace o realizaci SPL (1. - 3. výzva) 7.6.2010 Prezentace pro VS MAS Partnerství Moštěnka, KuH 8. 6. 2010 Program 1. Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů 2. Informace o realizaci SPL (MM) 3. Informace o projektech spolupráce PRV IV.2.1.

Více

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Roční plán komunikačních aktivit pro úroveň ŘO Zpracovatel/předkladatel: MŠMT Odbor Řízení OP VK Schvalovatel /ŘO: MŠMT

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS -Region Pošembeří o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 5 Zemědělci (zemědělství) důležitá součást našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metodika byla zpracována v rámci projektu Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce PRV ČR na období 2007 2013 1 2 Květen 2015 Obsah Úvod... 3 Základní informace

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 3. etapa: září 2012 prosinec 2012 Název MAS: MAS Podhostýnska, o. s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Kateřina Buzková - asistent

Více

Připomínky TPS LEADER k Opatření III.2.1.1., III.2.1.2. a III.2.2.

Připomínky TPS LEADER k Opatření III.2.1.1., III.2.1.2. a III.2.2. Připomínky TPS LEADER k Opatření III.2.1.1., III.2.1.2. a III.2.2. Opatření III.2.1.1. 1 Další podmínky (str. 205 až 207) 2 Číselník způsobilých 3 Číselník způsobilých 4 Číselník způsobilých 5 Číselník

Více

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s.

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. Tvorba integrované strategie MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. Prezentace na setkání MAS Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014 + KDY: středa, 13. listopadu 2013 KDE: hotel Pohoda, Pozlovice

Více

NA SPOLEČNÉ CESTĚ KRAJEM OVOCE A PÍSKOVCE

NA SPOLEČNÉ CESTĚ KRAJEM OVOCE A PÍSKOVCE Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 2020 NA SPOLEČNÉ CESTĚ KRAJEM OVOCE A PÍSKOVCE MAS Podchlumí, z. s. Verze schválená Valnou hromadou MAS ze dne 16. 3. 2016. OBSAH Úvod... 5

Více

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Ing. Pavel Pešek, CSc. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou Téma: Cestovní ruch a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků

Více