Obsah. Předmluva... XXV. Autoři jednotlivých částí... XXVI. Seznam použitých zkratek... XXIX

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Předmluva... XXV. Autoři jednotlivých částí... XXVI. Seznam použitých zkratek... XXIX"

Transkript

1 Předmluva... XXV Autoři jednotlivých částí... XXVI Autorský kolektiv...xxvii Seznam použitých zkratek... XXIX Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb... 1 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 1 HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Vymezení některých základních pojmů Úpadek Způsob řešení úpadku Zásady insolvenčního řízení Výjimky z působnosti zákona Použití občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních a Věcná příslušnost b Místní příslušnost c Účast státního zastupitelství (Použití části první a třetí tohoto zákona) HLAVA II PROCESNÍ SUBJEKTY DÍL 1 PROCESNÍ SUBJEKTY (Druhy procesních subjektů) Insolvenční soud (Dohlédací činnost insolvenčního soudu) (Rozhodování soudu v prvním stupni) Asistent soudce insolvenčního soudu DÍL 2 ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ (Účastníci řízení) (Jiné osoby jako účastníci řízení) V

2 Insolvenční zákon 16 (Účastníci řízení v incidenčních sporech) (Vstup do řízení a záměna účastníka) (Nabyvatel pohledávky jako účastník řízení) (Rozhodnutí o vstupu nabyvatele pohledávky do řízení) (Zastoupení účastníků řízení) DÍL 3 INSOLVENČNÍ SPRÁVCE A DALŠÍ SPRÁVCI (Seznam insolvenčních správců) (Ustanovení fyzické osoby správcem) (Pojištění odpovědnosti za škodu) (Vyloučení správce z insolvenčního řízení) (Určení osoby správce) (Odvolání proti ustanovení správcem) (Předběžný správce) (Změna v osobě insolvenčního správce) (Usnesení o odvolání a ustanovení insolvenčního správce) (Ustanovení nového insolvenčního správce) Odvolání insolvenčního správce Zproštění insolvenčního správce Zástupce insolvenčního správce Oddělený insolvenční správce Zvláštní insolvenční správce (Výkon funkce insolvenčního správce) (Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu) (Odměna a náhrada hotových výdajů) (Úhrada nákladů insolvenčního správce) (Jednání insolvenčního správce) a Úvěrové financování (Smlouvy o úvěrovém financování) (Použití prostředků z úvěru) (Součinnost orgánů veřejné správy) (Formy součinnosti) (Povinnost mlčenlivosti) DÍL 4 VĚŘITELSKÉ ORGÁNY Schůze věřitelů, věřitelský výbor a zástupce věřitelů Schůze věřitelů VI

3 48 (Svolání schůze věřitelů) Hlasovací právo (Usnesení schůze věřitelů) (Hlasovací lístek) (Rozhodnutí o hlasovacím právu) (Přezkum hlasovacího práva) (Zákaz hlasování) Postup insolvenčního soudu (Zrušení rozhodnutí schůze věřitelů) Věřitelský výbor (Ustanovení věřitelského výboru) (Volba členů a náhradníků věřitelského výboru) (Činnost věřitelského výboru) (Způsobilost к výkonu funkce) (Odpovědnost za škodu) (Prozatímní věřitelský výbor) (Činnost prozatímního věřitelského výboru) (Zánik funkce) (Odvolání z funkce) (Nová nebo doplňující volba) Insolvenční soud jako věřitelský výbor Účast odborové organizace ve věřitelském výboru Zástupce věřitelů DÍL 5 DALŠÍ PROCESNÍ SUBJEKTY Státní zastupitelství Likvidátor dlužníka HLAVA III USTANOVENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ Doručování (Doručení vyhláškou) (Jiné formy doručení) (Lhůty к doručení) (Zvláštní způsob doručení) (Doručení insolvenčním správcem) (Doručení písemnosti insolvenčnímu správci) (Doručení písemnosti insolvenčnímu správci) (Doručení věřitelskému výboru) (Opětovné doručení vyhláškou) VII

4 Insolvenční zákon 80a Pořádková pokuta (Předběžné opatření) (Prominutí zmeškání lhůty) a Spojení věcí (Přerušení insolvenčního řízení) Jednání Dokazování (Provedení i jiných důkazů) (Výslech dlužníka) Rozhodnutí (Náležitosti usnesení) (Ücinnost rozhodnutí a jeho vyhlášení) (Odklad vykonatelnosti rozhodnutí) Opravné prostředky (Nepřípustnost odvolání) (Rozhodnutí o odvolání) (Lhůta к podání odvolání) (Jednání o odvolání) (Změna rozhodnutí) (Nepřípustnost obnovy) HLAVA IV PROJEDNÁNÍ ÚPADKU A ROZHODNUTÍ O NĚM DÍL 1 ZAHÁJENÍ INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ (Insolvenční návrh) (Povinnost podat insolvenční návrh) (Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu) (Předběžné opatření) a Předběžné posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitelem Oznámení o zahájení insolvenčního řízení (Vyrozumění o zahájení insolvenčního řízení) DÍL 2 INSOLVENČNÍ NÁVRH ( insolvenčního návrhu) (Náležitosti insolvenčního návrhu dlužníka) (Přihláška pohledávky insolvenčního navrhovatele) (Spojení jiných návrhů s insolvenčním návrhem) (Přistoupení к řízení) VIII

5 108 Záloha na náklady insolvenčního řízení DÍL 3 ÚČINKY SPOJENÉ SE ZAHÁJENÍM INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ (Účinky zahájení insolvenčního řízení) (Uplatnení pohledávek přihláškou) Nakládání s majetkovou podstatou (Nakládání s majetkem) (Předběžný správce) (Předběžná opatření) (Plnění závazku po zahájení insolvenčního řízení) DÍL 4 MORATORIUM (Návrh na vyhlášení moratoria) Návrh na moratorium (Náležitosti návrhu na moratorium) Rozhodnutí o návrhu na moratorium Vyhlášení moratoria Účinnost moratoria Účinky moratoria (Účinky moratoria) (Úkony v době trvání moratoria) Nakládání s majetkovou podstatou po dobu trvání moratoria (Předběžný správce pro dobu moratoria) Zánik moratoria (Návrh na moratorium před zahájením řízení) (Nezveřejňování informací v insolvenčním řízení) (Odpovědnost dlužníka za škodu) DÍL 5 PROJEDNÁNÍ INSOLVENČNÍHO NÁVRHU A ROZHODNUTÍ O NĚM (Vady návrhu) a Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost (Zpětvzetí návrhu) (Rozhodnutí soudu po zpětvzetí návrhu) (Osvědčení skutečností při projednání návrhu) (Osvědčení skutečností v návrhu dlužníka) (Rozhodnutí o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka) IX

6 Insolvenční zákon 134 (Lhůty к rozhodnutí o věci) (Návrh podaný jinou osobou než dlužníkem) Rozhodnutí o úpadku (Náležitosti rozhodnutí o úpadku) (Schůze věřitelů a přezkumné jednání) (Doručení rozhodnutí o úpadku) Oznámení o vydání rozhodnutí o úpadku Účinky rozhodnutí o úpadku Předběžné opatření a započtení a Přerušení řízení b Zákaz vydání rozhodnutí c Nově zahájená řízení d Jiná řízení e Výkon rozhodnutí a exekuce Odvolání proti rozhodnutí o úpadku a Právní moc rozhodnutí o úpadku Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu (Jiná rozhodnutí) (Zamítnutí návrhu) (Odvolání proti zamítnutí návrhu) (Právní moc a účinnost rozhodnutí) (Právo na náhradu škody nebo jiné újmy) DÍL 6 STANOVENÍ ZPŮSOBU ŘEŠENÍ ÚPADKU (Spojení rozhodnutí o úpadku s jiným rozhodnutím) (Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku) (Usnesení schůze věřitelů) (Hlasování na schůzi) (Rozhodnutí soudu podle usnesení schůze věřitelů) (Spojení rozhodnutí o reorganizaci s jiným rozhodnutím) (Odměna znalce) (Znalecký posudek) (Určení nového znalce) (Náklady znalce) X

7 DÍL 7 ROZHODNUTÍ O TOM, ŽE DLUŽNÍK NENÍ V ÜPADKU DÍL 8 INCIDENČNÍ SPORY (Druhy incidenčních sporů) (Projednání a rozhodnutí incidenčního sporu) (Jednání o incidenčním sporu) (Rozsudek a usnesení v incidenčním sporu) (Náhrada nákladů incidenčního sporu) (Závaznost rozsudku) HLAVA V VĚŘITELÉ A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK DÍL 1 POSTAVENÍ VĚŘITELŮ A JEJICH POHLEDÁVEK (Přihláška pohledávky) (Přihláška pohledávky zajištěného věřitele) (Uspokojení pohledávky zajištěného věřitele) (Pohledávky za majetkovou podstatou) Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (Pohledávky vyloučené z uspokojení) (Zvýšení pohledávky o úroky) (Pohledávky podřízené) DÍL 2 PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVEK A JEJICH PŘEZKOUMÁNÍ Podání přihlášky a Účinky uplynutí lhůty к podání přihlášky Náležitosti přihlášky ( přihlášky) (Vyčíslení pohledávky v penězích) (Formulář přihlášky) (Přílohy к přihlášce) (Přezkoumání skutečné výše pohledávky) (Přezkoumání hodnoty zajištění přihlášené pohledávky) (Výkon práva spojeného s nezjištěnou pohledávkou) (Ručení) (Rozhodnutí soudu) XI

8 Insolvenční zákon 182a (Přihláška podmíněné pohledávky) (Zpětvzetí přihlášené pohledávky) (Rozhodnutí o odmítnutí přihlášky) (Zánik pohledávky a žaloba na určení, že dále trvá) (Aplikace na část přihlášky) Přezkoumání přihlášek insolvenčním správcem Seznam přihlášených pohledávek Přezkoumání přihlášených pohledávek Přezkumné jednání (Postup při přezkoumávání pohledávek) Popření přihlášených pohledávek Popření pravosti pohledávky Popření výše pohledávky Popření pořadí pohledávky Účinky popření pohledávky (Upravený seznam přihlášených pohledávek) Popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem Popření vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem Popření pohledávky přihlášeným věřitelem (Zjištění pohledávky) (Náhrada nákladů řízení) DÍL 3 JINÉ ZPŮSOBY UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK (Pohledávky za majetkovou podstatou) a (Uplatnění pohledávky zajištěnými věřiteli) HLAVA VI MAJETKOVÁ PODSTATA Pojem a rozsah majetkové podstaty majetkové podstaty (Majetková podstata) (Majetek vyloučený z majetkové podstaty) (Majetek podléhající režimu zvláštních předpisů) Zjišťování majetkové podstaty (Povinnost správce) XII

9 210 (Součinnost dlužníka se správcem) (Seznam majetku dlužníka) (Prohlídka bytu a jiných místností dlužníka) (Oznamovací povinnost držitele dlužníkova majetku) (Předvolání к výslechu а к prohlášení o majetku) ( prohlášení o majetku) (Protokol prohlášení o majetku) Soupis majetkové podstaty Pořízení soupisu Označení majetku v soupisu Ocenění položek v soupisu Důvod soupisu Prohlášení o správnosti soupisu Zveřejnění soupisu Upuštění od soupisu nebo ocenění Vyrozumění o soupisu Vyloučení a vynětí z majetkové podstaty (Žaloba na vyloučení majetku z majetkové podstaty) (Návrh na vynětí majetku z majetkové podstaty) (Vynětí majetku z majetkové podstaty) Nakládání s majetkovou podstatou ( nakládání s majetkovou podstatou) (Osoba s dispozičním oprávněním) (Správa majetkové podstaty) HLAVA VII NEPLATNOST A NEÚČINNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ DÍL 1 NEPLATNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ (Potvrzení neplatnosti) (Vázanost rozhodnutím) (Důsledek neplatnosti) (Neúčinnost) DÍL 2 NEÚČINNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ (Pojem neúčinnosti právního úkonu) (Platnost neúčinného právního úkonu) (Povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů) XIII

10 Insolvenční zákon 238 (Nepřípustnost započtení) (Odpůrci žaloba) Neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění Neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů Neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů (Nárok věřitele) ČÁST DRUHÁ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU HLAVA I KONKURS DÍL 1 PROHLÁŠENÍ KONKURSU A JEHO ÚČINKY (Pojem konkursu) (Účinky prohlášení konkursu) (Přechod práv) (Vyrozumění o prohlášení konkursu) (Uplatňování práv věřitelů) (Vymáhání nároků dlužníka) (Nesplatné pohledávky proti dlužníku) (zrušen) (Zánik jednostranných úkonů dlužníka) Smlouva o vzájemném plnění Fixní smlouvy Výpůjčka Nájemní a podnájemní smlouvy (Výpověď nájemní smlouvy) (Nemožnost výpovědi nájemní smlouvy dlužníku) (Odstoupení od nájemní smlouvy) Leasingové smlouvy Výhrada vlastnictví (Provoz dlužníkova podniku) (Další účinky) DÍL 2 ÚČINKY PROHLÁŠENÍ KONKURSU NA PROBÍHAJÍCÍ ŘÍZENÍ (Přerušení soudních a jiných řízení) (Pokračování v přerušených řízeních) (Pokračování v přerušených řízeních) XIV

11 266 (Řízení, která se prohlášením konkursu nepřerušují) (Výkon rozhodnutí a exekuce) DÍL 3 ÚČINKY PROHLÁŠENI KONKURSU NA SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (Zánik společného jmění manželů) (Neplatnost smluv mezi manželi) (Vypořádání společného jmění) (Dohoda o vypořádání) (Schválení dohody o vypořádání) (Řízení o vypořádání společného jmění) (Zahrnutí majetku ze společného jmění do majetkové podstaty) (Pohledávka manžela dlužníka) (Nemožnost vzniku nového společného jmění manželů) DÍL 4 PROCESNÍ ÚKONY NAVAZUJÍCÍ NA PROHLÁŠENÍ KONKURSU (Činnost insolvenčního správce po prohlášení konkursu) (Zrušen) (Lhůta ke splnění povinností) (Oprávnění ke zpeněžení zapsaného majetku) (Zpráva o hospodářské situaci dlužníka) (Úhrada existenčních potřeb dlužníka) DÍL 5 ZPENĚŽENÍ MAJETKOVÉ PODSTATY (Pojem zpeněžení majetkové podstaty) Předkupní právo (Účinky zpeněžení majetkové podstaty) (Způsoby zpeněžení majetkové podstaty) (Veřejná dražba) (Prodej movitých věcí a nemovitostí) (Prodej mimo dražbu) a (Zpeněžení dlužníkova podniku jedinou smlouvou) (Přechod práv a povinností) (Zpeněžení celé podstaty) XV

12 Insolvenční zákon 293 (Zpeněžení hodnot určených к zajištění pohledávky) (Povinnost vymáhat pohledávky dlužníka) (Zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty) DÍL 6 NAKLÁDÁNÍ S VÝTĚŽKEM ZPENĚŽENÍ (Krytí pohledávek a nákladů na správu majetkové podstaty) (Použité zálohy) (Uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů) (Zrušen) Vyrozumění o zpeněžení majetkové podstaty (Částečný rozvrh pohledávek) DÍL 7 KONEČNÁ ZPRÁVA A ROZVRH ( konečné zprávy) (Vyúčtování odměny a výdajů správce) (Jednání soudu o konečné zprávě a vyúčtování správce) (Pohledávky uspokojené před rozvrhem) (Vydání rozvrhového usnesení) (Lhůty pro splnění rozvrhového usnesení) DÍL 8 ZRUŠENÍ KONKURSU (Důvody zrušení konkursu) (Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí) (Nástupci dlužníka a dědické řízení) (Zrušení a zánik dlužníka bez právního nástupce) (Účinky zrušení konkursu) (Činnost správce po zrušení konkursu) DÍL 9 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NEPATRNÉM KONKURSU (Rozhodnutí o nepatrnosti konkursu) (Průběh nepatrného konkursu) HLAVA II REORGANIZACE DÍL 1 PŘÍPUSTNOST REORGANIZACE (Pojem reorganizace) DÍL 2 NÁVRH NA POVOLENÍ REORGANIZACE (Osoba oprávněná к podání návrhu) XVI

13 318 (Lhůty k podání návrhu) ( návrhu) (Odmítnutí návrhu pro vady) (Přistoupení k řízení) (Zpětvzetí návrhu) (Schválení návrhu schůzí věřitelů) (Zákaz maření reorganizace) DÍL 3 ROZHODNUTÍ O NÁVRHU NA POVOLENÍ REORGANIZACE (Postup soudu) (Zamítnutí návrhu na povolení reorganizace) (Pokračování v řízení) (Rozhodnutí o povolení reorganizace) ( rozhodnutí o povolení reorganizace) (Dispoziční oprávnění dlužníka v průběhu reorganizace) a (Dohled a další činnost správce v průběhu reorganizace) (Omezení dispozičních oprávnění dlužníka) (Pozastavení výkonu funkce orgánů dlužníka) DÍL 4 VĚŘITELÉ PŘI REORGANIZACI (Věřitelé) (Postavení věřitele při reorganizaci) (Účinky popření pohledávky dlužníkem) (Rozdělení věřitelů dlužníka do skupin) DÍL 5 REORGANIZAČNÍ PLÁN (Reorganizační plán) (Přednostní právo dlužníka sestavit reorganizační plán) ( reorganizačního plánu) (Způsoby provedení reorganizace) (Doklady к reorganizačnímu plánu) Zpráva o reorganizačním plánu (Přijetí reorganizačního plánu schůzí věřitelů) (Hlasování o přijetí reorganizačního plánu) Hlasování mimo schůzi věřitelů (Hlasování jednotlivých skupin věřitelů) XVII

14 Insolvenční zákon 348 (Schválení reorganizačního plánu soudem) (Skupiny věřitelů a spravedlivost reorganizačního plánu) (Odvolání proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu) (Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí reorganizačního plánu) DÍL 6 PROVÁDĚNÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU (Právní moc a účinnost reorganizačního plánu) (IJčinky reorganizačního plánu) (Součinnost správce a dlužníka s dispozičními oprávněními) (Kontrola provádění reorganizačního plánu) (Zánik práv věřitelů a třetích osob) (Pohledávka věřitele z úvěrového financování) (Vydání cenných papírů) (Zánik pohledávek) (Výkon rozhodnutí a exekuce) (Změna reorganizačního plánu) DÍL 7 SKONČENÍ REORGANIZACE (Zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu) (Přeměna reorganizace v konkurs) (Splnění reorganizačního plánu) HLAVA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VYLOUČENÍ ÚČINKŮ ZÁKONA HLAVA IV ÚPADEK FINANČNÍCH INSTITUCÍ DÍL 1 ÚPADEK BANK, SPOŘITELNÍCH A ÚVĚRNÍCH DRUŽSTEV, NĚKTERÝCH ZAHRANIČNÍCH BANK, OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY A JINÝCH OSOB ODDÍL 1 OBECNÁ USTANOVENÍ XVIII

15 ODDÍL 2 ÚPADEK BANKY, SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PO ODNĚTÍ LICENCE NEBO POVOLENÍ A ÚPADEK POBOČKY ZAHRANIČNÍ BANKY UVEDENÉ V 367 ÖDST 1 PÍSM. C), ÚPADEK OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY, OBOČKY ZAHRANIČNÍHO OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY UVEDENÉ V 367 ÖDST 1 PÍSM. F) NEBO OSOBY UVEDENÉ V 367 ÖDST 1 PÍSM. G) Insolvenční návrh a b c d e Informování orgánů dozoru nebo dohledu a veřejnosti Zpráva o postupu insolvenčního řízení Insolvenční správce Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka Pohledávky za bankami, úvěrními a spořitelními družstvy a Pohledávky orgánu příslušného к řešení krize Hypoteční podstata ODDÍL 3 ÚPADEK ZAHRANIČNÍ BANKY A ZAHRANIČNÍHO OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY DÍL 2 ÚPADEK POJIŠŤOVEN A TUZEMSKÝCH ZAJIŠŤOVEN PROVOZUJÍCÍCH SVOJI ČINNOST NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ODDÍL 1 OBECNÁ USTANOVENÍ XIX

16 Insolvenční zákon ODDÍL 2 ÚPADEK TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY NEBO TUZEMSKÉ ZAJIŠŤOVNY A POBOČKY POJIŠŤOVNY Z TŘETÍHO STÁTU PO ODNĚTÍ POVOLENÍ Informování orgánu dozoru a veřejnosti Zpráva o postupu insolvenčního řízení Insolvenční správce Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka Zvláštní ustanovení o rozvrhu ODDÍL 3 ÚPADEK POJIŠŤOVNY Z JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU PROVOZUJÍCÍ SVOJI ČINNOST NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA ZÁKLADĚ PRÁVA ZŘIZOVAT SVÉ POBOČKY HLAVA V ODDLUŽENÍ (Návrh na oddlužení) Podání návrhu na povolení oddlužení a Podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu (Náležitosti návrhu na povolení oddlužení) (Doklady к návrhu na povolení oddlužení) (Oprava a doplnění návrhu na povolení oddlužení) (Zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení) a Společný návrh manželů na povolení oddlužení Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení (Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení) (Prohlášení koilkursu) (Rozhodnutí o povolení oddlužení) a (Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře) a Zpráva pro oddlužení XX

17 399 (Hlasovací právo věřitelů) (Přijetí způsobu oddlužení) Hlasování mimo schůzi věřitelů (Hlasování o způsobu oddlužení) (Skutečnosti odůvodňující zamítnutí oddlužení) Rozhodnutí o schválení oddlužení (Postup soudu při schvalování oddlužení) (Rozhodnutí o neschválení oddlužení) ( rozhodnutí o schválení oddlužení) (Účinky schválení oddlužení) (Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty) (Dispoziční oprávnění dlužníka) (Přezkum a popření pohledávky) (Výkon rozhodnutí a exekuce) (Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení) (Rozhodnutí o splnění oddlužení) (Osvobození dlužníka od placení pohledávek) (Úvaha soudu) (Pohledávky nedotčené osvobozením) (Odejmutí a zánik osvobození dlužníka) (Zrušení schváleného oddlužení) ČÁST TŘETÍ AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ HLAVA I AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ a b Podmínky pro udělení akreditace c Žádost o akreditaci d Rozhodnutí o udělení akreditace e Změna a prodloužení akreditace f Zrušení a zánik akreditace g Povinnosti akreditované osoby h Seznam akreditovaných osob HLAVA II DOHLED i Dohled ministerstva j Přestupky právnických osob k Přestupky fyzických osob Společná ustanovení XXI

18 Insolvenční zákon ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ HLAVA I INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK (Charakter rejstříku) (Üdaje zapisované v seznamu dlužníků) (Písemnosti a informace v insolvenčním rejstříku) (Üdaje veřejně nepřístupné) (Podání a jiné písemnosti podléhající utajení) (Okamžik zveřejnění písemnosti) Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků HLAVA II VZTAH KE STÁTŮM EVROPSKÉ UNIE (Insolvenční řízení s evropským mezinárodním prvkem) Mezinárodní příslušnost Insolvenční správce Zveřejnění některých rozhodnutí Známí věřitelé a Jednostranný příslib HLAVA III FORMULÁŘ... ЮЮ 430b ЮЮ HLAVA IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Zmocňovací ustanovení Přechodné ustanovení Zrušovací ustanovení Účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (přepracované znění) Vyhláška č. 311/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona... Ю81 XXII

19 Vyhláška č. 191/2017 Sb. ze dne 27. června 2017 o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 190/2017 Sb. ze dne 28. června 2017 к provedení 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele) Zákon č. 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Vyhláška č. 312/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců Vyhláška č. 313/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách j ejich nutných výdajů Vyhláška č. 314/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců Vyhláška č. 355/2013 Sb. ze dne 30. října 2013 o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně Věcný rejstřík XXIII

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb.

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. Předmluva 21 Autorský kolektiv 22 Seznam použitých zkratek 24 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. 26 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 26 HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 26 1 Předmět

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX Kapitola 1. Základní charakteristika a principy právní úpravy úpadku...1 1. Přehled právní

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou Sestavil Lukáš Pachl

INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou Sestavil Lukáš Pachl Základní ustanovení INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou Sestavil Lukáš Pachl 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: Pachl, L.: Insolvenční zákon s judikaturou. 1. vydání. Praha

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : KSUL 46 INS 27990/2013-A-26 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci navrhovatelů dlužníků: Alena Pretschová, nar. 7.4. 1967, a Hynek

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

insolvenční zákon Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení stav k 20.7.2009

insolvenční zákon Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení stav k 20.7.2009 Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení insolvenční zákon stav k 20.7.2009 Ve znění novel: zák. č. 108/2007 Sb. zák. č. 312/2006 Sb. zák. č. 296/2007 Sb. zák. č. 301/2008 Sb. zák. č. 458/2008

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Přehled obsahu. str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV

Přehled obsahu. str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV Přehled obsahu str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV Část první. Exekuční právo... 1 1 Kapitola 1. Obecná část exekučního práva... 1 1 Kapitola 2. Exekuce

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Řízení o podpůrných opatřeních...1 1. Rozčlenění podpůrných opatření, jejich vzájemný procesní vztah a vztah k omezení svéprávnosti...1

Více

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních Úvod... 23 Seznam zkratek... 25 Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních---- 27 ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST... 27 1 Úvodní ustanovení...27 2 Řízení upravená tímto zákonem...

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: CALIBRA TANK s.r.o., se sídlem Luka nad

Více

OBSAH. Použité zkratky... 17 Předmluva... 21

OBSAH. Použité zkratky... 17 Předmluva... 21 OBSAH Použité zkratky... 17 Předmluva... 21 1 Metodologie výkladu... 27 1.1 Úvod... 28 1.2 Ekonomický pohled na lidské chování a jeho předpoklady... 29 1.2.1 Racionální maximalizace užitku I jeden (poměrně)

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek Předmluva k druhému vydání Předmluva k prvnímu vydání

Obsah. Seznam použitých zkratek Předmluva k druhému vydání Předmluva k prvnímu vydání O autorovi Seznam použitých zkratek Předmluva k druhému vydání Předmluva k prvnímu vydání XVII XIX XXV XXIX Kapitola 1: Metodologie výkladu 1 1.1 Úvod 1 1.2 Ekonomický pohled na lidské chování a jeho předpoklady

Více

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI...

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI... OBSAH ÚVOD......................................................... XI O AUTORECH................................................... XIII JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI................................. XV

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : KSUL 85 INS 34502/2014-A-8 KSUL 85 INS 34502/2014-B-1 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jáchymem Oswaldem v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka) Věry Rabiškové,

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : KSPH 68 INS 22534/2016-A-10 U s n e s e n í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Ladislava V á n i, nar. 12.11.1980, trvale bytem 250 02 Brandýs

Více

USNESENÍ. o insolvenčním návrhu dlužníka a o návrhu na povolení oddlužení. takto:

USNESENÍ. o insolvenčním návrhu dlužníka a o návrhu na povolení oddlužení. takto: č.j.: KSPH 72 INS 23557/2016-A-9 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Karel Fleischmann, nar. 30.7.1976, IČ 86646630, bytem Nad Potokem 188,

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII Kapitola 1. Obecně o likvidaci a jejích alternativách... 1 1. Ukončení činnosti společnosti: možnosti... 1 2. Pojem, účel a obsah likvidace... 1 3. Dobrovolná

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Úpadek Nosnou platformou IŘ je úpadek (hrozící úpadek) dlužníka

Úpadek Nosnou platformou IŘ je úpadek (hrozící úpadek) dlužníka Insolvenční řízení Radim Chalupa Úpadek Nosnou platformou IŘ je úpadek (hrozící úpadek) dlužníka Úpadek Dlužník je v úpadku, jestliže je platebně neschopný (insolventní) bez ohledu na povahu dlužníka nebo

Více

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA 313/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů Změna:

Více

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1 Obsah Předmluva... V Přehled použitých zkratek... VII I. Zkratky právních předpisů... VII I.1 České právní předpisy... VII I.2 Právní předpisy ES/EU... VIII II. Zkratky zahraničních obchodních společností...

Více

(2) Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže

(2) Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže Oddlužení: výběr příslušných ustanovení insolvenčního zákona: 389 (1) Dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o a) právnickou osobu,

Více

MAJETKOVÁ PODSTATA A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ. Matěj Dobeš

MAJETKOVÁ PODSTATA A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ. Matěj Dobeš MAJETKOVÁ PODSTATA A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ Matěj Dobeš STRUKTURA PŘEDNÁŠKY 1. VYBRANÉ ÚČINKY A. Zahájení insolvenčního řízení B. Rozhodnutí o úpadku 2. TŘÍDENÍ POHLEDÁVEK PODLE ZPŮSOBU

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář Svaz průmyslu a dopravy ČR 10. února 2009 www.peterkapartners.com Co byste jako

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

USNESENÍ. takto: 28.7.2015 v 7:30 hodin

USNESENÍ. takto: 28.7.2015 v 7:30 hodin č.j.: KSPH 67 INS 9726/2015-A-8 USNESENÍ Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužnice: Petra Šimonová, nar. 3.11.1978,

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení Slovo úvodem... 13 Seznam použitých zkratek... 15 A. ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ. 17 I. Důvody obnovy řízení... 17 1.

Více

INSOLVENČNÍ PRÁVO Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

INSOLVENČNÍ PRÁVO Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 INSOLVENČNÍ PRÁVO Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Insolvenční právo Procesní řešení

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Číslo jednací: KSOS 25 INS 8368/2016-B4 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci dlužníka č. 1: Marie ŠPINKOVÁ, r. č.: 555720/1914, bytem Václavovická

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XVII ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 KAPITOLA I. Pojem nezletilého...3 KAPITOLA II. Identifikace řízení ve věcech péče

Více

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje náležitosti a) formuláře návrhu na vstup do insolvenčního řízení

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje náležitosti a) formuláře návrhu na vstup do insolvenčního řízení Strana 1964 Sbírka zákonů č. 191 / 2017 Částka 69 191 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2017 o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb.,

Více

USNESENÍ KSPL 54 INS 1573/2014 A-8

USNESENÍ KSPL 54 INS 1573/2014 A-8 KSPL 54 INS 1573/2014 A-8 USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Milan Tureček, r.č: 620721/0185, U Sokolovny 556, 335 01, Nepomuk, o insolvenčním

Více

U S N E S E N Í. takto:

U S N E S E N Í. takto: U S N E S E N Í KSPH 61 INS 12114/2016 A- 10 Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou v insolvenční věci dlužnice: Petra Janečková, nar. 17. 5. 1986, bytem Dolní nám. 382, 250 70

Více

USNESENÍ. takto: Účinky tohoto rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

USNESENÍ. takto: Účinky tohoto rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Jednací číslo: -A-18 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Grygarem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Radovan Štícha, nar. 21.9.1972, IČ 49544454, bytem Nad Lesem 948, 28401 Kutná

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost

Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost Obsah ČÁST I HLAVA I Správní řád OBSAH Kodex činnosti veřejné správy Přijetí, obsah a struktura správního řádu KAPITOLA 1.1 Přijetí správního řádu... 3 1.1.1 Historie správních řádů... 3 1.1.2 Správní

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016,

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2017

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2017 II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017 o formulářích elektronických podání v insolvenčním řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 18 odst.

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII. ZÁKON č. 277/2009 Sb. O POJIŠŤOVNICTVÍ... 1

OBSAH. Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII. ZÁKON č. 277/2009 Sb. O POJIŠŤOVNICTVÍ... 1 OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Seznam předpisů citovaných v komentáři........................ XVIII ZÁKON č. 277/2009 Sb. O POJIŠŤOVNICTVÍ......................

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona JUDr. Dušan Dvořák Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům Kongresový sál ČNB - 20.5.2014 Revizní novela

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

USNESENÍ. č.j.: KSPH 62 INS 3652/2017-A-16

USNESENÍ. č.j.: KSPH 62 INS 3652/2017-A-16 č.j.: KSPH 62 INS 3652/2017-A-16 USNESENÍ Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, samosoudkyní Mgr. Martinou Adamcovou v insolvenční věci dlužníka: Agrone Trading, s.r.o., IČO

Více

č. j. MSPH 78 INS 26719/2013-A-13 U S N E S E N Í

č. j. MSPH 78 INS 26719/2013-A-13 U S N E S E N Í č. j. MSPH 78 INS 26719/2013-A-13 U S N E S E N Í Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, rozhodl soudcem JUDr. Pavlom Piknom, v insolvenční věci navrhovatele: Petr David, nar. 22. 5. 1955,

Více

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA Občanský zákoník, ve znění zák. č. 460/2016 Sb. (část

Více

U S N E S E N Í. Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Davidem Hovorkou v insolvenční věci

U S N E S E N Í. Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Davidem Hovorkou v insolvenční věci č. j. MSPH 90 INS 6309/2019-A-12 U S N E S E N Í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Davidem Hovorkou v insolvenční věci dlužníka: ZOOT a.s., IČO: 28206592, se sídlem Zubatého 295/5, 150 00,

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 929/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 929/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 929/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

Více

KSUL 70 INS 17610/2014-A-16 U S N E S E N Í

KSUL 70 INS 17610/2014-A-16 U S N E S E N Í KSUL 70 INS 17610/2014-A-16 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v insolvenční věci navrhovatele věřitele Hypoteční banka, a.s., IČ: 13584324, se sídlem

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Číslo jednací: KSPL 51 INS 20302/2016 A - 8 USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Vozábalovou v insolvenční věci dlužníka: Jozef Mirga, rč: 840502/9050, bytem Hroznatova 505/49,

Více

OBCHODNÍ PRÁVO II JUDR. MGR. BARBORA VLACHOVÁ 23662@MAIL.BIVS.CZ

OBCHODNÍ PRÁVO II JUDR. MGR. BARBORA VLACHOVÁ 23662@MAIL.BIVS.CZ OBCHODNÍ PRÁVO II JUDR. MGR. BARBORA VLACHOVÁ 23662@MAIL.BIVS.CZ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Pojem a prameny obchodního práva 2. Smluvní právo 3. Korporátní právo 4. Insolvenční právo INSOLVENČNÍ PRÁVO PRÁVNÍ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 112 Sbírka zákonů č. 294 / 2013 Strana 3283 294 ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1.2.2010

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1.2.2010 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1.2.2010 1. Má se za to, že dlužník je v úpadku, jestliže a) neplní své závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě jejich splatnosti, b) má více

Více

OBSAH ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH

OBSAH ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.................xi Seznam použitých zkratek...................................... XII Seznam předpisů citovaných v komentáři.........................

Více

U S N E S E N Í. takto:

U S N E S E N Í. takto: U S N E S E N Í KSPH 61 INS 12704/2016 A - 13 Krajský soud v Praze, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Marek Rosenkranc, nar. 23. 12. 1987, IČO 875 64 670, bytem

Více

USNESENÍ. č. j. KSCB 41 INS 10040/2018-B-7

USNESENÍ. č. j. KSCB 41 INS 10040/2018-B-7 č. j. KSCB 41 INS 10040/2018-B-7 USNESENÍ Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci dlužnice: Lenka Remáčová, narozená dne 21. 4. 1985, bytem Pod

Více

INSOLVENČNÍ PRÁVO I. soustředění

INSOLVENČNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu INSOLVENČNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Insolvenční právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. srpna 2013

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. srpna 2013 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. srpna 2013 Oblasti podle 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců; ČÁST

Více

311/2007 Sb. VYHLÁŠKA

311/2007 Sb. VYHLÁŠKA 311/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona Změna: 70/2011 Sb. Změna: 397/2013 Sb. Ministerstvo

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 785 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 785 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 30 11. funkční období 30 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (Navazuje na sněmovní

Více

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu Organizace a činnosti veřejné správy + Pojem veřejná správa + Vymezení veřejné správy v právním řádu + Výkon veřejné

Více

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54 Obsah Seznam autorů.............................................. 5 Seznam použitých zkratek.................................... 21 Předmluva................................................ 24 HLAVA I:

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : A 20 B 1 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Zadražilem v insolvenční věci navrhovatele (věřitele) Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33,

Více

OBSAH. Seznam autorů... XVII Seznam zkratek...xix Ostatní zkratky... XXIII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXV Předmluva...

OBSAH. Seznam autorů... XVII Seznam zkratek...xix Ostatní zkratky... XXIII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXV Předmluva... OBSAH Seznam autorů.... XVII Seznam zkratek....xix Ostatní zkratky.... XXIII Seznam předpisů citovaných v komentáři.... XXV Předmluva.... XXXV ZÁKONÍK PRÁCE Část první Všeobecná ustanovení ( 1 až 29)....

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

JUDr. Dušan Dvořák. Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona

JUDr. Dušan Dvořák. Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona JUDr. Dušan Dvořák Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - 13.11.2014 Revizní novela zákon

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 497 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 23.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 497 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 23. 235 10. funkční období 235 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

KSUL 69 INS 4023/2014-A-23 USNESENÍ

KSUL 69 INS 4023/2014-A-23 USNESENÍ KSUL 69 INS 4023/2014-A-23 USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Radkou Mazurkovou v insolvenční věci dlužníka Michala Lastovky, narozeného dne 9. 12. 1970, IČ 128 13 818, trvale

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Soud s c h v a l u j e oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Soud s c h v a l u j e oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Číslo jednací : KSOL 16 INS 8951/2014-B4 U S N E S E N Í Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka Mária Soblahovská, datum nar.:

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

REORGANIZACE. Mgr. Martina Mušálková

REORGANIZACE. Mgr. Martina Mušálková REORGANIZACE Mgr. Martina Mušálková CÍL/ÚČEL REORGANIZACE Cíl reorganizace není zákonem vymezen. Ale! musí být shodný s 1 písm. a) IZ a se zásadami insolvenčního řízení dle 5 IZ. KDY REORGANIZOVAT? 1/

Více

217/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Čl. I

217/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Čl. I 217/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Soud s c h v a l u j e oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. název, IČ, sídlo

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Soud s c h v a l u j e oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. název, IČ, sídlo Číslo jednací: B4 U S N E S E N Í Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka: Kamila Gavelcziková, datum nar.: 2. 4. 1947, IČ: 60995076,

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Číslo jednací: KSOS 37 INS 19481/2016 A11 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka: VÍTKOVICE ENVI a.s., IČO 045 28 131, Ruská 1142/30,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 53 INS 21078/2017-A-8 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Renátou Maixnerovou v insolvenční věci dlužníka: Romana Šumbery,

Více