Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních"

Transkript

1 Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST Úvodní ustanovení Řízení upravená tímto zákonem Věcná příslušnost Místní příslušnost Přenesení příslušnosti Účastníci řízení Přibrání účastníka a ukončení účasti na řízení Oprávnění státního zastupitelství Smírné řešen í Dohoda o předmětu řízen í D oručení Předběžná opatření Zahájení řízení Zahájení řízení ústně do protokolu Neúčinnost zpětvzetí návrhu Zastavení řízen í Vyloučení přípravného jednání Jiný soudní ro k Jednání Průběh řízení Dokazování Výslech účastníka Náhrada nákladů řízení Sankční opatření Rozhodnutí Překročení návrhu Závaznost výroku rozsudku Odvolací řízení Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost Dovolání

2 ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST HLAVA I ŘÍZENÍ O NĚKTERÝCH OTÁZKÁCH TÝKAJÍCÍCH SE FYZICKÝCH O S O B Díl 1 Řízení o podpůrných opatřeních a řízení ve věcech svéprávnosti...69 Oddíl 1 Řízení o některých podpůrných opatřeních Předmět řízení Zahájení řízení Průběh řízení Oddíl 2 Řízení o svéprávnosti Místní příslušnost Zahájení řízení Informování o zahájení řízení Zastoupení Průběh řízení Posouzení mírnějších opatření Rozhodnutí Sdělení rozhodnutí posuzovanému Zrušení rozsudku Náklady řízení Oddíl 3 Řízení ve věcech opatrovnictví člověka Místní příslušnost Zahájení řízení Spojení řízení Zjištění existence prohlášení o určení opatrovníka D ohled Rozhodnutí ve věcech opatrovnické ra d y Díl 2 Řízení ve věcech nezvěstnosti a sm rti Oddíl 1 Řízení o prohlášení člověka za nezvěstného Místní příslušnost Účastníci Zahájení řízení Průběh řízení Oddíl 2 Řízení o prohlášení člověka za mrtvého Místní příslušnost Zahájení řízení Rozhodnutí Zrušení rozhodnutí Stanovení jiného data smrti Oddíl 3 Řízení o určení data sm rti Místní příslušnost Zahájení řízení Zastoupení

3 62 Průběh řízení Rozhodnutí Změna rozhodnutí Díl 3 Řízení o přivolení к zásahu do integrity Místní příslušnost Díl 4 Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu Oddíl 1 Obecná ustanovení Místní příslušnost Účastníci Postavení důvěrníka a podpůrce v řízení Zastoupení Průběh řízení Propuštění zdravotním ústavem a jiná opatření Pokračování v řízení Odvolání Náklady řízení Oddíl 2 Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu Oznamovací povinnost Zahájení řízení Průběh řízení Rozhodnutí o přípustnosti převzetí Doručování Pokračování v řízení Rozhodnutí o dalším držení Návrh na propuštění Převzetí ve zvláštních případech Oddíl 3 Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb HLAVA II ŘÍZENÍ O NĚKTERÝCH OTÁZKÁCH TÝKAJÍCÍCH SE PRÁVNICKÝCH OSOB A VE VĚCECH SVĚŘENSKÉHO FO N D U Díl 1 Řízení o některých otázkách týkajících se právnických o so b Druhy řízení Místní příslušnost Oznamovací povinnost Překážka a spojení řízení Jednání Rozhodování Zvláštní postup pro zastavení řízení v některých případech

4 92 Obdobné použití ustanovení o zastavení řízení Zaslání rozhodnutí Díl 2 Řízení ve věcech svěřenského fondu Místní příslušnost Účastníci Zahájení řízení Jednání HLAVA 111 ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI Díl 1 Společná ustanovení Oddíl 1 Místní příslušnost Podmínky příslušnosti Přikázání věci z důvodu vhodnosti Oddíl 2 Soudní komisariát Úkony v řízení Pověření Převzetí věci Výkon soudního komisariátu Zrušení pověření Vyloučení notáře a jeho zaměstnanců Mlčenlivost Oddíl 3 Odměna a náhrady za činnost soudního komisaře Odměna, náhrada výdajů a náhrada za daň z přidané hodnoty, Placení odměny a náhrad Odměna ve zvláštních případech Oddíl 4 Účastníci Pododdíl 1 Účastníci při projednání pozůstalosti Dědic, vypravitel pohřbu a stát Manžel zůstavitele Věřitel zůstavitele Nepominutelný dědic Vykonavatel závěti Správce pozůstalosti Účastníci při závěře pozůstalosti Pododdíl 2 Účastníci při likvidaci pozůstalosti Pododdíl 3 Opatrovnictví Opatrovník dědice Zvláštní opatrovník Opatrovník ve zvláštních případech Pododdíl 4 Procesní nástupnictví

5 Oddíl 5 Rozhodnutí Oprávnění vydat rozhodnutí Vyhotovení usnesení Podpis rozhodnutí Doručování Oddíl 6 Náklady řízení Náhrada nákladů Oddíl 7 Opravné prostředky Pododdíl 1 O dvolání Nepřípustnost odvolání Projednání odvolání Nařízení výměny notáře jako soudního komisaře Náklady odvolacího řízení Pododdíl 2 Žaloba pro zmatečnost Pododdíl 3 Dovolání Pododdíl 4 Společné ustanovení pro opravné prostředky Díl 2 Projednání dědictví Oddíl 1 Zahájení řízení Oznamovací povinnost Zahájení řízení Oddíl 2 Předběžná šetření Účel předběžného šetření Zjištění skutečností významných pro řízení Povinnosti a práva třetích o so b Zjištění stavu a obsahu listin Veřejnost zjištění Provedení zjištění Zjištění stavu a obsahu ústního pořízení pro případ sm rti Výslech svědků a dalších o so b Provádění výslechu Vyrozumění vykonavatele závěti nebo správce pozůstalosti Závěra pozůstalosti Zákaz výplaty Plnění na pohledávky zůstavitele Odloučení pozůstalosti Oddíl 3 Zastavení řízení Pozůstalost bez majetku

6 154 Pozůstalost s majetkem bez hodnoty nebo nepatrné hodnoty Právni moc rozhodnutí o zastavení řízení Oddíl 4 Správa pozůstalosti Oprávnení ke správě pozůstalosti Jmenování správce Správce pozůstalosti Odvolání správce Některé povinnosti při správě pozůstalosti Rozhodování soudu v některých věcech správy pozůstalosti Oddíl 5 Majetek ve společném jmění zůstavitele a jeho manžela Vypořádání m ajetku Právo na vypořádání Oddíl 6 Zjišťování dědického práva Vyrozumění o dědickém p ráv u Vyhlášení a doručení vyrozumění Vyrozumění vyhláškou Osoby nevyrozuměné Spor o dědické právo Postup v případě nesporných skutečností Postup v případě sporných skutečností Oddíl 7 Aktiva a pasiva pozůstalosti Zjišťování aktiv a pasiv pozůstalosti Zjištění aktiv Zjištění pasiv Svolání věřitelů Poučení o právu výhrady soupisu Vyrozumění o právu výhrady soupisu Soupis pozůstalosti Vyrozumění o soupisu pozůstalosti Protokol o soupisu pozůstalosti Oddíl 8 Obvyklá cena pozůstalosti Určení obvyklé cen y Ocenění pozůstalostního majetku Oddíl 9 Projednání dědictví Jednání Rozhodnutí bez nařízení jednání Oddíl 10 Rozhodnutí o dědictví Předpoklady Rozhodnutí o dědictví Rozdělení pozůstalosti Neschválení dohody Účinky právní moci rozhodnutí o dědictví

7 189 Uplatňování práv žalobou Ükony po skončení řízení Zrušení rozhodnutí o dědictví Oddíl 11 Dodatečně najevo vyšlý m ajetek Dodatečné projednání při zastavení řízení Dodatečné projednání po rozhodnutí o pozůstalosti Díl 3 Nabytí dědictví následným dědicem Díl 4 Likvidace pozůstalosti Oddíl 1 Nařízení likvidace pozůstalosti Předpoklady Rozhodnutí o nařízení likvidace Jmenování likvidačního správce Účinky nařízení likvidace na jiná řízení Přechod správy Další účinky nařízení likvidace Účinky na dluhy a pohledávky Závěra a zajištění majetku Oddíl 2 Likvidační správce Pododdíl 1 Vznik a zánik funkce Jmenování likvidačního správce Odvolání likvidačního správce Zánik funkce likvidačního správce Pododdíl 2 Práva a povinnosti Jednání likvidačního správce Osoby provádějící úkony likvidace při jmenování likvidačního správce Náhrada škody Pododdíl 3 Odměna a náhrady likvidačního správce Odměna, náhrada výdajů a náhrada za daň z přidané hodnoty Placení odměny a náhrad Záloha Oddíl 3 Likvidační podstata Pododdíl 1 Obsah a rozsah majetku likvidační podstaty Pododdíl 2 Zjišťování majetku likvidační podstaty Úkony Zjišťování skutečností o majetku Informační povinnost Sporný majetek Náhrada výdajů Pododdíl 3 Seznam majetku likvidační podstaty

8 218 Pořízení a vedení seznam u Označení majetku v seznamu Nahlížení do seznamu Vyrozumění o soupisu Oznámení soupisu Vynětí ze seznamu Pododdíl 4 Vyloučení z likvidační podstaty Pododdíl 5 Správa majetku likvidační podstaty Rozsah práv a povinností likvidačního správce nebo n o táře Ükony soudu při správě majetku likvidační podstaty Náklady při nedostatku peněžních prostředků Účast likvidačního správce na řízení Náklady řízení Pododdíl 6 Zpeněžení majetku likvidační podstaty Uskutečnění zpeněžení Zpeněžení prodejem Zpeněžení věřitelem Odevzdání výtěžku Zjištění cen y Nabytí majetku z likvidační podstaty Připadnutí majetku státu Oddíl 4 Přihlašování pohledávek Pododdíl 1 Pasiva likvidační podstaty R ozsah Uspokojení pohledávek Pododdíl 2 Přihláška Podání přihlášky Obsah přihlášky Zajištěná pohledávka Přihláška uspokojení dluhu třetí osoby ze zajištění Podmíněná přihláška Oznámení pohledávky Následky uplatnění pohledávky přihláškou Přílohy přihlášky Vzdání se práva na uspokojení pohledávky Zánik pohledávky Pododdíl 3 Přezkoumání pohledávky Seznam pohledávek Jednání Změna doby nebo místa jednání

9 15 Obsah 253 Přezkoumání pohledávek bez nařízení jednání Nepřezkoumávané pohledávky Přezkoumání pohledávky při jednání Popření pohledávky nebo práva na uspokojení pohledávky Jistota Zápis výsledku jednání Přezkoumání pohledávky bez nařízení jednání Vyrozumění věřitelů Vyloučení vyrozumění Žaloba o určení pohledávky nebo práva na uspokojení pohledávky ze zajištění Rozhodné skutečnosti v žalobě Pravomoc a příslušnost к rozhodnutí o žalobě Průběh řízení a rozhodnutí Náklady řízení Jistota a náhrada škody Pododdíl 4 Zjištění pohledávky a práva na uspokojení pohledávky ze zajištění Oddíl 5 Rozvrh výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty Uhrazované pohledávky Uspokojení zajištěných pohledávek Uspokojení při zpeněžení věřitelem nebo správcem Rozvrhové usnesení Skupiny Obsah rozvrhového usnesení Vydání likvidačního přebytku Skončení řízení při likvidaci Zánik neuspokojených pohledávek Oddíl 6 Další najevo vyšlý majetek likvidační podstaty Oddíl 7 Zastavení likvidace pozůstalosti Díl 5 Úschovy v řízení o pozůstalosti Oddíl 1 Přijetí do úschovy Důvody přijetí do úschovy Potvrzení Oddíl 2 Postup při přijímání do úschovy Přijímání pen ěz Přijímání jiných hmotných movitých věcí...475

10 285 Přijímání jiných hmotných věcí s potřebou vhodného schovatele Oddíl 3 Vydání úschovy Vydání úschovy při zrušení závěry nebo zajištění majetku Vydání úschovy při skončení řízení o pozůstalosti Vydání úschovy při likvidaci pozůstalosti HLAVA IV JINÁ ŘÍZENI Díl 1 Řízení o úschovách Místní příslušnost Předmět úschovy Zahájení řízení Účastníci Jednání Dokazování Doručování rozhodnutí Náklady úschovy Náhrada výdajů Vydání úschovy Nahrazení souhlasu s vydáním úschovy Zvláštní případy úschovy Nevydané úschovy Účinky připadnutí úschovy státu Díl 2 Řízení o umoření listin Místní příslušnost Předmět řízení Zahájení řízení Účastníci Výzva к předložení listiny Účinky zahájení řízení Zaplacení směnky či še k u Přezkoumání přihlášky Jednání Dokazování Rozhodnutí Doručování Účinky rozhodnutí o umoření listiny Díl 3 Řízení ve věcech kapitálového trh u Místní příslušnost Zahájení řízení Účastníci řízení Průběh řízení Jednání

11 321 Dokazování Rozhodnutí Díl 4 Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže Místní příslušnost Předmět řízení Zahájení řízení Účastníci Odmítnutí návrhu...54o 328 Jednání Dokazování... 54I 330 Rozhodnutí Doručování Díl 5 Řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory к seznámení se s obsahem listin Místní příslušnost Předmět řízen í Zahájení řízení Účastníci Odmítnutí návrhu Průběh řízení Dokazování Rozhodnutí Účinky rozhodnutí Obdobné použití pro nahrazení souhlasu zástupce Komory daňových poradců Díl 6 Řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva Místní příslušnost Podmínky řízení Zahájení řízení Účastníci Průběh řízení Dokazování... 57O 348 Rozhodnutí Díl 7 Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti Místní příslušnost Zahájení řízení Účastníci Dokazování ÚSTAVIVÍ SO tiв. j o S č o v ti 8 17

12 353 Rozhodnutí Díl 8 Řízení o soudním prodeji zástavy a Místní příslušnost Zahájení řízení Účastníci Průběh řízení Dokazování Rozhodnutí a jeho účinky Díl 9 Řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry Místní příslušnost Zahájení řízení Účastníci řízení Průběh řízení Jednání Dokazování Rozhodnutí Obdobné použití pro další případy HLAVA V ŘÍZENÍ VE VĚCECH RODINNĚPRÁVNÍCH D ili Průběh řízení Oddíl 1 Řízení ve věcech manželských a partnerských Pododdíl 1 Řízení o povolení uzavřít manželství Zahájení řízení Účastníci Dokazování Rozhodnutí Pododdíl 2 Řízení ve statusových věcech manželských Obecná ustanovení Druhy řízení Rozhodnutí Řízení o určení, zda tu manželství je či není, a o neplatnost manželství Místní příslušnost Zahájení řízení [Zahájení řízení o prohlášení manželství za neplatné] Účastníci Ztráta způsobilosti být účastníkem Neúčinnost doručení Postup po vyslovení neexistence manželství Zmeškání jednání Lhůta pro odvolání Zpětvzetí odvolání Obnova řízení a zmatečnost Řízení o rozvod manželství

13 19 Obsah 383 Místní příslušnost Zahájení řízení Účastníci Ztráta způsobilosti být účastníkem Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení Neúčinnost doručení Průběh řízení Dokazování Zmeškání jednání Klid řízení Poučení Lhůta pro odvolání Odvolání Zpětvzetí odvolání Odvolací řízení Obnova řízení a zmatečnost Pododdíl 3 Řízení ve statusových věcech partnerských Druhy řízení Oddíl 2 Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí Pododdíl 1 Předběžné opatření Místní příslušnost Zahájení řízení Náležitosti návrhu Účastníci Lhůta pro rozhodnutí Rozhodnutí Opatrovník pro podání návrhu Vykonatelnost Trvání předběžného opatření Odvolací řízení Pododdíl 2 Prodloužení předběžného opatření Návrh na prodloužení doby trvání předběžného opatření Jednání Rozhodnutí Zánik předběžného opatření Zrušení rozhodnutí Oddíl 3 Řízení o určení a popření rodičovství Pododdíl 1 Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů Určení otcovství к dítěti neprovdané matky Určení otcovství po rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné Pododdíl 2 Řízení o určení a popření otcovství...730

14 417 Místní příslušnost Zahájení řízení Popření otcovství bez návrhu Účastníci Ztráta způsobilosti být účastníkem Spojení řízen í Rozhodnutí Zastavení řízení Prominutí zmeškání lhůty Pododdíl 3 Řízení o určení a popření m ateřství Oddíl 4 Řízení ve věcech osvojení Pododdíl 1 Řízení ve věcech osvojení nezletilého Předmět řízen í Místní příslušnost Zahájení řízení Náležitosti návrhu při osvojení dítěte z ciziny nebo do ciziny Účastníci Rodič osvojence Povinnost opětovně jednat s rodičem osvojence Zastoupení Rozhodnutí Prohlášení o souhlasu s osvojením Dokazování Předání osvojovaného dítěte do péče Určení, zda je třeba souhlasu rodičů s osvojením Změna poměrů Přerušení řízení Prohlášení blízkého příbuzného osvojence Příjmení osvojence Utajení osvojení Pododdíl 2 Řízení o osvojení zletilého Místní příslušnost Zahájení řízení Náležitosti návrhu Účastníci Zastoupení Dokazování Rozhodnutí Oddíl 5 Péče soudu o nezletilé Pododdíl 1 Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte Předběžné opatření upravující poměry dítěte

15 453 Místní příslušnost Zahájení řízení Zastoupení nezletilého Lhůta pro rozhodnutí Vykonatelnost Doručování Trvání předběžného opatření Prodloužení doby trvání předběžného opatření Mezinárodní prvek Zrušení předběžného opatření O dvolání Vyhovění odvolání soudem prvního stupně Lhůta pro rozhodnutí o odvolání Pododdíl 2 Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé Předmět řízení Místní příslušnost Zahájení řízení Zastoupení Postavení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí Rozhodnutí Náležitosti rozsudku Předběžná vykonatelnost Úkoly soudu při péči o nezletilé Změna poměrů O dvolání Postup po nabytí zletilosti dítěte v řízení o jeho výživě Pododdíl 3 Zvláštní ustanovení pro řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů d ě tí Použit! ustanovení Místní příslušnost Zahájení řízení Účastníci Zastoupení Rozhodnutí Předběžná vykonatelnost Přerušení řízení Opatření soudu Jednání Nedostavení se odpůrce Rozhodnutí O dvolání Obnova řízení a zmatečnost

16 Díl 2 Výkon rozhodnutí Oddíl 1 Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí Příslušnost soudu Provedení výkonu Věci povinného Adresa pro doručování Opětovný výkon Oddíl 2 Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé Pododdíl 1 Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí o předběžné úpravě pom ěrů Výkon předběžného opatření podle Místní příslušnost Zastoupení nezletilého Pododdíl 2 Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti Místní příslušnost Výzva ke splnění povinnosti Nařízení výkonu Další opatření Odnětí dítěte Náklady řízení Náhrada nákladů Čerpání pokut к náhradě nákladů dítěte Závaznost rozhodnutí Oprávnění při výkonu Zrušení rozhodnutí v odvolacím řízení Oddíl 3 Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech výživného Místní příslušnost Postavení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Přechodné ustanovení Zmocňovací ustanovení Účinnost Věcný rejstřík

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Řízení o podpůrných opatřeních...1 1. Rozčlenění podpůrných opatření, jejich vzájemný procesní vztah a vztah k omezení svéprávnosti...1

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX Kapitola 1. Základní charakteristika a principy právní úpravy úpadku...1 1. Přehled právní

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

372 b) Omezení a vrácení svéprávnosti ( 55 a násl. NOZ) omezena 430 změna omezení 0 vrácení 538 doba omezení prodloužena 0 jiný výsledek 311

372 b) Omezení a vrácení svéprávnosti ( 55 a násl. NOZ) omezena 430 změna omezení 0 vrácení 538 doba omezení prodloužena 0 jiný výsledek 311 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud Teplice 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření Splnění podmínky v

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud Praha 1

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud Praha 1 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud Praha 1 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření Splnění podmínky v

Více

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud Děčín 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření Splnění podmínky v předběžném

Více

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb.

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. Předmluva 21 Autorský kolektiv 22 Seznam použitých zkratek 24 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. 26 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 26 HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 26 1 Předmět

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Přivolení k zásahu do integrity člověka...1 1. Obecný výklad...1 2. Informovaný souhlas se zásahem do integrity...4 2.1 Komu

Více

Agenda Oddíl Popis Rozsah oddílu Občanskoprávní SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř Občanskoprávní

Agenda Oddíl Popis Rozsah oddílu Občanskoprávní SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř Občanskoprávní Příloha Rozvrhu práce na rok 2017 - Přehled závazných oddílů agend Nc,, Nt a Ntm: Rejstřík Nc: SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř. 101-200 OSVOB. OD SOP, UST. Návrhy (žádosti) na přiznání

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými.

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými. Strana 7318 Sbírka zákonů č. 432 / 2013 432 VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ZÁKON Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ZÁKON Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ZÁKON Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Osvobození od poplatku 11 (1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech

Více

Obsah. Předmluva... XXV. Autoři jednotlivých částí... XXVI. Seznam použitých zkratek... XXIX

Obsah. Předmluva... XXV. Autoři jednotlivých částí... XXVI. Seznam použitých zkratek... XXIX Předmluva... XXV Autoři jednotlivých částí... XXVI Autorský kolektiv...xxvii Seznam použitých zkratek... XXIX Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb... 1 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

292/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

292/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 292/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zvláštních řízeních soudních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 1 Úvodní ustanovení zákoně. (1) Podle tohoto zákona projednávají

Více

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zvláštních řízeních soudních. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zvláštních řízeních soudních. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3186 Sbírka zákonů č. 292 / 2013 292 ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zvláštních řízeních soudních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Agenda Dědická Exekuční Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ EVET Senáty řeší 13 1,2,4,5,7,8,9,10, 11,12,13,17, 18,19,21,23 Civilní oddíly

Více

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Agenda Dědická Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ Senáty řeší 13 Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis Pro všeobecné věci rejstříku D, Sd,

Více

Přehled obsahu. Část první. Řízení nesporné 1 1 Kapitola 1. Pojem a význam nesporného soudnictví 1 1 Kapitola 2. Řízení dle ZŘS 15 28

Přehled obsahu. Část první. Řízení nesporné 1 1 Kapitola 1. Pojem a význam nesporného soudnictví 1 1 Kapitola 2. Řízení dle ZŘS 15 28 Přehled obsahu O autorech Předmluva Obsah Seznam použitých zkratek str. m. č. V VII XI XXVII Část první. Řízení nesporné 1 1 Kapitola 1. Pojem a význam nesporného soudnictví 1 1 Kapitola 2. Řízení dle

Více

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis Agenda Dědická Exekuční Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ EVET Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Senáty řeší 13 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,17, 18,19,20,21, Civilní

Více

292/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

292/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 292/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zvláštních řízeních soudních Změna: 87/2015 Sb. Změna: 161/2016 Sb. Změna: 189/2016 Sb. Změna: 298/2016 Sb. Změna: 334/2016 Sb. Změna: 460/2016 Sb. Parlament se

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis Agenda Dědická Exekuční Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ EVET Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Senáty řeší 13 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 17, 18,19,20,21,23 Civilní

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních. (tisk 931)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních. (tisk 931) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních (tisk 931) Návrh na zamítnutí návrhu zákona ve 2. čtení nebyl podán. A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XVII ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 KAPITOLA I. Pojem nezletilého...3 KAPITOLA II. Identifikace řízení ve věcech péče

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

292/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o zvláštních řízeních soudních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Úvodní ustanovení

292/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o zvláštních řízeních soudních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Úvodní ustanovení 292/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zvláštních řízeních soudních Změna: 87/2015 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 1 Úvodní ustanovení (1) Podle tohoto

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

292/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

292/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 292/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zvláštních řízeních soudních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 1 Úvodní ustanovení (1) Podle tohoto zákona projednávají

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : 292. Zákon o zvláštních řízeních soudních 293. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení Slovo úvodem... 13 Seznam použitých zkratek... 15 A. ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ. 17 I. Důvody obnovy řízení... 17 1.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 292/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 292/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních Ze dne 12.09.2013 Částka 112/2013 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-292 Aktuální verze 292 ZÁKON ze

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2013 o zvláštních řízeních soudních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2013 o zvláštních řízeních soudních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013 o zvláštních řízeních soudních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 1 Úvodní ustanovení (1) Podle tohoto zákona projednávají

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI...

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI... OBSAH ÚVOD......................................................... XI O AUTORECH................................................... XIII JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI................................. XV

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů)

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů) Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 351 2532 4763 3419 1987 1381 2793 1057 557 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 34 168 327 232 156 119 255

Více

Výchova a výchovná opatření

Výchova a výchovná opatření Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 142 113 88 135 283 124 194 166 168 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 187 139 135 157 257 144 227 189 187

Více

OBSAH. P Ř E D M L U V A k í. v y d á n í P Ř E D M L U V A к 2. v y d á n í S E Z N A M Z K R A T E K... 23

OBSAH. P Ř E D M L U V A k í. v y d á n í P Ř E D M L U V A к 2. v y d á n í S E Z N A M Z K R A T E K... 23 OBSAH P Ř E D M L U V A k í. v y d á n í... 19 P Ř E D M L U V A к 2. v y d á n í... 22 S E Z N A M Z K R A T E K... 23 S E Z N A M A U T O R Ů... 24 Č Á S T I. V Z O R Y P O D L E O B Č A N S K É H O

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 497 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 23.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 497 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 23. 235 10. funkční období 235 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ Účastníci řízení=procesní strany Účastníci řízení jsou subjekty řízení, které mají na průběh řízení zásadní vliv a kterým jsou zákonem přiznána práva a povinnosti, které jiným osobám zúčastněným

Více

292/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

292/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 292/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zvlátních řízeních soudních Změna: 87/2015 Sb. Změna: 161/2016 Sb. Změna: 189/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

Více

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo JUDr. Klára Svobodová Manželské právo způsobilost uzavřít manželství podmínky platnosti manželství forma uzavření manželství osobní vztahy mezi manželi majetkové

Více

Obsah. Seznam zkratek... 11

Obsah. Seznam zkratek... 11 Seznam zkratek................................................ 11 Kapitola 1 Průběh řízení a dokazování ve zvláštních řízeních soudních.................................... 13 1.1 Formální průběh zvláštních

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Poslanecká sněmovna. VII. volební období

Poslanecká sněmovna. VII. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období Pozměňovací návrh Karla Fiedlera k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci

Více

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo JUDr. Klára Svobodová Manželské právo způsobilost uzavřít manželství podmínky platnosti manželství forma uzavření manželství osobní vztahy mezi manželi majetkové

Více

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 549/1991 Strana 2717 SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení Položka 1, pokud není stanovena zvláštní

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

I. Skupina tr. ř. 4 žádost o doručení předvolání příslušníka ozbrojeného sboru k svědeckému výslechu. u soudu prostřednictvím nadřízeného velitelství

I. Skupina tr. ř. 4 žádost o doručení předvolání příslušníka ozbrojeného sboru k svědeckému výslechu. u soudu prostřednictvím nadřízeného velitelství Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2017 ze dne 29. 12. 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/43, o vydání vzorů tr. ř., o. s. ř., z. ř. s., k. ř., d. ř., doporučených pro použití v trestním a v občanském soudním

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Položka 1

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Položka 1 Příloha Poplatky za řízení Položka 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000 Kč b) v částce vyšší než 20 000 Kč do 40

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád):

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Řízení o dědictví 175a (1) Příslušný orgán státní správy pověřený vedením matriky oznámí úmrtí ve svém matričním obvodu soudu příslušnému

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření Úvod............................... 11 Seznam použitých zkratek............. 12 A. Předběžná opatření....... 15 I. Pravidla řízení o předběžném opatření.......................

Více

Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů

Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů V(MS)-101 I. REJSTŘÍK T Období : 01.01.2014-31.12.2014 o pohybu trestní agendy u okresních soudů věcí fyzických osob právnických a b 1 2 3 Nevyřízeno koncem minulého období 1 1088 1345 1 Obživlo celkem

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII Kapitola 1. Obecně o likvidaci a jejích alternativách... 1 1. Ukončení činnosti společnosti: možnosti... 1 2. Pojem, účel a obsah likvidace... 1 3. Dobrovolná

Více

Obsah. O autorech... V Ú vod... IX Seznam použitých zkratek...xxi

Obsah. O autorech... V Ú vod... IX Seznam použitých zkratek...xxi Obsah O autorech...... V Ú vod... IX Seznam použitých zkratek...xxi KAPITOLA I. Č lověk a jeho právní o so b n o st... 1 1. Člověk v novém občanském zákoníku... 1 1.1 Ú vod... 1 1.2 Člověk a fyzická osoba...

Více

Petr Lavický

Petr Lavický Petr Lavický 1. 12. 2009 Předmět výkladu Novela o. s. ř. provedená zákonem č. 7/2009 Sb. (tzv. souhrnná novela o. s. ř.) a některé další související změny Novelizované oblasti Příslušnost Zastoupení Zaznamenávání

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o obětech trestných činů Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o obětech trestných činů Čl. I N á v r h III. ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související

Více

Obsah. KAPITOLA I. Použitá terminologie a základní pojmosloví (provizorní a předběžná ochrana)...5

Obsah. KAPITOLA I. Použitá terminologie a základní pojmosloví (provizorní a předběžná ochrana)...5 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV Úvod...1 1. Nástin problematiky...1 2. Praktická relevance institutu předběžných opatření...2 3. Stav problematiky v právní teorii...3 4.

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost

Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost Obsah ČÁST I HLAVA I Správní řád OBSAH Kodex činnosti veřejné správy Přijetí, obsah a struktura správního řádu KAPITOLA 1.1 Přijetí správního řádu... 3 1.1.1 Historie správních řádů... 3 1.1.2 Správní

Více

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu Organizace a činnosti veřejné správy + Pojem veřejná správa + Vymezení veřejné správy v právním řádu + Výkon veřejné

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení:

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000

Více

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid Občanské právo procesní II Výkon rozhodnutí JUDr. Ing. Radovan Dávid 1. Úvod Vykonatelnost rozhodnutí: souvisí s vynutitelností práva - náležitosti rozhodnutí mimo jiné výrok - musí být přesný, určitý

Více

1 z :30

1 z :30 177/1996 Sb. znění účinné od 1. 7. 2014 změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 120/2014 Sb. 1.7.2014 vyhláškou č. 390/2013 Sb. 1.1.2014 nálezem č. 116/2013 Sb. 7.5.2013 Více... 177 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1Obsah O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii KAPITOLA I. Soukromé právo pojem, předmět a prameny úpravy 1.1 Pojem soukromého práva, jeho součásti... 1 1.2 Občanské právo hmotné

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii:

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii: 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000

Více

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady Úvodem 11 Seznam zkratek 12 I. OBECNĚ K ŽALOBĚ 13 A. Obecné náležitosti žaloby 13 1. Zkoumání pravomoci soudu při neodstraněných vadách žaloby... 13 2.

Více