NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý"

Transkript

1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý OLDŘICHOV V HÁJÍCH - DUBEN 2012

2 Obsah zadání územního plánu a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů. b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů. c) Požadavky na rozvoj území obce. d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny). e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury. f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území. g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy). i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území. j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose. k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií. l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem. m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast. n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant. o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. Návrh Zadání územního plánu Oldřichov v Hájích 2/20

3 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH Důvody pro pořízení územního plánu Současný územní plán obce Oldřichov v Hájích, schválený dne , nesplňuje požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění platných předpisů, a proto se obec rozhodla pro pořízení nového územního plánu obce. Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích, usnesením č. 3/19/2011 ze dne na základě ustanovení 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ), rozhodlo o pořízení Územního plánu Oldřichov v Hájích. Současně stanovilo pana starostu Jaromíra Tichého jako určeného zastupitele, ve smyslu stavebního zákona. Územní plán Oldřichov v Hájích bude pořízen a zpracován podle ustanovení stavebního zákona, vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška č.500/2006 Sb. ) a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. Hlavní cíle řešení Zadání územního plánu stanovuje hlavní cíle a požadavky na řešení územního plánu Oldřichov v Hájích vytvořit základní nástroj pro řízení a regulaci funkčního a prostorového uspořádání správního území obce zajistit nabídku ploch pro rozvoj obce stanovit limity a regulativy územního rozvoje podpora ekonomického rozvoje území v souladu se zachováním přírodních hodnot území zajistit uspořádání funkčních ploch bez vzájemných střetů, v souladu s přírodními, hospodářskými a kulturními hodnotami území Vymezení území pro pořízení územního plánu Územní plán Oldřichov v Hájích, řeší celé správní území obce Oldřichov v Hájích, tj. katastrální území Oldřichov v Hájích (obsahující 2 místní části: Oldřichov v Hájích a Filipku) Území obce Oldřichov v Hájích je vymezeno administrativně správním územím obce o celkové rozloze 1625 ha. Od spadá obec Oldřichov v Hájích dle vyhlášky č. 564/2002 Sb., do správního obvodu obce s rozšířenou působností Liberec a do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem v Chrastavě. Pro území ORP Liberec byly v roce 2008 zpracovány územně analytické podklady (dále jen ÚAP), které byly v roce 2010 aktualizovány. a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, případně z dalších širších územních vztahů Požadavky plynoucí pro územní plán z Politiky územního rozvoje ČR V dokumentu Politiky územního rozvoje ČR (2008), který byl schválen dne usnesením vlády č. 929/2009, je vymezeno území ORP Liberec (bez obcí v západní části) jako rozvojová oblast tzn. území, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na změny v území. Specifickým úkolem pro rozvojovou oblast OB7 Liberec je řešení územních souvislostí napojení oblasti na modernizované železniční tratě ve směru na Prahu a Hradec Králové. Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) rozvojovou oblast OB7 Liberec dále upřesňují na úrovni správních obvodů začleněných obcí a z obecně stanoveného rozsahu PÚR ČR mimo jiné vypouští i správní území obce Oldřichov v Hájích a vymezuje se jako součást specifické oblasti SOB5 Jizerské hory. Návrh Zadání územního plánu Oldřichov v Hájích 3/20

4 V územním plánu Oldřichov v Hájích budou v souladu s charakterem území zohledněny a respektovány požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR (dále jen PÚR ČR) které se dotýkají řešeného území: Při posuzování záměrů na změny využití území zohlednit spojitost území se specifickou oblastí SOB7 Krkonoše- Jizerské hory, která se vyznačuje kvalitním životním prostředím, vysokými přírodními a krajinnými hodnotami a významným rekreačním potenciálem. Respektovat územní ochranu koridoru KD1 pro kombinovanou dopravu- v rámci železniční tratě Zawidów (PL)- Frýdlant- Liberec- Praha. Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení. Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet územní podmínky pro rozvoj takových odvětví a aktivit, které budou diferencovaně a harmonicky a v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny využívat lidský, přírodní i ekonomický potenciál celého území a zvláštnosti jeho různých částí a které budou zmírňovat střety nadměrného zatížení území cestovním ruchem se zájmy ochrany přírody. Vytvářet územní podmínky pro zajišťování udržitelnosti využívání rekreačního potenciálu oblasti, zejména s ohledem na regulaci zatížení cestovním ruchem, především pro rozvoj měkkých forem rekreace s ohledem na možnost celoročního využití. Vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území uvnitř i přes hranice, zejména zkvalitnit napojení oblasti železniční dopravou na okolní centra osídlení. Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umisťování opatření na ochranu před povodněmi. Úkoly pro územní plánování byly zpřesněny v územně plánovací dokumentaci Zásady územního rozvoje Libereckého kraje. Požadavky plynoucí pro územní plán z nadřazené územně plánovací dokumentace Zpracovatel návrhu územního plánu bude v souladu s charakterem území sledovat jeho soulad se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje, vydanými dne Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 466/11/ZK. Zásady územního rozvoje Libereckého kraje jsou zpracovány pro celé území Libereckého kraje. Stanovují základní priority a požadavky na jeho účelné a hospodárné uspořádání, limity využití území, hlavní koridory dopravy, technické infrastruktury a územní systém ekologické stability, upřesňují a vymezují rozvojové oblasti, rozvojové osy a další specifické oblasti. Při stanovování podmínek ÚP pro změny v území je třeba v souladu s charakterem území zohlednit z hlediska ZÚR LK, především: respektovat a upřesnit vedení železničního koridoru mezinárodního významu Praha- Turnov- Liberec- Frýdlant- hranice ČR pro kombinovanou dopravu KD1 (optimalizace jednokolejné trati), řešit územní souvislosti vedení koridoru a zohlednit zařazení této železniční trati do projektu společného využití železničních a tramvajových tratí - koridor D27, připravovat územní podmínky pro realizaci efektivní protipovodňové ochrany, zabraňovat zvyšování povrchového odtoku, upřesnit, stabilizovat a řešit uzemní souvislosti vedení koridoru pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi - P03 Jeřice, úsek Oldřichov v Hájích- Mníšek, Návrh Zadání územního plánu Oldřichov v Hájích 4/20

5 v rámci multifunkčního turistického koridoru D42- Nová Hřebenovka (severní větev) upřesňovat a stabilizovat systém pěších a cyklistických tras, stabilizovat, zpřesňovat a koordinovat vymezené VPO- plochy a koridory neregionálního a regionálního ÚSES (NC84, K19MB, RC05), vytvářet územně technické podmínky pro dosažení vyváženosti zájmů ochrany přírody a krajiny se zájmy cestovního ruchu a ostatních sociálně ekonomických aktivit zejména v území CHKO Jizerské hory specifická oblast SOB5, při posuzování záměrů na změny využití území zohlednit spojitost území se specifickou oblastí SOB5 Jizerské hory. při stanovování podmínek pro změny v území zohlednit, v souladu s charakterem území, krajské priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje, vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení, občanského vybavení a zlepšení technické infrastruktury, Zpracovatel územního plánu Oldřichov v Hájích, bude dále v souladu s charakterem území, respektovat koncepční rozvojové materiály Libereckého kraje, zejména: Program rozvoje Libereckého kraje Územně energetická koncepce Libereckého kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje Koncepce odpadového hospodářství na území Libereckého kraje Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Povodňový plán Libereckého kraje Koncepce ochrany před povodněmi Libereckého kraje Strategie rozvoje dopravní infrastruktury Libereckého kraje Dopravní politika Libereckého kraje Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje Havarijní plán Libereckého kraje, Krizový plán Libereckého kraje Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji Krajská koncepce zemědělství Libereckého kraje Požadavky plynoucí pro územní plán z koncepčních rozvojových materiálů obce Základní požadavky na rozvoj území obce vyplývají ze zpracovaného Programu obnovy venkova z roku 2006, které jsou zapracovány v kap. e) tohoto dokumentu. Obec Oldřichov v Hájích je členem: Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. Sdružení má zpracovanou Strategii rozvoje, ze které vyplývají pro ÚP Oldřichov v Hájích obecné požadavky: rozšíření nabídky a přístupnosti různých forem a typů bydlení podpora malého a středního podnikatelského stavu vytvoření příznivých podmínek pro nové podnikatelské aktivity a rozšíření ekonomických aktivit v regionu zajištění zdravého životního prostředí a ochrany obyvatelstva při uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje. Regionálního sdružení Euroregion Nisa Mikroregionu Jizerské podhůří, slučující obce Oldřichov v Hájích, Mníšek a Nová Ves. Toto sdružení má zpracovanou strategii rozvoje pro celé území zmíněných obcí, ze které vyplývají pro územní plán následující požadavky: obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury (zásobení pitnou vodou ze skupinového vodovodu pro Oldřichov v Hájích, Mníšek a Novou Ves, se skupinovým zdrojem - vrt Mníšek), vytvářet územní podmínky pro propojení cyklostezek, cyklotras a turistických tras, Návrh Zadání územního plánu Oldřichov v Hájích 5/20

6 zřídit provoz společného sběrného dvoru a technických služeb, vymezit parkovací plochy a obratiště pro plánovanou mikroregionální autodopravu pro území obcí Oldřichov v Hájích, Mníšek a Nová Ves Turistického regionu Jizerské hory Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK) Svazu měst a obcí (SMO) Místní akční skupiny (MAS) Při stanovování podmínek ÚP pro změny v území je třeba v souladu s charakterem území zohlednit relevantní rozvojové projekty a studie zpracované v období Studie odtokových poměrů (2006) Urbanistická studie Oldřichov v Hájích - Máslák (2006) Územní studie Na Lukách (2007) Územní studie U školky (2007) Revitalizační opatření v povodí toku Jeřice (2008) Revitalizace centra obce (doprava, revitalizace, vytápění biomasou) Dopravně technické posouzení bezpečnosti silnice III/2904 z roku 2010 (na základě tohoto dokumentu je v současné době zpracováván dokument Humanizace dopravy v Oldřichově) Studie budoucího využití bývalé panelárny (2011) Požadavky vyplývající pro územní plán z širších územních vztahů Vytvářet územní předpoklady pro zlepšení vztahů a vazeb zejména na město Liberec, jako významné středisko s nabídkou pracovních příležitostí, školství, zdravotnictví a služeb a rozvíjet funkční spolupráci s okolními sídly: Mníšek, Nová Ves. Z hlediska širších vazeb v území je nezbytné koordinovat záměry rozvoje obce (převážně na hranicích se sousedními obcemi), např. vedení tras technické a dopravní infrastruktury vedení pěších tras a cyklotras návaznost prvků ÚSES vytváření urbanistické koncepce ochrany životního prostředí a krajinného rázu Územní plán Oldřichov v Hájích zohlední případné požadavky a rozvojové záměry okolních sídel zasahujících na území obce. Z hlediska širších vztahů budou vzájemné vazby prověřovány v průběhu celého procesu zpracování a projednávání územního plánu. b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů Územně analytické podklady Libereckého kraje Územně analytické podklady Libereckého kraje (dále jen ÚAP LK) byly projednány K nahlédnutí jsou na Krajském úřadě Libereckého kraje a na Magistrátu města Liberec. V elektronické podobě jsou dostupné na ÚAP LK jsou výchozím podkladem při tvorbě územního plánu Oldřichov v Hájích a zpracovatel bude respektovat požadavky vyplývající z těchto materiálů. Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Liberec Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen ÚAP ORP) Liberec, do jehož správního obvodu spadá správní území obce Oldřichov v Hájích, byly pořízeny v prosinci 2008 a následně aktualizovány k K nahlédnutí jsou na Krajském úřadě Libereckého kraje, na Magistrátu města Liberec a na příslušných stavebních úřadech pověřených obecních úřadů. ÚAP ORP Liberec jsou dostupné v elektronické podobě na Návrh Zadání územního plánu Oldřichov v Hájích 6/20

7 ÚAP ORP jsou spolu s doplňkovými průzkumy a rozbory ( ) výchozím podkladem při tvorbě územního plánu Oldřichov v Hájích a zpracovatel bude respektovat požadavky vyplývající z těchto materiálů. Podpořit rozvoj sportovně rekreační vybavenosti a řešit vazby na okolní střediska cestovního ruchu a rekreace (Oldřichov v Hájích, Rapenava, Hejnice, Lázně Libverda, Frýdlant) Vytvářet územní podmínky pro propojení turistických oblastí prvky bezmotorové dopravy (cyklostezky, cyklotrasy, pěší trasy). Vytvářet územní předpoklady pro uchování kvalitního životního prostředí centra osídlení s návazností na specifickou oblast Jizerských hor. Respektovat vymezené prvky místního systému ÚSES a zajistit jeho návaznost na regionální a neregionální ÚSES. Územně chránit a koordinovat koridory pro zásobování obyvatel pitnou vodou v rámci vodovodu Nová Ves- Mníšek- Oldřichov v Hájích v širších souvislostech. c) Požadavky na rozvoj území obce Řešené území ÚP Oldřichov v Hájích zahrnuje celé správní území obce, tj. katastrální území Oldřichov v Hájích o celkové rozloze 1625ha. Požadavky na rozvoj obce vyplývají z charakteru obce, ze začlenění ve struktuře osídlení a z potenciálu území pro rozvoj. Obec Oldřichov v Hájích je rychle se rozvíjející obec venkovského charakteru se silnou vazbou a orientací na město Liberec a sousední obec Mníšek. Hlavní část sídla se rozkládá podél řeky Jeřice a dále podél silnic III/2904 a III/2905. Jedná se tedy o obec převážně liniového charakteru. Z výhodné polohy a dobré dopravní dostupnosti obce vychází i zvýšený zájem o výstavbu nových domů pro bydlení. Oldřichov v Hájích se rozkládá na jihozápadním úpatí Jizerských hor a v jejich podhůří. Z celkové rozlohy obce tvoří 72% plochy lesní pozemky. Celé správní území obce se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Dominantou území obce je kopec Špičák. Podstatná část zástavby se rozkládá podél vodního toku Jeřice a v okolí silnic III/2904 směřující z Mníšku do Raspenavy a III/2905 směřující do lokality Na Pilách. Charakter zástavby vychází z původní historické liniové zástavby podél výše uvedených silnic. Střed obce Oldřichov v Hájích je tvořen kompaktnější zástavbou v okolí obecního úřadu. Podél řeky Jeřice i podél hlavních silnic je zástavba mírně rozvolněná a odpovídá podhorské zástavbě s rozptýleným osídlením, přecházejícím do volné krajiny. Tab. 1 Vývoj trvale bydlícího obyvatelstva v období rok počet obyvatel Zdroj: statistika obce - pozn: stav k Tab. 2 Vývoj trvale bydlícího obyvatelstva v období rok počet obyvatel Zdroj: statistika obce - pozn: stav k , rok 2012 zdroj statistika obce - stav k Návrh Zadání územního plánu Oldřichov v Hájích 7/20

8 Konkrétní požadavky na rozvoj území obce vyplývají ze zpracovaného programu obnovy venkova a dalších rozvojových projektů, uvedených v kap. a). Z uvedených dokumentů a aktuelních potřeb obce vyplývají následné požadavky: Podmínky rozvoje budou vytvářeny především v oblasti rozvoje obytných a rekreačních funkcí obce, případně výrobních služeb a veřejné infrastruktury, s využitím výhodné dopravní polohy, zlepšení sociálně-demografických charakteristik a podpory nárůstu obyvatelstva s čímž souvisí: rozšíření nabídky různých forem bydlení na území obce a zajištění rozvoje související infrastruktury rozvoj drobných řemesel, živností, služeb, drobného hospodaření a trávení volného času na území obce vymezení nových ploch rekreace a sportu, jejich rozvoj navrhnout s ohledem na přírodní hodnoty území, včetně sítě lyžařských, turistických tras a cyklotras a řešit vazby na okolní střediska cestovního ruchu rozvoj služeb s rozšířením nabídky volnočasových aktivit na území obce zvýšení přínosů z řízeného rozvoje cestovního ruchu Jako základ pro výhledovou velikost vzít přehodnocenou výhledovou velikost cca trvale bydlících obyvatel pro rok 2025, dále vycházet z tzv. potenciálních uživatelů území (převyšující počet trvale bydlících obyvatel), z nichž je nutné odvíjet hodnocení a plánování dopravní, technické a jiné vybavenosti a kapacit na území obce vymezení zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení a občanského vybavení navrhovat především s vazbami na zastavěné území, při zohlednění kvality životního prostředí, připustit v odůvodněných případech i návrh obytné zástavby s návazností na volné plochy krajiny minimalizovat návrh zástavby v lokalitách Filipka a Betlém zlepšení podmínek pro život obyvatel, rozvoj služeb a trávení volného času na území obce rozvoj stávajícího občanského vybavení a systému dopravní a technické infrastruktury řešit dostatečnou dopravní dostupnost nově navržených lokalit na stávající infrastrukturu při tvorbě koncepce nového ÚP budou cíle a vize obce zohledněny, budou vytvořeny územně technické podmínky pro jejich naplňování a budou eliminovány negativní vlivy rozvojových opatření na životní prostředí prověřit a příp. zapracovat pořizovatelem shromážděné záměry občanů a investorů, záměry z ÚAP ORP Liberec a podkladů obce vytvářet územní předpoklady pro realizaci adekvátních protipovodňových opatření vycházejících ze zpracovaných rozvojových projektů a studií provedení revize místního systému ÚSES a zajistit jeho návaznost na regionální a neregionální ÚSES v územním plánu budou chráněny historické, kulturní, civilizační, urbanistické a přírodní hodnoty řešeného území. Žádosti občanů o zařazení jejich pozemků do zastavitelných ploch schválené zastupitelstvem obce Oldřichov v Hájích a záměry vyplývající z návrhů obce a ÚAP jsou znázorněny v problémovém výkresu. Požadované plochy budou zpracovatelem prověřeny v rámci zpracování návrhu ÚP, zejména s ohledem na limity využití území a celkovou urbanistickou koncepci. Návrh Zadání územního plánu Oldřichov v Hájích 8/20

9 d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Urbanistická koncepce Urbanistická koncepce nového ÚP Oldřichov v Hájích bude s ohledem na kontinuální vývoj sídelního útvaru založena na urbanistické koncepci dosud platného územního plánu obce Oldřichov v Hájích, včetně jeho následně schválených změn a na aktuálních požadavcích na změny využívání území v souladu s platnou legislativou. Základní uspořádání vyhovujících funkcí v území, včetně návrhových zastavitelných ploch, budou pokládány za stabilizované. Pravděpodobný scénář populačního vývoje uvažuje se zachováním dosavadních příznivých trendů migrace, která se do roku 2025 projeví v růstu počtu obyvatel obce na cca obyvatel. Předpokládaný pozitivní trend bude v následujících letech ovlivňován zejména vývojem hospodářské situace v regionu, v celé ČR a EU, takže může dojít k nenaplnění předpokladu nárůstu počtu obyvatel. Zastavitelné plochy v kapacitách orientační výhledové velikosti obce cca obyvatel k roku 2025 budou řešeny tak, aby vhodně doplňovaly a v únosné míře intenzifikovaly stávající urbanizovaná území a minimalizovaly zábor volné krajiny. Návrh zastavitelných ploch bude přednostně navazovat na zastavěná území. Územní plán stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití zastavitelných i nezastavitelných (hlavní využití, pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití) a stanoví základní podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. Specifikované plochy s rozdílným způsobem využití musí zahrnovat kompletně celé řešené území a budou v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. Plochy budou členěny na plochy stabilizované (stav), plochy změn využití území (návrh, přestavba) a případně plochy územních rezerv (územní rezerva). Plochy s rozdílným způsobem využití, jejich vzájemné uspořádání a vazby budou odpovídat zásadám urbanisticko ekonomického uspořádání v návaznosti na stávající strukturu obce a zásady ochrany životního prostředí. Požadavky na vymezení funkčního využití území, vycházejí z územního plánu obce a zjištěných záměrů. Přesná specifikace ploch s rozdílným způsobem využití je úkolem návrhu územního plánu. Základní urbanistická a prostorová koncepce se bude řídit následujícími požadavky: Obnovovat a rozvíjet obec tak, aby byla pokud možno zajištěna kompaktnost sídla, nové zastavitelné plochy navrhovat s vazbami na zastavěná území tak, aby byla nová výstavba dobře obslužitelná dopravní i technickou infrastrukturou. Stabilizovat uspořádání funkčně vyhovujících částí území a vymezit plochy určené k dostavbě a přestavbě obce v souvislosti s dopravním řešením obce. V zastavěném území a v zastavitelných plochách pomocí regulativů v maximální míře chránit a rozvíjet stávající plochy zeleně (veřejná prostranství) a místní plochy rekreace a sportu. Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro zvyšování kvality bydlení obyvatel. Nenavrhovat zastavitelné plochy do záplavových území a náhradní plochy bydlení směřovat do lokalit mimo tato území. Vytvářet územní podmínky pro zlepšení kvality občanského vybavení. Plochy s rozdílným způsobem využití dílčích území s vazbou na minulý vývoj navrhnout bez vzájemných negativních vlivů. Návrh Zadání územního plánu Oldřichov v Hájích 9/20

10 Bydlení Vymezení zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení a občanského vybavení navrhovat především s vazbami na zastavěné území. Při zohlednění kvality životního prostředí, připustit v odůvodněných případech i návrh obytné zástavby s návazností na plochy volné krajiny Minimalizovat návrh nově zastavitelných ploch bydlení v lokalitách Filipka a Betlém Vytvářet územní podmínky pro snižování negativních vlivů na plochy bydlení. Navrhnout nové zastavitelné plochy pro bydlení jako náhradu za stávající plochy bydlení situované v problematických územích (záplavové území, území ohrožené hlukem z dopravy). Bytovou výstavbu zajistit odpovídajícími kapacitami veřejné infrastruktury. Veřejná infrastruktura Vybudování ČOV a kanalizace pro část obce v lokalitě Filipka, Máselný vrch a Na Pilách a v lokalitě Na Lukách Bude prověřeno doplnění tras stávající dopravní a technické infrastruktury. Další pokyny jsou uvedeny v kapitole e). Výroba a skladování Vytvářet územní podmínky pro stabilizaci a rozvoj ekonomických aktivit. Při návrhu ploch pro rozvoj ekonomických aktivit sledovat minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a krajinu. Koncepce uspořádání krajiny Při návrhu územního rozvoje obce a vymezení ploch s rozdílným způsobem využití se v rámci koncepce uspořádání krajiny požaduje: respektovat přírodně cenná nezastavěná území a vytvářet územní předpoklady pro další rozvoj kultivace krajiny ve vztahu ke zvláště chráněným územím přírody (CHKO Jizerské hory) vymezení koncepce uspořádání krajiny s řešením její prostupnosti v souladu s ÚSES upřesnit nadregionální ÚSES v souladu s nadřazenou dokumentací ZUR LK prověřit a příp. navrhnout úpravy lokálního ÚSES, s ohledem na pozemkové příp. povodňové úpravy, rozvojové lokality respektovat uplatnění plynulého přechodu zastavěných ploch do okolní krajiny nové prvky dopravní a technické infrastruktury umisťovat do volné krajiny s ohledem na krajinný ráz a prostupnost krajiny stanovit základní podmínky ochrany krajinného rázu chránit plochy lesa, nutný zábor lesní půdy bude minimalizován. e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury Doprava a dopravní infrastruktura Silniční doprava Oldřichov v Hájích je na širší strukturu osídlení napojen silnicí III/2904 spojující Mníšek a Raspenavu. Důležitým spojením je pak napojení Oldřichova přes obec Mníšek silnicí I. třídy (I/13), která zajišťuje spojení s městem Liberec. Obcí vedou dvě silnice III. třídy, které zprostředkovávají dopravní vztahy v okolí těchto silnic a jsou hlavním propojením obce s okolními sídly. Nejvýznamnější je silnice III/2904 z Mníšku do Oldřichova v Hájích a Raspenavy, která současně zajišťuje (mimo návaznost na obec Mníšek) i propojení obce Oldřichov v Hájích na město Liberec. Silnice III/2905 vede z centra Oldřichova v Hájích do části obce zvané Na pilách a dále pak pokračuje na Polednickou cestu, která je hlavním propojením do Jizerských hor. Dopravní vztahy mezi zbylými částmi obce zprostředkovávají místní komunikace. Návrh Zadání územního plánu Oldřichov v Hájích 10/20

11 Požadavky na dopravní plochy a koridory: respektovat Normovou kategorizací krajských silnic III. třídy, prověřit plánované kapacity funkčních ploch a jejich vliv na dopravní provoz z hlediska dostatečnosti a bezpečnosti komunikační sítě a navrhnout dopravní napojení rozvojových lokalit, se zajištěním přehledného napojení na základní komunikační kostru, do textové zprávy doplnit upozornění na limity hlukové zátěže z provozu po silnicích III. třídy v blízkosti návrhových ploch a s tím související stavební opatření provedená na náklady stavebníka (podmínečně přípustné stavby), dopravně technicky posoudit, vymezit a klasifikovat komunikační síť na území obce, navrhnout jejich případné doplnění a úpravy parametrů komunikací a křižovatek, tak aby byly v souladu s normami ČSN), příp. upravit trasy místních komunikací (návrh zlepšení dopravní prostupnosti územím): dopravní řešení lokality Betlém (zajištění průjezdnosti lokality - nové komunikační propojení) dopravní řešení lokality Pod Špičákem, navrhnout parkovací a odpočinkové plochy (zejména v centru obce, u Ekocentra, u vlakového nádraží a v lokalitě Na Pilách - nástupní místo lyžařské Jizerské magistrály) navrhnout možnosti odstranění komunikačních závad zejména na průtahu silnice III/2904, vytvářet územní podmínky pro výstavbu chodníků v obci, zejména podél silnice III/2904 Mníšek - Raspenava. Železniční doprava Územím obce Oldřichov v Hájích prochází železniční trať č. 037 Liberec- Černousy, která je součástí mezinárodní trasy Praha- Turnov- Liberec- Frýdlant- Zgorzelec. Železniční trať prochází územím obce Oldřichov v Hájích nejprve rovným úsekem přibližně ve směru JZ SV, pak se stáčí k severu, kříží úrovňově silnici III/2904 a tunelovým úsekem podchází Oldřichovské sedlo. Železniční zastávka bez obsluhy, je na území obce umístěna právě u zmíněného křížení železniční trati a silnice III/2904. Vlakové spoje, které jsou vedeny v hodinovém taktu, zajišťují hlavní dopravní obslužnost Oldřichova v Hájích. Dojížďková doba do Liberce je cca 20 minut. Problematická je docházková vzdálenost na železniční zastávku z okrajových částí obce (velká vzdálenost přes 1,2 km). Obyvatelé z jižní části obce využívají železniční stanici v Mníšku. Požadavky k řešení: zpřesnit a stabilizovat dopravní koridor D27 + RGM úsek koridoru mezinárodního významu Liberec- Frýdlant- hranice ČR + projekt společného využití železničních a tramvajových tratí, zapracovat záměr obce na přemístění železniční zastávky (lokalita Z1.18), případně prověřit možnost zřízení další (nové) železniční zastávky v souvislosti s nově navrhovanou zástavbou a připravovaným záměrem rozvoje Ekocentra. Autobusová doprava Autobusová doprava je zajištěna pravidelnými linkami ČSAD. V obci je 6 autobusových zastávek, které jsou rozmístěny na území obce podél silnice III/2904. Převážná část bytové zástavby se nachází v přijatelné docházkové vzdálenosti. S ohledem na průjezdnost všech linek není v obci zřízeno autobusové nádraží, ani nebude v územním plánu navrhováno. Záměrem je vybudování nové autobusové zastávky a obratiště v lokalitě Na Pilách (uvedený záměr souvisí s plánovanou autodopravu pro území obcí Oldřichov v Hájích, Mníšek a Nová Ves). Další změny v umístění autobusových zastávek nejsou uplatňovány. Návrh Zadání územního plánu Oldřichov v Hájích 11/20

12 Pěší, turistické trasy, cyklotrasy Územím obce prochází cyklotrasa celostátního významu č. 22 (Olešnice v Orlických horách- Žacléř- Kořenov- Oldřichov v Hájích- Chrastava). Územím obce dále prochází cyklotrasa č (Liberec- Stráž nad Nisou- Oldřichov v Hájích- Hejnice). Územím obce prochází 4 turisticky značené trasy a dále lyžařské běžecké trasy, které jsou součástí Jizerské lyžařské magistrály. prověřit stávající síť cyklotras, turistických tras a naučných stezek a navrhnout jejich případné upřesnění a doplnění. Technická infrastruktura Vycházet z platných koncepcí řešení jednotlivých systémů technické infrastruktury obce. Zachovat současný systém zásobování obce pitnou vodou ze skupinového vodovodu pro Oldřichov v Hájích, Mníšek a Novou Ves, se skupinovým zdrojem - vrt v Mníšku. Respektovat trasy a objekty stávajících vodovodních řadů a jejich ochranná pásma dle platných právních předpisů, s požadavky na: rozšíření stávající vodovodní sítě, navržení způsobu zásobování vodou nově zastavovaných lokalit. Budovat protipovodňová opatření (vybudování nových vodních ploch - lokalita Na Pilách, lokalita za obecním úřadem). Respektovat trasy a objekty stávající kanalizační sítě a jejich ochranná pásma dle platných právních předpisů a navrhnout jejich prodloužení do rozvojových lokalit. Vybudování ČOV a kanalizace pro část obce v lokalitě Filipka, Máselný vrch a Na Pilách a v lokalitě Na Lukách. Respektovat trasy a objekty stávající plynovodní sítě a jejich ochranná pásma dle platných právních předpisů. Respektovat trasy a objekty stávající elektrické sítě a jejich ochranná pásma dle platných právních předpisů a navrhnout jejich prodloužení do rozvojových lokalit. Vybudování společné kotelny (výtopny) včetně rozvodů tepla a předávacích stanic, pro objekty v centru obce. Respektovat trasy a objekty stávající telekomunikační sítě a jejich ochranná pásma dle platných právních předpisů a vytvářet územní předpoklady pro zlepšení dostupnosti služeb spojů a telekomunikací ve vztahu k potřebám území. Občanské vybavení Při řešení územního plánu respektovat existující zařízení občanského vybavení. Rozvoj stávajících ploch sportu a rekreace, jejich rozvoj navrhnout s ohledem na přírodní hodnoty území, včetně turistických tras a cyklotras a řešit vazby na okolní střediska cestovního ruchu. Odpadové hospodářství Nakládání s komunálním odpadem se řídí Obecně závaznou vyhláškou o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Svoz a likvidace domovního odpadu včetně jeho separace je prováděna oprávněnou firmou. Součástí smluvních povinností je také ambulantní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Černé skládky na území obce jsou průběžně monitorovány a likvidovány. V obci se nenachází řízená ani neřízená skládka. Veřejná prostranství Požadavek na posouzení a rozvoj ploch veřejného prostranství, zejména v centru obce Oldřichov v Hájích a v okolí ploch občanského vybavení. Respektovat stávající plochy veřejné zeleně a parků, případně posoudit možnosti jejich rozšíření. Návrh Zadání územního plánu Oldřichov v Hájích 12/20

13 f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Územní plán bude v souladu s ÚAP a doplňkovými průzkumy a rozbory ( ) respektovat, chránit a dále rozvíjet vymezené hodnoty území. Z hlediska ochrany přírody a krajiny Při návrhu územního rozvoje obce, respektovat zásady stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a zohlednit ochranu přírodních hodnot. Jedná se zejména o hodnoty prostředí, které jsou pestré a nejsou významně změněny a dotčeny urbanizací: vyhlášená zvláště chráněná území přírody - Chráněná krajinná oblast Jizerské hory, včetně zón odstupňované ochrany přírody Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny lokality NATURA EVL Jizerskohorské bučiny Ptačí oblast Jizerské hory CHOPAV Jizerské hory Územní systém ekologické stability (ÚSES) nadregionální biocentrum NC84 Jizerskohorské bučiny trasa nadregionálního biokoridoru K19MB regionální biocentrum RC05 Nad Betlémem biokoridory a biocentra místního významu území veškerých maloplošných zvláště chráněných území Respektovat významné krajinné prvky dle 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. a jejich ochranná pásma dle platných právních předpisů. Obec má stanovený ÚSES ze stávajícího územního plánu. Návrh územního plánu bude řešit případné dílčí úpravy tvaru či vymezení jednotlivých prvků ÚSES v souladu s koncepčním urbanistickým řešením, bude ujednoceno označení prvků ÚSES v celokrajské posloupnosti a bude koordinována návaznost prvků ÚSES na území okolních obcí v širších souvislostech. Stanovit regulativy využití pro prvky (plochy) ÚSES. Respektovat vzrostlou zeleň na nelesní půdě, zejména doprovodné porosty podél komunikací a vodních toků. Řešení ÚP zabezpečí ochranu vodních ploch a vodních toků v souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu Při navrhování rozvojových lokalit ÚP bude postupováno podle 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění. Při územně plánovací činnosti bude minimalizován dopad na zemědělské půdy s nadprůměrnou produkční schopností, které dle vyhlášky MŽP č. 48/2011 byly zařazeny do I. a II. třídy ochrany. Bude zohledněno společné metodické doporučení MMR a MŽP Vyhodnocování předpokládaných důsledků navrhovaných řešení na ZPF v územním plánu. Návrh rozvoje obce musí respektovat současnou cestní síť. Z hlediska ochrany PUPFL Při řešení rozvoje obce chápat lesy jako nedílnou složku životního prostředí a základní složku přírodního prostředí se všemi nezbytnými funkcemi lesních ekosystémů nutných pro vyvážené fungování krajiny, které mohou plnohodnotně splňovat pouze přírodě blízké lesní ekosystémy v dobrém zdravotním stavu a dostatečné rozloze. Určit podmínky využití lesních ploch v regulativech činností ve funkčních plochách s rozdílným způsobem využití. Řešením územního plánu by nemělo dojít k záboru PUPFL ani jinému dotčení trvalých lesních porostů. Opodstatněnost případných záborů PUPFL musí být prokázána dle platných legislativních předpisů. Návrh Zadání územního plánu Oldřichov v Hájích 13/20

14 Při navrhování rozvojových lokalit územního plánu postupovat v souladu s ustanovením 14 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, případné zábory PUPFL budou kvantifikovány. Respektovat ochranu pozemků určených k plnění funkce lesa včetně ochranného pásma. Rozvojové plochy navrhnout tak, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost zástavby od lesa. Z hlediska historických a kulturních hodnot V návrhu územního plánu budou vyznačeny a respektovány objekty památkově chráněné. Na území obce Olřichov v Hájích se nachází níže uvedená nemovitá kulturní památka, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR: chalupa čp. 5 u bývalé panelárny (5-5622) a dále objekty lidové architektury, nezařazené do památkové ochrany. Při návrhu územního rozvoje obce, koncepce uspořádání zastavitelného území a vymezení ploch s rozdílným způsobem využití se požaduje: vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o nemovitý památkový fond, usilovat o kvalitu a soulad řešení nové zástavby v okolí chráněných památkových objektů tak, aby nebyla narušena jejich kulturní a umělecká hodnota, respektovat skutečnost, že se v řešeném území nacházejí území s archeologickými nálezy UAN II. Urbanistické hodnoty požadavek na zachování urbanistické struktury obce, zachování rozvolněné venkovské zástavby v lokalitě na Pilách a v lokalitě Betlém, v rámci rozvoje obce navázat na historicky vzniklou urbanistickou strukturu obce, kterou požadujeme rozšířit o nové rozvojové plochy. g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace Součástí návrhu ÚP bude výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1: V textové části ÚP bude provedeno jmenovité vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a staveb a ploch pro asanace, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování stanovuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. v platném znění. Konkrétní požadavky budou v územním plánu řešeny na základě stanovisek HZS Libereckého kraje a KHS Libereckého kraje. Případné požadavky civilní ochrany v rámci územně plánovací dokumentace mohou vyplynout z výsledků projednání Zadání územního plánu a z havarijního a krizového plánu Libereckého kraje. Řešení uplatněných požadavků civilní ochrany a případně dalších požadavků strategických státních zájmů bude součástí návrhu územního plánu. Při řešení ÚP budou respektovány a zohledněny patřičné vzdálenosti navrhovaných zastavitelných ploch od stávající plochy hřbitova. Návrh Zadání územního plánu Oldřichov v Hájích 14/20

15 Odůvodnění územního plánu bude obsahovat vyhodnocení hlukové zátěže z výhledového provozu na stávajících silnicích a železničních tratích v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění. Na základě provedeného vyhodnocení bude do grafické části odůvodnění zaneseno pásmo nadlimitní hlukové zátěže formou izofony jako jeden z limitů pro využití území, bude popsáno i v textové části odůvodnění. Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití budou respektovány závazné hygienické normy a přírodní limity řešeného území. Hygienické podmínky výrobních provozů budou řešeny technickými opatřeními tak, aby byly hygienické normy dodrženy na hranicích vymezených areálů. Při řešení územního plánu bude zohledněno stanovené záplavové území včetně aktivní zóny. Při stanovování podmínek pro využití území bude zohledněn i zaznamenaný rozsah povodní v roce V územním plánu budou navržena protipovodňová opatření a budou zohledněny následující požadavky: - nepřipouštět nevhodné využívání území v údolních nivách vodních toků, - zajišťovat prostupnost podél vodních toků, nepovolovat nevhodné činnosti a úpravy, navrhnout revitalizaci problémových úseků vodních toků, - územními opatřeními eliminovat rizika záplav v zastavěném území. Zvláštní požadavky budou doplněny dotčenými orgány v průběhu projednání Zadání. i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území Při dalším rozvoji území obce bude zajištěna rovnováha mezi požadavky na urbanizaci území a záměry na zachování kulturních a přírodních hodnot území. V rámci aktualizace průzkumů a rozborů byly shromážděny aktuální záměry směřující do řešeného území a shromážděny a aktualizovány veškeré známé limity využití území, jimiž je potenciální rozvoj území omezen. Vzájemné střety jsou zobrazeny v Problémovém výkresu. Střety mohou být následujícího charakteru: Rozvoj území x záplavové území, vodní plochy a toky - požadavky na zastavitelné plochy x záplavové území (lokality ÚPO 28, 29ab, Z1.30, nové záměry ZI 19, ZO 2a,b,c (ČOV), při zohlednění záplav v roce 2010 jsou to ještě lokality ÚPO 9, 10, 28 a nový záměr ZI 44), - v aktivní zóně se nachází stávající objekty č.p. 57, 95, 197, 226, dalších 13 objektů leží v záplavovém území, ale mimo aktivní zónu, - požadavky na zastavitelné plochy x záměry na revitalizaci toků (ZI 8, ZI 40). Rozvoj území x ochrana lesa, zemědělské půdy - nové rozvojové záměry situované na plochy s půdami vyšších tříd ochrany, - nové rozvojové záměry situované na plochy s odvodněním plošnou meliorací. Rozvoj území x kvalita životního prostředí - negativní dopady dopravy, výroby a dalších podnikatelských aktivit na ostatní funkce v území, - problém odvedení a čištění odpadních vod (celé území obce). Rozvoj území x ochrana přírody a krajiny - omezení okrajových rozvojových ploch vyplývající z ochrany přírody a krajiny a ZPF, - rozvoj sítě dopravní infrastruktury vyvolané rozvojem území s ochranou přírody a krajiny, - požadavky na realizaci zástavby v lokalitách ve volné krajině v plochách, kde hrozí riziko narušení krajinného rázu, - střety VKP (lesní, vodní plochy, udolní nivy) se zájmy rozvoje obce. Návrh Zadání územního plánu Oldřichov v Hájích 15/20

16 Problémy a závady v území Problémy území z hlediska dopravní infrastruktury ohrožení silniční sítě včetně mostů povodní, dopravní závady na silnicích III/2904 a III/2905, zatížení obce průjezdnou nákladní dopravou, nedostatečné parametry a špatný stav místních obslužných komunikací (nedostatečné šířkové a prostorové uspořádání), nedostatečná segregace pěší dopravy od motorové v některých úsecích silnice III/2904, úrovňová křížení se železniční tratí na místních a účelových komunikacích. Problémy území z hlediska vodního hospodářství chybí splašková kanalizace ukončená na centrální obecní ČOV, chybí veřejný vodovod na části území obce, problémy s kvalitou pitné vody z individuálních zdrojů. Problémy území z hlediska způsobu využití území zajištění reálně dostupných rozvojových ploch pro bydlení pro dosažení nárůstu počtu trvale bydlících obyvatel, zajištění koexistence trvalého bydlení a drobného podnikání vhodnou formou podmínek funkčního a prostorového uspořádání území, prověření nového využití ploch po těžbě a bývalé panelárny pro rozvoj služeb a ekofarmy, zajištění rozvojových ploch sportovního areálu ve vazbě na obecní centrum, nové rozvojové plochy sportu na ploše bývalé skládky, zachování a vhodné doplnění příznivé prostorové struktury vhodnou formou podmínek funkčního a prostorového uspořádání území při respektování specifických forem částí obce, respektování nezastavitelných pásů mezi zástavbou a lesními okraji zejména při naplňování rozvojových proluk v okrajových částech. Problémy území z hlediska hospodářské základny diferencovaný nezájem o zemědělské hospodaření, útlum zemědělské výroby, problémy z hlediska nezaměstnanosti a nedostatku pracovních příležitostí v místě, nedostatečná nabídka občanského komerčního vybavení (ubytování, stravování, služby), nedostatečná kvalita a kvantita infrastruktury cestovního ruchu. Hlavní závady na území obce: střety vlivů průmyslové výroby s obytnou zástavbou (pila - hluk), nevyužité plochy a objekty (panelárna, lom), nedostatečné šířkové a směrové uspořádání na silnicích III. třídy a místních komunikacích, nepřehledná místa a úseky, špatný stav místních komunikací, absence chodníků podél silnice III/2904, absence zálivů pro autobusy na zastávkách, vyznačení zastávek, nedostatečný způsob likvidace splaškových vod, lokální zatížení hlukem - zejména podél silnice III/2904 a železniční trati, lokální zatížení nákladní automobilovou dopravou (otřesy) - podél silnice III/2904. Hlavní rizika a ohrožení území obce: ohrožení území záplavami a povodní, vysoké riziko pronikaní radonu z podloží. Návrh Zadání územního plánu Oldřichov v Hájích 16/20

17 j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Prioritami stanovenými v ZÚR LK jsou zejména: podpora opatření směřujících ke zvyšování atraktivity území pro investory, zlepšení stavu veřejné vybavenosti, zajištění podmínek pro celkové socioekonomické povzbuzení oblasti, zlepšení životních podmínek. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH: Dosud nevyužité perspektivní návrhové plochy platného ÚP obce Oldřichov v Hájích budou doplněny o nové plochy v kapacitách vycházejících z předpokládaného vývoje obyvatel se započtením přiměřených rezerv. Upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch. Vytvářet územní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace. Nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci, zohlednit cenné přírodní a krajinné prostředí, v krajině nevytvářet nová sídla a samoty. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH K OBNOVĚ NEBO OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ ZNEHODNOCENÉHO ÚZEMÍ: Řešit přestavbu nevyužívaných ploch brownfields, (např. plochy bývalé panelárny, příp. další) pro vhodnou funkci, především v případech kde jsou v kolizi se sousedními funkčními plochami. k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií Nejsou požadovány. Případné požadavky na územní studii, vyplývající z koncepčního řešení ÚP budou stanoveny v rámci zpracování Návrhu územního plánu. l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem V rámci nového územního plánu se v řešeném území nepředpokládá vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem. m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast Podle dostupných podkladů lze předpokládat vyloučení vlivu na vyhlášené ptačí oblasti a evropsky významné lokality (Natura 2000). Rozvojové plochy nezasahují do ploch vyhlášené Ptačí oblasti Jizerské hory a evropsky významné lokality Jizerskohorské bučiny, ani je podle předpokladu neovlivní. Z provedených průzkumů a známých souvislostí v řešeném území vyplývá, že jde v rámci nového územního plánu především o rozvoj ploch bydlení. Z tohoto nevyplývá žádný předpoklad podstatného negativního vlivu změny na životní prostředí, a není tedy předpoklad požadavku na provedení Vyhodnocení vlivu na životní prostředí podle zvláštního zákona. Návrh Zadání územního plánu Oldřichov v Hájích 17/20

18 n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant Na základě rozsahu evidovaných záměrů na provedení změn v území, které byly zpracovány v rámci ÚAP a záměrů předložených obcí Oldřichov v Hájích, se nepředpokládá zpracování variantních řešení a není tedy nutné zpracovávat koncept územního plánu Oldřichov v Hájích. o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Návrh územního plánu bude vycházet ze schváleného zadání pro zpracování návrhu územního plánu. Obsah textové i grafické části Návrhu územního plánu obce Oldřichov v Hájích bude zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj.: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Uspořádání obsahu návrhu územního plánu a uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a jeho problémy bude respektovat přílohu č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti. Obsah územního plánu Textová část územního plánu v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., se zapracovanými tabulkami a schématy. Pokud to bude účelné, je možno v textové části také vymezit plochy a koridory územních rezerv, včetně stanovení možného budoucího využití a podmínek pro jejich prověření. Grafická část územního plánu, bude obsahovat výkresy: 1. výkres základního členění území 1: hlavní výkres 1: výkres technické infrastruktury 1: výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 Hlavní výkres může být po dohodě s pořizovatelem rozdělen na více samostatných výkresů. Obsah odůvodnění územního plánu Textová část v rozsahu přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. se zapracovanými tabulkami a schématy. Grafická část odůvodnění bude obsahovat výkresy: 1. koordinační výkres 1: výkres širších vztahů 1: výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000 Technické požadavky na zpracování územního plánu Datové a textové výstupy ucelené dokumentace ÚP budou předány na samostatném digitálním záznamovém médiu. Textová zpráva ve formátu DOC a současně ve formátu PDF. Výkresy budou předány v rastrové podobě ve formátu PDF s minimálním rozlišením 300 DPI a podobě odpovídající tiskovým výstupům. Digitální podoba grafické části ÚP bude ve formátu DGN (standard Bentley). Návrh Zadání územního plánu Oldřichov v Hájích 18/20

19 Budou dodrženy základní požadavky na čistotu dat. Součástí předání bude datový model skladby výkresů a datových vrstev. Regulace využití a uspořádání ploch bude graficky vyznačena v jednotlivých výkresech a popsána v textové části včetně přípustných a podmíněně přípustných činností v řešených plochách Návrh územního plánu bude expedován v listinné podobě ve dvou kompletních vyhotoveních a v 1 vyhotovení ve formátu PDF na digitálním nosiči. Úprava návrhu územního plánu pro veřejné projednání v jednom kompletním vyhotovení a v 1 vyhotovení ve formátu PDF na digitálním nosiči. Úprava návrhu územního plánu pro vydání (čistopis), bude expedován v listinné podobě ve čtyřech kompletních vyhotoveních a v 1 vyhotovení ve formátu PDF na digitálním nosiči.. Návrh Zadání územního plánu Oldřichov v Hájích 19/20

20 Seznam zkratek ČR ČOV EVL HZS CHKO CHLÚ CHOPAV KHS KÚLK LK m-zchú NPR OP ORP PP PR PÚR ČR STL ÚAP ÚP ÚPD URÚ ÚSES VKP VTL VVN VN ZPF ZÚR LK Česká republika čistírna odpadních vod evropsky významná lokalita hasičský záchranný sbor chráněná krajinná oblast chráněné ložiskové území chráněná oblast přirozené akumulace vod krajská hygienická správa Krajský úřad Libereckého kraje Liberecký kraj maloplošné zvláště chráněné území národní přírodní rezervace ochranné pásmo obec s rozšířenou působností přírodní památka přírodní rezervace Politika územního rozvoje České republiky středotlaký plynovod územně analytické podklady územní plán (nový) územně plánovací dokumentace udržitelný rozvoj území územní systém ekologické stability významný krajinný prvek vysokotlaký plynovod velmi vysoké napětí vysoké napětí zemědělský půdní fond Zásady územního rozvoje Libereckého kraje Návrh Zadání územního plánu Oldřichov v Hájích 20/20

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RASPENAVA POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant Simona Stočková Určený zastupitel: Pavel Lžičař RASPENAVA PROSINEC 2014

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w .. t ~'1,Iit;~----;).j. Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax:.37:7.3$:2 505 Je!J.J

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DESNÁ

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DESNÁ POŘIZOVATEL Městský úřad Tanvald odbor stavební úřad a životní prostředí Úřad územního plánování Palackého 359, 468 41 Tanvald ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DESNÁ 1 Obsah : 1. Textová část dle Přílohy č. 6 Vyhlášky

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

HEJNICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Frýdlant Schvalující orgán: Zastupitelstvo města Hejnice Starosta: Jaroslav Demčák

HEJNICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Frýdlant Schvalující orgán: Zastupitelstvo města Hejnice Starosta: Jaroslav Demčák HEJNICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Frýdlant Schvalující orgán: Zastupitelstvo města Hejnice Starosta: Jaroslav Demčák PROSINEC 2015 Návrh upraveného zadání územního plánu Hejnice

Více

Návrh ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘANY

Návrh ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘANY Návrh ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘANY Pořizovatel Územního plánu Bystřany: Obecní úřad Bystřany, Pražská 32, 41761 Bystřany Pověřená úřední osoba pořizovatele: Jiří Veselý - vedoucí stavebního úřadu MěÚ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu S Á D E K P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Říjen 2012 Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí 160, 572

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Roztoky datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Jan Jakob otisk úředního

Více

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení.

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení. Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru obce Malé Přítočno (k projednání). Řešeným územím je obec Malé Přítočno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou působností je Magistrát města

Více

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Mikulov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu K O R O U H E V P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Srpen 2012 Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. arch. Iva Lánská, zodpovědná osoba pořizovatele,, ve spolupráci s určeným zastupitelem Bc. Vladimírem Staruchem. Únor 2015

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání POŘIZOVATEL: MěÚ Příbram Odbor koncepce a rozvoje města (úřad územního plánování) Tyršova 108, 261 19 Příbram I oprávněná úřední osoba:

Více

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Objednatel: Město Jablonné nad Orlicí, náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD zpracováno v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle 11 vyhlášky č. 500/2006

Více

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Řevnice datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Libor Kvasnička otisk

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A Ú Z E M N Í P L Á N K O Z L Y P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAHOTĚŠICE zpracovaný v souladu s 47 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

Návrh zadání územního plánu Křivsoudov

Návrh zadání územního plánu Křivsoudov Návrh zadání územního plánu Křivsoudov Návrh zadání k projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Listopad 2015 O pořízení územního plánu Křivsoudov rozhodlo Zastupitelstvo městyse Křivsoudov na

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů UZEMNI PLAN ZLATA zadání územního plánu říjen zab zadání upravené po '',,1/ projednání pořizovatg1*filfli úřad Brandýs nad r!.ll':.,.:l^ e-. Labem " '** +-qri;$$vaiu9tě$ova -ýe&vrs'lá,'-e "aa ' Zotx /

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice schválená Zastupitelstvem obce Vojkovice dne 16. 4. 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Územní plán Šumavské Hoštice. Návrh zadání

Územní plán Šumavské Hoštice. Návrh zadání Návrh zadání ÚP Šumavské Hoštice Strana 1 (celkem 18) Územní plán Šumavské Hoštice Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a vyhlášky Ministerstva

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L E N I C E - V E L E N I C E 1 4 8 4 7 1 2 3 Z Á K U P Y P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S

Více

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ 1 : 100 000 LEGENDA: k.ú.havřice k.ú.uherský Brod K.Ú. DOTČENÉ ZMĚNOU č.10 ÚP MĚSTA UHERSKÝ BROD 1 LOKALITY DOTČENÉ ZMĚNOU č.10

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY k.ú. Lhota u Nahořan Pořizovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují Zpracoval:

Více

BORAČE. Návrh zadání územního plánu

BORAČE. Návrh zadání územního plánu Návrh zadání územního plánu BORAČE Pořizovatelem územního plánu Borače je Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení úřad územního plánování, a to ve smyslu 6 odst. 1) písm.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMAŇ NÁVRH ZADÁNÍ. stupeň dokumentace: katastrální území: Heřmaň u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMAŇ NÁVRH ZADÁNÍ. stupeň dokumentace: katastrální území: Heřmaň u Českých Budějovic ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMAŇ stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Heřmaň u Českých Budějovic pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování zastupitel určený pro spolupráci

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE Název kapitoly strana A) Důvody pro pořízení Územního plánu Dolní Domaslavice, údaje o podkladech 1 A.1) Důvody pro pořízení ÚP Dolní Domaslavice

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Otrokovice Odbor rozvoje a správy majetku Mgr. Anna Liberová OBEC OLDŘICHOVICE: Marie Bartková starostka obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu IVAŇ BŘEZEN 2008 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3 NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MILOTICE NAD OPAVOU zpracován s určeným zastupitelem a určen k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY

Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY Spis: MUHO 12298/2015 ORM Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY Z A D Á N Í Návrh zadání Územního plánu Dubňany zpracovaný k projednání dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j. : MUVS-S16602/2008OÚPSŘ-326.1/Růž Vyřizuje: Růžičková Lenka Vsetín, dne 17.8.2009 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o projednání

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Oblast 1.14 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů

Oblast 1.14 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů Oblast 1.14 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů Pro území města Opočna byl zpracován Územní plán sídelního útvaru (dále jen ÚPSÚ) Opočno, který byl schválen

Více

Zadání Územního plánu Pomezí nad Ohří

Zadání Územního plánu Pomezí nad Ohří Usnesení o schválení zadání územního plánu POMEZÍ NAD OHŘÍ Zastupitelstvo obce Pomezí nad Ohří podle 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

ZADÁNÍ. změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.

ZADÁNÍ. změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. Zadání je zpracováno v souladu s ustanovením 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y 11 2 ME DLEŠ ICE zemědělský areál (nízkopodlažní bytová výstavba) 11 3 MA R KOV ICE Vrchovská ulice

Více