ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH"

Transkript

1 ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ 1 : LEGENDA: k.ú.havřice k.ú.uherský Brod K.Ú. DOTČENÉ ZMĚNOU č.10 ÚP MĚSTA UHERSKÝ BROD 1 LOKALITY DOTČENÉ ZMĚNOU č.10 ÚP MĚSTA UHERSKÝ BROD PK 22 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ STAVBA DLE ZÚR ZK PU 23 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ DLE ZÚR ZK 5 7 k.ú.havřice k.ú

2 TEXTOVÁ ČÁST str. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor stavebního úřadu a územního plánování URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 OBSAH DOKUMENTACE Odůvodnění změny č.10a územního plánu města Uherský Brod obsahuje: Textová část Grafická část výkres: v.č.1 Širší vztahy v území 1: v.č.2 Širší vztahy v území schéma hlavního výkresu 1: v.č.3 Vyhodnocení záboru ZPF - legenda + výřezy řešených lokalit 1: kapitola: OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. b) Údaje o splnění pokynů pro vypracování návrhu změny územního plánu 3 c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektován e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. str.:

3 TEXTOVÁ ČÁST str. 2 a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Navrhované řešení změny č.10a územního plánu města Uherský Brod se dotýká lokálních úprav v rámci k.ú. Uherský Brod (lokality č.1, č.2, č.5, č.6 a č.8) a v rámci k.ú. Havřice (lokalita č.7): Lokalita č.1 Nad zámkem (k.ú.uherský Brod) - změna části návrhové plochy bytové zástavby RD (B1) na návrhovou plochu pro centrální městskou zástavbu: smíšená zóna bydlení + občanská vybavenost (B3) - úprava místních komunikací v souladu s aktuální katastrální mapou po ukončení dělení pozemků - vymezení nových ploch pro výstavbu RD - změna stávajících ploch orné půdy (O) na návrhové plochy pro bydlení (B1) tj. rozšíření zastavitelného území v lokalitě Lokalita č.2 U Elektrárny (k.ú.uherský Brod) - změna funkčního využití stávající plochy bytové zástavby RD (B1) na návrhovou plochu pro centrální městskou zástavbu: smíšená zóna bydlení + občanská vybavenost (B3) - úprava stávajícího stavu navazující zástavby dle skutečnosti změna stávající plochy pro podnikání, výrobní služby a řemesla (P) na stávající plochu centrální městské zástavby: smíšená zóna bydlení + občanská vybavenost (B3) dle skutečného stavu využití zástavby Lokalita č.5 skládka Prakšická (k.ú.uherský Brod) - změna stávající plochy orné půdy (O) a návrhové plochy pro interakční prvky (izolační zeleň větrolam) na návrhovou plochu pro zařízení technické vybavenosti (T) - změna funkčního využití stávající plochy orné půdy (O) na návrhovou plochu krajinné zeleně (L1) - úprava stávajícího rozsahu plochy skládky TKO dle skutečnosti změna stávající plochy orné půdy (dle ÚP) na stávající plochu skládky TKO (dle skutečného stavu a údajů katastru nemovitostí) - změna návrhové plochy interakční prvky (izolační zeleň, větrolam) dle ÚP na návrhovou plochu krajinné zeleně (L1) Lokalita č.6 u Králova (k.ú.uherský Brod) - změna návrhové plochy zatravnění (LP) na návrhovou plochu pro zalesnění (L) Lokalita č.7 Havřice - ul. V Kútě (k.ú.havřice) - změna stávajících ploch orné půdy (O), sadů a zahrad (SZ) a navrhované místní komunikace na návrhovou plochu bytové zástavby RD (B1) Lokalita č.8 ul. Stolařská (k.ú.uherský Brod) - změna stávající plochy veřejné zeleně (VZ) (dle katastru nemovitostí orné půdy) na návrhovou plochu bytové zástavby RD (B1) - změna stávající plochy veřejné zeleně (VZ) (dle katastru nemovitostí orné půdy) na návrhovou plochu sadů a zahrad (SZ) Ostatní katastrální území a správní území sousedních obcí nejsou změnou ÚP Uherský Brod dotčena. Z politiky územního rozvoje ČR (schválena usnesením vlády dne ) pro dané lokality nevyplývají žádné konkrétní požadavky. - Z uvedeného dokumentu vyplývají pro řešené lokality pouze obecné požadavky: - vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území - ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území - při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel

4 TEXTOVÁ ČÁST str. 3 - stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území - vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) Z dokumentu Opatření obecné povahy Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje dne usnesením č.0761/z23/08, nabylo účinnosti ) vyplývá požadavek zohlednit dotčení řešeného území (lokality č.1, č.2, č.5, č.6, č.8 v k.ú. Uherský Brod a č.7 v k.ú. Havřice) rozvojovou osou nadmístního významu: N-OS2. Konkrétní požadavky z dokumentu ZÚR ZK pro lokality řešené změnou č.10a ÚP města Uherský Brod nevyplývají. Lokality leží mimo koridory PK21, PK22, PK26 (pro přeložku silnice II/490 JV obchvat města). V řešených lokalitách se neuvažuje s výstavbou heliportu krajského významu L07. Řešené lokality leží mimo plochy a koridory PU03 pro vymezení nadregionálního biocentra, PU23 pro vymezení nadregionálního biokoridoru a PU117 pro vymezení regionálního biocentra. Z ostatních dokumentů vydaných krajem (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje, Generel dopravy Zlínského kraje, Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje, Koncepce hospodaření s odpady ve Zlínském kraji, Program rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji, Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje, Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje, Územní energetická koncepce, Plán oblasti povodí Moravy atd.) žádné specifické požadavky pro řešené lokality nevyplývají. b) Údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu Návrh změny územního plánu byl zpracován na základě schváleného zadání pro vypracování návrhu změny č.10 územního plánu města Uherský Brod. V průběhu projednávání návrhu změny č.10 uplatnily dotčené orgány státní správy svá stanoviska. Na základě uvedených stanovisek bude nezbytné upravit návrh v lokalitách č.3 a č.4. Vzhledem k časové náročnosti úpravy dokumentace a potřeby nového projednání ve dvou lokalitách, pořizovatel přistoupil k rozdělení změny na dvě části: - změna č.10a (řeší lokality č.1, 2, 5,6,7,8) - změna č.10b (řeší lokality č.3, 4) Požadavky města, pořizovatele změny ÚP, dotčených orgánů státní správy a organizací, které vyplývají z projednaného zadání pro vypracování změny č.10 územního plánu města Uherský Brod jsou v návrhu změny č.10a zapracovány: Pro lokální úpravy řešené změnou ÚP z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů nevyplývají žádné konkrétní požadavky Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů a limity využití území vyplývající z platných právních předpisů a správních rozhodnutí, z platné ÚPD jsou v řešených lokalitách respektovány. Požadavky na rozvoj území obce jsou v návrhu změny ÚP zapracovány - celkový rozvoj města není navrhovanými úpravami zásadně dotčen, je lokálními úpravami pouze doplněn, bez zásadních změn celkové koncepce.

5 TEXTOVÁ ČÁST str. 4 Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) stanovené v zadání změny ÚP jsou v návrhu změny zapracovány. Navrhované řešení se nebude dotýkat celkové koncepce uspořádání krajiny dle schváleného územního plánu. Nové zastavitelné plochy pro výstavbu řešené změnou těsně navazují na stávající zástavbu. Plošné a prostorové uspořádání zástavby v nových návrhových plochách bude řešeno tak, aby stavební rozvoj města neměl negativní dopad na okolní krajinu a na její prostupnost. V lokalitě č.5 bude v souvislosti s rozšířením stávající skládky TKO řešena úprava vymezeného interakčního prvku tak, aby byl schopen nadále plnit doplňkovou funkci pro vymezený lokální územní systém ekologické stability a rovněž aby plnil funkci ochrany přilehlých ploch orné půdy před větrnou erozí. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury v lokalitách č.1, 2, 5, 6, 7 a 8 jsou v návrhu změny zapracovány. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území v lokalitách č.1, 2, 5, 6, 7 a 8 jsou v návrhu změny zapracovány. Požadavky na veřejně prospěšné stavby v lokalitách č.1, 2, 5, 6, 7 a 8 jsou v návrhu změny zapracovány, Veřejně prospěšná opatření nejsou řešena, asanace nejsou navrhovány. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů na ochranu před povodněmi jsou v lokalitě č.8 zapracovány v rámci pásma pro výkon správy vodního toku jsou navrženy zahrady, které nejsou určeny pro výstavbu, zastavitelná plocha pro výstavbu RD je situována mimo aktivní zónu ZÚ VVT Olšava. V lokalitě č.2 se jedná o změnu funkčního využití stávající zástavby zasahující do ZÚ VVT Olšava. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území a jinými rizikovými přírodními jevy) se nedotýkají řešených lokalit. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území vyplývající ze schváleného zadání jsou v návrhu změny ÚP zapracovány. Projektant navrhované řešení zpracoval v souladu se schváleným zadáním změny ÚP, dále řádně vyhodnotil a zdůvodnil s ohledem na majetkoprávní vztahy v území viz odůvodnění změny ÚP, kapitola e). Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti jsou v návrhu změny zapracovány. V návrhových plochách řešených změnou ÚP není prověření změn jejich využití územní studií požadováno. Vzhledem k rozsahu lokalit pro výstavbu řešených změnou ÚP není v řešených plochách požadováno zpracování regulačního plánu. Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území: Pro hodnocený záměr lokality řešené změnou č.10 ÚP města Uherský Brod lze vyloučit jeho významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi a záměry.

6 TEXTOVÁ ČÁST str. 5 Pro hodnocený záměr - změnu č.10 ÚP Uherský Brod (lokality č.3 a č.5) - bylo v souladu s požadavky zadání řešeno vyhodnocení vlivů na životní prostředí uloženo v samostatném elaborátu. Podmínky souhlasného stanoviska stanovené zpracovatelem vyhodnocení vlivu na ŽP byly zapracovány do návrhové části změny č.10a územního plánu města Uherský Brod viz kapitola f) Stanovení podmínek pro využití ploch, přípustného využití, nepřípustného využití, podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu a to v rozsahu dle předmětu řešení územně plánovací dokumentace. Podrobné požadavky na konkrétní materiálové a barevné řešení staveb, oplocení, na terénní úpravy a výsadby zeleně budou zapracovány do dokumentace konkrétních staveb a posouzeny v navazujících řízeních vedených příslušným stavebním úřadem uvedené podrobnosti nejsou předmětem řešení územního plánu. V souladu se schváleným zadáním je zpracován přímo návrh změny bez konceptu řešení. Návrh změny č.10a územního plánu města Uherský Brod je zpracován v rozsahu měněných částí schváleného územního plánu. Obsah návrhu změny územního plánu a jeho odůvodnění jsou sestaveny přiměřeně dle přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Návrh změny č.10a je sestaven dle požadovaného obsahu dokumentace a minimálního počtu vyhotovení uvedeného v zadání změny. c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území V rámci návrhové části změny není řešena kapitola: Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo k pozemkům a stavbám. V řešení změny ÚP nejsou dané veřejně prospěšné stavby a opatření navrhována. Zdůvodnění přijatého řešení: Návrh změny č.10a ÚP města Uherský Brod je zpracován v souladu s požadavky města, pořizovatele, dotčených orgánů státní správy a organizací, které vyplývají ze schváleného zadání. Důvodem pro změnu ÚPD jsou nové požadavky města: Lokalita č.1 Nad zámkem Řeší změnu části návrhové plochy bytové zástavby RD (B1) na návrhovou plochu pro centrální městskou zástavbu: smíšená zóna bydlení + občanská vybavenost (B3) plocha označená OB2. V lokalitě je řešena úprava místních komunikací v souladu s aktuální katastrální mapou po ukončení dělení pozemků + související úprava rozdělení lokality do jednotlivých ploch pro bydlení (B1) plochy označené B7, B8, B9, B10, B11, B12.

7 TEXTOVÁ ČÁST str. 6 V návaznosti na navrhovanou místní komunikaci, která vytváří hranici nové zástavby, jsou s ohledem na zachování stávajících účelových hospodářských komunikací doplněny nové plochy pro výstavbu RD tak, aby byla nová technická infrastruktura a dopravní síť v lokalitě využita oboustranně. Je zde řešena změna stávajících ploch orné půdy (O) na návrhové plochy pro bydlení (B1) plochy označené B50, B51. Lokalita č.2 U Elektrárny Řeší změnu funkčního využití stávající plochy bytové zástavby RD (B1) na návrhovou plochu pro centrální městskou zástavbu: smíšená zóna bydlení + občanská vybavenost plocha označená OB3. V rámci řešení změny je rovněž upraven stávající stav navazující zástavby dle skutečnosti změna stávající plochy pro podnikání, výrobní služby a řemesla (P) na stávající plochu centrální městské zástavby: smíšená zóna bydlení + občanská vybavenost (dle skutečného stavu využití zástavby). Lokalita č.5 skládka Prakšická Řeší změnu stávajících ploch orné půdy (O) a návrhové plochy interakční prvky (izolační zeleň větrolam) na návrhovou plochu pro zařízení technické vybavenosti (T) plocha označená T9. Řeší změnu funkčního využití stávajících ploch orné půdy (O) na návrhovou plochu krajinné zeleně (L1) plocha označená KZ2. Lokalita řeší rozšíření stávající plochy skládky TKO, která je v současnosti již nedostačující pro potřeby ukládání odpadů města Uherský Brod a navazujících obcí. V rámci řešení změny je rovněž upraven stávající rozsah plochy skládky TKO dle skutečnosti změna stávající plochy orné půdy (dle ÚP) na stávající plochu skládky TKO (dle skutečného stavu a údajů katastru nemovitostí). Zbytková návrhová plocha interakčního prvku (izolační zeleň větrolam dle platného ÚP), dle skutečného využití plocha orné půdy, která se nachází v návaznosti na vymezené lokální biocentrum je změněna na návrhovou plochu krajinné zeleně, která má pro daný účel součásti prvků kostry ekologické stability stanoveny vhodnější podmínky funkčního využití (extenzivní využití, přírodě blízká společenství zeleně atd.) Lokalita řeší rozšíření plochy pro skládku TKO v rámci zbytkové plochy ZPF mezi stávající skládkou a lesním segmentem. Navrhované rozšíření skládky je z hlediska ochrany ŽP, technického a provozního řešení nejvýhodnější, rovněž je ekonomické. Situování nového tělesa skládka v návaznosti na stávající zařízení povede k využití technické a dopravní infrastruktury v lokalitě a bude mít nesrovnatelně menší dopad na hygienu prostředí, než výstavba zařízení nového v jiné části správního území města Uherský Brod. Nakládání s komunálními odpady provádí firma RUMPOLD UHB, s.r.o., Uherský Brod, která provozuje skládku TKO v řešeném území lokality č. 5. Předpokládá se, že do roku 2012 bude vyčerpána kapacita stávající skládky a provoz skládky ukončen. Pro zachování stávajícího způsobu nakládaní s odpady na území města je změnou č. 10 ÚP města Uherský Brod řešena lokalita č. 5 (plocha technické vybavenosti) napojena na plochu stávající skládky. - Bez realizace hrozí ukončení skládkování a nutnost odvozu komunálních odpadů na vzdálenější lokality. Hrozí tak zvýšení plateb za svoz komunálního odpadu. - Současně bude nutné zabezpečit likvidaci odpadu na jiném území. - Obec přijde o část finančních zdrojů z provozu skládky. Celkově byla změna územního plánu koncipována tak, aby byly nalezeny plochy, které budou svým charakterem co nejméně zatěžovat obyvatele a celkově chod města Uherský Brod. Podmínkou pro posuzovaný záměr bylo najít plochy, které budou vhodně začleněné do krajiny, aby nedošlo ke snížení estetické hodnoty. To bude docíleno výsadbou pásů zeleně kolem navrhovaných ploch. Skládky komunálního odpadu představují realizaci nového pohledově patrného technického prvku do krajiny, včetně změny blízkého pohledového horizontu. Záměry tohoto charakteru vytváří nový plošný a antropogenní prvek a výrazně snižující estetickou kvalitu území v průběhu aktivního využívání skládky. Negativní dopad těchto staveb je dlouhodobý, ne však trvalý a postupně odeznívá při postupující rekultivaci. Po ukončení skládkování, kdy už je těleso skládky technicky a biologicky zrekultivováno, je jeho negativní vliv výrazně nižší.

8 TEXTOVÁ ČÁST str. 7 Doporučená opatření na ochranu krajinného rázu a začlenění navrhované lokality do krajinného obrazu: Plochu krajinné zeleně (KZ2) projektovat tak, aby byla schopna plnit doplňkovou funkci pro vymezený lokální územní systém ekologické stability (interakční prvek) a současně aby plnila funkci ochrany přilehlých ploch orné půdy před větrnou erozí a také fungovala jako ochrana skládky odpadů před větrem. Podstatná je rovněž optická izolace ploch T9 a stávající skládky od navazující silnice III/ Realizace plochy KZ2 by měla být podmínkou zahájení prací na navazující ploše T9. Rekultivace tělesa skládky bude prováděna tak, aby se toto území postupně stalo přírodně blízkým prostředím, které tak může doplnit funkci IP. Vynímání pozemků ze ZPF doporučujeme provádět postupně dle skutečné potřeby, na nevyužitých plochách i nadále zachovat zemědělskou výrobu. Doporučujeme zaplňovat plochu T9 skládkou postupně směrem od lesního porostu Hůrka (od S, SZ) k jihu. Počátky činností na ploše T9 tak budou pohledově skryty přirozenou morfologií terénu. S postupem času lze předpokládat dostatečný vzrůst krajinné zeleně, která pak pohledově odcloní zvětšující se a k jihu postupující těleso budoucí skládky. Doporučujeme přednostně zrekultivovat pohledově exponované jižní svahy stávající skládky. Plocha KZ2 může být modelována navážkou pro zvýšení stínícího efektu. Konečný tvar tělesa skládky na ploše T9 navrhnout s ohledem na přijatelné zapojení do krajiny. Lokalita č.6 u Králova Řeší změnu návrhové plochy zatravnění (LP) na návrhovou plochu pro zalesnění (L) plocha označená LZ2 Lokalita řeší rozšíření zalesnění i na zbytkovou plochu stávající orné půdy mezi nově realizovanou výsadbou lesa a účelovou hospodářskou komunikací. Navrhované řešení je nejvýhodnější posílení nedostatečných ploch lesní zeleně v k.ú. Uherský Brod, využití zbytkové plochy ZPF, posílení p=loch s protierozním účinkem v návaznosti na rozsáhlé ucelené plochy orné půdy. Lokalita č.7 Havřice - ul. V Kútě Řeší změnu stávajících ploch orné půdy (O), sadů a zahrad (SZ) a navrhované místní komunikace na návrhovou plochu bytové zástavby RD (B1) plocha označená B52. Lokalita řeší rozvoj bydlení v proluce mezi stávající zástavbou Havřic a návrhovou plochou pro bydlení v rodinných domech dle platného ÚP. Lokalita č.8 ul. Stolařská Řeší změnu stávající plochy veřejné zeleně (VZ) (dle katastru nemovitostí orné půdy) na návrhovou plochu bytové zástavby RD (B1) plocha označená B53. Lokalita řeší dostavbu proluky v kompaktním zastavěném území města Uherský Brod novými rodinnými domy. Míra zbytkového negativního vlivu velmi závisí i na konečném tvaru tělesa a jeho zakomponovaní do krajinného obrazu. Město podporuje rozvoj výstavby v nově navrhovaných plochách řešených změnou č.10. Změna č.10 je zpracována na základě projednaného a schváleného zadání pro vypracování změny.

9 TEXTOVÁ ČÁST str. 8 Zdůvodnění řešení veřejné infrastruktury: Občanská vybavenost Koncepce občanské vybavenosti dle schválené územně plánovací dokumentace města není měněna. Zařízení občanské vybavenosti budou pouze doplněna. Budou vznikat v rámci smíšených zón navrhovaných řešením změny. Dopravní infrastruktura Dopravní obsluha lokality č.1 (Nad zámkem) je řešena navrženou sítí nových úseků místních komunikací v souladu s katastrální mapou po provedení dělení pozemků. Dopravní obsluhu lokality č.2 (U elektrárny) zajišťují stabilizované stávající místní komunikace. Dopravní obsluha lokality č.5 (pro rozšíření skládky odpadů - Prakšická) bude řešena prostřednictvím stávajícího oploceného areálu skládky, který je napojen sjezdem ze silnice III/ Dopravní obsluha lokality č.7 (Havřice ul. V Kútě) bude řešena prostřednictvím navrhovaného úseku místní komunikace (dle platného ÚP). Dopravní obsluhu lokality č.8 (ul. Stolařská) zajišťují stabilizované stávající místní komunikace. Technická infrastruktura Lokalita č. 1 - Nad Zámkem Tato lokalita je v současné době nabízena k individuální výstavbě rodinných domů. Lokalita je rozparcelovaná. Pro první etapu (JZ kvadrant) jsou vybudovány inženýrské sítě. Jedná se o vodovod, který je součástí infrastruktury města Uherský Brod a je ve správě Slováckých vodáren a kanalizací a.s. Uherské Hradiště. Rovněž tak je v rámci infrastruktury proveden v dané lokalitě rozvod plynu. Dále jsou vybudovány oddílné kanalizace, kanalizace splašková, která se napojuje na stokovou síť města, ukončenou čistírnou odpadních vod a kanalizace dešťová, která odvádí povrchové vody do recipientu, Havřického potoka. V návaznosti na vybudovanou infrastrukturu pro první etapu lokality jsou vytvořené podmínky na prodloužení budovaných inženýrských sítí i pro další etapu. Lokalita č.2 - U Elektrárny Technická infrastruktura v lokalitě č.2 (U elektrárny) je stabilizována ve stávající podobě. Řešení dle platného ÚP zde není měněno. Lokalita č.5 skládka Prakšická (k.ú.uherský Brod) V rámci změny č.8b je v lokalitě č.5 (Prakšická) řešeno rozšíření stávající skládky TKO. Nová plocha pro výstavbu skládky přímo navazuje na stávající oplocené zařízení a bude napojena na stávající inženýrské sítě. Činnosti na lokalitě č. 5 budou v souladu s legislativními požadavky zabezpečeny proti úniku škodlivin do podzemních vod. Plocha bude provozována obdobně jako současná skládka. Při standardním provozu nedojde k významnému negativnímu ovlivnění hydrologických a hydrogeologických poměrů v území.

10 TEXTOVÁ ČÁST str. 9 Lokalita č.6 u Králova Řeší návrhovou plochu pro zalesnění bez dopadu na technickou infrastrukturu. Lokalita č.7 Havřice V Kútě V této lokalitě se uvažuje s pokračováním výstavby rodinných domků údolím směrem k severu. Zásobování vodou je poměrně snadnou záležitostí. Lokalitou, až do zemědělského areálu probíhá stávající veřejný vodovod DN 100, na který je možno napojit přípojkami uvažovanou výstavbu RD. Odkanalizování s ohledem na kapacitu stokové sítě a čistírny odpadních vod v Uherském Brodě je v lokalitě oddílná kanalizace. Vody dešťové jsou odváděny do Havřického potoka, v této lokalitě zaklenutého. Rovněž dešťové vody z nově uvažovaných RD se napojí do zaklenutého Havřického potoka. Vody splaškové se napojí do kanalizace splaškové. Město Uherský Brod zajišťuje stavbu splaškové kanalizace H VI-1-1- DN 250 od křižovatky Jabloňová- V Kútě. Tato stoka je dlouhá cca 46 m, ale je připravena na prodloužení až k zemědělskému areálu. Zásobování plynem je možné napojením na stávající rozvod plynu v dané lokalitě. Lokalita č.8 ul. Stolařská (k.ú.uherský Brod) Technická infrastruktura v lokalitě č.8 (ul.stolařská) je zajištěna napojením na stávající inženýrské sítě. Řešení dle platného ÚP zde není měněno. Celková koncepce technické infrastruktury dle platného územního plánu města bude navrhovanou změnou v lokalitách č.1 a 7 doplněna a případně upravena. V lokalitách č.2, 5, 6 a 8 není stávající technická vybavenost měněna. Celková koncepce technického vybavení města zůstane nezměněna. V rámci nově navrhovaných zastavitelných ploch jsou stanoveny podmínky prostorového využití ploch tak, aby bylo umožněno maximální zadržení dešťových vod v rámci pozemků. d) informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území V souladu s požadavky zadání je vypracováno vyhodnocení vlivů změny č.10 ÚP Uherský Brod (lokality č.3 a č.5) na udržitelný rozvoj území uloženo v samostatném elaborátu.

11 TEXTOVÁ ČÁST str. 10 Hlavní přínos navrhovaného řešení změny č.10a: Hlavním přínosem změny územního plánu je zabezpečení plochy pro ukládání TKO (v lokalitě č.5) v souvislosti s předpokládaným naplněním stávající skládky odpadů do roku Tím je řešena problematika likvidace TKO v celém správním území ORP Uherský Brod ve stávající lokalitě. Lokalita č.5 Naplnění stávající skládky TKO se předpokládá do roku Změna ÚP v lokalitě č.5 řeší problematiku likvidace TKO v celém správním území ORP Uherský Brod. Vymezením nové plochy pro ukládání odpadů v těsné návaznosti na stávající skládku TKO je nejvýhodnější umožňuje využití stávající dopravní a technické infrastruktury a provozních zařízení, které v území již existují. Nová rozvojová plochy skládky je rovněž vzhledem k místní konfiguraci terénu rovněž výhodnější než poloha stávajícího tělesa skládky. Nepříznivý vliv navrhovaného řešení změny č.10a: Rozvoj výstavby v řešené lokalitě č.5 dle aktuálních požadavků města má vzhledem k rozsahu záboru ZPF nepříznivý dopad na stávající zemědělský půdní fond v dotčeném území se jedná o plochy orné půdy IV. třídy ochrany ZPF. Zábor je navrhován v rámci zbytkové plochy orné půdy v komplikovaném terénu mezi stávající skládkou a lesním segmentem. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí: Pro hodnocený záměr - změnu č.10 ÚP Uherský Brod (lokality č.3 a č.5) - bylo v souladu s požadavky zadání řešeno vyhodnocení vlivů na životní prostředí uloženo v samostatném elaborátu. Pro hodnocený záměr lokality řešené změnou č.10 ÚP města Uherský Brod lze vyloučit jeho významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi a záměry. Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje na základě předloženého návrhu zadání změny č.10 územního plánu města Uherský Brod a kritérií uvedených v příloze č.8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle 10i odst.2 zákona s následujícím závěrem: Územně plánovací dokumentaci změnu č.10 územního plánu města Uherský Brod v lokalitách č.3 a č.5 je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA). Požadované vyhodnocení bylo zpracováno a je uloženo v samostatném elaborátu: ZMĚNA Č.10 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD POSOUZENÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

12 TEXTOVÁ ČÁST str. 11 Závěr: Zpracovatel posouzení vlivů změny č. 10 územního plánu města Uherský Brod na životní prostředí v lokalitě č.5 dospěl k závěru, že při respektování níže uvedených podmínek a doporučení, změna č. 10 ÚP města Uherský Brod v lokalitě č.5 a v jejím okolí nevyvolá závažné střety s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví. Z výše uvedeného důvodu doporučuje předloženou koncepci k realizaci včetně všech navržených ploch, za následujících podmínek: Návrh stanoviska: Na základě vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí navrhujeme udělit návrhu změny č.10 územního plánu města Uherský Brod u lokality č.5 SOUHLASNÉ STANOVISKO a doporučujeme předloženou koncepci k realizaci včetně všech navržených ploch za následujících podmínek a doporučení: Podmínky souhlasného stanoviska: 1. Plochu krajinné zeleně (KZ2) projektovat tak, aby byla schopna plnit doplňkovou funkci pro vymezený lokální územní systém ekologické stability (interakční prvek) a současně aby plnila funkci ochrany přilehlých ploch orné půdy před větrnou erozí a také fungovala jako ochrana skládky odpadů před větrem. Podstatná je rovněž optická izolace ploch T9 a stávající skládky od navazující silnice III/ (Plocha KZ2 je takto zapracována tj. doplňuje IP a tvoří optickou izolaci od silnice III.třídy, rovněž bude mít funkci větrolamu.) 2. Realizace plochy KZ2 by měla být podmínkou zahájení prací na navazující ploše T9. (Podmínka je zapracována) 3. Rekultivace tělesa skládky bude prováděna tak, aby se toto území postupně stalo přírodně blízkým prostředím, které tak může doplnit funkci IP. (Není možné momentálně zapracovat - zatím je plocha využívána pro potřebu technické vybavenosti teprve po ukončení skládkování po roce 2012 bude možné plochu změnit na požadované funkční využití tedy například plochu krajinné zeleně, která doplní prvky ÚSES v dané lokalitě.) 4. Navrhnout a vymezit přístup na zemědělské a lesní pozemky severně plochy T9 přes stávající obslužné komunikace v areálu skládky. (Projektant změny ÚP nezapracoval projektant v dané ploše řeší přeložení stávající účelové hospodářské komunikace mimo plochu pro technickou vybavenost tak, aby byla zajištěna průchodnost krajiny. Doporučovaný nevymezený průjezd přes oplocený areál skládky nemůže být pro územní plán dostatečným řešením, i když je dopravní obsluha ve skutečnosti takto zajišťována. Novým návrhem komunikace mimo kompaktní plochu technické vybavenosti je plocha pro dopravu v krajině zajištěna a přitom bude pravděpodobně probíhat stávajícím způsobem tj. průjezdem na povolení přes oplocený areál skládky. Zároveň je nová účelová komunikace umístěna na okraj pozemku určeného k plnění funkce lesa tj. do jeho ochranného pásma, kde je stavební činnost omezena. Na rozsah konkrétní skládky a doprovodných staveb nebude tedy mít nová komunikace zásadní omezující vliv.) Ostatní doporučení: 5. Doporučujeme přehodnotit trasování IP mezi lesem a komunikací III/ Jeho funkčnost může být nahrazena stávajícími lesními porosty v údolnici západně od plochy T9 a navrhovanou plochou krajinné zeleně KZ2. (Interakční prvek - navržený v platném ÚP - nebyl v zadání změny příslušným správním orgánem na úseku ochrany přírody rozporován, proto je projektantem zachován. Interakční prvek ve vymezené trase dle platného ÚP má rovněž další funkce protierozní atd. Jeho funkce v krajině bude posílena další výsadbou dřevin v navrhované ploše izolační krajinné zeleně v návaznosti na oplocení skládky.) 6. Vynímání pozemků ze ZPF doporučujeme provádět postupně dle skutečné potřeby, na nevyužitých plochách i nadále zachovat zemědělskou výrobu. (Bylo doporučeno v odůvodnění změny ÚP.)

13 TEXTOVÁ ČÁST str Doporučujeme zaplňovat plochu T9 skládkou postupně směrem od lesního porostu Hůrka (od S, SZ) k jihu. Počátky činností na ploše T9 tak budou pohledově skryty přirozenou morfologií terénu. S postupem času lze předpokládat dostatečný vzrůst krajinné zeleně, která pak pohledově odcloní zvětšující se a k jihu postupující těleso budoucí skládky. (Bylo doporučeno v odůvodnění změny ÚP.) 8. Doporučujeme v prostoru mezi budoucí plochou technické vybavenosti (T9) a stávajícím lesním porostem nerealizovat náhradu ZPF pásem lesa, jak vyplývá ze stávajícího ÚP. Tento pruh doporučujeme vymezit také jako plochu technické vybavenosti a připojit k ploše T9. Tato plocha bude ležet v ochranném pásmu stávajícího lesa a mohou zde být realizovány pouze omezené činnosti související s odpadovým hospodářstvím. Současně tato část může sloužit jako přirozený přechod mezi lesním porostem a budoucím předpokládaným tělesem skládky. (Projektant změny ÚP nezapracoval projektant v dané ploše řeší přeložení stávající účelové hospodářské komunikace mimo plochu pro technickou vybavenost tak, aby byla zajištěna průchodnost krajiny. Projektant proto zbytkovou plochu určenou pro zalesnění změnil na plochu pro krajinnou zeleň, která rozšíří stávající vymezené biocentrum. Toto řešení nerozšiřuje nadbytečně zastavitelné plochy a je výhodnější i z hlediska ochrany ŽP posiluje prvky ÚSES v krajině.) 9. Doporučujeme přednostně zrekultivovat pohledově exponované jižní svahy stávající skládky. (Není předmětem řešení územního plánu.) 10. Plocha KZ2 může být modelována navážkou pro zvýšení stínícího efektu. (Bylo doporučeno v odůvodnění změny ÚP.) 11. Konečný tvar tělesa skládky na ploše T9 navrhnout s ohledem na přijatelné zapojení do krajiny. (Bylo doporučeno v odůvodnění změny ÚP.) Podmínky souhlasného stanoviska stanovené zpracovatelem vyhodnocení vlivu na ŽP byly zapracovány do návrhové části změny č.10a územního plánu města Uherský Brod viz kapitola f) Stanovení podmínek pro využití ploch, přípustného využití, nepřípustného využití, podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu a to v rozsahu dle předmětu řešení územně plánovací dokumentace. Podrobné požadavky na konkrétní materiálové a barevné řešení staveb, oplocení, na terénní úpravy a výsadby zeleně budou zapracovány do dokumentace konkrétních staveb a posouzeny v navazujících řízeních vedených příslušným stavebním úřadem uvedené podrobnosti nejsou předmětem řešení územního plánu. e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 1) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL: Pozemky určené k plnění funkce lesa ani jejich ochranné pásmo nejsou navrhovaným řešením a zejména novou výstavbou dotčeny. V rámci změny č.10a je lesní zeleň dále posílena návrhem zalesnění v lokalitě č.6. 2) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF: V rámci návrhu změny č.10a územního plánu města Uherský Brod je řešen zábor zemědělského půdní fondu v lokalitě č.1 (návrhová plocha pro bydlení v rodinných domech), v lokalitě č.5 (návrhová plocha pro technickou vybavenost rozšíření stávající skládky TKO Prakšická), v lokalitě č.6 (návrhová plocha pro zalesnění), v lokalitě č.7 (návrhová plocha pro bydlení v rodinných domech) a v lokalitě č.8 (návrhová plocha pro bydlení v rodinných domech).

14 TEXTOVÁ ČÁST str Zdůvodnění lokalit navržených k odnětí ze ZPF Nové plochy řešené změnou č.10a ÚP města Uherský Brod: K.ú. Uherský Brod Lokalita č.1: B7, B8, B9, B10, B11, B12, OB2 plochy navržené pro bydlení v rodinných domech a smíšenou zónu centrální městské zástavby jsou řešeny ve schváleném územním plánu pouze je upraveno trasování místních komunikací v lokalitě a z části jedné plochy pro bydlení je vyčleněna plocha smíšené zóny. Tím jsou mírně změněny výměry jednotlivých ploch pro výstavbu, ale celkový zábor ZPF v daném území měněn není v daných plochách již bylo provedeno dělení pozemků viz katastrální mapa. Vyhodnocení záboru ZPF zůstává dle platného územního plánu. V současnosti probíhají v lokalitě pro jednotlivé pozemky konkrétní řízení vedená příslušným stavebním úřadem lokalita je připravena na zastavění. B50 - lokalita navržená pro bydlení v rodinných domech mimo zastavěné území města. Druh dotčených pozemků - orná půda. Plocha zabírá 0,815 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ % (0,546ha) a % (0,271ha) a do stupně přednosti v ochraně ZPF IV a I. Plocha B50 rozšiřuje zástavbu v lokalitě Nad Zámkem za obslužnou komunikaci ohraničující plochu pro novou výstavbu tak, aby byla nová dopravní a technická infrastruktura intenzivněji (tj.oboustranně) využita. B51 - lokalita navržená pro bydlení v rodinných domech mimo zastavěné území města. Druh dotčených pozemků - orná půda. Plocha zabírá 1,992 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ % (1,340ha) a % (0,652ha) a do stupně přednosti v ochraně ZPF IV a I. Plocha B51 rozšiřuje zástavbu v lokalitě Nad Zámkem za obslužnou komunikaci ohraničující plochu pro novou výstavbu tak, aby byla nová dopravní a technická infrastruktura intenzivněji (tj.oboustranně) využita. Plocha B51 je od B50 oddělena účelovou hospodářskou komunikací, která je v současnosti využívána, a proto zůstává v návrhu stabilizována. Plochy pro dopravu tj. vymezené návrhové místní komunikace jsou vyhodnoceny ve schváleném územním plánu města. Lokalita č.2: OB3 plocha v kompaktním zastavěném území města navržená pro přestavbu stávající zástavby RD na smíšenou zónu centrální městské zástavby řešení si nevyžádá zábor ZPF. Lokalita č.5: T9 - lokalita navržená pro zařízení technické vybavenosti (rozšíření skládky Prakšická) mimo zastavěné území města. Druh dotčených pozemků - orná půda. Plocha zabírá 5,266 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ % (3,143ha) a % (2,123ha) a do stupně přednosti v ochraně ZPF IV. Důvodem navrhovaného řešení je stabilizace stávající lokality pro ukládání TKO, která bude pouze rozšířena. Dané řešení je nejvýhodnější řeší využití stávajících provozních a technických zařízení skládky

15 TEXTOVÁ ČÁST str. 14 v zaužívané poloze mimo kompaktní zástavbu města bez negativních vlivů navýšení nákladní dopravy (zejména s ohledem na jiné části zastavěného území města). Účelová hospodářská komunikace navržená podél plochy T9 pro technickou vybavenost řeší dopravní obsluhu navazujících ploch ve volné krajině. Plocha zabírá 0,205 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF IV. KZ2 - lokalita navržená pro krajinnou zeleň. Druh dotčených pozemků orná půda. Plocha zabírá 0,425 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF IV. Plocha řeší větrolam a optickou izolaci skládky od silnice III.třídy. Plocha navržená pro krajinnou zeleň (L3 mezi stávajícím lesem a plochou T9) je řešena ve schváleném územním plánu pouze je upraveno funkční využití z plochy pro zalesnění na plochu krajinné zeleně, a to vzhledem k návaznosti vymezeného lokálního biocentra plocha řeší posílení prvků územní ekologické stability v k.ú. Uherský Brod. Vyhodnocení záboru ZPF zůstává dle platného územního plánu. Lokalita č.6: LZ2 - lokalita navržená pro zalesnění. Druh dotčených pozemků - orná půda. Plocha zabírá 3,363 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ % (1,995ha) a % (1,367ha) a do stupně přednosti v ochraně ZPF III. Plocha zalesnění je navržena v rámci zbytkové plochy ZPF (o šířce cca 50-80m) mezi stávající účelovou hospodářskou komunikací a nově založeným lesním porostem. Lokalita č.8: B53 - lokalita navržená pro bydlení v rodinných domech v zastavěném území města. Druh dotčených pozemků - orná půda. Plocha zabírá 0,210 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF II. Plocha B53 řeší novou výstavbu v rámci kompaktního zastavěného území města mezi obytnou zástavbou a plochou pro podnikatelské aktivity. Plocha orné půdy zde není využívána jedná se o trvalý travní porost. V lokalitě jsou kompletní inženýrské sítě a stávající dopravní infrastruktura. K.ú. Havřice Lokalita č.7: B52 - lokalita navržená pro bydlení v rodinných domech mimo zastavěné území města. Druh dotčených pozemků - orná půda, sady a zahrady. Plocha zabírá 1,100 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ % (1,000ha) a % (0,100ha) a do stupně přednosti v ochraně ZPF II a I. Plocha B52 rozšiřuje zástavbu v lokalitě ul. V Kútě mezi stávající zástavbu a navrhovanou plochu pro výstavbu RD tak, aby nevznikla proluka v zástavbě a byla intenzivněji využita nová dopravní a technická infrastruktura. V navazujících návrhových plochách pro výstavbu v přilehlém k.ú.uherský Brod průběžně probíhá výstavba - již zde bylo vybudováno cca 12 RD.

16 TEXTOVÁ ČÁST str. 15 Zábor ZPF řešený v rámci změny č.10 ÚP města celkem: 13,376 ha k.ú. Uherský Brod a k.ú. Havřice: - v zastavěném území: 0,210 ha - mimo zastavěné území: 13,166 ha 2.2. Vyhodnocení záboru ZPF ve smyslu vyhlášky č.13/1994 Sb. Údaje o celk. rozsahu požadovaných ploch, zařazení do BPEJ a stupně přednosti v ochraně Tyto údaje jsou uvedeny v tabulkové části - viz tab.č. 3. Údaje o uskutečněných investicích do půdy a jejich porušení Stávající meliorační zařízení jsou řešením změny č.10 ÚP Uherský Brod dotčena v lokalitě č.1 (řeší výstavbu rodinných domů), a v lokalitě č.5 (pro rozšíření skládky TKO). U řešených ploch pro novou výstavbu bude provedena úprava stávajících zařízení. V rámci výstavby v návrhových plochách bude provedeno zrušení části odvodňovacích zařízení, které bude nutné upravit tak, aby byla zajištěna jejich provozuschopnost mimo dotčené zastavitelné plochy. Údaje o areálech zeměděl. výroby, zeměděl. usedlostech a jejich předpokládaném porušení V řešených lokalitách č.1, 2, 5, 6, 7 a 8 nejsou dotčeny stávající areály zemědělské výroby. Opatření k zajištění ekologické stability Vymezení doplňkového interakčního prvku lokálního územního systému ekologické stability v lokalitě č.5 je v návaznosti na řešené rozšíření skládky upraveno přemístěním plochy pro výsadbu větrolamu a izolační zeleně kolem oplocení návrhové plochy technické vybavenosti. Z hlediska zájmů ekologické stability nedojde návrhem nové výstavby k úpravě základních prvků ÚSES tj. lokálních biocenter a biokoridorů. Znázornění hranic katastrálního území Hranice k.ú. je vyznačena v grafické části odůvodnění změny ÚP: viz - Širší vztahy v území. Zdůvodnění, proč navrhované řešení je ve srovnání s jiným možným nejvýhodnější V rámci návrhu změny č.10a územního plánu města Uherský Brod je řešen zábor ZPF v lokalitách č.1, č.5, č.6, č.7 a č.8. V lokalitě č.2 je řešena pouze změna funkčního využití stávající zástavby. Lokalita č.1: Navrhované řešení rozšiřuje schválenou plochu pro výstavbu RD a dále mění síť místních komunikací v lokalitě. Nové návrhové plochy B50 a B51 rozšiřují zástavbu v lokalitě Nad Zámkem za obslužnou komunikaci ohraničující lokalitu pro novou výstavbu tak, aby byla nová dopravní a technická infrastruktura intenzivněji (tj.oboustranně) využita. Plocha B51 je od B50 oddělena účelovou hospodářskou komunikací, která je v současnosti využívána, a proto zůstává v návrhu stabilizována. Navrhované řešení je nejvýhodnější, v lokalitě již bylo provedeno dělení pozemků a jsou zde již částečně vybudovány inženýrské sítě. V rámci jednotlivých stavebních pozemků byla započata projektová příprava staveb.

17 TEXTOVÁ ČÁST str. 16 Lokalita č.5: Lokalita řeší rozšíření plochy pro skládku TKO v rámci zbytkové plochy ZPF mezi stávající skládkou a lesním segmentem. Navrhované rozšíření skládky je z hlediska ochrany ŽP, technického a provozního řešení nejvýhodnější, rovněž je ekonomické. Situování nového tělesa skládka v návaznosti na stávající zařízení povede k využití technické a dopravní infrastruktury v lokalitě a bude mít nesrovnatelně menší dopad na hygienu prostředí, než výstavba zařízení nového v jiné části správního území města Uherský Brod. Nakládání s komunálními odpady provádí firma RUMPOLD UHB, s.r.o., Uherský Brod, která provozuje skládku TKO v řešeném území lokality č. 5. Předpokládá se, že do roku 2012 bude vyčerpána kapacita stávající skládky a provoz skládky ukončen. Pro zachování stávajícího způsobu nakládaní s odpady na území města je změnou č. 10 ÚP města Uherský Brod řešena lokalita č. 5 (plocha technické vybavenosti) napojena na plochu stávající skládky. - Bez realizace hrozí ukončení skládkování a nutnost odvozu komunálních odpadů na vzdálenější lokality. Hrozí tak zvýšení plateb za svoz komunálního odpadu. - Současně bude nutné zabezpečit likvidaci odpadu na jiném území. - Obec přijde o část finančních zdrojů z provozu skládky. Celkově byla změna územního plánu koncipována tak, aby byly nalezeny plochy, které budou svým charakterem co nejméně zatěžovat obyvatele a celkově chod města Uherský Brod. Podmínkou pro posuzovaný záměr bylo najít plochy, které budou vhodně začleněné do krajiny, aby nedošlo ke snížení estetické hodnoty. Navrhované rozšíření skládky je ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější. Lokalita č.6 u Králova Řeší změnu návrhové plochy zatravnění (LP) na návrhovou plochu pro zalesnění (L) plocha označená LZ2 Lokalita řeší rozšíření zalesnění i na zbytkovou plochu stávající orné půdy mezi nově realizovanou výsadbou lesa a účelovou hospodářskou komunikací. Navrhované řešení je nejvýhodnější posílení nedostatečných ploch lesní zeleně v k.ú. Uherský Brod, využití zbytkové plochy ZPF, posílení p=loch s protierozním účinkem v návaznosti na rozsáhlé ucelené plochy orné půdy. Lokalita č.7 Havřice - ul. V Kútě Řeší změnu stávajících ploch orné půdy (O), sadů a zahrad (SZ) a navrhované místní komunikace na návrhovou plochu bytové zástavby RD (B1) plocha označená B52. Lokalita řeší rozvoj bydlení v proluce mezi stávající zástavbou Havřic a návrhovou plochou pro bydlení v rodinných domech dle platného ÚP. V navazujících plochách určených platným územním plánem se již staví cca 12RD. Navrhované využití stávajících záhumenků a zahrad pro novou výstavbu je nejvýhodnější. Lokalita č.8 ul. Stolařská Řeší změnu stávající plochy veřejné zeleně (VZ) (dle katastru nemovitostí orné půdy) na návrhovou plochu bytové zástavby RD (B1) plocha označená B53. Řeší změnu stávající plochy veřejné zeleně (VZ) (dle katastru nemovitostí orné půdy tj. změna kultury) na návrhovou plochu sadů a zahrad (SZ) plocha označená SZ1. Lokalita řeší dostavbu proluky v kompaktním zastavěném území města Uherský Brod novými rodinnými domy. Navrhované využití proluky je pro novou výstavbu nejvýhodnější. Znázornění hranice zastavěného území obce ke dni zpracování ÚP V grafické části změny územního plánu je výše uvedená hranice vyznačena.

18 TEXTOVÁ ČÁST str. 17 TABULKOVÁ ČÁST TABULKA č.1 SOUHRNNÝ PŘEHLED O STRUKTUŘE ZPF NA NOVÝCH UVAŽOVANÝCH LOKALITÁCH NAVRŽENÝCH URBANISTICKÝM ŘEŠENÍM DLE ZMĚNY Č.10 ÚP MĚSTA UHERSKÝ BROD Čís.lokality, Funkč. Obec Zábor ZPF v ha Druh dotč. označ.plochy využití lok. k.ú. celkem v SZÚO mimo pozemku Lokalita č.1 B50 bydlení v RD Uh. Brod 0,815-0,815 orná půda B51 bydlení v RD Uh. Brod 1,992-1,992 orná půda Lokalita č.5 T9 technická vybavenost Uh. Brod 5,266-5,266 orná půda účelová komunikace Uh. Brod 0,205-0,205 orná půda KZ2 krajinná zeleň Uh. Brod 0,425-0,425 orná půda Lokalita č.6 LZ2 zalesnění Uh. Brod 3,363-3,363 orná půda Lokalita č.7 B52 bydlení v RD Havřice 1,100-1,100 orná půda, zahrady Lokalita č.8 B53 bydlení v RD Uh. Brod 0,210 0,210 - orná půda CELKEM 13,376 0,210 13,166

19 TEXTOVÁ ČÁST str. 18 TABULKA č.2 ODNĚTÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCE DLE ŘEŠENÍ ZMĚNY Č.10 ÚP MĚSTA UHERSKÝ BROD ČÍSLO lok. ODNĚTÍ ORNÁ PŮDA LOUKY ZAHRADY BPEJ TŘÍDA OZNAČENÍ pl. ZPF V HA PASTVINY OCHRANY Lokalita č.1 (k.ú.uherský Brod) B50 0,546 0, IV 0,271 0, I B51 1,340 1, IV 0,652 0, I Lokalita č.5 (k.ú.uherský Brod) T9 3,143 3, IV 2,123 2, IV Komunikace 0,205 0, IV KZ2 0,425 0, IV Lokalita č.6 (k.ú.uherský Brod) LZ2 1,995 1, III 1,367 1, III Lokalita č.7 (k.ú.havřice) B52 0,900 0,900-0, II 0,100 0, I CELKEM 13,166 13,066-0,100

20 TEXTOVÁ ČÁST str. 19 TABULKA č.3 ÚDAJE O ZABÍRANÉ PŮDĚ DLE ŘEŠENÍ ZMĚNY Č.10 ÚP MĚSTA UHERSKÝ BROD ČÍS. STÁV. VÝMĚRA KOD TŘ. FAKTORY ŽP DŮVOD SNÍŽ. ZÁKL. LOK. KULTURA BPEJ OCHR. OVLIV. ODNĚTÍM SAZBY ODVODU Lokalita č.1 (k.ú.uherský Brod) B50 orná půda 0, IV orná půda 0, I B51 orná půda 1, IV orná půda 0, I Lokalita č.5 (k.ú.uherský Brod) T9 orná půda 3, IV orná půda 2, IV Komunikace orná půda 0, IV KZ2 orná půda 0, III Lokalita č.6 (k.ú.uherský Brod) LZ2 orná půda 1, III orná půda 1, III Lokalita č.7 (k.ú.havřice) B52 orná půda 0, II zahrady 0, II orná půda 0, I Lokalita č.8 (k.ú.uherský Brod) B53 orná půda 0, II SZÚO CELKEM 13,376

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HODSLAVICE - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh

Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení.

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení. Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru obce Malé Přítočno (k projednání). Řešeným územím je obec Malé Přítočno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou působností je Magistrát města

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů UZEMNI PLAN ZLATA zadání územního plánu říjen zab zadání upravené po '',,1/ projednání pořizovatg1*filfli úřad Brandýs nad r!.ll':.,.:l^ e-. Labem " '** +-qri;$$vaiu9tě$ova -ýe&vrs'lá,'-e "aa ' Zotx /

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE Ing. arch. Václav Mastný, nám T. G. Masaryka 9, 301 00 PLZEŇ ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU č.1 - NÁVRH dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice Projektant: Ing.arch. Miroslav Dubina Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Vyhodnocení ÚP: Ing.arch. M. Dubina Vyhodnocení

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1

DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1 DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1 Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail: merunkova@gmail.com IČO: 46397957

Více

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w .. t ~'1,Iit;~----;).j. Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax:.37:7.3$:2 505 Je!J.J

Více

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec

Více

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Otrokovice Odbor rozvoje a správy majetku Mgr. Anna Liberová OBEC OLDŘICHOVICE: Marie Bartková starostka obce

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3 NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MILOTICE NAD OPAVOU zpracován s určeným zastupitelem a určen k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAHOTĚŠICE zpracovaný v souladu s 47 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Vypracoval: Městský úřad Nová Včelnice ve spolupráci s oprávněnou osobou březen 2011 úvod Požadujeme prověřit odůvodněnost návrhů na změny s ohledem

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY k.ú. Lhota u Nahořan Pořizovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují Zpracoval:

Více

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice Pořizovatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov, zpracoval za technické pomoci Ing. arch. Jany Benešové, Atelier URBI Talichova

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Datum zpracování: 16.5.2012 OBSAH Úvod TEXTOVÁ ČÁST a) Požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM B1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení souladu s PÚR ČR...2 1.1. Republikové priority územního plánování pro

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající změnu: Zastupitelstvo obce Tvarožná razítko Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Podpis:

Více

NÁVRH. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 OBEC LHOTA

NÁVRH. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 OBEC LHOTA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo:..obce Lhota Číslo jednací:... Datum nabytí účinnosti:. Pořizovatel: Magistrát města Zlína

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Svitavy Datum: Červen 2009 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání POŘIZOVATEL: MěÚ Příbram Odbor koncepce a rozvoje města (úřad územního plánování) Tyršova 108, 261 19 Příbram I oprávněná úřední osoba:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. III ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA OSLAVANY

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. III ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA OSLAVANY Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území -1x výřez 1:5 000 A.2 2 Hlavní

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více