M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M"

Transkript

1 P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I M Í R S M I L N I C K Ý K R A K O N O Š O V O N Á M. 6 7 ZAKÁZKA ČÍSLO T R U T N O V A

2 Obsah textové části územního plánu 1. Vymezení zastavěného území 3 2. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot Základní koncepce rozvoje území města Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území města 3 3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Urbanistická koncepce Zastavitelné plochy Plochy přestavby Systém sídelní zeleně 5 4. Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování Koncepce dopravní infrastruktury a podmínky pro její umisťování Koncepce technické infrastruktury a podmínky pro její umisťování Koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování Koncepce veřejných prostranství a podmínky pro jejich umisťování 7 5. Koncepce uspořádání krajiny, plochy změn v krajině a podmínky pro jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin Koncepce uspořádání krajiny, plochy změn v krajině a podmínky pro jejich využití Podmínky pro územní systém ekologické stability Podmínky pro prostupnost krajiny Podmínky pro protierozní opatření Podmínky pro ochranu před povodněmi Podmínky pro rekreaci Podmínky pro dobývání ložisek nerostných surovin Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, přípustného využití, nepřípustného využití, podmínky podmíněně přípustného využití těchto ploch, podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a 11 podmínky prostorového uspořádání 6.2 Obecné podmínky prostorového uspořádání u všech ploch s rozdílným způsobem využití Základní podmínky ochrany krajinného rázu Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 23 1

3 8. Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo Kompenzační opatření podle 50 odstav. 6 stavebního zákona Plochy a koridory územních rezerv, jejich budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, podmínky pro její pořízení a lhůta pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Pořadí změn v území (etapizace) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 25 2

4 1. Vymezení zastavěného území [1] Územní plán Stráž pod Ralskem (dále jenom ÚP Stráž pod Ralskem ) vymezuje zastavěné území k Zastavěné území má rozlohu 393,9450 ha. [2] Hranice zastavěného území je vymezena v těchto grafických přílohách ÚP Stráž pod Ralskem: - v příloze B.1 Výkres základního členění území, - v příloze B.2 Hlavní výkres, - v příloze B.3 Výkres koncepce veřejné infrastruktury. 2. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2.1 Základní koncepce rozvoje území města [1] Základní koncepce rozvoje území města Stráž pod Ralskem je v: - rozvoji bydlení a s ním spojených aktivit a potřeb, - útlumu těžby a rekultivaci (obnově) krajiny po této těžbě, - rozvoji výroby, skladování a výrobních služeb, - rozvoji rekreace. 2.2 Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území města je v: [1] Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území města Stráž pod Ralskem - ochraně přírodních hodnot území, - ochraně stávající urbanistické struktury, - ochraně území vymezeného v prostoru Zámeckého vrchu (mezi zámkem a kaplí sv. Jana Nepomuckého) jako klidové zóny města, - regeneraci historického centra města (u náměstí 5. května), - ochraně kulturních památek a území s archeologickými nálezy. 3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 3.1 Urbanistická koncepce [1] Urbanistická koncepce území města Stráž pod Ralskem je ÚP Stráž pod Ralskem stanovena takto: - bude zachován stávající charakter města, jeho urbanistická struktura, jeho poloha v krajině s přírodní dominantou vrchu Ralsko a dominantou zámku, - rozvoj města, především v oblasti bytové výstavby, bude směrován do území jižně od stávající zástavby bytových domů a urbanisticky 3

5 zdůrazněna kompoziční osa zámek náměstí 5. května ulice Energetiků, - pro rekreační využívání nezastavěného území bude využito a rozvíjeno území jižně a západně od vodního díla Stráž pod Ralskem, - rozvoj průmyslových areálů bude směrován do území severozápadně od místní komunikace propojující Stráž pod Ralskem a Noviny pod Ralskem a ve východní části území u stávajících výrobních a skladovacích areálů, - území Zámeckého vrchu s novým hřbitovem bude postupně proměněno v lesopark, - plochy po těžbě uranu budou postupně rekultivovány a navráceny do přírodních ploch, především do ploch plnicích funkci lesa. 3.2 Zastavitelné plochy [1] ÚP Stráž pod Ralskem vymezuje těchto 28 zastavitelných ploch uvedených v tabulce č.1 o celkové výměře 68,1633 ha. Označení plochy Druh plochy s rozdílným způsobem využití Tabulka č.1 Výměra v ha Z01 Plocha občanského vybavení hřbitov 1,2022 Z02 Plocha občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení 0,2481 Z03 Plocha výroby a skladování 6,1708 Z04 Plocha výroby a skladování 14,1085 Z05 Plocha výroby a skladování 1,8068 Z06 Plocha smíšená obytná 0,8145 Z07 Plocha smíšená obytná 0,0696 Z08 Plocha občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení 0,7264 Z09 Plocha rekreace zahrádkové osady 1,9868 Z10 Plocha výroby a skladování 0,5065 Z11 Plocha výroby a skladování 0,7212 Z12 Plocha bydlení - v rodinných domech 0,8322 Z13 Plocha bydlení - v rodinných domech Plocha veřejného prostranství veřejná zeleň 18,7661 Plocha dopravní infrastruktury - silniční Z14 Plocha bydlení - v rodinných domech Plocha smíšená výrobní 3,3628 Z15 Plocha občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení 0,8245 Z16 Plocha občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení 5,0023 Z17 Plocha bydlení - v rodinných domech 0,9497 4

6 Označení plochy Druh plochy s rozdílným způsobem využití Výměra v ha Z18 Plocha občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení 0,1464 Z19 Plocha bydlení - v rodinných domech 2,0912 Z20 Plocha bydlení - v rodinných domech 0,8316 Z21 Plocha bydlení - v rodinných domech 0,4775 Z22 Plocha bydlení - v rodinných domech 0,1341 Z23 Plocha bydlení - v rodinných domech 0,1159 Z24 Plocha bydlení - v rodinných domech 0,5885 Z25 Plocha výroby a skladování Plocha občanského vybavení komerční zařízení 2,0973 Z26 Plocha smíšená výrobní 0,0750 Z27 Plocha výroby a skladování 0,6161 Z28 Plocha výroby a skladování 2, Plochy přestavby [1] ÚP Stráž pod Ralskem vymezuje těchto 8 ploch přestavby uvedených v tabulce č.2 o celkové výměře 5,0989 ha. Označení plochy Druh plochy s rozdílným způsobem využití Tabulka č.2 Výměra v ha P01 Plocha smíšená obytná 0,1742 P02 Plocha smíšená obytná 0,3218 P03 Plocha bydlení v rodinných domech Plocha veřejného prostranství veřejná zeleň 2,7187 P04 Plocha smíšená výrobní 0,0496 P05 Plocha smíšená výrobní 0,2302 P06 Plocha občanského vybavení komerční zařízení 0,0941 P07 Plocha výroby a skladování 0,3131 P08 Plocha občanského vybavení veřejná infrastruktura Plocha výroby a skladování 1, Systém sídelní zeleně [1] Systém sídelní zeleně tvoří plochy veřejné zeleně na veřejných prostranstvích, plochy rekreační zeleně u pláže, zeleň soukromých zahrad a zeleň lesoparku v území Zámeckého vrchu. 5

7 [2] Součástí systému veřejné zeleně bude i plocha zeleně vymezená v zastavitelné ploše Z13, která prodlouží území veřejné zeleně u jižního nábřeží vodního díla Stráž pod Ralskem vymezeného podél cyklostezky Ploučnice. [3] V plochách, které tvoří systém sídelní zeleně, lze realizovat náhradní výsadbu. 4. Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování 4.1 Koncepce dopravní infrastruktury a podmínky pro její umisťování [1] Stávající základní koncepce dopravní infrastruktury, kterou tvoří síť místních komunikací, silnice druhé třídy II/278 a třetí třídy III/27241, bude v území města Stráž pod Ralskem zachována. [2] Dopravní infrastruktura v území města Stráž pod Ralskem bude rozšířena (doplněna) o: - místní komunikaci, pro kterou je vymezen koridor dopravní infrastruktury DSk1, - parkoviště v blízkosti pláže, pro kterou je vymezena plocha dopravní infrastruktury silniční v zastavitelné ploše Z13, - cyklostezku vedenou západně podél pláže u vodní nádrže Stráž pod Ralskem, - nové místní komunikace ve vymezených zastavitelných plochách. [3] Pro umístění dopravní infrastruktury v území se stanovují tyto podmínky: - nebude narušena stávající prostupnost krajiny ani síť komunikací, - v zastavitelných plochách se vybudované komunikace stanou součástí veřejných prostranství, - účelové komunikace v nezastavěném území nenaruší charakter území, interakční prvky a krajinný ráz, - lokální biokoridory územního systému ekologické stability nebudou dopravní stavbou přerušeny na větší vzdálenost než 15 m u lesního společenstva, u ostatních společenstev v délce max. 50 m, - regionální biokoridor územního systému ekologické stability nebude dopravní stavbou přerušen na větší vzdálenost než 100 m. 4.2 Koncepce technické infrastruktury a podmínky pro její umisťování [1] Stávající koncepce technické infrastruktury (zásobování vodou, zásobování elektrickou energií, zásobování teplem, likvidace odpadních vod) bude v území města Stráž pod Ralskem zachována. [2] Nové stavby a zařízení v zastavitelných plochách i stabilizovaných plochách v zastavěném území budou napojeny na vybudovanou kanalizační a vodovodní síť i rozvody nízkého napětí. 6

8 [3] Zdvojené vedení velmi vysokého napětí 400 kv v území bude umístěno do koridoru PUR03 vymezeného v trase stávajícího vedení V451 velmi vysokého napětí 400 kv. [4] Pro umístění technické infrastruktury v území se stanovují tyto podmínky: - zdvojené vedení velmi vysokého napětí 400 kv bude do území umístěno jako vedení nadzemní, - nové rozvody technické infrastruktury v zastavěném území budou umísťovány pod zem a přednostně do území veřejných prostranství (ulic, náměstí, ploch veřejné zeleně apod.). [5] Stavby a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi budou umísťovány do koridoru P30 vymezeného podél vodního toku Ploučnice. 4.3 Koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování [1] Stávající koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury bude v území města Stráž pod Ralskem zachována. [2] Do vybraných ploch lze, dle podmínek stanovených pro plochy s rozdílným způsobem využití, umístit i objekty a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury. [3] Pro umístění občanského vybavení veřejné infrastruktury v území nejsou stanoveny žádné koncepční podmínky. 4.4 Koncepce veřejných prostranství a podmínky pro jejich umisťování [1] Stávající koncepce veřejných prostranství, kterou tvoří náměstí, ulice a plochy veřejné zeleně, bude v území města Stráž pod Ralskem zachována. [2] Pro umístění veřejných prostranství v území nejsou stanoveny žádné koncepční podmínky. 5. Koncepce uspořádání krajiny, plochy změn v krajině a podmínky pro jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin 5.1 Koncepce uspořádání krajiny, plochy změn v krajině a podmínky pro jejich využití [1] Koncepce uspořádání krajiny v nezastavěném území je vytvořena vymezením a uspořádáním stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití a to především plochami zemědělskými (NZ), plochami lesními (NL), plochami přírodními (NP), 7

9 plochami vodními a vodohospodářskými (WP a WS) a plochami rekreace (RN). Plochy těžby nerostů (NT), které tvoří rozsáhlou část nezastavěného území, budou postupně rekultivovány a navráceny do ploch lesních (NL) a zemědělských (NZ). Neoddělitelnou součástí koncepce uspořádání krajiny je územní systém ekologické stability včetně interakčních prvků v nezastavěném území. [2] ÚP Stráž pod Ralskem vymezuje 2 plochy změn v krajině o celkové výměře 1,6181 ha. Označení plochy Druh plochy s rozdílným způsobem využití Tabulka č.3 Výměra v ha K01 Plocha rekreace na plochách přírodního charakteru - pláž 1,2594 K02 Plochy zeleně přírodního charakteru 0,3587 [3] Plocha změn v krajině K01 bude využita pro rozšíření (prodloužení) pláže u vodní nádrže Stráž pod Ralskem. [4] Plocha změn v krajině K02 bude součástí území lesoparku v prostoru Zámeckého vrchu a její využití musí být v souladu s touto funkcí. [5] Využíváním krajiny nebudou narušeny odtokové poměry v území. 5.2 Podmínky pro územní systém ekologické stability [1] ÚP Stráž pod Ralskem vymezuje tyto prvky územního systému ekologické stability území (dále jenom ÚSES ): - část regionálního biocentra RC 1258, - regionální biokoridor RK 660, - lokální biocentra LC 540, LC 541 a LC 542 v trase regionálního biokoridoru RK 660, - lokální biocentra LC 1119, LC 1125, LC1126, LC 1127, LC1128, - části lokálních biocenter LC 1129, LC 1118(407), - lokální biokoridory LK , LK , LK /1125, LK , LK , LK , LK , - části lokálních biokoridorů LK , LK , LK /1119, LK , LK [2] Prvky ÚSES musí mít tyto parametry. - minimální šířka regionálního biokoridoru: u lesního společenstva 40 m u společenstva mokřadů 40 m u lučního společenstva 50 m u společenstva stepních lad 20 m - minimální šířka lokálního biokoridoru: u lesního společenstva 15 m u lučního společenstva 20 m 8

10 u společenstva stepních lad 10 m [3] Přerušení lokálního biokoridoru je přípustné v délce max. 15 m u lesního společenstva, u ostatních společenstev v délce max. 50 m. [4] Přerušení regionálního biokoridoru je přípustné v délce max. 100 m. [5] Do vymezených koridorů ÚSES (biokoridorů) nelze umisťovat stavby, zařízení a opatření kromě staveb vodních a vodohospodářských, staveb dopravní infrastruktury, staveb a zařízení technické infrastruktury, staveb a zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, pro odstraňování jejich důsledků, které nesníží funkčnost ÚSES a budou respektovány podmínky stanovené pro přerušení koridorů. [6] Interakční prvky, kterými jsou (remízky, solitérní stromy, skupiny stromů, stromořadí apod. v nezastavěném území, nebudou nijak narušeny. 5.3 Podmínky pro prostupnost krajiny [1] Stávající struktura a síť cest v krajině, včetně pěších cest (turistických tras) a cyklotras se nezmění. [2] Umístěním dopravní a technické infrastruktury, technických opatření a staveb které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu nebude nijak narušena stávající prostupnost krajiny v území. 5.4 Podmínky pro protierozní opatření [1] ÚP Stráž pod Ralskem nevymezuje žádné plochy pro návrh protierozních opatření ani nestanovuje žádné podmínky v území pro tato opatření. 5.5 Podmínky pro ochranu před povodněmi [1] V území města Stráž pod Ralskem se vymezuje území pro umístění protipovodňových staveb a opatření. Stavby a opatření pro ochranu před povodněmi lze umístit v území vymezeném pro veřejně prospěšné stavby a opatření pro ochranu před povodněmi a označených VK01 a VK02. [2] ÚP Stráž pod Ralskem nestanovuje žádné podmínky v území pro ochranu před povodněmi. 5.6 Podmínky pro rekreaci [1] Plocha rekreace v nezastavěném území s plochou veřejné zeleně v zastavěném území podél jihozápadního pobřeží vodní nádrže Stráž pod Ralskem budou využívány pro letní rekreaci. Rozvoj této části území pro rekreaci je podmíněn 9

11 rozvojem dopravní infrastruktury rozšířením parkovacích a odstavných stání pro osobní automobily. [2] V plochách rekreace zahrádkové osady vymezených v záplavovém území budou umísťovány stavby a zařízení tak, aby nedošlo k jejich zaplavení a nebyly nijak sníženy, ani omezeny odtokové poměry v území při povodni. 5.7 Podmínky pro dobývání ložisek nerostných surovin [1] ÚP Stráž pod Ralskem nevymezuje žádné nové plochy pro dobývání nerostných surovin, ani nestanovuje žádné podmínky pro dobývání ložisek nerostných surovin. 6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, přípustného využití, nepřípustného využití, podmínky podmíněně přípustného využití těchto ploch, podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu [1] ÚP Stráž pod Ralskem vymezuje tyto plochy s rozdílným způsobem využití: - plochy bydlení v bytových domech (BH), - plochy bydlení v rodinných domech (BI), - plochy rekreace pro rodinnou rekreaci (RI), - plochy rekreace zahrádkové osady (RZ), - plochy rekreace na plochách přírodního charakteru pláž (RN), - plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura (OV), - plochy občanského vybavení komerční zařízení (OM), - plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS), - plochy občanského vybavení hřbitovy (OH), - plochy smíšené obytné (SM), - plochy dopravní infrastruktury silniční (DS), - plochy technické infrastruktury (TI), - plochy výroby a skladování (VL), - plochy smíšené výrobní (VS), - plochy těžby nerostů nezastavitelné (NT), - plochy těžby nerostů zastavitelné (TZ), - plochy specifické (XB), - plochy veřejných prostranství náměstí (PV), - plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV), - plochy veřejných prostranství veřejná zeleň rekreační (ZR), - plochy zeleně soukromá a vyhrazená (ZS), - plochy zeleně přírodního charakteru (ZP), - plochy vodní a vodohospodářské vodní plochy, vodní toky (WP), - plochy vodní a vodohospodářské stavby a zařízení (WS), - plochy zemědělské (NZ), - plochy lesní (NL), - plochy přírodní (NP). 10

12 [2] Z hlediska časového horizontu využití ploch, sledovaného u ploch s rozdílným způsobem využití, se jedná o: - plochy stabilizované (ve vymezené ploše stanoveno stávající využití stabilizované plochy), - plochy změn (ve vymezené ploše je navržena požadovaná změna využití plochy změn). [3] Pro zajištění podmínek pro mnohostranné využívání krajiny lze ve volné krajině, mimo hranice zastavěného území a zastavitelných ploch, v rámci pozemkových úprav a rozhodování v území měnit využití území, bez nutnosti změny územního plánu a to vzájemně u druhů pozemků orná půda, zahrada, trvalý travní porost, vodní plocha, ostatní plocha a lesní pozemek a dále lze v tomto území umisťovat opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. 6.1 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky prostorového uspořádání [1] ÚP Stráž pod Ralskem pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a prostorového uspořádání v těchto plochách stanovuje tyto podmínky: [2] Plochy bydlení v bytových domech (BH) - pozemky staveb pro bydlení v bytových domech. - stavby a zařízení související s hlavním využitím, - stavby pro zdravotní služby, sociální služby a péči o rodinu (jako například jesle, mateřské školky, domovy důchodců, zdravotní střediska), - stavby pro ubytování (ubytovny), - stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva, - parkovací domy, - stavby a zařízení technické infrastruktury, - plochy zeleně. - garáž, řadové garáže, - koeficient míry zastavění max. 0,35, - výšková hladina zástavby max. 5 nadzemních podlaží, - zařízení elektronické komunikace umísťované na objekty nepřesáhne výšku jednoho nadzemního podlaží. 11

13 [3] Plochy bydlení v rodinných domech (BI) - pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech. - zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou, - stavby a zařízení související s hlavním využitím, - stavby a zařízení technické infrastruktury, - veřejná prostranství s dětskými hřišti a plochami zeleně. - umístění mobilních domů včetně mobilních domů, které jsou výrobky plnicí funkci stavby, - řadové garáže, - stavby bytových domů s odpovídajícím dopravním a technickým vybavením za podmínky, že zástavba bude prostorově navazovat na stávající plochy bydlení v bytových domech. - koeficient míry zastavění plochy max. 0,40, - výšková hladina zástavby u rodinných domů max. 3 nadzemní podlaží (přízemí, patro, podkroví) u bytových domů max. 4 nadzemní podlaží, - zařízení elektronické komunikace umísťované na objekty nepřesáhne výšku 1/2 nadzemního podlaží. [4] Plochy rekreace pro rodinnou rekreaci (RI) - pozemky staveb pro rodinnou rekreaci. - zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou, - stavby a zařízení související s hlavním využitím, - stavby a zařízení technické infrastruktury. - umístění mobilních rekreačních zařízení včetně těch, které jsou výrobky plnicí funkci stavby, - koeficient míry zastavění plochy max. 0,40, - výšková hladina zástavby max. 3 nadzemní podlaží (přízemí, patro, podkroví), - zařízení elektronické komunikace umísťované na objekty nepřesáhne výšku 1/2 nadzemního podlaží. 12

14 [5] Plochy rekreace zahrádkové osady (RZ) - pozemky zahrádek pro pěstování ovoce, zeleniny a rodinnou rekreaci. - stavby a zařízení související s hlavním využitím, - stavby a zařízení technické infrastruktury bez možnosti umístění zařízení elektronické komunikace. - umístění mobilních rekreačních zařízení včetně těch, které jsou výrobky plnicí funkci stavby, - koeficient míry zastavění plochy max. 0,10, - výšková hladina zástavby max. 2 nadzemní podlaží (přízemí, podkroví). [6] Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru pláž (RN) - pozemky ploch pro rekreaci u vodní plochy. - stavby a zařízení související s hlavním využitím (jako například bazény, altány, hřiště, chodníky, prodejní stánky), - stavby a zařízení dopravní infrastruktury (jako například cyklostezky, chodníky), - stavby a zařízení technické infrastruktury bez možnosti umístění zařízení elektronické komunikace. - koeficient míry zastavění plochy max. 0,20, - výšková hladina zástavby max. 1 nadzemní podlaží (přízemí). [7] Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura (OV) - pozemky staveb pro nekomerční občanské vybavení sloužící pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotnictví, kulturu a ochranu obyvatelstva. - stavby a zařízení související s hlavním využitím, 13

15 - stavby a zařízení technické infrastruktury, - plochy zeleně. - koeficient míry zastavění plochy max. 0,80, - výšková hladina zástavby max. 3 nadzemní podlaží. [8] Plochy občanského vybavení komerční zařízení (OM) - pozemky staveb pro komerční občanské vybavení sloužící pro služby (jako například ubytování, stravování, prodej, administrativu). - stavby a zařízení související s hlavním využitím, - stavby a zařízení technické infrastruktury, - plochy zeleně. - umístění mobilních prodejních zařízení, - koeficient míry zastavění plochy max. 0,90, - výšková hladina zástavby max. 5 nadzemních podlaží - zařízení elektronické komunikace umísťované na objekty nepřesáhne výšku jednoho nadzemního podlaží. [9] Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) - pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport. - stavby a zařízení související s hlavním využitím, - stavby a zařízení pro spolkovou činnost (jako například kynologů, rybářů, vodáků a vodního lyžování), - stavby a zařízení technické infrastruktury, - plochy zeleně. 14

16 - koeficient míry zastavění plochy max. 0,80, - výšková hladina zástavby max. 2 nadzemní podlaží, - zařízení elektronické komunikace umísťované na objekty nepřesáhne výšku jednoho nadzemního podlaží. [10] Plochy občanského vybavení hřbitovy (OH) - pozemky pro veřejná pohřebiště. - stavby a zařízení související s hlavním využitím (jako například hrobky, kaple, márnice, hygienická zařízení). - nejsou stanoveny. [11] Plochy smíšené obytné (SM) - pozemky staveb pro bydlení, nerušící výrobu, služby a administrativu. - stavby a zařízení související s hlavním využitím, - stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva, - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, - u řadové zástavby zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou, - plochy zeleně. - koeficient míry zastavění plochy max. 0,80, - výšková hladina zástavby max. 4 nadzemní podlaží, - zařízení elektronické komunikace umísťované na objekty nepřesáhne výšku jednoho nadzemního podlaží. [12] Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) - pozemky staveb a zařízení pro silniční dopravu. 15

17 - stavby a zařízení související s hlavním využitím, - stavby a zařízení technické infrastrukturu, - plochy zeleně. - výšková hladina zástavby max. 1 nadzemní podlaží. [13] Plochy technické infrastruktury (TI) - pozemky staveb a zařízení technické infrastruktury. - stavby a zařízení související s hlavním využitím, - stavby a zařízení pro dopravní a technickou infrastrukturu. - koeficient míry zastavění plochy max. 0,95, - výšková hladina zástavby 2 nadzemní podlaží. [14] Plochy výroby a skladování (VL) - pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování. - stavby a zařízení související s hlavním využitím, - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, - plochy zeleně. - koeficient míry zastavění plochy max. 0,95 - výšková hladina zástavby 5 nadzemních podlaží. 16

18 [15] Plochy smíšené výrobní (VS) - pozemky staveb a zařízení pro nerušící výrobu, skladování, služby, administrativu a bydlení. - stavby a zařízení související s hlavním využitím, - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, - plochy zeleně. - koeficient míry zastavění plochy max. 0,95 - výšková hladina zástavby 3 nadzemní podlaží. [16] Plochy těžby nerostů nezastavitelné (NT) - pozemky pro těžbu nerostů. - technická a technologická zařízení související s těžbou nerostů a sanací území poškozeného chemickou těžbou, - opatření související s rekultivací ploch po těžbě nerostů, - stavby a zařízení pro dopravní a technickou infrastrukturu. - stavby, zařízení a opatření neuvedená v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném - nejsou stanoveny. [17] Plochy těžby nerostů zastavitelné (TZ) - pozemky staveb a zařízení pro těžbu nerostů a sanaci území poškozeného chemickou těžbou. - stavby a zařízení související s hlavním využitím, - stavby a zařízení pro dopravní a technickou infrastrukturu, - opatření související s rekultivací ploch po těžbě nerostů. - stavby, zařízení a opatření neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném 17

19 - nejsou stanoveny. [18] Plochy specifické (XB) - pozemky staveb a zařízení pro vězeňství. - stavby a zařízení související s hlavním využitím. - koeficient míry zastavění není stanoven, - výšková hladina zástavby max. 4 nadzemní podlaží. [19] Plochy veřejných prostranství - náměstí (PV) - pozemky ploch a staveb náměstí. - stavby, zařízení a opatření související s hlavním využitím, - plochy zeleně. - stavby, zařízení a opatření neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném - koeficient míry zastavění není stanoven, - výšková hladina zástavby max. 1 nadzemní podlaží. [20] Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV) - pozemky parků a ploch veřejné zeleně. - stavby, zařízení a opatření související s hlavním využitím, - plochy zeleně. - stavby, zařízení a opatření neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně 18

20 přípustném - koeficient míry zastavění plochy max. 0,05, - výšková hladina zástavby max. 2 nadzemní podlaží. [21] Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň rekreační (ZR) - pozemky ploch veřejné zeleně a rekreace. - stavby a zařízení související s hlavním využitím (jako například bazény, altány, hřiště), - stavby a zařízení dopravní infrastruktury (jako například cyklostezky, chodníky), - stavby a zařízení technické infrastruktury bez možnosti umístění zařízení elektronické komunikace, - plochy zeleně. - koeficient míry zastavění plochy max. 0,20, - výšková hladina zástavby max. 1 nadzemní podlaží. [22] Plochy zeleně soukromá a vyhrazená (ZS) - pozemky soukromých zahrad. - stavby a zařízení související s hlavním využitím (jako například bazény, altány, kolny, skleníky), - stavby a zařízení technické infrastruktury bez možnosti umístění zařízení elektronické komunikace. - koeficient míry zastavění plochy max. 0,10, - výšková hladina zástavby max. 1 nadzemní podlaží. 19

21 [23] Plochy zeleně přírodního charakteru (ZP) - pozemky se vzrostlou zelení a porosty udržované v přírodě blízkém stavu. - stavby, zařízení a opatření související s relaxačním využitím (jako například park nebo lesopark), - lesy (pozemky určené k plnění funkcí lesa), louky (pozemky trvalé travních porostů), - objekty a stavby dopravní a technické infrastruktury, - stavby a zařízení pro protipovodňová a protierozní opatření, - stavby pro výkon práva myslivosti. - stavby, zařízení a opatření neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném - nejsou stanoveny. [24] Plochy vodní a vodohospodářské vodní plochy, vodní toky (WP) - pozemky vodních ploch a vodních toků. - stavby a zařízení pro rekreační a sportovní využití, - stavby a zařízení pro protipovodňová opatření, - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury - zeleň (břehové porosty). - stavby, zařízení a opatření neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném - nejsou stanoveny. [25] Plochy vodní a vodohospodářské stavby a zařízení (WS) - pozemky staveb a zařízení pro vodohospodářské využití. - stavby a zařízení pro rekreační a sportovní využití, - stavby a zařízení pro protipovodňová opatření, - stavby a zařízení pro výrobu elektrické energie (malé vodní elektrárny), - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury. 20

22 - stavby, zařízení a opatření neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném - nejsou stanoveny. [26] Plochy zemědělské (NZ) - pozemky pro zemědělské obhospodařování a zemědělská činnost v krajině. - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, - stavby a zařízení pro protipovodňová a protierozní opatření, - zalesnění pozemků do výměry 1 ha, bezprostředně navazující na plochy lesní, realizované na IV. a V. třídách ochrany zemědělského půdního fondu a na plochách bez třídy ochrany, - opatření pro založení prvků územního systému ekologické stability. - stavby, zařízení a opatření neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném - nejsou stanoveny. [27] Plochy lesní (NL) - pozemky určené k plnění funkce lesa. - oplocení lesních školek a oplocení zřízené k ochraně lesních porostů, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy, - stavby pro výkon práva myslivosti, - účelové komunikace, související s hlavním a přípustným využitím, - opatření k založení prvků územního systému ekologické stability. - stavby, zařízení a opatření neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném - nejsou stanoveny. - nejsou stanoveny. 21

23 [28] Plochy přírodní (NP) - pozemky biocenter. - opatření související s ochranou přírody a krajiny a s ochranou biokoridorů a biocenter územního systému ekologické stability. - stavby, zařízení a opatření neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném - nejsou stanoveny. 6.2 Obecné podmínky prostorového uspořádání u všech ploch s rozdílným způsobem využití [1] Pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití, se ÚP Stráž pod Ralskem stanovují tyto obecné podmínky prostorového a hmotového uspořádání: - při umisťování staveb ve vymezených plochách je nutno navazovat na urbanistickou strukturu a charakter daného místa, je nutno brát na zřetel stávající okolní zástavbu, především její výraz, výškovou hladinu zástavby, hmotové a materiálové řešení a způsob umístění do území (krajiny) případně do stávající urbanistické struktury, - nadzemní objekty budou umisťovány minimálně do vzdálenosti 30 m od hranice lesa, - při umisťování staveb do vymezených ploch dle možnosti respektovat prostředí a vycházet z konfigurace a nivelity terénu. [2] V hlukově podezřelých plochách bude u staveb s chráněnými vnitřními, popřípadě i venkovními prostory v dalším stupni projektové přípravy prokázáno, že nebudou v těchto prostorech překročeny maximálně přípustné hladiny hluku. 6.3 Základní podmínky ochrany krajinného rázu rázu: [1] ÚP Stráž pod Ralskem stanovuje tyto základní podmínky ochrany krajinného - při umisťování staveb, zařízení a opatření budou respektovány a chráněny plochy biokoridorů a biocenter, - stávající hladina zástavby ve stabilizovaných plochách nebude překročena, - při umisťování staveb a zařízení nebude nijak narušen výhled na město z komunikačních tras na Zámeckém vrchu, - nadzemní vedení velmi vysokého napětí lze umísťovat jenom do vymezených a stávajících koridorů. 22

24 7. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit [1] ÚP Stráž pod Ralskem vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby: - místní komunikace v ploše dopravního koridoru dopravní infrastruktury DSk1(veřejně prospěšná stavba VD1) - zdvojené vedení velmi vysokého napětí 400 kv v koridoru technické infrastruktury PUR03 (veřejně prospěšná stavba VT1). [2] ÚP Stráž pod Ralskem vymezuje pro realizaci veřejně prospěšných staveb a opatření plochu: - stavby a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi v koridoru (ploše) P30 (veřejně prospěšné stavby VK1, VK2). [3] ÚP Stráž pod Ralskem nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu ani plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 8. Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo [1] ÚP Stráž pod Ralskem nevymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo. 9. Kompenzační opatření podle 50 odstav. 6 stavebního zákona [1] ÚP Stráž pod Ralskem nestanovuje žádná kompenzační opatření. 10. Plochy a koridory územních rezerv, jejich budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření [1] ÚP Stráž pod Ralskem vymezuje tyto plochy a koridory územních rezerv R01, R02, R03 a R04. [2] Plocha územní rezervy R01 - územní rezerva pro plochy výroby a skladování, - podmínky prověření budoucího využití: prověřit možnosti napojení plochy na dopravní infrastrukturu, prověřit prostorové uspořádání plochy. [3] Koridor územní rezervy R02 - územní rezerva pro vedení velmi vysokého napětí, - podmínky prověření budoucího využití: 23

25 prověřit vliv vedení trasy na využití plochy územní rezervy R01, prověřit vliv vedení trasy na přilehlé zastavěné území a prostorové uspořádání zastavitelné plochy Z03. [4] Koridor územní rezervy R03 - územní rezerva pro vedení vysokotlakého plynovodu, - podmínky prověření budoucího využití: prověřit možnosti a podmínky vedení trasy vysokotlakého plynovodu ve vymezeném koridoru, prověřit umístění plynové kotelny. [5] Koridor územní rezervy R04 - územní rezerva pro revitalizaci Ploučnice, - podmínky prověření budoucího využití: prověřit možnosti a podmínky revitalizace Ploučnice v rozsahu původně meandrujícího toku ve vymezeném koridoru, prověřit podmínky a rozsah revitalizace území evropsky významné lokality. 11. Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, podmínky pro její pořízení a lhůta pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti [1] ÚP Stráž pod Ralskem vymezuje plochu územní studie v územním rozsahu vymezené zastavitelné plochy Z13, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. [2] Pro plochu územní studie v rozsahu vymezení zastavitelné plochy Z13 se stanovují tyto podmínky: - bude stanovena základní urbanistická koncepce plochy a struktura zástavby, - bude prověřena dostupnost napojení území na dopravní a technickou infrastrukturu a podmínky jejího umístění v ploše, - budou stanoveny podmínky pro dopravní a technickou vybavenost plochy. [3] Pro plochu územní studie v rozsahu vymezení zastavitelné plochy Z13 se stanovuje lhůta 4 roky od vydání ÚP Stráž pod Ralskem pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. 12. Pořadí změn v území [1] ÚP Stráž pod Ralskem stanovuje, že zastavitelnou plochu Z19 a zastavitelnou plochu Z20 lze využít až po využití 4/5 území vymezeného pro plochy bydlení v rodinných domech v zastavitelné ploše Z13 v době vydání ÚP Stráž pod Ralskem. 24

26 13. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části [1] Počet listů textové části územního plánu [2] Počet výkresů grafické části územního plánu - 4. B.1 Výkres základního členění území v měřítku 1:5 000 B.2 Hlavní výkres v měřítku 1:5 000 B.3 Výkres koncepce veřejné infrastruktury v měřítku 1:5 000 B.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1:

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce,

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň N á v r h Ú P k e s p o l e č n é m u j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. červenec 2013 ZADAVATEL: Obec Třebeň Třebeň 31, 351 34 Skalná Určený zastupitel:

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. ZÁŘÍ 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel. Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář DATUM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel. Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář DATUM TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel Objednatel Zhotovitel ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář TEXTOVÁ ČÁST DATUM I/2013 POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: PROJEKTANT: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1

č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1 č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 Ú Z E M N Í P L Á N HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA 03 654 I Ohrada 1854, 755 01 Vsetín I gsm

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N K L A D N O

Ú Z E M N Í P L Á N K L A D N O Ú Z E M N Í P L Á N K L A D N O NÁVRH PRO 3. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ CZ.1.06/5.3.00/0807461 SRPEN 2014 ZAKÁZKA: Územní plán Kladno ETAPA ZAKÁZKY: Návrh pro vydání dle 54 stavebního zákona POŘIZOVATEL: Magistrát

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch. Ivana Petrů Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 OÚ Drahňovice DATUM: srpen 2014 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: a.

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JIŘETÍN POD BUKOVOU LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST srpen 2011 Územní plán Jiřetín pod Bukovou Objednatel: Obec Jiřetín pod Bukovou Liberecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST 1 OBSAH: I.1. TEXTOVÁ ČÁST I.1.a. Vymezení zastavěného území I.1.b. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 4 4 I.1.c.

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I. ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ZÁŘÍ 2015 Pořizovatel: Městský úřad Napajedla Masarykovo nám. 89 763 61 Napajedla

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. TEXTOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

DATUM ZPRACOVATEL IX/2011 ETAPA

DATUM ZPRACOVATEL IX/2011 ETAPA POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL MěÚ TANVALD ŽALUDA, projektová kancelář AUTORSKÝ KOLEKTIV ING. EDUARD ŽALUDA, ING. ARCH. MICHAL ČAPEK, ING. ARCH. ALENA ŠVANDELÍKOVÁ, ING. RENATA KAŠPÁRKOVÁ, ING. KRISTINA LEJKOVÁ,

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C.

Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných, přestavby

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A Ú Z E M N Í P L Á N K O Z L Y P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ k. ú. Bělá u Staré Paky Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Bělá, usnesením č. Číslo jednací: Datum vydání: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Oprávněná úřední osoba

Více

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN MALHOTICE VYDANÝ OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY DNE 13.12.2013 VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN: OBEC MALHOTICE POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH. JITKA ŠIMORDOVÁ str. 1 - OSUZPD/6748/13-24

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA Ú Z E M N Í P L Á N HORČÁPSKO POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. DUBEN 2015 1 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Příbram Odbor koncepce

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2008, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2011, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÁ SKALICE

ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÁ SKALICE ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÁ SKALICE Návrh ke společnému jednání 03/2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územní plán Česká Skalice vydalo Zastupitelstvo města Česká Skalice Číslo usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti:

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD ATELIÉR HRDLIČKA s.r.o. Bezručova 25, 67801 BLANSKO ÚP BLANSKO ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: ALENA DVOŘÁKOVÁ Dobrovského 6,

Více

I. ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP OBCE DŘÍNOV

I. ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP OBCE DŘÍNOV I. ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP OBCE I/A T E X T O V Á Č Á S T Územní plán obce byl schválen Zastupitelstvem obce dne 14.9.2001 Obecně závaznou vyhláškou 1/2001. Zpracovatel ing. Josef Horák INEX Kroměříž..

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ MORAVICE

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ MORAVICE I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ MORAVICE I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území města, ochrana a rozvoj jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Ú Z E M N Í P L Á N M O K R O U Š E. Návrh pro společné jednání

Ú Z E M N Í P L Á N M O K R O U Š E. Návrh pro společné jednání Pořizovatel: MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ odbor stavebně správní Ú Z E M N Í P L Á N M O K R O U Š E Návrh pro společné jednání Zpracovatel: Ing.,aut.Arch. Pavel Valtr, ČKA č. 00186 - UrbioProjekt Plzeň, ateliér

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více