Monitor LCD. řady VZ27AQ. Uživatelská příručka

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitor LCD. řady VZ27AQ. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Monitor LCD řady VZ27AQ Uživatelská příručka

2 První vydání Leden 2017 Copyright 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně produktů a softwaru popsané v ní, nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění nebo překládána do jakéhokoli jazyka v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, kromě dokumentace uchovávané zákazníkem pro účely zálohování, bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ). Záruka nebo servis produktu nebudou uplatněny, pokud: (1) došlo k opravě, úpravě nebo pozměnění produktu, pokud takovou opravu, úpravu nebo pozměnění písemně neschválí společnost ASUS; nebo (2) dojde k odstranění sériového čísla produktu nebo toto číslo chybí. SPOLEČNOST ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU TAK, JAK JE BEZ DALŠÍCH ZÁRUK A PODMÍNEK, VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ ALE BEZ OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ SPOLEČNOST ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, ZÁSTUPCI, ZAMĚSTNANCI NEBO JEDNATELÉ NEPONESOU ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ZTRÁTOU ZISKU, OBCHODNÍCH ZTRÁT, ZTRÁTOU POUŽÍVÁNÍ NEBO DAT, PŘERUŠENÍM OBCHODNÍ ČINNOSTI ATD.), BYLA SPOLEČNOST ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁVADY NEBO CHYBY V TÉTO PŘÍRUČCE ČI PRODUKTU. SPECIFIKACE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU URČENY POUZE PRO INFORMACI A KDYKOLI BEZ OHLÁŠENÍ PODLÉHAJÍ ZMĚNĚ A NELZE JE VYKLÁDAT JAKO ZÁVAZEK ZE STRANY SPOLEČNOSTI ASUS. SPOLEČNOST ASUS NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU V TÉTO PŘÍRUČCE OBJEVIT, VČETNĚ PRODUKTŮ A SOFTWARU ZDE POPSANÝCH. Názvy produktů a firem uvedených v této příručce mohou, ale nemusí být registrované ochranné známky nebo autorská práva příslušných firem a používají se pouze pro identifikaci nebo vysvětlení a ku prospěchu vlastníků bez záměru tato práva narušit. ii

3 Obsah Obsah... iii Poznámky... iv Bezpečnostní informace... vi Péče a údržba... vii Takeback Services... viii Kapitola 1: Úvod k výrobku 1.1 Vítejte! Obsah balení Úvod k monitoru Čelní pohled Zadní pohled Funkce EyeCheck Kapitola 2: Nastavování 2.1 Montáž ramene/podstavce monitoru Nastavení monitoru Připojení kabelů Zapínání monitoru Kapitola 3: Obecné pokyny 3.1 Nabídka OSD (On-Screen Display) Změna konfigurace Úvod k funkci OSD Přehled technických parametrů Odstraňování potíží (Časté otázky) Podporované operační režimy iii

4 Poznámky Vyjádření Federální komise pro komunikace (FCC) Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a Zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením digitálních zařízení třídy B na základě části 15 směrnic FCC. Tato omezení jsou určena k tomu, aby poskytovala přiměřenou míru ochrany před škodlivými účinky při instalaci v obytné oblasti. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny výrobce, může být zdrojem škodlivého rušení rádiových komunikací. Nelze ovšem zaručit, že se při určité instalaci rušení neobjeví. Pokud skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, je třeba pokusit se rušení odstranit některým z následujících způsobů: Změňte orientaci nebo umístění antény pro příjem signálu. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. Obraťte se na dodavatele nebo zkušeného rozhlasového či televizního technika. Pro zajištění shody s předpisy FCC je nutné používání stíněných kabelů pro připojení monitoru ke grafické kartě. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny subjektem odpovědným za to, že přístroj odpovídá výše uvedeným podmínkám provozu, by mohly mít za následek, že uživatel nebude smět zařízení provozovat. Jako partner programu Energy Star naše společnost potvrzuje, že tento produkt splňuje požadavky programu Energy Star pro energetickou účinnost. Vyjádření kanadského ministerstva komunikací Toto digitální zařízení nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování rádiového rušení z digitálního zařízení stanovené nařízeními kanadského ministerstva komunikací o rádiovém rušení. Toto digitální zařízení třídy B odpovídá kanadské normě ICES-003. This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations. Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouiller du Canada. iv

5 Congratulations! This product is TCO Certified for Sustainable IT TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory. This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including: Corporate Social Responsibility Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country Energy Efficiency Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable Environmental Management System Manufacturer must be certified according to either ISO or EMAS Minimization of Hazardous Substances Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free products, halogenated substances and hazardous flame retardants Design for Recycling Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used. Product Lifetime, Product Take Back Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback Packaging Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling Ergonomic, User-centered design Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets) Acoustic performance protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers) Ergonomically designed keyboard (notebooks) Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions Third Party Testing All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory. A detailed criteria set is available for download at where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products. TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia. For more information, please visit v

6 Bezpečnostní informace Před instalací monitoru si pečlivě přečtěte veškerou dokumentaci dodanou v balení. Monitor nikdy nevystavuje dešti ani vlhkosti, abyste předešli nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy se nepokoušejte otevřít skříň monitoru. Nebezpečná vysoká napětí uvnitř monitoru mohou způsobit vážné poranění. Pokud se rozbije napájení, nepokoušejte se to opravit sami. Obraťte se na kvalifikovaného servisního technika nebo na váš maloobchod. Před používáním produktu se ujistěte, že všechny kabely jsou správně připojené a že napájecí kabely nejsou poškozené. Pokud zjistíte nějakou škodu, okamžitě se obraťte na prodejce. Výřezy a otvory na zadní a horní straně skříňky jsou určeny pro odvětrávání. Tyto otvory neblokujte. Produkt nikdy neumísťujte do blízkosti radiátoru nebo zdroje tepla ani na radiátor nebo zdroj tepla, pokud není zajištěno řádné odvětrávání. Monitor by měl být napájen pouze z odpovídajícího typu napájecího zdroje uvedeného na štítku. Pokud si nejste jisti, jaké napájení máte doma, obraťte se prosím na svého prodejce nebo na místní elektrorozvodné závody. Používejte správnou zástrčku, která odpovídá místní normě napájení. Nepřetěžujte mnohonásobné zásuvky a prodlužovací kabely. Přetížení může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Vyhýbejte se prachu a extrémním teplotám. Nedávejte monitor na místo, kde by se mohl namočit. Umístěte monitor na stabilní povrch. Odpojte zařízení při bouřce nebo pokud je nebudete delší dobu používat. Tak monitor ochráníte před poškozením v důsledku nárazových proudů. Do otvorů ve skříni monitoru nikdy nezasunujte žádné předměty a zabraňte jejich polití kapalinami. K zajištění uspokojivé funkce používejte monitor s počítači uvedenými v UL, které mají řádně konfigurované konektory s vyznačením V AC. Pokud se u monitoru vyskytnou technické problémy, obraťte se na kvalifikovaného servisního technika nebo svého prodejce. Změna ovládání hlasitosti a také ekvalizéru na jiné nastavení, než je středová pozice, může zvýšit výstupní napětí sluchátek a potažmo úroveň tlaku zvuku. Adapter se používá pouze pro tento monitor, nepoužívejte jej pro jiné účely. Vaše zařízení používá některý z následujících napájecích zdrojů: - Výrobce: Delta Electronics Inc., Model: ADP-40KD BB Tento symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky označuje výrobek (elektrická a elektronická zařízení a knoflíkové baterie obsahující rtuť), který se nesmí vhazovat do komunálního odpadu. Informace o likvidaci elektronických výrobků hledejte v místních předpisech. vi

7 Péče a údržba Před zvedáním nebo přemísťováním monitoru raději odpojte kabely a napájecí kabel. Při usazování monitoru používejte správný způsob zvedání. Při zvedání nebo přenášení uchopte monitor za jeho okraje. Displej nezvedejte za podstavec nebo kabel. Čištění. Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel. Povrch monitoru čistěte měkkým hadříkem, který nepouští vlas. Těžko odstranitelné skvrny lze odstranit hadříkem navlhčeným v jemném čisticím prostředku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo aceton. Používejte čisticí prostředek určený k čištění monitoru. Čisticí prostředek nikdy nestříkejte přímo na obrazovku, protože může proniknout dovnitř a způsobit úraz elektrickým proudem. Následující příznaky jsou u monitoru běžné: V závilosti na používaném vzorku na ploše se můžete setkat s trochu nerovnoměrným jasem obrazovky. Pokud se po dobu řady hodin zobrazuje stejný obrázek, může na obrazovce zůstat po přechodu na jiný obrázek přetrvávající vjem. Obrazovka se pomalu obnoví nebo můžete na několik hodin vypnout vypínač napájení. Když obrazovka zčerná nebo bliká nebo už vůbec nefunguje, požádejte prodejte nebo servisní středisko o opravu. Obrazovku neopravujte sami! Konvence používané v tomto průvodci VAROVÁNÍ: Informace, které mají zabránit vašemu zranění, když se snažíte provést úlohu. UPOZORNĚNÍ: Informace, které mají zabránit poškození komponent, když se snažíte provést úlohu. DŮLEŽITÉ: Informace, které MUSÍTE dodržovat při provádění úlohy. POZNÁMKA: Tipy a další informace, které pomohou při provádění úlohy. vii

8 Kde najdete další informace Další informace a aktualizace týkající se produktu a software najdete v těchto zdrojích. 1. Internetové stránky ASUS Internetové stránky ASUS po celém světě poskytují aktualizované informace o produktech v oblasti hardware a software značky ASUS. Podívejte se na 2. Další dokumentace Balení vašeho produktu může obsahovat další dokumentaci, kterou tam mohl přidat váš prodejce. Tyto dokumenty nejsou součástí standardního balení. Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials. Please go to for detail recycling information in different region. viii

9 ix

10 x

11 1.1 Vítejte! Děkujeme za zakoupení monitoru LCD ASUS! Nejnovější monitor LCD v širokoúhlém formátu od společnosti ASUS nabízí širší, jasnější a křišťálově čistý displej a řadu funkcí, které umocňují váš zážitek z prohlížení. Díky těmto funkcím si můžete užívat komfort a mít skvělý vizuální zážitek, který monitor přináší! 1.2 Obsah balení Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky: Monitor LCD Podstavec monitoru Průvodce pro rychlé uvedení do provozu Záruční list Napájecí adaptér Napájecí kabel Kabel HDMI (volitelný) Kabel VGA Kabel zvukového signálu (volitelný) V případě, že je některá z výše uvedených položek poškozena nebo chybí, obraťte se ihned na prodejce. Monitor LCD ASUS řady VZ27AQ 1-1

12 1.3 Úvod k monitoru Čelní pohled Tlačítko a indikátor napájení Slouží k zapnutí a vypnutí monitoru. Definici barvy indikátoru napájení ukazuje tabulka dole. Stav Bílá Oranžová Vypnuto Popis Zapnuto Pohotovostní režim Vypnuto 2. Tlačítko menu: Pro zobrazení menu OSD stiskněte toto tlačítko, když je OSD vypnuto. Vstup do nabídky OSD. 3. Tlačítko zavřít: Pro zobrazení menu OSD stiskněte toto tlačítko, když je OSD vypnuto. Ukončení nabídky OSD. Přepíná funkci Zámek kláves mezi zapnout a vypnout dlouhým stisknutím po dobu 5 sekund. 1-2 Kapitola 1: Úvod k výrobku

13 4. Tlačítko výběr vstupu: Pro zobrazení menu OSD stiskněte toto tlačítko, když je OSD vypnuto. Slouží k výběru dostupného vstupního zdroje. 5. Tlačítko EyeCheck: Pro zobrazení menu OSD stiskněte toto tlačítko, když je OSD vypnuto. Pomocí této klávesové zkratky aktivujte funkci EyeCheck jako test vidění. 6. Zástupce Pro zobrazení menu OSD stiskněte toto tlačítko, když je OSD vypnuto. Výchozí: Klávesová zkratka Jasu Pro změnu funkce klávesové zkratky přejděte na nabídku Zástupce > Zástupce Zástupce Pro zobrazení menu OSD stiskněte toto tlačítko, když je OSD vypnuto. Výchozí: Klávesová zkratka filtru modrého světla Pro změnu funkce klávesové zkratky přejděte na nabídku Zástupce > Zástupce 2. Monitor LCD ASUS řady VZ27AQ 1-3

14 1.3.2 Zadní pohled Port DC-IN. Tento port slouží k připojení napájecího kabelu. 2. Port HDMI. Tento port slouží k propojení se zařízením kompatibilním s HDMI. 3. DisplayPort. Tento port slouží k propojení se zařízením kompatibilním s DisplayPort. 4. Port VGA. Tento 15-pinový port slouží k připojení PC VGA. 5. Port vstupu audio. Tento port připojuje PC zdroj audio pomocí dodávaného zvukového kabelu. 6. Drážka pro zámek Kensington. 1-4 Kapitola 1: Úvod k výrobku

15 1.3.3 Funkce EyeCheck Funkce EyeCheck obsahuje tři vzorky: (1) Snellenova tabule (2) Amslerova mřížka (3) Astigmatismus. 1. Snellenova tabule P1 P2 P3 2. Amslerova mřížka Při soustředění na středový bod kontrolujte, zda jsou všechny čáry rovné. 3. Astigmatismus Zjistěte, zda všechny čáry mají stejnou šířku. Monitor LCD ASUS řady VZ27AQ 1-5

16 1-6 Kapitola 1: Úvod k výrobku

17 2.1 Montáž ramene/podstavce monitoru Montáž podstavce monitoru: 1. Položte monitor na stůl přední stranou dolů. 2. Připevněte podstavec k rameni a ujistěte se, že kolík v rameni zapadne do otvoru v podstavci. 3. Připevněte podstavec k rameni pomocí dodaného šroubu. Doporučujeme přikrýt povrch stolu měkkou látkou, abyste zabránili poškození monitoru. 2.2 Nastavení monitoru Pro optimální komfort při sledování doporučujeme dívat se na celou plochu monitoru a potom upravit úhel tak, jak je to pro vás nejpohodlnější. Při změně úhlu přidržte podstavec, abyste zabránili pádu monitoru. Doporučený úhel nastavení je +20 až ~ +20 Monitor LCD ASUS řady VZ27AQ 2-1

18 2.3 Připojení kabelů Připojte kabely podle následujících pokynů: Připojení napájecího kabelu: a. Zapojte napájecí adaptér pevně do vstupu DC monitoru. b. Jeden konec napájecího kabelu zapojte do napájecího adaptéru a druhý konec do elektrické zásuvky. Připojení kabelu VGA/DisplayPort/HDMI: a. Jeden konec kabelu VGA/DisplayPort/HDMI zapojte do konektoru VGA/ DisplayPort/HDMI na monitoru. b. Druhý konec kabelu VGA/DisplayPort/HDMI zapojte do konektoru VGA/ DisplayPort/HDMI v počítači. c. Konektor VGA zajistěte utažením dvou šroubů. Připojení zvukového kabelu: Jeden konec zvukového kabelu zapojte do vstupního portu Audio na monitoru, druhý konec zapojte do výstupního portu Audio na počítači. Po připojení těchto kabelů si můžete zvolit požadovaný signál z položky Výběru vstupu v nabídce OSD. 2.4 Zapínání monitoru Stiskněte tlačítko napájení. Umístění tlačítka napájení viz strana 1 2. Indikátor napájení se rozsvítí bíle, což znamená, že je monitor ZAPNUT. 2-2 Kapitola 2: Nastavování

19 Monitor LCD ASUS řady VZ27AQ 2-3

20 2-4 Kapitola 2: Nastavování

21 3.1 Nabídka OSD (On-Screen Display) Změna konfigurace Splendid ASUS VZ27A Standardní režim HDMI 1440 x 60Hz Režim Krajina Standardní režim Režim Divadlo Režim Hra Režim Noční záběr Režim srgb Režim Čtení Režim Tmavá Místnost 1. Stisknutím jakéhokoli tlačítka (kromě tlačítka napájení) zobrazíte nabídku OSD. 2. Pro otevření nabídky OSD stiskněte tlačítko Menu. 3. Pro procházení funkcemi stiskněte tlačítka, jak je uvedeno na obrazovce. Zvýrazněte požadovanou funkci a stiskněte pro její aktivaci. Pokud má vybraná funkce podnabídku, znovu stiskněte a pro procházení funkcemi podnabídky. Zvýrazněte požadovanou funkci podnabídky a stiskněte pro její aktivaci. 4. Pro změnu nastavení vybrané funkce stiskněte a. 5. Pro ukončení a uložení nabídky OSD opakovaně stiskněte nebo, dokud nabídka OSD nezmizí. Pro úpravu dalších funkcí opakujte kroky 1 4. Monitor LCD ASUS řady VZ27AQ 3-1

22 3.1.2 Úvod k funkci OSD 1. Splendid Tato funkce obsahuje 8 podfunkcí, které můžete zvolit podle preference. U každého režimu je volba Obnovit, což umožňuje zachovat nastavení nebo se vrátit do výchozího režimu. Splendid ASUS VZ27A Standardní režim HDMI 1440 x 60Hz Režim Krajina Standardní režim Režim Divadlo Režim Hra Režim Noční záběr Režim srgb Režim Čtení Režim Tmavá Místnost Režim Krajina: Nejlepší volba pro zobrazení fotografií krajiny se SplendidPlus Video Enhancement. Standardní režim: Nejlepší volba pro úpravu dokumentu se SplendidPlus Video Enhancement. Režim Divadlo: Nejlepší volba pro filmy se SplendidPlus Video Enhancement. Režim Hra: Nejlepší volba pro hraní her se SplendidPlus Video Enhancement. Režim Noční záběr: Nejlepší volba pro hry nebo filmy s temnými scénami se SplendidPlus Video Enhancement. Režim srgb: Nejlepší volba pro prohlížení fotografií a grafiky z počítače. Režim Čtení: Toto je nejlepší volba pro čtení knih. Režim Tmavá Místnost: Toto je nejlepší volba pro prostředí se slabým okolním světlem. Ve Standardním režimu nelze následující funkce uživatelsky konfigurovat: Sytost, Pleťový tón s, Ostrost, ASCR. Ve Režimu srgb nelze následující funkce uživatelsky konfigurovat: Jas, Kontrast, Sytost, Teplota barev, Pleťový tón s, Ostrost, ASCR. Ve Režimu Čtení nelze následující funkce uživatelsky konfigurovat: Kontrast, Sytost, Teplota barev, Pleťový tón s, Ostrost, ASCR. 3-2 Kapitola 3: Nabídka OSD (On-Screen Display)

23 2. Filtr Modrého Světla V této funkci můžeme upravovat úroveň filtru modrého světla. Filtr Modrého Světla ASUS VZ27A Standardní režim HDMI 1440 x 60Hz Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 0: Beze změny. Úroveň 1~4: Čím vyšší úroveň, tím méně modrého světla je rozptýleno. Při aktivaci Filtru Modrého Světla se automaticky naimportuje výchozí nastavení Standardního režimu. Mezi Úrovní 1 a Úrovní 3 lze funkci Jas uživatelsky konfigurovat. Úroveň 4 je optimalizované nastavení. Je v souladu s certifikací TÜV pro slabé modré světlo. Funkci Jas nelze uživatelsky konfigurovat. Pro snížení únavy očí viz následující: Pokud uživatelé pracují u zobrazovacího zařízení dlouhou dobu, měli by si dát pauzu. Doporučujeme dělat krátké přestávky (nejméně 5 minut) přibližně po 1 hodině nepřetržité práce u počítače. Krátké a časté přestávky jsou efektivnější než jedna dlouhá pauza. Pro minimalizování únavy očí a pocitu suchých očí by uživatelé měli pravidelně nechat oči odpočinout tak, že se zaměří na vzdálené předměty. Ke snížení únavy očí mohou přispět cviky na oči. Cviky často opakujte. Pokud únava očí přetrvává, obraťte se na lékaře. Cviky na oči: (1) Opakovaně se dívejte nahoru a dolů (2) Pomalu očima koulejte (3) Pohybujte očima úhlopříčně. Vysoce energetické modré světlo může vést k únavě očí a AMD (muskulární degradace související s věkem). Filtr modrého světla sníží 70% (max.) škodlivého modrého světla pro zamezení CVS (syndrom počítačového vidění). Monitor LCD ASUS řady VZ27AQ 3-3

24 3. Barva V této nabídce nastavíte požadované nastavení barev. Uživatelský režim ASUS VZ27A Standardní režim HDMI 1440 x 60Hz Jas Kontrast Sytost Teplota barev Pleťový tón s Jas: Rozsah nastavení je od 0 do 100. Kontrast: Rozsah nastavení je od 0 do 100. Sytost: Rozsah nastavení je od 0 do 100. Teplota barev: Obsahuje 4 režimy, mimo jiné Studené, Normální, Teplé a Uživatelský režim. Pleťový tón s: Obsahuje tři barevné režimy, mimo jiné Do červena, Přirozený a Do žluta. 4. Obraz V této nabídce provedete obrazové nastavení. Obraz ASUS VZ27A Standardní režim HDMI 1440 x 60Hz Ostrost Trace Free Nastavení poměru stran VividPixel ASCR Adaptive Sync Pozice Více Ostrost: Rozsah nastavení je od 0 do 100. Trace Free: Upravuje dobu odezvy monitoru. Nastavení poměru stran: Upravuje poměr stran na možnost Celá, 4:3, 1:1 nebo OverScan. Možnost 4:3 je dostupná pouze v případě, že vstupní zdroj je ve formátu 4:3. Možnost OverScan je dostupná pouze pro vstupní zdroj HDMI. VividPixel: Vylepšuje obrysy zobrazovaného snímku a vytváří na obrazovce vysoce kvalitní snímky. 3-4 Kapitola 3: Nabídka OSD (On-Screen Display)

25 ASCR: Zapíná/vypíná funkci ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio). Adaptive-Sync (pouze DisplayPort): Umožňuje grafickému zdroji s podporou Adaptive-Sync* dynamicky upravovat obnovovací frekvenci zobrazení na základě typické rychlosti snímků obsahu pro energeticky úspornou, prakticky plynulou a nízkolatenční aktualizací zobrazení. * Adaptive-Sync lze aktivovat pouze v rozmezí 49 Hz 76 Hz. * Pokud jde o podporované GPU, minimální požadavky na počítačový systém a ovladače, obraťte se na výrobce GPU. Pozice (Dostupné pouze pro vstup VGA): Upravuje horizontální pozici (H-pozice) a vertikální pozici (V-pozice) snímku. Rozsah nastavení je od 0 do 100. Zaostření (Dostupné pouze pro vstup VGA): Redukuje šum horizontální linie a šum vertikální linie snímku samostatným nastavením (Fáze) a (Frekvence). Rozsah nastavení je od 0 do 100. Fáze je nastavení fáze bodového kmitočtu. Při nesprávném nastavení fáze jsou na obrazovce problémy s vodorovným zarovnáním. Kmitočet (pixelová frekvence) řídí počet pixelů snímaných jedním horizontálním rozkladem. Při nesprávném nastavení kmitočtu jsou v obrazu svislé pruhy a obraz nemá správný poměr stran. AUTO nast.: Automaticky nastavuje snímek do optimalizované pozice, frekvence a fáze (pouze u režimu VGA). 5. Zvuk V této nabídce provedete nastavení zvuku. Zvuk ASUS VZ27A Standardní režim HDMI 1440 x 60Hz Hlasitost Ztlumit Zdroj Hlasitost: Rozsah nastavení je od 0 do 100. Ztlumit: Zapíná a vypíná zvuk monitoru. Zdroj: Rozhoduje, ze kterého zdroje vychází zvuk monitoru. Monitor LCD ASUS řady VZ27AQ 3-5

26 6. Výběr Vstupu V této funkci můžete vybrat požadovaný vstupní zdroj. Výběr vstupu ASUS VZ27A Standardní režim HDMI 1440 x 60Hz VGA HDMI DisplayPort 7. Nastavení systému Umožňuje nastavovat systém. Nastavení systému ASUS VZ27A Standardní režim HDMI 1440 x 60Hz Splendid Demo Mode GamePlus EyeCheck ECO Mode Nastavení OSD Jazyk Zámek kláves Zpátky Splendid Demo Mode: Rozděluje obrazovku na dvě části pro srovnání režimů Splendid. (Pouze Režim Krajina) GamePlus: Funkce GamePlus poskytuje sadu nástrojů a vytváří lepší herní prostředí pro uživatele při hraní různých druhů her. Překryvný vlasový kříž se čtyřmi možnostmi vlasového kříže vám umožňuje zvolit takový, který nejlépe odpovídá hrané hře. K dispozici je také časovač na obrazovce, který můžete umístit na levou stranu displeje, abyste mohli sledovat ubíhající čas hry. Zarovnání displeje zobrazuje čáry pro zarovnání na 4 stranách obrazovky, což slouží jako snadný a praktický nástroj k tomu, abyste mohli dokonale zarovnat více monitorů. GamePlus Vlasový kříž GamePlus Časovač 3-6 Kapitola 3: Nabídka OSD (On-Screen Display)

27 EyeCheck: Zobrazí vzory pro test zraku. ECO Mode: Snižuje spotřebu elektřiny. Nastavení OSD: * Slouží k úpravám nastavení časového intervalu OSD od 10 do 120 sekund. * Slouží k povolení nebo zakázání funkce DDC/CI. * Slouží k nastavení pozadí OSD od neprůhledného po průhledné. Jazyk: Vybrat můžete z 21 jazyků, k nimž patří angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, holandština, portugalština, ruština, čeština, chorvatština, polština, rumunština, maďarština, turečtina, zjednodušená čínština, tradiční čínština, japonština, korejština, thajština, indonézština, perština. Zámek kláves: K zakázání všech funkčních kláves. Pro zrušení funkce zámku kláves stiskněte asi na pět sekund druhé tlačítko zprava. Informace: Zobrazení informací o monitoru. Indikátor napájení: Vypíná/zapíná napájecí indikátor LED. Zámek vypínače: Umožňuje povolení nebo zakázání vypínače. Obnovit vše: Výběrem Ano můžete obnovit výchozí nastavení. 8. Zástupce Definuje funkce pro Zástupce tlačítek 1 a 2. Zástupce ASUS VZ27A Standardní režim HDMI 1440 x 60Hz Zástupce 1 Zástupce 2 Zástupce 1/Zástupce 2: Slouží k výběru funkce pro zástupce tlačítek 1 a 2. Je-li vybrána nebo aktivována určitá funkce, vaše klávesová zkratka ji možná nepodporuje. Dostupné možnosti funkcí pro zástupce: Filtr Modrého Světla, Splendid, Jas, Auto nast., Kontrast, Teplota barev, Hlasitost, GamePlus. Monitor LCD ASUS řady VZ27AQ 3-7

28 3.2 Přehled technických parametrů Typ panelu TFT LCD Velikost panelu 27" (16:9, 68,48 cm) široká obrazovka Maximální rozlišení 2560 x 1440 Rozteč pixelů 0,2331 mm x 0,2331 mm Jas (typ.) 250 cd/m 2 Kontrastní poměr (typ.) 1000:1 Kontrastní poměr (max.) :1 (se zap ASCR) Úhel sledování (H/V) CR > /178 Barvy zobrazení 1,07 B Doba reakce 5 ms (šedá - šedá) SplendidPlus Video Ano Enhancement Výběr SplendidPlus 8 přednastavených režimů video Autom. nastavení Ano Výběr teploty barev 4 teploty barev Analogový vstup D-sub Digitální vstup DisplayPort v1.2, HDMI v1.4 Konektor pro sluchátka Ne Zvukový vstup Ano Reproduktor (vestavěný) 2 W x 2 Stereo, RMS Port USB 2.0 Ne Barvy Černá LED napájení Bílá (zapnuto)/oranžová (pohotovostní režim) Naklonění +20 ~ -5 Natočení Ne Otočení Ne Nastavení výšky Ne Zámek Kensington Ano Vstupní střídavé napětí Síťové napětí: 100 ~ 240 V Stejnosměrné napětí: 19 V, 2,1 A (síťový adaptér) Příkon Zapnuto: < 40 W** (typ.), Pohotovostní režim: < 0,5 W (typ.), Vypnuto: 0,5 W Teplota (provozní) 0 C ~ 40 C Teplota (neprovozní) Rozměry (Š V H) se stojanem Hmotnost (odh.) V několika jazycích Příslušenství -20 C ~ +60 C 612,7 x 440,8 x 210 mm (zařízení), 689 x 117 x 544 mm (obal) 4,3 kg (čistá); 5,3 kg (hrubá) 21 jazyků (angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, holandština, portugalština, ruština, čeština, chorvatština, polština, rumunština, maďarština, turečtina, zjednodušená čínština, tradiční čínština, japonština, korejština, thajština, indonézština, perština) Napájecí kabel, napájecí adaptér, kabel HDMI (volitelný), kabel VGA, kabel zvukového signálu (volitelný), průvodce pro rychlé uvedení do provozu, záruční list 3-8 Kapitola 3: Nabídka OSD (On-Screen Display)

29 Kompatibilita a normy Energy Star, TCO, EAC, CB, CE, CU, CCC, UL/cUL, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, WEEE, J-MOSS, ErP, PSE, CEL, Windows 7 WHQL, Windows 8.1 WHQL, Windows 10 WHQL, KCC, E-Standby, TUV- Flicker Free, TUV-Low Blue Light, UkrSEPRO, MEPS *Technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. **Měření jasu obrazovky 200 nitů bez připojení zvuku/usb/čtečky karet. Monitor LCD ASUS řady VZ27AQ 3-9

30 3.3 Odstraňování potíží (Časté otázky) Problém Možné řešení Indikátor LED napájení není zapnut Stiskněte tlačítko a zkontrolujte, zda je monitor v režimu ZAPNUTO. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojen do monitoru a elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda je vypínač napájení ZAPNUTÝ. Indikátor napájení LED svítí žlutě a na obrazovce není žádný obraz Obraz je příliš světlý nebo tmavý Obraz není ve středu nebo nemá správnou velikost Zkontrolujte, zda je monitor a počítač v režimu ZAPNUTO. Ujistěte se, že kabel signálu je správně zapojen do monitoru a počítače. Zkontrolujte kabel signálu a ujistěte se, že žádný kolík není ohnutý. Propojte počítač s jiným dostupným monitorem a zkontrolujte, zda počítač funguje správně. Upravte nastavení Kontrastu a Jasu pomocí menu OSD. Upravte nastavení H-pozice nebo V-pozice pomocí menu OSD. Obraz se odráží nebo je v obrazu vzor vln Obraz má vady barev (bílá nevypadá jako bílá) Obraz je rozmazaný nebo neostrý Bez zvuku nebo je zvuk slabý Ujistěte se, že kabel signálu je správně zapojen do monitoru a počítače. Přemístěte elektrická zařízení, která mohou způsobovat elektrické rušení. Zkontrolujte kabel signálu a ujistěte se, že žádný kolík není ohnutý. Proveďte Obnovit vše pomocí menu OSD. Upravte nastavení barev R/G/B nebo vyberte Teplota barev pomocí menu OSD. Nastavte funkce Fáze a Frekvence pomocí menu OSD. Ujistěte se, že je kabel HDMI/DisplayPort správně připojen k monitoru a počítači. Upravte nastavení zvuku na monitoru i na zařízení HDMI/DisplayPort. Ujistěte se, že ovladač zvukové karty počítače je správně nainstalován a aktivován Kapitola 3: Nabídka OSD (On-Screen Display)

31 3.4 Podporované operační režimy Frekvence rozlišení Horizontální frekvence (khz) Vertikální frekvence (Hz) Pixel (MHz) 640x480 31,47(N) 59,94(N) 25,18 640x480 35,00(N) 66,66(N) 30,24 640x480 37,87(N) 72,82(N) 31,5 640x480 37,5(N) 75,00(N) 31,5 720x400 31,47(N) 70,08(P) 28,32 800x600 35,16(P) 56,25(P) 36,00 800x600 37,88(P) 60,32(P) 40,00 800x600 48,08(P) 72,12(P) 50,00 800x600 46,86(P) 75,00(P) 49,50 832x624 49,72(P/N) 74,55(P/N) 57, x768 48,36(N) 60,00(N) 65, x768 56,476(N) 70,069(N) 75, x768 60,02(N) 75,00(N) 78, x864 67,5(P/N) 75,00(P/N) 108, x960 60,00(P) 60,00(N) 108, x ,98(P) 60,02(P) 108, x ,98(P) 75,02(P) 135, x768 47,712(P) 59,79(P) 85, x900 55,94(N) 59,89(P) 106, x ,00(P) 60,00(P) 162, x ,29(N) 60,00(P) 146, x ,5(P) 60,00(P) 148,5 1920x1200 (Zmenšení zatemňované oblasti) 74,038(P) 59,95(N) x ,556(N) 59,885(P) 193, x ,636(P) 59,978(N) 181, x ,787(P) 59,951(N) 241, x1440* 111,857(P) 74,971(N) 304,25 *Podporováno pro následující grafické karty, pokud je vstupním zdrojem DisplayPort: AMD R9 295X2, AMD R9 290, AMD R9 285, AMD R9 270X, AMD R7 260X, AMD R7 250, AMD HD 7990, AMD HD 7970, AMD HD 7850, AMD HD 7790, AMD HD 7770, AMD HD 6990, NVIDIA GTX 980, NVIDIA GTX 960, NVIDIA GTX TITAN Z, NVIDIA GTX 780, NVIDIA GTX 770, NVIDIA GTX 750 Ti, NVIDIA GTX 750, NVIDIA GTX 690, NVIDIA GTX 680, NVIDIA GTX 770, Intel HD Graphics 4400, Intel HD Graphics Monitor LCD ASUS řady VZ27AQ 3-11

32 Název časování Formát pixelů Horizontální frekvence (khz) Vertikální frekvence (Hz) 480p 720 x , Frekvence pixelů (MHz) 720p x ,25 576p 720 x , p x , , p x , ,5 1080p x , , Kapitola 3: Nabídka OSD (On-Screen Display)

33 Monitor LCD ASUS řady VZ27AQ 3-13

34 3-14 Kapitola 3: Nabídka OSD (On-Screen Display)

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka VS228T-P LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Montáž základny monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

Řada VG275 Monitor LCD. Uživatelská příručka

Řada VG275 Monitor LCD. Uživatelská příručka Řada VG275 Monitor LCD Uživatelská příručka První vydání Duben 2017 Copyright 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně produktů a softwaru popsané v ní, nesmí

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Řada MG248 Monitor LCD. Uživatelská příručka

Řada MG248 Monitor LCD. Uživatelská příručka Řada MG248 Monitor LCD Uživatelská příručka První vydání Duben 2017 Copyright 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně produktů a softwaru popsané v ní, nesmí

Více

Řada PB258 LCD monitor. Uživatelská příručka

Řada PB258 LCD monitor. Uživatelská příručka Řada PB258 LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Sestavení monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Řada VG245 Monitor LCD. Uživatelská příručka

Řada VG245 Monitor LCD. Uživatelská příručka Řada VG245 Monitor LCD Uživatelská příručka První vydání Duben 2016 Copyright 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně produktů a softwaru popsané v ní, nesmí

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Monitor LCD řady BE209/BE229/BE239/ BE249/BE24A/BE24C. Uživatelská příručka

Monitor LCD řady BE209/BE229/BE239/ BE249/BE24A/BE24C. Uživatelská příručka Monitor LCD řady BE209/BE229/BE239/ BE249/BE24A/BE24C Uživatelská příručka První vydání Červen 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně produktů

Více

První vydání Červen 2017

První vydání Červen 2017 První vydání Červen 2017 Copyright 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně produktů a softwaru popsané v ní, nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

Řada VG245 Monitor LCD. Uživatelská příručka

Řada VG245 Monitor LCD. Uživatelská příručka Řada VG245 Monitor LCD Uživatelská příručka První vydání Duben 2016 Copyright 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně produktů a softwaru popsané v ní, nesmí

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka TL-SF1016/TL-SF1024/TL-SF1048 Stojanový fast ethernet přepínač 10/100M Rev: 1.0.0 7106500586 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozornění měnit. je

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

Monitor LCD řady BE209/BE229/BE239/ BE249/BE24A/BE24C/ BE27A. Uživatelská příručka

Monitor LCD řady BE209/BE229/BE239/ BE249/BE24A/BE24C/ BE27A. Uživatelská příručka Monitor LCD řady BE209/BE229/BE239/ BE249/BE24A/BE24C/ BE27A Uživatelská příručka První vydání Červen 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Monitor LED řady MS228H Uživatelská příručka

Monitor LED řady MS228H Uživatelská příručka E5195 V1 Leden 2010 Monitor LED řady MS228H Uživatelská příručka Obsah Poznámky...iii Bezpečnostní informace...iv Údržba a čištění...v Kapitola 1: Seznámení s produktem 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah krabice...

Více

Řada VN247 LCD monitor. Uživatelská příručka

Řada VN247 LCD monitor. Uživatelská příručka Řada VN247 LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Montáž základny monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

Řada PA27A LCD Monitor. Uživatelská příručka

Řada PA27A LCD Monitor. Uživatelská příručka Řada PA27A LCD Monitor Uživatelská příručka První vydání Září 2017 Copyright 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně produktů a softwaru popsané v ní, nesmí

Více

Monitor LCD řady C620A/C422A/C622A/ C423A/C623A/C424A/ C624A/C624B/C624C/ C627A. Uživatelská příručka

Monitor LCD řady C620A/C422A/C622A/ C423A/C623A/C424A/ C624A/C624B/C624C/ C627A. Uživatelská příručka Monitor LCD řady C620A/C422A/C622A/ C423A/C623A/C424A/ C624A/C624B/C624C/ C627A Uživatelská příručka První vydání Červen 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Herní sluchátka s mikrofonem V330. Uživatelská příručka

Herní sluchátka s mikrofonem V330. Uživatelská příručka Herní sluchátka s mikrofonem V330 Uživatelská příručka Úvod Děkujeme vám za zakoupení herních sluchátek s mikrofonem Viper V330. Tato stereofonní sluchátka nabízejí při hraní jakýchkoli her jasný a zřetelný

Více

První vydání Listopad 2016

První vydání Listopad 2016 První vydání Listopad 2016 Copyright 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně produktů a softwaru popsané v ní, nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

Řada VX278 LCD monitor Uživatelská příručka

Řada VX278 LCD monitor Uživatelská příručka Duben 2015 Řada VX278 LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění...iii Bezpečnostní informace...iv Péče a údržba...v 1.1 Vítejte!...1-1 1.2 Obsah balení...1-1 1.3 Montáž základny monitoru...1-2

Více

MX299Q LCD monitor. Uživatelská příručka

MX299Q LCD monitor. Uživatelská příručka MX299Q LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Představení monitoru... 1-2 1.3.1 Pohled

Více

PB298Q LCD monitor. Uživatelská příručka

PB298Q LCD monitor. Uživatelská příručka PB298Q LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Představení monitoru... 1-2 1.3.1 Pohled

Více

Řada VA327 LCD monitor. Uživatelská příručka

Řada VA327 LCD monitor. Uživatelská příručka Řada VA327 LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Poznámky (pouze pro VA327H)... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Sestavení monitoru...

Více

Monitor Acer LCD stručná příručka. Čeština. Důležité bezpečnostní pokyny. Připojení monitoru k počítači USB

Monitor Acer LCD stručná příručka. Čeština. Důležité bezpečnostní pokyny. Připojení monitoru k počítači USB Monitor Acer LCD stručná příručka Důležité bezpečnostní pokyny Pečlivě čtěte následující pokyny. 1. Čištění obrazovky monitoru LCD: Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí kabel. Naneste čistící roztok

Více

LCD monitor Řada VP247. Uživatelská příručka

LCD monitor Řada VP247. Uživatelská příručka LCD monitor Řada VP247 Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... vi 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Sestavení monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

Datasheet FUJITSU Monitor B24-8 TS Pro

Datasheet FUJITSU Monitor B24-8 TS Pro Datasheet FUJITSU Monitor B24-8 TS Pro Monitor s vyspělými technologiemi: 23,8 (60,5 cm), širokoúhlé zobrazení Nejlepší ergonomická a energeticky úsporná řešení pro kancelářské aplikace Monitor FUJITSU

Více

Řada PA32U LCD Monitor. Uživatelská příručka

Řada PA32U LCD Monitor. Uživatelská příručka Řada PA32U LCD Monitor Uživatelská příručka První vydání Listopad 2017 Copyright 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně produktů a softwaru popsané v ní, nesmí

Více

Řada VN247 LCD monitor Uživatelská příručka

Řada VN247 LCD monitor Uživatelská příručka Září 2012 Řada VN247 LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Montáž základny monitoru...

Více

Řada VZ27V LCD monitor. Uživatelská příručka

Řada VZ27V LCD monitor. Uživatelská příručka Řada VZ27V LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... vi 1.1 Vítejte... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Sestavení monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Věžový ventilátor

Věžový ventilátor 10031517 10031518 Věžový ventilátor Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Řada VN289 LCD monitor. Uživatelská příručka

Řada VN289 LCD monitor. Uživatelská příručka Řada VN289 LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Montáž základny monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

MB16AC Přenosný USB monitor. Hybridní signálové řešení. Uživatelská příručka

MB16AC Přenosný USB monitor. Hybridní signálové řešení. Uživatelská příručka MB16AC Přenosný USB monitor Hybridní signálové řešení Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v Sběrné služby... vi Upozornění... vi 1.1 Vítejte!... 1-1

Více

Řada MX32VQ LCD monitor. Uživatelská příručka

Řada MX32VQ LCD monitor. Uživatelská příručka Řada MX32VQ LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... vi 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Demontáž IO krytu... 1-2 1.4 Připojení

Více

Řada PB278 LCD monitor. Uživatelská příručka

Řada PB278 LCD monitor. Uživatelská příručka Řada PB278 LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Sestavení monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Řada PB279 LCD monitor. Uživatelská příručka

Řada PB279 LCD monitor. Uživatelská příručka Řada PB279 LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Montáž základny monitoru... 1-2 1.4 Postup

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

Řada PB287 LCD monitor. Uživatelská příručka

Řada PB287 LCD monitor. Uživatelská příručka Řada PB287 LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Montáž základny monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

Uživatelský manuál Video projektor

Uživatelský manuál Video projektor Uživatelský manuál Video projektor Obsah Upozornění Popis tlačítek Provoz Připojení Tlačítka projektoru Tlačítka dálkového ovládání Výběr zdroje Připojení multimédií Připojení HDMI Vstup VGA (PC) Připojení

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Nastavení pozorovacího úhlu...2 Montáž na zeď...3 1. Sklopte podstavec...3 2. Zajistěte ozdobný kryt...3 3. Připevněte monitor LCD na

Více

První vydání Srpen 2017

První vydání Srpen 2017 První vydání Srpen 2017 Copyright 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně produktů a softwaru popsané v ní, nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

Řada VC239 LCD monitor. Uživatelská příručka

Řada VC239 LCD monitor. Uživatelská příručka Řada VC239 LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... vi 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Sestavení monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

Řada VP228 LCD monitor. Uživatelská příručka

Řada VP228 LCD monitor. Uživatelská příručka Řada VP228 LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... vi 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Sestavení monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Datasheet FUJITSU Monitor E24T-7 Pro

Datasheet FUJITSU Monitor E24T-7 Pro Datasheet FUJITSU Monitor E24T-7 Pro Všestranný monitor: širokoúhlá obrazovka s úhlopříčkou 23,8 (60,5 cm) Nejlepší energeticky úsporné řešení pro kancelářské aplikace Usnadněte a zpříjemněte si každodenní

Více

Řada MX34VQ LCD monitor. Uživatelská příručka

Řada MX34VQ LCD monitor. Uživatelská příručka Řada MX34VQ LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... vi 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Demontáž IO krytu... 1-2 1.4 Připojení

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 532

Uživatelská příručka. Monitor AL 532 Uživatelská příručka Monitor AL 532 OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Kapitola 1 - ÚVOD...4 1.1 Vlastnosti monitoru...4 1.2 Kontrolní seznam...4 Kapitola 2 - INSTALACE...5 2.1 Připojení monitoru k počítači...5

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Návod K Obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED*)

Návod K Obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED*) Návod K Obsluze MONITOR IPS LED (MONITOR LED*) *Monitory LED společnosti LG jsou monitory LCD s podsvětlením diodami LED. Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Čeština Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně.

Více

Datasheet Fujitsu Monitor L22T-7 LED

Datasheet Fujitsu Monitor L22T-7 LED Datasheet Fujitsu Monitor L22T-7 LED Všestranný monitor: 21,5 (54,6 cm), širokoúhlé zobrazení Snadné používání Monitor Fujitsu L22T-7 LED nabízí formát zobrazení 16:9 v moderním provedení. Žádné kompromisy

Více

Bezpečnostní výstrahy

Bezpečnostní výstrahy Návod k instalaci Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac Pro montáž do regálu 2U Bezpečnostní výstrahy TYTO POKYNY UCHOVEJTE - Tyto manuály obsahují důležité pokyny, které je nutné dodržet

Více

LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění.

LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění. LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění. 1 O b s a h Seznam kapitol 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Philips SPE3000 series UM CZ.ind :54:56

Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Philips SPE3000 series UM CZ.ind :54:56 Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Obsah CZ 4 Obsah balení 4 Připojení 5 Odpojení 5 Instalace pro Mac, Windows 98 a Windows ME 6 Důležité informace 7 Potřebujete pomoc? 8 Soulad s FCC

Více

Datasheet FUJITSU Monitor P23T-6 FPR 3D Monitory

Datasheet FUJITSU Monitor P23T-6 FPR 3D Monitory Datasheet FUJITSU Monitor P23T-6 FPR 3D Monitory Špičkový displej: širokoúhlý 23 (58,4cm) Dva displeje pod jedním krytem vysoce kvalitní kancelářský a profesionální 3D displej Pokud jste profesionál, který

Více

Děkujeme, že jste si vybrali Yi akční kameru

Děkujeme, že jste si vybrali Yi akční kameru Děkujeme, že jste si vybrali Yi akční kameru 1. Součásti kamery Uživatelská příručka 1x YI Smart Dash Camera 1x Baterie 1x Micro USB kabel 1x 2 2. Seznamujeme se s kamerou 1 Power/Mode tlačítko 5 2 Kontrolka

Více

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada Security Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme...4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání...

Více

Smart-UPS Instalační příručka pro věžové jednotky 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Důležité bezpečnostní pokyny

Smart-UPS Instalační příručka pro věžové jednotky 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Důležité bezpečnostní pokyny Smart-UPS Instalační příručka pro věžové jednotky 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Důležité bezpečnostní pokyny TYTO POKYNY UCHOVEJTE - Tyto manuály obsahují důležité pokyny, které

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 5 Tabulka výchozího nastavení 6 Specifikace 7 Detail konektoru kabelu

Více

Datasheet Fujitsu Monitor L27T-1 LED

Datasheet Fujitsu Monitor L27T-1 LED Datasheet Fujitsu Monitor L27T-1 LED Všestranný monitor: 27 (68,6 cm), širokoúhlé zobrazení Snadné používání Zjednodušte si svou každodenní kancelářskou práci stylovým monitorem FUJITSU L27T-1 LED. Technologie

Více

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT Uživatelská příručka Monitor AC701 CRT Obsah Důležité bezpečnostní pokyny..................... 2 Připevnění podstavce............................ 4 Odejmutí podstavce............................. 4 Úvod.........................................

Více

Řada VP28U LCD monitor. Uživatelská příručka

Řada VP28U LCD monitor. Uživatelská příručka Řada VP28U LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... v Péče a údržba... vii 1.1 Vítejte... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Sestavení monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

MX239H LCD monitor Uživatelská příručka

MX239H LCD monitor Uživatelská příručka Říjen 2012 MX239H LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Představení monitoru... 1-2 1.3.1

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku,

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku, 1 Vážený zákazníku, Blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Přečtěte si pozorně příručku a dodržujte následující instrukce, abyste předešli poškození. Jakékoliv poruchy způsobené ignorováním instrukcí

Více

Datasheet Fujitsu Monitor P23T-6 LED Monitor

Datasheet Fujitsu Monitor P23T-6 LED Monitor Datasheet Fujitsu Monitor P23T-6 LED Monitor Špičkový monitor: 23 (58,4 cm), širokoúhlé zobrazení Špičková zobrazovací technologie a inovativní řešení šetrné k životnímu prostředí Dokonalá kvalita obrazu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PETKIT COZY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PETKIT COZY UŽIVATELSKÝ MANUÁL PETKIT COZY SPUŠTĚNÍ 1. Pelíšek umístěte na rovnou podložku 2. Připojte napájecí adaptér a ventilační jednotku 3. Stáhněte aplikaci (Android i ios) PETKIT 4. Pomocí tlačítka pelíšek

Více

Kamera do auta DFS-J510

Kamera do auta DFS-J510 Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-J510 2018-09-18 Představení produktu 1)TF Slot 2)NAHORU 3)MENU 4)DOLŮ 5)mikrofon 6)Reset 7)Power 8)HOLD 9)Mode 10)OK 11)USB 12)HDMI výstup Popis prvků TF Slot TF

Více

MB168B/MB168B+ USB monitor. Uživatelská příručka

MB168B/MB168B+ USB monitor. Uživatelská příručka MB168B/MB168B+ USB monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v Sběrné služby... vi 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Požadavky na

Více

Central Park 2.1 USB / BT / SD / AUX Rádio

Central Park 2.1 USB / BT / SD / AUX Rádio 10022754 10022755 10022756 Central Park 2.1 USB / BT / SD / AUX Rádio Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se

Více

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 1 budík STAR Vibrační Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 2 Do budíku můžete vložit lithiovou baterie CR2032 (není součástí dodávky), která zajišťuje zálohu nastavení budíku při výpadku síťového

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Řada VZ279 LCD monitor. Uživatelská příručka

Řada VZ279 LCD monitor. Uživatelská příručka Řada VZ279 LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... v Péče a údržba... vii 1.1 Vítejte... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Sestavení monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Datasheet FUJITSU Monitor E22 Touch

Datasheet FUJITSU Monitor E22 Touch Datasheet FUJITSU Monitor E22 Touch Všestranný monitor: 21,5 (54,6 cm), širokoúhlé zobrazení Ergonomie dotykového ovládání Monitor FUJITSU E22 Touch má moderní a inovativní vzhled a poskytuje nejnovější

Více

KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6

KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6 KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6 OBSAH uživatelské příručky: Bezpečnostní pokyny a Upozornění Obsah balení Stojánek a rukojeť Ovládací prvky Použití ecare 4.3 " 1. Zapnutí, vypnutí 2. Zvětšení, zmenšení

Více