SITRANS TF Snímač teploty. Návod k obsluze edice 03/2002. Měřič teploty 7NG313x

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SITRANS TF Snímač teploty. Návod k obsluze edice 03/2002. Měřič teploty 7NG313x"

Transkript

1 SITRANS TF Snímač teploty Návod k obsluze edice 03/2002 Měřič teploty 7NG33x

2

3 Návod k obsluze SITRANS TF Obsah Všeobecné pokyny Uspořádání přípojek senzoru Technický popis Oblast použití Způsob fungování Technické údaje Objednací údaje Zapojení elektrického napájení Digitální ukazatel DVM-LCD Popis Montáž digitálního ukazatele... 3 Příloha: Osvědčení... 5 Copyright Siemens AG 999 Všechna práva vyhrazena Rozmnožování nebo rozšiřování tohoto návodu stejně jako zhodnocování nebo sdělování jeho obsahu není přípustné, pokud není výslovně povoleno. Porušení tohoto zákazu zavazuje k náhradě případných škod. Všechna práva jsou vyhrazena, obzvlášť v případě udělených patentů nebo registrací GM. Siemens AG Obor automatizace a hnací techniky Obchodní oblast procesové instrumentace a analytiky D-768 Karlsruhe Vyloučení ručení Zkontrolovali jsme obsah tohoto návodu s ohledem na shodu s popisovaným hardwarem a softwarem. Přesto nelze vyloučit odchylky, a proto nepřebíráme záruku za úplnou shodu. Údaje v tomto návodu k obsluze jsou pravidelně kontrolovány a nezbytné opravy jsou zahrnuty v příštích vydáních. Předem děkujeme za případné zlepšovací návrhy. Siemens AG 999 Technické změny zůstávají vyhrazeny A5E

4 SITRANS TF Návod k obsluze Klasifikace bezpečnostních pokynů Tento návod obsahuje pokyny, které musíte dodržovat v zájmu své vlastní bezpečnosti a také kvůli předcházení případným škodám. Tyto pokyny jsou zvýrazněny výstražným trojúhelníkem a v závislosti na stupni ohrožení znázorněny následujícím způsobem: NEBEZPEČÍ znamená, že dojde k usmrcení nebo těžkému zranění, nebudou-li provedena odpovídající preventivní opatření. VAROVÁNÍ znamená, že může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění, pokud nebudou provedena odpovídající preventivní opatření. POZOR s výstražným trojúhelníkem znamená, že může dojít k lehkému zranění, pokud nebudou provedena odpovídající preventivní opatření. POZOR bez výstražného trojúhelníka znamená, že může dojít k věcným škodám, pokud nebudou provedena odpovídající preventivní opatření. UPOZORNĚNÍ znamená, že při nedodržení příslušného pokynu se může vyskytnout nežádoucí výsledek nebo stav. Pokyn je důležitá informace o výrobku, manipulaci s výrobkem nebo o části dokumentace, na niž je třeba obzvlášť upozornit a které se doporučuje věnovat maximální pozornost kvůli optimálnímu využití výrobku. 2 A5E

5 Návod k obsluze SITRANS TF Všeobecné pokyny VAROVÁNÍ Bezchybný a bezpečný provoz tohoto přístroje předpokládá správný transport, odborné skladování a montáž stejně jako pečlivou obsluhu a údržbu. Tento přístroj smí být namontován a obsluhován pouze kvalifikovaným personálem. V tomto návodu naleznete informace o standardním zapojení signálních vedení senzoru ve stavu bez proudu. Před montáží či uvedením do provozu a během provozu v prostorech s nebezpečím výbuchu musíte bezpodmínečně dodržovat pokyny a údaje v EC zkušebním osvědčení konstrukčního vzorku a v návodu k obsluze pro SITRANS TK/TK-H, obj. č. C79000-B774-C2. 2 Uspořádání přípojek senzoru Odporový teploměr Termočlánek Žádná kompenzace vedení ) Interní kompenzace studených spojů (CJC) Třívodičová kompenzace vedení Externí kompenzace studených spojů (CJC) Žádná kompenzace vedení Čtyřvodičová kompenzace vedení Externí kompenzace studených spojů (CJC) Třívodičová kompenzace vedení Poznámka: Odpor vedení (na jeden vodič při 3/4-vodičovém zapojení) T > 600 C: max. 0 Ω T < 600 C: max. 30 Ω ) Odpor vedení pro opravu se dá naprogramovat. Obr. Uspořádání přípojek senzoru snímače A5E

6 SITRANS TF Návod k obsluze Potenciometr Rezistor Žádná kompenzace 2) Žádná kompenzace 2) Třívodičová kompenzace pro přechodový odpor ) Třívodičová kompenzace pro odpor vedení Čtyřvodičová kompenzace pro odpor vedení a přechodový odpor ) Měření proudu Čtyřvodičová kompenzace pro odpor vedení Měření napětí ) 2) Odpor mezi začátkem rezistoru a jezdcem. Odpor vedení pro opravu se dá naprogramovat. Obr. Uspořádání přípojek senzoru snímače 4 A5E

7 Návod k obsluze SITRANS TF 3 Technický popis Obr. 2 Snímač teploty SITRANS TF 3. Oblast použití Snímač SITRANS TF konvertuje signál odporových teploměrů, odporových čidel, termočlánků nebo čidel napětí na stejnosměrný signál, odpovídající charakteristice senzoru. Komunikační výbava (protokol HART V 5.7) snímače SITRANS TF s vestavěným modulem SITRANS TK-H umožňuje parametrizaci pomocí PC nebo komunikátoru HART (ruční komunikátor). U programovatelných snímačů SITRANS TF s vestavěným modulem SITRANS TK se parametrizace provádí s použitím PC. Snímače v provedení "typ ochrany proti vznícení Non incendive" mohou být montovány v prostorech s nebezpečím výbuchu (zóna 2). Snímače v provedení "typ ochrany proti vznícení zabezpečený" mohou být montovány v prostorech s nebezpečím výbuchu (zóna ). Snímače v provedení "pouzdro odolné proti tlaku" mohou být montovány v prostorech s nebezpečím výbuchu (zóna ). 3.2 Způsob fungování Měřicí signál dodávaný odporovým čidlem (dvou-, tří- nebo čtyřvodičové zapojení) nebo termočlánkem se zesiluje ve vstupním stupni. Napětí přímo úměrné vstupní veličině se pak v A/D převodníku () mění na digitální signály. Ty se přes galvanické oddělení (2) dostávají do mikroprocesoru (3), kde jsou přepočítávány podle charakteristiky senzoru a dalších parametrů (tlumení, okolní teplota atd.). Takto upravený signál je konvertován v D/A převodníku (4) na přiváděný stejnosměrný proud od 4 do 20 ma. Pomocný zdroj energie (5) je umístěn ve výstupním signálním obvodu. Parametrizace snímače SITRANS TK-H se provádí pomocí PC (6), které je připojeno přes spojovací modul (modem HART ) (7) k dvouvodičovému vedení. Parametrizace se dá provádět také s použitím komunikátoru HART. Signály nezbytné pro komunikaci podle protokolu HART V 5.7 jsou superponovány s výstupním proudem metodou klíčování kmitočtovým posunem (FSK, Frequency Shift Keying). A5E

8 SITRANS TF Návod k obsluze Senzor TC Pomocný zdroj energie A/D převodník 2 Galvanické oddělení 3 Mikroprocesor 4 D/A převodník 5 Pomocný zdroj energie (např. napájecí odpojovač) 6 PC / laptop 7 Modem HART 8 Digitální ukazatel (doplněk) 9 Testovací zdířky Obr. 3 Blokové schéma fungování snímače SITRANS TF s vestavěným modulem SITRANS TK-H a digitálním ukazatelem 3.3 Technické údaje Vstup Odporové teploměry Měřená veličina teplota Typ vstupu Pt25 až Pt000 (DIN IEC 75) Pt25 až Pt000 (JIS C 604) Ni25 až Ni000 (DIN IEC 75) Cu25 až Cu000 Charakteristika teplotní lineární Typ zapojení dvou-, tří- nebo čtyřvodičové zapojení Odporová čidla Měřená veličina ohmický odpor Mez měření 2200 Ω Charakteristika odporová lineární nebo programovatelná (TK) Typ zapojení dvou-, tří- nebo čtyřvodičové zapojení Termočlánky Měřená veličina teplota Typ vstupu typ B, E, J, K, R, S, T (DIN IEC 584-) typ L, U (DIN 43 70) typ N (BS 4937) typ C, D (ASTM 988) Charakteristika teplotní lineární Kompenzace referenčních spojů interní, externí s Pt00 nebo externí s pevnou hodnotou Milivoltová čidla napětí Měřená veličina stejnosměrné napětí Mez měření 00 mv Charakteristika napěťová lineární nebo programovatelná (TK) Přetížitelnost vstupu -0,5 až +35 V ss. Vstupní odpor MΩ Výstup Výstupní signál 4 až 20 ma, dvouvodičový Komunikace (se SITRANS TK-H) podle HART V A5E

9 Návod k obsluze SITRANS TF Přesnost měření Digitální chyba měření Odporová čidla Vstup Rozsah měření Ω Min. rozpětí měření Ω Digitální přesnost Ω Rezistor 0 až ,05 Rezistor 0 až ,25 Odporové teploměry Vstup Rozsah měření C Min. rozpětí měření C Digitální přesnost C Pt25 až Pt až , Pt50 až Pt000 IEC -200 až , Ni25 až Ni až , Cu25 až Cu až , Termočlánky Vstup Rozsah měření C Min. rozpětí měření C Digitální přesnost C Typ B +500 až Typ C 0 až Typ D 0 až Typ E -250 až Typ J Typ K Typ L Typ N -20 až až až až Typ R Typ S Typ T Typ U Čidla napětí 0 až až až až +600 Vstup Rozsah měření mv Min. rozdíl měření mv Digitální přesnost mv Milivoltové čidlo -0 až Milivoltové čidlo -00 až Chyba na analogovém výstupu < 0, % rozpětí měření Chyba interního referenčního spoje < 0,5 K Kolísání teploty ± 0,0 % / C, typické 0,003 % / C Vliv napájecího napětí na rozpětí měření a nulový bod < 0,005 % rozpětí měření ve V Dlouhodobé kolísání < 0,03 % během prvního měsíce Podmínky použití Okolní podmínky Okolní teplota -40 až +85 C Kondenzace přípustná Elektromagnetická slučitelnost Odolnost proti rušení podle EN a NAMUR NE2 Rušivé vysílání podle EN Stupeň krytí podle EN IP A5E

10 SITRANS TF Návod k obsluze Konstrukce Hmotnost cca,5 kg (bez doplňků) Rozměry viz obr. 4, strana 9 Materiál pouzdra Hliníkový odlitek s nízkým obsahem mědi GD-AISI 2, lak na bázi polyesteru, typový štítek z ušlechtilé oceli Elektrické zapojení, připojení senzoru šroubové svorky, kabelový přívod pomocí šroubového spoje M20 x,5 nebo ½-4 NPT Montážní úhelník (doplněk) ocel, pozinkovaná a žlutě chromátovaná nebo ušlechtilá ocel Digitální ukazatel (doplněk) Pomocná energie bez digitálního ukazatele: pro SITRANS TK pro SITRANS TK-H s digitálním ukazatelem: pro SITRANS TK pro SITRANS TK-H Limitní hodnoty pro provedení "zabezpečené" Galvanické oddělení Zkušební napětí Izolace Osvědčení a povolení Ochrana proti výbuchu CENELEC Typ ochrany proti vznícení "zabezpečené" EC zkušební osvědčení konstrukčního vzorku, viz příloha na straně 5 Typ ochrany proti vznícení "pouzdro odolné proti tlaku" EC zkušební osvědčení konstrukčního vzorku, viz příloha na straně 8 Hardwarové a softwarové předpoklady pro parametrizační software SIPROM TK pro SITRANS TK PC údaje naleznete v samostatném návodu k obsluze digitálního ukazatele 6,5 až 35 V ss. (28 V pro EEx ia) 2 až 35 V ss. (28 V pro EEx ia) 9,3 až 35 V ss. (28 V pro EEx ia) 4,8 až 35 V ss. (28 V pro EEx ia) viz prohlášení o shodě mezi vstupem a výstupem U ef = 3,75 kv, 50 Hz, min 500 V stř II 2() G EEx ia IIC T4 ZELM 99 ATEX 0007 II 2 G EEx d IIC T6/T5 CESI 99 ATEX 079 IBM kompatibilní, 486 nebo vyšší 3½'' disketová mechanika pevný disk cca s 5 MB volné paměti grafická karta VGA (nebo kompatibilní) min. se 6 barvami volné sériové rozhraní myš nebo kompatibilní ukazovací nástroj a tiskárna (doporučena) Operační systém PC MS-DOS od V 5.0, MS-Windows od V 3. SIMATIC PDM pro SITRANS TK-H viz příručka pro SIMATIC PDM 8 A5E

11 Návod k obsluze SITRANS TF Komunikace Zátěž při zapojení HART Vedení 230 až 00 Ω dvoužilové stíněné: 3 km vícežilové stíněné:,5 km Protokol protokol HART V 5.x a: max. 64 (M20 x,5) max. 89 (½-4 NPT) b: max. 25 (M20 x,5) max. 50 (½-4 NPT) Přípojka senzoru (šroubový spoj M20 x,5 nebo ½-4 NPT) 2 Záslepka 3 Elektrická přípojka (šroubový spoj M20 x,5 nebo ½-4 NPT) 4 Strana připojení výstupního signálu 5 Strana připojení senzoru 6 Plastový kryt (bez funkce) 7 Montážní úhelník (doplněk) se třmenem k upevnění na svislé nebo vodorovné trubce 8 Víko s kontrolním okénkem digitálního ukazatele Obr. 4 Rozměry snímače SITRANS TF A5E

12 SITRANS TF Návod k obsluze 3.4 Objednací údaje Obj. č. Snímač teploty v pouzdře 7NG33 - Dvouvodičová technika 4 až 20 ma, s galvanickým oddělením Vestavěný snímač bez snímače bez snímače, s EEx ia bez snímače, s EEx n (zóna 2) ) bez snímače, celý přístroj SITRANS TF EEx d 2) SITRANS TK, programovatelný SITRANS TK, bez ochrany proti výbuchu SITRANS TK, s EEx ia SITRANS TK, s EEx n (zóna 2) ) SITRANS TK, celý přístroj SITRANS TF EEx d 2) SITRANS TK-H, s možností komunikace podle HART V 5.x SITRANS TK-H, bez ochrany proti výbuchu SITRANS TK-H, s EEx ia SITRANS TK-H, s EEx n (zóna 2) ) SITRANS TK-H, celý přístroj SITRANS TF EEx d 2) Pouzdro Hliníkový odlitek Jemný odlitek z ušlechtilé oceli Přípojky / kabelový přívod Šroubové spoje, závit M20 x,5 Šroubové spoje, závit ½-4 NPT Ukazatel bez 0 s digitálním ukazatelem Montážní úhelník a upevňovací prvky bez 0 z oceli z ušlechtilé oceli A E B C Doplňující údaje Doplňte obj. č. písmenem "Z", přidejte zkratku a napište textové označení. Popis štítku měřených míst Rozsah měření (max. 27 znaků) Číslo / označení měřeného místa (max. 6 znaků) Informace o měřeném místě (max. 27 znaků) ) v přípravě 2) bez kabelového šroubového spoje Zkratka Y22 Y23 Y24 0 A5E

13 Návod k obsluze SITRANS TF Příslušenství / náhradní díly (v případě potřeby) Obj. č. Parametrizační software SIPROM TK pro SITRANS TK (německy / anglicky) 7NG390-8KB ) Modem pro SITRANS TK 7NG390-6KB ) Návod k obsluze SITRANS TK/TK-H, německy / anglicky (není součástí dodávky přístroje) C79000-B774-C2 ) Parametrizační software SIMATIC PDM (též pro SITRANS TK-H) 7MP5000-0AA00-0AA0 Spojovací modul (modem HART) pro SIMATIC PDM 7MF4997-DA ) Komunikátor HART s nabíječkou akumulátoru pro 230 V stř. a přenosnou taškou, typ ochrany proti vznícení: zabezpečený EEx ia IIC T4 německy 7MF4998-8KF anglicky 7MF4998-8KT Montážní úhelník a upevňovací prvky z oceli pro závit M20 x,5 7NG33 - B 7MF4997-AC pro závit ½-4 NPT 7NG33 - C 7MF4997-AB z ušlechtilé oceli pro závit M20 x,5 7NG33 - B 7MF4997-AJ ) pro závit ½-4 NPT 7NG33 - C 7MF4997-AH Digitální ukazatel DVM-LCD 7MF4997-BS 2) Víko Hliníkový odlitek, bez kontrolního okénka, včetně těsnění, pro SITRANS TF a SITRANS P, řada MK II, MS a DS 7MF4997-BB Ušlechtilá ocel, bez kontrolního okénka, včetně těsnění, pro SITRANS TF a SITRANS P, řada DS 7MF4997-BC Hliníkový odlitek, s kontrolním okénkem, včetně těsnění, pro SITRANS TF a SITRANS P, řada MK II, MS a DS 7MF4997-BE ) Ušlechtilá ocel, s kontrolním okénkem, včetně těsnění, pro SITRANS TF a SITRANS P, řada DS 7MF4997-BF Štítky na měřená místa nepopsané (5 ks) 7MF4997-CA Upevňovací šrouby pro štítky na měřená místa pro SITRANS TF a pro SITRANS P, řada MK II, MS a DS, uzemňovací a připojovací svorky nebo pro digitální ukazatel (50 ks) 7MF4997-CD ) Dodává se ze skladu 2) Dodatečné vybavení u zabezpečeného provedení není možné A5E

14 SITRANS TF Návod k obsluze Příslušenství / náhradní díly (v případě potřeby) Obj. č. Vestavěný SITRANS TK v 7NG33-0 7NG320-JN00 ) v 7NG33-7NG322-JN00 ) v 7NG33-2 7NG32-JN00 ) v 7NG33-4 7NG320-JN00 ) Vestavěný SITRANS TK-H v 7NG NG320-2JN00 ) v 7NG332-7NG322-2JN00 ) v 7NG NG32-2JN00 ) v 7NG NG320-2JN00 ) ) Dodává se ze skladu 4 Zapojení elektrického napájení Stínění Pomocný zdroj energie Příklad SITRANS TK-H Kabelový přívod pro pomocnou energii / analogový výstup Šrouby pro upevnění svorkovnice Připojovací svorky Testovací zástrčka pro stejnosměrný měřič nebo pro připojení externího ukazatele Přípojka ochranného vodiče Kabelový přívod pro signál senzoru Obr. 5 Schéma zapojení elektrického napájení 2 A5E

15 Návod k obsluze SITRANS TF VAROVÁNÍ Dodržujte pokyny v návodech k obsluze přístroje SITRANS TK/TK-H, obj. č. C79000-B774-C2 a digitálního ukazatele DVM-LCD 7MF4997-BS! U vestavěného modulu SITRANS TK se programování provádí přímo na jeho svorkách. Při výměně kabelového šroubového spoje či záslepky smíte používat jedině takové součástky, které odpovídají typu ochrany proti vznícení ("pouzdro odolné proti tlaku" nebo "zabezpečeno"), předepsaného ve zkušebním osvědčení konstrukčního vzorku. 5 Digitální ukazatel DVM-LCD VAROVÁNÍ Dodržujte pokyny v návodu k obsluze, přiloženém k digitálnímu ukazateli DVM-LCD 7MF4997-BS. Parametrizaci digitálního ukazatele smí provádět pouze autorizovaný odborný personál. Navíc je třeba dávat pozor, aby při provozu, údržbě a čištění nedocházelo k elektrostatickým výbojům. 5. Popis Konfigurovatelný digitální ukazatel DVM-LCD je ukazatel bez pomocného napájení. Používá se k zobrazování vstupního signálu od 4 do 20 ma. Modul je určen k instalaci do pouzdra SITRANS. V závislosti na orientaci pouzdra při montáži lze otáčet digitálním ukazatelem uvnitř pouzdra o 90 stupňů. To je možné díky symetrickému uspořádání upevňovacích otvorů na modulu. Digitální ukazatel je našroubován v prostoru elektroniky v pouzdře dvěma šrouby M4 a dvěma rozpěrnými kolíky. Digitální ukazatel se připojuje pogumovaným dvouvodičovým kabelem k příslušnému konektoru v pouzdře. Konfigurace digitálního ukazatele je možná s použitím tří tlačítek. 5.2 Montáž digitálního ukazatele Digitální ukazatel 7MF4997-BS se dodává spolu s instalačním materiálem, šrouby a rozpěrkami a také s návodem k obsluze. Obsah kartonu 7MF4997-BS: návod k obsluze digitální ukazatel 7MF4997-BS 2 šrouby 2 rozpěrky V následujícím odstavci je vysvětleno, jak postupovat při montáži a demontáži digitálního ukazatele např. v případě opravy: A5E

16 SITRANS TF Návod k obsluze Montáž:. Odšroubujte přední víko. 2. Našroubujte přiložené rozpěrky do pravého a levého závitu (moment dotažení cca 3 Nm). 3. Odstraňte levý zkratovací můstek na desce tištěných spojů, která se nachází pod snímačem. 4. Zasuňte konektor digitálního ukazatele. Dávejte pozor, aby plusová strana (barevné vedení) byla otočena nahoru. Zkontrolujte, jestli digitální ukazatel funguje. Pokud ne, změňte polaritu konektoru (je vybaven ochranou proti přepólování), viz obr Našroubujte digitální ukazatel pomocí příslušných šroubů do rozpěrek (moment dotažení cca 2,5 Nm). 6. Přišroubujte víko zpět na své místo. Doporučujeme používat víko s kontrolním okénkem, např. 7MF4997-BE. 7. Při používání digitálního ukazatele postupujte podle pokynů v přiloženém návodu k obsluze. Demontáž: Demontáž se provádí stejně jako montáž, jen v převráceném pořadí. Pokyn Snímač teploty v pouzdře s ochranou proti výbuchu má odlišné podmínky zapojení (viz prohlášení o shodě). U zabezpečených přístrojů (EEx ia) proto není možné dodatečně namontovat digitální ukazatel! Obr. 6 SITRANS TF s digitálním ukazatelem 4 A5E

17 Návod k obsluze SITRANS TF Příloha: Certifikáty A5E

18 SITRANS TF Návod k obsluze 6 A5E

19 Návod k obsluze SITRANS TF A5E

20 SITRANS TF Návod k obsluze 8 A5E

21 Návod k obsluze SITRANS TF A5E

22 SITRANS TF Návod k obsluze 20 A5E

23 Návod k obsluze SITRANS TF A5E

24

Přístroje na měření teploty SITRANS T Převodníky pro montáž do hlavy snímače SITRANS TH300 dvouvodičové provedení, univerzální, HART

Přístroje na měření teploty SITRANS T Převodníky pro montáž do hlavy snímače SITRANS TH300 dvouvodičové provedení, univerzální, HART Přehled HART přetrumfne cokoli univerzální převodník Dvouvodičová zařízení pro 4 až 20 ma, HART Montáž do hlavice teploměru snímače teploty Univerzální vstup pro téměř jakýkoli typ snímače teploty Konfigurovatelnost

Více

Programovatelné převodníky pro snímače teploty

Programovatelné převodníky pro snímače teploty JSP Měření a regulace Programovatelné převodníky pro snímače teploty TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední

Více

SITRANS. Měřící snímač SITRANS P, řada Z po relativní a absolutní tlak. Předmluva 1. Bezpečnostní poznámky 2. Popis 3. Montáž a připojení 4

SITRANS. Měřící snímač SITRANS P, řada Z po relativní a absolutní tlak. Předmluva 1. Bezpečnostní poznámky 2. Popis 3. Montáž a připojení 4 Předmluva 1 Bezpečnostní poznámky 2 SITRANS Měřící snímač SITRANS P, řada Z po relativní a absolutní tlak 7MF1564 Popis 3 Montáž a připojení 4 Technická data 5 Rozměrové výkresy 6 Návod k obsluze 10/2005

Více

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku HMP 331 Výhody polní pouzdro - hliníkový odlitek nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex (pouze pro 4...20mA/2-vodič) IBExU05 ATEX 1106X zákaznická provedení: - zvláštní rozsahy - jiná provedení

Více

SINEAX V 608 Programovatelný převodník teploty pro 2-vodičové zapojení a RTD a TC vstupy

SINEAX V 608 Programovatelný převodník teploty pro 2-vodičové zapojení a RTD a TC vstupy v pouzdru K17 pro montáž na lištu Použití SINEAX V 608 je převodník pro 2-vodičové zapojení. Je vhodný na měření teploty ve spojení s termočlánky nebo odporovými teploměry. Nelinearita teplotních čidel

Více

Elektronický zapisovač eco-graph

Elektronický zapisovač eco-graph Technická informace TI 07R/09/cs Elektronický zapisovač ecograph Úsporný zapisovač pracující bez záznamového papíru a per s velmi jednoduchou obsluhou Oblasti použití Kompletní a ekonomicky výhodná náhrada

Více

SITRANS TW 7NG3242. Univerzální převodník na lištu pro čtyřvodičové zapojení. Návod k obsluze Vydání: 03/01

SITRANS TW 7NG3242. Univerzální převodník na lištu pro čtyřvodičové zapojení. Návod k obsluze Vydání: 03/01 s SITRANS TW 7NG3242 Univerzální převodník na lištu pro čtyřvodičové zapojení Návod k obsluze Vydání: 03/01 SIMATIC, SIPART, SIREC, SITRANS jsou registrovanými ochrannými známkami firmy Siemens AG. Všechny

Více

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Proudový unifikovaný výstupní signál 4 až 20 ma s linearizací. Přesnost

Více

Návod k obsluze. Teplotní převodník SITRANS TH200/TH300

Návod k obsluze. Teplotní převodník SITRANS TH200/TH300 Návod k obsluze Teplotní převodník SITRANS T Teplotní převodník Návod k obsluze Představení Všeobecné bezpečnostní pokyny Popis Instalace Připojení Provoz Uvedení do provozu Funkce Technická data pro

Více

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d Typ 403023 t y 4 0 3 T 0 2 3 JUMO Měření a regulace s.r.o. Telefon: +420 541 321 113 Typový list 403023 Strana 1/8 JUMO dtrans p20 DELTA Ex d Diferenční převodník tlaku s pevným uzávěrem Krátký popis Diferenční

Více

MaRweb.sk. PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků. pro odporová a termoelektrická čidla

MaRweb.sk. PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků. pro odporová a termoelektrická čidla MaRweb.sk www.marweb.sk PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků pro odporová a termoelektrická čidla Převádějí odporový signál Pt100 nebo napěťový signál termočlánku na lineární proudový signál

Více

HART převodník typ 3780

HART převodník typ 3780 HART převodník typ 3780 Použití Jednočinný nebo dvojčinný polohovací regulátor pro montáž na pneumatické polohovací přístroje s elektrickou řízenou veličinou v rozsahu 4 až 20 ma, pro jmenovité zdvihy

Více

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Univerzální napájení (P 32100) Infraport pro komunikaci (P 32100) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky ThermoTrans

Více

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Převodníky - KB0824-2013/10 P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Univerzální převodník pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Unifikovaný proudový výstupní signál

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Zapisovač bodový programovatelný s digitálním zobrazováním ZEPAREX 539

Použití. Výhody. Technické parametry. Zapisovač bodový programovatelný s digitálním zobrazováním ZEPAREX 539 s digitálním zobrazováním ZEPAREX str. / Použití přístroj je určen k dálkovému měření a záznamu až šesti fyzikálních veličin různých rozsahů měření a dokladování průběhů různých technologických procesů

Více

Hladinoměry. Kontinuální měření hladiny radary SITRANS LR460 5/201. Přehled

Hladinoměry. Kontinuální měření hladiny radary SITRANS LR460 5/201. Přehled Přehled The je čtyřvodičový radarový vysílač pro měření hladiny pracující na frekvenci 24 GHz FMCW s extrémně vysokým poměrem signálu k šumu a vyspělým zpracováním signálu pro monitorování pevných látek

Více

Použití. Výhody. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty odporový EExd s jímkou s vyšší mechanickou odolností 1015, 1026

Použití. Výhody. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty odporový EExd s jímkou s vyšší mechanickou odolností 1015, 1026 Použití je určen k měření teplot tekutin v tlakových nádobách a potrubích, která jsou umístěna v prostorách s nebezpečím výbuchu do jmenovitého tlaku PN 63 v ověřeném provedení lze použít jako stanovené

Více

Převodník teploty itemp PCP TMT 181

Převodník teploty itemp PCP TMT 181 Technická informace TI 070R/09/cs Převodník teploty itemp PCP TMT 181 Univerzální převodník pro odporové teploměry (RTD), termočlánky a převodníky napětí a odporu. Nastavitelný pomocí PC. Určený pro instalaci

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B PMA a Company of WEST Control Solutions Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B Volně programovatelný, mikroprocesorem řízený Oddělené vstupy jednotlivých kanálů Univerzální provedení pro skládaný

Více

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 Kompaktní snímače tlaku MBS 1700 a MBS 1750 jsou určeny k použití v téměř jakémkoli prostředí. Nabízí

Více

Hladinoměry. Kontinuální měření hladiny radary SITRANS LR400 5/194. Přehled

Hladinoměry. Kontinuální měření hladiny radary SITRANS LR400 5/194. Přehled Přehled je čtyřvodičový pulzní vysílač v radarovém pásmu 24 GHz, sloužící k monitorování hladiny kapalin a kalů ve skladovacích a provozních nádržích při vysokém tlaku a teplotě, v rozpětí 0 m (4 998,72

Více

Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050

Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050 Kompaktní snímač tlaku MBS 3000 je konstruován pro použití v téměř jakémkoli průmyslovém

Více

NÁVOD LMP 307. Ponorná sonda k měření výšky hladiny

NÁVOD LMP 307. Ponorná sonda k měření výšky hladiny JSP Měření a regulace Snímače tlaku - NE0242-2015/06 NÁVOD LMP 307 Ponorná sonda k měření výšky hladiny Měření výšky hladiny kapalin, kalů, suspenzí a emulzí. Rozsah od 10 kpa do 2,5 MPa (1 až 250 m vodního

Více

Konstrukce 3730 Elektropneumatický polohový regulátor typ 3730-3 s komunikací HART

Konstrukce 3730 Elektropneumatický polohový regulátor typ 3730-3 s komunikací HART Konstrukce 3730 Elektropneumatický polohový regulátor typ 3730-3 s komunikací HART Použití Jednočinný nebo dvojčinný polohový regulátor pro montáž na pneumatické regulační ventily. Samovyvažující, automatická

Více

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá HMP 331 Výhody polní pouzdro - hliníkový odlitek nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex (pouze pro 4...20mA/2-vodič) IBExU05 ATEX 1106X zákaznická provedení: - zvláštní rozsahy - jiná provedení

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 343 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 24 V st Možnost navolení konfigurace

Více

Elektropneumatické převodníky Převodník i/p, typ 6111

Elektropneumatické převodníky Převodník i/p, typ 6111 Elektropneumatické převodníky Převodník i/p, typ 6111 Obrázek 1 - Typ 6111, standardní provedení Obrázek 2 - Typ 6111, montován na rozvaděč přiváděného vzduchu Obrázek 3 - Typ 6111 polní provedení Návod

Více

- zvláštní měřicí rozsahy. Přednosti

- zvláštní měřicí rozsahy. Přednosti výšky hladiny polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou největší průměr 35 mm možnost odpojení kabelového dílu a hlavy sondy jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0... 250 mh 2 O (0... 100

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Snímač tlaku relativního a absolutního SMART INPRES 01

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Snímač tlaku relativního a absolutního SMART INPRES 01 Použití snímač je určen k přesnému měření absolutního nebo relativního tlaku neagresivních i agresivních kapalin, plynů a par str. /5 Výhody inteligentní snímač s číslicovou elektronikou možnost posunutí

Více

Průmyslový snímač tlaku. Přednosti

Průmyslový snímač tlaku. Přednosti robustní piezoresistivní senzor s nerezovou oddělovací membránou přesnost dle IEC 60770: 0,35 %, 0,5 %, 0, % FSO jmenovitý rozsah od 0... 60 bar do 0 600 bar DMP 333 je robustní piezoresistivní senzor

Více

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení Vestavný přístroj Použití Převodník KINAX WT 711 (obr. 1 a 2) snímá bezkontaktně úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený stejnosměrný proud přímo úměrný měřené hodnotě. Díky své kompaktní konstrukci

Více

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku, průtoku a hladiny

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku, průtoku a hladiny Série DS III, DS III PA a DS III FF Technický popis Přehled Snímače tlaku SITRANS P, série DS III, jsou digitální snímače tlaku vyznačující se jednoduchou obsluhou a vysokou přesností. Nastavování parametrů

Více

SteelMass 640S. Termický hmotnostní průtokoměr pro plyny, montáž zasunutím do potrubí. Charakteristika

SteelMass 640S. Termický hmotnostní průtokoměr pro plyny, montáž zasunutím do potrubí. Charakteristika Termický hmotnostní průtokoměr pro plyny, montáž zasunutím do potrubí Charakteristika Přímé měření hmotnostního průtoku nevyžaduje přídavné snímání tlaku a teploty plynu Chyba měření ± 1% z měřené hodnoty

Více

Pokyny k bezpečné práci

Pokyny k bezpečné práci Návod k obsluze Pokyny k bezpečné práci Zvláštní pozornost musí být věnována výstrahám a informacím, které jsou v okolním textu zvýrazněny šedým pozadím. VÝSTRAHA: vztahuje se k výstražnému symbolu na

Více

a zároveň zajišťuje jeho linearizaci.

a zároveň zajišťuje jeho linearizaci. Dělitelná precizní nerezová ponorná sonda Nerezový senzor Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO Rozsahy od 0... 4 mh2o do 0... 250 mh2o Přednosti komunikační rozhraní pro nastavení offsetu, rozpětí a tlumení

Více

- zvláštní měřicí rozsahy. Přednosti

- zvláštní měřicí rozsahy. Přednosti pro měření výšky hladiny polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou průměr 27 mm měření výšky hladiny vody a čistých nebo lehce znečištěných kapalin jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0...

Více

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Univerzální napájení (P 32200) Infraport pro komunikaci (P 32200) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky SensoTrans DMS P 32200

Více

Odporový teploměr, typ WTh 26/27/28

Odporový teploměr, typ WTh 26/27/28 Odporový teploměr, typ WTh 26/27/28 Typ WTh 26 Přivařený odporový teploměr pro vysoké zatížení tlakem a prouděním 1x Pt 0 2, 3 nebo 4vodičové zapojení Třída B, IEC 751 Měřicí vložka Výměnná, ø 6 mm Podle

Více

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Uživatelské informace MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Směrová nn ochrana MEg51 uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Charakteristika

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

Měřicí lišta MEgML. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika

Měřicí lišta MEgML. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřicí lišta MEgML Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřicí lišta MEgML Měřicí lišta MEgML 1/ Účel a použití Měřicí lišta MEgML se instaluje mezi sběrny a pojistkové nebo

Více

Vírovýprůtokoměr. QUICKSTART-návodnauvedenídoprovozu

Vírovýprůtokoměr. QUICKSTART-návodnauvedenídoprovozu SITRANSFX300 Vírovýprůtokoměr QUICKSTART-návodnauvedenídoprovozu Všeobecné podmínky Vírové průtokoměry jsou uzpůsobeny pro měření průtoku plynů, par a kapalin. Průtokoměry SITRANS FX300 jsou vhodné pro

Více

-CII LEVEL INSTRUMENTS TLAKOVÝ SNÍMAÈ VLASTNOSTI TECHNICKÝ POPIS FKP, FDP...4 KONSTRUKÈNÍ LIST. Funkèní vlastnosti

-CII LEVEL INSTRUMENTS TLAKOVÝ SNÍMAÈ VLASTNOSTI TECHNICKÝ POPIS FKP, FDP...4 KONSTRUKÈNÍ LIST. Funkèní vlastnosti LEEL INSTRUMENTS TLKOÝ SNÍMÈ KONSTRUKÈNÍ LIST -CII FKP, FDP... Tlakový snímaè øady FCXCII pøesnì mìøí tlak a ten pøevádí na analogový signál 20 m. Snímaè vyu ívá jedièný miniaturní køemíkový kapacitní

Více

Technické podmínky měřící ústředny DISTA

Technické podmínky měřící ústředny DISTA Technické podmínky měřící ústředny DISTA Měřící ústředna DISTA je určena pro kontrolu stavu zabezpečovacích zařízení ve smyslu měření napětí stejnosměrných a střídavých, zjišťování izolačního stavu napěťových

Více

SNÍMAČ T0110. Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma. Návod k použití

SNÍMAČ T0110. Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma. Návod k použití SNÍMAČ T0110 Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T0110 Snímač je určen pro měření okolní teploty ve C nebo F. Měřicí senzor teploty je neodnímatelnou

Více

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník pro stejnosměrný proud, stejnosměrné napětí, teplotní čidla, dálkové vysílače nebo potenciometry Přístroj SINEAX V604s je multifunkční převodník s uchycením na DIN lištu s následujícími charakteristikami:

Více

Model EJX510A a EJX530A Snímač absolutního tlaku a přetlaku GS 01C25F01-01C. 50 MPa (7200psi)

Model EJX510A a EJX530A Snímač absolutního tlaku a přetlaku GS 01C25F01-01C. 50 MPa (7200psi) Specifikace výrobku Model EJX510A a EJX530A Snímač absolutního tlaku a přetlaku Vysoce výkonný snímač absolutního tlaku a přetlaku, model EJX510A a EJX530A je vybaven monokrystalickým křemíkovým rezonančním

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Snímače teploty odporové s jímkou s vyšší mechanickou odolností

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Snímače teploty odporové s jímkou s vyšší mechanickou odolností Použití jsou určeny pro dálkové měření teploty tekutin v tlakových nádobách a potrubích do jmenovitého tlaku PN 6 v ověřeném provedení lze použít jako stanovené měřidlo pro obchodní měření teploty páry

Více

Snímače teploty pro nízké a střední teploty

Snímače teploty pro nízké a střední teploty JSP Měření a regulace Snímače teploty pro nízké a střední teploty TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český

Více

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty Strana 1/7 JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty s dvouřádkovým LC displejem pro montáž na DIN lištu 35 mm Krátký popis V závislosti

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

OPTIFLUX 4000 Prospekt

OPTIFLUX 4000 Prospekt OPTIFLUX 4000 Prospekt Snímač magneticko-indukčního průtokoměru Standardní snímač pro průmyslové použití Pro náročné aplikace: Vysoké teploty, nízká vodivost, prostředí s nebezpečím výbuchu Robustní a

Více

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod na montáž a obsluhu EE35 Obsah: 1 Úvod...3 1.1 Základní bezpečnostní informace...3 1.2 Bezpečnostní informace pro alarmový modul

Více

Převodník tlaku P40 / P41

Převodník tlaku P40 / P41 PMA a Company of WEST Control Solutions Převodník tlaku P40 / P41 Rozsahy 0...0,25 bar až do 0...400 bar pro relativní nebo absolutní tlak Přesnost měření 0,3 % Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20

Více

PŘEVODNÍK T4111. Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma. Návod k použití

PŘEVODNÍK T4111. Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma. Návod k použití PŘEVODNÍK T4111 Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití Návod na použití převodníku T4111 Převodník je určen pro měření teploty ve C nebo F pomocí externí

Více

SEZ220. Signálový převodník. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200

SEZ220. Signálový převodník. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200 5 146 5146P01 Synco 200 Signálový převodník SEZ220 S předprogramovanými standardními aplikacemi Volně konfigurovatelný Ovládání pomocí menu Use Signálový převodník pro použití v technologiích HVAC pro

Více

PLÁŠŤOVÝ ODPOROVÝ TEPLOMĚR S HLAVICÍ B

PLÁŠŤOVÝ ODPOROVÝ TEPLOMĚR S HLAVICÍ B - plášťový odporový snímač teploty jednoduchý a dvojitý - měřící rozsah - 200 C až +600 C ( závisí na typu použitého odporového senzoru ) - průměry pláště 6,0 mm, 5,0 mm a 4,5 mm - materiál pláště nerezová

Více

- Nastavení aktuální hodnoty. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty. Přednosti

- Nastavení aktuální hodnoty. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty. Přednosti DS 00 P s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl atd. Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0

Více

Omezovač přepětí 3EL2

Omezovač přepětí 3EL2 Omezovač přepětí 3EL2 Provozní návod Obj. č.: 928 0007 20 c Předávání, jakož i rozmnožování, rozšiřování a/nebo zpracovávání tohoto dokumentu, jeho zužitkování a sdělování jeho obsahu jsou zakázány, pokud

Více

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5 DISTA Technická dokumentace Pokyny pro obsluhu a údržbu Verze 2.5 Průmyslová 1880 565 01 CHOCEŇ tel.: +420-465471415 fax: +420-465382391 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Snímač teploty termoelektrický EExd do jímky s převodníkem Rosemount 644 s HART protokolem

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Snímač teploty termoelektrický EExd do jímky s převodníkem Rosemount 644 s HART protokolem Použití je určen pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin tekutin, pro které je jímka snímače svými vlastnostmi vhodná (v běžném prostředí, v prostředí s nebezpečím výbuchu, v chemických

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

OPTIFLUX 1000 Příručka

OPTIFLUX 1000 Příručka OPTIFLUX 1000 Příručka Snímač magneticko-indukčního průtokoměru vmezipřírubovém provedení Tato dokumentace je kompletní pouze v případě, že je doplněna příslušnou dokumentací pro převodník. KROHNE : Ediční

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

51.366/1. AVM 125S: Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Sauter Components

51.366/1. AVM 125S: Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Sauter Components 51.366/1 : Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Elektronické odpínání v koncových polohách pro úsporu energie. Oblasti

Více

BM 102-EEx Microflex. Doplněk montážního a provozního předpisu. TDR hladinoměr KEMA 00ATEX1101X. První vydání 06/2002 KROHNE 06/2002

BM 102-EEx Microflex. Doplněk montážního a provozního předpisu. TDR hladinoměr KEMA 00ATEX1101X. První vydání 06/2002 KROHNE 06/2002 KROHNE 06/2002 Doplněk montážního a provozního předpisu BM 102-EEx Microflex TDR hladinoměr KEMA 00ATEX1101X První vydání 06/2002 Plováčkové průtokoměry Vírové průtokoměry Proudoznaky Magneticko-indukční

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 580 MĚŘIČ IZOLACE www.metra.cz 2 OBSAH 1. Použití 4 2. Všeobecný popis 4 3. Odpovídající normy 4 3.1 Použité symboly a jejich význam 4 3.2 Bezpečnost 4 3.3 Elektromagnetická kompatibilita

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

Centrála M-Bus. Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa

Centrála M-Bus. Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa Prov. Bild Centrála M-Bus OZW Centrála M-Bus OZW slouží k dálkovému odečtu, obsluze a sledování M-Bus zařízení s maximálně měřiči spotřeb nebo regulátory s rozhraním M-Bus podle normy EN-. Použití Centrála

Více

Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151

Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151 Technická informace TI 023C/07/cs Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151 Převodník pro měření vodivosti / teploty se spínačem mezních hodnot, pro připojení 2 - elektrodových a indukčních sond Mycom

Více

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 8 EUROTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EUROTEST 61557 - špičkový profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí dle

Více

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm 4 554 Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SQX32 SQX82 SQX32 napájecí napětí AC 23 V, 3-polohové řízení SQX82 napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, řízení signály

Více

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení MK800 Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4 20 znaků, výška 8 mm) Možnost dalších uživatelských textových informací

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS Rozšiřující modul s protokolem MODBUS Návod na obsluhu Verze 1.00 dmm-ui8do8_g_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm Válcový indukční snímač s velkým dosahem E2A Velké vzdálenosti pro vyšší ochranu a výkon čidla indukční čidla s trojnásobným dosahem, pro zapuštěnou montáž, navrženo a testováno pro dosažení dlouhé životnosti..

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda. Nerezový senzor. Nerezová ponorná sonda

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda. Nerezový senzor. Nerezová ponorná sonda Nerezový senzor Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % / 0,1 % FSO Rozsahy od 0... 1 mh2o do 0... 250 mh2o Přednosti průměr 27 mm nízká chyba vlivem teploty vynikající přesnost

Více

Měřicí převodník diferenčního tlaku deltabar S PMD 230 / 235 deltabar S FMD 230 / 630 / 633

Měřicí převodník diferenčního tlaku deltabar S PMD 230 / 235 deltabar S FMD 230 / 630 / 633 Technická informace TI 256P/00/cs Měřicí převodník diferenčního tlaku deltabar S PMD 230 / 235 deltabar S FMD 230 / 630 / 633 Deltabar S s keramickými nebo křemíkovými čidly Odolný proti přetížení, s vlastní

Více

Motory pro nízká napětí SIMOTICS GP, SD, DP, XP. Nízkonapěťové motory Motory pro nízká napětí. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Popis. Příprava k použití

Motory pro nízká napětí SIMOTICS GP, SD, DP, XP. Nízkonapěťové motory Motory pro nízká napětí. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Popis. Příprava k použití Úvod 1 Bezpečnostní pokyny 2 SIMOTICS GP, SD, DP, XP Nízkonapěťové motory Provozní návod Popis 3 Příprava k použití 4 Montáž 5 Elektrické připojení 6 Uvedení do provozu 7 Provoz 8 Údržba 9 Náhradní díly

Více

smartdesigner productlocator ProServe projektování nové třídy Přehled výhod: a to vše zdarma!

smartdesigner productlocator ProServe projektování nové třídy Přehled výhod: a to vše zdarma! 178 Přehled výhod: Rychlé projektování Rychlé objednávání Snadná obsluha Rozsáhlá dokumentace přizpůsobená potřebám uživatele Podpora počítačových sítí Několik softwarových produktů na jednom CD (smartdesigner,

Více

06/12. 420 Převodník analogový do hlavice 420 0000.. převodník 1 100,-

06/12. 420 Převodník analogový do hlavice 420 0000.. převodník 1 100,- 06/12 název strana INPAL 400 - dvouvodičový převodník 1 PT 011 - programovatelný dvouvodičový převodník pro odpor.čidla do hlavice sn.teploty 1 PP110, PP100, PO110, PO100, PQ110, PQ100 - převodníky RTD,odporu

Více

Snímač teploty termoelektrický Ex d s jímkou DIN bez převodníku nebo s převodníkem

Snímač teploty termoelektrický Ex d s jímkou DIN bez převodníku nebo s převodníkem Použití je určen pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin, pro které je jímka snímače svými vlastnostmi vhodná (v běžném prostředí, v prostředí s nebezpečím výbuchu, v chemických

Více

Kanálové čidlo. Teplota výstupní signál

Kanálové čidlo. Teplota výstupní signál 1 864 1864P01 Symaro Kanálové čidlo relativní vlhkosti a teploty QFM21... Použití Přehled typů Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost Výstupní signál

Více

Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima

Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima testo 6651 + série sond testo 660x Optimální koncepce kalibrace srovnáním celého signálního řetězce, vč. analogové kalibrace Ethernetový, reléový a analogový

Více

SNÍMAČE TEPLOTY S KABELEM 06.13

SNÍMAČE TEPLOTY S KABELEM 06.13 POPIS A POUŽITÍ Snímače teploty s kabelem jsou určeny pro kontaktní měření teploty pevných, kapalných nebo plynných látek v různých odvětvích průmyslu, např. v potravinářství, chemickém průmyslu, chladírenství

Více

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Armatury - Uzavírací ventily pro snímače relativního a absolutního tlaku

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Armatury - Uzavírací ventily pro snímače relativního a absolutního tlaku Armatury - Uzavírací ventily pro snímače relativního a absolutního tlaku Dvojité uzavírací ventily Dvojité uzavírací ventily DN 5 jsou vhodné pro manometry a snímače tlaku a dodávají se ve 4 verzích: Vnitřní-vnější

Více

Specifikace. Model RAKD výrobku Malý kovový Rotametr

Specifikace. Model RAKD výrobku Malý kovový Rotametr Specifikace Model RAKD výrobku Malý kovový Rotametr Pohyb plováčku je veden koncentricky ve speciálně tvarované kónické trubici. Poloha plováčku je přenášena magneticky na ukazatel. Průtokoměry s krátkou

Více

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu s Protimrazové čidlo Pro použití ve vzduchovém kanálu QAF63.2-J QAF63.6-J Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu 0 15 C Provozní napětí AC 24 V Měřící signál DC 0 10 V

Více

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly.

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly. Motorový jistící spouštěč (MPCB) J7MN ) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Rotační a palcové typy Jmenovitý provozní proud = 12 A, 25 A, 50 A a 100 A Spínací výkon do 12,5 A = 100 ka/400 V Pevné vypínání

Více

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ Katalog K13-0309 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné ůdaje Stručný popis konstrukce

Více

Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b

Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Zdroje

Více

NÁVOD T1529. Termoelektrické snímače teploty k použití bez jímky bez převodníku a s převodníkem

NÁVOD T1529. Termoelektrické snímače teploty k použití bez jímky bez převodníku a s převodníkem JSP Měření a regulace Snímače teploty - NC0497-2014/05 NÁVOD T1529 Termoelektrické snímače teploty k použití bez jímky bez převodníku a s převodníkem Termočlánek 1x / 2x J, K. Měřicí rozsah -200 až +1100

Více

Magnetický ventil, typ 3967

Magnetický ventil, typ 3967 Návod k instalaci a obsluze Magnetický ventil, typ 3967 Obr. 1 Vydání: září 2012 EB 3967 CS Obsah Všeobecné pokyny 3 Montáž 3 Montáž na nosnou lištu 4 Montáž na desku a na stěnu 4 Montáž na spojovací blok

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128 Digitální ampérmetr s kleštěmi číslo výrobku: 05102128 NÁVOD K OBSLUZE 1. VŠEOBECNÉ POKYNY Tento výrobek splňuje určení dle IEC / EN 61010-1 o bezpečnosti elektronických měřících zařízení a měřících kleští

Více

DMP 331 P. Procesní snímač tlaku

DMP 331 P. Procesní snímač tlaku DMP P různá procesní připojení potravinářský, farmaceutický, chemický průmysl teplota média až do 00 C jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 40 bar Snímač tlaku DMP P je určen pro techniku řízení technologických

Více