Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová"

Transkript

1 Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

2 Obsah: 1. Poslání a cíl str Historie a současnost 4 3. Organizační zajištění chodu společnosti 5 4. Zpráva o hospodaření společnosti za rok Sociální služby v roce Přehled aktivit pořádaných pro seniory Vzdělávání personálu v roce Přehled projektů v roce Sídlo a kontakty 13 Přílohy: 14 Statistické přehledy Grafy Výrok nezávislého auditora Rozvaha pro nevýdělečné organizace Výkaz zisku a ztráty 2

3 Motto: Stáří není nemoc Výroční zpráva za rok Poslání a cíl Posláním společnosti Sociální služby města Rychnov n.kněžnou, o.p.s., je poskytovat prostřednictvím pečovatelských služeb a služeb denního stacionáře sociální služby seniorům a zdravotně postiženým občanům v nepříznivé sociální situaci, kteří ztrácejí schopnost pečovat o domácnost a vlastní osobu. V případě služeb denního stacionáře poskytujeme služby klientům, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Poskytováním úkonů pečovatelských služeb a úkonů denního stacionáře usilujeme u našich klientů o zachování dosavadního způsobu života a setrvání v domácím prostředí. Cílem poskytování sociálních služeb je umožnit co nejdelší setrvání v domácím prostředí klientů, možnost využívat místních institucí a místního společenství, udržovat kontakt s rodinou, mírnit nepříznivou sociální situaci klienta a zlepšit dosavadní způsob života. Cílovou skupinou osob jsou senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a bydlí v Rychnově n.kn. a přilehlých obcích. Vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu a sociální situaci potřebují tyto osoby k zajištění svých potřeb pomoc další osoby. Senioři občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu. 3

4 Osoby zdravotně postižené občané, kterým byl pro nepříznivý zdravotní stav přiznán plný invalidní důchod nebo částečný invalidní důchod. 2. Historie a současnost Sociální služby města Rychnov n.kněžnou, obecně prospěšná společnost, vznikla dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl O, vložka 112, tj. dnem Svoji činnost zahájila dne s tím, že navázala na fungování předchozích poskytovatelů pečovatelských služeb v různých organizačních formách financovaných z rozpočtu Města Rychnov n.kn. Sociální služby města Rychnov n.kn., o.p.s. byly dne v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. zaregistrovány u Krajského úřadu v Hradci Králové jako poskytovatelé pečovatelských služeb dle 40 s identifikačním číslem služby a služeb denního stacionáře dle 46 s identifikačním číslem služby Tím byla splněna zákonná povinnost k tomu, aby společnost mohla vykonávat dál svoji činnost a mohla se účastnit na projektech, které jsou financovány z veřejných rozpočtů. Údaje v registru poskytovatele služeb jsou udržovány v aktuálním stavu tím, že každá změna /personální, kapacita aj./ je hlášena na KÚ Hradec Králové. Poskytování pečovatelských služeb bylo na základě uzavřené smlouvy od rozšířeno pro občany Solnice a Ještětic. Dne byla uzavřena smlouva o poskytování pečovatelské služby v Černíkovicích a Domašíně. Terénní pečovatelské služby jsou služby určené pro klienty, kteří ze zdravotních či jiných důvodů si nejsou schopni zajistit životní potřeby v přirozeném prostředí. Je jim poskytována pomoc při péči o hygienu, při vedení domácnosti, zajištění stravy a nákupů, péče o prádlo, při kontaktu s úřady nebo lékaři atd. Služby jsou poskytovány jednak v domech s pečovatelskou službou v Rychnově n.kn., v bytech klientů na území města RK a přilehlých obcích, zejména Solnice, Černíkovice, Ještětice, Domašín. Na základě individuálních smluv s obcemi a pro jednotlivé občany je možno poskytovat i pečovatelskou službu v dalších obcích. Zázemí pro poskytování terénních pečovatelských služeb je umístěno v domech s pečovatelskou službou, kde jsou k dispozici provozní místnosti pro 4

5 pečovatelky, prádelny, přípravny jídla, umývárny nádobí, jídelny a klubovny pro klienty. Součástí prostoru pro výkon pečovatelských služeb je středisko osobní hygieny, které využívají i klienti, kteří jsou k osobní hygieně dováženi z okolí. Nedílnou součástí výbavy pro plynulý chod služeb jsou automobily, které zajišťují zejména rozvoz stravy po Rychnově a nejbližším okolí a následného svážení jídlonosičů do umývárny. Automobilový park slouží klientům k dopravě do střediska osobní hygieny, k dovozům do denního stacionáře a je využíván k transportu klientů na lékařská vyšetření, neboť tento způsob dopravy k lékařům je šetrnější, pružnější a rychlejší než jízdy sanitou. Domovinka /denní stacionář/ - zde se poskytuje ambulantní služba osobám které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby a nemohou zůstat sami ve své domácnosti. Zároveň se jedná o pomoc rodině, která je během dne v zaměstnání a není schopna péči o svého blízkého v této době zajistit. Klub seniorů umožňuje společenské a kulturní vyžití seniorů z Rychnova n.kn. a přilehlých obcí, svojí činností podporuje vhodné prožití volného času seniorů. Půjčování zdravotních pomůcek - pro seniory a zdravotně postižené, umožňuje překonat a lépe zvládat potíže s tělesným hendikepem. Pomůcky jsou poskytovány na dobu nezbytně nutnou s tím, že klient popř. jeho rodina má dostatek času na pořízení své vlastní pomůcky. Domácí zdravotní péče a fyzioterapie tato pomoc se poskytuje nemocným občanům všech věkových skupin, kteří potřebují zdravotní péči ve svých domácnostech aplikovanou zdravotními sestrami. Tato služba musí být indikována ošetřujícím lékařem a je hrazena zdravotní pojišťovnou. 3. Organizační zajištění chodu organizace Sociální služby města Rychnov n.kn. o.p.s, je organizace založená Městem Rychnov n.kn. a statutárním orgánem je správní rada, která řídí společnost. Předseda správní rady vykonává funkci statutárního zástupce společnosti a navenek ji zastupuje. Správní rada se v období roku 2008 sešla čtyřikrát, vždy byla usnášeníschopná a vždy byla přítomna ředitelka. 5

6 V roce 2009 schválila správní rada rozšíření pečovatelských služeb pro obec Černíkovice, odsouhlasila rozšíření Domovinky, byl schválen návrh na nákup automobilu. Organizační schéma Město Rychnov nad Kněžnou - zakladatel o.p.s. Zastupitelstvo města Správní rada o.p.s. Oldřich Štěpánek, PaedDr. Miroslav Richter, Mgr. Jan Zemen, Mgr.Eva Šmídová, Bc. František Vogl, MUDr. Markéta Štruplová Dozorčí rada o.p.s. Kontrolní orgán společnosti Karel Knop, JUDr. Jarmila Kabelková, Ing. Pavel Rathouský Sociální služby města Rychnov n.kn., o.p.s. Ing. Ivana Podlešáková ředitelka Bc. Hana Skořepová zástupkyně Bc. Marta Mykyta sociální pracovnice Jana Klazarová ekonomka účetní Sociální pracovníci v přímé péči /stav k / Pečovatelská služba terénní pečovatelky Penzion Anežka Penzion Eliška Terén Počet pečovatelek Boháčová Monika Bukovská Kamila Mišáková Mirka Dostálová Marta /MD/ Martincová Ilona Satranská Hana Hermanová Alena Nováková Eva Šimková Monika Chovančíková Lenka Pospíšilová Helena Varadiová Jana Ješinová Lucie Řičařová Gabriela Řičařová Dominika Černá Helena Šrittrová Zdenka Svobodová Ilona /SOH/ Denní stacionář /Domovinka/ -pečovatelky: 6

7 Počet pečovatelek Hvězdová Eva, Přikrylová Zuzana Ostatní provozní personál počet /Stav k / Řidiči Štencl Oldřich 1,5 Šimek Petr Uklízečky Halamková Leona 2 Švehláková Jiřina Provozní personál Drhlíková Jitka /rozvoz stravy, Fendrštátová Karla 3 praní prádla, Janovcová Marie žehlení/ Středisko Solnice Jirušková Dagmar 1,5 Šmídová Marcela Středisko Černíkovice 0,5 Zdravotní sestry Zdravotní sestry pro domácí péči /2 úvazky/ 2 Celkem 34,5 pracovníků 7

8 4. Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2008 Přehled nákladů a výnosů za rok 2008 Náklady Kč Výnosy Kč Spotřeba materiálu Tržby z prodeje služeb obce Spotřeba energií klienti 3, Opravy a udržování zdrav.pojišťovny 1, Cestovné Úroky Tržby z prodeje služeb ost Ostatní služby 2, Ostatní výnosy z toho obědy 1, Dotace Města RK 5, Mzdy 6, Dotace od KÚ HK Pojištění 2, Dotace od MPSV 1, Zákonné sociální náklady Ost. sociální náklady Ostatní náklady celkem Daň z příjmu Odpisy Náklady celkem 12, Výnosy celkem 13, Rozdíl /Výnosy náklady/ ,-- Hospodaření společnosti skončilo v roce 2008 přebytkem ve výši Kč, což způsobilo započítání pravomocného rozsudku v kauze paní Dany Vejtrubové. Reálný přebytek činí Kč. Náklady největší podíl na provozních nákladech společnosti tvoří náklady na mzdy a zákonná pojištění, které platí zaměstnavatel. Mzdové náklady s příslušenstvím pro rok 2008 činí 67, 4%. Průměrná mzda za sledovaný rok byla u pečovatelek ,-Kč tj. o 506,-- Kč více než v předchozím roce Další velkou nákladovou položkou, která je rok od roku vyšší, je příspěvek na obědy pro pečované ve výši Kč. 8

9 Spotřeba PHM je úměrná zvýšenému počtu ujetých kilometrů a je nutno konstatovat, že se příznivě projevilo snížení cen benzínu v druhé části roku Náklady na provozování sociálních služeb v Solnici a Černíkovicích jsou nedílnou součástí celkových nákladů společnosti a jsou kompenzovány z rozpočtů zmíněných obcí tak, jak je uvedeno ve smlouvě. Investiční náklady - vzhledem k příznivému vývoji příjmů a výdajů byl Správní radou a Radou města RK schválen a v prosinci 2008 realizován nákup nového automobilu typu dodávky v hodnotě Kč. Výnosy a další zdroje - provoz společnosti je financován vlastní činností, tj. poskytováním sociálních služeb klientům v Rychnově n.kn. a občanům přilehlých obcí. U těchto klientů se finančně spolupodílejí i obce. Dalším zdrojem příjmů bylo půjčování kompenzačních pomůcek a provozování domácí zdravotní péče. Provoz společnosti byl rovněž dotován z rozpočtu zřizovatele Města Rychnov n.kn., z rozpočtu MPSV a z rozpočtu KÚ HK v objemech, které jsou uvedeny v tabulce. Díky vyšším příjmům od klientů a vyšší dotaci od MPSV a KÚ HK - 570tis. Kč mohl být příspěvek od zřizovatele snížen o Kč proti skutečnosti v roce 2007 a zároveň část dotace od zřizovatele byla použita jako investiční dotace na nákup automobilu. Získané dotace od MPSV Praha a KÚ Hradec Králové byly využity v souladu se schváleným projektem, tzn. na podporu provozu pečovatelské služby a na činnost denního stacionáře. Dotace byla řádně a včas vyúčtována. Zvýšenými příjmy a vyššími dotacemi od jiných subjektů než je zřizovatel, se snížil podíl zřizovatele na celkových provozních nákladech. Pro rok 2008 je to 41,50 %, v roce 2007 to bylo 51,7%, v roce 2006 to bylo 69,5% a v roce ,7%. 9

10 5. Sociální služby v roce 2008 Pečovatelská služba - 40 Pečovatelská služba je provozována na základě registrace u KÚ Hradec Králové. Průběžně je prováděna aktualizace jak personálního obsazení tak i změny kapacity. Na základě upřesnění metodiky pro stanovení kapacity u pečovatelské služby byla v roce 2008 provedena změna v kapacitě této registrované služby. Kapacita byla stanovena u terénních služeb průměrných 137 klientů/den, u ambulantních služeb /SOH/ 8 klientů/den. Kapacita denního stacionáře je 10 klientů denně. Původně uváděná kapacita byla stanovena jako měsíční - tj. 330 klientů měsíčně. Tento údaj vycházel z dlouholetých průměrů obsloužených klientů během l měsíce. V případě nově stanovené kapacity se vychází z průměrného počtu klientů, které je možno obsloužit během dne. Během roku 2008 byla poskytnuta služba v průměru 316 klientům v měsíci jak v rámci domů s pečovatelskou službou, tak v bytech a domech v Rychnově n.kn. a nejbližším okolí. Činnost pečovatelské služby byla od rozšířena pro občany Černíkovic a Domašína. Zde bylo uzavřeno 11 smluv o poskytování PS a služba je poskytována v domě s PS Černíkovice a v rámci vsi včetně Domašína. Celkem bylo poskytnuto během roku hodin služeb v nejrůznějším složení. Konkrétní údaje o rozložení služeb, množství úkonů /rozvozy obědů/ a kilogramy vypraného prádla jsou k nahlédnutí v přiložených tabulkách. Tyto tabulky také ukazují srovnání roku 2007 a roku Tržby z prodeje služeb obce a klienti v PS byly ve sledovaném roce celkem 3, ,-- Kč. Denní stacionář 46 Domovinka Tato registrovaná služba v průběhu roku 2008 obsloužila průměrně 9 klientů denně. Tuto službu obsluhují 2 pečovatelky, které v době od 7.00 hod. do hod. zajišťují jak péči, tak i program. Začátek a konec provozní doby se operativně přizpůsobuje potřebám klientů. Během roku 2008 byly v Domovince provedeny úkony v objemu hod. Klientům v denním stacionáři je zajištěna kompletní péče v souladu s ceníkem služeb včetně duševní a fyzické aktivizace. Zároveň je péče kombinována s pečovatelskou službou a domácí zdravotní péčí. Za využívání denního stacionáře bylo vyúčtováno ,-- Kč. Na začátku roku 2008 se rozšířily prostory denního stacionáře o ložnici, kde mohou klienti po obědě v klidu odpočívat, aniž by je rušil provoz denních místností. Tímto krokem se podařilo péči v denním stacionáři pro personál i klienty ulehčit. 10

11 Domácí zdravotní péče Nedílnou součástí komplexní péče o klienty je domácí zdravotní péče, kterou provádí zdravotní sestry a to nepřetržitě 24 hod. denně a 7 dnů v týdnu. V roce 2008 bylo ošetřeno 86 pacientů a bylo uhrazeno celkem zdravotních výkonů. Celkové tržby za sledované období dosáhly ,-- Kč. V tomto roce Všeobecná pojišťovna proplácela skutečně odvedené a zároveň účtované výkony a tím bylo dosaženo tohoto dobrého výkonu než v roce předcházejícím, kdy byly výkony hrazeny do výše stanoveného rámce. Péče o volný čas seniorů V roce 2008 připravil personál pro naše klienty 1 poznávací zájezd po orlických horách, který se těší vždy značné oblibě. Jedná se o ½ denní výlet, který zvládnou i lidé méně pohybliví a méně výkonní, neboť je objednán autobus s plošinkou, která do prostoru autobusu vyveze vozíčkáře. Svátky jako velikonoce a vánoce jsou vždy tradičně oslavovány vystoupením dětí a žáků místních škol. Vyvrcholením však je vánoční besídka v hotelu Havel, kde v roce 2008 vystoupili pozounisté a smyčcový orchestr ZUŠ v Rychnově n.kn. Tradičně byly nadělovány dárky, které byly zakoupeny z darů pro seniory. 6. Přehled aktivit seniorů Akce pro klienty PS počet klientů Akce členů Klubu seniorů počet klientů Zájezd O.H. 25 zájezdy 9x 384 Koncerty 2 x 17 Bohoslužby 1x 16 koncerty 1x 45 Poláčkovo léto 3 Grilování 2x 99 Vycházky 7x 149 Setkání s vedením Města 75 Posezení 5x 300 Besídka 1x 42 Besedy 2x 87 Exkurze 1x 21 přednášky 4x 95 Exkurze 1x 102 Klub seniorů se schází pravidelně na svých setkáních v klubovnách v budově VZP, kde si společně se samosprávou připravují vlastní program. Činnost Klubu byla podpořena ročním příspěvkem ve výši 51 tis. Kč pro rok Z těchto prostředků jsou financovány zájezdy a vstupy na představení. Příspěvek na zájezd je poskytován ve výši ½ ceny dopravy. Zbytek nákladů na cenu zájezdu si platí každý účastník sám. Krátký přehled akcí je uveden v tabulce. 11

12 7.Vzdělávání personálu V roce 2008 bylo na vzdělání personálu poskytnuto ,-- Kč a jednalo se o běžná povinná školení jako je: 1. Školení řidičů Pořadatel: Autoškola Horák Účast: 32 osob pečovatelky a ostatní personál 2. Příprava poskytovatele na inspekci Pořadatel: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR Účast: 2 osoby ředitelka, zástupkyně ředitelky 3. Mzdové předpisy, nemocenské dávky Pořadatel: Anag Účast: 2 osoby-ředitelka, účetní 4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární prevence Pořadatel: Požární servis, RK Účast: všichni zaměstnanci společnosti 8. Přehled projektů pro rok 2008 V roce 2008 byla zpracována žádost o přidělení finančních prostředků na financování provozu Sociálních služeb o.p.s. na provoz pečovatelské služby a na činnost denního stacionáře, a to na MPSV v Praze a na Krajském úřadě v Hradci Králové Bylo vyhověno následovně: 1. MPSV Zajištění provozu pečovatelské služby a rozvoj stacionáře Celkem 1, Kč /PS 1, ,-- Kč, DS ,-- Kč/ 2. KÚ Hradec Králové Zajištění provozu pečovatelských služeb ,-- Kč. Oba projekty řešily financování běžného provozu sociálních služeb tak, aby byla zachována dosavadní kvalita a našim klientům bylo umožněno co nejdéle setrvat ve vlastním domácím prostředí. Všechny přidělené prostředky byly vyčerpány a dotace ve stanoveném termínu vyúčtována. V roce 2008 bylo opět spolupracováno v rámci krajského projektu benchmarkingového sběru dat, kde byly doplněny další požadované údaje za rok 2008 a doplňování údajů navazovalo na předchozí účasti v tomto rozsáhlém projektu. 12

13 9. Sídlo a kontakty: Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s. Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou Tel , IČ: Ředitelka společnosti: Zástupkyně: Ing. Ivana Podlešáková Bc. Hana Skořepová Tel , Tel ,

14 Přílohy Sociální služby PS celkem v letech Sociální služby ,01 154,21 169,44 134,59 176,23 142,08 177,50 165,26 180,43 198,18 190,83 211, ,60 A/ ,18 180,67 210,78 247,37 250,08 240,01 213,15 246,58 250,74 245,86 239,74 206, ,47 Pomoc a podpora 2009 při podávání 2010 jídla a pití ,68 33,34 37,51 38,74 57,25 44,24 42,00 46,21 67,34 71,25 63,83 61,43 608,82 A/ ,59 42,15 57,50 66,92 84,91 63,75 77,41 58,76 62,01 70,27 62,83 50,01 755,11 oblékání 2010 a svlékání ,50 109,93 113,10 103,91 138,67 138,06 180,73 324,18 248,49 289,92 294,41 276, ,74 A/ ,09 349,33 375,54 397,00 403,53 398,76 462,76 428,32 447,00 418,83 385,99 360, ,73 Pomoc při prostor orientaci, samost pohybu ve vn.pr ,66 13,17 12,92 9,83 12,17 23,42 11,83 24,42 14,92 23,33 20,66 12,00 205,33 A/ ,83 3,67 10,18 24,42 19,33 29,84 15,33 15,99 14,84 16,17 15,84 11,17 186,61 přesunu na lůžko 2010 nebo vozík Sociální služby ,89 109,74 145,77 124,49 143,08 131,66 137,90 143,65 141,60 161,00 147,76 135, ,63 B/ ,90 103,07 120,84 141,93 141,25 118,34 129,17 128,76 144,85 125,86 119,32 109, ,88 úkonech osobní 2010 hygieny ,25 12,92 17,66 12,29 14,17 13,53 13,35 14,08 10,68 15,67 14,61 12,09 162,30 B/ ,76 12,60 10,82 12,68 12,26 13,69 17,49 17,52 20,51 16,98 23,02 15,68 185,01 základní péči 2010 o vlasy a nehty ,50 6,67 15,75 19,50 18,83 17,67 20,67 20,35 24,08 24,33 25,66 24,00 222,01 B/ ,67 27,17 40,24 33,00 37,99 32,17 45,00 63,16 58,25 41,66 41,67 33,84 481,82 použití 2010 WC 14

15 Sociální služby C/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zajištění stravy 2009 výroba jídel 2010 neposkytuje se , , , , , , , , , , , , ,00 C/ , , , , , , , , , , , , ,00 Dovoz nebo 2009 donáška jídla 2010 ( úkon ) , , , , , , , , , , , , ,00 C/ , , , , , , , , , , , , ,00 Stravování 2009 v jídelně DPS 2010 ( úkon ) ,59 16,33 22,00 21,75 5,28 10,49 0,00 4,58 18,84 18,16 17,17 16,50 177,69 C/ ,67 22,74 53,84 45,92 64,24 19,84 30,83 31,67 27,50 29,59 39,84 52,17 438,85 přípravě jídla 2010 a pití ,08 101,26 119,27 71,85 100,74 116,82 126,18 149,49 140,75 155,67 138,33 131, ,78 C/ ,25 137,17 149,09 131,33 125,42 147,49 158,41 144,58 155,41 152,43 142,54 136, ,87 Příprava 2009 a podávání jídla 2010 a pití Sociální služby ,67 170,18 171,79 178,58 205,67 184,42 186,23 201,44 221,25 234,67 240,75 206, ,33 D/ ,50 227,31 259,83 299,06 270,29 288,08 303,84 249,93 314,84 286,33 285,15 319, ,03 Běžný úklid 2009 a údržba 2010 domácnosti D/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Údržba domácích 2009 spotřebičů ,00 1,00 51,09 38,42 8,32 4,83 3,00 3,50 8,67 52,84 57,69 3,42 232,78 D/ ,41 12,67 28,05 46,02 24,09 10,83 10,15 10,66 18,41 44,00 56,67 44,02 309,98 zajištění velkého 2010 úklidu domácn. D/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Donáška 2009 vody 2010 D/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Topení v kamnech 2009 donáška a přípr topiva 15

16 Sociální služby ,58 101,67 112,58 103,00 100,48 93,28 88,34 108,92 95,00 102,08 111,25 87, ,51 D/ ,25 90,92 94,83 104,08 119,08 114,26 122,83 114,67 121,16 128,00 115,17 107, ,67 Běžné nákupy 2009 a pochůzky ,00 98,00 2,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 109,00 D/ ,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 10,50 Velký 2009 nákup 2010 ( úkon ) ,00 142,00 246,00 177,40 205,50 164,00 139,45 181,00 164,50 236,30 241,50 180, ,65 D/ ,50 194,50 219,50 288,00 221,50 296,50 208,00 157,50 197,50 190,50 299,00 244, ,20 Praní a žehlení 2009 ložního prádla 2010 ( kg ) ,00 88,75 57,00 55,95 59,75 63,25 65,50 55,00 68,00 54,50 58,50 47,50 923,70 D/ ,50 37,50 53,50 49,00 34,00 42,75 84,50 81,50 88,50 72,50 85,00 74,50 746,75 Praní a žehlení 2009 osobního prádla 2010 ( kg ) 2012 Sociální služby ,50 36,00 32,00 31,00 33,50 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,50 E/ ,00 28,00 28,00 42,00 22,00 32,50 0,00 0,00 42,00 36,50 29,00 28,00 288,00 Doprovod dětí ,92 93,67 82,65 87,83 101,65 99,36 72,00 113,00 106,00 137,00 117,83 85, ,91 E/ ,50 134,50 121,25 145,25 142,40 154,26 153,67 153,83 186,52 171,50 169,20 137, ,13 Doprovod dětí 2009 dospělých 2010 Sociální služby ,00 245,00 262,00 258,00 257,00 258,00 266,00 288,00 305,00 283,00 298,00 271,00 Počet ,00 307,00 310,00 315,00 311,00 328,00 309,00 304,00 318,00 321,00 325,00 325,00 klientů ,83 960, ,53 975, , , , , , , , , ,93 Počet , , , , , , , , , , , , ,15 hodin , , , , , , , , , , , , ,00 Počet , , , , , , , , , , , , ,50 úkonů ,00 230,75 303,00 233,35 265,25 227,25 204,95 236,00 232,50 290,80 300,00 227, ,35 Počet ,00 232,00 273,00 337,00 255,50 339,25 292,50 239,00 286,00 263,00 384,00 318, ,95 kg

17 Vývoj poskytovaných hodin pečovatelských služeb v letech za Sociální služby města RK hodiny Hodiny 2007 Hodiny I II III IV V VI měsíc VII VIII IX X XI XII Hodiny 2008 Hodiny 2007 Vývoj poskytovaných úkonů v letech za Sociální služby města RK úkony Úkony 2007 Úkony I II III IV V VI měsíce VII VIII IX X XI XII Úkony 2008 Úkony

18 Struktura poskytovaných hodin pečovatelských služeb v roce 2007 za Sociální služby města RK A1 A2 2% 9% 1% 9% 15% 4% A3 A4 B1 B2 B3 17% 16% C3 C4 1 12% D1 D2 D3 1% D4 D5 1% 2% 1% D6 E1 E2 Struktura poskytovaných hodin pečovatelských služeb v roce 2008 za Sociální služby města RK A1 A2 2% 1% 7% 9% 14% 4% A3 A4 B1 B2 B3 17% 24% C3 C4 9% 2% 8% D1 D2 D3 D4 2% 1% 1% D5 D6 E1 E2 18

19 Struktura poskytovaných úkonů v roce 2007 za Sociální služby města RK 32% 68% C1 C2 Dovoz C2 Jídelna D7 Struktura poskytovaných úkonů v roce 2008 za Sociální služby města RK 28% 72% C1 C2 Dovoz C2 Jídelna D7 19

20 Struktura vypraných kilogramů prádla v roce 2007 za Sociální služby města RK (v kg) 923, ,65 D8 D9 Struktura vypraných kilogramů prádla v roce 2008 za Sociální služby města RK (v kg) 746, ,20 D8 D9 20

21 Sociální služby PS Rychnov nad Kněžnou v letech Rychnov n.kn ,01 154,21 169,44 134,59 176,23 142,08 177,50 165,26 180,43 198,18 190,83 211, ,60 A/ ,01 180,67 205,78 235,70 244,58 230,67 207,15 242,58 246,74 240,69 235,74 201, ,30 Pomoc a podpora 2009 při podávání 2010 jídla a pití ,68 33,34 37,51 38,74 57,25 44,24 36,50 40,01 62,54 70,25 63,83 61,13 591,02 A/ ,59 42,15 57,50 66,92 84,91 62,09 71,75 54,08 59,00 66,09 58,99 48,01 730,08 oblékání 2010 a svlékání ,50 109,93 113,10 103,91 138,67 138,06 180,43 324,18 248,49 289,92 294,41 276, ,44 A/ ,09 337,33 359,21 383,75 386,26 378,85 445,84 402,74 421,59 372,00 335,74 317, ,31 Pomoc při prostor orientaci, samost pohybu ve vn.pr ,66 13,17 12,92 9,83 12,17 23,42 11,83 24,42 14,92 23,33 20,66 12,00 205,33 A/ ,83 1,34 9,51 23,25 18,83 28,84 14,83 15,32 14,17 15,50 15,51 11,17 178,10 přesunu na lůžko 2010 nebo vozík Rychnov n.kn ,89 109,74 145,77 124,49 143,08 131,66 133,20 136,45 138,30 157,30 143,76 131, ,43 B/ ,07 92,07 110,09 117,68 115,00 111,58 120,84 121,75 139,34 118,01 113,48 105, ,51 úkonech osobní 2010 hygieny ,25 12,92 17,66 12,29 14,17 13,53 12,35 14,08 10,68 15,67 14,61 12,09 161,30 B/ ,26 9,10 9,52 9,85 9,49 10,85 15,32 14,36 16,68 14,32 20,69 14,85 155,29 základní péči 2010 o vlasy a nehty ,50 6,67 15,75 19,50 18,83 17,67 20,67 20,35 24,08 24,33 25,66 24,00 222,01 B/ ,67 27,17 40,24 33,00 37,99 32,17 45,00 63,16 58,25 41,66 41,67 33,84 481,82 použití 2010 WC 21

22 Rychnov n.kn. C/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zajištění stravy 2009 výroba jídel 2010 neposkytuje se , , , , , , , , , , , , ,00 C/ , , , , , , , , , , , , ,00 Dovoz nebo 2009 donáška jídla 2010 ( úkon ) , , , , , , , , , , , , ,00 C/ , , , , , , , , , ,00 852, , ,00 Stravování 2009 v jídelně DPS 2010 ( úkon ) ,59 16,33 22,00 21,75 5,28 10,49 0,00 4,58 18,84 18,16 17,17 15,00 176,19 C/ ,67 18,50 44,59 40,92 57,74 15,50 21,50 21,34 20,67 20,09 30,01 36,84 342,37 přípravě jídla 2010 a pití ,08 101,26 119,27 71,85 100,74 116,82 126,18 149,49 140,75 155,67 138,33 131, ,78 C/ ,25 137,17 147,42 131,33 125,42 147,49 158,24 144,58 154,91 152,43 142,54 135, ,03 Příprava 2009 a podávání jídla 2010 a pití Rychnov n.kn ,67 170,18 171,79 178,58 205,67 184,42 168,43 179,14 199,95 219,87 226,75 195, ,83 D/ ,17 206,06 232,36 273,73 243,32 246,42 263,09 220,27 280,84 259,16 262,32 295, ,28 Běžný úklid 2009 a údržba 2010 domácnosti D/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Údržba domácích 2009 spotřebičů ,00 1,00 51,09 38,42 8,32 4,83 3,00 3,50 5,07 41,54 55,99 1,22 213,98 D/ ,25 2,50 25,75 33,49 17,42 6,00 2,65 3,83 12,91 22,00 51,17 22,69 202,66 zajištění velkého 2010 úklidu domácn. D/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Donáška 2009 vody 2010 D/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Topení v kamnech 2009 donáška a přípr topiva 22

23 Rychnov n.kn ,58 101,67 112,58 103,00 100,48 93,28 86,14 107,42 95,00 101,08 106,75 85, ,01 D/ ,08 82,59 84,83 96,08 111,83 102,42 105,83 101,67 111,16 110,00 92,17 89, ,33 Běžné nákupy 2009 a pochůzky ,00 98,00 2,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 109,00 D/ ,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 8,50 Velký 2009 nákup 2010 ( úkon ) ,00 142,00 246,00 177,40 205,50 164,00 131,45 176,50 157,00 231,30 241,50 172, ,65 D/ ,00 186,50 204,00 255,50 198,50 269,00 181,00 133,00 179,00 169,00 270,50 218, ,50 Praní a žehlení 2009 ložního prádla 2010 ( kg ) ,00 88,75 57,00 55,95 59,75 63,25 64,50 53,50 64,50 38,00 44,50 38,50 878,20 D/ ,00 26,50 46,50 38,00 32,00 32,75 80,00 70,50 74,50 61,00 74,00 62,50 626,25 Praní a žehlení 2009 osobního prádla 2010 ( kg ) 2012 Rychnov n.kn ,50 36,00 32,00 31,00 33,50 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,50 E/ ,00 28,00 28,00 42,00 22,00 32,50 0,00 0,00 42,00 36,50 29,00 28,00 288,00 Doprovod dětí ,92 93,67 82,65 87,83 101,65 99,36 71,50 113,00 105,00 137,00 116,83 85, ,41 E/ ,00 113,00 99,00 120,00 111,00 119,75 118,92 118,50 147,52 120,50 109,03 84, ,97 Doprovod dětí 2009 dospělých 2010 Rychnov n.kn ,00 245,00 262,00 258,00 257,00 258,00 240,00 262,00 278,00 257,00 271,00 245,00 Počet ,00 266,00 267,00 274,00 265,00 285,00 264,00 260,00 271,00 269,00 275,00 275,00 klientů ,83 960, ,53 975, , , , , , , , , ,83 Počet , , , , , , , , , , , , ,05 hodin , , , , , , , , , , , , ,00 Počet , , , , , , , , , , , , ,50 úkonů ,00 230,75 303,00 233,35 265,25 227,25 195,95 230,00 221,50 269,30 286,00 210, ,85 Počet ,00 213,00 250,50 293,50 230,50 301,75 261,00 203,50 253,50 230,00 344,50 281, ,75 kg

24 Vývoj poskytovaných hodin pečovatelských služeb v letech v Rychnově n. Kn hodiny Hodiny 2007 Hodiny I II III IV V VI měsíc VII VIII IX X XI XII Hodiny 2008 Hodiny

25 Struktura poskytovaných hodin pečovatelských služeb v roce 2007 v Rychnově n. Kn. A1 2% 9% 1% 9% 15% 4% A2 A3 A4 B1 B2 B3 16% 17% C3 C4 11% 2% 12% D1 D2 D3 1% D4 D5 1% 1% D6 E1 E2 Struktura poskytovaných hodin pečovatelských služeb v roce 2008 v Rychnově n. Kn. A1 1% 6% 2% 7% 15% 4% A2 A3 A4 B1 B2 17% 25% B3 C3 C4 9% 3% 8% D1 D2 D3 D4 D5 2% 1% 1% D6 E1 E2 25

26 Struktura poskytovaných úkonů v roce 2007 v Rychnově n. Kn. 31% 69% C1 C2 Dovoz C2 Jídelna D7 Struktura poskytovaných úkonů v roce 2008 v Rychnově n. Kn. 27% 73% C1 C2 Dovoz C2 Jídelna D7 26

27 Struktura vypraných kilogramů prádla v roce 2007 v Rychnově n. Kn. (v kg) 878, ,65 D8 D9 Struktura vypraných kilogramů prádla v roce 2008 v Rychnově n. Kn. (v kg) 626, ,50 D8 D9 27

28 Sociální služby PS Solnice v letech Solnice A/ ,17 0,00 5,00 11,67 5,50 9,34 6,00 4,00 4,00 5,17 4,00 4,33 59,17 Pomoc a podpora 2009 při podávání 2010 jídla a pití ,5 6,2 4, ,3 17,8 A/ ,66 5,66 4,68 3,01 4,18 3, ,03 oblékání 2010 a svlékání , ,3 A/ ,17 5,50 5,83 2,00 5,83 7,00 6,49 8,00 8,50 18, ,67 93,82 Pomoc při prostor orientaci, samost pohybu ve vn.pr A/ ,00 2,33 0,67 1,17 0,50 1,00 0,50 0,67 0,67 0,67 0,33 0 8,51 přesunu na lůžko 2010 nebo vozík Solnice ,7 7,2 3,3 3,7 4 3,3 26,2 B/ ,67 5,17 4,67 20,00 22,25 5,01 6,33 5,84 4,51 6,18 4, ,96 úkonech osobní 2010 hygieny B/ ,50 0,50 1,00 1,33 1,17 1,34 2,17 1,99 2,83 2,16 1,33 0,83 17,15 základní péči 2010 o vlasy a nehty B/ použití 2010 WC 28

29 Solnice C/ Zajištění stravy 2009 výroba jídel 2010 neposkytuje se C/ Dovoz nebo 2009 donáška jídla 2010 ( úkon ) C/ Stravování 2009 v jídelně DPS 2010 ( úkon ) ,5 1,5 C/ ,67 1,33 6,50 3,00 5,50 2,84 7,83 8,16 6,83 9,50 9,83 13,83 79,82 přípravě jídla 2010 a pití C/ ,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,50 0,00 0 1,5 3,84 Příprava 2009 a podávání jídla 2010 a pití 0 0 Solnice ,8 22,3 21,3 14, ,3 101,5 D/ ,33 16,17 15,67 18,83 19,17 35,49 33,00 23,49 27,50 21,67 19,33 21,33 271,98 Běžný úklid 2009 a údržba 2010 domácnosti D/ Údržba domácích 2009 spotřebičů ,6 11,3 1,7 2,2 1 8,8 D/ ,00 7,17 0,00 10,83 4,17 0,00 2,50 1,83 1,00 17, ,83 60,33 zajištění velkého 2010 úklidu domácn D/ Donáška 2009 vody D/ Topení v kamnech 2009 donáška a přípr topiva

30 Solnice ,2 1, ,5 2,3 11,5 D/ ,67 3,00 7,50 6,00 4,00 9,17 9,50 8,50 5,50 12,00 11,5 9 89,34 Běžné nákupy 2009 a pochůzky D/ Velký 2009 nákup 2010 ( úkon ) ,5 7, D/ ,5 8 13, , ,5 17,5 14,5 167 Praní a žehlení 2009 ložního prádla 2010 ( kg ) ,5 3,5 16, ,5 D/ , ,5 9,5 11 9, Praní a žehlení 2009 osobního prádla 2010 ( kg ) 2012 Solnice E/ Doprovod dětí , ,5 E/ ,5 1,5 1, ,17 3,5 32,17 Doprovod dětí 2009 dospělých Solnice Počet klientů ,2 34,0 31,8 25,2 20,9 181,1 Počet ,2 42,2 50,5 76,8 70,6 74,4 81,7 68,2 68,9 104,4 75,7 83,8 833,11 hodin Počet úkonů , ,5 Počet , , ,5 26,5 268 kg

31 Vývoj poskytovaných hodin pečovatelských služeb v letech v Solnici hodiny Hodiny 2007 Hodiny I II III IV V VI měsíc VII VIII IX X XI XII Hodiny 2008 Hodiny

32 Struktura poskytovaných hodin pečovatelských služeb v roce 2007 v Solnici A1 1 6% 1% 1 14% 1% 1% A2 A3 A4 B1 B2 B3 C3 C4 D1 56% D2 D3 D4 D5 D6 E1 E2 Struktura poskytovaných hodin pečovatelských služeb v roce 2008 v Solnici A1 7% 11% 4% 7% 3% 11% 1% A2 A3 A4 B1 B2 B3 11% C3 C4 33% 1 D1 D2 D3 2% D4 D5 D6 E1 E2 32

33 Struktura poskytovaných úkonů v roce 2007 v Solnici 48% 52% C1 C2 Dovoz C2 Jídelna D7 Struktura poskytovaných úkonů v roce 2008 v Solnici 41% 59% C1 C2 Dovoz C2 Jídelna D7 33

34 Struktura vypraných kilogramů prádla v roce 2007 v Solnici (v kg) 33,00 45,50 D8 D9 Struktura vypraných kilogramů prádla v roce 2008 v Solnici (v kg) 101,00 167,00 D8 D9 34

35 Sociální služby PS Černíkovice v letech Černíkovice A/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc a podpora 2009 při podávání 2010 jídla a pití A/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oblékání 2010 a svlékání A/ ,83 6,50 10,50 11,25 11,44 12,91 10,43 17,58 16,91 28,00 36,25 33,00 200,60 Pomoc při prostor orientaci, samost pohybu ve vn.pr. A/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 přesunu na lůžko 2010 nebo vozík Černíkovice B/ ,16 5,83 6,08 4,25 4,00 1,75 2,00 1,17 1,00 1,67 1,50 1,00 33,41 úkonech osobní 2010 hygieny B/ ,00 3,00 0,30 1,50 1,60 1,50 0,00 1,17 1,00 0,50 1,00 0,00 12,57 základní péči 2010 o vlasy a nehty B/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 použití 2010 WC 35

36 Černíkovice C/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zajištění stravy 2009 výroba jídel 2010 neposkytuje se 2012 C/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dovoz nebo 2009 donáška jídla 2010 ( úkon ) 2012 C/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stravování 2009 v jídelně DPS 2010 ( úkon ) 2012 C/ ,33 2,91 2,75 2,00 1,00 1,50 1,50 2,17 0,00 0,00 0,00 1,50 16,66 přípravě jídla 2010 a pití C/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příprava 2009 a podávání jídla 2010 a pití Černíkovice D/ ,00 5,08 11,80 6,50 7,80 6,17 7,75 6,17 6,50 5,50 3,50 3,00 77,77 Běžný úklid 2009 a údržba 2010 domácnosti D/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Údržba domácích 2009 spotřebičů 2010 D/ ,16 3,00 2,30 1,70 2,50 4,83 5,00 5,00 4,50 5,00 4,50 6,50 46,99 zajištění velkého 2010 úklidu domácn. D/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Donáška 2009 vody 2010 D/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Topení v kamnech 2009 donáška a přípr topiva 36

37 Černíkovice D/ ,50 5,33 2,50 2,00 3,25 2,67 7,50 4,50 4,50 6,00 11,50 8,75 62,00 Běžné nákupy 2009 a pochůzky 2010 D/ ,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Velký 2009 nákup 2010 ( úkon ) 2012 D/ ,00 0,00 2,00 10,50 14,00 6,50 10,00 11,00 5,50 8,00 11,00 11,20 89,70 Praní a žehlení 2009 ložního prádla 2010 ( kg ) 2012 D/ ,00 0,00 4,00 6,00 0,00 2,00 1,00 1,50 3,00 2,00 0,00 0,00 19,50 Praní a žehlení 2009 osobního prádla 2010 ( kg ) 2012 Černíkovice E/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Doprovod dětí E/ ,50 20,50 20,25 23,25 28,90 33,01 33,25 34,33 35,00 44,00 54,00 49,00 386,99 Doprovod dětí 2009 dospělých 2010 Černíkovice Počet klientů ,00 Počet ,48 52,15 56,48 52,45 60,49 64,34 67,43 72,09 69,41 90,67 112,25 102,75 836,99 hodin ,00 Počet ,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 úkonů ,00 Počet ,00 0,00 6,00 16,50 14,00 8,50 11,00 12,50 8,50 10,00 11,00 11,20 109,20 kg

38 Vývoj poskytovaných hodin pečovatelských služeb v letech v Černíkovicích hodiny Hodiny 2007 Hodiny I II III IV V VI měsíc VII VIII IX X XI XII Hodiny 2008 Hodiny

39 Struktura poskytovaných hodin pečovatelských služeb v roce 2008 v Černíkovicích A1 A2 A3 24% A4 B1 46% 4% B2 B3 C3 C4 7% 6% 9% 2% 2% D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 E2 39

40 Struktura vypraných kilogramů prádla v roce 2008 v Černíkovicích (v kg) 19,50 89,70 D8 D9 40

41 Sociální služby denní stacionář - Domovinka v letech Domovinka rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII celkem Rychnov n.kn ,51 24,66 31,66 24,00 16,66 14,17 13,01 17,00 13,00 17,50 20,68 21,49 259,34 A/ ,18 20,16 22,67 23,17 19,49 11,17 2,17 2,83 0,83 17,18 20,68 17,33 182,86 oblékání 2010 a svlékání ,84 16,67 3,83 14,33 19,00 17,50 16,67 20,00 16,33 19,17 18,33 15,00 202,67 A/ ,17 1,50 6,33 8,00 9,33 9,67 11,33 5,67 5,66 11,50 6,67 5,67 91,50 přesunu na lůžko 2010 nebo vozík ,84 44,67 57,00 48,34 53,83 53,16 45,67 49,83 42,68 63,84 57,49 29,33 615,68 A/ ,00 38,83 42,82 48,66 35,99 42,50 49,68 55,83 53,17 55,84 53,33 42,17 556,82 Pomoc při prostor orientaci, samost pohybu ve vn.pr ,01 58,83 69,49 53,16 58,67 56,34 51,50 71,15 51,84 72,01 69,33 47,50 762,83 A/ ,67 58,50 67,18 72,01 60,68 70,83 78,66 93,67 83,84 46,84 38,50 30,83 762,21 Pomoc a podpora 2009 při podávání 2010 jídla a pití Domovinka rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII celkem Rychnov n.kn ,51 9,50 8,00 8,50 9,50 11,34 8,67 10,67 8,67 14,33 7,83 7,33 121,85 B/ ,50 3,50 3,33 3,50 3,33 4,16 1,67 6,16 3,67 1,17 1,33 2,00 39,32 úkonech osobní 2010 hygieny ,34 15,51 16,33 11,17 14,33 19,50 17,50 25,83 20,51 15,83 13,50 9,34 205,69 B/ ,67 11,67 16,50 12,17 11,84 13,17 15,67 24,83 23,00 12,83 11,50 9,67 173,52 použití 2010 WC ,51 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36 D/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pracovně 2009 výchovná 2010 činnost ,99 14,68 26,34 32,00 39,65 47,17 36,18 58,15 43,16 66,49 61,86 36,68 470,35 D/ ,32 41,35 53,01 51,99 41,99 51,34 57,17 62,17 63,82 56,66 42,33 36,34 607,49 Nácvik a upevň motor.,psych., soc schopn.a dovedn. 41

42 Domovinka rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII celkem Rychnov n.kn. E/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontaktu s rod a dalších aktivit ,16 18,99 33,34 37,82 44,01 42,34 37,85 55,16 40,66 54,67 51,83 34,33 474,16 F/ ,66 43,50 47,35 50,32 41,51 48,50 54,66 59,17 60,33 54,67 41,01 37,67 584,35 Socioterapeutické 2009 činnosti 2010 G/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunikaci 2010 Domovinka rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII celkem Rychnov n.kn Počet klientů ,71 204,36 245,99 229,32 255,65 261,52 227,05 307,79 236,85 323,84 300,85 201, ,93 Počet ,17 219,01 259,19 269,82 224,16 251,34 271,01 310,33 294,32 256,69 215,35 181, ,07 hodin

43 Vývoj poskytovaných hodin v denním stacionáři v letech ,00 300,00 250,00 hodiny 200,00 150,00 100,00 Hodiny 2007 Hodiny ,00 0,00 I II III IV V VI měsíc VII VIII IX X XI XII Hodiny 2008 Hodiny

44 Struktura poskytovaných hodin v denním stacionáři v roce % 8% 7% A1 A2 A3 15% 2 A4 B1 7% 4% 24% B2 D1 D2 E1 F1 G1 Struktura poskytovaných hodin v denním stacionáři v roce % 3% A1 A2 19% A3 A4 2 B1 B2 6% 25% D1 D2 E1 F1 1% G1 44

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. Strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ZDISLAVA Veselí, o. p. s. o průběhu poskytování služeb v roce 2012 Obsah: 1. Základní informace o společnosti 2. Vykonávané činnosti a poskytované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva Charita Kopřivnice Výroční zpráva r. 2012 Obsah: Úvodní slovo.. 2 Organizační schéma Charity Kopřivnice... 2 Základní údaje o organizaci... 3 Historické mezníky... 3 Veřejný závazek. 4 Charitní ošetřovatelská

Více

Výroční zpráva 2011. Název organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín

Výroční zpráva 2011. Název organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín Výroční zpráva 2011 Název organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace Adresa náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín Právní forma příspěvková organizace IČO 75123215 Identifikátor

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. Nitranská ul. 4091-2 767 01 Kroměříž IČO: 26940931 tel: 573 341 700 e-mail : prochazkova@pecovat.cz ředitelka : Ing. Michaela Procházková

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2011 Výroční zpráva za rok 2011 1. Kontakty Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel) (uvedené

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Pečovatelská služba Zpracoval: Jana Horáčková, náměstkyně Schválil: Mgr. Leoš Valigurský, ředitel Platnost od

Více

Provozní řád. Všeobecná ustanovení

Provozní řád. Všeobecná ustanovení Provozní řád Všeobecná ustanovení 1. název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 2. se sídlem: Pastýřská 4, 350 02 Cheb 3. IČ: 70887985 4. právní forma: příspěvková organizace 5. zřizovatel:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz Zpráva o činnosti za rok 2011 Kontakty: Mgr. Iveta Jankovičová Telefon: 495 422 805, 495 422 804 731 185 873, 733 707 887 e-mail: iveta.jankovicova@e-mail.cz Identifikace: IČO: 26643715 Registrace: Ministerstvo

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 V Novém Městě nad Metují 1/2014 Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují Zřizovatel: město Nové Město nad Metují,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. (Seneca) [1] Obsah I. Úvod II. Základní informace III. Činnost a služby poskytované v roce 2014 IV. Hospodaření za rok 2014 V. Kontrolní

Více

Vážení p átelé, tšinou je obvyklé, že se lov k v úvodu výro ní zprávy vrací pouze k p edešlému roku. Já jsem však v tuto chvíli v situaci, která m p

Vážení p átelé, tšinou je obvyklé, že se lov k v úvodu výro ní zprávy vrací pouze k p edešlému roku. Já jsem však v tuto chvíli v situaci, která m p VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Vážení přátelé, většinou je obvyklé, že se člověk v úvodu výroční zprávy vrací pouze k předešlému roku. Já jsem však

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Sociální služby města České Lípy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Bc. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 15.02.2007 Obsah: 1. Identifikace organizace str. 3 2. Přehled

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres,

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Organizační struktura 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. Pečovatelská služba. Organizační složka. Město Rokytnice v Orlických horách

Výroční zpráva. za rok 2013. Pečovatelská služba. Organizační složka. Město Rokytnice v Orlických horách Výroční zpráva za rok 2013 Pečovatelská služba Organizační složka Město Rokytnice v Orlických horách Schváleno Radou města Rokytnice v O.h. usnesením č.j. 80 /2014/ IV ze dne 14.4.2014 Nevážit si stáří

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 A. Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění. Vyhláška 6 1-a) 1-b) Přehled úkonů Pomoc při zvládání

Více

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě Novoměstské sociální služby Žďárská 68 Nové Město na Moravě Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod...2 Novoměstské sociální služby...3 Poslání organizace...3 Cíl organizace...3 Cílová skupina...3 Pečovatelská

Více

Výroční zpráva pečovatelská služba.

Výroční zpráva pečovatelská služba. Obec Dětmarovice Dětmarovice čp. 27, 735 71 Dětmarovice e-mail: obec@detmarovice.cz, tel.: 596 540 140 ------------------------------------------------------------------------------------ pečovatelská

Více

Výroční zpráva za rok 2008. Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách organizační složka Města Rokytnice v Orlických horách

Výroční zpráva za rok 2008. Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách organizační složka Města Rokytnice v Orlických horách Výroční zpráva za rok 2008 Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách organizační složka Města Rokytnice v Orlických horách Úvodem Touto cestou bych chtěla poděkovat zřizovateli vedení Města Rokytnice

Více

Výroční zpráva pečovatelská služba.

Výroční zpráva pečovatelská služba. Obec Dětmarovice Dětmarovice čp. 27, 735 71 Dětmarovice e-mail: obec@detmarovice.cz, tel.: 596 540 140 ------------------------------------------------------------------------------------ pečovatelská

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 Obsah: Poslání pečovatelské služby Z činnosti pečovatelské služby za rok 2015 Zvyšování kvality poskytovaných služeb Hodnocení spokojenosti

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.cz sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Náchod, únor 2016 1 O b s a h I. Charakteristika

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

Výroční zpráva 2009 Květen 2010

Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Vznik, charakteristika a poslání organizace 3. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti 3.1. Sociální úsek 3.1.1 Pečovatelská služba 3.1.2. Odborné

Více

PRAVIDLA pro uzavírání nájemních smluv na byty zvláštního určení (BZU) v Rychnově nad Kněžnou

PRAVIDLA pro uzavírání nájemních smluv na byty zvláštního určení (BZU) v Rychnově nad Kněžnou Město Rychnov nad Kněžnou PRAVIDLA pro uzavírání nájemních smluv na byty zvláštního určení (BZU) v Rychnově nad Kněžnou čl. I. Předmět úpravy (1) Tato pravidla upravují podmínky a způsob uzavírání nájemních

Více

Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s. Na Drahách č.p. 831, Penzion Anežka. Výroční zpráva

Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s. Na Drahách č.p. 831, Penzion Anežka. Výroční zpráva Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s. Na Drahách č.p. 831, Penzion Anežka Výroční zpráva za rok 2005 Obsah: 1. POSLÁNÍ A CÍL 3 2. HISTORIE A SOUČASNOST 4 3. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ CHODU ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva pečovatelská služba.

Výroční zpráva pečovatelská služba. Obec Dětmarovice Dětmarovice čp. 27, 735 71 Dětmarovice e-mail: obec@detmarovice.cz, tel.: 596 540 140 ------------------------------------------------------------------------------------ pečovatelská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 Centrum sociální pomoci a služeb obecně prospěšná společnost Souběžná 1746/12, 500 12 Hradec Králové IČO: 259 99 044 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 Výroční zpráva byla schválena správní radou dne 25. června 2012

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2007 Výroční zpráva za rok 2007 1. Kontakty: Název: Pečovatelská služba města Pečky Adresa: Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(í)..,nar.., bytem. (dále jen klient ) a 2. Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČO

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, dárci, tím, že jste se zařadili mezi dárce, poskytujete nám všem útěchu a vědomí, že nejsme ve svém

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYČANY Zámecká 457, 768 05 Koryčany Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby ( číslo smlouvy...) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)., nar.., bydliště., rodné

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti Jihoměstské sociální (JMS a.s.) 5 Přehled středisek

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání

Více

Výroční zpráva za rok 2011 Zpracovala: Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2011 Zpracovala: Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2011 Zpracovala: Bc. Hana Skořepová 2011 1 Obsah: 1. Poslání a cíl str. 2 2. Historie

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

Závěrečná zpráva za 2017 pečovatelská služba

Závěrečná zpráva za 2017 pečovatelská služba Závěrečná zpráva za 2017 pečovatelská služba Poskytovatel: Město Moravské Budějovice, IČO: 00289931, nám. Míru 31, Moravské Budějovice 2 starosta: Ing. Vlastimil Bařinka Druh služby: pečovatelská služba

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Soukenická Strojařů Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim je zlepšit kvalitu sociální situaci a poskytnout jim nebo jejich rodinám přiměřenou ul.obce Ležáků Jitřenka, Pohoda

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00. Základní ustanovení

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00. Základní ustanovení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Sanus Brno Základní ustanovení Právní postavení sdružení 1. Sdružení je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. Členové se v něm sdružují dobrovolně na základě společného

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva)

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) Předkládá: Zdeňka Zmatlíková, pověřená vedením Domova U Anežky V Luštěnicích,

Více

ZÁKLADNÍ ÚKONY. Město Přeštice. SAZEBNÍK ÚKONŮ Pečovatelské služby Přeštice. Platný od ÚKONY POPIS ÚHRADY. Základní sociální poradenství

ZÁKLADNÍ ÚKONY. Město Přeštice. SAZEBNÍK ÚKONŮ Pečovatelské služby Přeštice. Platný od ÚKONY POPIS ÚHRADY. Základní sociální poradenství Město Přeštice Pečovatelská služba Přeštice, organizační složka města, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, IČ: 00257125 SAZEBNÍK ÚKONŮ Pečovatelské služby Přeštice Platný od 1. 3. 2019 Schválen Radou

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) CENÍK BYDLENÍ K-PAX (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) Příloha ke smlouvě č. 1 Tato směrnice stanoví výši úhrad za poskytování služby: Úhrada za péči: Činnosti za

Více