VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne

2 Obsah Úvod...3 Historie...4 Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice...4 Zřizovatel organizace, název a sídlo organizace...5 Zajištění služby...5 Řízení organizace...6 Hlavní účel a předmět činnosti...7 Poslání...7 Cílová skupina...7 Personalistika...8 Externí spolupracovníci...10 Sociální péče...11 Ošetřovatelská péče a rehabilitace...13 Ošetřovatelská péče...13 Rehabilitační péče...14 Hospodaření organizace...15 Hospodaření za rok 2008 náklady hlavní a doplňkové činnosti...15 Hospodaření za rok 2008 výnosy hlavní a doplňkové činnosti...16 Hospodářský výsledek za jednotlivé činnosti...17 Účetní audit...17 Fondy...18 Investice...18 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana...19 Kontrolní činnosti...19 Vnitřní řídící kontrola...19 Veřejnosprávní kontroly...19 Ocenění

3 Úvod Domov - slovo, které každý z nás spojuje s místem, kde je nám dobře, kam se každý rád vrací, místem, kde jsou lidé, které má rád. Člověk se může mnohokrát stěhovat a mnohokrát vytvořit domov. Jde o to naplnit domov tím, co se pod tímto slovem skrývá pohodou, klidem, úctou k sobě a lidem navzájem, tolerancí a prostředím, ve kterém je příjemně. Jako kolektiv zaměstnanců se snažíme zajistit všechny potřeby těch, kteří se na nás ve stáří obrátili. Největší odměnou za naši práci je pak poděkování, podání ruky a mnohdy i pouhý úsměv nebo pohled. Teprve tehdy se stáváme opravdovým domovem. Jako každý rok, také rok 2008 byl rokem mnohých začátků i konců. Bylo ukončeno poskytování služby denního stacionáře a to s ohledem na jeho nevyužívání ze strany občanů. Začátkem bylo vydávání občasníku Křišťanoviny, který informuje o životě a aktivitách v našem domově. Došlo k znovuobnovení rehabilitace a tedy i ke zvýšení ošetřovatelského komfortu pro naše uživatele. A především jsme se zaměřili na individuální potřeby našich uživatelů a za pomoci bazální stimulace a pomůcek Montessori zachováváme nebo zlepšujeme dosavadní schopnosti uživatelů služeb domova seniorů. Pro udržení a zlepšení profesionálního přístupu našich zaměstnanců jsme začali využívat supervize. Naši práci podporují i jiní, kteří nejsou vždy vidět a slyšet. Poděkování za podporu a zázemí patří zřizovateli naší organizace Jihočeskému kraji, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, které v roce 2008 výrazně finančně přispělo na provoz a zajištění sociálních služeb a dále Městu Prachatice za spolupráci při mnoha veřejných aktivitách. Věřím, že i rok 2009 bude rokem vzájemné spolupráce, tolerance a pochopení na všech zúčastněných stranách a rokem, ve kterém si připomeneme sedmdesáté výročí založení služeb domova pro seniory. Hana Vojtová 3

4 Historie Činnosti, jež lze pokládat za předchůdce sociálních služeb, se týkaly především dvou oblastí dobročinnosti a spolčování za účelem vzájemné podpory. Prachatický domov vznikal v pohnutých dobách okupace v roce 1939 a jeho základy byly položeny Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského dne 1. května 1939 pod názvem Zaopatřovací ústav pro staré, neduživé osoby, muže i ženy Pflegeanstalt Neumanneum, s celkovou kapacitou sto lůžek. Ani po odchodu Němců se nezměnil charakter ústavu, jehož účelem zůstávala i nadále péče o staré občany českými řeholními sestrami a českým personálem. V následujících letech byl několikrát měněn název a v roce 1960 přešly všechny ústavy, které dosud patřily pod správu Ústřední České katolické Charity v Praze na příslušné Okresní národní výbory. Usnesením plenárního zasedání rady ONV Prachatice byl zřízen a ekonomicky začal působit od Okresní ústav sociálních služeb v Prachaticích. Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice Zrušením okresním úřadů došlo ke změně zřizovatele, kterým se od stal Jihočeský kraj a ke změně názvu příspěvkové organizace na Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice. V roce 2002 byla dokončena stavba nové budovy a dne byla slavnostně otevřena. Domov seniorů nese název po prachatickém rodákovi Mistru Křišťanovi z Prachatic, který se narodil asi roku Proslavil se jako profesor na pražské univerzitě. Velmi ovlivnil studium a život Jana Husa z Husince a při uvěznění v Kostnici jej navštívil ve vězení a způsobil mu tím prý takovou radost, že Hus byl dojat až k slzám. Křišťan z Prachatic svými díly předešel svou dobu. Jeho mnohá vědecká díla nezůstala jen českou záležitostí, ale přispěla také k rozvoji tehdejší evropské vědy. Většinu svých lékařských prací psal latinsky, ale brzy byly zpracovány česky. Zvláštní zmínku zasluhuje latinský Křišťanův Herbář, který uvádí 150 rostlin. 4

5 Zřizovatel organizace, název a sídlo organizace Zřizovatel organizace: Název a sídlo organizace: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice Bavorská 936, Prachatice Zajištění služby Služba je zajišťována ve třiceti sedmi dvoulůžkových a dvaceti šesti jednolůžkových pokojích s celkovou kapacitou sto lůžek. Pobytové služby domovy pro seniory jsou poskytovány za úhradu a to v souladu s prováděcím právním předpisem k zákonu o sociálních službách. Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Úhrada za péči, se při poskytování pobytových služeb, stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči. Ceník služeb platný k cena za den v Kč cena za měsíc v Kč Dvoulůžkový pokoj s celodenní stravou Dvoulůžkový pokoj s obědem Jednolůžkový pokoj s celodenní stravou Jednolůžkový pokoj s obědem Cena celodenní stravy Cena oběda Cena dvoulůžkového pokoje Cena jednolůžkového pokoje

6 Řízení organizace Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace, kterého jmenuje a odvolává Rada Jihočeského kraje jako orgán kraje vykonávající zřizovatelské funkce. Ředitel je oprávněn, v souladu se Zřizovací listinou a platnými právními předpisy ČR, organizaci samostatně zastupovat a jednat za ní ve všech záležitostech, které se jí týkají. Ředitelka organizace: Ing.Bc. Hana Vojtová Organizace se člení na úseky řízené ředitelkou organizace: ekonomicko hospodářský, který zabezpečuje činnost organizace v ucelené oblasti účetnictví a výkaznictví, přijímání a výplat pokladních hotovostí. Vedoucí úseku: Marcela Herbstová ošetřovatelské a přímé obslužné péče, který zabezpečuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči dle individuálních potřeb uživatelů. Na základě ordinace lékaře zabezpečuje uživatelům zdravotní péči a rehabilitaci. Vedoucí úseku: Helena Ludačková sociálně aktivizační zabezpečuje sociální práce a agendy, jednání s uživateli, jeho rodinou, opatrovníky, základní poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Vedoucí úseku: Marie Švecová stravovací zabezpečuje přípravu jídel včetně diet a dbá na vyváženou skladbu jídelníčku. Vedoucí úseku: Luboš Traxler správy a údržby provozu zabezpečuje údržbu a opravy majetku, dopravu a provoz prádelny. Vedoucí úseku: Stanislav Zemek 6

7 Hlavní účel a předmět činnosti Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách). Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele sociálních služeb poskytovaných organizací. Organizace poskytuje služby sociální péče v souladu s 38 zákona o sociálních službách a základní činnosti dle 35 zákona o sociálních službách a to v závislosti na druhu poskytované služby. Organizace zajišťuje služby sociální péče domovy pro seniory a poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a které potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami. Dále organizace zajišťuje zdravotní péči v souladu s 36 zákona o sociálních službách, pokud je potřebná. Na základě Smlouvy o poskytování sociálních služeb zajišťuje uživatelům sociálních služeb: ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči, sociálně terapeutické činnosti, sociálně právní poradenství, aktivizační programy, praní a drobné opravy prádla, úklid, zprostředkování dalších služeb dle potřeby uživatelů služby. Poslání Posláním Domova seniorů Mistra Křišťana Prachatice je podpora zachování soběstačnosti a samostatnosti uživatelů služeb domova. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, působí na ně aktivně, aby docházelo k posílení a uchování stávajících schopností a dovedností a tím se snažíme předcházet sociálnímu vyloučení. Poskytujeme základní a specializovanou ošetřovatelskou péči uživatelům se sníženou soběstačností. Při realizaci sociální služby respektujeme důstojnost uživatelů. Cílová skupina Cílovou skupinou Domova seniorů Mistra Křišťana Prachatice jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zaměřena zejména na osoby po úrazech centrálního nervového systému, po mozkových příhodách, osoby s diabetem, s metabolickými poruchami a kardiaky. Věková kategorie uživatelů: dospělí let, mladší senioři let a starší senioři nad 80 let. 7

8 Personalistika Zaměstnanci v roce 2008 stav k stav k nástupy odchody Konečný nárůst v počtu zaměstnanců tvořili čtyři zaměstnanci: diplomovaný fyzioterapeut, který zajišťuje činnosti v rámci rehabilitace, kuchař a dvě zdravotní sestry, každá s polovičním úvazkem zastupovaly dlouhodobou pracovní neschopnost jiné zdravotní sestry. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k věk v letech muži ženy celkem % podíl do , , ,6 61 a více 1 1 1,8 celkem V rámci organizace jsou zaměstnány především ženy, které tvoří 94 % všech zaměstnanců a to s největším věkovým zastoupením 41 až 50 let. 8

9 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k dosažené vzdělání muži ženy celkem % podíl základní vyučen střední odborné úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem Největší podíl tvoří zaměstnanci se vzděláním středním nebo úplným středním odborným. Nejnižší podíl tvoří zaměstnanci s vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním. Trvání pracovního poměru zaměstnanců k doba trvání počet osob podíl v % do 5 let do 10 let 5 9 do 15 let 1 2 do 20 let 1 2 nad 20 let celkem Zaměstnanci jsou v organizaci zaměstnány nejčastěji s dobou trvání do 5 let. Druhý nejvyšší podíl tvoří zaměstnanci, kteří jsou v organizaci zaměstnány více jak 20 let. 9

10 Průměrný stav zaměstnanců za rok 2008: fyzický 56 zaměstnanců, přepočtený 55 zaměstnanců. Domov splnil povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců dle 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, který je stanoven ve výši 4%, tedy 2,21 osoby. Skutečný počet takto zaměstnaných osob v organizaci činil 4,98 osob. Průměrný hrubý měsíční plat v roce 2008 činil ,- Kč. Externí spolupracovníci V rámci specifických činností byly některé činnosti zajišťovány odbornými specialisty. 1. Lékařská péče je uživatelům zajišťována ve spolupráci s ošetřujícími lékaři uživatelů a lékaři specialisty. 2. V oblasti náboženské spolupracujeme s knězem Římskokatolické církve. 3. Městská knihovna Prachatice zprostředkovává půjčování knih a významně se podílí na některých kulturních vystoupeních v domově seniorů. 4. Závodní lékařskou péči zaměstnancům domova seniorů zajišťuje MUDr. Petr Koptík. 5. Úklid v domově seniorů byl zajišťován smluvní firmou Správa a údržba nemovitostí Milena Neužilová. 6. Poradenskou činnost v rámci požární ochrany zajišťuje pan Bedřich Leffler. 7. Poradenskou činnost bezpečnosti, ochrany a zdraví při práci zajišťuje firma BEPO Pavel Ondra. 8. Supervize byla zajištěna pro pracovníky v sociálních službách Mgr. Dagmarou Dvořáčkovou. 9. Audit hospodaření organizace za rok 2008 provedla firma ADEUS Audit s.r.o. 10

11 Sociální péče Sociální péči v domově seniorů zajišťují: - Vedoucí sociálně pracovnice a sociální pracovnice, které zajišťují komplexní sociální agendu uživatelů služby. - Instruktorka sociální péče aktivizační pracovník, která organizuje a zajišťuje volnočasové aktivity zaměřené zejména na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností uživatelů formou výtvarné, dramatické nebo tělesné výchovy. - Instruktorka sociální péče zooterapeut, muzikoterapeut, která organizuje a zajišťuje volnočasové aktivity uživatelů zaměřené zejména na práci se zvířaty a muzikoterapii. Aktivizační programy Aktivizační programy v domově seniorů slouží k posílení a udržení psychického a fyzického stavu uživatele. Jsou poskytovány individuálně nebo skupinově a vychází z individuálního plánu uživatele. Imobilním uživatelům jsou aktivizační programy nabízeny individuálně na lůžku. Jedná se o předčítání knih, trénování paměti, hry, zpívání, malování a další. V rámci terapií jsou také využívány pomůcky Montessori a podle přání uživatele je na pokoji přítomen pes. V rámci skupinových setkání uživatelé trénují paměť, cvičí, zpívají, věnují se různým hrám, poslechu četby z novin a knih. V rámci ergoterapie si uživatelé procvičují jemnou motoriku, udržují a rozvíjí výtvarné dovednosti. Zhotovené výrobky jsou vystavovány na tradičních prodejních velikonočních a vánočních výstavách. K dalším aktivitám řadíme cvičení jógy, malování, reminiscenci, zpívání. V domově seniorů započal v roce 2008 svou činnost taneční kroužek Šáteček, složený z uživatelů sociálních služeb domova seniorů, který domov reprezentuje v rámci mnoha společenských akcí v Prachaticích. Mezi pravidelné aktivity patří bohoslužby. Imobilní uživatele navštěvuje duchovní na pokojích. Kulturní program v rámci domova seniorů je pestrý. Častými hosty jsou děti z mateřských a základních a uměleckých škol, které přichází s tanečními a dramatickými vystoupeními. Domov navštěvují také taneční a divadelní soubory. 11

12 V roce 2008 se výborně rozvinula spolupráce s Městskou knihovnou Prachatice v rámci kulturních vystoupení v domově seniorů. Mezi tyto akce patřila návštěva herečky paní Nadi Konvalinkové a vystoupení prachatického pěveckého souboru Cink a Fontána. V jarních a letních měsících organizujeme pro uživatele tematické výlety. Navštěvují se výstavy, koncerty a divadelní představení. V roce 2008 byl domov seniorů pořadatelem XIII. ročníku regionálních Šumavských sportovních her, kterého se zúčastnili zástupci z osmi spřátelených domovů pro seniory. 12

13 Ošetřovatelská péče a rehabilitace Uživatelům je dle individuálních plánů nepřetržitě poskytována podpora a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Ošetřovatelská péče Základní a specializovaná ošetřovatelská péče je poskytována dle individuálních ošetřovatelských plánů a ordinace lékaře odborně způsobilým personálem. Zdravotnickou odbornou péči poskytují praktičtí lékaři uživatelů služeb domova seniorů. Pro specializovaná vyšetření a ošetření jsou uživatelům zprostředkována příslušná zdravotnická zařízení. Zdravotní péče je uživatelům poskytována odborně způsobilými zaměstnanci na základě ordinace ošetřujícího lékaře nebo lékaře specialisty. Počet nově přijatých uživatelů za rok 2008 je 26 osob. Věkové složení uživatelů sociálních služeb k Věkové složení počet osob let let 37 nad 80 let 58 celkem 100 Skladba uživatelů podle pohlaví k ženy muži celkem počet Největší podíl tvořily ženy a osoby ve věku nad 80 let věku. 13

14 Skladba uživatelů podle stupně příspěvku na péči k příspěvek na péči počet osob I. stupeň 35 II. stupeň 14 III. stupeň 14 IV. stupeň 24 bez příspěvku 13 celkem 100 Největší podíl tvořili uživatelé zařazeni v prvním stupni příspěvku na péči, nejmenší podíl tvořili uživatelé bez příspěvku. Rehabilitační péče Rehabilitace je v organizaci zajišťována odborně způsobilým diplomovaným fyzioterapeutem. Účelem rehabilitační péče je udržet nebo obnovit hybnost uživatelů. Napomáhá k udržení a rozvoji soběstačnosti a sebeobslužnosti uživatelů, obnovuje komplexní a základní motoriku postižených končetin. Napomáhá k udržení pozitivního ladění osobnosti, zlepšuje kvalitu života, upravuje fyziologické funkce organismu. 14

15 Hospodaření organizace Hlavní činnost vymezená Zřizovací listinou 1. domov pro seniory 2. denní stacionář - služba byla provozována do Doplňková činnost: hostinská činnost Hospodaření za rok 2008 náklady hlavní a doplňkové činnosti NÁKLADY v Kč položka hlavní činnost doplňková činnost spotřeba materiálu , ,47 spotřeba energie opravy a udržování , služby , platy daně a poplatky 1 482,6 ostatní náklady ,3 686 odpisy ,92 celkem , ,47 Je zřejmé, že největší podíl nákladů vykázaný v hlavní činnosti tvořily platy zaměstnanců, dále spotřeba materiálu a odpisy majetku. V doplňkové činnosti tvoří největší podíl nákladů spotřeba materiálu a dále platy zaměstnanců. Náklady (včetně odpisů) na lůžko a den činily 828,- Kč. Náklady (bez zahrnutí odpisů majetku) na lůžko a den činily 682,- Kč. 15

16 Hospodaření za rok 2008 výnosy hlavní a doplňkové činnosti VÝNOSY v Kč položka hlavní činnost doplňková činnost tržby , úroky , ostatní výnosy ,77 dotace ze státního rozpočtu dotace od zřizovatele celkem , ,77 Provozovaná služba domov pro seniory byla financována z více zdrojů, převážnou část tržeb tvořily úhrady od uživatelů služby včetně přiznaných příspěvků na péči a úhrady od zdravotních pojišťoven za poskytovanou zdravotní péči. Významnou část dále tvořila dotace poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a dotace poskytnutá zřizovatelem organizace Jihočeským krajem. Pokrytí nákladů služby bylo zabezpečováno nejdříve z vlastních zdrojů a z příspěvku od zřizovatele, zbývající část nákladů byla pokryta z dotace ze státního rozpočtu. Dary byly poskytnuty ve výši ,- Kč a to v peněžní formě a dále ve výši ,- Kč v nepeněžní formě. 16

17 Hospodářský výsledek za jednotlivé činnosti HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK v Kč položka hlavní činnost doplňková činnost před zdaněním , ,3 daň z příjmu výsledek hospodaření po zdanění , ,3 Výsledek hospodaření v hlavní činnosti za rok 2008 činil ztrátu ve výši ,82 Kč, která byla upravena ziskem vykázaným v doplňkové činnosti ve výši ,30 Kč. Celkový hospodářský výsledek za rok 2008 byl tvořen ztrátou ve výši ,52 Kč. Přestože organizace hospodaří se ztrátou byla ji vypočtena daň z příjmů právnických osob ve výši ,00 Kč. Důvodem je znemožnění použít dotaci ze státního rozpočtu na odpisy majetku podle Metodiky MPSV ČR a z důvodu plného nekrytí příspěvku od zřizovatele na odpisy majetku. Účetní audit Ověření řádné účetní závěrky sestavené k bylo provedeno odborně způsobilou osobou. Zpráva auditora ověřila, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a finanční situace příspěvkové organizace. Účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými účetními pravidly platnými v České republice. Účetní závěrka byla ověřena bez výhrad. 17

18 Fondy název fondu stav k změna stavu stav k fond odměn fond kulturních a sociálních potřeb 45326, , ,83 fond rezervní , ,42 fond reprodukce majetku , , ,26 Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen jednotným přídělem a čerpán na závodní stravování, na rehabilitační zařízení a na dary k životním výročím zaměstnanců. Fond rezervní byl tvořen z finančních darů a použit na čerpání úspory daňové povinnosti za rok 2007 ve výši ,- Kč. Fond reprodukce majetku byl tvořen ze zúčtování odpisů a čerpán na financování investic a oprav a udržování nemovitého majetku. Investice V roce 2008 byly dokončeny a realizovány tyto akce: vrt k zalévání zahrady, rozšíření elektrické požární signalizace do všech pokojů domova seniorů a kamerový systém. Investice byly financovány v roce 2008 z vlastních zdrojů v celkové výši ,26 Kč. Investiční nepeněžní dary činily ,00 Kč. 18

19 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana Dodržovat BOZP a PO v organizaci jsou povinni všichni zaměstnanci organizace i externí pracovníci. Odpovědnost za dodržování mají vedoucí jednotlivých úseků. Zpracování dokumentace, pravidelná školení zaměstnanců zabezpečuje odborně způsobilá osoba. V roce 2008 byla evidována pouze drobná poranění, vážný pracovní úraz nebyl hlášen. V organizaci je zavedena elektrická požární signalizace a v roce 2008 byla dále instalována do všech pokojů jako prevence případného zahoření nebo požáru. V roce 2008 nebyl evidován žádný požár či zahoření. Kontrolní činnosti Vnitřní řídící kontrola V organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém a je postupováno dle vnitro-organizační Směrnice k finanční kontrole, která je závazná pro všechny vedoucí zaměstnance organizace. Nedostatky zjištěné v rámci vnitřní kontroly jsou průběžně odstraňovány. Veřejnosprávní kontroly V roce 2008 byly provedeny tyto veřejnosprávní kontroly: 1. Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR zaměřená na placení pojistného ve veřejném zdravotním pojištění. 2. Kontrola Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. 3. Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Prachatice zaměřená na pojistné na sociální zabezpečení. 4. Kontrola Krajského úřadu Jihočeského kraje zaměřená na komplexní prověření hospodaření organizace. 5. Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu zaměřená na dodržování pracovněprávních předpisů. 6. Revize Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. 7. Kontrola Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje zaměřená na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. V případě zjištěných nedostatků byly tyto průběžně odstraňovány. 19

20 Ocenění Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice v roce 2008 získal ocenění Společnost přátelská rodině. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Mezinárodně certi ikován v konceptu Smyslové aktivizace podle Lore Wehner BAVORSKÁ 936, 383 01 PRACHATICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM 1 Úvodní slovo... 3 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří Standard kvality sociálních služeb č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domova pro seniory Předklášteří

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM. Výroční zpráva

ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM. Výroční zpráva ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM Výroční zpráva 2011 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 3 2 3 Základní údaje Charakteristika činnosti 4 5 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Hlavní účel a předmět

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova.

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 1. Slovo ředitelky Vyhodnocení poskytování služby v roce 2011 Do roku 2011 jsme vstoupili se záměrem postupně zavést paliativní péči, podporovat u klientů klidné dožití v prostředí,

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-134/09-08 Název školy Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o. p. s. Adresa: Ruprechtická 749/117, 460 14 Liberec 14 Identifikátor:

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra obchodu a financí Obor: Podnikání a administrativa TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Analýza hospodaření zvolené příspěvkové organizace Vypracovala:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2015

VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2015 VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2015 1. Základní údaje o organizaci Název: Zřizovatel: Právní forma: Sídlo: Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Plzeňský kraj Příspěvková organizace Žinkovy 89, 335

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22

Více

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204 Výroční zpráva 2015 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah: 1. Úvodní slovo ředitelky organizace... 2 2. Základní údaje... 3 3. Charakteristika činnosti...

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-632/14-A. Trávníčkova 1747, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-632/14-A. Trávníčkova 1747, 155 00 Praha 5 - Stodůlky INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-632/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 750 308 11 Mateřská škola PALETKA, Praha 13, Trávníčkova 1747 Trávníčkova 1747, 155

Více

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY Pro uživatele jsou připravovány nejrůznější volnočasové a terapeutické činnosti. Pořádáme v domově společenské a kulturní akce, kterých se uživatelé mohou účastnit

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva za rok 2012

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva za rok 2012 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva za rok 2012 1. Úvodní slovo vyhodnocení poskytování služby v roce 2012 V roce 2012 jsme směřovali k posílení volnočasových aktivit zejména u služby domov se zvláštním

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Organizační struktura 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva)

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) Předkládá: Zdeňka Zmatlíková, pověřená vedením Domova U Anežky V Luštěnicích,

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA-1217/11-A. Na Chodovci 2540, 141 00 Praha 4 - Spořilov

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA-1217/11-A. Na Chodovci 2540, 141 00 Praha 4 - Spořilov Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-1217/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola, Praha 4, Na Chodovci 2540 Na Chodovci 2540, 141

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2011 Výroční zpráva za rok 2011 1. Kontakty Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě Novoměstské sociální služby Žďárská 68 Nové Město na Moravě Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod...2 Novoměstské sociální služby...3 Poslání organizace...3 Cíl organizace...3 Cílová skupina...3 Pečovatelská

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Formulář A: Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A: Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Domov Horizont, příspěvková organizace Druh poskytované služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Název a místo zařízení poskytované sociální služby: Domov Horizont, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 V Novém Městě nad Metují 1/2014 Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují Zřizovatel: město Nové Město nad Metují,

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

I my jsme součástí školy

I my jsme součástí školy Základní škola Nová Paka, Komenského 555 http://www.zsnovapaka.cz, skola@zsnovapaka.cz, tel.: 493722420 I my jsme součástí školy ŠVP pro ŠD Platnost: od 3. 4. 2007 Upraveno: 1. 9. 2011 Základní škola,

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 479 21 293; zapsáno:or Brno, vl. 1273 tel.: 582 321 111, fax 582 321 420 e-mail: reditel@csspv.cz; www.csspv.cz

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

Zpracovala Bc. Radka Slováková, vedoucí DM a kolektiv vychovatelů

Zpracovala Bc. Radka Slováková, vedoucí DM a kolektiv vychovatelů Vzdělávací program Pro mimoškolní vzdělávání a výchovu žáků středních odborných škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť pro žáky se speciálními výchovnými potřebami. Zpracovala Bc. Radka

Více

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva rok 2011 Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...3 1 VEDENÍ DOMOVA...4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ÚSEK...5 2.1 Zdravotní úsek...6 2.2 Sociální úsek...7 2.2.1

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

Výroční zpráva. STROOM DUB o.p.s.

Výroční zpráva. STROOM DUB o.p.s. Výroční zpráva 2011 STROOM DUB o.p.s. Slovo úvodem Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu. Henry Ford Síla myšlenky je mocná a je jedno, jestli

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 2. 2016 do : Aktualizace

Více

Veřejný závazek centra denních služeb

Veřejný závazek centra denních služeb Veřejný závazek centra denních služeb Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně, Lesní 859, odloučené pracoviště Orlová-Lutyně, Mládí 725 prohlašuje, že bude poskytovat sociální služby svým klientům

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Domov pro seniory Stachy - Kůsov, příspěvková organizace, IČ 00477095 Kůsov 1, Stachy 384 73, 388 428 213, gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.

Domov pro seniory Stachy - Kůsov, příspěvková organizace, IČ 00477095 Kůsov 1, Stachy 384 73, 388 428 213, gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov. Domov pro seniory Stachy - Kůsov, příspěvková organizace, IČ 00477095 Kůsov 1, Stachy 384 73, 388 428 213, gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Organizace zřizovaná Jihočeským krajem. Tento dokument

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-651/11-C. Mgr. Irenou Lintnerovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-651/11-C. Mgr. Irenou Lintnerovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-651/11-C Název právnické osoby Základní škola Kaňka o. p. s. vykonávající činnost školy: Sídlo: Helsinská 2 731, 390 05 Tábor IČ: 28060080

Více