Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006"

Transkript

1 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín

2 Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice, J.Haška 1082/12, PSČ IČO: Č.ú.: /0100 Zřizovatel: Město Letovice IČO zřizovatele: Odborná pracoviště Statutární zástupce ředitel Ing. Ivo Kubín Správa a ekonomický úsek Účetní, zástupce ředitele Personalista,mzdová účetní Sociální pracovnice Stravovací úsek vedoucí ( počet ostatních pracovníků 6 ) Oddělení sociální péče- vedoucí ( počet ostatních pracovníků 13 ) Pečovatelská služba vedoucí ( počet ostatních pracovníků 6 ) Irena Hašková Michaela Šustrová Michaela Zlevorová Eva Přikrylová Marcela Zunková Ivana Randulová Počet zaměstnanců v roce 2006 byl 43 ( 42,0 úvazku). Dohodami o provedení práce se řešil zástup za nemoc a popř. dovolená zaměstnanců zejména na úseku úklidu a ošetřovatelské péče. Nejvyhledávanější kontakty Pevná linka Mobilní telefon Ředitel Zástupce ředitele, účetní Sociální pracovnice Vedoucí odd.soc.péče/vrchní sestra Vedoucí stravovacího úseku Vedoucí pečovatelské služby Vrátnice Fax www: letovice.net, odkaz na příspěvkové organizace města Město Letovice, zřídilo příspěvkovou organizaci pro poskytování sociální péče občanům,kteří potřebují pomoc vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku a bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo nepříznivé životní poměry. Tato organizace má právní subjektivitu a vystupuje v právních vztazích v rozsahu daném zřizovací listinou. Svými souhrnnými finančními vztahy je napojena na státní rozpočet a rozpočet města 2

3 Letovice. Celý objekt je rozčleněn na dvě části, komunikačně spojené centrálním vstupním vchodem a v souladu s tímto členěním jsou nabízeny i dva druhy sociálních služeb a to: domov pro seniory s možností buď celoročního nebo přechodného pobytu pečovatelská služba v domě s pečovatelskou službou a terénní pečovatelská služba domov pro seniory domov důchodců nyní domov pro seniory (DS) byl otevřen v lednu 2005 a je určen pro seniory, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, a dále pro občany, kteří toto umístění potřebují z jiných vážných důvodů. Našemu nejstaršímu klientovi bylo 96 roků a nejmladšímu 52 roků. Průměrný věk v našem zařízení je 80,6 roků. K jsme měli 71 klientů z nichž bylo 58 žen a 13 mužů v tomto členění: do 75 let - 11 klientů, do 80 let 16 klientů a nad 80 let 44 klientů. V roce 2006 jsme dosáhli ještě vyšší obložnosti než v roce předchozím a to: 98,92% což představuje průměrný počet klientů 71,2. Během roku zamřelo 15 žen a 4 muži, ukončil pobyt 1 klient a přijato bylo 17 žen a 5 mužů. Na přechodný pobyt byli přijati 3 klienti. Vyhodnocení stavu klientů v DD dle Barthelova testu základních všedních znalostí Stupeň závislosti Charakteristika závislosti vysoce závislý klient komplexní ošetřovatelská péče, ležící klient závislost středního stupně dopomoc při všech denních 6 6 aktivitách lehká závislost dopomoc při některých denních aktivitách nezávislý klient soběstačný, chodící klient Z výše uvedeného meziročního srovnání vyplývá, že postupně narůstá počet klientů vyžadujících komplexní ošetřovatelskou péči a úměrně ubývá soběstačných a chodících klientů. Organizace disponuje 12 ošetřovatelskými lůžky, což za současného stavu již nepokrývá skutečnou potřebu. Kapacita domova pro seniory : 72 klientů, Počet a druh pokojů v DD: 2 NP 3 NP 4 NP celkem kapacita jednolůžkové dvojlůžkové třílůžkové Celkem

4 Finanční náležitosti spojené s pobytem v DS Oblast stravování: Domov má vlastní moderní kuchyni, denně je zde uvařeno cca 170 obědů. Strava je přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu klientů.vaří se zde jedno hlavní jídlo a několik druhů diet schválených lékařem. Stravování je našim klientům poskytováno vzhledem k jejich mobilitě buď v jídelně, v denních místnostech na patrech, popř. přímo na pokojích. Strava je podávána pětkrát denně, u diabetiků je kromě toho poskytována i druhá večeře. Připomínky k jídelníčku a provozním záležitostem jsou projednávány ve,,stravovací komisi, která je sedmičlenná a schází se jednou za dva měsíce. Mimo ředitele, vrchní sestry, vedoucí stravování, vedoucí PS jsou v ní zástupci klientů domova a DPS. Strava je k dispozici také cizím strávníkům a seniorům z blízkého okolí, kteří se mohou stravovat přímo v jídelně stravovacího provozu. Cena obědů pro klienty snídaně svačina oběd svačina večeře 2 večeře Celodenní strava Běžná strava 8,60 5,70 23,60 5,70 15,40 59,- Dietní strava 8,60 5,70 22,- 5,70 17,- 59,- Diabetická strava 8,10 5,10 20,20 5,10 15,40 5,10 59,- Cena obědů pro ostatní strávníky Cena oběda k Cena oběda k Cizí strávníci 42,- 45,- DPS 39,- 42,- Ke zdražování obědů došlo v důsledku nárůstu cen potravin. Oblast pobytu a nezbytných služeb: Navýšení dle vybavení 15% 20% 25% 30% - komfortu Jednolůžkový pokoj 6.673,50Kč 6.798,-Kč 6.922,50Kč 7.047,-Kč Dvoulůžkový pokoj 6.225,00Kč 6.330,-Kč 6.435,00Kč 6.540,-Kč Třílůžkový pokoj 5.914,50Kč 6.006,-Kč 6.097,50Kč 6.189,-Kč Vysvětlivky: 15% WC na pokoji, 20% WC a balkon, 25% WC, sprcha, kuchyňská linka, 30% WC, sprcha, balkon, kuchyňská linka Za služby spojené s ubytování hradí klienti měsíčně 2.040,-Kč částka je již započtená ve výše uvedené tabulce. Součástí úhrady klienta je částka za bezmocnost: u částečné bezmocnosti 480,- Kč (17 klientů), u převážné bezmocnosti 960,- Kč ( 9 klientů) a u úplné bezmocnosti 1.800,- Kč (6 klientů). Bezmocnost nepobírá dosud 40 klientů. Cílová skupina služby: 4

5 Služby poskytované v DS jsou zaměřeny na poskytování komplexní péče seniorům s cílem zajistit klid, pohodu a spokojenost obyvatel, podporovat jejich soběstačnost a dále aktivně spolupracovat s rodinnou i jinými organizacemi, školami, zájmovými spolky a tím vytvářet podmínky pro důstojný život. Způsob práce v DS V DS je klientům poskytována ústavní sociální péče v rozsahu stanoveném právními předpisy ke které řadíme zejména ubytování, úklid, praní prádla, pomoc při osobní hygieně a převlékání, rozvážení stravy, pomoc při jídle, doprovod klienta, základní zdravotnické úkony. Na ošetřovatelském oddělení jsou umístěni klienti, jejichž zdravotní stav výrazně omezuje jejich schopnost sebeobsluhy, 14 klientů je zcela upoutáno na lůžko. Celodenní péče ( 24 hodin ) o klienty je zajištěna jak zdravotní tak i ošetřovatelská. Tuto službu zajišťuje 5 všeobecných registrovaných zdravotních sester, 4 ošetřovatelky a 4 pečovatelky. Rehabilitační péče v rozsahu cca.20 hod. týdně byla zajišťována fyzioterapeutem. Lékařská péče je zajištěna smluvním lékařem MUDr. Michaelem Šafránkem, který dochází do DS každé úterý dopoledne. V případě zhoršení zdravotního stavu klientů je povoláván ústavní lékař i mimo ordinační hodiny. 1x za 3 měsíce dochází za klienty MUDr. Aleš Dvořák, který zajišťuje odbornou péči o diabetiky a klienty s interními potížemi. V roce 2006 se začalo postupovat podle systému ošetřovatelských diagnóz, který spočívá ve stanovení ošetřovatelské diagnózy a ošetřovatelského plánu u každého klienta a následného vyhodnocení ošetřovatelského procesu. V tomto roce jsme začali zavádět do praxe tzv. klíčové pracovníky z nichž každý se věnuje skupině několika klientů se kterými pracuje na důvěrnější bázi v oblasti osobní, zdravotní apod. Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšuje věk a zhoršuje zdravotní stav a mobilita klientů domova je nutné, aby si personál v přímé obslužné péči neustále zvyšoval kvalifikaci. Přehled vzdělávacích aktivit odd.sociální péče Resuscitace a intenzivní péče Konopáčová,Švancarová,Zunková Daňková Rehabilitační Konopáčová,Daňková,Švancarová ošetřování Obezita a poruchy Konopáčová,Švancarová výživy ve stáří Ošetřovatelská Celé odd.sociální péče dokumentace Úrazová chirurgie Švancarová,Bohatcová,Daňková,Konopáčová Duševní a fyzické Konopáčová,Švancarová,Dańková zdraví-předpoklad úspěchu sesterské profese Dekubity-komplikace ošetř.péče Švancarová,Daňková V našem domově pro seniory nepoužíváme síťová lůžka. Z restriktivních opatření je zavedeno pouze používání postranic lůžka pro zajištění bezpečnosti klienta a to pouze v případech naordinovaných ústavním lékařem. Dále se klienti zapojují do skupinové fyzioterapie pod vedením sester, ergoterapii zajišťují Zdeňka Spáčilová a Eva Slezáková. Volný čas dále vyplňují různými zájmovými činnostmi 5

6 jako např. pěstování květin, trénování paměti, návštěva kulturních akcí, zájezdy, přednášky. Velký přínosem pro klienty a jejich návštěvy se stal nově zbudovaný altán s příjemným posezením, které bude z hlediska vnitřního interiéru dokončen na jaře V rámci domova pro seniory pracuje výbor obyvatel, který má 5 členů a dle potřeby jej svolává ředitel. Na schůzích se řeší zejména otázky kulturního vyžití klientů a zájmové činnosti, dále celková situaci v domově a aktuální připomínky klientů. Klienti mohou využívat služby v rámci zařízení jako např. kadeřnictví, pedikúru, masáže nebo nakupovat v kantýně, využít nově instalovaného automatu na kávu v přízemí. K duchovní péči se využívá ekumenická místnost, kde ji našim klientům poskytují děkan Kopecký, p.bačovský, ( církev římskokatolická), p.lukl (církev českobratrská evangelická ), p.freitingerová ( církev evangelická) a p.žůrek ( adventisté 7 dne). Cíle do budoucna Pokračovat ve vzdělávání zaměstnanců, vyvinout maximální úsilí při zavádění standardů kvality poskytovaných služeb, udržet pro klienty službu rehabilitačního pracovníka /fyzioterapeuta/, pokračovat v úpravách okolí DS, neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb a profesionální přístup personálu ke klientům. Přehled akcí uspořádaných pro klienty v roce 2006 zdravotní přednáška pí. Pitnerové zábavné odpoledne s harmonikáři Veselá Dvojka Vystoupení dětí z MŠ několik během roku Vystoupení dětí ze ZUŠ 2-3 x během roku Výstava fotografií Putování za krásami moravského krasu Výstava výrobků klientů DS a DPS Návštěva pštrosí farmy a výstava květin v Doubravici Divadelní představení dětí ze ZŠ Návštěva Arboreta v Borotíně Přednáška k 70. výročí povýšení Letovic na město Opékání párků u příležitosti slavnostního otevření altánu Přednáška pana Holoubka na téma Rozhlas 21. srpna 1968, hovořil pan redaktor Luboš Holoubek účastník tehdejšího rozhlasového vysílání Návštěva Keltské usedlosti Exkurze zámecké zahrady v Lysicích Exkurze na výstavu bonsají a Fuksií Exkurze do ateliéru keramika pana Trefného Přednáška pana Bc. Krásy Práva pacientů seniorů Výlet do Boskovic do galerie a muzea Přednáška Pohyb je život Společné dopoledne s dětmi ze ZŠ Hradce nad Svitavou Přednáška o čajích Pečení vánočních perníčků, výroba adventních věnců Mikulášská a vánoční besídka Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou (DPS) byl otevřen v prosinci 2000, je součástí bytového fondu města a poskytuje pečovatelskou službu těžce zdravotně postiženým a seniorům, kteří nejsou 6

7 schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo pro nepříznivý zdravotní stav potřebují péči, kterou jim nemohou poskytnout rodinní příslušníci. Pečovatelská služba se poskytuje i v terénu, kde smyslem je zajišťovat pomoc tak, aby starý člověk i přes ubývající míru soběstačnosti mohl být co nejdéle ve svém domácím prostředí. Úkony pečovatelské služby se poskytují za úhradu v souladu s vyhláškou 182/91 Sb. Počet občanů jimž byly poskytnuta PS v roce z toho jen obědy - 94 obědy + PS - 68 počet klientů v DPS - 49 počet obcí ve kterých se PS zajišťuje - 14 Kapacita domu s pečovatelskou službou Počet a druh bytů v DPS: Suterén 1 NP 2 NP 3 NP 4 NP celkem kapacita jednopokojové dvoupokojové celkem V roce 2006 převzala organizace správu bytů v domě s pečovatelskou službou od společnosti Kordo spol.s.r.o. do vlastních rukou. V tomto roce byly v domě s pečovatelskou službou přiděleny 2 jednopokojové byty a započaty přípravné práce na zbudování další bytové jednotky z prostor, které doposud využívala pečovatelská služba. Abychom zajistili snadnější přístup do bytů v případě potřeby náhlé pomoci nájemníkovi přešli jsme i v části DPS na systém centrálního klíče, došlo k výměně všech zámkových vložek. Cílová skupina Služby poskytované přímo v DPS nebo v terénu jsou zaměřeny na seniory a těžce zdravotně postižené osoby s cílem zajistit jim pomoc ať už v domácím prostředí nebo našem zařízení Způsob práce v DPS a terénu Terénní PS podporuje zachování seniora nebo těžce zdravotně postižené osoby v jeho přirozeném prostředí. DPS je vhodný pro seniory, kteří nepotřebují celodenní komplexní péči, ale v domácím prostředí nemohli z různých příčin zůstat. Klientům je poskytována pomoc jako např.: dovážka nebo donáška oběda, nákupy a pochůzky, úklid v domácnosti, mytí oken, praní a žehlení prádla, příprava a vaření stravy, doprovod k lékaři, běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, celková koupel, dohled a kontrola nad užíváním léků, zástřih vlasů dámský i pánský, pedikúra, masáže a další úkony uvedené v příloze č. 1 vyhlášky 182/91 Sb. Služby domácí péče jsou poskytovány pouze v pracovní dny od 7,00 15,30 hod. 7

8 Nejvíce využívané služby za rok 2006 Počet rozvezených obědů za rok 2006 prac. dny Město 1 Město 2 Obce 1 Obce 2 DPS Obědy u klas. PS Celkem Průměr na den 22 Leden ,14 20 Únor ,85 23 Březen ,43 19 Duben ,37 21 Květen ,24 22 Červen ,86 19 Červenec ,79 23 Srpen ,70 20 Září ,55 22 Říjen ,41 21 Listopad ,29 19 Prosinec , Celkem ,99 Vysvětlivky: Město 1 a Město 2 jedná se o rozdělení Letovic dle ulic kam zajíždí oba vozy Obce 1- jedná se o Lhotu, Jásinov, Zábludov, Nýrov Obce 2 jedná se o Zboněk, Podolí, Babolky, Meziříčko, Krchov, Stvolová, Vlkov, Slatinka, D.Smržov, Deštná nákupy a různé pochůzky využívá 68 klientů praní a žehlení prádla 44 klientů úklidu v domácnosti 40 klientů v roce 2006 bylo provedeno 549 ošetření nohou pedikúry, kterou zajišťujeme i pro obyvatele domova pro seniory. U všech uživatelů PS došlo k k zastavení ( ukončení ) poskytování pečovatelské služby dle 49 vyhlášky 182/91 Sb. Důvodem zastavení je nová právní úprava. Od je pečovatelská služba poskytována v souladu s 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a 6 vyhlášky 205/2006 Sb., poskytována na základě smlouvy. Cíle do budoucna Získat nové klienty a rozšířit pečovatelskou službu u stávajících klientů PS. Vytvářet dobré podmínky pro jejich zájmovou činnost a motivovat k rozvoji dalších aktivit. V rámci našeho zařízení uskutečňují svoji odbornou praxi studenti SPGŠ Boskovice a Vyšší zdravotnické školy Boskovice, dále učni z Výchovného ústavu a Střední školy v Olešnici na Moravě a budoucí sociální pracovníci studující na středních školách nejen v našem kraji. 8

9 kontrolní činnost v rámci organizace V rámci zkvalitnění činnosti poskytovaných sociálních služeb byly zahájeny práce na standardech, které nám pomohou při hodnocení organizace v následujícím období. V roce 2006 se již plně rozběhla kontrolní činnost podle Plánu kontrolní činnosti v roce Mimo kontrol prováděných vlastními pracovníky provedla kontroly v naší organizaci krajská hygienická stanice, která se zaměřila zejména na dodržování platných předpisů a vyhlášek v oblasti přípravy a výdeje stravy, používání sterilizátoru, Kontrolu provedla OSSZ Blansko při příležitosti změny malé organizace na velkou. Ani v jednom případě nebyly zjištěny nedostatky. Z pozice ředitele jsem osobně průběžně prováděl kontroly cestovních příkazů, kontroly uzavíraných smluv a kontroly docházky do zaměstnání. V případě těchto kontrol byly drobné nedostatky odstraňovány již v průběhu kontroly na místě. Dále jsem provedl dvě kontroly stavu pokladní hotovosti u pokladny vedené sociální pracovnicí s kontrolou hospodaření u klientů domova pro seniory. Nebyly zjištěny nedostatky a drobnou závadu spočívající ve zjištění, že hotovostní depozitum u paní Věry Dvořáčkové je v záporné výši 246,-Kč, jsme řešily nařízením důslednějšího sledování hotovostí. Organizace také dodržuje stanovený limit objemu mzdových prostředků daný zřizovatelem a v této oblasti vykazuje úsporu a neporušuje tedy nikterak nařízení rady města. Kontrola dodržování správné výrobní praxe HACCP v kuchyni zjistila velmi dobrý stav v rámci této oblasti, nebyly zjištěny nedostatky. Kontrola dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy u terénní pečovatelské služby neshledala vážnější nedostatky, zaměstnanci byli upozorněni na používání pokrývky hlavy. Při kontrole úhrad za pobyt v domově pro seniory nebyly přijaty žádná opatření. Kontrola dodržování hygieny v SOH a sterilizace u pedikúry v rámci pečovatelské služby byly hodnocena velmi dobře, nebylo zjištěno porušování předpisů a postup odpovídal předepsanému a schválenému postupu při sterilizaci. Prakticky byla provedena kontrola dodržování dezinfekčního programu v rámci oddělení sociální péče a byly zjištěny drobné nedostatky u dezinfekce lehátka používaného při fyzioterapii. Tato závada byla se zaměstnancem projednány a namístě upřesněn správný postup. Při inventarizaci potravin ve skladu nebyly zjištěny nedostatky ve skladování. Vedoucí stravování bylo uloženo doplnit v záznamech v jednotlivých skladech údaje o úklidu za období září listopad Kontrola spotřeby PHM u služebních vozidel je prováděna pravidelně a nebyly zjištěny v této oblasti žádné nedostatky. V závěru roku byla provedena podrobná kontrola stavu zařízení, které má organizace ve správě, veškeré nedostatky jsou uvedeny v protokolu. V současné době je již většina odstraněna vlastními silami jiné byly v rámci reklamačního řízení uplatněny u dodavatele. Veškeré kontroly byly písemně zpracovány a jsou uloženy u agendy ředitele organizace. Ekonomický rozbor hospodaření za I- XII 2006 Viz.příloha č.5 Organizace dosáhla výsledku hospodaření ve výši ,53 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů: Fond odměn: ,-Kč Fond rezervní: ,53,-Kč Průměrná výše platu u organizace za uvedené období činila ,-Kč. 9

10 Stav na úseku jednotlivých fondů název fondu Stav k v v tis.kč Příděl do fondu v tis.kč Čerpání fondu v tis.kč Zůstatek fondu k v tis.kč Investiční fond 20,4 4451, ,35 0,47 Rezervní fond 45,34 183, ,92 Fond odměn 19, ,4 FKSP 71,73 135,61 137,18 70,16 Kulturní fond obyvatel Je tvořen zůstatkem z roku 2005 ve výši ,50Kč, dále sponzorskými dary z roku 2006 ve výši ,-Kč. Zůstatek k je ve výši ,80Kč. V roce 2007 již existence fondu nemá oporu v legislativě a proto nelze již tento fond vytvářet a výše uvedený zůstatek bude převeden do rezervního fondu organizace. Přehled o uzavřených nájemních smlouvách Předmět smlouvy-účel nájemce Cena za m2/rok Nájemné celkem Kadeřnictví Martina Kulhavá 480, ,- Masérské služby Radka Dvořáčková 480, ,- Ordinace praktický lékař MUDr.Julie Bajerová 371, ,- Ordinace - stomatolog MUDr.Zdeňka Srpová 480, ,- Kantýna ELKOS 200, ,- Kotelna DPS KORDO spol.s.r.o. 480, ,- Stav na úseku pohledávek a závazků k Viz. Tabulka příloha č.6 Přehled o nakoupeném HIM a DHIM název DDHM ,-Kč DHM nad ,-Kč Telefonní ústředna ,74Kč Myčka pro PS ,00Kč - Vozík na prádlo + úklid PS ,40Kč - PC sesterna ,00Kč - Polohovací křeslo pro seniory ,00Kč - s doplň. Zažehlovací lis označování ,00Kč - prádla Ozvučovaní souprava - přednášky ,00Kč - Biotronová lampa pro rehabilitaci ,00Kč - CELKEM ,40Kč ,74Kč Přílohy : 1. fotodokumentace 2. Rozvaha Úč OÚPO Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO Příloha organizačních složek státu Úč OÚPO Ekonomický rozbor hospodaření za I-XII Stav na úseku pohledávek a závazků k

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Sociální služby města České Lípy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Bc. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 15.02.2007 Obsah: 1. Identifikace organizace str. 3 2. Přehled

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Organizační struktura 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 V Novém Městě nad Metují 1/2014 Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují Zřizovatel: město Nové Město nad Metují,

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Zřizovací listina Domu s pečovatelskou službou Sněžné

Zřizovací listina Domu s pečovatelskou službou Sněžné Zřizovací listina Domu s pečovatelskou službou Sněžné I. Obec Sněžné zřizuje podle usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.6.2004 podle 84 odst.2 písm.e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2011 Výroční zpráva za rok 2011 1. Kontakty Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti Jihoměstské sociální (JMS a.s.) 5 Přehled středisek

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2007 Výroční zpráva za rok 2007 1. Kontakty: Název: Pečovatelská služba města Pečky Adresa: Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich,ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2005 březen 2006 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 Obsah: Poslání pečovatelské služby Z činnosti pečovatelské služby za rok 2015 Zvyšování kvality poskytovaných služeb Hodnocení spokojenosti

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva Charita Kopřivnice Výroční zpráva r. 2012 Obsah: Úvodní slovo.. 2 Organizační schéma Charity Kopřivnice... 2 Základní údaje o organizaci... 3 Historické mezníky... 3 Veřejný závazek. 4 Charitní ošetřovatelská

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě. ( Emerson Ralph Waldo) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2009 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Účastníci smlouvy: 1. Pan/í, narozen/a, bytem , nar. , ,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. Roční zpráva o činnosti organizace. za rok 2015

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. Roční zpráva o činnosti organizace. za rok 2015 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. (Seneca) [1] Obsah I. Úvod II. Základní informace III. Činnost a služby poskytované v roce 2014 IV. Hospodaření za rok 2014 V. Kontrolní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Provozní řád. Všeobecná ustanovení

Provozní řád. Všeobecná ustanovení Provozní řád Všeobecná ustanovení 1. název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 2. se sídlem: Pastýřská 4, 350 02 Cheb 3. IČ: 70887985 4. právní forma: příspěvková organizace 5. zřizovatel:

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem.

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 V souladu se zákonem

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2015 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 Obsah 1. Základní informace o organizaci... 2 2. Úvodní ustanovení... 3 3. Základní informace o

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Centrum denních služeb Toto centrum se nachází v sídle Pečovatelské služby na Jamborově ul. č. 61, Brno -Židenice

Centrum denních služeb Toto centrum se nachází v sídle Pečovatelské služby na Jamborově ul. č. 61, Brno -Židenice Popis realizace služby: Centrum denních služeb při Městské části Brno Židenice, Gajdošova 7, odbor OSP, úsek Pečovatelská služba Brno Židenice, Jamborova 61, Brno, 615 00 Pečovatelská služba Brno Židenice

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova.

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 1. Slovo ředitelky Vyhodnocení poskytování služby v roce 2011 Do roku 2011 jsme vstoupili se záměrem postupně zavést paliativní péči, podporovat u klientů klidné dožití v prostředí,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a. příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627

Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a. příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 O B S A H 1. Úvod....

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ.

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ. Příloha č. 1 OS č. 1/2014 PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ. PRAVIDLA PRO VÝPOČET VRATEK ZA NEODEBRANOU STRAVU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.cz sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Náchod, únor 2016 1 O b s a h I. Charakteristika

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají.

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Domácí řád Domova pro seniory Písečná Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Obsah Účel domácího řádu 3 Poslání a cíle služby 3 Práva klientů 4 Stížnosti. 4 Povinnosti klientů 5 Odpovědnost

Více