SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ"

Transkript

1 SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala: Ing. Eva Šviráková, Mgr. Eva Ambrusová, Libuše Křesálková Článek 1 Úvodní ustanovení Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům UTB ve Zlíně (dále jen "UTB") se řídí zákonem č.119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a touto směrnicí. Náhrady a jejich poskytování upravuje směrnice na podmínky hospodaření a na ekonomické možnosti UTB. Pracovní cestou se pro účely zákona rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, výkon práce v tomto místě včetně návratu zaměstnance z této cesty. Pravidelným pracovištěm se rozumí místo dohodnuté se zaměstnancem, neníli takové místo dohodnuto, je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě (může to být obec, konkrétní místo pracoviště, ve zdůvodněných případech i místo bydliště). O vyslání zaměstnance na pracovní cestu rozhoduje rektor, děkan, kvestor, tajemník fakulty, ředitel součásti, případně další vedoucí zaměstnanci v rozsahu písemného zmocnění (dále jen "zaměstnavatel" nebo "vedoucí zaměstnanec"). Vedoucí zaměstnanec určí místo nástupu na pracovní cestu, místo výkonu práce, dobu trvání pracovní cesty, způsob dopravy, ukončení cesty a může také určit další podmínky pracovní cesty. Před nástupem zahraniční pracovní cesty je zaměstnanec povinen se žádostí o povolení pracovní cesty předložit žádost o výplatu devizových prostředků. Zaměstnanec je povinen minimálně 2 dny před nastoupením jak tuzemské, tak zahraniční pracovní cesty vyplnit cestovní příkaz a předložit ho k podpisu vedoucímu zaměstnanci. Cestovní příkaz musí být potvrzený vedoucím zaměstnancem před nástupem na pracovní cestu. Prokázat havarijní pojištění vozidla v případě, že bude k pracovní cestě použito soukromé vozidlo (článek 2 odst.3 písm.f a článek 3 odst.4) a uzavřít smluvní zdravotní pojištění je-li vyslán na zahraniční pracovní cestu (článek 5 odst.3). 1

2 Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách se provádí u zaměstnanců a) v pracovním poměru, b) činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody), jeli to dohodnuto. Zaměstnanci přísluší a) stravné b) náhrada prokázaných výdajů za ubytování, c) náhrada prokázaných jízdních výdajů, Při nákupu jízdenek, letenek a ostatního prokazatelného jízdného mohou být použity v souvislosti s pracovní cestou průkazy pro poskytování různých druhů slev. Jízdné bude propláceno v prokázané výši. Náklady vzniklé s pořízením průkazu na poskytování slev jsou osobním nákladem držitele průkazu, nelze je hradit z prostředků školy. Zaměstnanec je oprávněn při nástupu na pracovní cestu vyúčtovat si jízdné z místa bydliště do místa konání pracovní cesty. Jako náklad na pracovní cestu nelze považovat proplacení jízdného na pracoviště. d) náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů. e) v případě směny devizových prostředků je za nutný vedlejší výdaj považován směnárenský poplatek f) vyjímečně lze za nutné vedlejší výdaje považovat nákup literatury popř. jiný nákup, pokud je předpoklad, že nákupem v zahraničí ušetří UTB finanční prostředky (bankovní poplatky ze převod platby do zahraničí apod.). Výši sazeb stravného, výši sazeb základní náhrady za 1 km jízdy při používání soukromých silničních motorových vozidel a novou výši průměrných cen pohonných hmot stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou s účinností vždy od počátku kalendářního roku. Základní výši sazeb stravného v cizí měně stanoví Ministerstvo financí vyhláškou s účinností vždy od počátku kalendářního roku. Na UTB budou uvedené sazby zveřejněny metodickým listem, který bude publikován do příslušného roku (popř. do 10 dnů od vyhlášeních nových základních sazeb). 1. Stravné Článek 2 Poskytování náhrad při tuzemské pracovní cestě Za každý kalendářní den pracovní cesty náleží zaměstnanci stravné, a to podle doby trvání pracovní cesty. a) sazby jsou stanoveny podle doby trvání pracovní cesty, tj. trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin, déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, déle než 18 hodin. 2

3 b) Je-li zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto částečně bezplatné stravování, stravné se úměrně krátí. A to je-li poskytnuta bezplatně snídaně o 20%, je-li poskytnut oběd nebo večeře o 40% z určené výše stravného. Na vyúčtování pracovní cesty, kde zaměstnanec nárokuje stravné je požadováno prohlášení, že bezplatné stravování b nebylo poskytnuto (prohlášení se týká zejména účasti na odborných konferencích a jiných akcí, z jejichž vyúčtování nelze jednoznačně určit, zda bylo či nebylo poskytnuto stravování. c) UTB neposkytuje náhrady stravného podle 5 odst. 3 zákona při cestě do 5 hodin, i když pracovní cesta znemožní zaměstnanci vysláním na pracovní cestu stravovat se obvyklým způsobem. Nelze poskytovat ani jiné, vyšší náhrady podle 9 zákona. d) Náhrady se posuzují za každý kalendářní den samostatně, tedy od 0 hodin do 24 hodin v každém dni. Stravné podle zákona je nárokové a nelze jeho výši snižovat. 2. Ubytování Zaměstnavatel hradí prokázané výdaje za ubytování. V zájmu hospodárnosti vynakládaných finančních prostředků se však pro všechna pracoviště UTB stanoví částka Kč/noc jako horní limit pro ubytování. Ve zdůvodněných případech, kdy nebylo možné tento limit dodržet, Ize postupovat podle článku 6 odst Jízdní výdaje a) Zaměstnanci přísluší náhrada prokázaných jízdních výdajů. b) Způsob dopravy, tj. jaký dopravní prostředek se na pracovní cestu použije, stanoví vedoucí zaměstnanec vysílanému zaměstnanci před nástupem na pracovní cestu. c) Při použití soukromého osobního motorového vozidla přísluší zaměstnanci za každý jeden kilometr jízdy sazba základní náhrady a náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Náhrady za spotřebované pohonné hmoty se poskytují podle spotřeby vypočtené aritmetickým průměrem z údajů uvedených v technickém průkaze vozidla jako spotřeba dle ČSN násobená cenou PHM. Pokud technický průkaz vozidla neobsahuje údaje o spotřebě PHM, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za PHM jen tehdy, pokud spotřebu prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců. O ceně PHM je třeba předložit doklad o nákupu. Neprokáže-li zaměstnanec cenu pohonné hmoty, vypočte se výše náhrad z průměrné ceny pohonných hmot stanovených vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Vyhláška stanoví průměrnou cenu pohonných hmot odpovídající údajům Českého statistického úřadu a je zveřejněna počátkem roku ve Sbírce zákon. Ceny budou zveřejňovány metodickým listem. d) Pokud zaměstnavatel výjimečně povolí použití soukromého vozidla tehdy, kdy by jinak z ekonomických důvodů nařídil použití prostředku hromadné dopravy, sjedná se zaměstnancem náhradu podle 7 odst. 7 zákona, tj. pouze ve výši ceny jízdenky 3

4 hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy. Cenu jízdenky pro vyplacení náhrad je v takovém případě povinen prokázat zaměstnance a to doložením dokladů o ceně jízdného k řádnému vyúčtování pracovní cesty. e) Za používání soukromých vozidel zaměstnanců pro nákladní přepravu se náhrady neposkytují. Je proto nutné využívat služeb cizích dopravců. f) Podmínkou pro udělení souhlasu k použití soukromého motorového vozidla k pracovní cestě je prokázání havarijního pojištění vozidla a splnění dalších podmínek stanovených pro řízení vozidla, vyplývajících z jiných právních předpisů. O povolení použití soukromého motorového vozidla k pracovní cestě žádá zaměstnanec vedoucího zaměstnance na předepsaném tiskopise (příloha směrnice). 4. Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů se hradí v plné výši. Vedlejší náklady však musí bezprostředně souviset s plněním úkolů vyplývajících z pracovní cesty. Článek 3 Náhrady při zahraničních pracovních cestách 1. Stravné a) Za každý kalendářní den zahraniční pracovní cesty a za každý kalendářní den, v němž zahraniční pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, přísluší zaměstnanci stravné v cizí měně ve výši základní sazby. Trvá-li zahraniční cesta v kalendářním dni méně než 12 hodin, nebo trvá-li celkově méně než 12 hodin, přísluší zaměstnanci stravné ve výši, která je určena násobkem dvanáctiny poloviční výše základní sazby stravného v cizí měně a počtu celých hodin zahraniční pracovní cesty strávených mimo území České republiky. Je-li doba strávená na zahraniční pracovní cestě kratší než jedna hodina, stravné v cizí měně zaměstnanci nepřísluší. Doba strávená v zahraničí se připočte k době strávené na služební cestě v České republice. b) Pokud byla zaměstnanci zajištěna při pracovní cestě strava částečně zdarma (např. podaná snídaně jako součást ceny hotelového ubytování), stravné se úměrně krátí (článek 2 odst. 1 písm. b). c) Stravné se vyplácí v měně státu, ve kterém stráví zaměstnanec během služební cesty nejvíce času. d) Výši základních sazeb stravného v cizí měně pro jednotlivé státy stanoví Ministerstvo financí vždy s účinností od počátku kalendářního roku a uveřejní ve Sbírce zákonů. V průběhu roku Ministerstvo financí vyhlásí změnu jen v případě, dojde-li ke změně cen a kurzů měn od poslední úpravy alespoň o 20%. Zaměstnanci UTB jsou o výši sazeb informováni metodickým listem. 4

5 e) Na vyúčtování pracovní cesty, kde zaměstnanec nárokuje stravné, je požadováno prohlášení, že bezplatné stravování nebylo poskytnuto. Prohlášení se týká zejména účasti na odborných konferencích a jiných akcích, z jejichž vyúčtování nelze jednoznačně určit, zda bylo či nebylo poskytnuto stravování (např může být zaplaceno v konferenčním poplatku). Čestné prohlášení zaměstnance může být nahrazeno jiným dokladem, který jednoznačně specifikuje nárok zaměstnance na stravné (např. rozpis konferenčního poplatku apod.). 2. Ubytování Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci vyslanému na zahraniční pracovní cestu náhradu prokázaných výdajů za ubytování, přičemž ustanovení článku 2 odst.2 upravující poskytování náhrad za ubytování při tuzemské pracovní cestě, použije přiměřeně. 3. Kapesné UTB může zaměstnancům vyslaným na zahraniční pracovní cestu vedle stravného také poskytnout kapesné, a to v cizí měně až do výše 40 % určené výše stravného. 4. Náhrada výdajů za pohonné hmoty Při použití soukromých osobních silničních motorových vozidel do zahraničí platí podmínky uvedené v článku 2 odst. 3, přičemž havarijní pojištění vozidla je nutno rozšířit o havarijní pojistné do zahraničí, a to na vlastní náklad zaměstnance. Náhrada za pohonné hmoty se hradí do 350 km ujetých po území cizího státu v Kč, nad 350 km v cizí měně. Ve vyúčtování ujetých kilometrů po území cizího státu se poskytuje náhrada výhradně za jízdu do cílového místa a zpět. Pojížďky po území cizího státu se nevykazují v nárocích na náhradu. 5.Vyloučení souběhu náhrad v české a cizí měně Při zahraniční cestě náleží zaměstnanci za dobu pracovní cesty na území České republiky náhrada v české měně za podmínek uvedených v článku 2 odst. 1. Za dobu pracovní cesty na cizím území přísluší náhrady v cizí měně. Pro poskytnutí náhrad v cizí měně je rozhodující doba překročení české hranice a při letecké dopravě odlet a přílet podle letového řádu. 6.Vyúčtování valut a některých zahraničních měn a) Vzhledem k omezením banky, která nepřebírá valuty v drobných mincích nebo je přebírá za takový poplatek, který je v některých případech vyšší než hodnota vrácených mincí, nebudou při vyúčtování pracovní cesty drobné mince v zahraniční měně přebírány. To znamená, že si zaměstnanec příslušné valuty v mincích ponechá a uhradí jejich hodnotu v korunách fakultě (součásti UTB). Totéž platí o měnách, které nepřebírá banka vůbec (rubl, leva, zlotý apod.). 5

6 b) Je v zájmu zaměstnanců i zaměstnavatele, aby směna valut nebo šeků, kterými jsou zaměstnanci vybavováni, byla prováděna jen v takové výši, která odpovídá jejich potřebě. Ve všech případech bude uplatňována náhrada nevyúčtovaných měn v korunách. 7. Poskytnutí zálohy a vyúčtování zahraniční pracovní cesty a) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci na zahraniční pracovní cestu zálohu v cizí měně ve výši podle podmínek a rozsahu předpokládané doby trvání zahraniční pracovní cesty. Záloha může být poskytnuta po dohodě se zaměstnancem i v jiné měně než je stanoveno vyhláškou Ministerstva financí pro příslušný stát, pokud je k této měně v kursovním lístku České národní banky vyhlašován kurs devizového trhu nebo přepočítací poměr. Pro určení výše stravného v dohodnuté měně se zjistí korunová hodnota stravného ve stanovené měně, která se přepočítá na dohodnutou měnu. Pro určení korunové hodnoty stravného se použije pro přepočet kurs České národní banky v den poskytnutí zálohy na tuto cestu. Ve výjimečných případech, kdy není z časových důvodů možno zálohu poskytnout, použije se pro přepočet kurs platný první den nástupu na pracovní cestu.. Zálohu v cizí měně Ize zaměstnanci poskytnout rovněž zapůjčením platební karty. O zálohu na zahraniční pracovní cestu musí zaměstnanec písemně požádat na formuláři, který je přílohou této směrnice. b) Stanovení kurzu pro výpočet nákladů v Kč. Pokud si zaměstnanec nepožádal o výplatu zálohy devizových prostředků, pak mu není vyplacena záloha na pracovní cestu. V tom případě zaměstnanec musí použít vlastní devizové prostředky a pro přepočet na jeho nároky v Kč bude použit kurz dané měny ke dni započetí pracovní cesty a to kurz kurzovního lístku ČNB. c) Při vyúčtování zahraniční pracovní cesty zaměstnanec částku, o kterou byla poskytnutá záloha vyšší než činí jeho nárok, vrací ve měně, která mu byla zaměstnavatelem poskytnuta. Výjimečně ve zdůvodněných případech může zaměstnanec vrátit částku v české měně. Dojde-li v zahraničí ke směně poskytnuté měny na jinou zahraniční měnu, je nutno doložit kurz, který byl při směně v zahraničí použit. Částku, o kterou byla záloha na zahraniční pracovní cestu nižší, doplácí zaměstnavatel zaměstnanci vždy v české měně. d) Na zahraničních pracovních cestách nelze použít soukromé finanční prostředky nebo soukromé platební karty. 8.Vybavení zahraničních zaměstnanců Zahraničnímu zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu do České republiky na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců, se poskytuje stravné až do výše dvojnásobku stravného stanoveného při pracovních cestách na území České republiky, nejméně však ve výši stanoveného stravného. Zahraničnímu zaměstnanci vyslanému do České republiky Ize poskytovat vedle stravného kapesné až do výše 40% stanoveného stravného. 6

7 Článek 4 Paušální náhrady výdajů za jízdné městskou hromadnou dopravou 1. Jízdné městskou hromadnou dopravou (dále jen "MHD") bude vyúčtováno na základě předložených jízdenek. Rovněž Ize poskytovat paušální náhradu jízdních výdajů MHD podle 19 zákona. 2. Pň stanovení paušální náhrady jízdních výdajů MHD zaměstnavatel ověří, zda jsou splněny podmínky pracovní cesty ( 2 zákona, článek 1 směrnice). 3. Zaměstnavatel stanoví paušální náhradu jako určitou průměrnou měsíční částku, přičemž a) při jejím stanovení vychází ze skutečných a prokázaných jízdních výdajů zaměstnance za minulé období, tj. sleduje a hodnotí minimálně období tří kalendářních měsíců, b) výpočet paušální náhrady nejpozději po uplynutí 12 měsíců provede znovu, c) v případě, že se změnily podmínky, za kterých zaměstnavatel stanovil paušální náhradu, výši paušální náhrady přezkoumá a stanoví ji jinak nebo od paušalizování zcela ustoupí, d) musí být schopen kdykoliv vysvětlit jakým způsobem byla výše paušální náhrady stanovena a výpočet prokázat a doložit, e) o výši paušální náhrady písemně rozhodne ten vedoucí zaměstnanec, který rozhoduje v pracovněprávních vztazích, f) za dny nepřítomnosti zaměstnance v práci (omluvené nebo neomluvené) delší než pět pracovních dnů, paušální náhradu poměrně sníží. Článek 5 Zdravotní pojištění na cestách 1. Ze zdravotního pojištění, které si hradí zaměstnanec měsíčně ze mzdy, je hrazena zdravotní péče poskytnutá na území České republiky. Rovněž je uhrazena částka, kterou pojištěnec vynaložil na nutné a neodkladné léčení, jehož potřeba nastala během jeho pobytu v cizině, a to do výše stanovené pro úhradu takové péče na území České republiky ( 14 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 2. Pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině (nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců), pokud je v cizině zdravotně pojištěn a pokud se mu v cizině poskytuje zdravotní péče bez přímé úhrady na základě mezinárodních 7

8 smluv a učinil-li o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení ( 8 zákona č. 48/1997 Sb.). 3. Zdravotní pojišťovny provádí rovněž smluvní zdravotní pojištění pro pojištěnce ke krytí zdravotní péče přesahující rámec hrazené péče včetně léčení v cizině ( 54 zákona č. 48/1997 Sb.). Toto pojištění je zaměstnanec před vysláním na zahraniční pracovní cestu povinen sjednat. Po předložení dokladu je tento výdaj zaměstnanci proplacen jako nutný vedlejší výdaj. Článek 6 Všeobecná ustanovení 1. Kde zákon požaduje prokázání výdajů a zaměstnanec je nemůže prokázat, může mu zaměstnavatel poskytnout náhrady v jim uznané výši s přihlédnutím k určeným podmínkám pracovní cesty (týká se především proplacení nepředložených jízdenek, zdůvodněných vyšších náhrad za ubytování než je v této směrnici stanovený limit apod.). Nutno doložit čestným prohlášením zaměstnance. Takto ale nelze postupovat při poskytování náhrady výdajů za pohonné hmoty. Ta se vždy poskytne ve výši určené podle průměrné ceny stanovené Ministerstvem práce a sociálních věcí. 2. Požádá-li zaměstnanec o poskytnutí zálohy na předpokládané cestovní náhrady při tuzemské pracovní cestě, je zaměstnavatel povinen mu tuto zálohu poskytnout. 3. Nastupuje-li zaměstnanec bezprostředně po ukončení pracovní cesty na dovolenou, musí se vrátit do místa pracoviště a pak nastoupit na dovolenou, jinak mu nelze hradit zpáteční cestu. 4. Při pracovních cestách, ať už v tuzemsku nebo zahraničí, nelze proplácet telefonní karty. 5. Zaměstnanec je povinen do deseti pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty předložit k vyúčtování potřebné doklady a v případě poskytnutí zálohy nevyúčtovanou zálohu vrátit. Cestovní příkaz bude vyúčtován jen v případě, bude-li podepsán vedoucím zaměstnancem. O vykonané pracovní cestě musí podat zaměstnanec svému přímému nadřízenému zaměstnanci zprávu. Při použití soukromého motorového vozidla je nutno k cestovnímu příkazu doložit propočet výdajů za jízdu a spotřebované pohonné hmoty. 6. Cestovní náhrady je možné poskytnout rovněž zaměstnancům na základě uzavřené dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jejich poskytnutí je nutné zvlášť v této dohodě stanovit. 7. Nároky podle zákona může fakulta poskytnout i cizím osobám na základě uzavřené dohody podle 51 občanského zákoníku (příloha směrnice). Jde o případy, kdy tato osoba je členem některého z orgánů fakulty, tedy vykonává funkci, aniž jde o zaměstnanecký či jiný pracovní vztah. Poskytované náhrady však musí být v těchto dohodách konkrétně specifikovány. 8

9 Obdobně je možné postupovat i u studentů. 8. Studentům pří cestách v rámci jejích výuky nelze proplácet cestovní náhrady podle zákona nebo této směrnice. Studentům lze proplácet pouze prokázané výdaje spojené se studijním pobytem. Prokázané výdaje jsou upřesněny ve formuláři Dohoda. 9. Za pracovní cesty se považují ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, také cesty statutárních orgánů vykonávané v souvislosti s výkonem této funkce. 10. Cestovní náhrady, které svou výší překračují rámec této směrnice, popřípadě cestovní náhrady (náklady), které vznikly osobám nemajícím pracovněprávní (smluvní) vztah sjednaný s UTB, nelze kvalifikovat jako daňově uznatelné náklady. 11. Každá pracovní cesta musí být vyúčtována samostatným cestovním příkazem. 12. Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího potvrzení. Ve Zlíně dne 2001 Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. rektor Přílohy: Žádost o povolení použití soukromého silničního vozidla k pracovní cestě - vzor Smlouva dle 51 občanského zákoníku - vzor Žádost o povolení zahraniční pracovní cesty, žádost o výplatu zálohy na zahraniční pracovní cestu - vzor 9

10 Žádost o povolení použití soukromého silničního motorového vozidla k pracovní cestě Zaměstnanec...rod.číslo... pracoviště vykoná ve dnech.....pracovní cestu z výchozího místa...do cílového místa..... Použitý typ vozidla a SPZ...druh PHM... normovaná spotřeba PHM dle ČSN v litrech na 100km... číslo havarijní pojistky jména spolucestujících.... důvod použití soukromého vozidla.... Prohlašuji, že pracovní cestu vykonám nejkratší možnou trasou, účelně a hospodárně a předložím potřebné písemné doklady k vyúčtování do deseti pracovních dnů po ukončení cesty. Ve Zlíně dne podpis zaměstnance Povoluji použití soukromého osobního motorového vozidla pro výše uvedenou pracovní cestu, a to za : a) náhradu ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy x), b) náhradu podle sazeb na 1 km jízdy x), Ve Zlíně dne... Povolil :... x) nehodící se škrtněte 10

11 Dohoda Fakulta... Pracoviště... Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen UTB ve Zlíně) zastoupená... a občan (student)...rodné číslo... bytem... (dále jen "jmenovaný"), uzavírají podle 51 občanského zákoníku tuto dohodu : I V souvislosti s plněním úkolů fakulty (pracoviště)... se jmenovaný zavazuje zúčastnit se za fakultu (pracoviště): název jednání (akce) termín a místo konání II Fakulta (pracoviště)... UTB ve Zlíně se zavazuje poskytnout jmenovanému náhrady spojené s účastí na uvedené akci, a to : a) náhradu prokázaných jízdních výdajů, včetně místní přepravy, b) náhradu prokázaných výdajů za ubytování, c) stravné, d)... e)... ve výši odpovídající náhradám poskytovaným podle zákona č.119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů. Pro tento účel vyplní jmenovaný tiskopis "Cestovní příkaz", kde vyúčtuje náklady spojené s účastí na předmětné akci. Vyplněné podklady odevzdá nejpozději do 5ti dnů po skončení akce na ekonomický útvar fakulty. Cestovní příkaz je nedílnou součástí této dohody. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Ve Zlíně dne... III občan (student) za fakultu (pracoviště) UTB ve Zlíně 11

12 Žádost o výplatu zálohy devizových prostředků Jméno a příjmení vč. titulu :.... Pracoviště:...Číslo pasu :..... Přesná adresa bydliště vč. PSČ :... Stát a místo výjezdu: Účel cesty: Cesta se uskuteční v době od...do.... Žádám : Dietu na...dny, tj.... Limit na ubytování na...,dny, tj.... Zálohu na mimořádné výdaje ve výši :... Konferenční poplatek ve výši:... (přesný název konference, adresa pořádajícího včetně bankovního spojení (název a adresa banky a číslo účtu): Mají-li být peníze poslány předem je nutno předložit doklad. Pracovní cestu vykonám ekonomicky nejvýhodněji : vlakem - autobusem - vlastním služebním vozidlem - letadlem. Prohlašuji, že před započetím zahraniční pracovní cesty si uzavřu platné cestovní pojištění. Podpis žadatele:... Podpis vedoucího:... Ve Zlíně dne :... 12

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Č.j.: 018/962/2012 V Praze 14. února 2012 Výnos kvestora č. 30.05/2012 Poskytování náhrad cestovních výdajů I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Poskytování náhrad cestovních

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva ze dne 2. 2. 2016 č. 02/16 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo

Více

Kancelář generálního ředitele Náměstkům generálního ředitele Ředitelům útvarů GŘ ŽZ Praha Ú OSŽ P FS ČR P FŽ ČR P FVČ P UŽZ P FV

Kancelář generálního ředitele Náměstkům generálního ředitele Ředitelům útvarů GŘ ŽZ Praha Ú OSŽ P FS ČR P FŽ ČR P FVČ P UŽZ P FV ČESKÉ DRÁHY, a. s. Generální ředitelství se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČ 70 99 42 26 zapsány v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,vložka 8039 Č.j. :

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ č. 19/2015 O cestovních náhradách Vydalo Zastupitelstvo města Trutnova Schváleno dne Zpracovali Odborný garant Dotčené orgány a organizace 7. 12.

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad STRANA: 1 z 8 Organizační opatření 1. je závazná pro všechny zaměstnance 2. Revize č. 7 směrnice nabývá platnosti dnem podpisu s účinností od 1.92012. 3. Související dokumenty: Vyhláška č. 429/2011 Sb.

Více

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308. Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce podle 151 189 ZP

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308. Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce podle 151 189 ZP Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce podle 151 189 ZP 152 Cestovní náhrady jsou poskytovány při: pracovní cestě cestě mimo pravidelné

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

SMĚRNICE Č. 4/2014 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

SMĚRNICE Č. 4/2014 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 4/2014 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Rada města, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecního zřízení), ve znění

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ

URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ Příloha č. 5 k výměru MF č. 01/2013 URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ I. Obecné podmínky 1. Regulaci formou věcně usměrňovaných cen podléhají ceny (jízdné) ve

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU 32 CENOVÝ VĚSTNÍK 14/2008 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu).

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu). FOND MIKROPROJEKTŮ Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1 Žádosti o finanční příspěvek FMP (rozpočtu) V rámci výzvy Fondu mikroprojektů je zveřejněna následující Pomůcka pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) chráněné bydlení (CHB) odlehčovací služba (OS) standard kvality služeb číslo PŘEDMĚT: Směrnice k úhradám sociálních

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

MUDr. Dominik Tomanek, jednatel společnosti

MUDr. Dominik Tomanek, jednatel společnosti Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 5T87G003 ze dne 28. 5. 2015 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel v odbornostech 603, 604 gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Obecné podmínky pronájmu společností Auto SAS s.r.o.

Obecné podmínky pronájmu společností Auto SAS s.r.o. Obecné podmínky pronájmu společností Auto SAS s.r.o. I. Základní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují poskytování movitých věcí (zejména vysokozdvižných vozíků a jiných strojních zařízení) dále

Více

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OHNIŠOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ohnišov se na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesením č. 14-3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Dita Malíková daňový poradce Nový zákon o nemocenském pojištění účinný od 1.1.2007 Praha, 30.6.2006 Obsah 1. Nový zákon o nemocenském pojištění 1.1 Principy

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jankov. se na svém zasedání dne 6.12.2012 usnesením č. 08/2012

Více

TARIF. společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel. ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě

TARIF. společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel. ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě TARIF společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě platný od 21.3.2016 ROZSAH PLATNOSTI Společnost ARRIVA TEPLICE s.r.o.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

M ě s t s k ý f o t b a l o v ý k l u b D o b ř í š. Cestovní náhrady

M ě s t s k ý f o t b a l o v ý k l u b D o b ř í š. Cestovní náhrady Metodický pokyn výboru MFK č. 1/2008 - rev. 2 Cestovní náhrady 1. ÚVOD Občanské sdružení MFK Dobříš je neziskovovou organizací, která vyvíjí svoji činnost v oblasti sportu, sportovního vyžití mládeže i

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 3/2005 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 19.4.2005 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1.Úvodní ustanovení... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14... 3 2.1 Pronájem bytu za podmínky odkoupení pohledávky... 4 2.2 Pronájem bytu

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0276/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice Obec Vlasatice SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S49 SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ Č.j.: ZS SM 79/2011 Účinnost od: 1.4.2011 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Článek

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41

MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 Obecně závazná vyhláška města Kralovice č. 2/2010 ze dne 15. prosince 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Kralovice se na svém zasedání dne 15.

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Zajištění softwarových produktů Microsoft prostřednictvím Campus Agreement jedná se o zakázku malého rozsahu,

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sudice vydává přijetím usnesení č. 03/03/2014 na svém 3. zasedání konaném dne 10.12.2014

Více

Článek 1. Základní ustanovení

Článek 1. Základní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2015 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Svobodná cesta jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŢENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168887/2012

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více