PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM"

Transkript

1 PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve vlastnictví města Vrbno pod Pradědem, určených rozhodnutím Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem (dále jen ZMě ) k prodeji fyzickým osobám. 2) Bytem se pro účely těchto pravidel rozumí: a) byt vymezený jako jednotka dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, b) jednotka zahrnující byt vymezená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, c) prostorově vymezená část domu s byty nebo byty a nebytovými prostory, který není rozdělen na jednotky d) prostorově vymezená část domu, ve kterém se nenachází jiný byt či nebytový prostor. 3) Nebytovým prostorem se pro účely těchto pravidel rozumí: a) nebytový prostor vymezený jako jednotka dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, b) jednotka zahrnující nebytový prostor vymezená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, c) prostorově vymezená část domu s byty nebo jinými nebytovými prostory, který není rozdělen na jednotky, d) prostorově vymezená část domu, ve kterém se nenachází jiný byt či nebytový prostor. 4) Prodejem bytu se rozumí a) prodej jednotky vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, je-li byt vymezen jako jednotka dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, b) prodej jednotky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, c) prodej odpovídajícího ideálního podílu na pozemku, jehož součástí je dům uvedený v odst. 2 písm. c), d) prodej odpovídajícího ideálního podílu na domu uvedeném v odst. 2 písm. c), který není součástí pozemku, e) prodej pozemku, jehož součástí je dům uvedený v odst. 2 písm. d), f) prodej domu uvedeného v odst. 2 písm. d), není-li dům součástí pozemku. 5) Prodejem nebytového prostoru se rozumí a) prodej jednotky vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, je-li nebytový prostor vymezen jako jednotka dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, b) prodej jednotky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, c) prodej odpovídajícího ideálního podílu na pozemku, jehož součástí je dům uvedený v odst. 3 písm. c), d) prodej odpovídajícího ideálního podílu na domu uvedeném v odst. 3 písm. c), který není součástí pozemku, e) prodej pozemku, jehož součástí je dům uvedený v odst. 3 písm. d), f) prodej domu uvedeného v odst. 3 písm. d), není-li dům součástí pozemku. 6) Prodej bytů a nebytových prostor se uskutečňuje: a) prodejem bytů nájemcům dle čl. II, III, IV, V, b) prodejem bytů třetím osobám dle čl. VI, c) prodejem volných bytů dle čl. VII, d) prodejem nebytových prostor dle čl. VIII, 7) Záměr města prodat byty, a nebytové prostory v domech bude zveřejněn podle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce a na internetových stránkách elektronická úřední deska 8) Nemovitosti určené k prodeji jsou oceňovány: - tržní cenou (cena obvyklá), tržním oceněním se rozumí porovnávání obvyklé ceny nebo tržní 1/6

2 - úřední cenou, úřední oceňování je zajištění cen podle cenových předpisů tj. ocenění podle zákona o oceňování majetku a vyhlášky MF ČR. Čl. II Podmínky prodeje bytů nájemcům 1) Byt se nabízí k prodeji nájemci, který má uzavřenou s městem nájemní smlouvu k bytu, jenž je předmětem prodeje, popř. manželům v případě společného nájmu manželů vzniklého dle právních předpisů. 2) Na základě vlastní žádosti nájemce bude možné realizovat prodej osobě blízké nájemci v linii příbuzenských vztahů: prarodiče - rodiče - děti, případně osobě blízké a jejímu manželu do SJM. Předpokladem pro prodej bytu těmto osobám je doložení čestného prohlášení nájemce bytu, ve kterém bude deklarovat souhlas s prodejem konkrétní osobě v příbuzenském vztahu (s úředně ověřeným podpisu nájemce) a vzdání se předkupního práva, jde-li o první převod jednotky, a současně podání žádosti o odkoupení bytu konkrétní osobou v příbuzenském vztahu. K účelu ověření příbuzenského vztahu může být vyžadováno předložení k nahlédnutí rodného listu. 3) V případě, že nájemce má dluh na nájemném či na plnění spojeném s užíváním bytu nebo s ním související služby, bude mu byt nabídnut k odkoupení s upozorněním, že veškeré dluhy musí být uhrazeny před uzavřením kupní smlouvy. Nájemci, který nesplní tyto podmínky, ani osobě tomuto nájemci blízké, nebude byt prodán. 4) Prodej všech bytů zprostředkovává majetkoprávní odbor (dále jen MPO ) 5) Za návrh k uzavření smlouvy dle 1731 a násl. Občanského zákoníku se považuje teprve předložení návrhu kupní smlouvy prodávajícím kupujícímu k podpisu, nebo závazná nabídka nájemci při prvním převodu jednotky. Čl. III Postup při prodeji A. Postup při privatizaci bytového domu 1) Podle tohoto oddílu se postupuje při prodeji bytových jednotek v domě rozděleném na jednotky, kde veškeré jednotky vlastní město a na základě žádosti nájemců či z rozhodnutí města mají být všechny jednotky prodány. Dále se podle tohoto oddílu přiměřeně postupuje při prodeji jednotlivých bytových jednotek, zejména v případech, kdy se dle těchto pravidel nebo před nabytím jejich účinnosti městu nepodařilo prodat všechny bytové jednotky v domě nebo v jiných případech, kdy město není vlastníkem všech bytových jednotek v domě. V těchto případech se zejména nepoužijí ustanovení o společné žádosti a není nutné zpracovávat nový znalecký posudek, pokud byl již v minulosti zpracován. 2) Jednání o prodeji bude zahájeno na základě společně podané vlastní žádosti alespoň od 90 % nájemců v domě nebo rozhodnutím vlastníka. 3) Žádosti budou přijímány, evidovány a vyřizovány podle data podání, v jakém byly na MPO doručeny. Po předložení žádosti podané alespoň od 90 % nájemců v domě a zaplacení části paušální náhrady nákladů, budou MPO objednány znalecké posudky na všechny byty v domě. Znalecký posudek bude vyhotoven dle data podání žádosti na odkoupení a ocenění bude stanoveno dle tržní ceny v době podání žádosti. 4) Po vypracování znaleckých posudků a stanovení nabídkové ceny dle čl. IV. bude záměr prodeje bytů připraven k projednání v ZMě, kde bude rozhodováno o vyhlášení záměru prodeje. 5) Seznam bytů, určených k prodeji zveřejněn podle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na úřední desce města vyvěšením, na internetových stránkách města, elektronické úřední desce popřípadě dalším možným způsobem, po dobu minimálně 15 kalendářních dnů tak, aby se s ním mohli zájemci seznámit. Následně bude prodej bytů, za dané ceny připraven ke schválení prodeje v Zastupitelstvu města Vrbno pod Pradědem. 6) Závazná nabídka na odkoupení příslušného bytu se zasílá vždy nájemcům všech bytů v domě, včetně těch, kteří o odkoupení bytu nežádali. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do 6 měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, může vlastník dále postupovat přiměřeně podle čl. VI. těchto Pravidel. 7) V případě skončení nájemního vztahu a skončení platnosti návrhu na odkoupení bytu bude novému nájemci zaslána nová nabídka k odkoupení bytu s novou 6 měsíční lhůtou pro odkoupení. 8) V případě rozhodnutí vlastníka o prodeji bytů se bude postupovat podle těchto Pravidel, tj. dle odstavce 4, 5, 6 a 7 tohoto oddílu A. 2/6

3 B. Postup při prodeji bytů v domě, který není rozdělen na jednotky 1) Podle tohoto oddílu se postupuje při prodeji bytů vymezených v čl. I odst. 2 písm. c) a d). Předmět převodu je vymezen v čl. I odst. 4 písm. c) až f). 2) Jednání o prodeji bude zahájeno na základě vlastní žádosti nájemce nebo rozhodnutím vlastníka. 3) Žádosti budou přijímány, evidovány a vyřizovány podle data podání, v jakém byly na MPO doručeny. Znalecký posudek bude vyhotoven dle data podání žádosti na odkoupení a ocenění bude stanoveno, dle platné vyhlášky v době podání žádosti. 4) Po vypracování znaleckých posudků a stanovení nabídkové ceny dle čl. IV. bude záměr prodeje připraven k projednání v ZMě, kde bude rozhodováno o vyhlášení záměru prodeje. Seznam bude zveřejněn podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na úřední desce města, na internetových stránkách, elektronické úřední desce města popřípadě dalším možným způsobem, po dobu minimálně 15 kalendářních dnů tak, aby se s ním mohli zájemci seznámit. Následně bude prodej domů za dané ceny připraven ke schválení prodeje v Zastupitelstvu města Vrbno pod Pradědem. 5) V případě rozhodnutí vlastníka o prodeji bytů v domě, který není rozdělen na jednotky, se bude postupovat podle těchto Pravidel, tj. dle odstavce 4, tohoto oddílu B. Čl. IV Kupní cena a související náklady A. Kupní cena bytů v domě rozděleném na jednotky 1) Nabídková cena bytu je stanovena z tržní ceny určené znalcem ke dni ocenění. Tyto ceny jsou dále upraveny dle odst. 2 tohoto oddílu A. 2) Vlastník nemovitosti si vyhrazuje právo v nabídce navýšit cenu vypočtenou dle výše uvedených Pravidel o náklady vynaložené na investice a opravy provedené po dni, ke kterému byl zpracován znalecký posudek. Mezi tyto náklady patří výměna oken za finanční spoluúčasti města, kdy bude za každé vyměněné okno v bytové jednotce cena bytové jednotky navýšena o 3 tis. Kč. 3) Kupní cena se platí jednorázově, nikoliv ve splátkách, dle stanoveného termínu MPO může být hrazena z více zdrojů např. využití vlastních finančních prostředků, stavební spoření, úvěr, hypotéka apod. 4) Kromě kupní ceny je kupující povinen neprodleně po odevzdání společné žádosti o odkoupení bytů dle č. III odst. 2 zaplatit paušální náhradu nákladů v celkové výši 5 tis. Kč s připočtením DPH v zákonné výši na účet města za náklady spojené s vyhotovením kupních smluv, návrhů na vklad vlastnického práva a znaleckých posudků. V případech, kdy nebude ZMě rozhodnuto o prodeji bytů, bude z této paušální částky odečten náklad za vyhotovení znaleckého posudku a zbylé finanční prostředky budou žadateli vráceny na jeho účet. Totéž platí při podání individuální žádosti, potažmo v případě zájmu přijmout nabídku zaslanou městem. 5) Kupující je dále povinen předat prodávajícímu při podpisu kupní smlouvy kolkovou známku (správní poplatek) za provedení vkladu do katastru nemovitostí ve výši stanovené příslušným právním předpisem. B. Kupní cena bytů v domě, který není rozdělen na jednotky 1) Nabídková cena je stanovena z tržní ceny určené znalcem ke dni ocenění. V případě nového zaměření domu a při prodeji přilehlého pozemku kupující uhradí platbu za vyhotovení geometrického plánu. 2) Kupní cena se platí jednorázově, dle stanoveného termínu MPO a může být uhrazena z více zdrojů např. využití vlastních finančních prostředků, stavební spoření, úvěr, hypotéka apod. 3) Kromě kupní ceny je kupující povinen po odevzdání žádosti o odkoupení domu zaplatit paušální náhradu nákladů v celkové výši 5 tis. Kč s připočtením DPH v zákonné výši na účet města za náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, návrhů na vklad vlastnického práva a znaleckých posudků. V případech, kdy nebude ZMě rozhodnuto o prodeji bytu, bude z této paušální částky odečten náklad za vyhotovení znaleckého posudku a zbylé finanční prostředky budou žadateli vráceny na jeho účet. 4) Kupující je dále povinen předat prodávajícímu při podpisu kupní smlouvy kolkovou známku (správní poplatek) za provedení vkladu do katastru nemovitostí ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Čl. V Uzavírání kupní smlouvy 1) Po obdržení nabídky se dostaví nájemce, který má o koupi zájem, případně osoba jemu blízká dle čl. II odst. 2 na MPO, kde předloží doklad o zaplacení příslušné paušální náhrady nákladů a vyplněný formulář závazné nabídky. 3/6

4 2) Příslušná smlouva bude vypracována po dohodě s pracovníky MPO nejpozději do 30 dnů od odevzdání vyplněného formuláře závazné nabídky, pokud si kupující nepožádá o pozdější termín. 3) Před podpisem kupní smlouvy musí kupující předložit doklad o zaplacení kupní ceny. Kupní cena se hradí na účet města a jako variabilní symbol kupující uvede datum narození a číslo domu ve formátu DD-MM-RRRR-000. Každý kupující obdrží 1 výtisk kupní smlouvy spolu s 1 vyhotovením znaleckého posudku. Jedna smlouva s úředně ověřenými podpisy se předkládá s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na příslušném katastrálním úřadu (dále jen KN). 4) Vlastnictví k jednotce, pozemku, domu nebo ideálním podílům na nich přechází na nového vlastníka dnem povolení vkladu vlastnického práva do KN s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad do KN. Tímto dnem končí povinnost platit nájemné k příslušnému bytu (nevztahuje se na případné nedoplatky na nájemném nebo na plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby). Dnem podání návrhu na vklad do KN dá MPO písemný pokyn na evidenci nájemného k zastavení platby nájemného. K obnovení platby nájemného dojde jen v případě zamítnutí vkladu vlastnického práva do KN či při zpětvzetí návrhu na vklad do KN. Čl. VI Prodej bytů třetím osobám 1) Byty, které nebyly prodány nájemcům nebo osobám jim blízkým postupem dle čl. III a následujících, může vlastník na základě vlastního rozhodnutí prodat třetím osobám. 2) Prodej třetí osobě se uskuteční postupem dle čl. VII. dle ceny tržní určené ke dni ocenění.. Čl. VII Prodej volných bytů 1) Odbor spravující písemnou evidenci bytů průběžně předkládá informace o volných bytech na jednáních Komise bytového hospodářství a Radě města Vrbno pod Pradědem. 2) Volné byty (jde-li o ideální podíly k pozemku či domu, prodávají se formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku až po písemném sdělení o nevyužití předkupního práva ostatními spoluvlastníky dle OZ 3062) se prodávají formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Záměr prodat byt bude projednán v Radě města a následně projednán v ZMě a po jeho schválení následně oznámen s podmínkami veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku vyvěšením na úřední desce města, zveřejněním na internetových stránkách, elektronické úřední desce popřípadě dalším možným způsobem, po dobu minimálně 15 kalendářních dnů tak, aby se s ním mohli zájemci seznámit. V záměru bude rovněž uvedeno místo, kde se zájemci mohou seznámit s návrhem kupní smlouvy a s těmito Pravidly. 3) Podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku musí obsahovat zejména: a) označení nemovitosti, která má být předmětem prodeje, v souladu s katastrálním zákonem včetně práv a povinností na této nemovitosti váznoucích, b) minimální prodejní cenu, c) termín prohlídky, d) výši peněžní jistoty (dále jen jistota ), kterou je nutno složit na účet města, termín odevzdání vyplněné a zájemci podepsané dohody o složení jistoty a termín uhrazení jistoty, e) datum a hodinu, do které je nutno odevzdat písemnou nabídku do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, včetně způsobu a místa jejího odevzdání a způsobu označení obálky, ve které je nabídka odevzdávána, f) termín zasedání komise, g) platební podmínky při uzavírání kupní smlouvy, h) další ustanovení dle odst. 20 tohoto čl. 4) Zájemce se stává účastníkem podáním písemné nabídky do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku (dále jen nabídka ). Nabídku může podat kterákoli fyzická osoba, vyjma osob, u nichž zvláštní předpis nepřipouští, aby nabývaly nemovitý majetek na území České republiky. 5) Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti: a) jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště u fyzické osoby, b) kontaktní adresu v případě, že se liší od adresy uvedené podle písm. a), c) nabídku kupní ceny za nemovitost, d) datum a podpis zájemce. 6) Nedílnou součástí nabídky je doklad o složení jistoty, čestné prohlášení, že zájemce nemá vůči městu žádné závazky a dohoda o složení jistoty a přijetí podmínek výběrového řízení k prodeji nemovitostí (dále jen dohoda ). Dohodu lze vyzvednout na MPO. 7) Výše jistoty činí 10 % z minimální prodejní ceny nemovitosti dle podmínek veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Minimální prodejní cena nemovitosti je stanovena z obvyklé ceny - tržní hodnoty nemovitosti, zjištěné na základě znaleckého posudku soudního znalce, vypracovaného podle platných 4/6

5 právních předpisů k datu podání objednávky soudnímu znalci. Vlastník nemovitosti si vyhrazuje právo navýšit cenu vypočtenou dle výše uvedených Pravidel o náklady vynaložené na investice a opravy ode dne, ke kterému byl zpracován znalecký posudek, do data vyhlášení záměru prodeje. Mezi tyto náklady patří výměna oken za finanční spoluúčasti města, kdy bude za každé vyměněné okno v bytové jednotce cena bytové jednotky navýšena o 3 tis. Kč. 8) Nabídka musí být doručena prodávajícímu v uzavřené obálce označené dle podmínek výběrového řízení. Pokud dojde ke zrušení, nebo změně termínu konání zasedání komise, pak obálky s nabídkami se budou odevzdávat v termínu uvedeném na vyvěšení. 9) Hodnocení doručených nabídek provádí komise. Hodnocení se zahajuje otevřením obálek s doručenými nabídkami a vyhotovením seznamu účastníků veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. 10) Z veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku komise vyřadí nabídky, které: a) byly doručeny po lhůtě stanovené v podmínkách veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, b) byly podány osobami, které nemohou nabídku podat, c) neobsahují veškeré náležitosti stanovené v odstavci 5, 6 a 8, d) obsahují nabídku kupní ceny za nemovitost nižší, než je minimální prodejní cena stanovená v podmínkách veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. 11) Nabídky vyřazené podle předchozího odstavce nebudou dále předkládány ke schválení v orgánech města. 12) Účastníci, jejichž nabídky byly z veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku vyřazeny, budou o této skutečnosti písemně vyrozuměni a bude jim vrácena jistota do 30 dnů ode dne vyřazení jejich nabídek. 13) Nabídky, které nebyly z veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku vyřazeny (dále jen nevyřazené nabídky ), se seřadí podle výše nabídnuté částky a vyhotoví se nový písemný seznam všech účastníků, kteří nevyřazené nabídky podali (dále jen nevyřazení účastníci ). V případě stejné výše nabídnuté kupní ceny za nemovitost u více nevyřazených účastníků je pro určení jejich pořadí rozhodující datum a čas doručení obálky s nabídkou. V případě stejného data a času doručení obálek s nabídkami rozhodne komise o pořadí nevyřazených účastníků losem. Po vyhotovení seznamu nevyřazených účastníků budou tito po projednání v Radě města bez zbytečného odkladu informováni o jejich pořadí a o termínu, ve kterém budou příslušné orgány města rozhodovat o převodu nemovitosti a podmínkách vrácení složené jistoty u žadatelů, kteří se neumístili jako první v pořadí, ale splnili podmínky výběrového řízení a prochází schvalovacím procesem v orgánech města. 14) Seznam nevyřazených účastníků s uvedením jejich pořadí a výše nabídnuté kupní ceny za nemovitost bude komisí postoupen Radě města k doporučujícímu usnesení pro ZMě. Poté bude seznam s doporučujícím usnesením Rady města (souhlasí- nesouhlasí) postoupen ZMě, které na svém nejbližším zasedání rozhodne o převodu vlastnického práva k nemovitosti na nevyřazeného účastníka uvedeného na prvním místě v pořadí tak, že: a) schválí usnesení a rozhodne tak o převodu, b) zamítne usnesení a převod nebude uskutečněn následně může být vyhlášena nová veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku dle těchto Pravidel, c) nerozhodne; v této situaci bude seznam nevyřazených účastníků předložen znovu za stejných podmínek na nejbližším ZMě k novému projednání. 15) MPO písemně vyzve do 20 dnů od zasedání ZMě, na kterém bylo rozhodnuto o převodu nemovitosti, prvního nevyřazeného účastníka v pořadí k uzavření kupní smlouvy na nemovitost a zaplacení kupní ceny, kterou nevyřazený účastník nabídl ve své nabídce. Kupní smlouva bude uzavřena do 20 dnů ode dne zaplacení kupní ceny za nemovitost. Zaplacením kupní ceny se rozumí její připsání na účet města. Jistota, kterou nevyřazený účastník složil, se započítává do celkové kupní ceny za nemovitost, nabídnuté daným nevyřazeným účastníkem. 16) Nezaplatí-li nevyřazený účastník kupní cenu do 30 dnů od doručení písemné výzvy k uzavření kupní smlouvy, popř. se mu nepodaří do 30 dnů výzvu k uzavření kupní smlouvy doručit, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty složené nevyřazeným účastníkem na účet prodávajícího. Uhrazení smluvní pokuty proběhne započtením, a to tak, že pro započtení bude použita uvedená jistota, kterou si prodávající ponechá. V případě, že zájemce dodatečně odstoupí od kupní smlouvy, propadne složená jistota jako smluvní pokuta městu. 17) Pokud daný nevyřazený účastník uhradí kupní cenu ve stanoveném termínu a smlouvu o převodu nemovitosti ve stanovené lhůtě neuzavře, propadne složená jistota jako smluvní pokuta městu. Kupní smlouva o převodu nemovitosti bude uzavřena s dalším účastníkem, dle pořadí schváleného v ZMě. Pokud nebude kupní smlouva uzavřena s žádným z vybraných účastníků, může být vyhlášena nová veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku. 18) Podle odstavců 15, 16 a 17 tohoto článku bude postupováno obdobně při výzvě následujících nevyřazených účastníků dle pořadí k uzavření kupní smlouvy. 19) Pokud bude kupní smlouva s některým z nevyřazených účastníků uzavřena, bude ostatním nevyřazeným účastníkům vrácena složená jistota do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. To neplatí 5/6

6 v případech, kdy byly jistoty nevyřazených účastníků použity k úhradě smluvní pokuty započtením v případech stanovených v odstavcích 16 a 17 tohoto článku. 20) ZMě si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené v žádosti zájemce, a dále si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek nebo zrušení výběrového řízení bez udání důvodu kdykoliv do uzavření smlouvy. Nabídky podané po termínu pro podávání nabídek nebudou ZMě přijaty a budou bez otevření vráceny podateli. Zájemce nemá právo na úhradu nákladů spojených se zpracováním nabídky. Čl. VIII Prodej nebytových prostor 1) Prodej nebytových prostor se uskuteční formou dobrovolné veřejné dražby (dále jen dražba ) dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů nebo formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku po schválení v příslušných orgánech ZMě. 2) Předmětem dražby nebo veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku je nemovitost vymezená v čl. I odst. 5. 3) Odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé zajistí dražebník posudkem znalce, který nesmí být v den konání dražby starší šesti měsíců. 4) Nejnižší podání je cena předmětu dražby určená dle odst. 3 tohoto článku. 5) Dražba je prováděna v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o provedení dražby, kterou uzavře vlastník s dražebníkem. 6) Záměr prodat nebytový prostor bude po vyhlášení záměru prodeje v ZMě následně oznámen podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na úřední desce vyvěšením a také na internetových stránkách města, elektronické úřední desce popř. dalším možným způsobem, po dobu minimálně 15 kalendářních dnů tak, aby se s ním mohli zájemci seznámit. 7) Na prodej nebytových prostor formou veřejné soutěže se vztahují podmínky a postup stanovený dle těchto Pravidel upravený v čl. VII obdobně. Čl. IX Přechodná a závěrečná ustanovení 1) Výklad sporných, či nejasných ustanovení těchto Pravidel provádí Rada města. 2) Tato Pravidla byla schválena ZMě dne , usnesením č. 350/21/ ) Tato Pravidla ruší Pravidla prodeje bytů a nebytových prostorů v domech ve vlastnictví města Vrbno pod Pradědem schválená Zastupitelstvem města Vrbno pod Pradědem dne usnesením č. 150/10/08. 4) Tato pravidla jsou účinná ode dne schválení Zastupitelstvem města Vrbno pod Pradědem. Ing. Helena KUDELOVÁ starostka města Ing. Miloš LASOTA místostarosta města 6/6

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 11/238/ZM/15 ze dne 16. 12. 2015,

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ------------------------------------------------------------------------- Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků

Více

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1)

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-40795-2/ČJ-2016-1700VZ Pardubice dne 16. května 2016 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice Obec Vlasatice SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice schválené Radou města Pardubic dne 22.4.2008 usnesením č.2289/2008,

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

Pravidla pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje

Pravidla pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje Pravidla pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje PRAVIDLA PRO PRODEJ NEMOVITOSTÍ A JEJICH ČÁSTÍ Z MAJETKU ÚSTECKÉHO KRAJE Preambule Cílem těchto Pravidel pro prodej nemovitostí

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr statutárního města Plzeň Statutární město Plzeň

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu:

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu: smlouva č í s l o Kupní smlouva Smluvní strany:, prodávající strana: S^fÉŽto Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 01, zastoupené starostou města Poděbrady panem PhDr.

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal Ing. Jan Choulík, vedoucí odboru majetku města Rada města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 2 Schválilo Zastupitelstvo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Česká republika Ministerstvo obrany,

Česká republika Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Bedřichem Šonkou, Odbor nakládání s nepotřebným

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Článek I. Základní ustanovení (1) Předmětem a cílem této úpravy je sjednocení postupu při úplatném převodu nemovitostí z majetku města na jiné osoby

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na stejnokroj pánský a dámský je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any

Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any Oznámení zám ru V souladu s ust. 39 odst. 1 zákona. 128/2000 Sb. o obcích ve zn ní pozd jších p edpis oznamuje obec Jino any sv j zám r pronajmout tento nemovitý

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

váš DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: VYŘIZUJE: ÚTVAR: E-MAIL:

váš DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: VYŘIZUJE: ÚTVAR: E-MAIL: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNí STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAšíNOVO NÁBŘEŽí 42,12800 PRAHA 2 ÚZEMNí PRACOViŠTĚ ÚSTí NAD LABEM ODBOR ODLOUČENÉ PRACOViŠTĚ LOUNY, POD NEMOCNiCí 2381, 440 01 LOUNY 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Ve Zvěstově dne 28. 4. 2016 (datum odeslání výzvy) Veřejná zakázka malého rozsahu podle

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu OBEC BRUMOVICE Vyhláška č. 22/2000 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Brumovice v rámci programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

Město Janovice nad Úhlavou

Město Janovice nad Úhlavou Město Janovice nad Úhlavou SMĚRNICE číslo 01/2007 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zásady postupu zadavatele I. Úvodní ustanovení 1. Touto směrnicí se stanovuje závazný postup Města Janovice

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í 1639/CCK/2013-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1413/2013-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/75/2013-VŘ a jeho podmínkách

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1.Úvodní ustanovení... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14... 3 2.1 Pronájem bytu za podmínky odkoupení pohledávky... 4 2.2 Pronájem bytu

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Vaše značka/dopis ze dne: Č.j.: Vyřizuje/linka: V Ivančicích dne: OTI Ing. Josef Janíček 4. 6. 2010 Věc: Výzva k podání nabídky-veřejná

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Obec Svor Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Svor 25.3.2013 ObÚ Svor č.j./2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby

Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého kraje a Pokyny pro zadávání veřejných

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy Obchodní podmínky I. Hlavní charakteristika zboží a služeb E-shop www.drevenekoliky.cz zastoupený panem Dušanem Marečkem, dále jen prodávající, nabízí koupi výrobků, pomůcek a příslušenství používaných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup osobního,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0276/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002 50 805

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 1442/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/1470/2016-BKMM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Oznámení o výběrovém řízení č. BKM/32/2016 s následnou

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více