KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014"

Transkript

1 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, Praha 1-Nové Město IČ: zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné a Podnikový výbor Sekce územních finančních orgánů Odborového svazu státních orgánů a organizací, zastupující základní odborové organizace se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 23 IČ: zastoupený předsedou podnikového výboru Ing. Vojtěchem Rosenbergerem (dále jen Podnikový výbor ÚFO OSSOO ) a Odborové sdružení zaměstnanců finančních orgánů se sídlem Praha 1, Štěpánská 28 IČ: zastoupené předsedou odborového sdružení Josefem Brázdou (dále jen OSZFO ) a Odborová organizace FIN - Ostrava se sídlem Ostrava Poruba, Dělnická 298 IČ: zastoupená předsedou odborové organizace Michalem Šímou (dále jen OOFO ) (dále také společně odborové organizace případně jednotlivě odborová organizace ) na straně druhé uzavírají tuto KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od do

2 O B S A H Článek I. Všeobecná ustanovení Článek II. Vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi Článek III. Pracovněprávní nároky a podmínky Článek IV. Platy Článek V. Sociální podmínky zaměstnanců Článek VI. Vzdělávací činnost Článek VII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Článek VIII. Tvorba a čerpání FKSP Článek IX. Závěrečná ustanovení Přílohy Článek I. Všeobecná ustanovení 1. Tato kolektivní smlouva upravuje v souladu se zákonem č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP ), a dalšími právními předpisy vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a zaměstnavatelem a odborovými organizacemi. 2. Základní principy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi: a) zaměstnavatel prohlašuje, že bude respektovat právo svobodného odborového sdružování zaměstnanců a nebude klást překážky odborové činnosti prováděné podle právních předpisů a této kolektivní smlouvy, b) odborové organizace prohlašují, že budou podporovat odůvodněná opatření zaměstnavatele k zabezpečení jeho rozvoje a plnění jeho úkolů, c) obě smluvní strany současně vyjadřují svoji vůli rozvíjet vzájemné korektní vztahy s cílem zabezpečit sociální smír. 3. Účastníci této smlouvy se dohodli, že práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů, nesjednané touto smlouvou, budou konkretizovány zejména Pracovním řádem (jedná se např. o práva a povinnosti v oblasti pracovní doby, oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, oblasti péče o prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, oblasti týkající se náhrady škody atd.), nebo vnitřními předpisy (jedná se např. o oblast odměňování za práci, oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, oblast výběrového a konkurzního řízení při přijímání nových zaměstnanců, oblast náhrad výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce apod.). 4. Závazky v této smlouvě, které by zaručovaly zaměstnancům nároky v menším rozsahu, než zaručují pracovněprávní, platové nebo jiné právní předpisy, jsou neplatné. 2

3 Článek II. Vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi 1. Zaměstnavatel je povinen informovat a projednávat s odborovou organizací záležitosti uvedené v 287 ZP. Informování zaměstnanců a projednání s nimi se v podmínkách zaměstnavatele uskutečňuje na úrovni odpovídající předmětu jednání s ohledem na oprávnění a působnost zástupců zaměstnanců a úroveň řízení. 2. Členové výborů odborové organizace jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných a neveřejných informacích, obchodním tajemství, citlivých informacích či skutečnostech, o kterých se dozví při výkonu své funkce. Nesmí porušit mlčenlivost zejména v případech, kdy by mohlo dojít k ohrožení oprávněných zájmů zaměstnavatele. 3. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno s náhradou platu ve výši průměrného výdělku pro jiný úkon v obecném zájmu (dle 203 odst. 2 písm. a) ZP) k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace v nezbytném rozsahu, maximálně však v rozsahu 8 hodin/pracovní den, a ve stejném rozsahu bez náhrady platu k výkonu jiné odborové činnosti (dle 203 odst. 2 písm. b) ZP). V případě účasti zaměstnance na odborové konferenci nebo sjezdu, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno s náhradou platu ve výši průměrného výdělku, a to maximálně dvakrát za rok. Odborové organizace budou organizovat členské schůze a konference mimo dobu od 8:00 do 13:30 na finančních ředitelstvích (dále jen FŘ) a finančních úřadech (dále jen FÚ) a mimo dobu od 9:00 do 14:00 hodin na Generálním finančním ředitelství (dále jen GFŘ). 4. Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu s náhradou platu ve výši průměrného výdělku po dohodě se zaměstnavatelem v rozsahu maximálně 5 pracovních dnů v kalendářním roce přísluší zaměstnanci, a to k účasti na školení pořádaném odborovou organizací (dle 203 odst. 2 písm.c) ZP), nebrání-li tomu vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. 5. Zaměstnavatel umožní hradit odborové členské příspěvky zaměstnanců srážkou z jejich platu, vysloví-li o to zaměstnanci zájem a uzavřou-li dohodu o srážce z platu se zaměstnavatelem. Sražené odborové příspěvky bude zaměstnavatel odvádět na účty odborových organizací, a to vždy do 15. dne každého měsíce. 6. Odborové orgány, které jsou smluvními stranami této kolektivní smlouvy, písemně informují o změnách osob kompetentních k jednání jejich jménem ředitele Samostatného odboru personálního, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne této změny. 7. Odborové organizace předají vždy k příslušného roku platné oprávnění k jednání za organizaci dle platných stanov (např. statut) a seznamy členů výborů odborových organizací, které budou průběžně aktualizovat v návaznosti na uskutečněné změny ve složení výborů, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne takové změny - písemně nebo elektronicky zaslané takto: a) členská odborová organizací působící na GFŘ k rukám ředitele Samostatného odboru personálního, b) odborové organizace, které působí u zaměstnavatele na jednotlivých ÚFO k rukám příslušného vedoucího personálního oddělení FŘ. 3

4 8. Zaměstnavatel vytvoří odborovým organizacím na svůj náklad podmínky pro řádný výkon jejich činnosti, a to bezúplatným poskytnutím místnosti s nezbytným vybavením ke schůzové činnosti a umožní využití kancelářské techniky (telefon, kopírky, internet apod.) pro odborové účely. 9. Zaměstnavatel se zavazuje, že umožní zveřejňovat dokumenty Podnikového výboru ÚFO OSSOO, OOFO a OSZFO na intranetových stránkách české daňové správy a dokumenty odborových organizací v územní působnosti finančních ředitelství na intranetech těchto ředitelství. Obsah těchto sdělení nebude důvodem odmítnutí jejich publikování, avšak zaměstnavatel si vyhrazuje právo zveřejnit k nim obdobným způsobem své stanovisko. 10. Zaměstnavatel bude informovat Podnikový výbor ÚFO OSSOO, OOFO a OSZFO o stavu realizace projektu JIM (Jednotné inkasní místo) včetně dopadů na personální oblast, o stavu zaměstnanců u zaměstnavatele a rovněž tak bude informovat o vypsaných konkurzech, a to vše prostřednictvím intranetových stránek zaměstnavatele. Článek III. Pracovněprávní nároky a podmínky 1. Pracovněprávní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy, Pracovním řádem územních finančních orgánů (dále jen ÚFO), touto smlouvou a dalšími vnitřními předpisy ÚFO z pracovněprávní oblasti. 2. Nad rámec zákoníku práce zaměstnavatel poskytne zaměstnancům na jejich žádost pracovní volno s náhradou platu k účasti na rezortních sportovních akcích, na které je zaměstnavatel vyšle, aby jej reprezentovali. 3. Při nástupu do práce zaměstnavatel prokazatelně seznámí zaměstnance s pracovním řádem, organizačním řádem, s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí zaměstnanec při práci dodržovat, s kolektivní smlouvou, vnitřními předpisy a ostatními právními předpisy, které se vztahují k vykonávané činnosti a umožní mu přístup k nim na intranetu zaměstnavatele. 4. Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem výpovědí ze strany zaměstnavatele podle 52 ZP nebo okamžitým zrušením podle 55 ZP projedná zaměstnavatel, zastoupený ředitelem Samostatného odboru personálního GFŘ nebo pověřeným zaměstnancem Samostatného odboru personálního GFŘ nebo ředitelem FŘ nebo vedoucím personálního oddělení FŘ předem s místně příslušným odborovým orgánem. Případné hromadné propouštění zaměstnanců podle ustanovení 62 a následujících ZP projedná zaměstnavatel s Podnikovým výborem ÚFO OSSOO, OOFO a OSZFO nejpozději 30 dní předem. Odborová organizace projedná výpověď nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti o projednání a okamžité zrušení pracovního poměru nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o projednání. Tato lhůta platí i pro projednání písemného oznámení zaměstnavatele o záměru dát výpověď jednotlivým zaměstnancům při hromadném propouštění. 5. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. a) až c) ZP nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné podle platného ZP, přičemž 4

5 u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr u zaměstnavatele trval nejméně 10 let, náleží odstupné zvýšené o jeden další násobek jejich průměrného výdělku. 6. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. d) ZP nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné podle platného ZP. 7. Zaměstnancům, kteří vykonávají funkci předsedů, místopředsedů a členů výboru odborových organizací bude poskytována ochrana při výpovědi nebo okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, a to v době jejich funkčního období a jednoho roku po jeho skončení. Zaměstnavatel je povinen u výše jmenovaných funkcí požádat příslušnou odborovou organizaci o předchozí písemný souhlas. 8. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele musí být provedeno písemně; pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení zaměstnanci, není-li v něm uveden den pozdější. 9. Zaměstnanci, jejichž pracovní poměr je omezen na dobu konání určitých prací, budou zaměstnavatelem písemně informováni o skončení pracovního poměru včas, zpravidla 5 dnů předem. 10. Pracovní doba se uplatňuje v režimu: a) rovnoměrného rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny, kdy je stanovená týdenní pracovní doba rozvržena tak, aby délka směny nepřesáhla 12 hodin, b) pružného rozvržení pracovní doby, kdy průměrná týdenní pracovní doba musí být naplněna nejdéle v měsíčním vyrovnávacím období. c) podrobnější ustanovení o délce, využívání a rozvržení pracovní doby a podmínky pro uplatňování pružné pracovní doby upravuje pracovní řád. 11. Týdenní pracovní doba zaměstnanců na pracovištích s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby s třísměnným pracovním režimem činí 37,5 hodin a vyrovnávací období se na těchto pracovištích stanoví na 52 týdnů po sobě jdoucích. 12. Za dobu vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení nebo za dobu nezbytného doprovodu rodinného příslušníka k lékaři se poskytne pracovní volno na dobu nezbytně nutnou. Za tuto dobu náleží zaměstnanci náhrada platu. Doba nezbytně nutná se započítává do odpracované doby od 7:30 do 16:00 hodin u zaměstnanců zařazených na GFŘ a od 7:00 do 15:30 hodin u zaměstnanců zařazených na FŘ a FÚ. 13. Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace. Rozvrh čerpání dovolené bude zpracován a aktualizován podle níže uvedených zásad, jejichž schválením je dán souhlas odborové organizace s rozvrhem čerpání dovolené: a) V příslušném kalendářním roce vyčerpají zaměstnanci nejdříve dovolenou z předchozích kalendářních roků; b) Nadřízený vedoucí zaměstnanec je povinen určit zaměstnanci čerpání alespoň čtyř týdnů dovolené v kalendářním roce, pokud na ně má zaměstnanec nárok a nebrání-li tomu překážky v práci nebo závažné osobní důvody na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody; 5

6 c) Při sestavování rozvrhu dovolených přihlížejí nadřízení vedoucí zaměstnanci k úkolům jimi řízených útvarů a k oprávněným zájmům zaměstnanců. Zaměstnanec je povinen včas sdělit přímo nadřízenému vedoucímu zaměstnanci skutečnosti důležité pro sestavení rozvrhu nebo jeho změnu (např. lázeňské léčení, termíny rekreace, dovolené v zahraničí apod.); d) Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnanci přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec, a to podle rozvrhu dovolených. Určenou dobu čerpání dovolené oznámí zaměstnanci alespoň 14 dnů předem. Tato lhůta může být výjimečně zkrácena, pokud se tak dohodne se zaměstnancem. Rozvrhy dovolené jednotlivých zaměstnanců nemusí být projednávány s odborovými organizacemi. S odborovými organizacemi bude projednán rozvrh dovolených, tj. pravidla čerpání dovolené a nikoliv plány dovolených jednotlivých zaměstnanců; e) Převádění dovolené do dalšího kalendářního roku je možné zpravidla nejvýše v rozsahu 1 týdne (tj. max. 5 pracovních dnů). 14. Po vyčerpání dovolené může zaměstnavatel v odůvodněných případech poskytnout pracovní volno bez náhrady platu v rozsahu 10 pracovních dnů v kalendářním roce, a to zejména k zajištění důležitých osobních, rodinných nebo majetkových záležitostí, které nelze vyřídit mimo pracovní dobu. Pracovní volno bez náhrady platu může zaměstnavatel poskytnout v případě, že se zaměstnanec v písemné žádosti zaváže uhradit zaměstnavateli v plné výši částku odpovídající zdravotnímu pojištění za dobu pracovního volna bez náhrady platu, a že souhlasí s tím, aby mu byla tato částka stržena z platu v nejbližším výplatním termínu. Ve zvlášť mimořádných nebo naléhavých případech nebo v případech podle ustanovení 203 odst. 2 písm. h) ZP může zaměstnavatel poskytnout pracovní volno bez náhrady platu ve větším rozsahu nebo bez předchozího vyčerpání dovolené, pokud tomu nebrání závažné provozní důvody na straně zaměstnavatele. V mimořádných případech může ředitel Samostatného odboru personálního rozhodnout o úhradě částky odpovídající zdravotnímu pojištění za dobu pracovního volna bez náhrady platu za zaměstnance. 15. Práce přesčas bude nařizována jen ve výjimečných případech z vážných provozních důvodů. Pro výkon práce přesčas je podmínkou, že práce byla prokazatelně nařízena, a to minimálně v délce jedné hodiny. Ve dnech pracovního klidu a nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit práci přesčas zejména v případě mimořádných uzávěrkových prací, naléhavých opravných prací informačních sítí, rozšíření úředních hodin pro veřejnost a práce k zajištění zpracování daňových přiznání nebo vrácení přeplatků na dani a výkonu státního dozoru. Vyrovnávací období pro průměrný počet přesčasových hodin v týdnu se stanoví na období 52 týdnů po sobě jdoucích. Celkový rozsah práce přesčas proto nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období 52 týdnů po sobě jdoucích. 16. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno s náhradou platu k odborné činnosti při přednášce pro státní správu, Svaz účetních, Komoru daňových poradců a státem akreditované školy v rozsahu podle platného ZP, pokud tomu nebrání závažné důvody na straně zaměstnavatele. V případě, že činnosti podle předchozí věty jsou vykonávány pro jiné než v ní uvedené subjekty, nepřísluší zaměstnanci za tuto činnost náhrada platu. 17. V důsledku odloučenosti pracoviště a absence veřejné dopravy umožní zaměstnavatel podle svých možností zaměstnancům ve Vzdělávacím zařízení Vltava ve Smilovicích 6

7 dopravu do zaměstnání služebními vozidly. Cesta bude hrazena zaměstnancem v obvyklé ceně autobusové přepravy. 18. Nad rámec ZP poskytne zaměstnavatel zaměstnancům na jejich písemnou žádost pracovní volno v rozsahu 3 dnů v kalendářním roce z důvodu zdravotní indispozice. Volno lze čerpat pouze v celých dnech, a to nejvýše 2 dny po sobě. Toto volno nelze čerpat v době dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, v době ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti 1) a v době čerpání dovolené. Za poskytnuté volno se zaměstnanci plat nekrátí. Nevyčerpané volno nelze převádět do následujícího kalendářního roku. V případech, kdy není možné předložit písemnou žádost předem, zaměstnanec oznámí čerpání volna telefonicky nebo em a dodatečně doloží písemné oznámení. 19. Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených ZP, jeho prováděcími předpisy a vnitřními předpisy zaměstnavatele 2). Článek IV. Platy 1. Odměňování zaměstnanců se řídí ZP, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a vnitřními předpisy zaměstnavatele 3 ). 2. Termíny výplat jsou stanoveny na 12. kalendářní den v měsíci. V případě, že výplatní termín připadne na sobotu, neděli nebo svátek, bude plat vyplacen v předcházejícím pracovním dnu. 3. O případných plošných mimořádných odměnách, a to včetně klíče použitého pro jejich vyplacení, bude zaměstnavatel informovat odbory před jejich vyplacením, vyjma případů výplaty mimořádných odměn jednotlivcům nebo skupinám zaměstnanců. 4. Zaměstnavatel za součinnosti odborových organizací bude v rámci realizace projektu Jednotného inkasního místa (JIM) a zákona o finanční správě usilovat o samostatná pravidla pro stanovování platů zaměstnanců ÚFO. 5. Zaměstnavatel oznámí odborovým organizacím nejpozději do 30 kalendářních dnů po přidělení prostředků na platy celkový objem prostředků na platy zaměstnanců pro příslušný rok. 6. Umožní-li to stav rozpočtu u zaměstnavatele (v závislosti na ekonomické situaci v národním hospodářství) využije zaměstnavatel volné finanční prostředky k plošnému zvýšení platů zaměstnanců o jeden platový stupeň oproti stavu ke dni podpisu této smlouvy. 1) Podle 115 zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 2) Směrnice č.16/2011 generálního ředitele - Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům Generálního finančního ředitelství. 3) Směrnice č. 3/2011 generálního ředitele - Vnitřní platový předpis zaměstnanců územních finančních orgánů. 7

8 7. Umožní-li to stav rozpočtu u zaměstnavatele, bude zaměstnavatelem zvážena otázka tarifního postupu zaměstnanců v platových stupních dle započitatelné praxe, a to v průběhu trvání této smlouvy (nejdříve však od ledna 2013). Článek V. Sociální podmínky zaměstnanců 1. Zaměstnavatel zabezpečí poskytnutí právní pomoci a právního zastoupení zaměstnanci ÚFO v případech napadení při výkonu nebo pro výkon zaměstnání. Bližší podmínky stanoví vnitřní předpis zaměstnavatele 4). 2. Zaměstnavatel zabezpečí na základě smluv o poskytování zdravotní péče průběžné poskytování závodní preventivní péče vlastním zaměstnancům ÚFO. Bližší podmínky stanoví vnitřní předpis zaměstnavatele 5). 3. Zaměstnavatel umožní zaměstnancům stravování za těchto podmínek: a) dle Zásad pro používání FKSP; b) dle místních podmínek bude zaměstnancům umožněno závodní, případně náhradní stravování v místě jejich trvalého pracoviště tak, aby bylo racionálně využíváno prostředků rozpočtu určených k těmto účelům; c) zaměstnavatel poskytne zaměstnancům příspěvek na závodní stravování pouze v případě, pokud mu to umožní vývoj čerpání rozpočtu. Článek VI. Vzdělávací činnost 1. V zájmu prohlubování kvalifikace zaměstnanců bude zaměstnavatel podle potřeby zabezpečovat, sledovat a kontrolovat odbornou přípravu zaměstnanců formou specializačních odborných školení, kurzů, seminářů atd. 2. Zaměstnavatel může studujícím zaměstnancům poskytnout pracovní volno bez náhrady platu na přípravu a vykonání závěrečných zkoušek nebo státních závěrečných zkoušek. Pracovní volno bez náhrady platu může zaměstnavatel poskytnout v případě, že se zaměstnanec v písemné žádosti zaváže uhradit zaměstnavateli v plné výši částku odpovídající zdravotnímu pojištění za dobu pracovního volna bez náhrady platu, a že souhlasí s tím, aby mu byla tato částka stržena z platu v nejbližším výplatním termínu. 3. Zaměstnavatel bude podporovat jazykové vzdělávání zaměstnanců. Bližší podmínky stanoví vnitřní předpis zaměstnavatele 6. 4) Směrnice č. 11/2011 generálního ředitele - Řešení případů napadení zaměstnanců územních finančních orgánů 5) Směrnice č. 4/2011 generálního ředitele - Zajišť ování závodní preventivní péče pro zaměstnance územních finančních orgánů 6) Směrnice č. 9/2011 generálního ředitele - Vzdělávání zaměstnanců ÚFO. 8

9 Článek VII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 1. Prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích zaměstnavatele po dohodě s místně příslušným výborem odborové organizace budou provedeny jednou ročně, a to zpravidla do konce příslušného roku. 2. Místně příslušná odborová organizace má právo vykonávat u zaměstnavatele kontrolu nad dodržováním pracovněprávních předpisů a předpisů BOZP v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy. Tuto kontrolu bude odborová organizace vykonávat minimálně 1x ročně. 3. Školení zaměstnanců o předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude zaměstnavatel zajišťovat průběžně v souladu s ustanoveními ZP a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy, vztahujícími se ke konkrétní vykonávané činnosti. Školení BOZP pro zaměstnance bude zaměstnavatel zajišťovat 1x za dva roky, pro vedoucí zaměstnance 1x za tři roky. 4. Školení pro odborové organizace v oblasti BOZP zaměstnavatel zajistí na svůj náklad 1x ročně. 5. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky bude zaměstnavatel bezplatně poskytovat zaměstnancům na základě vnitřní směrnice o poskytování a hospodaření s osobními ochrannými pracovními prostředky, zpracované na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Článek VIII. Tvorba a čerpání FKSP 1. Zaměstnavatel a odborové organizace se zavazují využívat prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP ) účelně a v souladu s právními předpisy o používání FKSP 7) a v souladu se zásadami zaměstnavatele pro čerpání prostředků z FKSP ve prospěch zaměstnanců a podle schváleného rozpočtu. Obecné zásady pro čerpání FKSP GFŘ (včetně rozpočtu FKSP na příslušný rok) uvedené v příloze jsou nedílnou součástí této smlouvy. 2. Čerpání prostředků FKSP upravují Obecné zásady pro čerpání FKSP GFŘ pro všechny zaměstnance GFŘ. Podrobné zásady pro čerpání FKSP pro zaměstnance zařazené na GFŘ jsou uzavírány mezi generálním ředitelem a místně příslušnou odborovou organizací, pro zaměstnance zařazené na FŘ, a FÚ jsou uzavírány mezi příslušným ředitelem finančního ředitelství a místně příslušnými odborovými organizacemi na základě pověření generálního ředitele. 3. Smluvní strany se dohodly, že z celkového objemu prostředků přidělených v roce 2012 a 2013 do FKSP budou vyčleněny zejména částky připadající na provoz rekreačních zařízení ve vzdělávacích zařízeních Smilovice a Pozlovice a prostředky na nevratné sociální výpomoci. Ostatní prostředky FKSP, které nebudou předmětem Obecných zásad 7) Vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 9

10 pro čerpání Fondu kulturních a sociálních služeb GFŘ, budou přiděleny jednotlivým FŘ částkou stanovenou dle počtu systemizovaných míst daného FŘ 8). 4. Zaměstnavatel bude přednostně nabízet vlastním zaměstnancům volné kapacity ve vzdělávacích a rekreačních zařízeních, které jsou jeho majetkem, k rekreačnímu využití. Volné kapacity bude nabízet i jiným subjektům. Článek IX. Závěrečná ustanovení 1. Tato kolektivní smlouva nabývá účinnosti dne a platnosti dnem podpisu. 2. Smluvní strany uzavírají tuto kolektivní smlouvu na dobu určitou do doby uzavření nové kolektivní smlouvy, nejpozději však do V průběhu platnosti této kolektivní smlouvy lze jednat o změně či doplnění kteréhokoliv závazku, zejména pokud se změní právní předpisy, z nichž příslušné závazky vycházejí. Obdobně lze jednat o změně kolektivní smlouvy v případě, že změna právního předpisu umožní sjednat závazek, který v době uzavírání smlouvy nebylo možno sjednat. 4. Změny a doplňky ke smlouvě lze provádět jen oboustranně přijatými písemnými dodatky postupem upraveným v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. Přičemž smluvní strany jsou povinny reagovat na podnět ke změně či doplnění, které písemně podá druhá strana do 15-ti kalendářních dnů od jeho doručení. 5. Za dobu trvání pracovního poměru se pro účely této kolektivní smlouvy (včetně jejich příloh) stanoví nepřetržitý pracovní poměr u zaměstnavatele a jeho předchůdců, tj. Ministerstva financí a jednotlivých finančních ředitelství. Do doby trvání pracovního poměru podle předchozí věty lze započítat i případy, kdy před vznikem GFŘ došlo ke skončení pracovního poměru zaměstnance u FŘ a tentýž zaměstnanec na něj bezprostředně navázal pracovní poměr u Ministerstva financí anebo naopak. 6. Zaměstnavatel zveřejní tuto kolektivní smlouvu do 15 dnů ode dne jejího podpisu smluvními stranami na intranetu zaměstnavatele. 7. Návrhy vnitřních předpisů či jejich změny v pracovněprávní a platové oblasti budou zaměstnavatelem předloženy k projednání Podnikovému výboru ÚFO OSSOO, OOFO a OSZFO v rámci připomínkového řízení. 8. Generální ředitel zmocnil ředitele FŘ k uzavření Zásad pro používání FKSP (ve smyslu ustanovení čl. VIII. odst. 2 této smlouvy) s odborovými organizacemi v jejich územní působnosti. 9. Po uplynutí každého kalendářního pololetí bude provedena na společném jednání odborových orgánů a vedení zaměstnavatele průběžná kontrola čerpání jednotlivých 8) Stanovená částka bude uvedena v Zásadách čerpání FKSP u konkrétního ÚFO, přičemž pro rok 2012 je počítáno s převodem částky ve výši 2700,- Kč na jedno systemizované místo. 10

11 položek FKSP a kontrola plnění závazků z této kolektivní smlouvy. Odborové organizace poskytnou zaměstnavateli informace o neplnění závazků z této smlouvy. 10. Jednání o změnách platnosti kolektivní smlouvy nebo o uzavření nové kolektivní smlouvy bude zahájeno nejpozději 60 dnů před termínem ukončení platnosti této kolektivní smlouvy. 11. Případné spory o plnění závazků vyplývajících z této kolektivní smlouvy budou řešeny v souladu se zákonem č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. 12. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální součinnost při seznamování zaměstnanců s obsahem této kolektivní smlouvy. 13. Tato kolektivní smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro zaměstnavatele a po jednom pro každou odborovou organizaci. 14. Nedílnou součástí této kolektivní smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha Obecné zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních služeb Generálního finančního ředitelství (vč. rozpočtu FKSP na rok 2012) V Praze dne Ing. Vojtěch Rosenberger za Podnikový výbor sekce OSSOO... Josef Brázda za OSZFO... Michal Šíma za OOFO... Ing. Jan Knížek za zaměstnavatele 11

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A. Česká republika - Ministerstvo vnitra zastoupené ministrem vnitra na straně jedné

K O L E K T I V N Í S M L O U V A. Česká republika - Ministerstvo vnitra zastoupené ministrem vnitra na straně jedné Úplné znění k 1. lednu 2010 Změny vyznačeny tučným písmem K O L E K T I V N Í S M L O U V A Česká republika - Ministerstvo vnitra zastoupené ministrem vnitra na straně jedné 1. základní odborová organizace

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obecního úřadu Horní Moštěnice Rozdělovník výtisků Název funkce Jméno Výtisk č. 1 starosta obce Ing. Vladimír Martínek Tento dokument a informace v něm obsažené jsou majetkem obce

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRACOVNÍ ŘÁD PRO ZAMĚSTNANCE Č.j.: ZS 27/2008-3 Účinnost od: 1.9.2008 Spisový znak: C 19 Skartační znak:

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie Č.j.: TS-245/VO-2007 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra IČ: 00007064 (dále jen "ministerstvo") a Občanské

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.1.2015 Aktualizace: Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 023/09-14 Rada statutárního města Chomutova vedoucí Odboru školství Název dokumentu: Určení platu ředitelům

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě (ze dne 6. prosince 2006) Vláda nařizuje podle 100 odst. 1 a 213 odst. 6 zákona č.

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Dita Malíková daňový poradce Nový zákon o nemocenském pojištění účinný od 1.1.2007 Praha, 30.6.2006 Obsah 1. Nový zákon o nemocenském pojištění 1.1 Principy

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Č.j.: 018/962/2012 V Praze 14. února 2012 Výnos kvestora č. 30.05/2012 Poskytování náhrad cestovních výdajů I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Poskytování náhrad cestovních

Více

Kolektivní smlouva JAVOŘICE, a.s.

Kolektivní smlouva JAVOŘICE, a.s. Kolektivní smlouva JAVOŘICE, a.s. Ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3 k této KS. uzavřená na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 Kolektivní smlouva 2016 V souladu se zákonem č.262/2006 Sb. Zákoníkem práce v

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

Hlavní organizační řád Národního památkového ústavu

Hlavní organizační řád Národního památkového ústavu Hlavní organizační řád Národního památkového ústavu V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září 2012 (dále

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Obsah a text 499/2004 Sb. - stav k 31.12.2013 Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA (stav k datu 30. 9. 2014)

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA (stav k datu 30. 9. 2014) Úsek vnitřních služeb (50) Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Agenda auditní a kontrolní činnosti 1 Kontrolní činnost 2 Kontrolní činnost 3 Kontrolní činnost zatajování zjištěných hrubých

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Městská část Praha 15 se sídlem v Praze 10, Boloňská 478/1 zastoupená Milanem Wenzlem, starostou MČ Praha 15 IČ: 00231355

Městská část Praha 15 se sídlem v Praze 10, Boloňská 478/1 zastoupená Milanem Wenzlem, starostou MČ Praha 15 IČ: 00231355 Příloha usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 266 ze dne 6.5.2015 Dohoda o zajištění sportovně-rekreačních aktivit pro návštěvníky areálu Hostivařské přehrady SML-2014-10069 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

České aerolinie a.s.

České aerolinie a.s. České aerolinie a.s. se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ: 160 08, IČ: 457 95 908, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1662, zastoupená Jozefem Sinčákem,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Priority Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/1577/2015/SOC

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Priority Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/1577/2015/SOC Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Priority Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/1577/2015/SOC uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

Kancelář generálního ředitele Náměstkům generálního ředitele Ředitelům útvarů GŘ ŽZ Praha Ú OSŽ P FS ČR P FŽ ČR P FVČ P UŽZ P FV

Kancelář generálního ředitele Náměstkům generálního ředitele Ředitelům útvarů GŘ ŽZ Praha Ú OSŽ P FS ČR P FŽ ČR P FVČ P UŽZ P FV ČESKÉ DRÁHY, a. s. Generální ředitelství se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČ 70 99 42 26 zapsány v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,vložka 8039 Č.j. :

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. účinnost od 15. 2. 2016. Krajský úřad Libereckého kraje. schváleno ředitelem. oddělení dozoru a legislativy. připomínkové řízení:

PRACOVNÍ ŘÁD. účinnost od 15. 2. 2016. Krajský úřad Libereckého kraje. schváleno ředitelem. oddělení dozoru a legislativy. připomínkové řízení: Krajský úřad Libereckého kraje PRACOVNÍ ŘÁD účinnost od 15. 2. 2016 předkladatel: Mgr. Marie Filipová vedoucí odboru kancelář ředitele podpis: zpracovatel: Ing. Milan Servít vedoucí personálního a mzdového

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců Černožice Vzor smlouvy obchodní podmínky Dnešního dne, měsíce a roku Domov důchodců Černožice zastoupený : Mgr. Jaroslavou Fiedlerovou, ředitelkou se sídlem : Revoluční 84 503 04 Černožice IČ 00579017 DIČ tel. 495

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle úst. 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Zastoupené:

Více

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015 V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, vydává Rada pro veřejný dohled nad auditem tento

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŢENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168887/2012

Více

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb:

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: 1 z 5 Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: MSC MONEY SERVICE CORPORATION, a.s. se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc IČO: 28574010, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném KS v Ostravě,

Více

Základní prameny pracovního práva: Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., (ZP) Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., (NOZ)

Základní prameny pracovního práva: Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., (ZP) Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., (NOZ) Pracovní právo Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR 1 Základní prameny pracovního práva: Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., (ZP) Občanský zákoník, zákon č. 89/2012

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více