Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA"

Transkript

1 PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN USA Datum: Datum: Datum: Podpis: Podpis: Podpis: Účinnost od: Vydání: 2 Revize: 0 Dokument je duševním majetkem FN USA. Jeho rozmnožování a šíření informací v něm obsažených je zakázáno. Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 1 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

2 Vážení klienti, vážení obchodní partneři, vážení zaměstnanci, tento dokument Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu, který si vám dovolujeme předložit, je přehledným průvodcem procesního a systémového přístupu k řízení Nemocniční lékárny. Pravidla systému řízení jsou určena dle zásad managementu kvality a jsou plně kompatibilní s požadavky normy ISO 9001:2008. Při tvorbě a zlepšování procesního modelu naší nemocnice jsme motivováni především kvalitou a bezpečím, poskytováním kvalitních služeb pro naše klienty a budováním partnerských vztahů na základě důvěry v kvalitu naší spolupráce. Příručka kvality naší Nemocniční lékárny je závazná pro všechny její zaměstnance a v rámci naplňování principů neustálého zlepšování i pro vedení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Kvalita v rámci celé naší nemocnice pro nás znamená pochopení potřeb našich klientů dále znamená pochopení našich procesů a jejich neustálé zlepšování. Uspořádáním práce všech námi zajišťovaných činností a služeb do organizovaného, dokumentovaného a bezpečného systému pro všechny zainteresované strany chceme vytvořit základ programu řízení kvality celé naší nemocnice. Naším prvořadým zájmem je, aby nás naši klienti, zaměstnanci, partneři vnímali jako organizaci, která uspokojuje jejich očekávání vysoce kvalitně a bezpečně. Jakékoliv nástroje, aplikace a přístupy, které zavádíme v rámci neustálého zlepšování kvality všech našich služeb jsou implementovány záměrně a cíleně pro podporu spokojenosti všech zainteresovaných stran. Našimi klienty, zaměstnanci, partnery chceme být vnímáni jako organizace, která poskytuje vysoce kvalitní a bezpečné služby. Ing. Petr Koška, MBA ředitel FN u sv. Anny v Brně Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 2 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

3 Vážený uživateli, v dokumentu, který vám předkládáme, popisujeme náš přístup k naplňování požadavků normy ISO 9001:2008 v rámci systému řízení Nemocniční lékárny FNUSA. Při tvorbě tohoto manuálu jsme vycházeli ze skutečnosti, že jsme součástí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a náš systém řízení kvality musí v základních rysech plně korespondovat s požadavky na kvalitu celé nemocnice. Struktura dokumentu vychází ze struktury mezinárodní normy tak, aby bylo možné snadno a rychle dohledat vztah mezi požadavkem normy a jeho reálným naplněním v podmínkách naší Nemocniční lékárny. Systém řízení kvality popsaný příručkou kvality budujeme již několik let, úspěšně jsme prošli první certifikací i následnými dozorovými audity. Náš systém řízení kvality neustále zlepšujeme, tak jak se k tomu zavázalo vedení Nemocniční lékárny v deklarovaném prohlášení o naší politice kvality, v definovaných záměrech i cílech. Dovoluji si poděkovat mým kolegům a kolegyním za aktivní spolupráci při tvorbě tohoto dokumentu a zvláště pak těm z nich, kteří navrhli nový design příručky kvality a zajistili její grafické zpracování. Zároveň děkuji všem oponentům za jejich podnětné připomínky. Vám všem uživatelům děkuji za Váš čas, který věnujete četbě tohoto dokumentu a tím poznávání našeho systému řízení kvality. PharmDr. Vladimír Holub vedoucí lékárník Jedním ze zlepšovacích záměrů je celková revize našich základních dokumentovaných postupů s prvořadým důrazem na jednoduchost, stručnost a přehlednost. Důkazem tohoto přístupu je i tento nový design naší příručky kvality, která bude přístupná nejen jako studijní materiál zaměstnancům FNUSA, ale pro komplexní poznání našeho systému řízení kvality i široké veřejnosti. Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 3 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

4 Profil Nemocniční lékárny Nemocniční lékárna je samostatným útvarem v rámci Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, která je samostatným právním subjektem jako příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně zabezpečuje nemocniční i ambulantní péči a zároveň je základnou pro výchovnou a vzdělávací činnost Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Nemocniční lékárna poskytuje svým klientům komplexní lékárenskou péči a také se podílí na vzdělávání studentů Veterinární a Farmaceutické univerzity v Brně, Farmaceutické fakulty Karlovy univerzity v Hradci Králové, zdravotnických škol a Institutu pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků. Nemocniční lékárna poskytuje svým klientům tyto služby: Kontakt: Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská Brno Vedení : PharmDr. Vladimír Holub vedoucí lékárník Telefon: Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 4 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

5 Obsah: 1. ÚČEL A OBLAST PLATNOSTI PŘÍRUČKY KVALITY ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI OBECNÉ INFORMACE NORMATIVNÍ ODKAZY POJMY A ZKRATKY Pojmy Zkratky ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNY.8 4. SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY... 9 POSKYTOVÁNÍ KOMPLEXNÍ LÉKÁRENSKÉ PÉČE POŽADAVKY NA DOKUMENTACI Všeobecně Příručka kvality Řízení dokumentů Řízení záznamů ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU ANGAŽOVANOST A AKTIVITA MANAGEMENTU ZAMĚŘENÍ NA KLIENTA POLITIKA KVALITY PLÁNOVÁNÍ Cíle kvality Plánování systému řízení kvality ODPOVĚDNOST, PRAVOMOC A KOMUNIKACE Odpovědnost a pravomoc Představitel managementu Nemocniční lékárny Interní komunikace PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU Obecně Vstupy pro přezkoumání Výstup z přezkoumání MANAGEMENT ZDROJŮ POSKYTOVÁNÍ ZDROJŮ LIDSKÉ ZDROJE Všeobecně Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti INFRASTRUKTURA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ REALIZACE PRODUKTU PLÁNOVÁNÍ REALIZACE PRODUKTU PROCESY TÝKAJÍCÍ SE KLIENTA Určování požadavků týkajících se produktu Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Komunikace s klientem NÁVRH A VÝVOJ NAKUPOVÁNÍ Proces nakupu Informace pro nákup Ověřování nakupovaného produktu VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Řízení výroby a poskytování služeb Validace procesů výroby a poskytování služeb Identifikace a sledovatelnost Majetek klienta Uchovávání produktu ŘÍZENÍ MONITOROVACÍHO A MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ, ANALÝZA, ZLEPŠOVÁNÍ VŠEOBECNĚ MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ Spokojenost klienta Interní audit Monitorování a měření procesů Monitorování a měření produktu ŘÍZENÍ NESHODNÉHO PRODUKTU ANALÝZA DAT ZLEPŠOVÁNÍ...29 Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 5 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

6 Neustálé zlepšování Nápravná opatření Preventivní opatření (POP) PŘEHLED ZMĚN ÚČEL A OBLAST PLATNOSTI PŘÍRUČKY KVALITY 1.1. Účel Příručka kvality popisuje systém řízení kvality, který je vytvořen v Nemocniční lékárně FN u sv. Anny v Brně dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009 a je základním interním řídícím a organizačním dokumentem SŘK Rozsah platnosti Příručka kvality je platná pro nemocniční lékárnu a je určena: zaměstnancům nemocniční lékárny, externím a interním auditorům, pro potřeby prezentace SŘK NL externím partnerům či klientům. 2. OBECNÉ INFORMACE 2.1. Normativní odkazy Pro účely této příručky kvality, zpracované na základě mezinárodní normy ISO 9001:2008, platí termíny a definice uvedené v normě ISO 9000:2005. Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 6 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

7 2.2. Pojmy a zkratky Pojmy Pojem Vysvětlení pojmu Klient pacient, široká veřejnost, interní zákazníci - organizační útvary Fakultní nemocnice u sv. Anny, externí zdravotnická i nezdravotnická zařízení odebírající poskytované služby, studenti a ostatní účastníci vzdělávacích programů pořádaných Nemocniční lékárnou. Procesní přístup systematická identifikace a management procesů včetně jejich vzájemného působení. Produkt výrobek a/nebo realizovaná služba Systém řízení systém stanovování politiky kvality, cílů kvality a kvality způsobů dosahování těchto cílů. Tento systém tvoří procesy probíhající ve FNUSA v rámci Nemocniční lékárny, které úroveň kvality ovlivňují a související dokumentace, která upravuje Schválení dokumentů vedením Správce dokumentace podmínky a způsob, jakým tyto procesy probíhají. schválení je manažerské rozhodnutí o akceptaci nebo odmítnutí předloženého návrhu a rozhodnutí o dalším postupu. Návrhy vedoucímu Nemocniční lékárny předkládají jednotlivě členové vedení, kteří jsou zároveň za celý proces od předložení až po schvalování odpovědní. má odpovědnost za vedení a udržování řízené dokumentace NL, má stanovenou pravomoc vyžadovat spolupráci pracovníků organizace při dokumentování určených činností a procesů, spolupracuje s představitelem managementu pro kvalitu FNUSA při zajišťování komplexnosti a funkčnosti dokumentace SŘK NL Zkratky Zkratka ČSN EN FNUSA HTS HVLP IA ISO LIC MaMZ MZd NL OKN PK PM NL PoP PO a BOZP Rp. SŘK SOP SÚKL PP Vysvětlení zkratky česká technická norma Evropská norma Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Oddělení hospodářské a technické správy hromadně vyráběné léčivé přípravky interní audit mezinárodní norma lékové informační centrum monitorovací a měřící zařízení Ministerstvo zdravotnictví Nemocniční lékárna opatření k nápravě příručka kvality představitel managementu pro kvalitu NL preventivní opatření požární ochrana a bezpečnost zdraví při práci Recept systém řízení kvality standardní operační postup Státní ústav pro kontrolu léčiv Pracovní postup Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 7 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

8 3. ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNY 4. SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY S ohledem na poskytované služby jsou ze systému řízení kvality nemocniční lékárny ve smyslu článku 1.2. normy ČSN EN ISO 9001:2009 vyloučeny následující požadavky: Návrh a vývoj ( článek 7.3. normy) o zdůvodnění: v nemocniční lékárně se nerealizuje návrh ani vývoj nových výrobků a/nebo technologií výroby ani služeb Validace procesů výroby a poskytování služeb (článek normy) o zdůvodnění: v nemocniční lékárně je možné všechny procesy monitorovat a měřit, čímž je možné podat důkaz o jejich schopnosti dosahovat plánované výsledky Majetek klienta (článek normy) o zdůvodnění: vzhledem k charakteru poskytovaných služeb nemocniční lékárna nepoužívá majetek klienta poskytnutý k použití nebo k začlenění do produktu Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 8 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

9 4.1. Všeobecné požadavky Související dokumentace: Vedoucí lékárník Zaměstnanci lékárny % výkonnost systému Příručka kvality NL Systém řízení kvality nemocniční lékárny je vytvořen pro následně popsané procesy, které jsou současně předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009, a jejichž posláním je : POSKYTOVÁNÍ KOMPLEXNÍ LÉKÁRENSKÉ PÉČE S těmito procesy jsou spojeny činnosti, pro které jsou stanoveny pravomoci a odpovědnosti pracovníků lékárny a vzájemné vztahy mezi jednotlivými organizačními útvary NL tak, aby byla zajištěna efektivita systému. V souladu s požadavky normy: jsou určeny a aplikovány procesy a činnosti potřebné pro systém řízení kvality v celé NL, je určena posloupnost a vzájemné působení těchto procesů (viz procesní mapa), jsou určena kritéria a potřebné metody pro řízení a efektivní fungování těchto procesů, vedení nemocniční lékárny zabezpečuje dostupnost zdrojů a informací nutných pro podporu fungování a monitorování těchto procesů, bylo přijato neustálé zlepšování jako trvalý cíl, a do tohoto procesu zapojit co nejširší počet zaměstnanců. P=Co plánujeme? C= Co kontrolujeme, měříme? D=Co děláme? A=Co zlepšujeme? Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 9 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

10 4.2. Požadavky na dokumentaci Všeobecně Související dokumentace: Představitel managementu pro kvalitu NL Zaměstnanci lékárny Shoda dokumentace SŘK s požadavky normy Řízení dokumentů a záznamů NL Tvorba a řízení dokumentů SŘK ve FN USA Spisový a skartační řád FN u sv. Anny v Brně Řízená dokumentace systému řízení kvality nemocniční lékárny zahrnuje: příručku kvality, politiku kvality směrnice, pracovní postupy, závazné operační postupy, technologické a analytické předpisy externí dokumentaci: zákony, vyhlášky, věstníky MZd, věstníky SÚKL, ČSN Řízená dokumentace SŘK NL navazuje na a doplňuje dokumenty FN u sv. Anny v Brně pokud se týkají činnosti a SŘK Nemocniční lékárny Příručka kvality Měření: Související dokumentace: Představitel managementu pro kvalitu NL Představitel managementu pro kvalitu FNUSA, zaměstnanci lékárny 1x ročně přezkoumání Tvorba a řízení dokumentů SŘK ve FN USA Příručka kvality je základním dokumentem SŘK. Za tvorbu, řízení a udržování příručky kvality odpovídá Představitel managementu pro kvalitu NL. Obsah příručky kvality je přezkoumáván min. 1x ročně během přezkoumání SŘK. Příručka kvality vymezuje systém řízení kvality včetně jakýchkoliv vyloučení a jejich zdůvodnění, obsahuje dokumentované postupy pro SŘK, popř. odkazy na ně a obsahuje též popis vzájemných vztahů mezi jednotlivými procesy a činnostmi (viz. procesní schéma). Formální uspořádání textu PK odpovídá od článku 4 rozdělení dle požadavků uvedených v ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 10 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

11 Řízení dokumentů Související dokumentace: Představitel managementu pro kvalitu NL Představitel managementu pro kvalitu FNUSA, vedoucí zam. NL, zaměstnanci lékárny Řízená práce s dokumentací Řízení dokumentů a záznamů NL Tvorba a řízení dokumentů SŘK ve FN USA Představitel managementu pro kvalitu NL je odpovědný za stanovení pravidel systému řízení dokumentace. Jednotliví vedoucí zaměstnanci jsou odpovědní za zajištění jejich dodržování v rámci jednotlivých organizačních jednotek NL. Všechny dokumenty SŘK jsou řízeny. Jsou identifikovány ty dokumenty externího původu, které NL stanovila jako nezbytné pro plánování a fungování SŘK Řízení dokumentů NL je podrobně popsáno v pracovním postupu Řízení dokumentace NL, která navazuje a doplňuje příslušnou směrnici FNUSA. V rámci SŘK NL jsou stanoveny postupy pro: zpracování dokumentů, oponentní (připomínkové) řízení, schvalování dokumentů, přezkoumání dokumentů a jejich aktualizaci, zabezpečení přístupnosti k platné verzi dokumentů, uchovávání dokumentů, řízení externí dokumentace. Veškerá dokumentace je vedena primárně v elektronické podobě. Představitel managementu pro kvalitu NL je odpovědný za udržování a řízení databáze dokumentace NL na Intranetu FNUSA a seznamování zaměstnanců s její aktualizací Řízení záznamů Související dokumentace: Představitel managementu pro kvalitu NL Představitel managementu pro kvalitu FNUSA, vedoucí zam. NL, zaměstnanci lékárny Řízená práce s dokumentací Řízení dokumentů a záznamů NL Řízení formulářů pro záznam činností ve FNUSA Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 11 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

12 Záznamy o kvalitě poskytují důkaz o shodě s požadavky a efektivním fungování SŘK. Představitel managementu pro kvalitu NL určuje v rámci organizačního útvaru pravidla pro řízení záznamů v souladu s požadavky FNUSA. Požadavky na záznamy, jejich pořizování, uchovávání, dobu archivace a jejich seznam je uveden v pracovním postupu Řízení záznamů NL. Záznamy jsou udržovány na řízených formulářích nebo v el. podobě (i jako výstupy z IS). 5. ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU 5.1. Angažovanost a aktivita managementu Související dokumentace: Vedoucí lékárník Představitel managementu pro kvalitu NL, představitel managementu pro kvalitu FNUSA, vedoucí zam. NL, Naplňování cílů a plánů zlepšování Politika kvality NL Vedení nemocniční lékárny se zavázalo k trvalému rozvíjení a uplatňování SŘK a k jeho neustálému zlepšování. Odpovědnost za kvalitu nesou všichni zaměstnanci nemocniční lékárny, přičemž každý zaměstnanec je zodpovědný za kvalitu své práce a každý vedoucí pracovník zodpovídá i za kvalitu práce svých podřízených. Osobní angažovanost dokazuje vedení tím, že stanovuje politiku kvality, zabezpečuje stanovení cílů kvality, provádí přezkoumání SŘK vedením a zabezpečuje dostupnost zdrojů Zaměření na klienta Související dokumentace: Vedoucí lékárník Představitel managementu pro kvalitu NL, představitel managementu pro kvalitu FNUSA, vedoucí zam. NL,zaměstnanci NL. Naplňování cílů Politika kvality NL Vedení NL a odpovědní pracovníci zabezpečují průběžné získávání a vyhodnocování informací od klientů i ostatních zainteresovaných stran, pozornost je věnována zejména: identifikaci klienta s cílem splnit v co nejvyšší možné míře jeho oprávněné požadavky a to i ty, které lze pouze předpokládat, porovnávání činnosti lékáren v jiných nemocnicích, Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 12 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

13 vyhodnocování slabých vlastních stránek a možnosti zlepšování. Základním identifikovaným ukazatelem plnění je dosažení plánovaných výsledků. SŘK je orientován na uspokojování přání, potřeb a požadavků všech zainteresovaných stran na činnostech NL a FNUSA. Zainteresovanou stranou na činnostech NL rozumíme klienty (definice uvedena v rámci pojmů), orgány státní správy včetně zřizovatele (legislativní, sociální, etické požadavky), dodavatele Politika kvality Politika kvality vychází z potřeb NL, je zaměřena na trvalé zlepšování a poskytuje též rámec pro stanovení a přezkoumání cílů kvality. Tato politika odpovídá jak záměrům NL tak i fakultní nemocnice. Je vydávána formou samostatného dokumentu autorizovaného vedoucími NL, představitelem managementu pro kvalitu NL, ředitelem FNUSA. Aktuálnost politiky je posuzována 1x ročně v rámci přezkoumání SŘK vedením. S politikou jsou seznámeni všichni zaměstnanci NL, je umístěna na Intranetu FNUSA a na webových stránkách FNUSA, tak aby byla přístupná všem zaměstnancům. Všichni nově přijatí pracovníci jsou s tímto dokumentem seznámeni při nástupu do zaměstnání Plánování Cíle kvality Související dokumentace: Vedoucí lékárník Vedoucí zaměstnanci NL Míra naplnění záměrů, cílů, ukazatelů Plán zlepšování SŘK Politika kvality NL Vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s PM NL určují plán zlepšování SŘK, který obsahuje záměry a cíle kvality a to jak v dlouhodobém tak i krátkodobém časovém horizontu. Cíle jsou rozpracovány na úroveň jednotlivých pracovišť a na osobní cíle jednotlivých zaměstnanců. Cíle jsou měřitelné a jsou v souladu s politikou kvality NL a jsou zároveň kompatibilní i se záměry FNUSA. Cíle kvality jsou vydávány formou samostatného dokumentu a jsou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci. Záměry a cíle jsou pravidelně a průkazně přezkoumávány. Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 13 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

14 Plánování systému řízení kvality Vedoucí lékárník Vedoucí zaměstnanci NL Míra naplnění záměrů, cílů, ukazatelů Smyslem plánování SŘK NL je zajištění fungování procesů tak, aby byly splněny záměry a konkrétní cíle kvality a naplněna politika kvality. Plán SŘK NL navazuje na poslání FNUSA a NL a je určován s ohledem na efektivnost a fungování systému jako celku. Plánování SŘK je prováděno na základě údajů a informací, které se týkají přání, potřeba a požadavků všech zainteresovaných stran. Plánování SŘK NL vychází rovněž ze strategických záměrů a požadavků FNUSA, z analýzy měřených ukazatelů procesů a systému jako celku, z analýzy rizik. Plán SŘK je v pravidelných intervalech přezkoumáván. Změny systému, které tímto mohou nastat musí být plánovány a uplatňovány tak, aby byla udržena soudržnost celého systému Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Vedoucí zaměstnanci NL jsou vlastníky hlavních procesů SŘK NL. Odpovědností vlastníků procesů je garance dodržování určených pravidel fungování a zlepšování určených procesů. Vlastníci procesů určují garanty jednotlivých subprocesů, kteří jsou odpovědní za konkrétní realizaci činností. Jednotlivé funkce a útvary jsou definovány v organizačním schématu, které je součástí této PK NL. Obecné pracovní povinnosti jsou uvedeny v pracovních náplních zaměstnanců. Odpovědnosti a pravomoci vyplývající z požadavků SŘK jsou specifikovány v této PK a v souvisejících dokumentovaných postupech, přehledně je ukazuje následující tabulka. Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 14 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

15 ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK PROCES / ČINNOST vedoucí lékárník PM NL metrolog vedoucí oddělení interní auditor PLÁNOVÁNÍ SŘK, POLITIKA A CÍLE KVALITY ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ O S O S S S ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ O O O S ŘÍZENÍ NESHOD O O O S INTERNÍ AUDITY O S MONITOROVÁNÍ, MĚŘENÍ O O O S ANALÝZA ÚDAJŮ O O S HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI KLIENTŮ S O S HODNOCENÍ DODAVATELŮ O O S POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH INFORMACÍ O O PŘÍJEM, SKLADOVÁNÍ, VÝDEJ LÉČIV A ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU O O KONTROLA SUROVIN A PŘIPRAVENÝCH LÉČIV O O Představitel managementu pro kvalitu Nemocniční lékárny Vedoucí lékárník jmenoval jednoho ze zaměstnanců představitelem managementu pro kvalitu NL odpovědným za systém řízení kvality a stanovil mu odpovědnosti a pravomoci nezbytné pro výkon této funkce, které zahrnují: ujištění, že procesy potřebné pro SŘK jsou určovány, definovány, uplatňovány a zlepšovány, předkládání zpráv vrcholovému vedení o dosažené výkonnosti SŘK a jakékoliv potřebě zlepšování, podporování vědomí závažnosti požadavků klienta v celé organizační jednotce. PM NL má delegovanou odpovědnost a pravomoc v souladu s požadavky normy ISO 9001: PŘÍPRAVA LÉČIV A DESINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ O O O.. odpovídá S.spolupracuje Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 15 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

16 Interní komunikace Související dokumentace: Vedoucí lékárník Zaměstnanci NL, představitel managementu pro kvalitu NL Organizační řád FNUSA Komunikace mezi zaměstnanci NL jak v horizontálním, tak vertikálním směru se děje formou: písemnou zprávy, záznamy, dokumentace, nástěnky.. ústní školení, telefon, konzultace, porady. elektronickou , dokumenty sdílené na síťových discích, soubory na elektronických nosičích, soubory na intranetu Součástí interní komunikace NL jsou formální i neformální způsoby předávání informací o plánování SŘK, politice kvality, požadavcích klientů, o výsledcích výkonnosti SŘK. Vedoucí NL je odpovědný za vyhodnocování funkčnosti a efektivnosti informačního a komunikačního systému v NL. Vedoucí zaměstnanci NL jsou odpovědní za pravidelné informování zaměstnanců o záměrech, cílech SŘK a za objasnění možností jejich vhodné implementace v rámci příslušné organizační jednotky Přezkoumání systému Obecně managementu Související záznamy: Vedoucí lékárník Vedoucí zaměstnanci NL, představitel managementu pro kvalitu NL Míra naplnění závěrů a přijatých opatření z minulého přezkoumání Zpráva k přezkoumání SŘK NL Zápis z přezkoumání SŘK NL Vedení NL provádí v pravidelných intervalech, vždy 1x ročně, přezkoumání systému řízení kvality. Odpovědnost za přípravu podkladů a zpracování výstupů má PM NL. Zápis z přezkoumání archivuje PM NL. Přezkoumání SŘK NL je hodnocením jeho účinnosti a efektivnosti. Je jedním ze základních předpokladů neustálého zlepšování SŘK NL i SŘK celé FNUSA. Přezkoumání SŘK NL je součástí přezkoumání systému řízení kvality FNUSA. Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 16 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

17 Vstupy pro přezkoumání Výstup z přezkoumání výsledky interních a externích auditů plnění záměrů a cílů SŘK zpětná vazba od klienta vyhodnocení dotazníků, připomínek analýzy procesů stav nápravných a preventivních opatření plnění přijatých opatření z předchozích přezkoumání náměty ke zlepšení SŘK doporučení pro zlepšení další údaje dle potřeby a okolností V rámci přezkoumání SŘK NL je hodnocen rozsah naplňování přijatých zásad, očekávání a požadavků na funkční SŘK. Výstupem je návrh řešení dalšího zlepšování SŘK včetně určených zdrojů. Výstupem z přezkoumání je zápis, ve kterém jsou uvedeny přijaté závěry a opatření s konkrétními odpovědnostmi a termíny. Přijatá opatření jsou většinou zaměřena na: zlepšování efektivnosti SŘK a jeho procesů zlepšování služeb potřeby zdrojů personálních, investice do infrastruktury, finanční potřeby 6. MANAGEMENT ZDROJŮ 6.1. Poskytování zdrojů Související dokumentace: Vedoucí lékárník Vedoucí zaměstnanci NL, představitel managementu pro kvalitu NL Rozsah čerpání plánovaných finančních prostředků Rozpočet FNUSA Zdroje nutné pro uplatňování, udržování a neustálé zlepšování funkčního SŘK identifikuje, plánuje a řídí vedení nemocniční lékárny. Zdroje pro realizaci záměrů NL jsou plánovány v návaznosti na schválený rozpočet FNUSA. Zdroje představují prostředky určené na zvyšování kvality poskytovaných služeb v souladu s politikou a stanovenými cíly, a to zejména: finanční zdroje, lidské zdroje přijímání nových zaměstnanců, motivace, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců,, infrastruktura modernizace počítačového vybavení aj. Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 17 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

18 6.2. Lidské zdroje Všeobecně Související dokumentace: Související záznamy: Vedoucí NL Vedoucí zaměstnanci NL, představitel managementu pro kvalitu NL, odbor personalistiky FNUSA Fluktuace, plnění plánu vzdělávání Odborná způsobilost a výcvik v NL Popisy pracovních pozic Odborné a profesionální služby jsou poskytovány v prvotřídní kvalitě díky znalostem, schopnostem a dovednostem všech zaměstnanců NL. Požadavky na kvalitu provádění procesů NL proto zahrnují i požadavky na kvalitu i kvantitu lidských zdrojů při jejich zabezpečení. Tyto požadavky jsou základem procesů náboru i rozvoje zaměstnanců NL. Zaměstnanci NL a zejména vedoucí zaměstnanci odpovědní za koordinaci pracovních aktivit, jsou k výkonu svých funkcí způsobilí na základě přiměřeného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. Podrobný popis činností souvisejících s plánováním a realizací výcviku pracovníků, spolu s popisem pravomocí a odpovědností je popsán samostatným dokumentovaným postupem Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti Vedení NL analyzuje potřeby rozvoje všech zaměstnanců s ohledem na jejich profesionální a klíčové kompetence a v návaznosti na zjištění poskytuje, popř. přímo organizuje příslušný výcvik. Každý zaměstnanec podílejících se na procesech NL zná výstupy a cíle procesů na kterých se podílí, je přímo či nepřímo jejich součástí. Díky zavedenému hierarchicky členěnému řízení záměrů a cílů zná každý zaměstnanec konkrétní cíl či záměr na jehož splnění se podílí. Zaměstnanci jsou si vědomi významu své činnosti i toho, jak přispívají k plnění stanovených cílů kvality. Požadovaná odborná způsobilost je stanovena v popisech pracovních funkcí. Za vedení dokumentace o výcviku a znalostech v oboru zodpovídá PM a vedoucí farmaceutický asistent. Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 18 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

19 6.3. Infrastruktura Související dokumentace: Vedoucí lékárník Vedoucí zaměstnanci NL, odbor FNUSA Sledování bezpečnosti zaměstnanců a všech zainteresovaných stran Péče o přístrojovou zdravotnickou techniku Vedení Nemocniční lékárny určuje požadavky na rozvoj a údržbu vhodné infrastruktury pro dosažení shody s požadavky na produkt. Infrastruktura zahrnuje: pracovní prostory v budovách E, D3, S, A a K Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, jejich potřebnou údržbu zajišťuje Hospodářskotechnický odbor FNUSA. výpočetní techniku hardware a software údržbu zajišťuje Úsek informatiky FN. související technické vybavení zařízení a přístroje údržbu přístrojového vybavení zabezpečuje dle předpisů výrobců metrolog NL, údržbu ostatního vybavení zajišťuje HTS Pracovní prostředí Související dokumentace: Vedoucí lékárník Vedoucí zaměstnanci NL, odbor FNUSA Sledování bezpečnosti zaměstnanců a všech zainteresovaných stran Organizační zabezpečení BOZP Provozní řád pracoviště v oblasti hygieny Provozní řád FNUSA Dezinfekční program FNUSA Odborná způsobilost a výcvik v NL Vedení nemocniční lékárny zajišťuje vhodné pracovní prostředí prostřednictvím dodržováním bezpečnostních zásad a opatření PO a BOZP ve smyslu platných zákonů a předpisů. Pracovní prostředí (osvětlení, hlučnost, uspořádání pracovního prostoru) splňuje platné hygienické normy. Pracovníci jsou pro výkon práce vyškoleni k dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických požadavků a používání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek. Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 19 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

20 7. REALIZACE PRODUKTU 7.1. Plánování realizace produktu Vedoucí lékárník Vedoucí zaměstnanci NL Porovnání plánovaných a dosažených kritérií efektivnosti hlavních procesů Vedení NL při určování specifikací určených procesů pro realizaci produktu stanovuje: požadavky na poskytovanou službu, jednotlivé činnosti, popř. jejich časovou posloupnost, zdroje potřebné pro zabezpečení požadované úrovně výkonnosti dané požadavky klientů na produkty a poskytované služby, konkrétní odpovědnosti za splnění jednotlivých etap procesu, záznamy, které jsou potřebné pro poskytnutí důkazů o tom, že procesy pro realizaci a výsledný produkt splňují požadavky klienta. Produkty jsou plánovány dle poptávky jednotlivých skupin klientů. Vedení NL je odpovědné za funkční proces realizace a zlepšování nabídky portfolia produktů odpovídající identifikovaným i potencionálním požadavkům (poptávce) klientů. Tak mohou být uspokojeny zájmy všech zainteresovaných stran včetně FNUSA a jejího zřizovatele Procesy týkající se klienta Související dokumentace: Vedoucí lékárník Vedoucí zaměstnanci NL Dosažení cílů v oblasti prodeje léčiv Dokumentované postupy hl.procesů Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 20 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

21 Určování požadavků týkajících se produktu Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Komunikace s klientem Při přijímání požadavků zjišťuje odpovědný zaměstnanec klientem specifikované požadavky na produkt, včetně požadavků na dostupnost a termín. Vedoucí zaměstnanci koordinují řízení jim svěřených procesů, tak aby byly požadavky klientů plně uspokojeny. V případě potřeby zohledňuje požadavky klientem nespecifikované, ale nezbytné pro provedení včetně požadavků předpisů a legislativy. Přezkoumání specifikací poptávky/objednávky klientů (recepty, žádanky, objednávky) zajišťuje že: jsou jednoznačně specifikovány požadavky na produkt NL je schopna splnit stanovené požadavky na produkt NL je schopna splnit požadavky týkající se ceny a termínu V případě neúplnosti požadavku požádá zaměstnanec lékárny o doplnění potřebných údajů (ústně, telefonicky, písemně), tak aby mohl být požadavek vyřízen ke spokojenosti klienta. Při nemožnosti doplnění potřebných údajů musí být požadavek odmítnut. Komunikace zaměstnanců NL s klientem zahrnuje zejména: informace o poskytovaných službách prezentace na webových stránkách, popřípadě v tisku, vyřizování objednávek, získávání zpětné vazby od klienta včetně jeho stížností. Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 21 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

22 7.3. Návrh a vývoj Je prováděna pravidelná analýza vývoje potřeba a spokojenosti klientů ve všech oblastech poskytovaných produktů. Během komunikace informují zaměstnanci klienty o nových produktech a rovněž s nimi řeší různé varianty řešení jejich přání a požadavků. Nemocniční lékárna FNUSA samostatně neprovádí návrh a vývoj nových produktů. Produkty poskytované klientům podléhají standardním přesně specifikovaným úpravám. Je uplatněno vyloučení tohoto požadavku ze SŘK viz kapitola Nakupování Proces nákupu Související dokumentace: Vedoucí lékárník zaměstnanci NL Dosažení cílů v oblasti prodeje léčiv Nakupování v NL Nakupované produkty vztahující se k činnostem NL lze rozdělit na: léčiva, doplňkový sortiment, zdravotnický materiál, laboratorní chemikálie a diagnostika ostatní materiály a služby Proces nakupování od schválených dodavatelů řídí Nemocniční lékárna pouze u prvé skupiny produktů. Tito vybraní dodavatelé Nemocniční lékárny podléhají systému pravidelného hodnocení dle stanovených kritérií na jehož základě dostává vedení NL zpětnou vazbu o jejich kvalitě. Proces nakupování přístrojové techniky podléhá výběrovému řízení dle příslušných legislativních předpisů, které jsou rozpracovány v příslušných interních dokumentech FNUSA. Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 22 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

23 Informace pro nákup Ověřování nakupovaného produktu Všechny údaje nezbytné pro přesnou identifikaci nakupovaného produktu/výrobku, včetně požadavků na schvalování jsou uvedeny v požadavcích na objednání, které jsou součástí objednávky. Ověřování nakupovaných produktů u dodavatelů se vzhledem k jejich kontrole k tomu určenými příslušnými orgány neprovádí. Při nákupu nového produktu nebo změně dodavatele je prováděno důkladné ověření, zda produkt splňuje specifikované požadavky. Konkrétně se jedná o vizuální kontrolu neporušenosti originálního balení a doby použitelnosti. Suroviny jsou kontrolovány na totožnost dle platné legislativy Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Měření efektivity : Související dokumentace: Vedoucí lékárník Zaměstnanci NL Klíčové ukazatele SŘK NL Nákup, příjem, skladování a výdej léčiv a ZM pro zdravotnická zařízení Nákup, příjem a skladování léčivých látek. Příprava, skladování a výdej léčivých přípravků připravených v NL Příprava ředění roztoků cytostatik nákup, příjem, skladování cytostatik a zdravotnického materiálu. Příprava, skladování a výdej roztoků cytostatik připravených v Nemocniční lékárně. Kontrola a příprava zkoumadel Řízení činností Lékového informačního centra Nákup, příjem, skladování a výdej léčivých přípravků pro veřejnost Nákup, příjem, skladování a výdej zdravotnického materiálu a doplňkového sortimentu pro veřejnost Realizace poskytovaných služeb NL je plánována v souladu se standardy a požadavky FNUSA. NL plánuje a realizuje poskytování služeb za přesně definovaných řízených podmínek. Tyto postupy s určením odpovědností a pravomocí jsou popsány v této PK a souvisejících dokumentovaných postupech. Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 23 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

24 Validace procesů výroby a poskytování služeb Identifikace a sledovatelnost Je uplatněno vyloučení tohoto požadavku ze SŘK viz kapitola Majetek klienta Všechny materiály vstupující do procesů jsou v originálních obalech, které umožňují jejich jednoznačnou identifikaci. Je zaznamenávána identifikace šarží používaných materiálů. Hotové produkty jsou značeny předepsaným způsobem. NL využívá informační systém FARMIS, který umožňuje jednoznačnou identifikaci jednotlivých šarží používaných materiálů během všech fází realizace poskytovaných služeb Uchovávání produktu Je uplatněno vyloučení tohoto požadavku ze SŘK NL viz kapitola 4 Zaměstnanci odpovědění za zajištění řádného průběhu realizace produktu odpovídají za dodržení shody produktu s danými specifikacemi. Všechny produkty jsou skladovány ve vyhrazených prostorách a je zajištěno jejich skladování za podmínek předepsaných výrobcem či předpisy. Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 24 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

25 7.6. Řízení monitorovacího a měřících zařízení Související dokumentace: Související záznamy: PM NL Metrolog NL, metrolog FNUSA Spotřeba zdrojů pro řízení a údržbu metrologického systému v NL Řízení monitorovacích a měřících zařízení v NL Metrologický řád Kalibrační listy, Ověřovací (validační) protokoly NL má vytvořen dokumentovaný postup, specifikující rozdělení měřidel, jejich identifikaci a provádění kalibrace a údržby. Dále popisuje pravomoci a odpovědnosti jednotlivých pracovníků, zásady pro nárokování a příjem měřidel, opravy, vyřazování a ukládání měřidel. Metrolog NL sleduje změny požadavků příslušné legislativy a dle jejich požadavků podává návrhy na příslušné úpravy systému i dokumentů. 8. MĚŘENÍ, ANALÝZA, ZLEPŠOVÁNÍ 8.1. Všeobecně Vedení NL plánuje činnosti monitorování a měření, tak aby byla zabezpečena shoda produktu s potřebami klientů a zároveň postupně zlepšována efektivnost nastaveného systému řízení kvality Monitorování a měření Spokojenost klienta Související dokumentace: Související záznamy: PM NL Zaměstnanci Index spokojenosti Dotazníky spokojenosti Záznamy o vyhodnocení dotazníků NL provádí monitorování a hodnocení spokojenosti svých klientů zejména na základě informací obsažených v: dotaznících spokojenosti pro zdravotnická zařízení vedení NL zasílá 1x ročně svým nejdůležitějším klientům (kliniky FN i další externí zdravotnické subjekty) dotazníky pro vyhodnocení spokojenosti s poskytovanými službami NL Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 25 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

26 dotaznících spokojenosti pro pacienty lékárny na jednotlivých výdejnách jsou umístěny schránky pro sběr vyplněných dotazníků hodnoceno průběžně dotaznících spokojenosti pro studenty studenti po absolvované praxi, stáži, kurzu vyplňují dotazník pro zhodnocení průběhu absolvované akce hodnoceno průběžně záznamech o neshodách, reklamacích či stížnostech klientů popřípadě i jiných zdrojů (obecné povědomí o organizaci) PM vyplněné dotazníky zpracovává, analyzuje údaje, sleduje trend spokojenosti a v případě potřeby přijímá společně s vedoucím lékárníkem příslušná opatření. Tato jsou zaznamenávána v zápisech z přezkoumání SŘK vedením. Výstupy z realizovaných šetření spokojenosti jsou dále využívány pro procesy neustálého kontinuálního zlepšování SŘK Interní audit Související dokumentace: Související záznamy: PM NL Interní auditoři NL Plnění plánu interních auditů, hodnocení auditorů Interní audity v NL Interní audit SŘK ve FNUSA Dokumentace auditů NL Interní audity SŘK NL jsou prováděny pravidelně dle schváleného plánu. Plánování provádí PM tak, aby v průběhu roku bylo auditováno plnění všech požadavků SŘK v příslušných útvarech. V plánu auditů jsou jmenovitě stanoveni auditoři, předmět auditu a termíny provedení. Pro zajištění nestrannosti audity provádějí jiní pracovníci než ti, kteří zabezpečují činnosti podléhající auditu. Interní auditoři jsou způsobilí k provádění interních auditů na základě absolvovaného školení, které je zaměřené jak na proces přípravy a metodiku realizace, tak i na rozsah hodnotících otázek. K zjištěným nedostatkům přijímají odpovědní zaměstnanci opatření k nápravě. Výsledky interních auditů, včetně případných opatření k nápravě, předkládá PM při přezkoumání SŘK vedením vedoucímu lékárníkovi. Interní audity jsou řízeny s ohledem na zájmy NL a FNUSA jako zdroj dalšího zlepšování SŘK. Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 26 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

27 Monitorování a měření procesů Související dokumentace: Související záznamy: PM NL Vedoucí zaměstnanci Analýza reportů, dat Dokumentace procesů Zpráva o přezkoumání SŘK Monitorování a měření procesů se v nemocniční lékárně provádí systematicky, aby bylo možné ověřit, zda činnosti týkající se SŘK a dosažené výsledky jsou v souladu s politikou a cíly kvality. V rámci systému měření jsou určené ukazatele procesů monitorovány, měřeny, zaznamenávány a vyhodnocovány. Jednou z možných variant získávání dat pro systematické měření a hodnocení procesů je nastavený systém interních auditů. K určeným kritériím výkonnosti a efektivnosti poskytovaných služeb patří spektrum statistických ukazatelů, týkajících se zejména: počtu receptů hodnoceno 1x měsíčně a to souhrnně za všechny pracoviště, tak i za jednotlivá pracoviště počtu poukazů na léčebnou a ortopedickou pomůcku počtu receptů předepsaných lékaři FN u sv. Anny v Brně počtu receptů předepsaných externími lékaři, či zdravotnickými zařízeními ekonomických ukazatelů finanční obrat receptů, poukazů, výdeje za hotové peníze (výdej bez receptu), finanční obrat za služby poskytované zdravotnickým zařízením a dosáhnuté ztráty ukazatelů mapujících konzultační činnost lékárny počet pacientů, kteří navštívili konzultační středisko ( jednorázová návštěva, konzultace vyžadující vyšší počet návštěv než jednu), počet dotazů zodpovězených LIC.. Jsou určeni zaměstnanci, kteří odpovídají za měření, monitorování a vyhodnocování daných ukazatelů kvality. Jedná se zejména o spokojenost klientů, výskyt neshod a sledování celkové výkonnosti. Pokud není dosaženo plánovaných výsledků, stanovují spolu s vedením NL opatření k nápravě. Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 27 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

28 Monitorování a měření produktu Měření produktu se musí plánovat a provádět tak, aby se ověřilo, zda byly splněny všechny požadavky klienta. K hlavním cílům monitorování a měření produktu patří: posouzení shody mezi požadavky a skutečností zabránění výskytu neshodných produktů nejen u konečného klienta, ale i na každém stupni zpracování odhalování neshod v procesu přípravy a realizace produktu/služby, které by mohly vést k tvorbě neshodného produktu S ohledem na služby, které NL poskytuje, zahrnuje monitorování zejména: kontrolu nakupovaného produktu ověření totožnosti nakupovaných surovin, kontrola počtu, celistvosti balení a kontrola doby použitelnosti kontrolu skladovaného produktu kontrola doby použitelnosti, podmínek skladování monitorování teplot kontrolu poskytovaného produktu/služby kontrola správnosti a úplnosti požadavků, kontrola, zda správný lék je podán správnému pacientovi, ve správný čas a se správnou informací, zpětná kontrola správnosti vydaných přípravků Pokud služba nesplňuje předepsané znaky je její použití zakázáno Řízení neshodného produktu Související dokumentace: PM NL Zaměstnanci NL Analýza neshod a jejich příčin Řízení neshodného produktu v NL Zaměstnanci NL jsou odpovědní za to, že produkt, který není ve shodě s kladenými požadavky je identifikován a řízen tak, aby se zabránilo jeho použití. Nástroje řízení a související odpovědnosti a pravomoci jsou uvedeny dokumentovaném postupu řízení neshodného produktu. NL vede záznamy o povaze neshod a o provedených následných opatřeních. Množství, povaha a závažné příčiny neshod NL podléhají analytickému vyhodnocení za něž zodpovídá PM NL. Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 28 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

29 8.4. Analýza dat 8.5. Zlepšování Neustálé zlepšování Pro prokázání vhodnosti a efektivnosti SŘK a identifikování možností dalšího zlepšování, shromažďuje a analyzuje PM ve spolupráci s vedoucím lékárníkem a ve spolupráci s vedoucími jednotlivých oddělení zejména tyto údaje: reklamace a stížnosti klientů, dotazníky spokojenosti výsledky z řízení neshodné služby protokoly z interních auditů protokoly z proběhlých externích auditů hodnocení dodavatelů výsledky monitorování vybraných znaků Nápravná opatření Garantem procesů a činností neustálého zlepšování je vedoucí lékárník. Neustálé zlepšování SŘK je předpokladem dosažení očekávaných výsledků. Vedení NL vytváří podmínky pro neustálé zlepšování SŘK, jako podklady využívá hlavně: zhodnocení politiky a cílů kvality výsledky interních a externích auditů hodnocení dodavatelů vyhodnocení dotazníků spokojenosti stížnosti, reklamace, přijatá preventivní opatření výsledky z měření a monitorování produktu NL má stanoven systém určování a přijímání nápravných opatření tak, aby bylo zamezeno dalšímu vzniku identifikovaných příčin neshod. Nápravná opatření jsou definována na základě analýzy neshod a jejich příčin jsou projednávána dle potřeby na pravidelných poradách vedení a jsou jedním ze zdrojů pro přezkoumání SŘK vedením. Při stanovování opatření k nápravě jsou zohledněny požadavky na: Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 29 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

30 identifikování neshod, včetně stížností klientů stanovení příčin neshod vyhodnocení potřeby opatření k tomu, aby se neshoda znovu nevyskytla určení a uplatnění potřebných opatření přezkoumání provedených opatření Preventivní opatření (POP) NL má nastaven systém přijímání preventivních opatření tak, aby bylo možné předcházet vzniku příčin potenciálních neshod. Preventivní opatření jsou úměrná možnému riziku a závažnosti neshod a jsou také projednávána dle potřeby na poradách vedení NL. Mezi podněty pro preventivní opatření řadíme: připomínky klientů výsledky hodnocení politiky a cílů kvality závěry z přezkoumání SŘK vedením doporučení z provedených auditů informace kteréhokoliv zaměstnance o riziku možné neshody vedoucímu pracovníkovi či PM NL výsledky prováděných analýz informace výrobců, SÚKL o vzniklých neshodách Nastavený systém určování preventivních opatření zahrnuje: zjištění identifikace možné příčiny výskytu neshody zhodnocení rizika a potřeby opatření k zabránění možného výskytu neshody navržení vhodného preventivního opatření k zabránění vzniku možné příčiny neshod přezkoumání účinnosti zavedeného preventivního opatření Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 30 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

31 10 PŘEHLED ZMĚN Změny zapracoval Výsledek revize (popis změny beze změny) Poznámka Jméno Datum Celková revize textu a formální úpravy Mgr.Darja Filipová v2_r0 Příručka kvality pro Nemocniční lékárnu Strana 31 z 31 V tištěné podobě neřízený dokument

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 66 VII PKZL - 01 PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Zpracoval funkce datum jméno / podpis Ing. Eduard Sohlich

Více

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing.

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing. PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU Strana: 1 ÚVOD Společnost ATONA s.r.o. působí na trhu od roku 2000 a prosazuje se v oblasti zpracování plechu díky použití nejmodernějších technologií, hlavně však díky

Více

QS02 PŘÍRUČKA KVALITY řídící proces

QS02 PŘÍRUČKA KVALITY řídící proces Směrnice je řízeným dokumentem systému kvality společnosti Richter+Frenzel s.r.o. a je jejím duševním majetkem. Pořizování kopií je možné pouze se souhlasem správce dokumentu. Každá kopie musí být řádně

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP

Více

PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE ---------------------------------

PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE --------------------------------- PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE --------------------------------- Tato má pro veřejnost informativní charakter a odkazy v ní uvedené slouţí pro práci zaměstnanců MěÚ. kopírován, upravován nebo

Více

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15)

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15) Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu bezpečí lůžkové zdravotní péče () Datum platnosti: 1.12.2014 Výtisk číslo: 1 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: ZMK Ing.Monika Becková 24.11.2014

Více

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O.

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. strana 1/12 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DOKUMENT: PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. Vypracoval: Schválil: funkce: představitel managementu funkce: vedoucí CO jméno: Markéta Roupcová jméno: Ivana

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001 Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001 Vážení přátelé, Dne 1.7.2007 vyšlo nové vydání původní specifikace OHSAS

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Praha Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008 Vážení přátelé, ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IAF (Mezinárodní

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 16 Vydáno: 26. ŘÍJNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných

Více

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu Metrolog (kód: 39-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Metrolog Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2015 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

16/3.1.1 PŘÍKLAD ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

16/3.1.1 PŘÍKLAD ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ MANAGEMENT PROCESŮ část 16, díl 3, kapitola 1.1, str. 1 16/3.1.1 PŘÍKLAD ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Vzhledem k tomu, že je vhodné (v případě ISO povinné) pro tuto oblast vytvořit dokumentovaný postup,

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3. Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3. Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009 Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3 Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009 SYSTÉM KVALITY - ISO 9001 LABORATOŘE - ISO/IEC 17025 A ISO 15189 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Strana 1 13.1. 2016 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Laboratoř Patologicko-anatomického oddělení Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1. Seznam vyšetření prováděných na Patologicko-anatomickém oddělení

Více

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU)

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU) 17.5.2014 L 147/71 ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI ze dne 10. března 2014, kterým se stanoví kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy (ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb.) Systém autoevaluace školy vychází ze struktury a kritérií modelu CAF, je přizpůsobený místním konkrétním podmínkám a potřebám. Vedení 1.

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Metrologický řád KKS

Metrologický řád KKS Katedra konstruování strojů Metrologický řád KKS (vychází z normy ČSN EN ISO 10012) Vydal: doc. Ing. Martin HYNEK, Ph.D. Schválil: doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D. Změna č.: Datum: 5. 9. 2013 Datum: 13.

Více

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic Verze 1.0 13. 12. 2010 Správa verze Dokument zpracovala: Vydal: Kontrolu provedl:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT)

S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT) OBSAH S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT) ČÍSLO SMĚRNICE VVP 001/2012 DATUM VYDÁNÍ 2012-09-03 ÚČINNOST OD 2012-09-04 ZPRACOVALI SCHVÁLIL ZŘŠ, VMT RNDr. Jiří Šlégl, ředitel

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky Stručný popis záměru ICT software (dále jen: ICT SW) na míru pro digitalizaci procesů, pro zavedení produktové inovace, procesní inovace, marketingové inovace

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz ŘÁD č. Řd-004-28 Provozní řád Ústavu lékařské genetiky 4. vydání ze dne: 1. 7. 2014 Skartační znak: A Účinnost

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Verze 3 k 15. 12. 2014 Obsah

Více

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah Vydáno jako příloha Opatření č. 14/2013 ministra průmyslu a obchodu Obsah ČÁST NÁZEV STRANA A. Všeobecná ustanovení A.1 Definice organizačního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7. přednáška Systémy kvality ve výrobě kosmetických přípravků

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky TECHNICKÝ DOKUMENT CFCS CFCS 2002:2013 15. 8. 2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz, web:

Více

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje SM/25/02/13 Druh vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Směrnice SM/25/02/13 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje Vazba na legislativu: 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Systém řízení energetického hospodářství

Systém řízení energetického hospodářství Systém řízení energetického hospodářství Návrh kroků a opatření vedoucích k zavedení energetického managementu Projekt je zaměřený na zavedení energetického managementu pro potřeby města Pardubice V Pardubicích

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

16. INFORMACE STAROSTY

16. INFORMACE STAROSTY STAROSTA 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 18. 06. 2014 Bod pořadu jednání: 16. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Odbor: Zpracoval:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 34 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Bc. Natalija Lichnovská 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Vyhodnocení

Více

ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORY

ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 06 Odvolání, stížnosti a spory výtisk č. 1 Stránka 1 z 5 ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORY platnost od: 1.4.2014 Zpracoval Přezkoumal Schválil funkce

Více

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 3. 2012 Verze: 16.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků

Více

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001)

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001) Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při Petr Misák Ústav stavebního zkušebnictví VUT FAST v Brně misak.p@fce.vutbr.cz www.fce.vutbr.cz/szk Co to vlastně je? Je to nejmladší v řadě normovaných systémů

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Realizace a průběh rozpočtového roku vyžití finančních prostředků Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ - standard č. 5

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ - standard č. 5 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ - standard č. 5 Kritérium 5a: Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 565 Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování 1.0 Úvod: strategické zakotvení a základní

Více

Koncepce vzdělávání v energetice

Koncepce vzdělávání v energetice Koncepce vzdělávání v energetice Zpráva z analytické činnosti Datum: 26. 11. 2015 Zakázka zpracována pro: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 Identifikační údaje zpracovatele:

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) podle BS OHSAS 18001:2007 ČSN OHSAS 18001:2008 BOZP_Informace pro žadatele OHSAS 18001 Rev

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Management kvality Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.13.2/2951 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny Bulletin BBH Právní aktuality Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny březen 2015 Právní aktuality Solvency II Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní struktura Solvency II...

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a akreditace MŠMT pro rekvalifikační kurzy KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2012 PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Slovo úvodem Vážení kolegové, dostává

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky ČESKÝ SYSTÉM CERTIFIKACE LESŮ Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky CFCS 1004:2005 duben 2005 Platí od 1.5.2005 Chain-of-Custody of Forest Based Product - Requirements La chaîne de contrôle

Více

Sledovatelnost. Audity. Kamila Míková

Sledovatelnost. Audity. Kamila Míková Sledovatelnost. Audity. Kamila Míková Identifikovatelnost a sledovatelnost Identifikovatelnost vlastnost (značení), která umožňuje okamžité a jednoznačné rozpoznání výrobku (ve výrobě, během skladování

Více

H-12 PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE LÉKÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ VYDÁVÁ ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA VZOROVÝ ŘÁD PRO PROVOZ A ORGANIZACI ČINNOSTÍ ZAŘÍZENÍ LÉKÁRENSKÉ PÉČE

H-12 PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE LÉKÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ VYDÁVÁ ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA VZOROVÝ ŘÁD PRO PROVOZ A ORGANIZACI ČINNOSTÍ ZAŘÍZENÍ LÉKÁRENSKÉ PÉČE H-12 PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE LÉKÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ VYDÁVÁ ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA VZOROVÝ ŘÁD PRO PROVOZ A ORGANIZACI ČINNOSTÍ ZAŘÍZENÍ O B S A H LÉKÁRENSKÉ PÉČE 1. Úkoly a povinnosti LZ 2. Provoz lékárny

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální základní škola při Všeobecné fakultní nemocnici Praha 2, Ke Karlovu 2 Praha 2, Ke Karlovu 2, 120

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 4 Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost Samohodnocení programu RC - Lach-Ner, s.r.o. 20. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. Otázka Ano Ne Netýká se Poznámky

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1082/07-09. Mateřská škola, Sloupno. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1082/07-09. Mateřská škola, Sloupno. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1082/07-09 Mateřská škola, Sloupno Adresa: Sloupno 69, 503 53 Smidary Identifikátor: 600 088 138 IČ: 70 993 505 Místo

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky ------------------------------------------------------------------------------------- GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 23. června 2015 Č. j.: 41392/15/7400-00180 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1018/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové - Rusek info@vizualskola.cz

Více

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE Podporované aktivity 1) Jaké vzdělávací kurzy spadají do obecného a do specifického vzdělávání? Za obecné vzdělávání se považuje vzdělávání

Více

CZ.1.04/4.1.01/53.00080

CZ.1.04/4.1.01/53.00080 Zadávací dokumentace Na realizaci podlimitní veřejné zakázky s názvem Zajištění realizace projektu Zvýšení kvality řízení na MÚ Litoměřice (dle 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více