TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)"

Transkript

1 TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ dáváte přednost. Některé alternativy vám budou připadat stejně přijatelné nebo stejně nepřijatelné. Vždy se však rozhodněte, která z alternativ je bližší vašemu uvažování. U každého tvrzení můžete mezi alternativy rozdělit 3 body v následujících kombinacích: Dáváte jednoznačně přednost alternativě A před B: Dáváte jednoznačně přednost alternativě B před A: Přikláníte se spíše k alternativě A před B: Přikláníte se spíše k alternativě B před A: A 3 B 0 A 0 B 3 A 2 B 1 A 1 B 2 Používejte, prosím, jen uvedené kombinace. Při rozdělování bodů vycházejte z předpokladu, že neexistují správné a špatné odpovědi. Odpovídejte tak, jak byste se v dané situaci zachovali. 1 Když podřízený nesouhlasí, měl by vedoucí A změnit postoj, aby udržel dobrou spolupráci. B dohlédnout, aby podřízený příkazy splnil. 2 Když vedoucí plánuje nějakou činnost a dostane od podřízených návrhy, měl by použít A ty návrhy, které se zdají přijatelné, a poděkuje všem, kteří nějaký návrh přednesli. B zpočátku v nějaké podobě všechny návrhy, ať už jsou nebo nejsou dobré. 3 Když podřízený přednese návrh, který je v rozporu s názorem vedoucího, ten by měl A návrh vyslechnout, ale prosadit správnost svého názoru. B podřízeného upozornit, že až bude jeho radu potřebovat, dá mu vědět. 4 Vedoucí, který má nejlepší výsledky, je takový, který řekne podřízeným, co se od nich očekává A a toto tvrdě vyžaduje B ale uvědomuje si, že dokud jsou lidé lidmi, nebudou schopni vše beze zbytku splnit. 5 Když podřízený s vedoucím nesouhlasí, měl by vedoucí A neprosazovat spornou záležitost, ledaže by došlo ke kritické situaci. B otevřít spornou záležitost a pokusit se najít takové řešení, které by vedlo k porozumění a souhlasu.

2 6 Vedoucí, který skutečně rozumí lidem, bude práci plánovat tak, že A podřízeným předloží celkový obraz úkolu a pobídne je, aby úkol provedli způsobem, který jim bude nejlépe vyhovovat. B s každým z podřízených individuálně probere úkol, získá od nich návrhy a na jejich základě vytvoří plán. 7 Vedoucí by si měl uvědomit, že jestliže se lidé pokoušejí dělat co nejméně A měli by být tvrdě popohnáni, i kdyby to mělo být zdrojem nespokojenosti. B nedá se s tím mnoho dělat. 8 Aby si podřízený získal nejvyšší uznání svého vedoucího, musí mu hlásit A věci, které vedoucí potřebuje znát do hloubky, ať už jsou v pořádku nebo ne. B jen věci, které nejsou v pořádku a vyžadují přímý zásah vedoucího. 9 Vedoucí by měli vykonávat kontrolu takovým způsobem, že A podřízení si víceméně dělají podle svého a kontrola začne být nutná, jedině kdyby se objevily kritické problémy. B se provádí detailní hlášení. 10 Když podřízený nesouhlasí s vedoucím, ten by mu měl naslouchat, aby porozuměl A bodům, ve kterých jsou zajedno, stejně jako bodům, ve kterých se rozcházejí, a potom dosáhnout souhlasu podřízeného. B bodům, ve kterých se rozcházejí, a potom po vysvětlení přesvědčit podřízeného o tom, že názor vedoucího je správný. 11 Vedoucí se může vyhnout potížím A akceptováním pracovního tempa, které si podřízení sami zvolili. B požádáním podřízených, aby si sami stanovili své vlastní pracovní tempo, aby si tak vytvořili pozitivní vztah ke své práci. 12 Když podřízený dostává speciální úkol, měl by vedoucí A stanovit postup splnění úkolu včetně časového vymezení a netolerovat od někoho žádné odchylky. B rozdělit úkol na dílčí kroky tak, aby postup mohl být oceněn a vedoucí mohl přijmout případná opatření. 13 Při hodnocení výkonnosti je nezbytné, aby vedoucí A soustavně dohlížel na podřízené, což je v jejich nejlepším zájmu, protože jim může pomoci vyhnout se opakování chyb a nedostatků v práci. B chválil podřízené za dobré výsledky a zdržel se kritiky. 2

3 14 Když podřízený nesouhlasí s rozhodnutím vedoucího, měl by vedoucí A vysvětlit důvody tohoto rozhodnutí a potom oznámit, že ač je mu to líto, toto rozhodnutí musí být splněno. B oznámit podřízenému, že rozhodnutí platí. 15 Když není možné jinak vyřešit nesouhlas podřízeného s rozhodnutím vedoucího, měl by vedoucí A odložit toto rozhodnutí B potvrdit toto rozhodnutí a podřízenému dát na vědomí, že ocení, jestliže je bude akceptovat. 16 Efektivní spolupráce podřízených může být dosaženo A jejich aktivní účastí při řešení pracovních problémů. B tím, že se jim dá najevo, že lidé jsou na prvním místě. 17 Při vedení pracovní porady by vedoucí měl A naslouchat podřízeným, aby získal jejich podporu, přičemž závěrečné rozhodnutí udělá sám. B dbát na to, aby rozhodnutí byla přijata na základě pochopení a souhlasu. 18 Lidé budou lépe pracovat A jestliže se vedoucí bude starat o jejich uspokojení z práce povzbuzováním a vytvářením dobrého klimatu. B jestliže jejich úsilí bude založeno na úplném pochopení toho, co je v sázce. 19 Jestliže dojde k porušení předpisů, vedoucí by měl A podniknout okamžité opatření, aby bylo jasné, že se to nebude opakovat. B nechat to být, protože nejlépe se lidé poučí z vlastních chyb, které sami odhalí. 20 Hlavním účelem setkání s podřízenými by mělo být A stanovení cílů, určení postupu práce a rozhodnutí, jak bude práce vykonána. B poskytnutí příležitosti účastnit se, dávat návrhy. 21 Při plánování práce by vedoucí měl A stanovit individuální odpovědnost a každému jednotlivě říct, jak by svou práci měl udělat. B setkat se s každým jednotlivě a práci naplánovat způsobem, jakým ji podřízení chtějí vykonávat. 3

4 22 Vedoucí by měl A pochopit, že lidem se nechce tvrdě pracovat, a proto by měl dohlédnout, aby udělali alespoň tolik, aby se s tím vystačilo. B dosáhnout vyšší produktivity tím, že práci učiní podřízeným smysluplnější. 23 Při hodnocení individuální výkonnosti by vedoucí měl A projevit uznání nad tím, co podřízený udělal, aby splnil, co se od něj očekávalo a ujistit se, že podřízený chápe, co se od něj očekává v budoucnu. B provést věcnou diskusi nad fakty. 24 Cíle by měly být stanoveny A ne příliš vysoké, ani nízké, aby podřízení věděli, že jsou přiměřené. B jen tak vysoké, aby podřízení byli ochotni je přijmout. 25 Při disciplinárním řízení by vedoucí měl A být diplomatický a povzbudit podřízeného poukázáním na jeho silné stránky. B sdělit své výhrady a dohlédnout, aby se podřízený začal opět snažit. 26 Při hodnocení výkonnosti podřízeného by vedoucí měl A zvážit přednosti a nedostatky podřízeného, určit slabá místa, která vyžadují zlepšení a definovat, co dělá podřízený dobře. B ujistit se, že podřízený chápe, že hodnocení je uděláno na základě faktů a že ukazuje příčiny jeho úspěchů a neúspěchů, a pak se s ním dohodnout na tom, co bude cílem zlepšení. 27 Při sledování postupu práce podřízeného by vedoucí měl A podřízeného nechat samotného, protože jestliže se objeví problémy, dozví se to obvyklými cestami. B zůstat s podřízenými v kontaktu a ujistit se, že chápou, že je to pro jejich dobro. 28 Při uvedení podřízeného do práce, která je pro něj nová, by vedoucí měl A pracovníkovi sdělit co, kde a jak s početnými povzbudivými poznámkami a vyjádřením víry, že se to rychle naučí. B pracovat s podřízenými, aby mohli stanovit vzájemná očekávání ohledně výkonnosti, podpořit iniciativu pracovníka a podrobit kritice návrhy, jak měřit postup. 29 Jednou z cest, jak dojít k dobrým výsledkům, je stanovit podřízeným cíle a A požádat je o pomoc, když nejsou plněny. B ujistit se, že jsou plněny hned od začátku. 4

5 30 Spolehlivým způsobem, jak zainteresovat podřízené, je použít pracovní porady k tomu, A aby vedoucí dostal dostatek informací, na jejichž základě udělá to nejlepší rozhodnutí o tom, jak práci vykonat. B aby se probrala rozhodnutí o tom, jak by měla být práce udělána. 31 Při představení nadcházejících změn by vedoucí měl A přesvědčivým způsobem poukázat na potřebu podpory ze strany zaměstnanců a zdůraznit výhody toho, když zaměstnanci s podnikem spolupracují. B osobně poděkovat pracovníkům za podporu. 32 Když podřízení nevykonávají práci určeným způsobem vedoucí by měl A ponechat chvíli situaci jen s tím, že lidé obvykle nakonec udělají, co se od nich očekává. B ukázat podřízeným, že stanovená pravidla jsou prospěšná všem a požádat je o dodržování určeného postupu. 33 Když se mezi podřízenými objeví konflikt, vedoucí by měl A zabránit zaujetí pozice, která by mohla podpořit spor. B ukončit konflikt a poděkovat lidem za to, že vyjádřili své názory. 34 Do plánování práce by vedoucí měl A vtáhnout podřízené společným probráním plánu, aby jim tak umožnil souhlasit se způsobem, jakým bude práce vykonávána. B včlenit do plánu tolik návrhů podřízených, kolik je možné, aby zůstal zachován základní stanovený postup. 35 Vedoucí může zmírnit odpor ke změně A zdůrazněním pozitivních aspektů změny. B tím, že ji provede jen tehdy, pokud je to možné bez narušení rutinního provozu. 36 Jestliže dojde ke sporu mezi vedoucím a podřízeným, vedoucí by měl A společně s podřízenými otevřeně určit příčiny sporu a vyřešit je. B mít poslední slovo. 5

6 VYHODNOCENÍ TESTU MANAŽERSKÉHO STYLU: Číselné hodnoty přiřazené jednotlivým tvrzením přepište do následujících tabulek: 9, ,1 5,5 1,9 1, Celkem 6

7 "Pojem "Manažerská mřížka (Managerial Grid)" je dobře známý přístup k definování vůdcovského stylu, který před lety vyvinuli Robert Blake a Jane Moutonová. Na základě předchozího výzkumu, který prokázal důležitost soustředění zájmu manažera jak na výsledky, tak na pracovníky, navrhli tito vědci matici (mřížku, Grid) pro určení tohoto zájmu. Jejich mřížka se používá pro výcvik manažerů a pro identifikování různých kombinací stylů vůdcovství na celém světě." DVOUROZMĚRNÝ MODEL STYLŮ VEDENÍ OBSAHUJE DVĚ OSY: (každá je rozdělena na devět dílů podle míry daného parametru) Vodorovná osa ukazuje míru orientace na lidi. To představuje snahu o uspokojování potřeb spolupracovníků. Tedy důraz na zajišťování přísunu informací, materiální zabezpečení práce, vytváření příjemného pracovního prostředí, péči o harmonické vztahy pokud možno bez nepříjemných konfliktů. Svislá osa ukazuje míru orientace na výkon. To představuje úsilí o dosažení maximálních výsledků, bezchybné plnění úkolů, tlak na tempo a časovou úspornost práce, podřizování osobních potřeb produktivitě. 1,1 Volný průběh, neřízení. Tento manažer neprojevuje přílišnou snahu o dosažení cílů ani o vytvoření příjemného pracovního prostředí a vztahů. Vydává zpravidla jen minimální úsilí k zajištění požadované práce. Osobnost, která mít dva důvody k tomuto přístupu: snahu vyhnout se práci, za niž je placen, nechuť k řízení, přebírání odpovědnosti a řešení nevyhnutelně přicházejících konfliktů. Druhým důvodem může být snaha o roli kouče, jehož podřízení jsou tak samostatní a zkušení, že je netřeba řídit ani podporovat (tým vědců). Nebo by vyšší míra direktivity brzdila jejich kreativitu (umělci, reklamní kreativci). 1,9 Vedoucí zájmového spolku. Manažer, který se starostlivě věnuje potřebám lidí. Jeho prioritním zájmem je vytvoření příjemné a přátelské atmosféry a nenáročné pracovní tempo. Pozornost věnuje vytváření dobrých mezilidských vztahů, často na úkor pracovních výsledků. Osobnost, která se obvykle nepřiměřeně obává konfliktů a nutnosti občas něco nařídit bez diskuse. Často se zabývá věcmi, které znamenají ztráty času v neprospěch produkce výsledků. 9,1 Direktivní autorita. Manažer usilující o výsledky bez ohledu na pocity a problémy lidí. Opírá se o moc a formální autoritu. Vyžaduje poslušné vykonávání svých příkazů, provádí přísnou kontrolu a trestá neuspokojivé výsledky. Těžko přijímá i objektivně pochopitelné dočasné snížení pracovního tempa, nebo zhoršení výsledků. Osobnost často tvrdá k druhým i k sobě. 9,9 Asertivní, týmový vedoucí. Manažer orientovaný na dosahování cílů s přesvědčením, že optimálního výkonu lze docílit jen prostřednictvím efektivní týmové spolupráce. Pracovních výsledků dosahuje svou schopností přesvědčit lidi a motivovat je pro společný úkol. Orientuje se současně na výkon lidí i na jejich potřeby a názory. Pracuje běžně s výměnou názorů v týmu na nejlepší postup, jaký by se měl zvolit. Osobnost asertivní, komunikativní, bez přehnané úzkosti z konfliktů. Nevyhýbá se problémům ani odpovědnosti. Je vnímán jako férový, příjemně sebevědomý, náročný i podporující své lidi. 7

8 5,5 Styl kompromisů. Manažer, který dosahuje přiměřeného výkonu cestou vzájemných ústupků a vyjednávání. Osobnost vedená snahou o udržování rovnováhy mezi potřebou plnit cíle a minimem nutných konfliktů. Opírá se často o objektivní kriteria zabraňující konfliktní diskusi a vzájemnému nesouhlasu. Těmi jsou obvykle interní normy a nařízení, závazná pro všechny. Jimi může zdůvodnit některé své požadavky, nebo odmítnout požadavky pracovníků Styl cukr a bič. Manažer střídající zájem o lidi s orientací na výkon. Jde o jakýsi manažerský pseudostyl. Osobnost, která přistupuje k podřízeným obvykle jako rodič k malým dětem. Jsou-li poslušní a loajální, stará se o jejich potřeby. Pokud se nepodřídí jeho představám, přísně je postihuje. Skrytě se v tomto přístupu projevuje nechuť podstoupit náročnou roli velkého osamělého, tj. člověka, který musí být občas na lidi tvrdý bez ohledu na vlastní nepříjemné pocity. Člověka, který nemůže mít mezi podřízenými blízkou spřízněnou duši. Direktivita a přísný postih z jeho strany bývá vedena pocitem uraženého: vždyť chci jen vaše dobro, za trochu vaší podpory! Oportunista, smíšený styl. Manažer využívající směs všech stylů, bez jednotné čitelné kultury vedení. Důrazy na důležitost jednotlivých věcí se mění v čase, podle situace. Tento manažer obvykle vyhledává jen svůj vlastní prospěch. Jeho práce bývá nekoncepční, bývá náladový, nesrozumitelný pro své podřízené. Osobnost bez pevného manažerského stylu. Za tímto přístupem se může skrývat bezradnost, případně nechuť k vlastní manažerské roli. 8

9 Očekávám výsledky a jasně určuji cíle a směr práce. Stanovuji taková pravidla, která umožňují dosáhnout nejlepších výsledků, a nepovoluji žádné odchylky. Podporuji takové výsledky, které upevňují harmonii v týmu. Hlavní důraz kladu na pozitivní a příjemou stránku práce. Podporuji takové výsledky, které jsou populární a přitom ne moc riskantní. Ověřuji svůj názor v diskusích s ostatními, abych si průběžně zajistil souhlas. Nechci se zbytečně dostat do problémů, a proto se zříkám jakékoliv odpovědnosti za výsledky. Jestliže jsem nucen zaujmout nějaké stanovisko, pak jedině pasívní a souhlasné. Přesvědčuji druhé, aby souhlasili s mým návrhem, který má přinést užitek mně. Pokud mají užitek i ostatní, tím lépe. Udělám cokoliv, abych si zajistil výhody. Určuji práci sobě i druhým. Chválím a oceňuji ty, kdo mě podporuj. Jsem proti zpochybňování mých myšlenek. Podporuji týmovou práci a dávám prostor pro účast a iniciativu. Zkoumám všechna fakta a hledám alternativy s cílem dojít společně s druhými k nejlepšímu řešení. 9

10 Při práci v týmech si účastníci osvojují, používají a měří nové schopnosti v porovnání s výsledky jiných týmů. Vysoká úroveň vlastní angažovanosti a odpovědnosti uvnitř týmu zaručuje přesvědčivost a dlouhodobý efekt procesu učení. Grid se odlišuje od ostatních přístupů ve čtyřech základních rysech: 1. Osobní odpovědnost účastníků za vlastní poučení a změnu. Proces učení je výsledkem intenzivního osobního prožitku a poučení založeného na prožité týmové zkušenosti v konfrontaci s dosaženými výsledky. Pro každou z aktivit si tým určuje vlastní postup, systematicky vyhodnocuje proces spolupráce podle dosažených výsledků a rozhoduje, jaké změny k jeho zlepšení učinit. 2. Výsledky jsou měřeny. Projevy chování jsou často pokládané za příliš neurčité a subjektivní, aby mohly být hodnoceny. Grid je definuje objektivním a měřitelným způsobem. Důsledky individuálních i týmových aktivit jsou měřeny z různých perspektiv, aby se ozřejmila přímá souvislost mezi způsobem, chováním a výsledkem. 3. Poučení je podloženo teorií. Souhrnná teorie Grid-stylů vedení lidí a způsobů chování poskytuje východisko pro realizaci změn. Dříve než se účastníci seminářů začnou o změny pokoušet, prodiskutují teorii a definují si nejvhodnější přístup k jejímu převedení do praxe. 4. Grid působí na celou organizaci. Program "Nástroj ke změně" počítá se specifickou formou výcviku pro každou úroveň ve společnosti, od generálního ředitele až po řadové zaměstnance. Proč to funguje? Grid dává lidem nástroj ke změně tím, že prokazatelně oslovuje osobní hodnoty a postoje týkající se produktivity. Tím jsou lidé motivováni ke změně, protože důvěřují a fandí nově oceňovanému chování. Snahy o změnu jsou podporovány systematicky vytvářeným prostředím, které vyžaduje kontinuální zlepšování a klade vysoké požadavky na kvalitu výkonu. Grid vede účastníky seminářů k tomu, aby identifikovali ideální postup práce a srovnali jej se skutečností. Výsledný rozpor vytváří motivaci ke změně. Na základě teorie vedení lidí účastníci formulují, objasňují a domlouvají se na optimálních způsobech chování. Tak se vytváří důležitá společná základna pro porozumění hodnotám a postojům, které lidé sdílejí. Silné a měřitelné výsledky. Grid poskytuje strukturovaný systém pro hodnocení těžko postižitelné oblasti osobního chování a týmové dynamiky. Každá aktivita je měřena, takže účastníci mohou objektivně porovnávat své cíle a výsledky a dělat kroky ke zlepšení. Strukturované hodnocení se stává nejcennější dovedností pro posuzování efektivity spolupráce. Účastníci si brzy uvědomí, že dynamika mezilidských vztahů nejsilněji ovlivňuje osobní i týmovou výkonnost. Poznají, jak je důležité zkoumat rozdílné názory a dosáhnout shody místo pouhého hledání kompromisu. 10

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení.

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Vedení lidí Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Tato funkce zahrnuje schopnost, dovednost

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

1 Základní principy řízení lidí

1 Základní principy řízení lidí 1 Základní principy řízení lidí Hlavní témata kapitoly: Odborná a personální dimenze managementu Tři pilíře úspěšného řízení Tradiční a nové řídící úkoly Řídící styl Situační řízení 1.1 Řízení lidí a jeho

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

Výstupy anket k párové výuce od školního roku 2012/2013

Výstupy anket k párové výuce od školního roku 2012/2013 Výstupy anket k párové výuce od školního roku 2012/2013 A. Podněty škole: 1. Důraz na roli hlavního učitele Ve třídách, kde je do vyučování zapojen párový učitel, je role třídního učitele jako hlavního

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

KONTAKTNÍ SKUPINA ŘEDITELŮ

KONTAKTNÍ SKUPINA ŘEDITELŮ KONTAKTNÍ SKUPINA ŘEDITELŮ PRVNÍ VYDÁNÍ (4. června 2014) KONTROLNÍ SEZNAM PRO VÝBĚR DOBRÉHO KONZULTANTA I. Interní přípravné práce II. Osobní kritéria konzultanta III. Znalosti konzultanta IV. Přístup

Více

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání 1 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 1.1 Řádné opravné prostředky Právní normy vycházejí z toho, že při aplikaci konkrétního právního předpisu může správní i soudní orgán interpretovat hmotně právní předpis nesprávně,

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

Zpráva 360. 24. února 2010. Jana Thomasová. Manažerský dotazník Thomas. Soukromé & důvěrné

Zpráva 360. 24. února 2010. Jana Thomasová. Manažerský dotazník Thomas. Soukromé & důvěrné Zpráva 360 24. února 2010 Jana Thomasová Manažerský dotazník Thomas Soukromé & důvěrné Obsah Úvod Správné pochopení zprávy 360 stupňů vycházející ze zpětné vazby Průměry schopností Graf 5 nejvyšších a

Více

Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky

Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky EVROPSKÁ KOMISE MEMO Brusel 13. března 2013 Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky Jak vypadá současná situace? Úspěch Evropy při zajišťování a dodržování práv cestujících je jedním ze

Více

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY Ing. Petra Palasová TŘI OKRUHY I. Proč je toto téma v pedagogické praxi důležité II. Sebeprezentace III. Techniky SYSTÉM PRÁCE - TEORIE - PRAXE - ÚKOLY

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Vážení členové komise Evropského společenství.

Vážení členové komise Evropského společenství. Vážení členové komise Evropského společenství. Občanské sdružení Wikimedia Česká republika využívá tímto možnost reagovat na dotazy položené k diskusi ohledně Zelené knihy o autorských právech a podpoře

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků MBTI - OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK COPE - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ Vítejte na stránkách, jež jsou součástí bakalářské práce na téma "Strategie zvládání ve vztahu

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení upravuje vyhláška č. 48/2005 Sb., v platném znění. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Hodnocení žáků zaujímá ve vzdělávacím procesu velmi důležité postavení, které zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu výuky a klima školy a zároveň má řadu nenahraditelných

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

Organizování. Kontrola

Organizování. Kontrola 18) Manažerské činnosti Funkce managementu: základní, průběžné a podpůrné. Plánování, druhy plánů. Organizování, typy organizačních struktur, formální a neformální organizační struktury. Rozhodování a

Více

Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227

Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227 Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227 Přeložila Nina Fibigerová Tento Kodex profesionálního jednání budiž přeložen do jazyků všech členských asociací

Více

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 1. Poslání Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 Posláním služby je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava Kunčičky bezpečný prostor, odbornou

Více

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu CZ.1.07/1.3.48/02.0044 Studijní materiál ke kurzu SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

Krizový plán - prevence šikany na naší škole

Krizový plán - prevence šikany na naší škole Příloha č.2 Krizový plán - prevence šikany na naší škole Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

Skupinový nácvik sociálních a asertivních dovedností

Skupinový nácvik sociálních a asertivních dovedností Skupinový nácvik sociálních a asertivních dovedností Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA Terapeutická místnost

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST 93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011 ENVE-V-014 STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST VÝBOR REGIONŮ připomíná, že při uplatňování opatření ke zvyšování energetické účinnosti je velice

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Společné slyšení dítěte při rodinných rozchodech. Řešení s ohledem na ochranu dítěte

Společné slyšení dítěte při rodinných rozchodech. Řešení s ohledem na ochranu dítěte Společné slyšení dítěte při rodinných rozchodech Řešení s ohledem na ochranu dítěte Marc Juston, prezident soudu Grande Instance, Tarascon, Francie Shrnutí: Výslech či slyšení dítěte se schopností uvažování

Více

I. JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ RADY PIONÝRA

I. JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ RADY PIONÝRA s. 1 z 8 I. JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ RADY PIONÝRA 1. Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád České rady Pionýra (dále jen ČRP) upravuje přípravu a průběh jednání a dílčích zasedání, způsob usnášení se, náležitosti

Více

Aktivity pro prevenci stresu Projekt Leonardo da Vinci. Scénář pro hraní rolí (zpracováno společností Triforma)

Aktivity pro prevenci stresu Projekt Leonardo da Vinci. Scénář pro hraní rolí (zpracováno společností Triforma) Scénář pro hraní rolí (zpracováno společností Triforma) Představení - pravidla 1. Cíle Cílem této scénky pro hraní rolí je: - podpořit upevnění nově získaných znalostí - dát podnět ke spolupráci v průběhu

Více

POKYNY PRO VEDENÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ

POKYNY PRO VEDENÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ POKYNY PRO VEDENÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ (příloha č. 3) Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 1) Obecná charakteristika práce na maturitních projektech Projekt je připraven a koordinován vybraným vedoucím

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola a Mateřská škola Milešovice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Milešovice 112, 683 54 p. Otnice, tel.: 544 240 013, e-mail: zs.milesovice@seznam.cz Vlastní hodnocení školy Školní rok

Více

PROBLÉMOVÁ JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ I.

PROBLÉMOVÁ JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ I. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROBLÉMOVÁ JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ I. STRATEGIE A TAKTIKY V JEDNÁNÍ S LIDMI 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 2 2. VYJEDNÁVACÍ POZICE 4 3. STRATEGIE

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava od 1. 1. 2014 (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.2.2011 KOM(2011) 77 v konečném znění 2008/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

Svéprávnost od roku 2014

Svéprávnost od roku 2014 Svéprávnost od roku 2014 Základní informace Nový občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb. přinese od roku 2014 změny a nové možnosti pro lidi, kteří potřebují podporu při rozhodování a pro lidi, kteří je

Více

H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y

H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Biskupského gymnázia v Ostravě jsou stanovena ve Školním řádu Biskupského

Více

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE Mgr. Zuzana Kročáková TÉMATA SEMINÁŘŦ A. MOTIVACE ve škole a při výuce. ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST a NEÚSPĚŠNOST. B. UČENÍ a PAMĚŤ. Jak to funguje? C. VÝCHOVA ve škole. Jak na NEKÁZEŇ? Co

Více

METODIKA ZLEPŠOVÁNÍ SE SYSTÉMEM ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ

METODIKA ZLEPŠOVÁNÍ SE SYSTÉMEM ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Jakubec E-mail: jakubec@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na MěÚ Břeclav ČÁST A: Strategie rozvoje úřadu, informační strategie

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

5. Čtenářství a knihovny

5. Čtenářství a knihovny 5. Čtenářství a knihovny Ačkoliv jsou knihovny ve vztahu ke čtenářství až tím třetím vzadu, z hlediska zadání své práce mu věnuji největší prostor. Nejprve popisuji, co by měly veřejné knihovny dělat pro

Více

Organizační struktura Význam, pravidla organizační struktury Kompetence Hranice týmů Delegování Informační toky Role v týmech

Organizační struktura Význam, pravidla organizační struktury Kompetence Hranice týmů Delegování Informační toky Role v týmech 1. den Úvod, představení, očekávání Program Vliv změny paradigmatu sociálních služeb Zohledňování pracovníků Týmová spolupráce Jiný pohled na zajišťování potřeb uživatele Jiný pohled na zajišťování potřeb

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Na Maninách 38,170 00 Praha7

Na Maninách 38,170 00 Praha7 Na Maninách 38,170 00 Praha7 REMEDIUM Praha společně s ČESKÝM INSTITUTEM PRO SUPERVIZI pořádalo 20. listopadu 2008 (14.00-18.00) v prostorách REMEDIA PRAHA, Křišťanova 15, Praha 3 workshop s tématem: T

Více

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji 30. dubna 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro realizaci

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Kladská 2, 787 40 Šumperk Identifikátor: 600 020 096 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7,

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam?

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? 1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: definovat pojem prožitkové učení a vymezit jeho cíle a smysl, rozlišit mezi pojmy prožitek,

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : 6 Ads 48/2009-87

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : 6 Ads 48/2009-87 6 Ads 48/2009-87 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Karla Šimky, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Michala

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Při styku s lidmi jsem pochopil, že jim nedokáži pomoci, jestliže nebudu sám sebou.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA Mateřská škola Zahrádka sv. Františka Šlapanice - Budeničky 33, Zlonice 273 71 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA OŘ byl stanoven ředitelkou MŠ s účinností od 1. 9. 2015 V Budeničkách dne

Více

Zpráva o dodržování pravidel řízení společnosti. Všeobecná pravidla

Zpráva o dodržování pravidel řízení společnosti. Všeobecná pravidla Zpráva o dodržování pravidel řízení společnosti Všeobecná pravidla I. Cíl společnosti Hlavním cílem orgánů společnosti je podporovat zájmy společnosti, tj. zvyšovat hodnotu majetku, který jim byl akcionáři

Více

Související předpisy: 46 správního řádu zahájení řízení z moci úřední; čl. 2 odst. 2 a 4 Ústavy; čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny; 79 a násl. s. ř. s.

Související předpisy: 46 správního řádu zahájení řízení z moci úřední; čl. 2 odst. 2 a 4 Ústavy; čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny; 79 a násl. s. ř. s. Dokazování dluhu. Po ukončení následné kontroly podle Celního zákona tak není důvodu zahajovat pro účely doměření celního dluhu jakékoli nové daňové řízení podle 21 zák. o správě daní a poplatků; to bylo

Více

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány

Více

Rozhodovací procesy v ŽP HRY A SIMULAČNÍ MODELY

Rozhodovací procesy v ŽP HRY A SIMULAČNÍ MODELY Rozhodovací procesy v ŽP HRY A SIMULAČNÍ MODELY Teorie her proč využívat hry? Hry a rozhodování varianty her cíle a vítězné strategie (simulační) Modely Operační hra WRENCH Cv. Katedra hydromeliorací a

Více

OSOBNÍ EFEKTIVITA. Ing. Miloš Paleček (Brno) 22.11.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

OSOBNÍ EFEKTIVITA. Ing. Miloš Paleček (Brno) 22.11.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OSOBNÍ EFEKTIVITA Ing. Miloš Paleček (Brno) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 OBSAH Část 1: Motivace ke změně v osobní efektivitě - Najdi

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Poznámky o rozvoji a učení dítěte Přehled o rozvoji dítěte v oblasti

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost.

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Přednáška 28. 6. 2011 na konferenci Mario Klemens Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Položíme- li si otázku, zda dirigent vede, nebo řídí, poznáme, že vlastně oboje, jen v každé etapě jeho spolupráce

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Metodika pro vnitřní evaluaci Individuálních projektů systémových (IPs) podpořených z Prioritní osy 3

Metodika pro vnitřní evaluaci Individuálních projektů systémových (IPs) podpořených z Prioritní osy 3 Metodika pro vnitřní evaluaci Individuálních projektů systémových (IPs) podpořených z Prioritní osy 3 Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. 1 Operační

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Podnikový management. Řízení vlastního času manažera

Podnikový management. Řízení vlastního času manažera Podnikový management Řízení vlastního času manažera Stanovení životního cíle Čeho chci v daném čase dosáhnout? Klíčová otázka, která stanoví cíl pro nejkrásnější časové období zbytek svého života. Cílem

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

Komunikace v organizaci

Komunikace v organizaci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Komunikace v organizaci COMMUNICATION IN ORGANIZATION Vedoucí diplomové práce: PhDr. Pavla Rymešová

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Z německého originálu Selbstcoaching für frauen, Wie sie sich in schlechten zeiten motivieren vydaného nakladatelstvím Kösel Verlag GmbH & Co, München

Více

Cílem World Anti-Doping Agency (WADA) je propagovat, koordinovat a monitorovat na mezinárodní úrovni boj proti dopingu ve sportu.

Cílem World Anti-Doping Agency (WADA) je propagovat, koordinovat a monitorovat na mezinárodní úrovni boj proti dopingu ve sportu. Czech 1 Otázka : Jsem absolutně zodpovědný za vše, co se dostane do mého těla. Nezáleží na tom, zda spolknutím, aplikováním injekce či jinak. Všichni sportovci musí vyvíjet ativitu a ptát se, pokud si

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 4/2011. Název vnitřního předpisu: JEDNACÍ ŘÁD ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 4/2011. Název vnitřního předpisu: JEDNACÍ ŘÁD ZM MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 Název vnitřního předpisu: JEDNACÍ ŘÁD ZM Druh vnitřního předpisu: VNITŘNÍ PŘEDPIS S ŠIRŠÍ PŮSOBNOSTÍ Číslo:

Více

NÁVOD. Jak ušetřit na hypotéce a na refinancování. ING. TOMÁŠ KROUPA hypoteční makléř www.kroupatomas.cz. Ověřeno mnoha spokojenými klienty

NÁVOD. Jak ušetřit na hypotéce a na refinancování. ING. TOMÁŠ KROUPA hypoteční makléř www.kroupatomas.cz. Ověřeno mnoha spokojenými klienty NÁVOD Jak ušetřit na hypotéce a na refinancování ING. TOMÁŠ KROUPA hypoteční makléř www.kroupatomas.cz Ověřeno mnoha spokojenými klienty Financování nemovitosti hypotékou je pro mnohé jedinou možností,

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících

Více

O systému EthicsPoint

O systému EthicsPoint O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a důvěrnost při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je to EthicsPoint? EthicsPoint je všestranně použitelný a

Více

Polemika vzbuzující naději na konsenzus Reakce na polemiku Rudolfa Pomazala s publikací České vysoké školství na křižovatce

Polemika vzbuzující naději na konsenzus Reakce na polemiku Rudolfa Pomazala s publikací České vysoké školství na křižovatce skými vysokými školami, což může nesporně výrazným způsobem pozitivně působit na dynamiku vývoje inovačního potenciálu fakult. Za zásadní nedostatek této brožury je možno považovat zjevnou absenci systémového

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Mgr. Tomáš Liškutín, advokát Skalský dvůr, 5.2.2014 Základní rysy nového občanského zákoníku Univerzální soukromoprávní předpis Posílení smluvní odpovědnosti

Více