VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných"

Transkript

1 VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama. Z tohoto faktu vyplývá, že činitelé pomáhajících profesí musejí usilovat o pochopení vnitřního světa svých mentálně postižených klientů. Takový přístup bude mít pozitivní vliv na proměnu dosud praktikovaného stylu péče o tyto osoby v podporu rozvoje jejich osobnosti. Jako vhodný nástroj pro tuto změnu se jeví individuálně zaměřené služby. Klíčová slova: vědomi, péče, podpora, plánování služeb. Úvod Zjišťování individuálních potřeb lidí s mentálním postižením a stanovení optimální podpory je jednou z klíčových oblastí při poskytování služeb v rezidenčních zařízeních. V praxi se často setkáváme s přístupem, kdy pro určeni rozsahu péče a podpory o lidi s mentálním postižením jsou rozhodující tzv. objektivně zjištěné skutečnosti, zejména stupeň postižení. Čím dál tím častěji je však i v rezidenčních službách prosazován přístup, kdy je respektováno subjektivní prožívání člověka samého a hlavním východiskem je to, co považují pro sebe za důležité a potřebné jednotliví lidé s mentálním postižením. Pokusím se na tomto místě o krátké zamyšlení nad aspekty problému vědomí a jeho významu pro porozumění potřebám lidí s mentálním postižením. V krátkosti sdělím své zkušenosti z procesu individuálního plánování poskytovaných služeb v rezidenčních službách pro lidi s mentálním postižením v Libereckém kraji. Analýza pojmů Problém vědomí je velmi specifický a odlišný od ostatních filozofických problémů. Jeho zvláštnost spočívá především v tom, že se zde setkáváme se subjektivními fenomény, což způsobuje velké obtíže nejen při snaze o jejich zkoumání, ale i při samotných pokusech o jejich definici. Slovo vědomí používáme v běžném životě často v poměrně odlišných kontextech.

2 O vědomí hovoříme ve významu celkového fyziologického stavu těla a mysli - tzn. být při vědomí. V tomto případě pak slovo vědomí běžné používáme, když mluvíme o druhých lidech a dokážeme z jejich vnějšího chování usoudit, zda jsou, či nejsou při vědomí. To poznáme například podle toho, zdali a jak reagují na vnější podněty svého okolí. Člověk tak má např. schopnost pociťovat a prožívat bolest a reagovat na ni. V dalším kontextu používáme slovo vědomí jakožto fenomenální aspekt konkrétního kognitivního stavu, uvědomování si něčeho (pocitu, stavu, vjemu, prožitku apod.).v tomto případě je již problematické přisuzovat takto pojaté vědomí druhým lidem. Určitě se dá v konkrétních situacích rozpoznat, že si daná osoba něco uvědomuje, zvláště pak pokud to dává svým chováním najevo, např. když je jí zima, poskakuje, aby se zahřála, nebo na základě jejího explicitního sdělení. Jestliže se však obsah uvědomování neprojevuje u sledované osoby navenek, můžeme vědomí u této osoby předpokládat, nemáme však žádné prostředky, jak tento předpoklad ověřit. Nejobecnéjším druhem vědomí je vědomí jako takové, tzn. mít vědomí ve smyslu podmínky pro existenci vědomí ve smyslu předchozích významů - být při vědomí a uvědomování si něčeho. V tomto smyslu chápání je vědomí schopnost bytosti prožívat svůj vnitřní život, úzce souvisí se samotnou její podstatou, je to vědomí sebe sama - umožňuje člověku mluvit o Já" a cítit se jako Já", sebeidentifikovat se a odlišit se od vnějšího světa. Takto můžeme hovořit o vědomí jednak jako o stavu (vědomí sebe sama), jednak jako o procesu či jevu (uvědomování si). Vědomí jako centrum dění Obecné lze tedy usuzovat, že veškeré věci a události, které se dějí ve vnějším světě, prožívá každý člověk subjektivné a po svém. Lze předpokládat, že obdařeni vědomím jsou všichni lidé. Tento předpoklad je významným východiskem pro další úvahy o úloze vědomí pro člověka, jeho myšlení, vnímání a interpretaci okolního světa. Mnoho lidí si jisté v životě již mnohokrát položilo otázku Co, kdo jsem já?" Zažíváme zajímavé situace, kdy devadesátiletý senior ukazuje fotku malého dítěte se slovy to jsem já". Člověk ani po těžkém úrazu, kdy přišel o končetinu a o zrak, nepřišel touto ztrátou o své já. Z toho lze usuzovat, že tělo tedy zřejmě nehraje rozhodující roli při sebeidentifikaci, i když má zcela jisté nezanedbatelný význam. Domnívám se, že podstatná je situovanost v prostoru, čase a měřítku. Každá představa vlastního Já" musí být spojena s nalézáním se někde - v prostoru - a někdy - v čase - a toto Já" musí nějak vypadat. U lidí s mentálním postižením a zejména v případech hlubokého postižení pak často vyvstává otázka, jakou roli hraje při sebeidentifikaci inteligence či abstraktní myšlení. Osobné se domnívám, že pro uvědomění si svého Já" nehraje roli žádnou nebo ne podstatnou. Důležité však pro tyto

3 úvahy je to, že v nich vždy vystupuje védomí. Podstata problému však zřejmě spočívá spíše v otázce, zda je vědomí nutnou podmínkou pro porozumění. Zkušenost našeho prožívání porozumění napovídá, že rozumět lze jedině vědomé a že pro porozumění je tedy potřebné vědomí. Péče versus podpora Moderní přístupy k lidem s mentálním postižením se jen těžko obejdou bez pochopení jinakosti těmi, kteří v pomáhajících profesích pracují. V interakci klient versus pomáhající již není určující nějaká patologie, resp. nedokonalost či odlišnost klienta, ale jeho osobnostní potenciál a celkový kontext jeho životního příběhu. Pomoc těmto lidem nespočívá v prohlubování jejich závislosti a organizování komplexní" péče, o kterou mnohdy vlastně ani nestojí, ale ve vzájemném poznávání a hledání cest k tomu, aby každý mohl naplňovat své osobní cíle, své tužby, nadání, schopnosti a představy o životě. Smysluplná je pomoc druhému, kdy se může realizovat, rozhodovat o svém životě a rovnoprávné se podílet na životě společnosti. Vztah k lidem s postižením není něčím o nich", je o nás, protože postoje majoritní společnosti k lidem, kteří jsou jiní", ukazují na vyspělost a etiku celé společnosti. V podstatě ve všech pomáhajících" profesích se často nenachází dostatek prostoru a vůle k celistvému poznání klienta - snažíme se sice diagnostikovat jeho problém, rozpoznat jeho příčiny, sumarizovat klientovy anamnestické údaje, navrhneme a navodíme řešení klientova problému, ale nevěnujeme pozornost pochopení jeho životní filozofie a poznání jeho ryze vnitřně osobního světa. Podcenění či nepoznání klientovy osobní filozofie pak vede k paušalizaci a odosobnění jeho problému. To je mimo jiné i příčinou toho, že shodná řešení nepřinášejí u obdobných klientů přiměřeně pozitivní efekt. V rámci aktivit ve prospěch lidí s postižením se často hovoří nejen o jejich potřebách, ale zejména o péči, pomoci a podpore. V České republice po roce 1989 dochází k částečnému nahrazování stávajících pojmů, které mají v sobě zakódovány prvky pasivního přijímání péče, pojmy novými, které jsou založeny na zdůraznění specifik postiženého jedince, preferování jeho pozitivních vlastností a schopností, které se dají dále rozvíjet. Základem takového přístupu je pak filozofie individuální podpory a vyrovnávání příležitostí pomoz mi tak, abych to dokázal sám", tedy definování možností a potřeb postiženého a následné poskytnutí podpory tam, kde je potřebná a nezbytná. V pomáhajících povoláních má prvořadý význam kvalita lidského vztahu pomáhajícího vůči klientovi. Pomáhající pracovník se velmi často potkává s lidmi v nouzi, závislém postavení, kteří zpravidla potřebují víc než pouhou slušnost. Potřebují přijetí, spoluúčast, porozumění, pocit, že pomáhajícímu pracovníkovi nejsou na obtíž. Pátrají po signálech, které by jim pomohly vytušit kvalitu prožitků pracovníka

4 při vzájemném kontaktu. Nacházejí je při každém setkání v drobných neverbálních projevech pracovníka. Nemusí je ani vědomé vnímat. Stačí, že tyto projevy vytvářejí určitou atmosféru, která klienty posiluje či naopak sráží. Klient potřebuje důvěřovat, cítit se bezpečný a přijímaný. Individuální plánování poskytovaných služeb u lidí s mentálním postižením Zkušenosti potvrzují, že individuální plánování je vůbec základní předpoklad k tomu, aby pracovníky v rezidenčních zařízeních pro lidi s mentálním postižením začal zajímat vnitřní svět druhého a kdy přestávají nahrazovat porozumění hodnocením. Stále se děje, že pracovníci se nechtějí nebo nemají čas zajímat se o to, co si lidé s mentálním postižením opravdu myslí, co cítí, co si přejí. A stále se příliš často při různých příležitostech setkáváme s tím, že lidem s mentálním postižením říkáme, co by měli dělat, nebo dokonce jak by měli žít a co prožívat. Vzpomínám si na jeden příklad z inspekce, kdy ředitel byl hrdý na to, že klientka jezdí 3x týdně do bazénu, ona sama však při rozhovoru se mnou sdělovala, že to nemá vůbec ráda. K zajištění lepšího stavu má přispět v rezidenčních službách pro lidi s mentálním postižením zpracovaný individuální plán. Individuální plán obsahuje zjištěné osobní cíle uživatele služby a plán konkrétních kroků směřujících k jejich naplnění. Obsahuje také aktuální informace o průběhu poskytované služby. Zvláštní důraz při individuálním plánování poskytovaných služeb je kladen na respektování přání a představ klienta a respektování především jeho rozhodnutí. Součástí individuálního plánu jsou tyto 3 sledované oblasti: I. Hodnocení samostatnosti klienta, jeho potřeby II. Přání, představy, záliby klienta III. Stanovení cílů, které chceme dosáhnout Hodnocení samostatnosti klienta, jeho potřeby Hodnocení se orientuje na zjištění potřebné podpory a péče. Slouží k zachycení vývoje schopností v delším časovém úseku. Pravidlem je toto hodnocení v určitém časovém úseku revidovat, což přináší zpětnou vazbu samotnému klientovi, ale také pracovníkovi z pohledu posouzení efektivity poskytované služby. Oblasti, které sledujeme: 1. Komunikace (jak klient reaguje, když někdo mluví, jak artikuluje, jak vyjádří své potřeby verbálně, psaní, čtení, telefonování atd.) 2. Zvládání osobní péče (hygiena, jak se umyje, učeše, ostříhá nehty, vyčistí uši, oholí, vyčistí zuby, používání WC, výměna hygienických vložek, plen, vstávání aj.) 3. Péče o domácnost (zde jde zejména o úklid pokoje, stlaní, mytí oken, obsluha vysavače, vaření a s tím spojené dovednosti - ohřát si

5 jídlo, připravit jednoduchý i složitější pokrm, umýt nádobí, používat domácí spotřebiče, praní, žehlení, třídění prádla, úklid prádla) 4. Používání veřejných míst a služeb (samostatný pohyb mimo zařízení, nákupy, zda jezdí autobusem, vlakem, dojde si k lékaři, do obchodu atp.) 5. Sociální dovednosti (vyhledává společnost druhých, pozdraví, spolupráce s rodinou, s pracovníky, hospodaření s penězi, rozeznání času, využívání volného času a další) Potřeby, přání, představy, záliby klienta V této části individuálního plánuje velmi důležité poskytnout lidem s mentálním postižením možnost vyjádřit své pocity, přání. Rolí asistenta je poslouchat a pomáhat klientovi v komunikaci s okolím. Klient by měl prostřednictvím toho dostat jasný signál, že on je tím, kdo určuje své zájmy a potřeby, a že je v zařízení někdo, kdo je ochoten jeho názorům naslouchat a vycházet mu vstříc. Co mám rád, jaké mám záliby: Co rád nemám a vadí mi to: Sám bych se chtěl snažit o: Chtěl bych pomoci s: Ještě bych si v budoucnosti přál: Mám tyto přátele, známé: Stanovení cílů, které chceme s klientem dosáhnout V této části individuálního plánu jde o rozvíjení konkrétní věci a rozvíjení určité klientovy dovednosti nebo rozvíjení některého jeho zájmu. Zde je již důležité nejen popsat, jak bude cíle dosaženo, ale konkrétně stanovit kdo a kdy klientovi pomůže. Konkrétní cíl, úkol: Jaký má pro klienta význam: Jak budeme cíle dosahovat: Kdo pomůže: Kdy pomůže: Jak pomůže: Individuální plánování v ústavech sociální péče v Libereckém kraji (Analýza hodnocení kvality poskytovaných služeb ) V letech jsem se účastnil týmových hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb ve 12 ústavech sociální péče v Libereckém kraji. Údaje z oblasti individuálního plánování poskytovaných služeb uvádím pro lepší představu, jaká je v hodnocených ústavech situace a jak je individuální přístup k lidem s mentálním postižením uplatňován. Bylo vypracováno celkem 12 závěrečných protokolů, ve kterých jsou zaznamenány významné charakteristiky hodnocených služeb. Při posuzování byly využity tyto metody: rozhovory s vedením zařízení, rozhovory s náhodně vybranými uživateli služeb, skupinové diskuse s pracovníky, kteří se přímo uživatelům věnují, prohlídka jednotlivých částí zařízení, neformální rozhovory a pozorování.

6 Sumář výsledku Individuální plánování poskytování služeb a existence pravidel pro tento proces Ve 4 zařízeních jsou služby individuální plánovány. V 1 zařízení jsou služby individuálně plánovány pouze na některých odděleních. V 7 zařízeních není individuální plánování poskytovaných služeb zavedeno. Písemná vnitřní pravidla pro proces individuálního plánování služeb jsou zpracována ve 3 zařízeních. V 9 zařízeních zpracována nejsou. Zavedení klíčových pracovníků, odpovědných za individuální plánování Ze závěrečných protokolů bylo zjištěno, že v 5 zařízeních je zaveden systém klíčových (osobních) pracovníků, kteří jsou odpovědní za individuální plánování služeb pro danou skupinu uživatelů. Ve 2 zařízeních je systém klíčových pracovníků zaváděn nebo existuje pouze na některých odděleních. V těchto zařízeních probíhá intenzivní diskuse o rolích klíčových pracovníků, o jejich kompetencích, profesních hranicích ve vztahu k uživatelům. Do popředí se dostávají rovněž otázky, které jsou spojeny s etickými aspekty rolí klíčových pracovníků, jako např. mlčenlivost, nálepkování uživatelů apod. V 5 zařízeních není systém klíčových (osobních) pracovníků zaveden ani prozatím připravován. Příklady dobré praxe v oblasti individuálního plánování poskytovaných služeb V rámci pravidelných provozních porad základních týmů jsou diskutovány poskytované služby pro jednotlivé uživatele. U každého uživatele jsou písemně zpracovány jeho sociální dovednosti a jejich vyhodnocení. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který sleduje naplňování plánu aktivit uživatele. Zařízení poskytuje optimální individualizovanou podporu uživatelům v samostatných bytech. V zařízení je vypracován metodický postup přípravy individuálních plánů uživatelů služby. Metodický pokyn je volně přístupný všem pracovníkům v přímé péči. Zjištěné problematické oblasti, vzdělávací potřeby V závěrečných protokolech jsou obsažena tato sdělení, která zasluhují pozornost při poskytování podpory pracovníkům zařízení formou vzdělávání v oblasti individuálního plánování služeb: osobní cíle a oblasti podpory uživatelů nejsou pracovníky systematicky zjišťovány v zařízení nefunguje sdílení informací mezi klíčovými pracovníky a sociálním úsekem někteří pracovníci mají nejasnosti ohledně plánování služeb, např. zdali

7 mohou takto vstupovat uživatelům do soukromí některé z osobních cílů uživatelů mají spíše charakter opatření ze strany pracovníka, není patrné, zda se na jejich formulacích uživatel podílel a jsou-li skutečné jeho přáním pracovníci jednají podle nepsaných pravidel, nejedná se o systematické zjišťování potřeb uživatelů Z analýzy závěrečných protokolů vyplývá rozdílná úroveň v jednotlivých zařízeních. Některá zařízení se potýkají s definováním základních pojmů a jejich významu - individuální plán, osobní cíl, klíčový pracovník atd. V některých zařízeních se již rozběhla diskuse mezi pracovníky a jsou uplatňovány zkušební kroky v zavádění systému individuálního plánování. V těchto zařízeních jsou aktuální témata vzdělávání - např. vedení rozhovorů při zjišťování osobních cílů, zapojení uživatele, popř. rodiny do tvorby plánu, systém sdílení informací mezi pracovníky, tvorba plánu postupného zavádění. Závěr Tvrdí se, že u lidí s těžkým mentálním postižením jsou výrazným způsobem omezeny rozumové schopnosti, tedy schopnosti myslet, nebo dokonce i vnímat. Tato mnohokrát deklarovaná pravda" vede často ty, kteří s těmito lidmi pracují, k rozhodování a určování dobrého" pro ně bez nich. Tento vztah je navíc mnohdy umocněn profesí pracovníků, kteří s lidmi s mentálním postižením pracují. Naše společnost po roce 1989 opouští tzv. zdravotnické modely péče, kde převažující a rozhodující roli mají zdravotničtí pracovníci, kteří kladou důraz zejména na péči, bezpečnost, čistotu, zdraví, kde cílem je zvládání stavu nebo jeho léčba. Pozvolna se prosazují modely služeb s převažujícími prvky sociálné-výchovné péče a služby s převažujícími prvky podpory nezávislého - samostatného života. V těchto modelech se důraz klade na rozvoj dovedností, cílem je zvládnutí, popř. změna chování uživatele nebo změna okolí (prostředí) a postojů. Důraz se klade na podporu jednotlivce, sebeurčení a vztahy. Je to naše vědomí, které hraje podstatnou úlohu při vnímání a poznávání okolního světa. Vnější svět je pro člověka tvořen jen těmi předměty a jevy, které aktuálně vnímá. Podstatná část z toho, co se děje venku", zůstává na okraji vědomí. Vnímání vnějšího světa je také velmi rozdílné u každého z nás. Vědomí je centrem vnímání člověka a z jeho subjektivního pohledu existují věci a jevy, jen když si je uvědomuje on sám. Zcela nepochybné je důležité, aby snahou téch, kteří poskytují podporu a pomoc lidem s mentálním postižením, bylo pochopení jejich vnitřního světa, dát jim prostor k jakémukoliv vyjádření. Často se pak mluví o potřebě vžít" se do jiného člověka, přijmout a pochopit jeho situaci. Je však potřebné uvědomit si, že i při snaze pochopit druhého pracujeme stále se svým vědomím - myšlením, cítěním, intuicí a vnímáním.

8 Literatura: ČERNÁ, M., a kol. Kapitoly z psychopedie. Přeprac. vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN JACOBI, J. Psychologie C.G. Junga. Praha : Psychoanalytické nakladatelství - J. Kocourek, s. KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese : Psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha : Portál, s. ISBN NOVOSAD, L. Člověk, výchova, tělo a tělesnost. [metodický text). PELCOVÁ, N. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha: Karolinum, s. ISBN PEŠKOVÁ, J. Role vědomí v dějinách a jiné eseje. Praha : Lidové noviny-nln, s. ISBN ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. 2. přeprac. vyd. Praha : Portál, s. ISBN X. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese : variabilita a patologie lidské psychiky. Praha : Portál, s. ISBN VALENTA, M.; MOLLER, O. Psychopedie: teoretické základy a metodika. 2. vyd. Praha : Parta, s. ISBN Další pomocné materiály: Analýza závěrečných zpráv z hodnocení kvality v LK. Kolektiv autorů. BROŽOVÁ, E. Individuální plá novám služeb. Filozofické úvahy. [Internet]. Individuální plánování. [Metodické materiály KÚ Libereckého kraje]. Sebeobhájcům. [SPMP]. autorka Kristýna Fabiánové

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Bc. Natalija Lichnovská 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Vyhodnocení

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb Sborník vzdělávacího programu Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb QQT, s.r.o. Zpracovala: Mgr. Ilona Čtvrtníková 2012 Vzdělávací program byl realizován v rámci veřejné zakázky

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE Základní škola Hostivař Kozinova 1000, Praha 10, 102 00, Tel. 271 750 630 Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

Kariérová dráha a kariérové rozhodování

Kariérová dráha a kariérové rozhodování Kariérová dráha a kariérové rozhodování Anotace: Cílem modulu je poskytnout čtenáři základní teoretické zázemí kariérového poradenství, a to prostřednictvím jednotlivých kapitol obsahujících úkoly a cvičení.

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

3. PRINCIPY PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY

3. PRINCIPY PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY STANDARD 5. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

kognitivně behaviorální MUDr.Petr Možný

kognitivně behaviorální MUDr.Petr Možný Struktura kognitivně behaviorální terapie MUDr.Petr Možný I. Postup v KBT II. Vyšetření v KBT III. Kognitivně-behaviorální analýza IV. Formulace problémů a cílů V. Vytvoření terapeutického plánu a jeho

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jejich zaměstnavatele 2013 OBSAH 1. ŠKOLENÍ V RÁMCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ........ 4 1.1. Základní informace...

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/0 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Název vzdělávacího programu: Hlavní vedoucí dětských táborů putovních

Název vzdělávacího programu: Hlavní vedoucí dětských táborů putovních Název vzdělávacího programu: Hlavní vedoucí dětských táborů putovních Minimální kompetenční profil: Hlavní vedoucí dětských táborů putovních Organizace: Duha A. Cíl vzdělávacího programu Obecné cíle propojit

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním,

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním, Ukázka z pracovní verze ŠVP Speciální základní školy a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové. VVS jsou zpracovány jako strategie školy, kterými všichni učitelé budou směřovat k utváření KK žáků

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Zážitkové vzdělávání v péči o seniory

Zážitkové vzdělávání v péči o seniory Projekt: Zážitkové vzdělávání v péči o seniory Svitavská nemocnice, a.s. Kollárova 643/7 568 25 Svitavy ICO: 275 20 552 SEKCE 2: Ošetřovatelsko-medicínská oblast Vedoucí projektového týmu a kontaktní osoba:

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie - psychologické aspekty výchovy a vyučování - Školní psychologie výchovné a vzdělávací problémy ve

Více

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č.5. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č.5. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

.5. Př írodověda 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 5.5.2. začlenění průřezových témat 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence

.5. Př írodověda 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 5.5.2. začlenění průřezových témat 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence 5.5. Přírodověda obsah stránka 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.5.2. začlenění průřezových témat 2 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence 2 5.5.4. formy a metody práce 3 5.5.5. způsoby, formy

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Při styku s lidmi jsem pochopil, že jim nedokáži pomoci, jestliže nebudu sám sebou.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY AUTOEVALUACE

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY AUTOEVALUACE VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY AUTOEVALUACE Na základě projednání problematiky evaluace na pedagogické radě konané dne 29.8. 2005 se bude vlastní hodnocení školy uskutečňovat na naší škole vždy po uplynutí dvou

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 59 kontaktní centra IDENTIFIKÁTOR: 5807132 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Kontaktní centrum ve Znojmě, Horní

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Školní zralost B1.34 ROZDÍLY V SOCIÁLNÍM CHOVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZDÍLECH V SOCIÁLNÍM CHOVÁNÍ

Školní zralost B1.34 ROZDÍLY V SOCIÁLNÍM CHOVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZDÍLECH V SOCIÁLNÍM CHOVÁNÍ Školní zralost P H D R.V ÁCLAV M ERTIN,P RAHA Původně vstupovaly do povinného vzdělávání všechny děti podle kalendářního věku, a jestliže některé z nich v první třídě neprospívalo, mělo se více snažit

Více

Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Milan Valenta, Petr Petráš a kolektiv

Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Milan Valenta, Petr Petráš a kolektiv Metodika práce se žákem s mentálním postižením Milan Valenta, Petr Petráš a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s mentálním postižením Milan Valenta, Petr

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jarmila Mocová Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno ŠÚ Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jarmila Mocová Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno ŠÚ Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 099/99-1032 Signatura: vc3as109 Oblastní pracoviště č. 2 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Havlíčkova 273 277

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Střední odborné učiliště stavební, Vyškov, Sochorova 15 Sochorova 15, 682 01 Vyškov Identifikátor školy: 600 015 670 Zřizovatel: MŠMT ČR,

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 4 3 KOMUNIKACE PRO ZDRAVOTNÍ

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obsah: I. Způsob hodnocení a klasifikace II. Zásady a pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Více

Katalog vzdělávání. Kurzy Semináře Výcviky Supervize. Leden červen 2009

Katalog vzdělávání. Kurzy Semináře Výcviky Supervize. Leden červen 2009 Modrá linka (Centrum a linka důvěry pro děti a mládež) Centrum pro vzdělávání supervizi Modré linky Lidická 50, 658 12 Brno www.vzdelavani.modralinka.cz Katalog vzdělávání Kurzy Semináře Výcviky Supervize

Více

Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte!

Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte! Ctěná paní, ctěný pane, pokud máte zdravotní i jiný problém a hledáte řešení k uzdravení/vyřešení Vašeho problému našli jste neobyčejné přesto to nejpřirozenější řešení. Ať je Vaše situace jakkoliv vážná,

Více

Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku. Mgr. Alena Bára Doležalová

Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku. Mgr. Alena Bára Doležalová Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku Mgr. Alena Bára Doležalová OBSAH I. ÚVOD 1. Vstup dítěte do školy 3 2. Školní zralost a připravenost 4 3. Pedagogická

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN Centrum sociálních služeb Hrabyně, se sídlem Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zastoupena MUDr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Jak zvládnout 10 nejobtížnìjších situací manažera Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 UJP-Ústav jazykové přípravy 2

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 UJP-Ústav jazykové přípravy 2 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 UJP-Ústav jazykové přípravy 2 Poznámka: Texty anotací neprošly jazykovou úpravou. Za obsah anotací

Více

PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY. Mgr. Jiřina Boušková

PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY. Mgr. Jiřina Boušková PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY Mgr. Jiřina Boušková ANOTACE 1. Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.03 2. Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0114 3. Vytvořeno: září 2012 4. Ročník: 5. ročník osmileté gymnázium (RVP-G)

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Stati a výzkumná sdělení ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Pavel Zikl Anotace: Příspěvek se zabývá vzděláváním žáků s kombinovaným postižením (mentálním a tělesným) a komplexní péčí o tyto

Více

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 DOMY NA PŮL CESTY CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 POPIS SLUŽBY V České republice je několik desítek dětských domovů. Děti sem přicházejí z různých důvodů. jsou to děti

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE V PODMÍNKÁCH ŠKOLY A JEJÍ ZAŘAZENÍ DO ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH SLUŽEB Mgr. Jiřina

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Mgr. Kateřina Šrámková Současný stav hudební výchovy na školách není uspokojivý. Proč tomu tak je, je předmětem zkoumání práce učitelů hudební výchovy

Více

4. Listy. 4.1 List pro předmětové komise (předsedové)

4. Listy. 4.1 List pro předmětové komise (předsedové) 4. Listy 4.1 List pro předmětové komise (předsedové) kvalita ŠVP plánování předmětu podmínky k výuce předmětu výsledky vzdělávání v předmětu výsledky na přehlídkách, soutěţích a olympiádách hodnocení ţáků

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Roční plán pro školní rok 2015-2016

Roční plán pro školní rok 2015-2016 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2015-2016 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 12.2. TIME MANAGEMENT Jak na osobní efektivitu, výkonnost, úspěšnost. Jak si dnes i dlouhodobě udržovat výkon i přehled, směr i osobní pohodu. Jak zvládat množství

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem?

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? Realizace semináře je hrazena z prostředků OPPA v rámci Projektu podpory rodičů při slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na region Praha 11 Benjaminek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10. Identifikátor školy: 650 023 170

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10. Identifikátor školy: 650 023 170 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10 Identifikátor školy: 650 023 170 Termín konání inspekce: 4. 6. dubna 2006 Čj.: ČŠI

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 2. stupni navazuje na Anglický jazyk z

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více