Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy:

2 OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA 1. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM 9 4. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI VZÁJEMNÉ VZTAHY ŠKOLY, ŽÁKŮ A RODIČŮ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŘÍZENÍ ŠKOLY BEZPEČNÉ A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ ŠKOLY HODNOCENÍ VÝBĚR ŠKOLY SPOKOJENOST SE ŠKOLOU. 13 SHRNUTÍ.. 14 SWOT ANALÝZA ŠKOLY. 15 2

3 ÚVOD Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa pro střední školy pro Gymnázium Školská. Realizátorem projektu byla společnost SCIO. Dotazníkového šetření Mapa školy pro střední školy se v letošním roce zúčastnilo celkem respondentů ze 40 středních škol, z toho žáků, rodičů, 627 učitelů a 76 nepedagogických pracovníků. Ve vaší škole se šetření zúčastnilo 83 žáků, 117 rodičů, 27 učitelů a 2 nepedagogičtí pracovníci. TEMATICKÉ ČLENĚNÍ ZPRÁVY Zpráva je tematicky rozdělena do jedenácti částí: 1. Podmínky vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům 4. Spolupráce školy s rodiči 5. Vzájemné vztahy školy, žáků a rodičů 6. Výsledky vzdělávání žáků 7. Řízení školy 8. Bezpečné a zdravé prostředí školy 9. Hodnocení 10. Výběr školy 11. Spokojenost se školou Výsledky v této zprávě se často vztahují k souhrnným výsledkům za všechny střední školy. Proto je možné hledat položky, které se významně vychylují od průměrně dosahovaných hodnot, a interpretovat tak výsledky ve vztahu k ostatním středním školám, respektive k ostatním víceletým gymnáziím (GV). V tomto roce se projektu zúčastnilo 9 víceletých gymnázií. Interpretace výsledků z hlediska srovnání s ostatními školami je vždy závislá na vzorku škol, zapojených do projektu v aktuálním roce, a má tedy převážně informativní charakter. Podprůměrný výsledek ve sledované oblasti pouze vypovídá o tom, že ostatní školy v letošním roce dosáhly výsledků lepších. Pro interpretaci doporučujeme sledování jak průměrných hodnot, tak i hodnot absolutních za školu. Závěr obsahuje shrnutí v podobě SWOT analýzy, která poskytuje přehled silných a slabých stránek školy či existujících příležitostí a ohrožení. 3

4 1. Podmínky vzdělávání ATMOSFÉRA Na vaší škole podle učitelů, rodičů i žáků panuje spíše dobrá atmosféra. Zejména jsou to žáci, kteří jsou zřejmě s atmosférou ve vaší škole velmi spokojeni. Odpovídají totiž výrazně nadprůměrnými hodnotami než žáci všech ostatních škol. I ve srovnání s žáky ostatních GV odpovídají pozitivněji. Učitelé a rodiče jsou také spokojeni, i když ve srovnání se všemi ostatními školami jsou s atmosférou spokojeni méně. Výsledky naznačují, že žáci jednotlivých ročníku vnímají atmosféru odlišně. Nejlépe vnímají atmosféru ve škole žáci oktávy, nejhůře žáci septimy ročníku. Můžeme vidět trend, kdy s vyššími ročníky se spokojenost mírně snižuje, v septimě odpovědi dosahují nejnižší hodnoty, avšak v oktávě se spokojenost dostane opět na vysokou hodnotu. V porovnání s ostatními GV dosahuje hodnocení žáků vaší školy lepších hodnot. Atmosféra ve vaší škole je tedy jasnou silnou stránkou. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Zatímco atmosféra byla jasnou silnou stránkou, na první pohled je zřejmé, že materiální vybavení je spíše slabou stránkou. Vaše škola je podle žáků, učitelů a rodičů spíše špatně materiálně vybavena. Zejména učitelé nejsou s materiálním vybavením spokojeni. Všechny tři skupiny respondentů odpovídají výrazně podprůměrně, a to nejen ve srovnání s ostatními GV, ale i ve srovnání se všemi zkoumanými školami. Materiální vybavení školy hůře hodnotí pouze 6 procent ostatních zúčastněných škol. Učitelé udělují materiálnímu vybavení 2,26 bodů ze 4. Průměrné hodnocení za všechny ostatní školy je 3,23. Je tedy třeba se zamyslet nad všemi důvody, proč je materiální vybavení ve vaší škole hodnoceno tak zápornými hodnotami. PŘÍSTUP ŽÁKŮ KE STUDIU Podobně jako žáci ostatních GV projevují žáci vaší školy pouze malý zájem o studium. I učitelé jsou kritičtí a odpovídají, že jsou to jen někteří žáci, kteří projevují zájem o studium. Zájem žáků se však výrazně liší v jednotlivých ročnících. Největší zájem o studium mají žáci sexty a sekundy. Zejména v sextě je zájem o studium výrazně nadprůměrný. Nejmenší zájem o studium mají studenti tercie, kvarty a oktávy. Ve všech zmíněných případech je jejich zájem o studium ve srovnání s ostatními GV podprůměrný. 4

5 PŘEKÁŽKY VE VZDĚLÁVÁNÍ Téměř dvě třetiny žáků si myslí, že nejčastější překážkou v dosahování lepších studijních výsledků je nedostatek času. To většinou staví na první místo i studenti na ostatních školách. Na rozdíl od žáků ostatních GV, kteří na druhé místo většinou staví vlastní neochotu, žáci vaší školy na druhé místo vybírají přílišnou náročnost studia, a to jak žáci nižších ročníků, tak žáci vyšších ročníků. Velký počet vašich žáků se tedy domnívá, že v dosahování lepších výsledků jim brání to, že je studium pro ně příliš náročné. To přiznávají i samotní učitelé. Zatímco na ostatních GV se to domnívá pouze 41 procent učitelů, ve vaší škole je to 59 procent. Ve srovnání s ostatními GV je ve vaší škole výrazně vyšší počet žáků, kteří se domnívají, že v dosahování lepších výsledků jim brání samotní učitelé. To se domnívají zejména žáci vyšších ročníků. Učitelé za největší překážky považují vlastní neochotu žáků a podobně jako žáci nedostatek času a přílišnou náročnost studia. PODPORA ŽÁKŮ ZE STRANY RODIČŮ Žáci se těší velké podpoře ke vzdělávání ze strany rodičů. Pro téměř všechny rodiče je totiž důležité, aby jejich děti dosáhly co nejvyššího vzdělání. Zároveň však více než čtvrtina rodičů odpovídá, že nemá dostatek finančních prostředků na pokrytí mimovyučovacích aktivit. 2. Průběh vzdělávání Další oblastí, které se budeme věnovat, je vlastní průběh vzdělávacího procesu. Bude nás zajímat, jak kvalitní je výuka na škole, jak prakticky se vyučuje, jaký prostor ve výuce dostávají názory žáků atd. Nejdříve se však podívejme, jaké jsou hlavní cíle školy a jak se je daří naplňovat. DEFINOVÁNÍ A NAPLNĚNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ŠKOLY Celkově lze říci, že učitelé vaší školy mají ve srovnání s učiteli ostatních zkoumaných škol jiný pohled na to, jaké jsou hlavní úkoly učitele. Za svůj hlavní úkol učitelé ve vaší škole považují předat žákům všechny důležité znalosti. Tento úkol je důležitý pro 70 procent učitelů, což je o 9 procent více než na ostatních GV. Dalšími úkoly, které jsou velmi důležité pro více než polovinu učitelů vaší školy, je vychovávat žáky a vštěpovat jim morální zásady a předat žákům všechny důležité znalosti. Pro téměř polovinu učitelů vaší školy je velmi důležité to, aby zorganizovali výuku tak, aby žáky bavila. Tento úkol je pro ně výrazně 5

6 důležitější než pro učitele ostatních GV. V porovnání s ostatními cíli je pro učitele méně podstatné rozvíjet další dovednosti a sociální kompetence žáků. Stejně tak příprava na přijímací zkoušky je pro učitele méně podstatná. Zde se opět výrazně liší výsledky v porovnání s ostatními GV. Pro učitelé ostatních GV je totiž příprava na přijímací zkoušky velmi důležitým cílem. Zatímco pro učitele ostatních škol je příprava na přijímací zkoušky jedním z hlavních úkolů ve 44 procentech, ve vaší škole se to samé domnívá pouze 30 procent učitelů. Nyní se podívejme, jak se cíle daří naplňovat. Je zajímavé, že podle žáků vyšších ročníků se škole daří naplňovat ve většině případů lépe než ostatním GV, avšak podle žáků nižších ročníků je tomu naopak. Ti se domnívají, že škole daří naplňovat cíle ve srovnání s ostatními GV spíše podprůměrně. Podle žáků vyšších ročníků se škole nejlépe daří připravit žáky na maturitu. Mezi cíle, které se podle žáků daří dobře naplňovat, také patří předání maxima znalostí a vědomostí. Podle žáků vyšších ročníků se tento cíl daří naplňovat lépe než na ostatních GV. Škole se také podle žáků vyšších ročníků velmi dobře daří připravit žáky na přijímací zkoušky k dalšímu studiu. To je v kontextu toho, že příprava přijímací zkoušky není pro učitele hlavním cílem, velmi pozitivní zjištění. Studenti nižších ročníků vidí situaci mírně odlišně. Podobně jako studenti vyšších ročníků hodnotí nejlépe schopnost školy připravit žáky na maturitu, na druhém místě však umisťují přípravu na přijímací zkoušky. Stejně jako žáci vyšších ročníků se domnívají, že tento cíl se daří škole plnit lépe než na ostatních GV. Třetím nejlépe plněným cílem školy je podle studentů nižších ročníků předání maxima znalostí a vědomostí. Podle žáků vyšších ročníků se škole spíše nedaří rozvíjet u žáků zdravé sebevědomí a schopnosti sebekritiky, vést žáky k respektu k životnímu prostředí a nedává tolik příležitostí k úvahám nad možnostmi svého dalšího uplatnění. To se domnívají i žáci nižších ročníků a dokonce to považují za nejhůře plněný cíl školy. To je však pochopitelný, protože žáci nižších ročníků zřejmě ještě o tom, co budou dělat po ukončení studia na škole, ve většině případů ještě neuvažují. Za druhý nejhůře plněný cíl považují žáci nižších ročníků rozvoj zdravého sebevědomí a schopnosti sebekritiky a rozvoj schopnosti samostatně řešit problémy. Učitelé se myslí, že se škole daří většinu cílů naplňovat relativně dobře, hodnoty jsou ve srovnání s hodnocením ostatních GV u většiny cílů mírně nadprůměrně. Učitelé si stejně jako žáci myslí, že vaše škola dokáže studenty připravit k maturitě. Podobně jako žáci si za další nejlépe plněný cíle považují dobrou přípravu na přijímací zkoušky a předání maxima znalostí a vědomostí. Škole se podle učitelů tolik nedaří rozvíjet schopnost spolupracovat s ostatními a rozvíjet zdravé sebevědomí žáků. Rodiče jsou velmi optimističtí a domnívají se, že většina cílů, ať už jsou považovány za hlavní či méně důležité, se daří škole naplňovat relativně dobře. Rodiče si stejně jako učitelé a žáci myslí, že se škole především daří připravit žáky na maturitu. Stejně jako učitelé a žáci se domnívají, že škola dokáže předat maximum znalostí a vědomostí a připravit je na přijímací zkoušky. Již méně se škole podle rodičů daří rozvíjet zdravé sebevědomí a schopnost sebekritiky a schopnost samostatně řešit problémy. 6

7 KVALITA VÝUKY Výuka ve vaší škole je spíše kvalitní. Žáci, učitelé a i rodiče udělují škole průměrné známky. Hodnocení se neliší ani od celkového hodnocení na GV, ani od hodnocení na všech školách. Zároveň kvalitu výuky vidí všechny tři skupiny respondentů velmi podobně. 68 procent rodičů se domnívá, že vaše škola poskytuje či spíše poskytuje dostatek příležitostí vzdělávat se podle svých zájmů a schopností. To je ve srovnání s ostatními GV mírně horší hodnocení. 25 procent rodičů je přesvědčeno o opaku a domnívají se, že vaše škola dostatek příležitostí vzdělávat se podle svých zájmů a schopností neposkytuje. PRŮBĚH VÝUKY Podle žáků probíhá výuka ve vaší škole zajímavým způsobem jen občas. S tím však učitelé nesouhlasí a odpovídají, že výuka probíhá zajímavým způsobem často. Nejvíce jsou s průběhem výuky spokojeni žáci sekundy, kteří na tuto otázku odpovídají výrazně nadprůměrně, a to nejen ve srovnání s ostatními ročníky ve vaší škole, ale i ve srovnání s ostatními žáky GV. S průběhem výuky jsou také velmi spokojeni žáci primy. Naopak žáci septimy odpovídají výrazně podprůměrně a domnívají se, že výuky v jejich třídě zajímavým způsobem neprobíhá. Žáci odpovídají, že většinou dostávají při výuce prostor k tomu, aby se mohli projevit. Je zde ale více než třetina žáků, která je přesvědčena o opaku a odpovídá, že při výuce prostor nedostává. Naprosto všichni učitelé se domnívají, že žákům prostor k tomu, aby se mohli projevit, dávají. Výsledky opět ukazují problém s přetěžováním žáků. 85 procent žáků vyšších ročníků se totiž domnívá, že je přetěžováno, v případě nižších ročníků je to 61 procent. Celkově jsou žáci podle výsledků zřejmě přetěžování více než na ostatních GV. Pro některé žáky je zároveň chození do školy velmi stresující. Zejména se jedná o septimu, kde žáci odpovídají, že je chození do školy pro ně stresující velmi často. Škola je stresující také pro žáky sexty a kvinty. Naopak nejméně se stresují žáci tercie a oktávy. Rodiče i žáci se domnívají, že jen někteří učitelé dokáží dobře vysvětlit učivo. Hodnocení žáků se však opět výrazně v jednotlivých ročnících výrazně liší. Nejlépe jsou s tím, jak učitelé dokážou vysvětlit učivo, spokojeni žáci septimy a oktávy. Nejméně jsou spokojeni žáci tercie a kvinty. V obou případech se jedná o výrazně podprůměrné hodnocení. Stejně jako u ostatních škol je i zde velký rozdíl mezi hodnocením učitelů a žáků. Učitelé se totiž domnívají, že rozhodně učivo dobře vysvětlit umí. Zatímco učitelé udělili této položce 3,41odů z možných 4, žáci pouze 2,45. Žáci jsou spíše pesimističtí, co se týče využitelnosti znalostí získaných ve škole v běžném životě a na tuto otázku odpovídají ve srovnání s ostatními zúčastněnými školami 7

8 podprůměrně, avšak podobně jako žáci na ostatních GV. Učitelé i rodiče jsou však optimističtější a myslí si, že se to žáci spíše naučí. Žáci si myslí, že jsou spíše vedeni ke slušnému chování. Učitelé jsou o tom přesvědčeni, i když dosažené hodnocení je o trochu horší než na ostatních GV. Ve vaší škole se podle žáků a rodičů neřeší kázeňské problémy vždy tím správným způsobem. V obou případech jsou hodnoty výrazně podprůměrné. Ani samotní učitelé si nemyslí, že se kázeňské problémy vždy řeší správným způsobem. AKTIVITY PŘI HODINĚ Následující text se týká toho, jak probíhá výuka, jaké činnosti žáci dělají nejčastěji. Žáci nižších ročníků nejčastěji poslouchají látku a zapisují si. To zmínilo 81 procent z nich. Dalšími nejčastějšími aktivitami jsou řešení úkolů samostatně, zpracovávání referátů a učení látky nazpaměť bez porozumění. Všechny tyto činnosti vybrala vždy zhruba polovina žáků. Je třeba zmínit, že učení nazpaměť bez porozumění zmínil výrazně nadprůměrný počet žáků. Nejméně často žáci nižších ročníků sami něco navrhují nebo vytváří či se věnují aktuálním událostem. Když porovnáme frekvenci činností při hodině na vaší škole v nižších ročnících s ostatními GV, je patrné, že se na vaší škole mnohem méně důraz na samostatné vyhledávání informací, diskusí nad probranou látkou a zároveň se žáci častěji učí nazpaměť věci, kterým nerozumí. Situace u žáků vyšších ročníků je odlišná. Sice také nejčastěji poslouchají látku a zapisují si, ale na druhém místě zmiňují zpracování referátů a seminárních prací a samostatné řešení úkolů. Obě aktivity dělají žáci vyšších ročníků výrazně častěji než na ostatních GV. Stejně jako žáci nižších ročníků se však učí látku nazpaměť bez porozumění. V mnohých případech se dosažené hodnoty výrazně liší od průměru. V porovnání s ostatními GV méně často diskutují nad probranou látkou, nevěnují se tak často aktuálním problémům a nepoužívají počítače mimo hodiny výpočetní techniky. Také tak často nepracují ve skupinkách. ŠKOLSKÁ REFORMA Učitelé vaší školy sice nejsou nakloněni školské reformě, avšak v porovnání s ostatními GV je zde větší počet těch učitelů, kteří považují školskou reformu za krok správným směrem. Z celkového počtu učitelů jich 19 procent považuje školskou reformu za krok správným směrem, dvě třetiny se domnívají opak. 19 procent učitelů tuto otázku nedokázalo posoudit, což může být způsobeno malou informovaností. Ani rodiče nejsou zřejmě dostatečně o školské reformě informováni, protože 69 procent z nich odpovědělo, že o školské reformě nedostala žádné informace. 8

9 3. Podpora školy žákům Jen necelá pětina žáků se domnívá, že jim učitelé individuálně radí, jak se zlepšit v jejich předmětu. Podobně jako u ostatních škol je to však většina učitelů, která je přesvědčena o opaku a domnívá se, že žákům individuálně radí, jak se v jejich předmětu zlepšit. Zde lze tedy vysledovat opět velký rozdíl mezi tím, jak stejnou věc vnímají učitelé a žáci. 4. Spolupráce školy s rodiči Škola velmi dobře komunikuje s rodiči. Podle žáků i učitelů se daří škole komunikovat s rodiči nadprůměrně. I samotní rodiče jsou spokojeni s komunikací se školou. Nejlépe komunikaci školy s rodiči hodnotí žáci primy a oktávy, nejhůře žáci kvinty a septimy. Učitelé se domnívají, že vedení vaší školy spíše nerespektuje jejich názory. Stejně tak rodiče odpovídají, že jejich názory vedením spíše respektovány nejsou. Výsledky ukázaly, že podle všech respondentů komunikace se školou probíhá relativně dobře a zároveň učitelé odpovídají, že se rodiče výrazně zajímají o dění ve škole. V této oblasti dosahujete opravdu velmi pozitivních hodnot. Hodnocení je ve srovnání nejen s GV, ale se všemi ostatními zúčastněnými školami výrazně nadprůměrné. Rodiče žáků vaší školy jsou zřejmě velmi aktivní a mají velký zájem o dění ve škole. Na otázku, jaké oblasti života školy by měli rodiče ovlivňovat, totiž na ostatních školách v průměru 39 procent rodičů odpoví, že žádnou oblast. Rodiče žáků vaší školy se však ve většině případů domnívají, že by rodiče nějaké oblasti života školy ovlivňovat měli. Je to zejména forma výuky, způsob komunikace se školou a obsah výuky. I učitelé si myslí, že by rodiče život školy ovlivňovat měli, a to zejména způsob komunikace se školou a rozsah mimoškolních aktivit. Na rozdíl od učitelů ostatních GV se učitelé domnívají, že by se rodiče měli podílet i na cílech a směřování školy. Rodiče by byli nejraději informováni o dění ve škole pravidelnými ovými zprávami, tuto formu komunikace si přeje 81 procent dotázaných rodičů. Dalším žádaným způsobem je pravidelná aktualizace internetových stránek. Tento způsob komunikace zvolilo 69 procent rodičů. 42 procent rodičů má zájem o rodičovské schůzky a výrazně nadprůměrný počet oceňuje možnost individuálních konzultací s učiteli. Rodiče naopak nijak nepreferují komunikaci pomocí SMS zpráv či písemným sdělením. Více než čtvrtina rodičů nedostává dostatečné informace o výkonu žáků a možnostech jejich zlepšení. 61 procent rodičů však je spokojeno a odpovídá, že informace dostává. 9

10 5. Vzájemné vztahy školy, žáků a rodičů VZTAHY MEZI ŽÁKY A UČITELI Skoro všichni učitelé si myslí, že jsou otevřeni ke spolupráci se žáky. Rodiče již tak optimističtí nejsou a domnívají se, že jsou učitelé ke spolupráci se žáky pouze spíše otevřeni. Žáci se však domnívají, že jsou to jen někteří učitelé, kteří jsou ke spolupráci otevřeni. Odpovědi se v jednotlivých ročnících se liší. Nejvíce jsou o otevřenosti učitelů přesvědčeni žáci primy, nejméně žáci tercie. Celkově jsou žáci vaší školy o otevřenosti učitelů ke spolupráci přesvědčeni mnohem méně než na ostatních GV. Učitelé ve vaší škole nemají podle žáků velkou autoritu. Žáci otázce, zda mají učitelé ve třídě autoritu, udělují 2,2 bodů ze 4. Na ostatních GV této otázce žáci udělují v průměru 2,54 bodů. Jde tedy ve vašem případě o podprůměrný výsledek. Učitelé však situaci vidí odlišně a domnívají se, že většina z nich autoritu má. Největší autoritu mají učitelé u žáků sekundy a primy, nejmenší u žáků tercie. Opět tedy vidíme, že žáci primy jsou nejvíce pozitivní a žáci tercie naopak udělují nejhorší hodnocení. Žáci se podle svých vlastních výpovědí nechovají k vašim učitelům vždy vhodně. To samé si myslí rodiče. Učitelé mají na věc jiný názor a domnívají se, že většina žáků se k nim vhodně chová. Nejhůře své vlastní chování vůči učitelům hodnotí žáci kvarty a primy. Nejlépe se chovají k učitelům žáci nejvyšších ročníků, tedy sexty, septimy a oktávy. Učitelé se podle žáků dostatečně nezajímají o to, jak žákům vyhovuje jejich způsob výuky. 34 procent z nich se domnívá, že téměř nikdo z učitelů se o to nezajímá. 43 procent žáků se domnívá, že je to pouze menšina učitelů, která se o to, jak jim vyhovuje jejich způsob výuky, zajímá. Opět lze vidět rozpor mezi tím, jak odlišně mohou situaci vnímat žáci ve srovnání s učiteli. Učitelé jsou totiž ve většině případů přesvědčeni, že se o to, jak žákům jejich způsob výuky vyhovuje, zajímají. 66 procent žáků nižších ročníků a 85 procent vyšších ročníků se domnívá, že učitelé často či občas porušují to, co sami požadují po žácích. Učitelé to však přiznávají pouze v 8 procentech případů. Většina žáků nižších ročníků je spokojena s tím, jakého mají třídního učitele. Zároveň i rodiče jsou s prací třídního učitele (učitelky) spokojeni. U žáků vyšších ročníků již spokojenost s třídním učitelem / učitelkou trochu nižší a dosahuje 70 procent. 10

11 VZTAHY MEZI ŽÁKY Žáci vaší školy mají mezi sebou kamarádské vztahy, alespoň tak žáci odpovídají na přímou otázku. Toto pozitivní hodnocení je v souladu s tím, že se většina žáků nedokáže dohodnout na společných záležitostech. Na tuto otázku odpovídají žáci výrazně nadprůměrnými hodnotami, a to zejména v primě, sextě, septimě a oktávě. Pouze v sekundě a tercii se žákům dohodnout se na společných záležitostech tolik nedaří. VZTAHY MEZI UČITELI Vztahy mezi učiteli na vaší školy jsou zřejmě velmi dobré a ve srovnání s ostatními GV nadprůměrné. 92 procent učitelů na přímou otázku odpovědělo, že jsou rádi či spíše rádi ve společnosti svých kolegů. Zároveň si většina učitelů myslí, že by se jich kolegové zastali proti případné křivdě způsobené vedením nebo jinými kolegy. Vztahy mezi učiteli jsou tedy jasnou silnou stránkou vaší školy. Z dat lze vyčíst, že se spoluprácí učitelů v rámci mezipředmětových vztahů je většina spokojená, i když lze najít téměř čtvrtinu těch, kteří spolupráci považují za nedostačující nebo spíše nedostačující. 6. Výsledky vzdělávání žáků Vysvědčení žáků vaší školy se výrazně liší podle toho, zda jsou žáci z nižších ročníků nebo z vyšších ročníků. Zatímco žáci nižších ročníků mají převážně na vysvědčení dvojky a trojky, žáci vyšších ročníků mají aspoň podle jejich výpovědí vysvědčení v průměru o stupeň lepší. Mají většinou jedničky a dvojky. Zatímco je v porovnání s ostatními GV vysvědčení žáků nižších ročníků výrazně horší a podprůměrné, vysvědčení žáků vyšších ročníků je naopak výrazně lepší a nadprůměrné. Většina rodičů pozitivně hodnotí to, že díky škole vzrostla důvěra jejich dětí ve vlastní schopnosti. Hodnocení je však ve srovnání s ostatními školami mírně podprůměrné. 7. Řízení školy Vaše škola je podle učitelů, rodičů i žáků spíše dobře řízena. Spokojenost s vedením je na vaší škole trochu horší než na ostatních školách. Zejména učitelé nejsou s vedením školy zcela spokojeni. Zároveň nemá vedení školy takovou autoritu jako na ostatních GV. Nelze však 11

12 mluvit o výrazně špatných hodnotách, protože samotné hodnoty jsou spíše pozitivní. Učitelé odpovídají hodnotou 3, zatímco průměrná hodnota u ostatních GV je 3,5. Největší respekt a autoritu má vedení školy u žáků primy a kvarty. Naopak nejmenší autoritu má u žáků oktávy a kvinty. Pouze 37 procent učitelů si myslí, že má reálnou možnost ovlivňovat chod školy a její budoucnost. Rodiče ve většině případů odpověděli, že reálnou možnost ovlivňovat chod školy nemají. V předchozím textu jsme se však dozvěděli, že významný počet rodičů možnost ovlivňovat chod školy mít chce. Pouze 52 procentům učitelů jsou jasná kritéria při jejich odměňování. To je ve srovnání s ostatními GV podobný výsledek. Všechny tří skupiny respondentů považují prezentaci školy za spíše kvalitní. Nejlépe obodovali prezentaci školy rodiče, kteří ji udělili v průměru 3,28 bodů ze čtyř. Nejhůře ze všech třech skupin respondentů obodovali prezentaci školy učitelé, kteří této oblasti udělili pouze 2,81 bodů. Hodnocení je výrazně podprůměrné. Průměrně dosahovaná hodnota za ostatní školy je totiž 3, Bezpečné a zdravé prostředí školy Na vaší škole se závažné negativní jevy vyskytují v menší míře než na ostatních zúčastněných školách. Ve srovnání s ostatními GV je však výskyt negativních jevů podobný. Alespoň tak odpověděli všechny tři skupiny respondentů na přímou otázku, zda se ve vaší škole negativní jevy vyskytují. Dotazníky vypovídají o určité míře šikany, ve srovnání s ostatními GV dokonce vyšší. 8 procent žáků bylo podle odpovědí někdy šikanováno, 14 procent žáků bylo svědkem šikany a 5 procenta žáků přiznala, že se šikanování účastnila. Pouze 39 procent žáků odpovědělo, že se se šikanou na vaší škole nesetkalo. Na ostatních GV se se šikanou nesetkalo 55 procent žáků. Největší problém se šikanou zřejmě mají podle odpovědí žáci primy, kvarty, kvinty a oktávy. Je tedy třeba sledovat výskyt šikany se zvýšenou pozorností. Žáci se mnohem častěji než na ostatních GV setkávají s tím, že někdo ze žáků v areálu školy nebo v blízkosti školy v době vyučování pije alkohol, velmi často se také setkávají s tím, že někdo z žáků kouří cigarety. Co se týče pití alkoholu, dosáhla vaše škola nejhoršího výsledku ze všech zúčastněných škol. Pití alkoholu je tedy nutné věnovat velkou pozornost. Rodiče si nemyslí, že by se jejich děti bály svých spolužáků. 12

13 9. Hodnocení Podle žáků nejsou učitelé k žákům vždy spravedliví. Učitelé se naopak domnívají, že spravedliví jsou, i když je hodnocení mírně podprůměrné. Ve srovnání s ostatními GV je nadprůměrný počet žáků schopen odhadnout, jakou známku dostane za svůj výkon. Učitelé u svých žáků hodnotí především zvládnutí učiva, individuální pokrok, řešení problémů, analytické myšlení a aktivitu v hodinách. Učitelé se na druhou stranu při hodnocení tolik nezaměřují na pečlivost, schopnost spolupráce s ostatními a schopnost samostatné práce. Špatnou zprávou je, že mnozí učitelé berou při hodnocení v potaz chování v hodinách. To bere v úvahu téměř pětina učitelů. Většina učitelů známkuje pomocí známek. Pouze 22 procent učitelů používá kombinaci různých způsobů hodnocení. 10. Výběr školy Rodiče vaší školu dětem vybrali zejména kvůli pověsti školy. Ta hrála roli u 79 procent rodičů. Vaše škola je tedy zřejmě vyhlášenou školou a školou s dobrou pověstí. Zřejmě velmi důležitým faktorem byla zkušenost sourozenců a známých a doporučení jiných rodičů. Pro 27 procent bylo také rozhodující zaměření školy. 11. Spokojenost se školou Žáci nižších tříd jsou celkově nejvíce spokojeni s pověstí školy, se vztahy mezi sebou a s vedením školy. Nejsou tolik spokojeni se školní jídelnou a sportovním zázemím školy. Žáci vyšších ročníků za nejsilnější stránky vaší školy považují vztahy mezi sebou, pověst školy a odbornost učitelů. Nejhůře hodnotí vzhled budov, tříd a chodeb, materiální vybavení školy a sportovní zázemí školy. Učitelé za nejsilnější stránky považují pověst školy, výběr volitelných předmětů a odbornost učitelů. Jelikož učitelé hodnotí všechny oblasti velmi pozitivně, nelze stanovit jasné slabé stránky. Za spíše slabé stránky podobně jako žáci považují sportovní vybavení a materiální vybavení. Celkově jsou učitelé na vaší škole zřejmě velmi spokojeni, protože nikdo nechce opustit vaší školu z důvodu, že na té vaší není spokojen. 8 procent rodičů sice prohlásilo, že o odchodu ze školy vážně přemýšlí, ovšem kvůli tomu, že chce úplně opustit učitelskou profesi nebo z mimopracovních důvodů. 93 procent učitelů však o odchodu ze školy neuvažuje. Rodiče nejlépe hodnotí pověst školy, vztahy mezi žáky a akce pořádané pro žáky. Za slabé stránky rodiče považují sportovní zázemí, vzhled budovy, tříd a budov a materiální vybavení. 13

14 Shrnutí Kvalita výuky je rozdělena do dvou oblastí: zaměření na vzdělávání ke klíčovým kompetencím a kvalita výuky se zaměřením na znalosti. V oblasti zaměření na kompetence hodnotí žáci vaši školu celkově nadprůměrně, učitelé mírně podprůměrně a rodiče výrazně podprůměrně. Oblast kvality výuky zaměřené na znalosti učitelé, rodiče i žáci nadprůměrně. Oblast materiálních podmínek považují učitelé i rodiče za výrazně podprůměrnou, hodnocení je jedno z nehorších ze zúčastněných škol. Vedení školy je rodiči, učiteli i žáky také hodnoceno podprůměrně. Stejně tak učitelé jsou všemi skupinami respondentů hodnoceni podprůměrně. Žáci jsou učiteli a samotnými žáky hodnoceni nadprůměrně, rodiči podprůměrně. Kvalita výchovy je všemi skupinami respondentů hodnocena průměrně. Na základě rozložení výsledků v jednotlivých oblastech (všechny nejsou do shrnutí zahrnuty) lze říci, že je vaše škola ve srovnání s ostatními školami spíše podprůměrná. Je však třeba říci, že ve vaší školy existují oblasti, které jsou naopak výrazně nadprůměrné, a vaše škola v nich jasně vyniká. Celkově hodnocení je značně ovlivněno celkově velmi špatným hodnocením materiálního vybavení školy. 14

15 SWOT analýza školy Silné stránky (přednosti) 1. Pověst školy 2. Vztahy mezi učiteli 3. Vztahy mezi žáky 4. Atmosféra a celkové klima školy 5. Odbornost učitelů 6. Snaha učitelů organizovat výuku, aby žáky bavila 7. Příprava na maturitu 8. Příprava na přijímací zkoušky 9. Předání maxima znalostí a vědomostí 10. Vedení žáků ke slušnému a zodpovědnému chování 11. Mezipředmětová spolupráce 12. Zpracovávání referátů a seminárních prací 13. Výběr volitelných předmětů 14. Komunikace školy s rodiči 15. Podpora žáků ze strany rodičů Slabé stránky (nedostatky) 1. Vedení školy 2. Prezentace školy 3. Sportovní vybavení školy 4. Materiální vybavení školy 5. Výskyt negativních jevů (zejména pití alkoholu!) 6. Žáci se často učí látku nazpaměť bez porozumění 7. Zřídka žáci pracují ve skupinkách 8. Nedostatečná diskuse nad aktuálními problémy 9. Nedostatečný rozvoj zdravého sebevědomí a schopnosti sebekritiky 10. Žáci zřídka samostatně vyhledávají informace 11. Nedostatečný rozvoj schopnosti vést diskusi 12. Učitelé často porušují to, co sami požadují po žácích 13. Nezájem učitelů o to, jak žákům vyhovuje způsob výuky 14. Otevřenost učitelů ke spolupráci 15. Chování žáků se promítá do klasifikace 16. Kázeňské problémy se neřeší vždy správně 17. Škola spíše nedává příležitosti k úvahám nad možnostmi svého dalšího uplatnění Příležitosti pro rozvoj školy 1. Zájem rodičů o dění ve škole 2. Možnost rodičů ovlivňovat chod školy 3. Větší zaměření výuky na kompetence 4. Akce pořádané pro žáky 5. Školská reforma a její vnímání učiteli 6. Podpora a motivace žáků v rodině Vnější ohrožení pro rozvoj školy 1. Nedostatek času na učení 2. Přetěžování žáků 3. Velký stres u žáků septimy 4. Špatné vysvědčení žáků nižších ročníků 5. Zhoršování se materiálního vybavení školy 6. Malá využitelnost znalostí v běžném životě 7. Negativní vnímání školské reformy učiteli 8. Pověst školy studenti pijící alkohol v okolí školy SWOT analýza poskytuje přehled silných a slabých stránek školy a existujících příležitostí a ohrožení. I když je v ní uvedeno mnoho slabých stránek, nelze je všechny považovat za stejně závažné. Výsledky vás mohou inspirovat k případné diskusi a reflexi. Podrobné informace k SWOT analýze najdete v souhrnné zprávě. 15

16 JAK DÁLE PRACOVAT SE SWOT ANALÝZOU SWOT analýzu můžeme chápat jako kombinaci dvou analýz (S-W a O-T). Vnější a vnitřní faktory však nepůsobí na chod školy izolovaně, díky této analýze zjistíme, kde jsou slabiny a rizika školy, která můžeme díky přednostem a příležitostem snížit či eliminovat. Kombinací vnitřních a vnějších faktorů získáme čtyři strategie dosahování úspěchu: SO využívání silných stránek na získání výhody (příležitostí) WO překonávání slabin (nedostatků) využitím příležitostí ST využívání silných stránek (předností) na čelení hrozbám (rizikům) WT minimalizování slabin a čelení hrozbám Tyto čtyři strategie nejsou oddělenými procesy, naopak se mohou překrývat, prolínat a navazovat na sebe. Jedno ze schémat strategických kroků by vypadalo např. takto: Uvědomíme si hrozbu, zjistíme příležitost a využijeme silných stránek, abychom tuto příležitost využili a udělali z ní další silnou stránku, tu pak využijeme na čelení hrozbám. DOPORUČENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ SWOT analýza nám ukazuje KDE jsme NYNÍ Diskuze vedení školy a pedagogického sboru nad KDE jsme NYNÍ a kde bychom chtěli být, porovnání stávajícího stavu a cílů školy (KAM směřujeme) Upřesnění plánů a cílů školy (ČEHO chceme dosáhnout) Zvolení strategie školy zahrnující využití silných stránek a příležitostí k dosažení cílů (JAK toho dosáhneme a pomocí jakých NÁSTROJŮ, popř. jak tyto nástroje získat) Sledovat, jak se TO DAŘÍ (zmapování situace po určité době, například opakováním účasti v projektu Mapa školy, získáním zpětné vazby od učitelů, žáků, rodičů vytvořením nové SWOT analýzy) 16

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO1 ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2014/15 je určen rodičům

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 24. ledna do 27. února 2011. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2015. kód školy: EISU1

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2015. kód školy: EISU1 ANALYTICKÁ ZPRÁVA Mapa školy leden a únor 2015 kód školy: EISU1 typ školy: 1. 9. ročník Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 19. ledna

Více

MAPA ŠKOLY rodičovský dotazník (171 respondentů 100+71 /56013)

MAPA ŠKOLY rodičovský dotazník (171 respondentů 100+71 /56013) MAPA ŠKOLY rodičovský dotazník (171 respondentů 100+71 /56013) I. CÍLE ŠKOLY 1) Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy? náš 1. stupeň náš 2. stupeň všechny ZŠ Naučit se slušně chovat 10% 14% 10% Získat

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

Překážky a nedostatky

Překážky a nedostatky Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme i z názorů rodičů, žáků a zaměstnanců školy. Jejich pohled na provoz školy, její klima, výsledky i perspektivy

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I

INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I analýza výsledků z projektu MAPA ŠKOLY Gymnázium Českolipská 373 190 00 Praha 9 Prosek (AGMSV) Analýza Mapy školy Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa školy

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ žáci 1. stupně

ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ žáci 1. stupně škola žáci 1. stupně Zaškrtni nejvíce 3 předměty, které patří mezi tvé oblíbené: cizí jazyk 35 % 23 % vlastivěda 8 % 17 % tělesná výchova 60 % 73 % pracovní činnosti 28 % 8 % Zaškrtni nejvíce 3 předměty,

Více

DIOT1. ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ žáci 1. stupně 0% 0%

DIOT1. ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ žáci 1. stupně 0% 0% škola žáci. stupně V tabulce jsou zahrnuty pouze ty položky, u nichž došlo k více než 5 procentní změně v názorech respondentů v daném roce proti současnému (206) šetření. Pohledem do grafů Zaškrtni všechno,

Více

4. Listy. 4.1 List pro předmětové komise (předsedové)

4. Listy. 4.1 List pro předmětové komise (předsedové) 4. Listy 4.1 List pro předmětové komise (předsedové) kvalita ŠVP plánování předmětu podmínky k výuce předmětu výsledky vzdělávání v předmětu výsledky na přehlídkách, soutěţích a olympiádách hodnocení ţáků

Více

Analýza Mapy školy I

Analýza Mapy školy I Analýza Mapy školy I ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy individualizovaná zpráva Analýza Mapy školy Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa školy ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy. Realizátorem

Více

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas Závěrečná zpráva z výzkumu, 5. května 2016 Nadace Proměny Karla Komárka Obsah závěrečné zprávy Představení výzkumu 3 7 Klíčová zjištění

Více

VÝSLEDKY. Zastoupení dle pohlaví. Zastoupení dle pohlaví v ročnících. Chlapec 71 Dívka 59 Neudáno 6

VÝSLEDKY. Zastoupení dle pohlaví. Zastoupení dle pohlaví v ročnících. Chlapec 71 Dívka 59 Neudáno 6 ÚVOD Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme i z názorů rodičů, žáků a zaměstnanců školy. Jejich pohled na provoz školy, její klima, výsledky i perspektivy

Více

INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I

INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I analýza výsledků projektu MAPA ŠKOLY Mateřská škola Analýza Mapy školy Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa Mateřské školy. Realizátorem projektu je společnost

Více

Analýza Mapy školy I. Základní škola Roudnice nad Labem (DGMS) individualizovaná zpráva

Analýza Mapy školy I. Základní škola Roudnice nad Labem (DGMS) individualizovaná zpráva Analýza Mapy školy I Základní škola Roudnice nad Labem (DGMS) individualizovaná zpráva Analýza Mapy školy Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa školy ZŠ Roudnice nad Labem. Realizátorem

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ANALYTICKÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy leden/únor 2010 Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření realizovaného od 11. ledna do 26. února 2010. Každá škola

Více

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SCIO MAPA ŠKOLY 2016 ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu

Více

Průzkum MasterCard co chceme od MHD

Průzkum MasterCard co chceme od MHD 44 Veřejná doprava Průzkum MasterCard co chceme od MHD Přestup z osobního vozu do MHD je výzvou pro dopravní podnik i samotné řidiče aut. Aby to vůbec mohlo nastat, je nutné dát cestování v MHD větší komunikační

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

Výroční zpráva. Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373

Výroční zpráva. Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 Výroční zpráva Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 za školní rok 2011/2012 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky

Více

Národní srovnávací zkoušky Scio ve školním roce 2015/2016. Životní styl uchazečů o studium na VŠ. Tisková zpráva. Hlavní informace a zjištění

Národní srovnávací zkoušky Scio ve školním roce 2015/2016. Životní styl uchazečů o studium na VŠ. Tisková zpráva. Hlavní informace a zjištění Národní srovnávací zkoušky Scio ve školním roce 2015/2016 Životní styl uchazečů o studium na VŠ Tisková zpráva Hlavní informace a zjištění Ve školním roce 2015/2016 absolvovalo Národní srovnávací zkoušky

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Vyhodnocení dotazníků žáků

Vyhodnocení dotazníků žáků Vyhodnocení dotazníků žáků Dotazníkového šetření se zúčastnilo 94 žáků 1. stupně a 335 žáků 2. stupně školy. V tabulkce nad každým grafem je zaznamenána četnost odpovědí na každou otázku a počet respondentů,

Více

Digitalizace televizního vysílání. V. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. V. Vlna Digitalizace televizního V. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha červenec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o m televizním. Technické parametry příjmu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Příloha výroční zprávy č. 7 Minimální preventivní program Základní škola náměstí Interbrigády v Praze 6 A) Vzdělávací aktivity - vytváření žádoucích postojů žáků, pedagogických pracovníků a rodičů 1) K

Více

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 V roce 2000 proběhl ve světě prestižní výzkum Organizace pro hospodářskou spolupráci

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Žáci a ICT Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Praha, květen 2016 Česká republika se již více než 20 let pravidelně účastní mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání.

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání imigrantů a uprchlíků

Více

ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení

ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení Závěrečná zpráva z výzkumu Květen Nobody s Unpredictable Informace o projektu ZŠ Černošice Pozadí a cíle výzkumu Město Černošice jako zřizovatel Základní školy

Více

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012 pm00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 0 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 0 Technické

Více

2 Spokojenost/nespokojenost s finančním úřadem. 3 Hodnocení finančního úřadu. 4 Způsob komunikace s finančním úřadem. 5 Shrnutí a doporučení.

2 Spokojenost/nespokojenost s finančním úřadem. 3 Hodnocení finančního úřadu. 4 Způsob komunikace s finančním úřadem. 5 Shrnutí a doporučení. Title of presentation Name of presenter DD Month YYYY GfK Praha, Geologická 2, 152 00 Praha PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V DAŇOVÉ SPRÁVĚ G r o w t h f r o m K n o w l e d g e Agenda 1 Základní parametry výzkumu

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

č.11) Myslím, že učitelé nadržují některým spolužákům.

č.11) Myslím, že učitelé nadržují některým spolužákům. Dotazníkové šetření pro žáky ZŠ Vranovice říjen 2013 Souhrnné výsledky 1. Počet žáků: 6.A 24, z toho 11 chlapců, 13 dívek. 7.A 26, z toho 10 chlapců, 14 dívek, 2 žáci pohlaví nevyznačili. 8.A 19, z toho

Více

CGST1. ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ žáci 1. stupně 0% 0%

CGST1. ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ žáci 1. stupně 0% 0% škola žáci. stupně V tabulce jsou zahrnuty pouze ty položky, u nichž došlo k více než 5 procentní změně v názorech respondentů v daném roce proti současnému (206) šetření. Pohledem do grafů Zaškrtni všechno,

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - 2010/2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - 2010/2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - 2010/2011 1.a 2.třída - ZŠ a MŠ Bohušovice nad Ohří TVRZENÍ ANO E ANO E NE NE 1. Do školy chodím rád/a. 27 11 2 0 2. Ve třídě mám kamarády. 33 6 1 0 3. Ve třídě si navzájem pomáháme.

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy (ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb.) Systém autoevaluace školy vychází ze struktury a kritérií modelu CAF, je přizpůsobený místním konkrétním podmínkám a potřebám. Vedení 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Únor 2014 Útvar vnějších vztahů VUT v Brně, zpracovala: Eva Kneblová Obsah 1. Úvod a metodologie... 3 2. Hledání zaměstnání... 4 2.1 Doba hledání

Více

ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ OD 2010/2011 žáci 1. stupně

ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ OD 2010/2011 žáci 1. stupně škola ABDEI ABDEI. část ZMĚNA V NÁZORECH RESPONDENTŮ OD 200/20 žáci. stupně názorech respondentů v daném roce proti současnému (204) šetření. Pohledem do grafů Zaškrtni všechno, čeho se bojíš: 20 202 203

Více

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ

IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ ZKUŠENOST V PROCESU UČENÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ Anotace Článek je zaměřen na analýzu širších souvislostí využívání zkušeností v procesu učení. Za tímto účelem bylo realizováno

Více

3. Hodnocení učitelů žáky

3. Hodnocení učitelů žáky 3. Hodnocení učitelů žáky V následujícím textu je naznačena strategie vedení Gymnázia Nymburk při přípravě hodnocení učitelů studenty a jeho spuštění. Jsou zde dále ukázány možnosti Aplikace MONITOR při

Více

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace Příklad dobré praxe 1 Název lekce: Plnění kompetencí za dané období Téma: Hodnocení stanovených kompetencí Cíl: Žák zhodnotí stanovené kompetence, pojmenuje a posoudí výsledky své práce. Metoda: Čtyři

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

SOUHRNNAÁ ZAÁVEČ RECČNAÁ ZPRAÁVA DODATEK

SOUHRNNAÁ ZAÁVEČ RECČNAÁ ZPRAÁVA DODATEK III. MATERIÁL SOUHRNNAÁ ZAÁVEČ RECČNAÁ ZPRAÁVA DODATEK Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Zíka Jiří

Více

Příloha tiskové zprávy Praha, 3. listopadu 2010. Děti a zájmová sdružení. Výsledky průzkumu a komentáře projekt Není nám to jedno!

Příloha tiskové zprávy Praha, 3. listopadu 2010. Děti a zájmová sdružení. Výsledky průzkumu a komentáře projekt Není nám to jedno! Příloha tiskové zprávy Praha, 3. listopadu 2010 Výsledky průzkumu a komentáře projekt Není nám to jedno! Děti a zájmová sdružení Otázka č. 1 - Navštěvuješ nějaký zájmový kroužek? Z výsledků průzkumu je

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062.

Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062. Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062. Názory studentů a pracujícáích edagogů na Další vzdělávání pedagogických pracovníků (projekt je spolufinancován

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ VE VÝUCE A VĚDĚ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ VE VÝUCE A VĚDĚ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE Články ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ VE VÝUCE A VĚDĚ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE Drahomíra Kraťková, Jana Motyková, Jarmila Baštová I. Úvod Z obecného hlediska vychází

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Kariérový kompas 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Dotazník Kariérový kompas sleduje osm dílčích škál v oblasti pracovní motivace:

Více

KEA 2010/2011. Průběh vzdělávání (kvalita výuky) - rodičovský dotazník BGLMV 4. A 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

KEA 2010/2011. Průběh vzdělávání (kvalita výuky) - rodičovský dotazník BGLMV 4. A 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10 Průběh vzdělávání (kvalita výuky) - rodičovský dotazník 9 8 7 6 1 Odpovídá škola Vašim potřebám? Jste spokojen/a s kvalitou výuky cizích jazyků? Jste spokojen/a s kvalitou výuky matematiky? Jste spokojen/a

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1, Litoměřice Jméno a příjmení ředitele Miloš Štyks Telefon na ředitele 736645758

Více

PŘÍLOHA P III: VÝSLEDKY ODPOVĚDÍ V DOTAZNÍKU I. STUPEŇ

PŘÍLOHA P III: VÝSLEDKY ODPOVĚDÍ V DOTAZNÍKU I. STUPEŇ PŘÍLOHA P III: VÝSLEDKY ODPOVĚDÍ V DOTAZNÍKU I. STUPEŇ Dotazníkové položky 1 9 Tabulka 17: Kategorie Celkový vztah ke škole a. Naše škola se mi líbí Chodím rád do této školy Jsem pyšný na naši školu Raději

Více

Rizika nákupu spotřebního zboží

Rizika nákupu spotřebního zboží 28. Výsledky průzkumu č. 28 AMSP ČR Rizika nákupu spotřebního zboží AMSP ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR zorganizovala výzkum zabývající se vnímání rizikovosti nákupu spotřebního zboží v české populaci

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Mapa školy 2013 interpretace výsledků, porovnání s výsledky z roku 2009 a 2006

Mapa školy 2013 interpretace výsledků, porovnání s výsledky z roku 2009 a 2006 Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha východ Bezručova 346, 251 64 Mnichovice Mapa školy 2013 interpretace výsledků, porovnání s výsledky z roku 2009 a 2006 1) Cíle školy R: naučit se učit

Více

PŘÍLOHY. Příloha I- Počet uživatelů internetu v ČR (starší 16let) v letech 2006-2011. Zdroj: ČSÚ, 2011a (vlastní zpracování)

PŘÍLOHY. Příloha I- Počet uživatelů internetu v ČR (starší 16let) v letech 2006-2011. Zdroj: ČSÚ, 2011a (vlastní zpracování) PŘÍLOHY Příloha I- Počet uživatelů internetu v ČR (starší 16let) v letech 2006-2011 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Zdroj: ČSÚ, 2011a (vlastní zpracování) Příloha II- Seznam slevových

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y

H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Biskupského gymnázia v Ostravě jsou stanovena ve Školním řádu Biskupského

Více

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 Průzkum veřejného mínění Vzorek 607 Pohlaví 53% 47% Průzkum veřejného mínění, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel

Více

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ CO CHCEME

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ CO CHCEME ČESKÉ ŠKOLSTVÍ CO CHCEME PREAMBULE Českomoravský odborový svaz pracovníků školství v souladu se svým posláním věnuje pozornost vzdělávací soustavě ČR a její činnosti. Cílem aktivit odborového svazu v tomto

Více

POHLEDY NA AG LETOS POSLEDNÍ SKAUTI NA AG GENIUS LOCI AG STUDENTI POZDRAV RA- DOST A DOBRO JSTE SPOKOJENÍ NA AG? VAŠE ODPOVĚDI

POHLEDY NA AG LETOS POSLEDNÍ SKAUTI NA AG GENIUS LOCI AG STUDENTI POZDRAV RA- DOST A DOBRO JSTE SPOKOJENÍ NA AG? VAŠE ODPOVĚDI DM-AG reportáž SKAUTI NA AG AG reportáž POZDRAV RA- DOST A DOBRO Fotoreportáž GENIUS LOCI AG STUDENTI Ankety JSTE SPOKOJENÍ NA AG? VAŠE ODPOVĚDI AG reportáž AG ZVENČÍ Absolventi JAKUB HLADKÝ (PO SVOJEM)

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ ODDĚLENÍ PŘEKLADŮ A TLUMOČENÍ. V Praze dne 30. června 2009

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ ODDĚLENÍ PŘEKLADŮ A TLUMOČENÍ. V Praze dne 30. června 2009 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ ODDĚLENÍ PŘEKLADŮ A TLUMOČENÍ V Praze dne 30. června 2009 ÚVOD Oddělení překladů a tlumočení jazykové agentury Channel Crossings uspořádalo na přelomu května a června rozsáhlý

Více

Projekt Tandem training Manuál reflektující zkušenosti a shrnující příležitosti a výhody stínování a jeho další možné využití

Projekt Tandem training Manuál reflektující zkušenosti a shrnující příležitosti a výhody stínování a jeho další možné využití Projekt Tandem training Manuál reflektující zkušenosti a shrnující příležitosti a výhody stínování a jeho další možné využití Autor: Martin Dobeš 2012 1 Hlavní řešitel projektu: V-studio, s.r.o. http://www.v-studio.cz/

Více

Výstupy anket k párové výuce od školního roku 2012/2013

Výstupy anket k párové výuce od školního roku 2012/2013 Výstupy anket k párové výuce od školního roku 2012/2013 A. Podněty škole: 1. Důraz na roli hlavního učitele Ve třídách, kde je do vyučování zapojen párový učitel, je role třídního učitele jako hlavního

Více

Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o.

Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o. Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Autoevaluační zpráva Střediska volného času za školní rok 2014/2015 Zpráva se věnuje hodnocení činnosti a aktivit Střediska volného

Více

Tabulky s výslednými percentily

Tabulky s výslednými percentily Tabulky s výslednými y Jedním z výstupů dotazníkového šetření Mapa školy je i tabulka s otázkami a em, kterého vaše škola dosáhla ve srovnání s ostatními zapojenými školami. Abyste získali jasnou představu

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY AUTOEVALUACE

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY AUTOEVALUACE VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY AUTOEVALUACE Na základě projednání problematiky evaluace na pedagogické radě konané dne 29.8. 2005 se bude vlastní hodnocení školy uskutečňovat na naší škole vždy po uplynutí dvou

Více

Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče. březen 2016

Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče. březen 2016 Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče březen 2016 Shrnutí 2 Parametry ankety Zájem o gymnázia Zájem o předměty Ankety se zúčastnilo: 78 žáků 5. tříd 119 rodičů žáků 83 rodičů 5. tříd 9 rodičů 4.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 Ovčárecká 374, 280 02 Kolín V. Identifikátor školy: 600 045 391 Zřizovatel: Město Kolín,

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání Otázky o nemocech a zdravotních omezeních souvisejících s výkonem stávajícího nebo předcházejícího zaměstnání byly pokládány všem zaměstnaným

Více

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor kód školy: DHSV1

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor kód školy: DHSV1 ANALYTICKÁ ZPRÁVA Mapa školy leden a únor 2016 kód školy: DHSV1 typ školy: Pouze 1. stupeň Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 25. ledna

Více

INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I

INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA I analýza výsledků z projektu MAPA ŠKOLY 2013 Základní škola, Komenského 95, Lázně Bělohrad (CFKO) Analýza Mapy školy Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa školy

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ MAPY ŠKOLY. Percentilové tabulky. Základní škola (kód školy: AJLU)

ANALÝZA VÝSLEDKŮ MAPY ŠKOLY. Percentilové tabulky. Základní škola (kód školy: AJLU) ANALÝZA VÝSLEDKŮ MAPY ŠKOLY Percentilové tabulky Základní škola () Tabulky s výslednými percentily Jedním z výstupů dotazníkového šetření Mapa školy je i tabulka s otázkami a percentilem, kterého vaše

Více

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy 2016/2017. kód školy: BKRT1

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy 2016/2017. kód školy: BKRT1 ANALYTICKÁ ZPRÁVA Mapa školy 2016/2017 kód školy: BKRT1 typ školy: Nerozlišené ZŠ Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo ve školním roce 2016/2017.

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Dotazník pro učitele fyziky základních a středních škol v České republice

Dotazník pro učitele fyziky základních a středních škol v České republice I. Osobní údaje Dotazník pro učitele fyziky základních a středních škol v České republice 1. Zapište do záznamového listu, zda jste 1 muž / 2 žena 2. Uveďte do záznamového listu svůj věk 3. Podle následujícího

Více

Moji žáci nepíší domácí úkoly. Co se s tím dá dělat?

Moji žáci nepíší domácí úkoly. Co se s tím dá dělat? Ostravská univerzita Filozofická fakulta katedra germanistiky Rozšiřující studium německého jazyka 2005/2006 Didaktika Moji žáci nepíší domácí úkoly. Co se s tím dá dělat? 28. 4. 2006 Lucie Dostálová dostalovalucie@seznam.cz

Více

Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna Digitalizace ho vysílání IV. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha prosinec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o m m vysílání. Technické parametry příjmu

Více

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy 2016/2017. kód školy: DGIV1

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy 2016/2017. kód školy: DGIV1 ANALYTICKÁ ZPRÁVA Mapa školy 2016/2017 kód školy: DGIV1 typ školy: Pouze 1. stupeň Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo ve školním roce

Více

Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod.

Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Pracovníci

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROKY 2015-2018 Č.j. 73/2015 Projednala provozní porada pedagogických pracovníků dne : 24.8.2015 Školská rada dne : 17.9.2015 Účinnost dokumentu: 1.9.2015 Vypracoval: Mgr.Radomír

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 1.máje 2, 78985 Mohelnice Charakteristika školy Škola zahájila svou činnost v roce

Více

Klasifikační řád. Čl.1 Předmět úpravy. Čl.2 Základní ustanovení o klasifikaci prospěchu

Klasifikační řád. Čl.1 Předmět úpravy. Čl.2 Základní ustanovení o klasifikaci prospěchu Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Klasifikační řád Cílem klasifikačního řádu je stanovit kritéria pro hodnocení a klasifikaci vědomostí a dovedností v aplikaci

Více

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016 DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva Duben 2016 Výzkumné pozadí AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Náchod, Komenského

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU /VŠ V. Krasnický a tým KA05 1 Úvod Jak najít cestu ke své cílové skupině? Jak ji zaujmout? To jsou otázky, které

Více