Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62"

Transkript

1 1. Poslání Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 Posláním služby je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava Kunčičky bezpečný prostor, odbornou pomoc a podporu pro rozvoj osobnosti, a tím přispívat ke schopnosti klienta samostatně řešit své problémy. 2. Cíle a cílová skupina poskytované služby 2.1. Cílová skupina Služba je určena dětem a mládeži: ve věku 6 18 let, které žijí a pohybují se především v lokalitě Ostrava Kunčičky které tráví většinu svého volného času na ulici, v neorganizovaných partách, protože se většina nemůže nebo nechce zapojit do standardních volnočasových aktivit a dává přednost pasivnímu trávení volného času které vyrůstají v málo podnětném sociálním prostředí, jsou ohrožené rizikovým chováním (kriminalita, zneužívání návykových látek, násilí, diskriminace, záškoláctví, nezaměstnanost apod.) nebo se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (nízká vzdělanost a dlouhodobá nezaměstnanost rodičů, život především ve vyloučené lokalitě, problémy ve škole, ve vztazích apod.) 2.2. Cíle služby poskytovat zázemí a motivaci ke smysluplnému trávení volného času a realizaci vlastních aktivit podporovat a motivovat ke vzdělávání podporovat a motivovat k uplatnění na trhu práce poskytovat možnosti setkat se s prostředím, lidmi a institucemi mimo vyloučenou lokalitu Ostrava Kunčičky předcházet vzniku rizikového chování vyplývající z nepříznivé sociální situace, případně minimalizovat jeho dopady prostřednictvím preventivních činností 2.3. Základní principy poskytovaných služeb Respekt k hodnotám společnosti (víra a láska, vztahy, rodina, svoboda a odpovědnost, kvalita a odbornost, důvěryhodnost a transparentnost, hospodárnost) 1

2 Mlčenlivost pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí (informace se nešíří) Flexibilita pracovníci reagují a zohledňují individuální potřeby každého jednotlivce Respekt respektování práv, potřeb, zájmů, názorů a rozhodnutí klienta Dodržování etického kodexu sociálních pracovníků ČR Nízkoprahovost o Časová a prostorová dostupnost Provozní doba služby odpovídá potřebám klientů. Služba je poskytována v místě, které je pro ně dosažitelné (v lokalitě, kde žijí nebo kde se pohybují) o Bezplatnost nabízené činnosti jsou poskytovány zdarma o Anonymita klienti mají právo zůstat v anonymitě (stačí uvést jméno/přezdívku) o Dobrovolnost klienti mohou přicházet a odcházet v rámci provozní doby podle svého uvážení. Klient není povinen zapojit se do připravených činností) o Rovný přístup pracovníci přistupují ke všem stejně 3. Popis prostředí, kde se služba nachází Zařízení je určeno pro děti pohybující se především v lokalitě ostravské městské čtvrti Kunčičky. Dětem, které tráví většinu svého volného času na ulici, v neorganizovaných partách. Dětem, vyrůstajícím ve slabém, málo podnětném sociálním prostředí, ohroženým rizikovým chováním (kriminalita, zneužívání návykových látek, násilí, diskriminace, záškoláctví, nezaměstnanost apod.) nebo nacházejícím se v obtížné životní situaci (narušené rodinné, partnerské, vrstevnické vztahy, nízká sociální a životní úroveň, problémy ve škole, v zaměstnání apod.). 4. Technické zajištění poskytování služby (prostorové a materiálové) 4.1. Adresa a dopravní dostupnost Služba je poskytována v prostorách objektu Křesťanského sboru Ostrava Kunčičky, Bořivojova 620/29, Ostrava Kunčičky, Nachází se 50 m od tramvajové zastávky MHD Kunčičky kostel a přibližně 400 m od tramvajové a autobusové zastávky MHD Vratimovská Popis prostorového zázemí Prostory v nichž je služba realizována zahrnují: Prostor klubu je 63 m2. Má samostatný vchod. Je vybaven odnímatelným nábytkem (stoly, židle). Místnost pokrývá zátěžový koberec. Vedle klubu je kuchyně s možností přípravy čaje a distribuce drobných balených sladkostí. Součásti budovy je oplocené hřiště o rozměrech 450 m2. Na hřišti je i houpačka pro tři osoby. Vedle klubovny je kontaktní místnost velikosti 15 m2. Pro specifické programy je k dispozici další klubovna o rozloze 40 m2. Při mimořádných aktivitách je možno využít další prostory budovy Křesťanského sboru o výměře 300 m2. Materiálové vybavení sportovní náčiní (míče, lana, florbalové hole, freesbee), hudební 2

3 nástroje (klávesy, kytara), společenské hry, data projektor, hifi věž, 2 počítače, elektronické šipky, stolní fotbálek, stolní tenis, výtvarné potřeby. Prostory jsou vytápěny ústředním topením s vlastním kotlem na plyn. Zázemí pracovníků tvoří kancelář vybavená stoly, židlemi, skříněmi, tiskárnou, kopírkou a PC. K dispozici je jedno WC a 3 umyvadla pro dívky a 1 WC, 4 pisoáry a 2 umyvadla pro chlapce. Pro personál jsou vyhrazena zvláštní WC, které je pro klienty nepřístupné. 5. Personální zajištění služby Viz samostatné přílohy 6. Popis realizace služby 6.1. Způsob poskytování služby Základní činnosti jsou poskytovány bezplatně. Služba je poskytována anonymně. Pravidelná návštěva zařízení není podmínkou k poskytování služby. Klienti mohou do zařízení přijít a zase z něj odejít kdykoliv v průběhu otevírací doby. Mají možnost volby aktivity, mohou také jen využívat bezpečného prostoru (prostý pobyt v klubu), aniž by některé z nabízených aktivit využili. O klientech je vedena jen nejnutnější dokumentace evidence ústních dohod s osobními cíli klientů, revizemi cílů apod., dále jsou zaznamenávány statistické údaje, jako je docházka, počty výkonů apod. Tato dokumentace je vedena pod přezdívkou. Mají k ní přístup jen pověření pracovníci. Klienti mohou do své dokumentace nahlížet Čas poskytování služby Free klub KAMARÁD (věk 6 10 let) Pondělí Středa: 13:30 16:00 Free klub FRIEND (věk let) Pondělí Středa: 15:30 18:00 Jedenkrát měsíčně je v úterý od 17:00 18:00 omezená otevírací doba jen pro individuální jednání s klienty. Překrývání otevírací doby u obou věkových skupin je realizováno z důvodu efektivnějšího využití otevírací doby v případě kolísavého zájmu jedné či druhé cílové skupiny. 3

4 V období školních prázdnin může být standartní otevírací doba Free klubů snížena z důvodu nabídky prázdninových pobytů a výletů realizovaných ve spolupráci s volnočasovým střediskem Pavučiny o.p.s. nebo čerpání dovolené pracovníků zařízení Služby, které zařízení poskytuje Kontakt Poskytnutí prostoru. Příchod klienta do klubu na alespoň 10 minut bez ohledu na to, zda se zapojí do nabízených aktivit. Kontakt je zapisován všem klientům, kteří toho dne navštíví (i opakovaně) zařízení = docházka. Kontaktní práce Kontakt klienta s pracovníkem, který má podobu rozhovoru nebo sdílení společných aktivit, pro navázání a prohloubení vztahu mezi klientem a pracovníkem. Situační intervence Sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem, které vznikají v prostoru zařízení. Pracovník při nich vstupuje do interakcí, které nastávají mezi klienty, přináší podněty, reflektuje situaci a používá další techniky, které vytváří či zvýrazní výchovný efekt situace. Poradenství Pomoc při řešení aktuálních problémů a zvyšování schopnosti klienta tyto problémy řešit. Zaměřuje se na vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží (vztahy, rodina, sex, návykové látky, škola, volný čas, sociálně právní a jiné). Informační servis Jde o zajištění přístupu k veřejně přístupným informacím, pomoc klientovi, aby těmto informacím porozuměl a uměl je použít. Je zaměřen na základní témata (škola, rodina, brigády ) nebo sociálně právní a zdravotní témata (bezpečné sexuální chování, rizika užívání návykových látek )) Pomoc v krizi Pomoc při orientaci a řešení krizových životních situací klienta (rozchod, útěk z domova, šikana ve škole, akutní zneužití alkoholu a drog). Např. když přijde klientka, že přišla o nejlepší kamarádku a teď je úplně sama. Zprostředkování dalších služeb (doprovod) Dojednání návazné služby v zařízeních návazné péče, fyzický doprovod do těchto zařízení a asistenci při jednáních v těchto zařízeních. Jednání s institucí ve prospěch klienta Jedná se o kontakt pracovníka (ústní, telefonický, písemný) se zařízeními návazné péče nebo dalšími institucemi, se kterými klient řeší další situace, ve kterých se ocitá (úřad práce, úřad města, lékař, poradny) Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím klienta (nejlépe za jeho přítomnosti). 4

5 Práce se skupinou Cílená aktivita poskytovaná skupině klientů, zaměřená na rozvoj psychosociálních dovedností, časově (prostorově) ohraničená. Účast na akci Společná účast na akci pořádané pro klienty naším nebo jiným zařízením (sportovní turnaje, taneční vystoupení, kulturní akce) Volnočasové aktivity Nabídka základních volnočasových prostředků pro trávení volného času. Pomoc s přípravou do školy Pomoc s domácími úkoly, příprava na přijímací zkoušky nebo reparát, pomoc s přípravou referátů, procvičování a opakování probraného učiva Činnosti v rámci poskytované služby Ve Free klubech jsou poskytovány tyto základní činnosti: a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační služby a. Volnočasové aktivity b. Kontaktní práce c. Pomoc s přípravou do školy d. Situační intervence e. Práce se skupinou b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a. Účast na akci b. Zprostředkování dalších služeb (doprovod) c) Sociálně terapeutické činnosti a. Poradenství b. Krizová intervence d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a. Jednání s institucí ve prospěch klienta b. Informační servis Kromě základních činností mohou být klientům Free klubech nabízeny také fakultativní činnosti, např. výlety, sociálně rehabilitační pobyty, návštěvy bazénu. Na těchto činnostech se klienti podílejí poměrnou finanční částkou, která zohledňuje sociální situaci cílové skupiny. Nabídka aktuálních fakultativních činností je vyvěšena na viditelném místě v klubu a klienti jsou v dostupné míře individuálně informování Jednání se zájemcem o službu 5

6 Zájemci o službu přicházejí do zařízení na základě podnětu svých kamarádů a vrstevníků, osobního kontaktu s pracovníky Pavučiny, po absolvování programů primární prevence na škole lektorem Pavučiny, který je pozve lektor, na základě informačního letáku. V procesu jednání se zájemcem o službu je zájemce informován o tom, kdo jsme, pro koho tu jsme a o bezplatnosti poskytovaných služeb. Prvokontakt a další kontakty vedoucí k uzavření ústní smlouvy proběhnou během 2 3 setkání Postup při jednání se zájemcem o službu 1. Setkání Prvokontakt seznámení se o pracovník se představí o zjistí, zda zájemce spadá věkově a bydlištěm do cílové skupiny, pro kterou je služba určena o zeptá se, jak má zájemce o službu oslovovat seznámení s prostorem o kde je WC, kde se může a kde se nesmí pohybovat na zahradu, do kontaktní místnosti a do kuchyně jen s vedoucím za hnědé dveře (do sborových prostorů) vstup zakázán seznámení se základní nabídkou služeb o využití prostoru a zařízení klubu o zapojení se do volnočasových aktivit o základní poradenství o rozhovory s pracovníky seznámení s otvírací dobou zájemce o službu je upozorněn, že si musí hlídat své věci, za jejichž ztrátu či poškození neručíme pracovník nabídne zájemci o službu leták, kde jsou uvedeny základní informace o poskytované službě Setkání Rozhovor probíhající v kontaktní místnosti, ve kterém je zájemce o službu informován, že s pracovníkem směřují k uzavření smlouvy: vysvětlení co je to Free klub o poslání o principy NZDM (nízkoprahovost) zjištění nepříznivé sociální situace zájemce o službu o pomocí otázek a kartiček s výroky klientů o různých nepříznivých situací. Např.: Často se nudím, Nemám moc kamarádů, Cítím se sám, Nemám si s kým popovídat o tom, co prožívám, Často se biju, Chovám se hnusně ke druhým, Nerozumím si se svým klukem/holkou, Chtěl/a bych si najít holku/kluka, Někdo mě otravuje na FB /přes telefon a já nechci, aby to dělal, Druzí se mi posmívají, Naši se dost hádají, Naši často pijí alkohol, Rodiče po mně často křičí, Budu mít 6

7 dítě, Občas něco ukradnu, Mám špatné známky, Propadám ve škole, Nevím, kam na střední, Chtěla/a bych si najít práci, Kouřím trávu, Celkem často piju alkohol, Kouřím a chci přestat, Zkoušel/a jsem i tvrdé drogy, Trápí mě moje zdraví, jiné. seznámení s nabídkou sociálních služeb seznámení s pravidly, právy a povinnostmi zájemce o službu je informován o tom, že pracovníci jsou povinni vést o spolupráci s ním své záznamy zájemce může do dokumentace o své osobě nahlížet vysvětlení, jak si může stěžovat Jednání probíhá nenásilnou formou, není nutné zájemce o službu ihned zahrnout všemi informacemi, pokud o to neprojevuje zájem. Pracovník přizpůsobí výklad věku a rozumovým schopnostem zájemce o službu a vždy se ubezpečí (např. kontrolními otázkami zpětná vazba) o tom, že zájemce o službu jeho výklad pochopil a případné nejasnosti mu objasní. Jednání se zájemcem o službu by mělo vést k uzavření ústní smlouvy Odmítnutí zájemce o službu Zájemci může být odmítnuto poskytování služeb z těchto důvodů: - zájemce nespadá do cílové skupiny - zájemce má zájem o službu, která není poskytována - kapacita zařízení neumožňuje poskytnutí služeb dalšímu zájemci či klientovi K momentálnímu (časově omezenému) odmítnutí poskytnutí služeb může dojít z těchto důvodů: - akutní intoxikace zájemce/klient je pod vlivem alkoholu nebo omamné látky (i při podezření na tuto skutečnost) - zájemce/klient porušil daná pravidla v zařízení - zájemce/klient má na danou dobu zákaz vstupu do zařízení 6.6. Způsob uzavírání dohody se zájemcem o službu V případě, že zájemce o službu patří do definované cílové skupiny a pracovníci jsou kompetentní k pomoci při řešení jeho problému, který vyplývá z nepříznivé sociální situace, pracovník se zájemcem o službu uzavře ústní Smlouvu o poskytování služby. Smlouvu se zájemcem o službu uzavírá sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách ve spolupráci se sociálním pracovníkem. O uzavření smlouvy je pořízen zápis do evidenčního programu PEPA. Záznam o ústní smlouvě zapisuje pracovník, který smlouvu uzavíral a to za přítomnosti klienta Postup při uzavírání Smlouvy 7

8 1) Pracovník si ověří, zda zájemce o službu má všechny informace a poskytne mu prostor k dotazům. Ujistí se, že rozumí a zná: a. podmínkám a obsahu poskytování služby b. místu a času poskytování služby c. tomu, že služba je poskytována bezplatně 2) Pracovník ujistí zájemce o tom, že může využívat prostory klubu a že tento prostor je pro něj bezpečný. 3) Pracovník uvědomí zájemce, že v prostorách je poskytována sociální služba, která může zlepšit jeho nepříznivou sociální situaci. 4) V průběhu jeho návštěv si spolu domluví osobní cíl, na kterém budou pracovat. 5) Uzavřením smlouvy se stává zájemce o službu klientem poskytované služby. Smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců s možností dalšího prodloužení Závazky vyplývající ze smlouvy Závazky pracovníka: 1) Společně s klientem stanovit osobní cíl, kterého chce klient dosáhnout. 2) Spolu s klientem domluvit jednotlivé kroky vedoucí k naplnění osobního cíle a upozornit klienta na rizika, které sebou řešení problémů může přinést. 3) Poskytovat klientovi podporu, která vede k nezávislosti klienta na službě. Práva a povinnosti klienta: 1) Klient má právo neposkytnout své osobní údaje a být veden anonymně. 2) Zavazuje se dodržovat pravidla a podmínky poskytované služby. 3) Společně s pracovníkem stanovit osobní cíl, kterého chce klient dosáhnout. 4) Plnit dílčí kroky a cíle a aktivně spolupracovat s pracovníkem. 5) Klient může kdykoliv změnit svůj osobní cíl nebo odstoupit od smlouvy. 6) Klient má možnost podat stížnost na poskytování sociálních služeb nebo na pracovníky. 7) Klient může po domluvě s pracovníkem kdykoliv nahlédnout do dokumentace PEPA. Souhlas s poskytnutím osobních údajů: Klient může poskytnutou osobní údaje jméno, příjmení, rok narození pokud ho zná, pro účely zařazení do Free klubu pro danou věkovou skupinu. Tyto údaje nejsou ze strany zařízení nijak ověřovány. V případě, že klient nesouhlasí s poskytnutím výše uvedených údajů, není omezeno jeho právo na uzavření smlouvy Důvody ukončení smlouvy Smlouva může být ukončena z těchto důvodů: 1) Dosažení cíle 2) Klient nespadá do cílové skupiny 3) Vypršení platnosti a neprodloužení smlouvy 4) Rozhodnutí klienta 8

9 5) Pokud klient nebude plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy, může pracovník jednostranně dohodu ukončit. Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to s okamžitou platností. Ústní vypovězení smlouvy je oprávněn přijmout kterýkoliv odborný pracovník zařízení a je o výpovědi pořízen záznam do evidenčního systému organizace. Poskytovatel může smlouvu vypovědět z těchto důvodů: a) klient závazně nebo opakovaně poruší pravidla zařízení nebo práva ostatních klientů (např. šikana, trestná činnost v prostorách zařízení, úmyslné poškozování majetku, konzumace nebo distribuce alkoholu či omamných látek v prostorách zařízení, napadení jiného klienta, napadení pracovníka ) b) jestliže se klient chová k pracovníkům zařízení způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí c) klient nadále nespadá do cílové skupiny d) v případě závažných překážek ze strany poskytovatele (např. z důvodů snížení finančních prostředků a v důsledku toho nedostatek pracovníků) e) v případě ukončení poskytování sjednaného typu služby Každé vypovězení dohody ze strany poskytovatele musí být předem projednáno celým týmem pracovníků, případně konzultováno se supervizorem, a odsouhlaseno ředitelem organizace. K předání vypovězení smlouvy klientovi jsou oprávněni jen sociální pracovníci. Vypovězení ústní smlouvy je realizováno ústní formou a je o něm pořízen záznam do evidenčního systému organizace. Klientovi je oznámeno ukončení služby a důvody, které k tomu zařízení vedly. Pracovník je povinen ověřit, zda klient porozuměl uvedeným důvodům a je li s ukončením služby srozuměn. Klientovi jsou doporučeny návazné služby v rámci organizace či jiný poskytovatel obdobných služeb. Pokud byla výpověď ze strany poskytovatele dána z důvodů a) nebo b), je platná na dobu 6 měsíců. Po uplynutí 6 měsíců ode dne ukončení poskytování služby se může klient opět stát zájemcem o službu Zapojení klientů do rozhodování Klient má možnost uplatnit vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí v těchto oblastech: - výběr služby - ukončení poskytování služby - uzavírání dohody - projevit nesouhlas, podat stížnost - výběr konečného řešení své situace - výběr možnosti uplatňovaných sankcí v případě, kdy to pravidla umožňují - podílet se na tvorbě aktivačních programů - forma poskytnuté služby 9

10 - výběr pracovníka, který mu službu poskytne - způsob využití volnočasových aktivit, vybavení a prostoru zařízení, pokud to není v rozporu s pravidly zařízení - spolupráce na výzdobě a vybavení interiéru - podávat návrhy na případné změny otevírací doby, rozšíření služeb a vytvoření pravidel 6.8. Vyřizování stížností klientů Každý klient má právo stěžovat si na kvalitu a způsob poskytování sociální služby. Stížnost se může týkat průběhu služby (provozního charakteru) nebo chování a jednání pracovníků Formy podávání stížnosti Stížnost může klient podat: osobně telefonicky písemně, dopisem nebo e mailem anonymně prostřednictvím zvoleného zástupce příbuzní nebo další osoby 1. Osobní stížnost přijímají pracovníci klubu, kteří ji zaznamenají do Knihy stížností, která je uložena v kanceláři služby. 2. Písemně si může klient stěžovat: a. do schránky umístěné v prostorách klubu b. předáním písemné stížnosti pracovníkovi Free klubu c. zasláním stížnosti vedoucímu klubu em na d. nebo poštou na adresu Pavučina o.p.s., Free klub, Bořivojova 29, Ostrava Kunčičky e. zasláním stížnosti řediteli společnosti em na nebo poštou na adresu Pavučina o.p.s., Ředitel, Bořivojova 29, Ostrava Kunčičky 3. Telefonicky si může klient stěžovat na tel. čísle: (vedoucí Free klubu). 4. Pro anonymní stížnosti je umístěna objektu poskytovatele schránka, kterou vedoucí služby každodenně kontroluje Kompetence v řešení stížnost Podle druhu podané stížností v článku se určuje způsobilost osoby k řešení dané stížnosti. Stížnost na průběh služby řeší vedoucí služby spolu s ostatními pracovníky klubu. 10

11 Stížnost na chování a jednání pracovníků na klubu vyřizuje vedoucí sociální práce mimo stížnosti týkající se jeho samotného. Tyto stížnosti musí být předány k řešení řediteli společnosti Lhůta vyřízení stížnosti Je li stížnost podána ústně, bude odpověď sdělena ústně do 14 dnů pracovníkem, v jehož kompetenci je řešení dané stížnosti. Je li stížnost podaná písemně, bude odpověď doručena písemně do 14 dnů pracovníkem, v jehož kompetenci je řešení dané stížnosti. Ve zvlášť závažných případech může být lhůta pro vyřízení stížnosti prodloužena kompetentním pracovníkem až na 30 dnů a případně změněn i způsob doručení odpovědi oproti standardnímu postupu. Odpověď na anonymní stížnosti je vyvěšena na nástěnce ve vestibulu nejpozději 10 dnů od přijetí žádosti Odvolání proti stížnosti Pokud stěžovatel není spokojen s odpovědí na svoji stížnost, má právo se odvolat k nadřízenému nebo nezávislému orgánu, jehož uvedení je povinnou součástí odpovědi. Odvolání musí podat písemně do 5 dnů od doručení odpovědi. Hierarchická struktura k možnému odvolání k nadřízeným orgánům: a. Vedoucí sociální práce b. Ředitel společnosti c. Správní rada společnosti Možnost odvolání k nezávislému orgánu: d. Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor sociálních věcí Registrace sociálních služeb, 28. října 117, Ostrava, Telefon: e. Kancelář veřejného ochránce práv Údolní 39, Brno, Telefon: Informování o službě Potencionální klienti jsou informováni ve vybraných školách (při realizaci programů primární prevence), výrazný podíl v informování o službě mají stávající klienti, kteří informují své kamarády. Provozujeme vlastní webové stránky Informace o nabídce Free klubu jsou umístěny ve třídách základní školy v Ostravě Kunčičkách. Informace o Free klubu jsou k dispozici v katalogu sociálních služeb Komunitního plánu sociálních služeb v Ostravě ( 11

12 Při podávání informací zejména laické veřejnosti jsou pracovníci povinni respektovat organizací daná pravidla pro prevenci stigmatizace klientů. 7. Organizační struktura Viz samostatná příloha 8. Zajištění podpory a dalšího vzdělávání zaměstnanců Pracovníci mají zajištěnu supervizi externího supervizora. Supervize bývají individuální, týmové a případové. Pavučina o.p.s. má vypracované metodické postupy tvorby individuálních vzdělávacích plánů pracovníků. O účasti pracovníka na konkrétním školení rozhoduje ředitel Pavučiny. Vhodné kurzy, semináře, stáže a jiné možnosti dalšího vzdělávání v souladu s danými požadavky, aktuálními potřebami pro službu a aktuálními potřebami či požadavky konkrétního pracovníka vybírá vedoucí sociální práce. Plán vzdělávání pro konkrétní pracovníky vytváří vedoucí sociální práce na základě konzultace s ředitelem a pracovníky. V případě, že se v týmu objeví akutní potřeba a není možné ji naplnit z nabídky jiných organizací, vedoucí sociální práce (po konzultaci s ředitelem) zorganizuje vnitřní vzdělávání tak, že zajistí lektora přímo do zařízení. 12

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,

Více

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Více

POPIS PROJEKTU NZDM PIXLA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PLZNI

POPIS PROJEKTU NZDM PIXLA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PLZNI Poskytovatel: Ponton, občanské sdružení, z.s. Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Název a místo zařízení poskytované sociální

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU Poskytovatel : Sociální služby města Havlíčkova Brodu Poradna pro seniory Odborné sociální poradenství dle 37 zákona č. 108 /2006 Sb. Stručná charakteristika služby Poskytovatel sociálních služeb Sociální

Více

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NZDM

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NZDM NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO: 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 62 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NZDM Maják Luka nad Jihlavou,

Více

Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. COOLna. Zařízení

Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. COOLna. Zařízení Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež COOLna Zařízení NZDM Coolna Prachatice 383 01 Tel. 732 533 909 Mail: coolna@portusprachatice.cz Realizátor: Bc. Erika Švehlová www.portusprachatice.cz

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Název zařízení Centrum motivace a stimulace Veřejný závazek Poslání služby Centra motivace a stimulace IQ Roma servisu:

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním nízkoprahového zařízení

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele Název služby 37 Působnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v jednacím řízení s uveřejněním s názvem Sociální služby pro

Více

Česká asociace pro analytickou psychologii. se sídlem Dykova 26, 636 00 Brno. Etický kodex

Česká asociace pro analytickou psychologii. se sídlem Dykova 26, 636 00 Brno. Etický kodex Česká asociace pro analytickou psychologii se sídlem Dykova 26, 636 00 Brno Etický kodex 1. Preambule 1.1. Tento etický kodex slouží ke stanovení základních etických pravidel upravujících chování terapeutů,

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 59 kontaktní centra IDENTIFIKÁTOR: 5807132 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Kontaktní centrum ve Znojmě, Horní

Více

Dům Naděje Praha Vršovice Rybalkova 31, 101 00 Praha 10

Dům Naděje Praha Vršovice Rybalkova 31, 101 00 Praha 10 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 7341586 pobytová

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Denní stacionář NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro osoby se zdravotním postižením Gaudium,

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE (1) Uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče (dále jen dohoda) mezi pověřenou osobou (organizace, která má od krajského úřadu pověření k

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

V tomto prostoru se nachází technické zázemí pro pravidelnou i nepravidelnou činnost

V tomto prostoru se nachází technické zázemí pro pravidelnou i nepravidelnou činnost NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ BOUDA A.NZDM Bouda sociální služba ambulantní 1. Popis realizace poskytování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bouda, (dále jen NZDM Bouda),

Více

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ, VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENC I STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ, VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENC I STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ, VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENC I STÍŽNOSTÍ Obsahem dokumentu jsou pravidla podávání, vyřizování a evidence stížností, uživatelů Domovů pro seniory, Domovů se zvláštním režimem, Pečovatelské

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Fokus Praha, o. s. Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální rehabilitace 7802447 Terénní Ambulantní

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA Kontakt Poskytovatel sociální služby Osobní asistence Dačice Masarykova 295/I, 380 01 Dačice Telefon: 736 523 633 e-mail: domovinka.dacice@charita.cz pavlina.bacovska@charita.cz

Více

Popis realizace služby vnízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry

Popis realizace služby vnízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry Popis realizace služby vnízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry Veřejný závazek Charity Odry ohledně Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry dle zákona o sociálních službách

Více

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Následná péče. Vávrovická 70/77, 747 07 Opava, tel.

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Následná péče. Vávrovická 70/77, 747 07 Opava, tel. PROVOZNÍ ŘÁD Následná péče Tímto předpisem se ruší všechny dříve vydané verze tohoto předpisu. Platnost od: 21.3.2011 Podpis statutárního zástupce: PhDr. Ivana Strossová ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SLUŢBY

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 5184987 pobytová

Více

Elim Opava o.p.s. Rolnická 21A Opava

Elim Opava o.p.s. Rolnická 21A Opava POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NZDM NA HRANĚ Název a adresa provozovatele: Elim Opava, o.p.s., Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava Kateřinky Místo poskytování sociální služby: Nízkoprahový klub

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY (zkrácená verze) Úvodní ustanovení Vnitřní pravidla obsahují pravidla, předpisy a směrnice pro fungování asistenční služby Charity Hlučín, postup při jednání s klienty,

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Přijďte na testovací jízdu a vyhrávejte zájezdy každý týden

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Přijďte na testovací jízdu a vyhrávejte zájezdy každý týden Úplné znění podmínek soutěže FIAT Přijďte na testovací jízdu a vyhrávejte zájezdy každý týden I. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou závaznou úpravu pravidel soutěže Fiat VYHRAJTE ZÁJEZD

Více

Vyúčtování dotace poskytnuté Jihomoravským krajem a Závěrečná zpráva o realizaci služby za rok 2011. Závěrečná zpráva o realizaci služby

Vyúčtování dotace poskytnuté Jihomoravským krajem a Závěrečná zpráva o realizaci služby za rok 2011. Závěrečná zpráva o realizaci služby Vyúčtování dotace poskytnuté Jihomoravským krajem a Závěrečná zpráva o realizaci služby za rok 2011 Závěrečná zpráva o realizaci služby Osnova: 1. Příjemce dotace 1.1. Název, IČ Sdružení pěstounských rodin,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Personální a organizační zajištění sociální služby

Personální a organizační zajištění sociální služby Personální a organizační zajištění sociální služby SQ 9 1. Personální politika příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Golovinova 1559, 432 01 Kadaň má za cíl zajistit kvalifikovaný

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

Etický kodex pracovníků

Etický kodex pracovníků Etický kodex pracovníků REMEDIA PLUS o.p.s. terénní služby REMEDIA PLUS, o.p.s. Všichni pracovníci, kteří chtějí pracovat v sociálních službách, jsou trestně a morálně bezúhonní. Trestní bezúhonnost prokazují

Více

Metodika. Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Půjčovna kompenzačních pomůcek

Metodika. Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Půjčovna kompenzačních pomůcek Metodika o poskytování služeb v zařízení: Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Vydáno: 14.července 2011 Správce: Bohdana Březinová, DiS. Počet stran: 10 Vydal: Mgr. Miroslav Adámek Počet

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

PROVOZNÍ ŘÁD COWORKINGOVÉHO A MATEŘSKÉHO CENTRA

PROVOZNÍ ŘÁD COWORKINGOVÉHO A MATEŘSKÉHO CENTRA PROVOZNÍ ŘÁD COWORKINGOVÉHO A MATEŘSKÉHO CENTRA V platnosti a účinnosti od 2. 4. 2015 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY 1.1 Tento Provozní řád upravuje a vymezuje práva a povinnosti Provozovatele Coworkingového a mateřského

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Poskytovatel: KSK centrum o.p.s., adresa sídla: Sedlec 125, 360 10 Karlovy Vary IČO: 708 00 812 Sociální služba: Terénní programy (dále jen TP ) Telefon: 724

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby OZNAČENÍ PŘÍLOHY: 46ZR810-43/1 Datum změny: červenec 2016 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 46 denní stacionáře NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 46ZR810

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi STONOŽKA č.j... Dle 65 Zákona o sociálních službách č. 108/2006

Více

KONCEPCE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (PŠPP) PREVALIS DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY (DPPPPK)

KONCEPCE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (PŠPP) PREVALIS DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY (DPPPPK) 1.1 Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.info Instituce akreditovaná MŠMT v režimu DVPP pod č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 27. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: 318/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 12. 03. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 03. 2013 Mgr. Ivana Málková,

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO: 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 57 Azylové domy NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204 Centrum PRO Blansko, Sladkovského 2b, 67801 Blansko

Více

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 uzavřená dle 174 NOZ 89/2012 Sb. v platném znění, dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle 12 vyhlášky

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

STÍŽNOSTI PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST

STÍŽNOSTI PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST Zařízení Pension SENIOR dům FELICITA, Pražská 336, Vyžlovka, 281 63 Praha Východ poskytovatel sociálních služeb SMĚRNICE STÍŽNOSTI datum vydání: 01.02. 2016 STÍŽNOSTI Podávání, evidence a vyřizování stížností

Více

Průvodce vnitřními pravidly

Průvodce vnitřními pravidly Průvodce vnitřními pravidly Základní charakteristika služby Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD je jedním ze zařízení příspěvkové organizace Sociálních služeb města Havířova. Poradenské středisko

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby 70BM111 35/1 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 Sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Kavárna Anděl, Gorkého 34, 602 00

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Veřejný závazek Poslání Posláním denního stacionáře Domovinky pro seniory je poskytovat v zařízení odbornou i lidskou podporu

Více

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2013 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Školní řád č.j. 197/2015 Školní řád je vydán v souladu s 30, odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004Sb.

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD základní školy ŠKOLNÍ ŘÁD základní školy Vypracoval: Schválil: kolektiv pedagogických pracovníků Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 25. 08. 2015 Školní řád nabývá platnosti dne: 25.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny 1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Trávníčkova 1743, Praha 5 Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická

Více

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 1 Všeobecná ustanovení Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost, navazující

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE Škola : Mateřská škola Choltice Školní řád Mateřské školy Choltice Č.j.: 253 / 2010 Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: IV. od 1.7.2013, II. od 1.1.2014, III. od 1.1.2014, XIX od 1.1.2016

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019.

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

CERTIFIKAČNÍ ŘÁD pro hodnocení odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek

CERTIFIKAČNÍ ŘÁD pro hodnocení odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek CERTIFIKAČNÍ ŘÁD pro hodnocení odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek ČÁST I - ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY 1. Certifikace odborné způsobilosti služby je posouzení a formální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: 35/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Poskytovatel : Stacionář pro zdravotně

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Ochrana práv a chráněných zájmů Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ2 Datum vypracování: 12. 12. 2014,

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Smlouva o poskytnutí sociální služby Standard kvality č. 4 Článek I. Pravidla pro uzavírání smluv 1. Smlouva

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Číslo dokumentu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY LOUNY účinný od 1. července 2014. Preambule

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY LOUNY účinný od 1. července 2014. Preambule KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY LOUNY účinný od 1. července 2014 Preambule V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Louny a podle 4 odst. 6 zákona č. 27/2001 Sb., Zákon o knihovnách a podmínkách

Více

Mandátní smlouva. 1.1. Mandant. dle 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

Mandátní smlouva. 1.1. Mandant. dle 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Mandátní smlouva dle 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Mandant Město Frýdlant nad Ostravicí sídlem Náměstí

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (rozsah dokumentu 8 stránek) Poskytovatel: Textilní dílna Gawain Právní forma organizace: Občanské sdružení Poskytovaná sociální služba: Skupina: služby sociální

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46 Údaje o poskytované sociální službě 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Denní stacionář,

Více

Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace. pracoviště. Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace. pracoviště. Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace pracoviště Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33 ŠKOLNÍ ŘÁD č.j.:105/14 I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců,

Více

Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog

Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog vyšlo v Sociální revue, 24. 6. 2009 Když jsem nedávno napsal text Individuální plánování ve veřejných záchodcích,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA Mateřská škola Zahrádka sv. Františka Šlapanice - Budeničky 33, Zlonice 273 71 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA OŘ byl stanoven ředitelkou MŠ s účinností od 1. 9. 2015 V Budeničkách dne

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ Řád č. 04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská

Více

Domov se zvláštním režimem Komenského 209 281 61 Kouřim. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Domov se zvláštním režimem Komenského 209 281 61 Kouřim. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Standard č. 7/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronájmu výpočetního času na výpočetním systému pro náročné výpočty

Všeobecné obchodní podmínky pronájmu výpočetního času na výpočetním systému pro náročné výpočty Všeobecné obchodní podmínky pronájmu výpočetního času na výpočetním systému pro náročné výpočty Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP ) upravují vztahy Objednatele a Poskytovatele (společně dále

Více

Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín. Směrnice č. 20/2015 Č.j.: MŠ 54/2015. Školní řád

Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín. Směrnice č. 20/2015 Č.j.: MŠ 54/2015. Školní řád Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín Směrnice č. 20/2015 Č.j.: MŠ 54/2015 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín Účinnost : od 1. září

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí Školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností všech zúčastněných 3. Provoz a vnitřní režim školy 4. Podmínky

Více