P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků."

Transkript

1 P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j / pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích a objektech rybníků a způsobu kontroly jejich použití (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe ) v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a dalšími souvisejícími právními předpisy a podle usnesení vlády č. 670/2006 ze dne vydává ve veřejném zájmu dle 102 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu potřeby urychleného odstranění škod po jarní povodni roku 2006 na hrázích a objektech rybníků, které by se v případě další povodně mohly stát potenciálním zdrojem ohrožení obyvatelstva v níže položeném území, tato Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích a objektech rybníků a způsob kontroly jejich použití. I. Účel: Účelem dotace je ve smyslu usnesení vlády č. 670 ze dne 31. května 2006 obnovení základních funkcí hrází a objektů rybníků z prostředků schválených zákonem č. 170/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok II. Předmět dotace: Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. III. Forma dotace: Neinvestiční přímá dotace pro rok IV. Výše dotace: Úhrada bude poskytnuta maximálně do výše 70 % uznatelných stavebních nákladů akce upravených podle výsledků zadání veřejné zakázky, maximálně však do výše částky uvedené ve škodním protokolu, zpracovaném v návaznosti na Metodický postup při zjišťování mimořádných škod způsobených povodněmi v jarních měsících 2006 na území ČR č.j /

2 V. Žadatel: Žadatelem o dotaci může být pouze subjekt: (1) podnikající v zemědělské prvovýrobě, provozující chov a lov ryb na rybníku či vodním díle, na který je poskytována dotace, a splňující podmínku, že se jedná o: a) právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, b) fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, c) Školní rybářství Protivín (IČ ), d) Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (IČ ), e) organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu, (2) který předložil vyplněný škodní protokol (viz výše), obsahující údaje o škodách na hrázích a objektech rybníků, zjištěných komisí, ve které vždy byl přítomen zástupce příslušného odboru Zemědělské agentury a pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství. VI. Postup pro podávání a vyřizování žádostí: (1) Oprávněný žadatel předloží žádost (žádosti) na odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství v Praze v termínu podle odst. (2) části VII. Pravidel. Žádost může být podána na soubor více staveb (oprav objektů a hrází rybníků) za podmínky, že na tento soubor bude následně vypsáno jedno výběrové řízení. (2)Poskytovatel dotace posoudí žádost a vydá: a) pokyn pro vypsání výběrového řízení (nebo bude akceptovat vypsané výběrové řízení), nebo b) výzvu k doplnění žádosti či k odstranění nedostatků, nebo c) Rozhodnutí o neposkytnutí dotace. (3) Po ukončení výběrového řízení žadatel předloží doplněk žádosti včetně předepsaných náležitostí. (4) Poskytovatel dotace posoudí doručený doplněk žádosti a: a) vyzve žadatele k eventuelnímu dalšímu doplnění, nebo b) vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo Rozhodnutí o neposkytnutí dotace. (5) Úhrada nákladů bez nákladů na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost do výše přiznané dotace bude ze strany MZe provedena v roce 2007 převedením na bankovní účet příjemce dotace uvedený v Rozhodnutí (dle žádosti). (6) Na základě žádosti příjemce dotace bude v souladu s čl. XI. provedeno zhodnocení účelnosti.

3 VII. Obsah žádosti a termín pro podání žádosti: (1) Žádost o dotaci podle přílohy č. 1 Pravidel, jejíž součástí jsou přílohy: a) čestné prohlášení při podání žádosti o dotaci podle přílohy č. 2 Pravidel, b) technická zpráva podle přílohy č. 3 Pravidel, c) seznam staveb zahrnutých do jedné žádosti podle přílohy č. 4 Pravidel, d) kopie škodního protokolu, vztahujícího se k předmětu dotace, případně protokolů k jednotlivým stavbám uvedeným v seznamu staveb podle přílohy č. 4 Pravidel; e) fotografická dokumentace každého viditelného poškození uvedeného ve škodním protokolu, f) doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k předmětu dotace, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce, ověřená kopie nájemní smlouvy, nebo jiný doklad, g) doložení skutečnosti, že žadatel je oprávněným žadatelem podle čl. V odst. (1), h) doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem), i) stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu ( 15 zákona č. 254/2001 Sb.), v jehož správním území se vodní dílo nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení, j) stanovisko správce příslušného povodí (státního podniku Povodí) k připravované akci, jen v případě, že akce bude podléhat stavebnímu povolení, k) stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel), l) odpovídající vyjádření (např. stanovisko) věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody, v jehož správním území se vodní dílo nachází, k připravované akci. (2) Žádosti se podávají průběžně a musí být doručeny poskytovateli nejpozději do VIII. Podmínky pro vypsání výběrového řízení a pro hodnocení nabídek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (v tomto článku VIII dále jen zákon ): Podlimitní veřejné zakázky ( 12 odst. 5 zákona) a veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 6 zákona) budou zadány a hodnoceny postupem platným pro druhy zadání podle odstavce (3) tohoto článku VIII. (Výjimkou jsou veřejné zakázky malého rozsahu v případě, kdy žadatel předložil pouze jednu žádost, kterou tvoří stavba nebo soubor staveb s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky bez DPH nepřevyšující 2 mil. Kč. I v takovém případě se zadavatel bude řídit zákonem, např. zásadami dle 6.) Podmínky pro zadání veřejné zakázky a pro hodnocení nabídek jsou stanoveny takto: (1) Zakázky (mimo výše uvedenou výjimku) budou oznámeny a zveřejněny v Informačním systému veřejné správy ( 146 až 157 zákona). (2) Pro prokazování splnění kvalifikace dodavatele podle 55 a 56 zákona nebude zadavatel požadovat prokázání kvalifikačních předpokladů zjevně nepřiměřených povaze zadávané veřejné zakázky, aby nebyl účelově omezován počet nebo okruh dodavatelů. (3) Veřejná zakázka bude zadána formou otevřeného řízení podle 27 nebo formou užšího řízení podle 28 zákona. (Bude-li zadavatel požadovat zadání veřejné zakázky jiným druhem zadávacího řízení, bude způsob zadání, např. podmínky a kritéria, předem podrobně konzultovat se správcem dotačního titulu.) (4) Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude ve smyslu 78 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky nebo nejnižší nabídková cena.

4 (5) Pokud zadavatel zvolí jako základní kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost podle 78 odst. 1 písm. a) zákona, stanoví dílčí kritéria tak, že: a) váha pro hodnocení kritéria nabídková cena bude minimálně ve výši 60%; b) ostatní dílčí kritéria musí být měřitelná a transparentní, jejich počet a váha musí odpovídat povaze (rozsahu a časové a technické náročnosti) veřejné zakázky. Mohou jimi být zejména doba realizace díla vyjádřená v časových jednotkách, sankce za nedodržení doby realizace díla ; c) ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií ( 50 odst. 4 zákona). (6) Při hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti podle 79 odst. 3 zákona je hodnotící komise povinna dodržet zásadu, že nabídnuté hodnotě dílčího kritéria, která je zjevně nepřiměřená povaze a významu zajišťované povinnosti, bude přiřazena hodnota 0. (7) Bylo-li výběrové řízení vypsáno a nabídky hodnoceny podle zákona č. 40/2004 Sb., může být akceptováno pouze v případě, řídilo-li se výše uvedenými podmínkami a principy (v návaznosti na odpovídající ustanovení zákona č. 40/2004 Sb.). IX. Náležitosti doplňku žádosti (1) Doplněk žádosti pro vydání rozhodnutí na akci dle přílohy č. 5 Pravidel, jehož součástí jsou přílohy: a) u veřejných zakázek ( 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení), b) návrh smlouvy o dílo (nebo smlouva o dílo), c) položkový rozpočet potvrzený zhotovitelem, d) pravomocné stavební povolení nebo ohlášení. X. Podmínky pro poskytování dotace (1) Podmínkou pro přiznání dotace je: a) doložení požadovaných náležitostí žádosti včetně uvedených příloh a dokladů, b) doložení doplňku žádosti pro vydání rozhodnutí na akci dle přílohy č. 5 Pravidel, c) dodržení parametrů uvedených v žádosti o dotaci, d) dodržení kalkulace nákladů. (2) Na poskytnutí dotace není právní nárok. (3) Dotaci nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování. (4) Porušení zákona a dalších souvisejících právních předpisů může být důvodem k zamítnutí poskytnutí dotace nebo k neprovedení úhrady za provedené práce podle těchto Pravidel. (5) MZe je oprávněno vyžádat si pro objektivní posouzení žádosti doplňující podklady, doklady a údaje. (6) MZe je oprávněno v mimořádných odůvodněných případech rozhodnout o odlišném postupu proti ustanovením těchto Pravidel.

5 (7) Za neplnění podmínek pro poskytování dotace se nepovažuje nečerpání celkové výše dotace jejím příjemcem. Tato skutečnost nezakládá právo příjemce dotace na její dočerpání. (8) Dojde-li MZe k závěru, že podmínky pro poskytnutí dotace nejsou splněny, sdělí tuto skutečnost písemně příjemci dotace v odůvodnění Rozhodnutí o neposkytnutí dotace. To MZe zašle příjemci dotace bez zbytečného odkladu. Zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání. (9) Faktury za stavební práce budou hrazeny výhradně z uvedeného bankovního účtu. XI. Zhodnocení účelnosti: (1) Příjemce dotace spolu se žádostí o zhodnocení účelnosti doloží Čestné prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 Pravidel, dále kopie faktur včetně specifikací provedených prací a kopie výpisů z bankovního účtu, z nichž bude uhrazení faktur (včetně vlastních zdrojů na stavební práce) patrné; kolaudační rozhodnutí (není-li vyžadováno, pak protokol o předání a převzetí díla). (2) Zhodnocení účelnosti bude provedeno do šesti měsíců po ukončení akce na základě žádosti příjemce dotace zaslané do 90 dnů po ukončení akce. XII. Odpovědnost příjemce dotace (1) Příjemce dotace odpovídá za použití dotace na stanovený účel, za správný způsob účtování a za správnost vyúčtování dotace. (2) Příjemce dotace odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. V případě, že příjemce dotace nemůže splnit nebo dodržet skutečnosti uvedené v žádosti, je povinen neprodleně informovat odbor programového financování ve vodním hospodářství na MZe a tyto změny doložit. (3) Příjemce dotace odpovídá za to, že nebude čerpat dotaci ve výši, která by v součtu s vyplaceným pojistným plněním na tentýž účel, jako je předmět dotace, překročila 100% nákladů na odstranění škody. V případě, že by k této skutečnosti mělo dojít, neprodleně požádá o snížení dotace. (4) V případě, že příjemce dotace nemůže ze závažných důvodů splnit předmět dotace a na tento předmět mu již byla poskytnuta část nebo celá dotace, je povinen neprodleně informovat odbor programového financování ve vodním hospodářství na MZe a navrhnout způsob řešení, který MZe posoudí a rozhodne o dalším postupu. XIII. Kontrola dodržování pravidel: (1) Kontrolní činnost dodržování podmínek stanovených těmito Pravidly se vykonává podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. (2) Byla-li porušením těchto Pravidel dotace získána neoprávněně, nebo provedení prací neodpovídá stanovenému rozsahu, účelu nebo kvalitě, nebo došlo k neohlášené změně oproti žádosti, nebo byly-li uvedeny nepravdivé údaje, postupuje se podle 15, 44 a 44a zákona o rozpočtových pravidlech.

6 XIV. Přílohy Pravidel: Nedílnou součástí těchto Pravidel jsou následující přílohy: Příloha č. 1 - Žádost o dotaci; Příloha č. 2 - Čestné prohlášení při podání žádosti o dotaci; Příloha č. 3 - Obsah technické zprávy; Příloha č. 4 - Seznam staveb zahrnutých do jedné žádosti; Příloha č. 5 - Doplněk žádosti pro vydání rozhodnutí na akci; Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí dotace. XV. Zmocňovací ustanovení: MZe si vyhrazuje právo v případě nutnosti tato Pravidla upravit a zpřesnit. XVI. Závěrečné ustanovení: Tato Pravidla budou zveřejněna na internetové stránce MZe XVII. Účinnost: Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem Za Českou republiku - Ministerstvo zemědělství ČR: V Praze dne 5. ledna 2007 RNDr. Pavel Punčochář, CSc.,v.r. náměstek sekce lesního a vodního hospodářství

7 ŽÁDOST O DOTACI Příloha č. 1 podle Pravidel České republiky - Ministerstva zemědělství č. j / pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích a objektech rybníků a způsobu kontroly jejich použití Název akce: a) žadatel fyzická osoba: Jméno a příjmení a titul: Místo podnikání zapsané v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci: b) žadatel právnická osoba: Název subjektu a právní forma: Sídlo: IČ: DIČ: Telefon (i mobilní): Fax: Adresa elektronické pošty ( ): Název banky: Číslo účtu žadatele / kód banky: Specifický symbol: Název a adresa správce daně (finanční úřad): Adresa oprávněné osoby určené žadatelem k jednání, pokud se liší od adresy žadatele: Název: Jméno, příjmení a titul osoby určené žadatelem k jednání: Ulice, číslo domu: Obec (město), část obce: PSČ: Telefon (i mobilní): Fax: Adresa elektronické pošty ( ): Datum, razítko, podpis žadatele: Vyplní MZe: Rozhodující útvar MZe: Datum přijetí: Číslo jednací žádosti:

8 Čestné prohlášení při podání žádosti o dotaci Příloha č. 2 Je-li žadatelem fyzická osoba: Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti, včetně příloh jsou pravdivé, a že jsem neobdržel(a) dotaci, případně vyrovnávací příspěvek na tutéž akci nebo účel, pro který nyní žádám dotaci, z jiných zdrojů státního rozpočtu. Mám k datu podání žádosti vypořádány splatné závazky vůči Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s., Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Státnímu fondu pro zúrodnění půdy a splatné závazky vyplývající z již uzavřených smluv o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu. Nemám nesplněné povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy 1) při obhospodařování zemědělských pozemků, které mi byly uloženy pravomocným správním rozhodnutím. Nejsem v likvidaci nebo na můj majetek nebyl prohlášen konkurs anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku. Jsem si vědom(a) své trestní odpovědnosti a povinnosti odvést poskytnuté finanční prostředky a zaplatit penále v případě uvedení nepravdivých údajů nebo nesplnění některého z kritérií, na které bylo poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku vázáno. Nečerpám na stejný předmět dotace prostředky z jiných dotačních titulů státního rozpočtu a nebylo mi placeno ani přiznáno pojistné plnění na předmět dotace přesahující podíl vlastních zdrojů na této akci. Zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace podle Pravidel, kterými se stanovují podmínky poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění povodňových škod po jarní povodni 2006 na hrázích a objektech rybníků a způsob kontroly jejich použití, s nimiž jsem se podrobně seznámil.. Datum Je-li žadatelem právnická osoba:.... Podpis žadatele (úředně ověřený) Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti, včetně příloh jsou pravdivé, a že v žádosti uvedená právnická osoba neobdržela dotaci, případně vyrovnávací příspěvek na tutéž akci nebo účel, pro který nyní žádá dotacei ze státního rozpočtu. V žádosti uvedená právnická osoba má k datu podání žádosti vypořádány splatné závazky vůči Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s., Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky a splatné závazky vyplývající z již uzavřených smluv o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu. V žádosti uvedená právnická osoba nemá nesplněné povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy 1) při obhospodařování zemědělských pozemků, které jí byly uloženy pravomocným správním rozhodnutím. V žádosti uvedená právnická osoba není v likvidaci nebo na její majetek nebyl prohlášen konkurs anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku. Jsem si vědom své trestní odpovědnosti a povinnosti v žádosti uvedené právnické osoby odvést poskytnuté finanční prostředky a zaplatit penále v případě uvedení nepravdivých údajů nebo nesplnění některého z kritérií, na které bylo poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku vázáno. Nečerpám na stejný předmět dotace prostředky z jiných dotačních titulů státního rozpočtu a nebylo mi placeno ani přiznáno pojistné plnění na předmět dotace přesahující podíl vlastních zdrojů na této akci. Zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace podle Pravidel, kterými se stanovují podmínky poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění povodňových škod po jarní povodni 2006 na hrázích a objektech rybníků a způsob kontroly jejich použití, s nimiž jsem se podrobně seznámil Datum Podpis statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu žadatele (úředně ověřený) 1) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

9 Příloha č. 3 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY podle Pravidel České republiky - Ministerstva zemědělství č. j / pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích a objektech rybníků a způsobu kontroly jejich použití Název souboru staveb nebo název stavby: (pokud se poškozené stavby ze souboru staveb nalézají na místech a tocích s odlišnou identifikací, doložte tento formulář ke každé stavbě) Místo stavby: Kraj/ okres / obec / katastrální území: Základní údaje: Vodní tok / číslo hydrologického pořadí / správce vodního toku: Vlastník vodního díla / provozovatel vodního díla: Investor: Časový plán výstavby: Zahájení a ukončení akce: Popis současného stavu souboru staveb nebo stavby: Rozsah poškození vodního díla, jeho vztah: - k bezpečnosti díla, - k základní vodohospodářské funkci vodního díla. Účel stavby: Návrh opatření ve vztahu k účelu dotace. Výchozí podklady použité při zpracování technické zprávy, např.: Stávající manipulační a provozní řád, projektová dokumentace plánovaných prací, výsledky prohlídek na místě (např. prohlídky TBD), vyjádření vodoprávního orgánu, orgánů ochrany přírody či jiných orgánů státní správy. Další doplňující informace: - umístění stavby v situaci širších vztahů, nebo - pokud se jedná o soubor staveb, zákres umístění jednotlivých staveb pokud možno v jedné situaci širších vztahů, - dle vyžádání. Vliv stavby na životní prostředí: Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká: - vlastník vodního díla doloží snímek pozemkové mapy a výpis z katastru nemovitostí, - pokud investor není vlastníkem vodního díla doloží snímek pozemkové mapy, výpis z katastru nemovitostí a nájemní smlouvu. Předpokládaný finanční náklad včetně kalkulace nákladů: - stavby, nebo - souboru staveb.

10 Příloha č. 4 Seznam staveb zahrnutých do jedné žádosti Investor:.. Název akce:... Rekapitulace nákladů jednotlivých staveb zařazených do jedné žádosti o dotaci na odstranění povodňových škod po jarní povodni 2006 na hrázích a objektech rybníků Vyplňuje žadatel při podání žádosti Vyplňuje žadatel pro podání doplňku žádosti Vyplňuje poskytovatel dotace Název poškozeného rybníka (stavby) Odhad škody dle škodního protokolu (ŠP) Rozpočtové náklady před výběrovým řízením Náklady po výběrovém řízení Max. 70% z nákladů po výběrovém řízení, do výše částky ze ŠP Celkem: datum.... podpis statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu žadatele

11 Příloha č. 5 DOPLNĚK ŽÁDOSTI PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ NA AKCI podle Pravidel České republiky - Ministerstva zemědělství č. j / pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích a objektech rybníků a způsobu kontroly jejich použití Název akce a) žadatel fyzická osoba: Jméno a příjmení a titul: Místo podnikání zapsané v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci: b) žadatel právnická osoba: Název subjektu a právní forma: Sídlo : IČ: DIČ: Přílohy doplňku žádosti: u veřejných zakázek ( 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení), návrh smlouvy o dílo, položkový rozpočet potvrzený zhotovitelem, pravomocné stavební povolení nebo ohlášení. Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu žadatele Datum, razítko, podpis

12 Příloha č. 6 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ statutárního orgánu příjemce dotace o splnění podmínek pro poskytnutí dotace podle Pravidel České republiky - Ministerstva zemědělství č. j / pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích a objektech rybníků a způsobu kontroly jejich použití Název akce, na kterou byla poskytnuta dotace:.. Název žadatele: IČ:.. Adresa:... Jméno a příjmení statutárního zástupce:.. Datum narození:. Funkce:.. Trvalý pobyt:.. Výše poskytnuté dotace. Kč.., skutečné čerpání dotace Kč. Prohlašuji na svou čest, že shora uvedený žadatel uskutečnil uvedenou akci v souladu s projektem, a že splnil všechny podmínky pro poskytnutí dotace, k jejichž splnění se zavázal v žádosti o dotaci (včetně příloh) podané dne:.. Veškeré doklady k poskytnuté dotaci, podle výše uvedených Pravidel jsou u žadatele uloženy k nahlédnutí po dobu 10 let od jejich vystavení. Jsem si vědom(a) právních důsledků v případě nepravdivosti čestného prohlášení. V. dne.. podpis statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu žadatele (úředně ověřený)

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla )

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla ) Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj.144690/2012-mze-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na Dodávku nábytku pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY nám. 1. máje 1 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název: Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava v rámci projektu EU

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Teplovodní přípojka do objektu č. p. 380 (Česká pošta) v Broumově Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná dle směrnice rady města č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 2336/8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 2336/8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel. STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 2336/8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475271111 č. jednací : MM/ORM/35979/2014 č. evidenční:.../2014, 81/14 vyřizuje

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Určená banka: (dále jen MMR ) Česká národní banka 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice Obec Vlasatice SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1)

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-40795-2/ČJ-2016-1700VZ Pardubice dne 16. května 2016 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel město Kolín Zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína

Více

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Příloha usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Preambule V souladu

Více

I. Vymezení předmětu zakázky: Nezbytné úpravy spočívají v odstranění konstrukčních závad a v provedení:

I. Vymezení předmětu zakázky: Nezbytné úpravy spočívají v odstranění konstrukčních závad a v provedení: Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 53.47.08 Městská část Praha 12 Písková 830/25, Praha 4 Modřany zastoupená starostou Petrem Hánou, IČ: 00231151 tel: 244 028 111, 241 764 504 příslušný odbor:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Provedení kompletní opravy sociálního zařízení dámských a pánských WC v 1. NP, 2. NP a 5. NP v budově územního pracoviště KHS MSK Nový Jičín, Štefánikova 9,741 01

Více

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců Černožice Vzor smlouvy obchodní podmínky Dnešního dne, měsíce a roku Domov důchodců Černožice zastoupený : Mgr. Jaroslavou Fiedlerovou, ředitelkou se sídlem : Revoluční 84 503 04 Černožice IČ 00579017 DIČ tel. 495

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE : SPIS. ZNAČKA: MUHO 8855/2014 KSt Dle Rozpisu Č.J. MUHOCJ 37232/2014 KSt VYŘIZUJE : Konečný TEL : 518316325 FAX.: E-MAIL.: konecny.jiri@muhodonin.cz DATUM: 23.04.2014 VÝZVA K PODÁNÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna oken MŠ Svojsíkova č.p. 352, Šluknov strana 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst.

Více

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Kácení stromů rostoucích mimo les, evidenční číslo: 20160007. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. B 2/PSOV - 2015

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. B 2/PSOV - 2015 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 (dále jen Smlouva") Méitiký úříd UtDmyll Domíeno 10.3.2010 10:21:45 MCÚ Utomyil 07022/2016 Uttfi; 1, prrtoh: Město Litomyšl " se sídlem:

Více

Stavební úprava závodní kuchyně

Stavební úprava závodní kuchyně Česká republika - MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77, 118 10 Praha 1 V Praze dne 23.06.2015 Č. j.: MF 28609/2015/6602-1 Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu podle

Více

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ; "" CÍ7 L

1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ;  CÍ7 L 1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ; "" CÍ7 L OSMÍ7)UVY SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje! >HA Mxi. ; rok! zi_ nďb. I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr- SML/1862/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr- SML/1862/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr SML/1862/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 55798/2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogram 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel č. OLP/1873/2015 schválená Zastupitelstvem

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Bourací práce domu Příční, č.p. 9, Kojetín 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Seznam vyzvaných zájemců podle rozdělovníku Ostrava, vypraveno dne: 4. 12. 2014 Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby Chodníky od ul. Plavební až do Frýdku Zadavatel:

Více

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře :

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : M AN D Á T N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: Smlouva č..../16/ožp 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací:

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Jiřice Ruská cesta 404, poštovní přihrádka 8, 289 22 Jiřice Tel.: 325 558 111, Fax: 325 558 208, ISDS: vfsd3n6 Č.j. VS 88/007/001/2014-24/LOG/503 V Jiřicích dne

Více

PŘÍLOHA Č. 8 VZOR PODMÍNEK ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

PŘÍLOHA Č. 8 VZOR PODMÍNEK ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE PŘÍLOHA Č. 8 VZOR PODMÍNEK ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 11 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Podmínky ) Příjemce: IČ: DIČ: Sídlo:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

SMLOUVA O DÍLO. Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89598

SMLOUVA O DÍLO. Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89598 Č.j.: SÚJB/OK/10188/2012 SMLOUVA O DÍLO Číslo u objednatele: 12/01/0073 Číslo u zhotovitele: OS/12/08 Smluvní strany: Objednatel: Název organizace: ČR - Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Sídlo

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 30. května 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE V souladu s

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

Česká republika- Ministerstvo zemědělství

Česká republika- Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika- Ministerstvo zemědělství Audit zabezpečení a funkčnosti protikorupčního programu MZe Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j./evidenční číslo VZ 33500/2010-11000 Zastoupený: Ing.

Více

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Ve Zvěstově dne 28. 4. 2016 (datum odeslání výzvy) Veřejná zakázka malého rozsahu podle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více