Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů"

Transkript

1 Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB č. Objednatel: I. Smluvní strany Česká republika Ústav pro studium totalitních režimů se sídlem Siwiecova 2, Praha 3, jejímž jménem jedná ředitel Ústavu PhDr. Pavel Žáček, PhD. IČ: DIČ: CZ (dále jen objednatel ) Poskytovatel:. se sídlem:. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v.., oddíl., vložka. zastoupena: IČ:.. DIČ:. bankovní spojení:. číslo účtu :.. (dále jen poskytovatel ) (objednatel a poskytovatel budou dále společně označováni jen jako smluvní strany ) se dnešního dne dohodly, že v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména s ustanoveními 262 odst. 1 a 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, uzavírají tuto smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb. II. Předmět a účel Smlouvy Předmětem této Smlouvy je zabezpečení recepční služby a ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů v budově Siwiecova 2, Praha 3. Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytovat objednateli v rozsahu a způsobem touto Smlouvou stanoveným následující bezpečnostní služby a činnosti : a) Ochrana osob nacházejících se v objektu. b) Ochrana majetku zadavatele před poškozením, zničením nebo zcizením. 1

2 c) Zamezení neoprávněného vnášení a vynášení nebo dovážení a vyvážení majetku z objektu. d) Zabránění neoprávněného vstupu cizích osob a zamezení vjezdu cizích vozidel do objektu. e) Zamezení neoprávněného vnášení nebo přivážení nebezpečného nebo podezřelého materiálu do objektu. f) Vydávání a úschova klíčů zaměstnanců zadavatele nebo osob, které jsou k zadavateli ve smluvním vztahu. g) Vedení knihy událostí a knihy zápůjček uložených klíčů. h) Provádění vnitřní a vnější ostrahy objektu, včetně jeho pláště obchůzkovou službou. i) Zajištění telefonické spojovací služby na telefonní ústředně zadavatele. j) Přebírání došlé pošty, tiskovin, novin a časopisů v době nepřítomnosti zaměstnanců na podatelně. k) Zajištění výkonu recepční služby osobou se znalostní anglického jazyka na komunikativní úrovni. l) Obsluha technických prostředků kontroly osob a zavazadel (rentgen, rámový a ruční detektor) k zamezení vnášení alkoholu, drog, toxických a omamných látek, zbraní a výbušnin. m) Doprovod návštěv určeným zaměstnancům zadavatele. n) Zajišťování schůdnosti chodníků před objektem v souladu s příslušnými předpisy, včetně posypu chodníku při sněhu a náledí v mimopracovní dobu. Pro veškeré shora uvedené činnosti poskytovatele, ať již v souhrnu, v jakémkoliv vzájemném spojení či jednotlivě je nadále ve smlouvě užíváno termínu "smluvní činnosti". Za poskytování smluvních činností se objednatel zavazuje platit poskytovateli úplatu, a to řádně, ve výši a dle podmínek uvedených v článku VI. této Smlouvy. III. Místo plnění Poskytovatel je povinen na základě této smlouvy vykonávat pro objednatele smluvní činnosti v následujícím objektu: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3. IV. Práva a povinnosti poskytovatele Poskytovatel je povinen provádět smluvní činnosti řádně, s vynaložením odborné péče a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Poskytovatel je při plnění této Smlouvy povinen vždy dbát oprávněných zájmů objednatele a všestranně tyto jeho zájmy chránit. Poskytovatel prohlašuje, že má na základě pojistné smlouvy č. o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou uzavřel s., IČ :.. sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu pro pojistná nebezpečí s limitem plnění ve výši.,-- Kč. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nesnížit rozsah uvedeného sjednaného pojistného krytí odpovědnosti za škodu. Osvědčení o uvedeném pojištění - Certifikát pojištění Poskytovatele tvoří Přílohou č. 1 této Smlouvy. 2

3 Poskytovatel je povinen sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu informace, o nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním smluvních činností či které souvisejí s výkonem smluvních činností tak, aby bylo možno předcházet vzniku škody na majetku objednatele. Poskytovatel je v případech, které nesnesou odklad, oprávněn provést v souvislosti s prováděním smluvních činností v nezbytném rozsahu přiměřená účinná opatření a neprodleně o nich vyrozumět odpovědnou osobu objednatele. Poskytovatel je na základě Smlouvy zavázán vykonávat smluvní činnosti pouze prostřednictvím k tomu způsobilých osob, které byly proškoleny ve stupni potřebném k výkonu dané pozice, a které jsou z hlediska trestní a společenské odpovědnosti bezúhonnými osobami, tedy nejsou evidovány dle ust. 2 odst.1 písm. a), b), nebo c) zákona č. 451/1991 Sb. a nemají záznam v rejstříku trestů. Poskytovatel se v případě závažného porušení povinností, specifikovaných ve Směrnici výkonu ostrahy, zavazuje zajistit nahrazení pracovníka, který povinnost porušil, jiným pracovníkem, a to ve lhůtě 120 minut od okamžiku, kdy se o závažném porušení povinností pracovníka dozvěděl. V případě žádosti objednatele o výměnu určeného pracovníka poskytovatele, a to i bez udání důvodu, zajistí poskytovatel nahrazení do 24 hodin od obdržení takové žádosti objednatele. Poskytovatel se zavazuje při výkonu smluvních činností dle této Smlouvy dodržovat vnitřní předpisy objednatele a Směrnici pro výkon ostrahy vypracovanou poskytovatelem a odsouhlasenou objednatelem. V souvislosti s výkonem smluvních činností dle této Smlouvy bude poskytovatel využívat následující technologie a zařízení objednatele: - elektronický zabezpečovací systém (EZS), - elektronickou požární signalizaci (EPS), - elektronický systém, kontroly vstupu osob a vjezdu vozidel (ACS), - kabelový systém průmyslové televize (CCTV), jejichž výstupy jsou soustředěny v recepci objektu, a dále detektory (ruční detektor kovů, rámový průchozí detektor kovů, rentgen pro odhalení zbraní výbušnin a drog). Poskytovatel bude odpovědný za majetek, který mu bude v souvislosti s touto Smlouvou svěřen, a který se nachází v prostorách objektu objednatele. Poskytovatel je oprávněn kdykoli provádět kontrolu svých pracovníků při plnění smluvních činností. Poskytovatel se zavazuje zajistit komunikaci s příslušnými útvary Policie ČR, složkami integrovaného záchranného systému (IZS) a ostatními organizacemi za účelem udržení a zvýšení bezpečnosti objektu vůči možným bezpečnostním rizikům. Poskytovatel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 3

4 V případě, že poskytovatel nebude provádět smluvní činnosti v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a v souladu se Směrnicí výkonu ostrahy, má objednatel právo požadovat za neplnění smluvních činností finanční sankci. Finanční sankce bude hrazena odečetem z faktury za provedené služby. Smluvní strany se dohodly, že finanční sankce jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a vztahují se pouze na níže uvedené porušení povinností: i. za nenastoupení pracovníka do služby dle Směrnice výkonu ostrahy bude účtováno sankce ve výši pětinásobku hodinové sazby za každou započatou hodinu; ii. výkon ostrahy pod vlivem omamné látky ,- Kč s okamžitým odvoláním strážce z objektu objednatele; iii. ústrojová kázeň finanční sankce bude odstupňována v průběhu 12 h. následovně: 1. výskyt 1.500,- Kč, 2. a každý další výskyt 3.000,- Kč; iv. nezapsání osoby do Knihy návštěv 2.500,- Kč; v. nezaevidování vozidla bez trvalého povolení k vjezdu do objektu při vjezdu a výjezdu 2.500,- Kč; vi. neprovedení kontroly osob při vstupu do objektu budovy 1.500,- Kč; vii. neznalost ustanovení Směrnice výkonu ostrahy - 1. výskyt 3.000,- Kč, 2. a každý další výskyt 5.000,- Kč; viii. odložení věcných bezpečnostních prostředků během výkonu služby - 1. výskyt 1.500,- Kč, 2. a každý další výskyt 3.000,- Kč; ix. neodůvodněné opuštění výkonu služby 5.000,- Kč; x. nefunkčnost individuálního spojovacího prostředku 1.000,- Kč; xi. neodůvodněné jízdy výjezdové skupiny 1.500,- Kč; xii. porušení vnitřních předpisů a směrnic objednavatele 3.000,- Kč; xiii. zařazení strážného do výkonu služby bez vstupního školení 3.000,- Kč; xiv. neumožnění objednateli provést kontrolu výkonu služby poskytovatele 5.000,- Kč; xv. spánek ve službě 7.000,- Kč; xvi. komplexní nefunkčnost komunikačních prostředků z důvodů zaviněných poskytovatelem ,- Kč; xvii. výdej klíčů neoprávněné osobě ,- Kč; xviii. krádež nebo napomáhání krádeži majetku, se kterým má právo hospodařit objednatel pracovníkem poskytovatele ,- Kč a náhrada prokazatelně ukradené věci. Dále okamžité odvolání strážce z objektu objednatele; xix. neprovedení zásahu na základě signalizace PCO ve lhůtě 5 min. od přijetí signálu xx ,- Kč; důvěrné chování k zaměstnancům objednatele sankce bude odstupňována v průběhu 12 h. následovně: 1. výskyt 1.500,- Kč, 2. a každý další výskyt 3.000,- Kč s okamžitým odvoláním z objektu objednatele. Za důvěrné chování k zaměstnancům objednatele bude považováno zejména tykání, přátelení se, navazování partnerských či jiných nepracovních vztahů apod., výjimku lze udělit po dohodě s odpovědným zástupcem; xxi. konzumace potravin při výkonu služby sankce bude odstupňována v průběhu 12 h. následovně: 1. výskyt 1.500,- Kč, 2. a každý další výskyt 3.000,- Kč s okamžitým odvoláním strážce z objektu objednatele; xxii. kouření na pracovišti sankce bude odstupňována v průběhu 12 h. následovně: 1. výskyt 2.000,- Kč, 2. a každý další výskyt 4.000,- Kč s okamžitým odvoláním strážce z objektu objednatele; xxiii. neetické chování vůči návštěvníkům - sankce bude odstupňována v průběhu 12 h. následovně: 1. výskyt 1.500,- Kč, 2. a každý další výskyt 3.000,- Kč, za neetické 4

5 chování vůči zákazníkům bude považováno zejména tykání, používání vulgarismů při komunikaci, nadávání, křičení, fyzické napadení, sexuální obtěžování apod.; xxiv. neoprávněná fakturace 5.000,- Kč; xxv. jiné porušení Směrnice pro výkon ostrahy - sankce bude odstupňována v průběhu 12 h. následovně: 1. výskyt 1.000,- Kč, 2. a každý další výskyt 2.500,- Kč s okamžitým odvoláním strážce z objektu objednatele. Finanční sankce je uplatnitelná pouze za předpokladu, že zjištěná závada na kvalitě služeb je prokazatelná a je neprodleně nahlášená odpovědnému zástupci poskytovatele. Proti finanční sankci je možno vést odvolání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran s tím, že rozhodnutí o výši finanční sankce musí být realizováno do doby nejbližší fakturace. Finanční sankci nelze uplatnit v případě, kdy jsou nedostatky na straně poskytovatele způsobeny podstatním porušením smluvních ustanovení na straně objednatele. V. Práva a povinnosti objednatele Objednatel se zavazuje neprodleně poskytnout pracovníkům poskytovatele veškeré informace nezbytné k provádění smluvních činností tak, aby poskytovatel měl možnost zabezpečit řádný a efektivní výkon smluvních činností, zejména informovat poskytovatele o zjištěných ztrátách vzniklých majetkovou trestnou činností, veškerých provozních řádech a pravidlech objednatele a jejich změnách. Objednatel za účelem uskutečnění veškerých právních úkonů souvisejících se smluvními činnostmi dle této Smlouvy vystaví poskytovateli písemnou plnou moc, a to při uzavření této Smlouvy. Plná moc bude vystavena na dobu trvání této Smlouvy s tím, že může být vypovězena či odvolána k datu dřívějšímu. Ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v účinném znění, o účinnosti odvolání plné moci vůči třetím osobám zůstávají tímto ustanovením nedotčena. Objednatel se zavazuje pro potřeby pracovníků poskytovatele bezúplatně zajistit v objektu samostatný vytápěný a denním světlem osvětlený nebytový prostor a možnost užívání sociální zázemí. Výše uvedené prostory musí být vybaveny nábytkem a zařízením tak, aby poskytovatelem prováděné smluvní činnosti mohly být prováděny v souladu se Směrnicí výkonu ostrahy. Objednatel je oprávněn kdykoli provádět kontrolu plnění smluvních činností poskytovatelem, avšak je povinen ji provádět způsobem nenarušujícím provádění smluvních činností. Objednatel se zavazuje umožnit poskytovateli kontrolu jeho pracovníků při plnění smluvních činností. VI. Cena plnění Cena plnění za jeden kalendářní měsíc činí.,- Kč bez DPH, DPH v %. a..,- Kč včetně DPH. 5

6 Výše uvedená cena může být ročně změněna v závislosti na výši inflace vyhlášené ČSÚ v předchozím kalendářním roce; tato úprava musí být předem oboustranně projednána a písemně schválena očíslovaným dodatkem k této smlouvě. Výše uvedená cena může být dále změněna zákonnou změnou DPH. VII. Platební a fakturační podmínky Cena plnění dle čl. IV této Smlouvy bude poskytovatelem fakturována vždy po uplynutí kalendářního měsíce po dobu platnosti této Smlouvy. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů. Doba splatnosti faktury je dohodnuta na 14 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli, den doručení v to nepočítaje. Dnem zaplacení se pro účely této smlouvy rozumí okamžik odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem běží doba splatnosti znovu od doručení bezvadné faktury. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny plnění dle této smlouvy vzniká poskytovateli nárok na úhradu úroku z prodlení v zákonné výši. VIII. Ujednání týkající se odpovědnosti za škodu Poskytovatel odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu způsobenou při provádění smluvních činností dle této smlouvy jednáním v rozporu s touto Smlouvou, Směrnicí výkonu ostrahy a obecně závaznými právními předpisy. Vznikne-li objednateli škoda nebo povinnost uhradit pokutu či jinou sankci v důsledku plnění pokynu, příkazu nebo nařízení objednatele poskytovatelem, na kterém i přes upozornění poskytovatele objednatel trval, neodpovídá poskytovatel za takto vzniklou škodu, pokutu či jinou sankci. Požádá-li objednatele kterákoli třetí osoba o zaplacení jakékoli náhrady, pokuty, či majetkové sankce z důvodu provádění smluvních činností poskytovatelem, zavazuje se poskytovatel, že poskytne objednateli přiměřenou součinnost v této věci, včetně odborných posudků a konzultací a objednatel se zavazuje, že nárok třetí osoby neuzná bez předchozího souhlasu poskytovatele. Pokud by taková škoda byla způsobena porušením smlouvy, je poskytovatel povinen odstranit vadu svého plnění či uhradit škodu, pokud to objednatel písemně neodmítne. Požádá-li poskytovatele kterákoli třetí osoba o zaplacení jakékoli náhrady, pokuty, či majetkové sankce z důvodu, který se přímo týká výkonu smluvních činností pro objednatele, je poskytovatel povinen o tom bez zbytečného odkladu objednatele písemně informovat. IX. Doba trvání a skončení Smlouvy Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 6

7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany si sjednaná plnění začnou poskytovat dnem 9. dubna Tuto Smlouvu lze písemně vypovědět bez udání důvodu nebo s uvedením důvodu a vypovězena může být kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí čtyři měsíce a počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran. Od Smlouvy je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna odstoupit na základě příslušných ustanovení zákona. Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit i v případě, že objednatel je v prodlení s jakoukoliv platbou dle této Smlouvy či její části o více než třicet (30) dní ode dne splatnosti faktury objednateli a prodlení s touto platbou mu bylo poskytovatelem písemně oznámeno. X. Zachování mlčenlivosti Obě smluvní strany se zavazují nejpozději při skončení smluvního vztahu dle této smlouvy vrátit druhé smluvní straně veškeré písemnosti a další informace zachycené na jakémkoliv nosiči informací, které od ní převzaly v souvislosti s touto Smlouvou. Toto ustanovení se nevztahuje na běžnou obchodní korespondenci mezi smluvními stranami. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích týkajících se druhé smluvní strany, její obchodní, provozní, technické či jiné činnosti nebo takové činnosti jakýchkoliv třetích osob, které získají na základě této Smlouvy a v souvislosti s ní. Smluvní strany nemohou takové skutečnosti a informace rovněž využít pro své potřeby či ve svůj prospěch nebo pro potřeby a prospěch jakékoliv třetí osoby. Výjimky z tohoto ustanovení jsou upraveny ve Směrnici výkonu ostrahy. Závazky dle tohoto odstavce smlouvy trvají i po skončení této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují, že zaváží k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jaký je uveden v článku X. této Smlouvy, všechny své zaměstnance nebo jakékoliv třetí osoby pověřené k provádění této Smlouvy. Pro případ porušení závazků zachování mlčenlivosti dle článku X. této Smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši ,- Kč ( slovy : jednostotisíc korun českých ) za každé jednotlivé porušení tohoto závazku zachování mlčenlivosti. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna zaplatit ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne, kdy o to druhá smluvní strana písemně požádá a svůj nárok řádně doloží. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením tohoto závazku. XI. Oznámení Veškerá korespondence, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě smluvních dokumentů mezi smluvními stranami budou vyhotoveny v českém jazyce. Všechna oznámení, žádosti a jiná spojení, jejichž provedení se ve smyslu této smlouvy či smluvních dokumentů očekává, se druhé smluvní straně doručí písemnou formou osobně 7

8 nebo doporučeně na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy či v článku smlouvy. Jakákoliv písemnost odeslaná ve smyslu ustanovení tohoto bodu se považuje v pochybnostech za doručenou třetí (3) den po řádném převzetí písemnosti poštou podle tohoto odstavce či oproti potvrzení osobního doručení či v den zaslání faxové zprávy, pokud je doručena do hod (jinak je tato zpráva považována za doručenou následující den) a pokud je potvrzena odesláním doporučeného dopisu ve lhůtě výše uvedené. Každá smluvní strana může změnit svoji doručovací adresu a kontaktní osobu, jestliže to písemně oznámí druhé straně alespoň patnáct (15) dní předem ve smyslu ustanovení tohoto odstavce. Není - li ve smlouvě stanoveno jinak, potom všechny nároky vyplývající z této Smlouvy musí být uplatněny doporučeným dopisem. V případě, že se písemnost nepodaří adresátovi doručit, má se bez jakékoliv pochybnosti za to, že písemnost byla adresátu doručena třetího dne po odeslání. Za datum uplatnění nároku se v takovém případě považuje třetí den následující po datu uvedeném na podacím razítku poštovního úřadu. Odpovědní zástupci smluvních stran: (a) Za Objednatele: Ing. Aleš Dudjak tel. kontakt: (b) Za Poskytovatele:.. tel. kontakt: XII. Rozhodné právo a spory Tato Smlouva se řídí a všechny její podmínky budou vykládány v souladu s českým právem. Smluvní strany se zavazují, že veškeré záležitosti týkající se smluvních činností budou navzájem konzultovat tak, aby vzájemně předešly možným sporům a nedošlo k ohrožení oprávněných zájmů ani jedné ze smluvních stran, případně škodním následkům. Jakékoliv spory, jež vzniknou mezi smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou se smluvní strany zavazují řešit vzájemnou dohodou. Nebude - li takové dohody nalezeno, bude sporná věc předložena kteroukoliv ze smluvních stran k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu. Pokud smluvní strany v souvislosti s touto Smlouvou používají výrazy do, nejpozději do, od a výrazy podobného významu, vztahující se k jakékoli časové lhůtě, pak budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz po bude vykládán tak, že nezahrnuje zmíněné datum. Vyskytnou-li se události, které oběma nebo jedné smluvní straně částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny se o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat a společně podniknout kroky k jejich 8

9 překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro smluvní stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. XIII. Závěrečná ustanovení Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými vzestupně očíslovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí této Smlouvy. Právní úkony týkající se plnění a porušení této smlouvy mohou činit pouze osoby oprávněné uvedené v čl. I. této Smlouvy. Vztahy, výslovně neupravené touto Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění. Nedílnou součástí této Smlouvy je její Příloha č. 1 Certifikát pojištění poskytovatele Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení. V Praze dne. V.dne za objednatele za poskytovatele PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů 9

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVU O DÍLO o poskytování úklidových služeb podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVU O DÍLO o poskytování úklidových služeb podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Česká republika-ministerstvo vnitra sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064 zastoupená: Ing. Miroslavem Konopeckým na základě pověření č.j. MV-76216-/OSM- 2011 (dále jen objednatel ) a...

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Smlouva o ostraze majetku a poskytování recepčních služeb

Smlouva o ostraze majetku a poskytování recepčních služeb Příloha Výzvy č. 2 Návrh smlouvy Smlouva o ostraze majetku a poskytování recepčních služeb Číslo jednací Dodavatele: Číslo jednací Objednatele: uzavřená podle 1746 odst. (2) a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč]

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY efektivity zajištění a kvality výstupů policejního vysokého školství v podmínkách resortu vnitra (návrh) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLOUVA O DÍLO touto smlouvou o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ), následující strany: Město Hořice se sídlem Náměstí Jiřího

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Obec Chrást se sídlem Chrást, Čsl. odboje 133, PSČ 330 03

Více

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Příloha č.4 Návrh smlouvy o dílo Smluvní strany Objednatel: Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Článek I. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. IČ: 27744485 DIČ: CZ27744485, neplátce DPH Sídlo:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Počítačový tomograf (CT) pro oddělení radiologické a zobrazovacích

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-22/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j.: ZSM-67-3-1/OVZ-2015 Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Vymezení pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Vymezení pojmů Nájemní smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Obec Huslenky se sídlem: Huslenky 494, PSČ 756

Více

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH Uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Poradenské služby v oblasti EU strategií N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA Český statistický úíad jfa pasátem 81, Praha 10 SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA evid. č. ČSÚ: 114-2015-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 uzavřená podle 261 odst.2 a 536 a násl. zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen Obch.Z. ) I/ Účastníci smlouvy : 1. RCS Kladno, s. r.

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Smlouva o zajištění bezpečnostních služeb

Smlouva o zajištění bezpečnostních služeb Smlouva o zajištění bezpečnostních služeb uzavřená v souladu s ustanoveními 261 Obchodního zákoníku Smluvní strany: ČR Zemský archiv v Opavě se sídlem: Sněmovní 1 746 22 Opava zastoupená: PhDr. Karlem

Více

Nájemní smlouva. I. Úvodní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Nájemní smlouva. I. Úvodní ustanovení. II. Vymezení pojmů Nájemní smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Obec Traplice se sídlem: Traplice 404, PSČ 687

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb na údržbu elektrorozvodů v areálu AV Praha 4 - Krč uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále "Obchodní zákoník")

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění ubytování, stravování a volnočasových prostor pro ozdravný pobyt žáků 1. stupně Příroda - život na Zemi Uzavřena podle 269 odst. 2 zákona č.

Více

SMLOUVA o poskytování služeb správy a rozvoje informačního systému Základní registr osob ROS

SMLOUVA o poskytování služeb správy a rozvoje informačního systému Základní registr osob ROS SMLOUVA o poskytování služeb správy a rozvoje informačního systému Základní registr osob ROS evid. č. ČSÚ: 064-2016-R Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika Český statistický

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech

Více

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. Článek I. Smluvní strany. Obec Psáry Pražská 137, 25244 Psáry Milan Vácha, starosta 241580

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. Článek I. Smluvní strany. Obec Psáry Pražská 137, 25244 Psáry Milan Vácha, starosta 241580 smlouvy objednatele: 1/2016 ~lo smlouvy zhotovitele: 17122015 SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE uzavřená podle ustanovení * 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Článek I.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy. RIVA spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy. RIVA spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy. RIVA spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky f. RIVA spol. s. r.o. upravují vztah objednatele a zhotovitele při dodávce montážních prací a dodávek podlahových

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

laržby KUÍ1SP00SAFCS Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava Číslo účtu: 71238761/0100 (dálejen poskytovatel")

laržby KUÍ1SP00SAFCS Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava Číslo účtu: 71238761/0100 (dálejen poskytovatel) MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD KUÍ1SP00SAFCS OSLO SMLOUVY(DODATKU) laržby řkr. odb. i. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou,

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb

SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb Příloha č. 9 NÁVRH SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací ČL. 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1 Poskytovatel, jímž je společnost AGER TV, spol. s r.o., korespondenční

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y '

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' ; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. KUMSP00RLZE4 ; tfnj j ^f^'^^7'' L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH, PORADENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

c# KUJIP00SXYŤ2 I. Smluvní strany ll. Předmět a účel smlouvy

c# KUJIP00SXYŤ2 I. Smluvní strany ll. Předmět a účel smlouvy c# KUJIP00SXYŤ2 -OV -\> \0 ^ Smlouva o dílo uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Smlouva o zajištění služby

Smlouva o zajištění služby Obchodní podmínky k podlimitní veřejné zakázce: Příloha č. 1 zadávacích podmínek Pronájem kongresových prostor a zajištění občerstvení pro účastníky seminářů a workshopů realizované v rámci projektu Projekt

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ GRAFICKÝCH PŘEDTISKOVÝCH PŘÍPRAV A ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ GRAFICKÝCH PŘEDTISKOVÝCH PŘÍPRAV A ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU Příloha č. 2 - Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ GRAFICKÝCH PŘEDTISKOVÝCH PŘÍPRAV A ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU uzavřená níže psaného

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

S M L O U V A pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Bystřice uzavřená v souladu s 261 odst. 2 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku

S M L O U V A pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Bystřice uzavřená v souladu s 261 odst. 2 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku S M L O U V A pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Bystřice uzavřená v souladu s 261 odst. 2 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku mezi Městem Bystřice se sídlem Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s. uplatňované pro smlouvy o dílo vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy (část 6) Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče uzavíraná dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Smluvní strany: Kupující Česká republika Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu IČ: 00023817 DIČ: CZ00023817 se sídlem: Šrobárova

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Dodání výpočetní techniky, fotoaparátu, objektivů a další techniky 2012/0015 pro projekt DF12P010VV009 uzavřená podle 409 a násl.zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň Identifikační Specifikace předmětu údaje zakázky zakázka

Více